Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-476"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-476"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, as someone who has long opposed fumigation to eradicate drugs as inefficient, often counterproductive and always with damaging side effects to human health, I am sorry that this resolution combines this position with what I believe to be a misguided attempt to encourage licit opium production in Afghanistan. This resolution quotes the Senlis Council report suggesting a global poppy shortage; but that is not poppy, it is poppycock. The International Narcotics Control Board shows world stockpiles of licit opiates equivalent to two years’ demand, whilst London-based Johnson Matthey, the largest producer of morphine in the world, attest to a world surplus of more than 250 tonnes. The Commissioner is right to argue that conditions in Afghanistan would not allow Afghan farmers to benefit. This is just one of many forced assumptions in the draft resolution. Opium poppy is grown on less than 4% of agricultural land. Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it. According to the independent Asia Foundation survey, 80% of Afghan people oppose this drugs trade. The Afghan Government opposes it, President Karzai calling opium ‘the enemy of humanity’. Just weeks before the time for sowing poppy, it would send precisely the wrong political signal. I have every respect for the rapporteur, but on this issue, I regret, the House will divide. Poppy for medicine is a beguiling phrase; but the truth, instead, is that opium funds the violence and insecurity in Afghanistan. Poppy for corruption and terrorism would be the more apt phrase."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, jako člověk, který byl dlouho proti vypalování a likvidaci drog, jako metodě neúčinné, často kontraproduktivní a vždy se škodlivými vedlejšími účinky na lidské zdraví, lituji, že toto usnesení kombinuje tento postoj s podle mého názoru zavádějícím pokusem o podporu legální výroby opia v Afghánistánu. Toto usnesení cituje zprávu expertní skupiny pro mezinárodní bezpečnost a rozvoj Senlis Council, která tvrdí, že existuje globální nedostatek máku; to jsou ale hlouposti. Podle Výboru OSN pro mezinárodní kontrolu drog jsou světové zásoby legálních opiátů na úrovni dvouleté poptávky a největší světový výrobce morfia Johnson Matthey se sídlem v Londýně potvrzuje celosvětový přebytek více než 250 tun. Paní komisařka má pravdu, když argumentuje, že podmínky v Afghánistánu by neumožnily afghánským zemědělcům prosperovat. To je jen jedna z násilných hypotéz v návrhu usnesení. Opiový mák se pěstuje na méně než 4 % zemědělské půdy. Legální pěstování by se přidalo k nelegálnímu pěstování, nenahradilo by ho. Podle nezávislého průzkumu Asia Foundation je 80 % Afghánců proti obchodu s drogami. Afghánská vláda je též proti němu, prezident Karzaí nazývá opium „nepřítelem lidstva“. Jen několik týdnů před obdobím setby máku by to vyslalo přesně ten nesprávný politický signál. Velmi si vážím pana zpravodaje, ale v této otázce se žel Parlament rozdělí. Mák pro lékařství je svůdný slogan; ale pravdou je naopak, že opium financuje násilí a nestabilitu v Afghánistánu. Mák pro korupci a terorismus by byl výstižnější slogan."@cs1
"Fru formand! Jeg har længe været imod at bruge sprøjtning til udryddelse af narkotika, fordi det er ineffektivt, tit virker mod hensigten og altid har skadelige bivirkninger for menneskers sundhed, og derfor beklager jeg, at beslutningen kombinerer denne holdning med det, jeg betragter som et misforstået forsøg på at fremme lovlig opiumproduktion i Afghanistan. Beslutningen citerer rapporten fra Senlis Council, som antyder, at der er global mangel på valmuer, men det er ikke valmuer, der er mangel på, det er sund fornuft. Ifølge Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler er der lovlige opiater nok i verden til to års forbrug, mens Johnson Matthey, verdens største producent af morfin med base i London, bekræfter, at der er et globalt overskud på over 250 t. Kommissæren har ret i, at forholdene i Afghanistan ikke ville gøre det muligt for afghanske landmænd at drage fordel. Det er blot én af mange tvungne antagelser i udkastet til en beslutning. Der dyrkes opiumvalmuer på mindre end 4 % af landbrugsarealerne. Lovlig dyrkning ville supplere den ulovlige dyrkning, ikke erstatte den. Ifølge Asia Foundations uafhængige meningsundersøgelse er 80 % af afghanerne imod handelen med narkotika. Den afghanske regering er imod det, præsident Karzai kalder opium "menneskehedens fjende". Her få uger før det er såtid for valmuer, ville det sende det helt forkerte politiske signal. Jeg har stor respekt for ordføreren, men jeg er ked af at måtte sige, at dette punkt vil dele Parlamentet. Valmuer til medicin er et besnærende udtryk, men sandheden er tværtimod, at opium finansierer volden og usikkerheden i Afghanistan. Valmuer til korruption og terrorisme ville være et mere passende udtryk."@da2
"Frau Präsidentin! Als jemand, der lange Zeit die Begasung als Mittel zur Drogenvernichtung als untauglich, oftmals als kontraproduktiv und immer verbunden mit Nebenwirkungen auf die menschliche Gesundheit abgelehnt hat, tut es mir leid, dass die Resolution diese Haltung mit dem verknüpft, was ich für einen fehlgeleiteten Versuch zur Förderung der legalen Opiumproduktion in Afghanistan halte. Die Resolution zitiert den Bericht des Senlis Council, der den Eindruck einer weltweiten Mohnknappheit vermittelt – das hat jedoch nichts mit Papaver, sondern nur etwas mit Palaver zu tun. Das Internationale Suchtstoffkontrollamt legt dar, dass die weltweiten Vorräte an legalen Opiaten die Nachfrage für zwei Jahre decken, während der in London ansässige Johnson Matthey, größter Morphinproduzent der Welt, einen weltweiten Überschuss von mehr als 250 Tonnen bestätigt. Die Kommissarin hat recht, wenn sie einwendet, die Bedingungen in Afghanistan ließen nicht zu, dass die afghanischen Bauern Nutzen daraus zögen. Das ist nur eine von vielen zwingenden Voraussetzungen im Resolutionsentwurf. Opiummohn wird auf weniger als 4 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche angebaut. Der legale Anbau würde sich zum illegalen Anbau hinzugesellen und diesen nicht verdrängen. Laut einer Umfrage der unabhängigen Asia Foundation sprachen sich 80 % der afghanischen Bevölkerung gegen den Handel mit Drogen aus. Die afghanische Regierung lehnt ihn ab, und Präsident Karzai bezeichnet Opium als „Feind der Menschheit“. Gerade in den Wochen vor der Aussaat des Mohns, würde hiervon genau das falsche politische Signal ausgehen. Ich zolle dem Berichterstatter allen Respekt, aber in dieser Frage wird das Hohe Haus zu meinem Bedauern geteilter Meinung sein. Mohn für medizinische Zwecke ist eine verlockende Aussage, die Wahrheit ist jedoch stattdessen, dass durch Opium Gewalt und Unsicherheit in Afghanistan finanziert werden. Mohn für Korruption und Terrorismus wäre die treffendere Aussage."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όντας πολέμιος για μεγάλο χρονικό διάστημα του υποκαπνισμού για την εξάλειψη των ναρκωτικών ως μέτρου ανεπαρκούς, συχνά αντιπαραγωγικού που έχει πάντοτε καταστροφικές παρενέργειες για την ανθρώπινη υγεία, με λυπεί το γεγονός ότι το εν λόγω ψήφισμα συνδυάζει αυτήν τη θέση με ό,τι θεωρώ άστοχη απόπειρα ενθάρρυνσης της νόμιμης παραγωγής οπίου στο Αφγανιστάν. Αυτό το ψήφισμα παραθέτει αποσπάσματα από την έκθεση του Συμβουλίου του Senlis η οποία υποδεικνύει παγκόσμια έλλειψη παπαρούνας· αυτά, όμως, είναι ανοησίες. Το Διεθνές Όργανο Ελέγχου των Ναρκωτικών έχει να επιδείξει παγκόσμια αποθέματα νόμιμων οπιούχων που αντιστοιχούν στη ζήτηση δύο ετών, ενώ η εταιρεία Johnson Matthey, η μεγαλύτερη παραγωγός μορφίνης στον κόσμο, με έδρα στο Λονδίνο, επιβεβαιώνει την ύπαρξη παγκόσμιου πλεονάσματος άνω των 250 τόνων. Δικαίως η κυρία Επίτροπος υποστηρίζει ότι οι συνθήκες στο Αφγανιστάν δεν θα καθιστούσαν δυνατό το όφελος των αφγανών γεωργών. Πρόκειται για μία από τις πολλές βεβιασμένες υποθέσεις του σχεδίου ψηφίσματος. Η μήκων η υπνοφόρος καλλιεργείται σε λιγότερο από 4% της γεωργικής γης. Η νόμιμη καλλιέργεια θα προστίθετο στην παράνομη καλλιέργεια, δεν θα την αντικαθιστούσε. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα του Asia Foundation, το 80% του πληθυσμού του Αφγανιστάν αντιτάσσεται σε αυτό το εμπόριο ναρκωτικών. Η αφγανική κυβέρνηση αντιτάσσεται σε αυτό, και ο πρόεδρος Karzai αποκαλεί το όπιο «εχθρό της ανθρωπότητας». Εβδομάδες μόλις πριν τη σπορά παπαρούνας, θα έστελνε το πιο λανθασμένο πολιτικό μήνυμα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον εισηγητή, όμως σε αυτό το θέμα, φοβάμαι, το Σώμα θα διχαστεί. Η έκφραση «Η παπαρούνα στην ιατρική» μοιάζει γοητευτική, απεναντίας όμως, η αλήθεια είναι ότι το όπιο χρηματοδοτεί τη βία και την ανασφάλεια στο Αφγανιστάν. «Η παπαρούνα στη διαφθορά και την τρομοκρατία» θα ήταν η πιο εύστοχη έκφραση."@el10
"Señora Presidenta, como alguien que siempre se ha opuesto a la fumigación para erradicar las drogas por considerarlo una medida ineficiente, a menudo contraproducente y siempre con efectos secundarios perjudiciales para la salud humana, lamento que esta resolución combine esa posición con lo que creo que es un intento mal enfocado de promover la producción lícita de opio en Afganistán. En esta resolución se hace referencia al informe del Consejo Senlis, que sugiere una escasez de adormidera en todo el mundo; pero eso no es así. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, las reservas mundiales de opiáceos legales equivalen a la demanda de dos años, mientras que Johnson Matthey, el mayor productor de morfina del mundo con sede en Londres, asegura que hay un excedente mundial de 250 toneladas. La Comisaria tiene razón al decir que las condiciones en Afganistán no permitirían a los agricultores afganos obtener beneficios. Éste es sólo uno de los muchos supuestos forzados en la propuesta de resolución. La adormidera se cultiva en menos del 4 % de las tierras de labor. El cultivo lícito se sumaría al cultivo ilícito, no lo sustituiría. Según la encuesta independiente de la Fundación Asia, el 80 % de la población afgana se opone a este comercio de drogas. El Gobierno afgano se opone a él, y el Presidente Karzai dice que el opio es «el enemigo de la humanidad». Unas semanas antes de la época de recolección de la adormidera, enviaría una señal política totalmente equivocada. El ponente tiene todos mis respetos, pero en esta cuestión, y lo lamento, la Cámara estará dividida. «Adormidera para medicinas» es un lema atractivo; pero lo cierto es que el opio financia la violencia y la inseguridad en Afganistán. Un lema más adecuado sería «adormidera para corrupción y terrorismo»."@es21
"Proua juhataja, inimesena, kes on pikalt olnud vastu uimastite hävitamise fumigatsiooni abil, mis on ebaefektiivne, tihti vastupidise mõjuga ja alati kahjulike kõrvalmõjudega inimtervisele, on mul kahju, et resolutsioonis on see seisukoht pandud kokku minu arvates eksliku püüdega julgustada seaduslikku oopiumitootmist Afganistanis. Selles resolutsioonis tsiteeritakse Senlise nõukogu aruannet, milles on ettepanek tekitada globaalne mooni puudus; kuid siin ei ole tegemist mooniga, vaid hämamisega. Rahvusvaheline Narkootikumide Kontrollinõukogu raporteerib ebaseaduslike opiaatide kahe aasta nõudluse olemasolust, samas kui Londonis paiknev Johnson Matthey, maailma suurim morfiinitootja, hindab maailmas ülejäägiks enam kui 250 tonni. Volinikul on õigus, kui ta väidab, et tingimused Afganistanis ei võimaldaks Afgaani talunikel sellest kasu saada. See on vaid üks paljudest kunstlikest eeldustest resolutsiooni projektis. Oopiumimooni kasvatatakse vähem kui 4 %-l põllumajandusmaast. Seaduslik kasvatamine lisanduks ebaseaduslikule kasvatamisele, mitte ei asendaks seda. Sõltumatu Asia Foundationi uuringu kohaselt on 80 % Afganistani inimestest selle uimastikaubanduse vastu. Afganistani valitsus on selle vastu, president Karzai nimetab oopiumit „inimkonna vaenlaseks”. Vaid nädalaid enne mooni külvamise aega, saadaks see just vastupidise poliitilise signaali. Mul on suur austus raportööri vastu, aga selles küsimuse, ma kardan, et parlament jaguneb eri leerideks. Meditsiiniline moon on veetlev väljend, kuid tegelikkus on see, et oopiumiga rahastatakse Afganistanis vägivalda ja ebastabiilsust. Sobivam väljend oleks korruptsiooni- ja terrorismimoon."@et5
"Arvoisa puhemies, olen pitkään vastustanut savustuksen käyttämistä huumeiden hävittämisessä, sillä se ei ole tehokasta saatikka tuottoisaa, ja sillä on aina haitallisia sivuvaikutuksia ihmisten terveydelle. Pahoittelen siksi sitä, että mietinnössä tämä näkemys kytketään mielestäni vääriin pyrkimyksiin laillisen oopiumin tuotannon kannustamiseksi Afganistanissa. Mietinnössä lainataan Senlis Council -järjestön raporttia, jossa esitetään unikosta olevan pulaa maailmanlaajuisesti, mutta se on pelkkää hölynpölyä. Kansainvälinen huumausainevalvontalautakunta on osoittanut, että maailmanlaajuiset lailliset opiaattivarastot vastaavat kahden vuoden kysyntää, kun taas maailman suurin morfiinin tuottaja, Lontoossa päämajaansa pitävä Johnson Matthey, on vahvistanut maailmanlaajuisen ylijäämän olevan yli 250tonnia. Komission jäsen on oikeassa sanoessaan, että Afganistanin olosuhteet eivät sallisi viljelijöiden hyötyä toiminnasta. Tämä on vain yksi monista päätöslauselmaluonnoksen virheellisistä olettamuksista. Oopiumiunikkoviljelmien osuus viljelysmaista on alle neljä prosenttia. Laillinen viljely ei korvaisi laitonta, vaan se vain täydentäisi sitä. Riippumattoman Asia Foundationin tutkimuksen mukaan 80 prosenttia Afganistanin kansalaisista vastustaa huumekauppaa. Afganistanin hallitus on sitä vastaan, ja presidentti Karzai on sanonut oopiumia ihmiskunnan viholliseksi. Vain joitakin viikkoja ennen unikon kylvöaikaa tämä lähettäisi täysin väärän poliittisen viestin. Kunnioitan luonnollisesti esittelijää, mutta pelkään pahoin, että parlamentti jakautuu kahtia tämän kysymyksen suhteen. ”Unikosta lääkettä” on houkutteleva ilmaisu, mutta todellisuus on, että oopiumi rahoittaa väkivaltaa ja turvattomuutta Afganistanissa. Osuvampi sanonta olisikin ”unikosta korruptiota ja terrorismia”."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, en tant qu'opposant de longue date au recours à la fumigation pour éradiquer la culture du pavot, et persuadé en effet que cette méthode est inefficace, souvent contre-productive et toujours assortie d'effets secondaires nuisibles pour la santé humaine, je déplore que cette résolution combine cette même position avec ce que j'estime être une tentative malencontreuse d'encourager la production légale d'opium en Afghanistan. Cette résolution cite le rapport du Conseil de Senlis, qui suggère l'existence d'une pénurie mondiale de pavot. Ce ne sont là que balivernes! En effet, selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants, les stocks légaux d'opiacés sont suffisants pour répondre à la demande pendant deux ans. De plus, la firme londonienne Johnson Matthey, le plus grand producteur de morphine au monde, atteste l'existence d'un surplus mondial dépassant 250 tonnes. La commissaire a raison d'affirmer que les conditions régnant en Afghanistan ne permettraient pas aux agriculteurs du pays de bénéficier d'une culture légale. Ce n'est là qu'une parmi les nombreuses suppositions forcées du projet de résolution. Le pavot à opium est cultivé sur moins de 4 % des terres agricoles. La culture légale, loin de la remplacer, s'ajouterait à la culture illégale. Selon une étude réalisée par l'organisme indépendant 80 % des Afghans sont opposés au commerce de cette drogue. C'est aussi la position du gouvernement afghan, le président Karzaï qualifiant l'opium d'«ennemi de l'humanité». À quelques semaines de la période des semis du pavot, ce projet enverrait précisément le mauvais signal politique. Je respecte beaucoup le rapporteur mais, sur cette question, et je le regrette, l'Assemblée sera divisée. Le pavot pour la médecine est une expression séduisante mais, en vérité, l'opium finance la violence et l'insécurité en Afghanistan. Le pavot pour la corruption et le terrorisme serait une expression plus proche de la réalité."@fr8
"Elnök asszony, mivel hosszú ideje elleneztem a kábítószerek elégetését, mivel ez hatástalan, gyakran kontraproduktív és az emberi egészségre mindenkor káros folyamat, szomorúan látom, hogy ez az állásfoglalás ezt az álláspontot azzal kombinálja, ami véleményem szerint rossz irányba menő kísérlet Afganisztánban a legális ópiumtermelés ösztönzésére. Ez az állásfoglalás a Senlis-testület jelentését idézi, és globális mákhiányról beszél, azonban ez nem mák, hanem mákony. A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület két év keresletének megfelelő legális ópiumszármazék-készletekről beszél, míg a londoni Johnson Matthey, a világ legnagyobb morfiumgyártója több mint 250 tonna felesleget említ világszinten. A biztosnak igaza van abban, hogy az afganisztáni feltételek nem tennék lehetővé az afgán termelők számára, hogy jól járjanak. Ez csak az egyik erőltetett feltevés az állásfoglalás tervezetében. Ópiummákot a mezőgazdasági földterületnek kevesebb mint 4%-án termesztenek. A legális termelés kiegészíti, nem felváltja az illegális termelést. Az Asia Foundation független felmérése szerint az afgánok 80%-a ellenzi a kábítószerkereskedelmet. Az afgán kormány ellenzi, Karzai elnök szerint az ópium „az emberiség ellensége”. A mák vetési idejét csak néhány héttel megelőzően pontosan a nem megfelelő politikai üzenetet hordozná egy ilyen lépés. Minden tiszteletem az előadóé, de e kérdésben sajnos a Ház megosztott lesz. A gyógyászati célú mák csábító frázis, az igazság azonban az, hogy az ópium finanszírozza Afganisztánban az erőszakot és a bizonytalanságot. A korrupciós és terrorista célú mák megfelelőbb frázis lenne."@hu11
". Signora Presidente, dato che mi sono opposto a lungo alla suffumigazione per eliminare la droga in quanto metodo inefficiente, spesso controproducente e sempre con effetti collaterali dannosi per la salute umana, mi spiace che questa risoluzione combini questa posizione con ciò che ritengo sia un tentativo mal indirizzato di incoraggiare una produzione legale di oppio in Afghanistan. Questa risoluzione cita la relazione del consiglio Senlis che prospetta una carenza globale di papavero; ma si tratta di una sciocchezza. L’ indica scorte mondiali di oppiacei legali pari a due anni di domanda, mentre il londinese Johnson Matthey, il maggior produttore di morfina al mondo, attesta un’eccedenza mondiale di oltre 250 tonnellate. Il Commissario ha ragione ad affermare che le condizioni in Afghanistan non consentiranno agli agricoltori afghani di trarne vantaggio. Questa è solo una delle presunzioni forzate in tale progetto di risoluzione. Il papavero da oppio è coltivato su meno del 4 per cento del terreno agricolo. La coltivazione legale si aggiungerebbe a quella illecita, anziché sostituirla. Secondo uno studio indipendente dell’ l’80 per cento degli afghani è contrario al traffico di droga. Il governo afghano si oppone a questo traffico, con il Presidente Karzai che definisce l’oppio “il nemico dell’umanità”. Appena qualche settimana prima della semina del papavero, si trasmetterebbe proprio il segnale politico sbagliato. Nutro ogni rispetto per il relatore, ma a questo proposito, mi spiace, l’Aula si dividerà. Il papavero a scopo medico un’espressione ingannevole; ma la verità, invece, è che l’oppio finanzia la violenza e l’insicurezza in Afghanistan. Papavero a scopo di corruzione e terrorismo sarebbe più appropriato."@it12
"Gerb. pirmininke, ilgai prieštaravęs fumigacijai siekiant išnaikinti narkotikus kaip neveiksmingai, dažnai duodančiai priešingus rezultatus ir visuomet turinčiai žalingo pašalinio poveikio žmonių sveikatai priemonei, aš apgailestauju, kad šioje rezoliucijoje tokia pozicija sujungiama su bandymu skatinti Afganistane teisėtą opiumo produkciją, kurį aš laikau neprotingu. Šioje rezoliucijoje remiamasi Senlio tarybos pranešimu, kuriame teigiama, jog pasaulyje trūksta aguonų; tačiau tai yra nesąmonė. Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba nurodo, kad teisėtų opiatų atsargos pasaulyje atitinka dvejų metų paklausą, o didžiausias morfino gamintojas pasaulyje Johnson Matthey Londone patvirtina, kad pasaulyje esama daugiau kaip 250 tonų pertekliaus. Komisijos narė teisi argumentuodama, kad sąlygos Afganistane neleistų Afganistano ūkininkams turėti naudos. Tai tik viena iš daugelio dirbtinių prielaidų rezoliucijos projekte. Daržinės aguonos auginamos mažiau kaip 4 proc. žemės ūkio paskirties žemės. Teisėtas auginimas nepakeistų neteisėto auginimo, o prie jo prisidėtų. Pasak nepriklausomo Azijos fondo tyrimo, 80 proc. Afganistano žmonių yra prieš narkotikų prekybą. Jai priešinasi ir Afganistano vyriausybė, o prezidentas Karzai opiumą vadina „žmonijos priešu“. Likus tik kelioms savaitėms iki aguonų sėjos, būtų pasiųstas negeras politinis signalas. Aš labai gerbiu pranešėją, tačiau apgailestauju, kad šiuo klausimu Parlementas nesutars. Aguonos medicinai – skamba viliojančiai; tačiau tiesa yra ta, kas opiumas yra smurto ir nesaugumo Afganistane finansavimo šaltinis. Teisingesnis pasakymas būtų – aguonos korupcijai ir terorizmui."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vienmēr esmu iebildis pret fumigāciju un uzskatu, ka šīs narkotikas ir neefektīvs, bieži neproduktīvs un cilvēku veselībai kaitīgs līdzeklis; man ir žēl, ka šajā rezolūcijā ir minēts šis viedoklis, kā arī, manuprāt, kļūdains mēģinājums vecināt likumīgu opija ražošanu Afganistānā. Šajā rezolūcijā ir atsauce uz Senlisas Padomes ziņojumu par to, ka pasaulē ir magoņu deficīts; taču tā nav taisnība. Starptautiskā Narkotiku kontroles pārvalde min neskaitāmus likumīgus opiātu aizstājējus, kas nodrošinātu divu gadu pieprasījumu, un Londonas uzņēmums kas ir lielākais morfija ražošanas uzņēmums pasaulē, apliecina, ka pasaulē ir vairāk nekā 250 tonnu magoņu pārpalikums. Komisārs pareizi norāda, ka situācija Afganistānā traucē lauksaimniekiem Afganistānā gūt peļņu. Tas ir tikai viens no daudziem nepareiziem pieņēmumiem šajā rezolūcijas projektā. Opija magoņu audzēšanai izmanto mazāk nekā 4 % lauksaimniecības zemes. Likumīga magoņu audzēšana pastāvētu paralēli nelegālai magoņu audzēšanu, nevis to aizstātu. Neatkarīgā Āzijas fonda veiktā aptauja liecina, ka 80 % afgāņu neatbalsta šo narkotiku tirdzniecību. Afganistānas valdība to neatbalsta, un prezidents opiju dēvē par „cilvēces ienaidnieku”. Dažas nedēļas pirms magoņu sēšanas tas dod nepareizu politisko signālu. Visu cieņu referentam, taču diemžēl šajā jautājumā Parlamentā nebūs vienprātības. Magoņu izmantošana medicīnas nolūkos – izklausās lieliski, taču patiesībā opijs veicina vardarbību un nedrošību Afganistānā. Pareizāk būtu teikt, ka magones veicina korupciju un terorismu."@lv13
"Madam President, as someone who has long opposed fumigation to eradicate drugs as inefficient, often counterproductive and always with damaging side effects to human health, I am sorry that this resolution combines this position with what I believe to be a misguided attempt to encourage licit opium production in Afghanistan. This resolution quotes the Senlis Council report suggesting a global poppy shortage; but that is not poppy, it is poppycock. The International Narcotics Control Board shows world stockpiles of licit opiates equivalent to two years’ demand, whilst London-based Johnson Matthey, the largest producer of morphine in the world, attest to a world surplus of more than 250 tonnes. The Commissioner is right to argue that conditions in Afghanistan would not allow Afghan farmers to benefit. This is just one of many forced assumptions in the draft resolution. Opium poppy is grown on less than 4% of agricultural land. Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it. According to the independent Asia Foundation survey, 80% of Afghan people oppose this drugs trade. The Afghan Government opposes it, President Karzai calling opium ‘the enemy of humanity’. Just weeks before the time for sowing poppy, it would send precisely the wrong political signal. I have every respect for the rapporteur, but on this issue, I regret, the House will divide. Poppy for medicine is a beguiling phrase; but the truth, instead, is that opium funds the violence and insecurity in Afghanistan. Poppy for corruption and terrorism would be the more apt phrase."@mt15
"Voorzitter, als iemand die zich lang heeft verzet tegen het uitroeien van drugs door verdelging van de oogst, omdat dit onefficiënt en vaak contraproductief is en altijd verwoestende neveneffecten heeft voor de menselijke gezondheid, betreur ik het dat deze resolutie een combinatie is van die instelling en een naar mijn mening ongelukkige poging om de legale productie van opium in Afghanistan te stimuleren. In deze resolutie wordt het verslag van de aangehaald om te suggereren dat er een wereldwijd tekort aan papavers is. Dat lijkt mij je reinste onzin. Het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen laat zien dat de wereldvoorraad aan legale opiaten voldoende is om twee jaar lang aan de vraag te voldoen, terwijl Johnson Matthey, de grootste morfineproducent ter wereld, gevestigd in Londen, het heeft over een overschot op wereldniveau van meer dan 250 ton. De commissaris heeft gelijk als zij zegt dat Afghaanse boeren hier niet bij gebaat zijn, gezien de omstandigheden in Afghanistan. En dit is nog maar één van de vele vergezochte aannames in de ontwerpresolutie. Opiumpapavers worden op minder dan 4 procent van de landbouwgrond geteeld. Legale teelt zou bovenop de illegale teelt komen en deze niet vervangen. Volgens het onderzoek van de onafhankelijke is 80 procent van de Afghaanse bevolking tegen de drugshandel. De Afghaanse regering is ertegen: president Karzai noemt opium “de vijand van de mensheid”. Deze resolutie zou een volstrekt verkeerd signaal afgeven, slechts enkele weken voor de papaverzaaitijd. Ik heb alle respect voor de rapporteur, maar het Huis zal op dit punt helaas verdeeld zijn. Papavers voor medicijnen klinkt wellicht aantrekkelijk, maar in werkelijkheid financiert opium het geweld en de onveiligheid in Afghanistan. Papavers voor corruptie en terrorisme zou de lading beter dekken."@nl3
"− Pani przewodnicząca! Jako osoba, która od dawna jest przeciwna odkażaniu w celu wyeliminowania narkotyków, gdyż ten sposób jest nieefektywny, nieskuteczny i zawsze ponosi za sobą efekty uboczne szkodliwe dla ludzi, przykro mi, że ta rezolucja łączy to stanowisko z, moim zdaniem, mylną próbą zachęcenia do legalnej produkcji opium w Afganistanie. W rezolucji cytowane jest sprawozdanie Rady Senlis, w którym sugeruje się światowym niedobór maku. Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających wskazuje na światowe zapasy nielegalnych opiatów, które mogą zaspokoić dwuletni popyt, a największy producent morfiny na świecie firma Johnson Matthey z siedzibą w Londynie potwierdza nadwyżkę w wysokości 250 ton. Pan komisarz słusznie zaznacza, że warunki panujące w Afganistanie nie pozwalają afgańskim rolnikom z tego skorzystać. To jedno z wielu forsowanych założeń w projekcie rezolucji. Mak do wytwarzania opium jest uprawiany na niecałych 4% ziemi rolnej. Legalna produkcja istniałaby obok nielegalnej, natomiast nie zastąpiłaby jej. Sprzeciw wyraża również afgański rząd, a prezydent Karzai nazywa opium „wrogiem ludzkości”. Takie działanie, na kilka tygodni przed zasianiem maku, wysłałoby niewłaściwy sygnał polityczny. Szanuję sprawozdawcę, ale obawiam się, że to zagadnienie podzieli Izbę. Mak dla medycyny jest złudnym sloganem, ale prawda jest taka, że opium finansuje przemoc i brak bezpieczeństwa w Afganistanie. Bardziej adekwatnym hasłem byłoby: mak dla korupcji i terroryzmu. Mak dla medycyny jest złudnym sloganem, ale prawda jest taka, że opium finansuje przemoc i brak bezpieczeństwa w Afganistanie. Bardziej adekwatnym hasłem byłoby: mak dla korupcji i terroryzmu."@pl16
"Senhora Presidente, tendo em conta que me oponho há muito à fumigação como meio de erradicar a droga por considerar que é ineficaz e, muitas vezes, contraproducente e que tem sempre efeitos secundários prejudiciais para a saúde humana, lamento que a presente resolução associe esta posição ao que me parece ser uma tentativa pouco sensata de encorajar a produção lícita de ópio no Afeganistão. A presente resolução cita o relatório do Conselho de Senlis, sugerindo uma escassez de ópio a nível mundial. No entanto, isso é um completo disparate. O Órgão Internacional de Controlo dos Estupefacientes revelou que as reservas mundiais de opiáceos lícitos são suficientes para satisfazer dois anos de procura e o maior produtor mundial de morfina, a Johnson Matthey, sedeada em Londres, confirma que existe um excedente de mais de 250 toneladas a nível mundial. A Senhora Comissária tem razão em argumentar que, devido às condições existentes no Afeganistão, os agricultores do país não seriam beneficiados. Esta é apenas uma de muitas suposições rebuscadas da proposta de resolução. A papoila para produção de ópio é cultivada em menos de 4% dos terrenos agrícolas. A cultura lícita apenas contribuiria para aumentar o volume produzido e não substituiria a cultura ilícita. De acordo com o inquérito independente da Fundação Ásia, 80% dos afegãos são contra o tráfico de droga. O Governo afegão também se opõe: o Presidente Karzai chama ao ópio "o inimigo da humanidade". A meras semanas da época de sementeira da papoila, seria transmitido justamente o sinal político errado. Tenho todo o respeito pelo relator mas, relativamente a esta questão, receio que o Hemiciclo ficará dividido. Ópio para fins médicos é uma expressão cativante, mas a verdade é que o ópio financia a violência e a insegurança no Afeganistão. Ópio para corrupção e terrorismo seria a expressão mais acertada."@pt17
"Madam President, as someone who has long opposed fumigation to eradicate drugs as inefficient, often counterproductive and always with damaging side effects to human health, I am sorry that this resolution combines this position with what I believe to be a misguided attempt to encourage licit opium production in Afghanistan. This resolution quotes the Senlis Council report suggesting a global poppy shortage; but that is not poppy, it is poppycock. The International Narcotics Control Board shows world stockpiles of licit opiates equivalent to two years’ demand, whilst London-based Johnson Matthey, the largest producer of morphine in the world, attest to a world surplus of more than 250 tonnes. The Commissioner is right to argue that conditions in Afghanistan would not allow Afghan farmers to benefit. This is just one of many forced assumptions in the draft resolution. Opium poppy is grown on less than 4% of agricultural land. Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it. According to the independent Asia Foundation survey, 80% of Afghan people oppose this drugs trade. The Afghan Government opposes it, President Karzai calling opium ‘the enemy of humanity’. Just weeks before the time for sowing poppy, it would send precisely the wrong political signal. I have every respect for the rapporteur, but on this issue, I regret, the House will divide. Poppy for medicine is a beguiling phrase; but the truth, instead, is that opium funds the violence and insecurity in Afghanistan. Poppy for corruption and terrorism would be the more apt phrase."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ako človek, ktorý bol dlho proti vypaľovaniu a likvidácii drog, ako metóde neúčinnej, často kontraproduktívnej a vždy so škodlivými vedľajšími účinkami na ľudské zdravie, ľutujem, že toto uznesenie kombinuje tento postoj, podľa mojej mienky, so zavádzajúcim pokusom o podporu legálnej výroby ópia v Afganistane. Toto uznesenie cituje správu expertnej skupiny pre medzinárodnú bezpečnosť a rozvoj Senlis Council, ktorá vyvoláva dojem globálneho nedostatku maku; ale to sú táraniny. Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok vykazuje svetové zásoby legálnych opiátov na úrovni dvojročného dopytu, zatiaľ čo najväčší svetový výrobca morfia na svete, Johnson Matthey so sídlom v Londýne, potvrdzuje celosvetový prebytok viac ako 250 ton. Pani komisárka má pravdu, keď argumentuje, že podmienky v Afganistane by neumožnili afganským poľnohospodárom prosperovať. To je iba jeden zo znásilnených predpokladov v návrhu uznesenia. Ópiový mak sa pestuje na menej než 4 % poľnohospodárskej pôdy. Legálne pestovanie by sa pridalo k nelegálnemu pestovaniu, nenahradilo by ho. Podľa nezávislého prieskumu Asia Foundation 80 % Afgancov je proti obchodu s drogami. Afganská vláda je tiež proti nemu, prezident Karzaj nazýva ópium „nepriateľom ľudstva“. Iba niekoľko týždňov pred obdobím sejby maku by to vyslalo presne ten nesprávny politický signál. Veľmi si vážim pána spravodajcu, ale v tejto otázke, ľutujem, Parlament sa rozdelí. Mak pre medicínu je zvodný slogan; ale pravdou je, naopak, že ópium financuje násilie a nestabilitu v Afganistane. Mak pre korupciu a terorizmus by bol výstižnejší slogan."@sk19
"Gospa predsednica, kot nekdo, ki je dolgo nasprotoval zaplinjevanju za izkoreninjenje drog kot neučinkovitemu, pogosto negativnemu in za zdravje ljudi vedno škodljivemu načinu, obžalujem, da resolucija to stališče združuje z zgrešenim poskusom spodbujanja zakonite pridelave opija v Afganistanu. Ta resolucija navaja poročilo Senlis Council, ki govori o globalnem pomanjkanju maka, vendar je to nesmiselno. Mednarodni nadzorni svet za droge poroča o svetovnih zalogah zakonitih opiatov, ki lahko zadostijo dvoletnemu povpraševanju, medtem ko podjetje Johnson Matthey, ki ima sedež v Londonu in je največji proizvajalec morfija na svetu, potrjuje svetovni presežek v višini več kot 250 ton. Komisarka ima prav, ko pravi, da pogoji v Afganistanu afganistanskim kmetom ne bi zagotovili koristi. To je le ena od mnogih umetnih predpostavk v osnutku resolucije. Vrtni mak se goji na manj kot 4 % kmetijskih površin. Zakonito gojenje bi dopolnilo nezakonito gojenje in ga ne bi nadomestilo. V skladu s podatki neodvisne raziskave Azijske fundacije 80 % afganistanskih prebivalcev nasprotuje trgovini z drogami. Nasprotuje ji tudi afganistanska vlada, predsednik Karzaj pa opij imenuje „sovražnik človeštva“. Le nekaj tednov pred setvijo maka bi to posredovalo popolnoma napačno politično sporočilo. Poročevalca zelo spoštujem, vendar se glede tega vprašanja Parlament žal ne bo strinjal. Mak za zdravila je privlačen izraz, vendar je nesporna resnica, da opij podpira nasilje in negotovost v Afganistanu. Ustreznejši izraz bi bil „mak za korupcijo in terorizem“."@sl20
"Fru talman! Jag som länge har varit emot desinfektion som metod att utrota narkotika, eftersom jag betraktar det som ineffektivt, ofta kontraproduktivt och alltid med negativa biverkningar på människors hälsa, beklagar att den här resolutionen är en kombination av denna ståndpunkt och något som jag betraktar som ett missriktat försök att uppmuntra laglig opiumproduktion i Afghanistan. I den här resolutionen nämns ”Senlis-rådets” rapport där det antyds att det råder en global brist på vallmo, men detta är struntprat. Den internationella narkotikakontrollstyrelsen visar att världens lager av lagliga opiater motsvarar två års efterfrågan, medan det Londonbaserade företaget Johnson Matthey, som är den största morfinproducenten i världen, intygar att överskottet i världen uppgår till mer än 250 ton. Kommissionsledamoten har rätt när hon hävdar att förhållandena i Afghanistan inte gör det möjligt för afghanska bönder att gynnas. Detta är bara ett av många framtvingade antaganden i förslaget till resolution. Opiumvallmo odlas på ett område som utgör mindre än 4 procent av odlingsmarken. Laglig odling skulle inte ersätta den illegala odlingen, utan få den att öka. Enligt en oberoende undersökning från Asia Foundation är 80 procent av det afghanska folket motståndare till narkotikahandeln. Den afghanska regeringen är motståndare till den och president Karzai kallar opium för ”mänsklighetens fiende”. När det bara återstår veckor innan odlingstiden för opium inleds skulle det sända helt fel politisk signal. Jag hyser stor respekt för föredraganden, men i denna fråga beklagar jag att kammaren är delad. Vallmo till läkemedel kan låta tilltalande, men sanningen är att opium finansierar våldet och osäkerheten i Afghanistan. Vallmo till korruption och terrorism är en mer passande beskrivning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Johnson Matthey"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph