Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-475"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-475"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, it is important that substances derived from opium, like diamorphine (also known as heroin), are available for medical purposes, especially pain relief, but poppy cultivation provides the Taliban terrorists with 20-40% of their funds, which enables them to kill NATO soldiers. Regrettably, Afghan opium production increased 34% this year and constitutes over 90% of global supply. Troops from my country, the UK, are leading the fight against the Taliban as part of the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF). They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project – or, for that matter, to eradicate the crop. They have got quite enough to think about dodging bullets, without becoming part-time market-gardeners. However, I do have some sympathy, as a doctor, with the arguments put forward by the British Medical Association, which does support cultivating poppies – under strict supervised conditions – to ensure the ready supply of analgesics. My UK parliamentary colleague, Tobias Ellwood MP, has done much to develop a plan of a six-year period of tapered replacement of poppy crops in Afghanistan by cash crops diverting the opium production for medical use. Therefore, we should at least explore the idea of a very limited pilot licensing scheme, mindful of the danger of it being hijacked by the Taliban for illegal purposes. Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area. It will need support from a range of partner organisations if it is going to work. We certainly cannot divert our brave troops from their vital task of fighting terrorism, but it might just have some beneficial effects all round. On the issue of EU-Afghan aid, we need a far more coordinated approach by the EU to developing Afghan infrastructure and fighting corruption; otherwise, the Taliban will indeed prevail, as we are barely containing the Taliban in the south of the country. The West must wake up to the realities of Afghanistan. International bodies are not coordinating their activities properly. The rampant corruption of the Afghan Government means that provinces are losing patience with President Karzai’s Government in Kabul. The current centralised model of government does not suit the diversity of interests and ethnicities across the country, which has never had a tradition of strong central government in the past. The provinces are currently given no operational funding to pursue objectives separate from Kabul. No long-term economic plan is being followed to harness the plentiful water supply, 92% of which – shamefully and ludicrously – runs out of the country. Construction of dams and irrigation systems would allow industrial-scale growth of fruit and vegetables. Afghanistan was once upon a time famous for its pomegranates, now very much ‘in’ with the health food lobby. Building a much needed railway system would help ship such goods onto the international market. If the country is to be rescued from political and economic disaster, much still urgently needs to be done, Madam Commissioner."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, je důležité, aby látky odvozené od opia jako je diamorfín (známý též jako heroin) byly k dispozici na lékařské účely, zejména na tišení bolesti, ale pěstování máku přináší teroristům z Talibanu 20–40 % jejich finančních prostředků, což jim umožňuje zabíjet vojáky NATO. Bohužel, afghánská výroba opia vzrostla tento rok o 34 % a tvoří více než 90 % světových dodávek. Jednotky z mé země, Spojeného království, vedou boj proti Talibanu jako součást mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF pod velením NATO. Nemají mandát ani lidské zdroje na kontrolu rozsáhlého projektu pěstování máku na lékařské účely, nebo v tomto případě na likvidaci úrody. Mají dost přemýšlení o tom, jako se vyhnout střelám i bez toho, aby se stali velkopěstiteli na poloviční úvazek. Jako lékař mám však určité pochopení pro argumenty předložené Britskou lékařskou asociací, která podporuje pěstování máku (za přísných podmínek dohledu) na zabezpečení dostupné zásoby analgetik. Můj parlamentní kolega ze Spojeného království pan poslanec Tobias Ellwood udělal mnoho práce při přípravě plánu na šestileté období postupného nahrazování rostlin máku v Afghánistánu tržními plodinami, čímž by se produkce opia přesunula na lékařské účely. Proto bychom měli aspoň přezkoumat myšlenku velmi omezeného zkušebního systému licencí, s vědomím hrozby krádeže Tálibánem na nelegální účely. Jakýkoliv pokus bude nevyhnutně muset být omezený na velmi malou oblast. pokud by měl fungovat, bude potřebovat podporu od mnoha partnerských organizací. Určitě nemůžeme odvádět naše hrdinské jednotky od jejich základní úlohy, bojovat proti terorismu, ale přece jen by mohli přinášet nějaký užitečný účinek. Co se týká otázky pomoci mezi EU a Afghánistánem, potřebujeme mnohem koordinovanější přístup EU k rozvoji afghánské infrastruktury a k boji proti korupci; jinak bude mít Taliban určitě navrch, neboť ho stěží zadržujeme v jižní části země. Západ se musí probudit do reality Afghánistánu. Mezinárodní orgány nekoordinují správně svoje aktivity. Bující korupce afghánské vlády znamená, že provincie ztrácejí trpělivost s kábulskou vládou prezidenta Karzaího. Současný centralizovaný model vlády nevyhovuje rozmanitosti zájmů a etnických rozdílů napříč zemí, která nikdy v minulosti neměla tradici silné centrální vlády. Provincie v současnosti nedostávají žádné provozní finanční prostředky, aby mohly sledovat svoje cíle nezávisle na Kábulu. Neplní se žádný dlouhodobý hospodářský plán na využití bohatých zásob vody, z nichž 92 % hanebně a absurdně odtéká z krajiny. Výstavba systémů přehrad a zavlažování by umožnila pěstovat ovoce a zeleninu v průmyslovém měřítku. Afghánistán byl kdysi známý svými granátovými jablky, které jsou nyní velmi „in“ mezi propagátory zdravé stravy. Vybudování tak velmi potřebného systému železnic by pomohlo dopravovat takové zboží na mezinárodní trh. Pokud se má tato země zachránit před politickou a hospodářskou katastrofou, musí se toho velmi mnoho neodkladně udělat, paní komisařko."@cs1,1
"Fru formand! Det er vigtigt, at stoffer, der afledes fra opium såsom diamorfin (også kendt som heroin), er tilgængelige til medicinske formål, især smertelindring, men dyrkning af valmuer står for 20-40 % af Taleban-terroristernes indtægter, der sætter dem i stand til at dræbe NATO-soldater. Beklageligvis steg opiumproduktionen i Afghanistan med 34 % i år og udgør over 90 % af det globale udbud. Tropper fra mit land, Det Forenede Kongerige, fører an i kampen mod Taleban som en del af den NATO-ledede internationale sikkerhedsstyrke (ISAF). De har hverken mandatet eller soldater nok til at overvåge et storstilet projekt med dyrkning af valmuer til medicinske formål - eller for den sags skyld til at udrydde afgrøden. De har rigeligt at gøre med at undgå at blive skudt uden også at skulle være handelsgartnere på deltid. Men som læge har jeg dog en vis sympati med de argumenter, British Medical Association er kommet med til støtte for dyrkning af valmuer - under streng overvågning - for at sikre forsyningen af smertestillende stoffer. Min kollega Tobias Ellwood, der er medlem af det britiske parlament, har gjort en stor indsats for at udvikle en plan for gradvist at erstatte valmuer med salgsafgrøder i Afghanistan over en periode på seks år og bruge opiumproduktionen til medicinske formål. Derfor bør vi i det mindste undersøge muligheden for en meget begrænset forsøgsordning, men være opmærksomme på faren for, at det kan blive overtaget af Taleban til ulovlige formål. Et forsøg vil nødvendigvis skulle begrænses til et meget lille område. Der er behov for støtte fra en lang række partnerorganisationer, hvis det skal lykkes. Vi kan i hvert fald ikke flytte vores modige tropper fra deres meget vigtige opgave med at bekæmpe terrorister, men det kunne godt gå hen og have gavnlige virkninger hele vejen rundt. Hvad angår EU's støtte til Afghanistan, er EU nødt til at gribe arbejdet med at udvikle den afghanske infrastruktur og bekæmpe korruption an på en langt mere koordineret måde, ellers vil Taleban få overtaget, for vi kan dårligt nok holde dem nede i den sydlige del af landet. Vesten må vågne op og indse realiteterne i Afghanistan. Internationale organisationer koordinerer ikke deres aktiviteter ordentligt. Den udbredte korruption i den afghanske regering betyder, at provinserne er ved at miste tålmodigheden med præsident Karzais regering i Kabul. Den aktuelle centraliserede regeringsmodel svarer ikke til den mangfoldighed af interesser og etniske tilhørsforhold rundt om i landet, som ikke tidligere har været vant til en stærk central regering. Provinserne modtager i øjeblikket ingen driftsmidler til formål, der ikke vedrører Kabul. Der er ingen langsigtet plan for at udnytte de rigelige vandressourcer, hvoraf 92 % løber ud af landet, hvilket er både skammeligt og grotesk. Hvis der blev bygget dæmninger og vandingsanlæg, kunne der dyrkes frugt og grøntsager i industriel målestok. Der var engang, hvor Afghanistan var berømt for sine granatæbler, som nu i den grad er in hos helsekostlobbyisterne. Hvis der blev bygget et jernbanenet, hvilket der i høj grad er brug for, kunne man sende den slags varer ud på det internationale marked. Fru kommissær! Hvis landet skal reddes fra en politisk og økonomisk katastrofe, er der stadig meget, der skal gøres, og det haster."@da2
"Frau Präsidentin! Es ist unabdingbar, dass aus Opium gewonnene Substanzen wie Diamorphin (auch als Heroin bekannt) für medizinische Zwecke, insbesondere zur Schmerzlinderung, zur Verfügung stehen, jedoch beschaffen die Terroristen der Taliban 20 – 40 % ihrer Geldmittel über den Mohnanbau, wodurch es ihnen möglich wird, NATO-Soldaten zu töten. Bedauerlicherweise ist die afghanische Opiumproduktion in diesem Jahr um 34 % angewachsen, und macht weltweit einen Anteil von 90 % des Angebots aus. Truppen meines Landes, des Vereinigten Königreichs, kämpfen als Teil der Internationalen Schutztruppe (ISAF) unter Führung der NATO gegen die Taliban. Sie verfügen weder über das Mandat noch über das Personal, ein groß angelegtes Projekt des Mohnanbaus für medizinische Zwecke zu überwachen – beziehungsweise in diesem Fall, die Ernte zu vernichten. Sie haben bereits genug damit zu tun, zu sehen, wie sie Geschossen entkommen, sie brauchen nicht auch noch Teilzeit-Gemüsebauern werden. Als Arzt habe ich aber Verständnis für die Position der British Medical Association, die den Mohnanbau – unter strenger Kontrolle – befürwortet, um die Versorgung mit Schmerzmitteln stets sicherzustellen. Mein Parlamentskollege aus dem Vereinigten Königreich, der Abgeordnete Tobias Ellwood, hat viel für die Entwicklung eines Sechsjahresplanes unternommen, um die Mohnkulturen in Afghanistan stufenweise durch Marktkulturen zu ersetzen und somit von der Opiumproduktion für medizinische Zwecke wegzuführen. Daher sollten wir das Konzept eines strikt begrenzten Pilotprogramms zur Genehmigung wenigstens überprüfen und uns dabei der Gefahr bewusst sein, dass es die Taliban für illegale Zwecke für sich vereinnahmen könnten. Jeder Versuch wird zwangsläufig auf ein sehr kleines Gebiet begrenzt sein müssen. Es wird der Unterstützung durch eine Reihe von Partnerorganisationen bedürfen, wenn es gelingen soll. Natürlich können wir nicht unsere tapferen Truppen von ihrer grundlegenden Aufgabe, dem Kampf gegen den Terrorismus, abziehen, aber es könnte insgesamt eine günstige Wirkung erzielt werden. Beim Thema der EU-Hilfe für Afghanistan, muss die EU weitaus koordinierter an die Entwicklung der Infrastruktur und die Bekämpfung der Korruption herangehen, ansonsten werden die Taliban tatsächlich die Oberhand gewinnen, weil wir die Taliban im Süden des Landes kaum kontrollieren können. Der Westen muss vor den Realitäten in Afghanistan endlich die Augen öffnen. Die internationalen Organisationen koordinieren ihre Aktionen nicht richtig. Die zügellose Korruption der afghanischen Regierung zeigt uns, dass die Provinzen gegenüber der Staatsführung des Präsidenten Karzai in Kabul die Geduld verlieren. Das derzeit praktizierte Modell der Zentralregierung ist angesichts der Vielfalt der Interessen und Ethnien im ganzen Land untauglich, in dem es in der Vergangenheit traditionell noch nie eine starke Zentralregierung gab. Die Provinzen erhalten gegenwärtig keinen Handlungsspielraum, um ihre Ziele unabhängig von Kabul zu verfolgen. Es gibt keinen langfristigen Wirtschaftsplan, nach dem das reichlich zur Verfügung stehende Wasser nutzbar gemacht werden könnte. 92 % davon fließen aus dem Land – was sträflich und absurd ist. Der Bau von Staudämmen und Bewässerungssystemen würde den gewerbsmäßigen Anbau von Obst und Gemüse erlauben. Afghanistan war einmal berühmt für seine Granatäpfel, die zurzeit bei den Verfechtern der Naturkost sehr in Mode sind. Der Aufbau eines dringend benötigten Eisenbahnsystems würde helfen, solche Waren auf den internationalen Markt zu befördern. Frau Kommissarin, wenn das Land vor der politischen und wirtschaftlichen Katastrophe bewahrt werden soll, liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, die keinen Aufschub duldet."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ουσίες παραγόμενες από το όπιο, όπως η διαμορφίνη (γνωστή ως ηρωίνη), διατίθενται για ιατρικούς σκοπούς, ειδικά για αντιμετώπιση του πόνου, όμως η καλλιέργεια παπαρούνας παρέχει στους τρομοκράτες Ταλιμπάν το 20-40% των πόρων τους, πράγμα που τους δίνει τη δυνατότητα να σκοτώνουν στρατιώτες του NATO. Δυστυχώς, η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν αυξήθηκε κατά 34% φέτος και αποτελεί πάνω από το 90% της παγκόσμιας προσφοράς. Στρατεύματα της χώρας μου, του Ηνωμένου Βασιλείου, ηγούνται του αγώνα κατά των Ταλιμπάν συμμετέχοντας στη Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Δεν έχουν την εντολή ούτε το ανθρώπινο δυναμικό για την αστυνόμευση ενός μεγάλης κλίμακας ιατρικού σχεδίου καλλιέργειας παπαρούνας – ούτε, άλλωστε, για την εξάλειψη των καλλιεργειών. Έχουν ήδη πολλά να σκεφτούν ενώ αποφεύγουν σφαίρες, χωρίς να γίνουν δενδροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης. Εντούτοις, συμμερίζομαι εν μέρει, ως ιατρός, τα επιχειρήματα που προέβαλε ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, που υποστηρίζει όντως την καλλιέργεια παπαρούνας – υπό αυστηρές, ελεγχόμενες συνθήκες – για τη διασφάλιση της άμεσης προσφοράς αναλγητικών. Ο συνάδελφός μου, βουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Tobias Ellwood, έχει συμβάλει σημαντικά στην εκπόνηση εξαετούς σχεδίου για τη σταδιακή αντικατάσταση των καλλιεργειών παπαρούνας στο Αφγανιστάν με εμπορεύσιμες καλλιέργειες στρέφοντας την παραγωγή οπίου σε ιατρική χρήση. Επομένως, πρέπει να ερευνήσουμε τουλάχιστον την ιδέα ενός πολύ περιορισμένου πιλοτικού συστήματος αδειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο κατάληψής του από τους Ταλιμπάν για παράνομους σκοπούς. Κάθε απόπειρα θα πρέπει αναπόφευκτα να περιοριστεί σε πολύ μικρή περιοχή. Θα χρειαστεί την υποστήριξη πολλών οργανισμών-εταίρων προκειμένου να έχει αποτελέσματα. Σίγουρα δεν μπορούμε να εκτρέψουμε τα γενναία στρατεύματά μας από το ζωτικής σημασίας έργο τους της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ενδέχεται, όμως, να έχει ορισμένα ωφέλιμα αποτελέσματα γενικά. Όσον αφορά το ζήτημα της βοήθειας της ΕΕ στο Αφγανιστάν, χρειαζόμαστε μια πολύ πιο συντονισμένη προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ για την ανάπτυξη των υποδομών του Αφγανιστάν και την καταπολέμηση της διαφθοράς· διαφορετικά, οι Ταλιμπάν όντως θα επικρατήσουν, καθώς μετά βίας τους συγκρατούμε στο νότιο τμήμα της χώρας. Η Δύση πρέπει να αντιληφθεί τις πραγματικότητες του Αφγανιστάν. Τα διεθνή όργανα δεν συντονίζουν σωστά τις δραστηριότητές τους. Η αχαλίνωτη διαφθορά της κυβέρνησης του Αφγανιστάν σημαίνει ότι αρχίζει να εξαντλείται η υπομονή των επαρχιών με την κυβέρνηση του Προέδρου Karzai στην Καμπούλ. Το υφιστάμενο συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης δεν αρμόζει στην ποικιλία συμφερόντων και εθνικοτήτων στη χώρα, που ποτέ πριν δεν είχε ισχυρό συγκεντρωτικό καθεστώς. Στις επαρχίες δεν παρέχεται επί του παρόντος επιχειρησιακή χρηματοδότηση για την επιδίωξη στόχων διαφορετικών από της Καμπούλ. Δεν ακολουθείται μακροπρόθεσμο οικονομικό σχέδιο για τη συγκράτηση των άφθονων υδάτινων πόρων, το 92% των οποίων ρέει – αδιάντροπα και παράλογα – έξω από τη χώρα. Η κατασκευή φραγμάτων και συστημάτων άρδευσης θα καθιστούσε δυνατή την μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Το Αφγανιστάν φημιζόταν κάποτε για τα ρόδια του, που σήμερα θεωρούνται πολύ «ιν» από το λόμπι της υγιεινής διατροφής. Η κατασκευή ενός πολύ αναγκαίου σιδηροδρομικού συστήματος θα συνέβαλε στην αποστολή των εν λόγω αγαθών στη διεθνή αγορά. Προκειμένου να διασωθεί η χώρα από πολιτική και οικονομική καταστροφή, χρειάζεται να γίνουν επειγόντως πολλά ακόμα, κυρία Επίτροπε."@el10
"Señora Presidenta, es importante disponer de sustancias derivadas del opio, como la diamorfina (conocida también como heroína) para fines médicos, sobre todo para el alivio del dolor, pero el cultivo de opio proporciona a los terroristas talibanes del 20 % al 40 % de sus ingresos, lo que les permite matar a soldados de la OTAN. Lamentablemente, la producción afgana de opio ha aumentado un 34 % este año y constituye más del 90 % del suministro mundial. Tropas de mi país, el Reino Unido, están encabezando la lucha contra los talibanes como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS). Pero no tienen el mandato ni el personal suficiente para vigilar un proyecto a gran escala de cultivo de opio con fines médicos, ni tampoco para erradicar su cultivo. Ya tienen bastante con tratar de esquivar las balas, como para convertirse en horticultores a tiempo parcial. Como médico, comparto en parte los argumentos expuestos por la Asociación Médica Británica a favor del cultivo de opio —en condiciones estrictamente vigiladas— para garantizar el suministro rápido de analgésicos. Mi colega en el Parlamento británico, Tobias Ellwood, ha trabajado mucho en la elaboración de un plan a seis años para la sustitución gradual de cultivos de opio en Afganistán por cultivos rentables que desvíen la producción de opio hacia fines médicos. Por tanto, debemos considerar al menos la idea de un programa piloto muy limitado de autorización de cultivo de copio, conscientes del peligro de que los talibanes se lo apropien para fines ilícitos. Cualquier experimento tendrá que confinarse, inevitablemente, a un área muy pequeña. Para que funcione, necesitará el apoyo de una serie de organizaciones asociadas. Nosotros, desde luego, no podemos distraer a nuestras valerosas tropas de su tarea fundamental de combatir el terrorismo, pero es posible que tenga algunos efectos beneficiosos. Respecto a la cuestión de la ayuda de la UE a los afganos, necesitamos una estrategia comunitaria más coordinada para la creación de infraestructuras afganas y la lucha contra la corrupción; de lo contrario, los talibanes terminarán imponiéndose, puesto que apenas les estamos pudiendo contener en el sur del país. Occidente tiene que despertar a las realidades de Afganistán. Los organismos internacionales no están coordinando sus actividades debidamente. La creciente corrupción del Gobierno afgano significa que las provincias están perdiendo la paciencia con el Gobierno del Presidente Karzai en Kabul. El modelo centralizado actual de gobierno no encaja con la diversidad de intereses y grupos étnicos presentes en el país, que nunca ha tenido una tradición de gobierno central fuerte en el pasado. Las provincias no reciben actualmente fondos operativos para perseguir objetivos distintos a los establecidos por Kabul. No se está siguiendo ningún plan económico a largo plazo para aprovechar sus abundantes recursos hídricos, el 92 % de los cuales salen del país sin haber sido utilizados. La construcción de presas y sistemas de riego permitiría el cultivo a escala industrial de frutas y hortalizas. Afganistán fue en un tiempo famosa por sus granadas, tan demandadas ahora por el interés que suscitan los alimentos saludables. La construcción del tan necesario sistema ferroviario ayudaría a transportar esos productos al mercado internacional. Si queremos rescatar al país de un desastre político y económico, siguen quedando muchas cosas urgentes por hacer, señora Comisaria."@es21
"Proua juhataja, on oluline, et oopiumist saadud ained, näiteks diamorfiin (tuntud ka heroiini nime all), oleksid meditsiinilistel eesmärkidel kättesaadavad, eriti valu vaigistamiseks, aga moonikasvatus annab Talibani terroristidele 20–40 % nende vahenditest, mis aitab kaasa NATO sõdurite tapmisele. Kahetsusväärselt kasvas Afganistani oopiumitootmine sel aastal 34 % ja moodustab globaalsest pakkumisest üle 90 %. Minu riigist, Ühendkuningriigist, pärit väed juhivad Talibani vastast võilust NATO-juhitud rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (ISAF) raames. Neil ei ole mandaati ega inimesi suuremahulise moonikasvatuse meditsiiniprojekti patrullimiseks või saagi hävitamiseks, kui selleni peaks minema. Ilma osaajaga turuaednikeks hakkamatagi on neil piisavalt tegemist juba kuulide eest kõrvale hoidmisega. Samas saan ma arstina teatud määral aru Briti Arstide Liidu väidetest, kes ei toeta moonide kasvatamist rangelt piiratud järelevalve tingimustes, et tagada valuvaigistite pakkumine. Minu kolleeg parlamendisaadik Tobias Ellwood Ühendkuningriigi parlamendist on teinud palju, et töötada välja kava, kuidas saaks 60 aasta jooksul vähehaaval asendada moonitaimed Afganistanis kaubaliste kultuuridega ja muuta oopiumitootmine tootmiseks meditsiinilisel otstarbel. Seepärast peaksime vähemalt kaaluma ideed väga piiratud litsentseerimiskava kohta, pidades silmas ohtu, et seda kasutab ebaseaduslikel eesmärkidel ära Taliban. Igasugune proovimine peab kahtlemata piirduma väga piiratud alaga. Toimimiseks peaks sellel olema erinevate partnerorganisatsioonide toetus. Kindlasti ei saa me suunata oma vapraid vägesid kõrvale nende oluliselt ülesandelt võidelda terrorismiga, kuid sel võib olla üldiseid kasulikke mõjusid. ELi–Afganistani abi küsimuses on meil Afganistani infrastruktuuri ülesehitamisel ja korruptsiooniga võitlemisel ELi poolt vaja palju koordineeritumat lähenemist või muidu Taliban tõepoolest saabki ülemvõimu, sest meie suudame Talibani ohjata ainult riigi lõunaosas. Lääs peab nägema Afganistani tegelikkust. Rahvusvahelised organisatsioonid ei koordineeri oma tegevusi korralikult. Afganistani valitsuses vohav korruptsioon tähendab, et provintsid kaotavad kannatuse president Karzai valitsuse vastu Kabulis. Praegune tsentraliseeritud valitsuse mudel ei sobi huvide ja rahvusrühmade paljususega riigis, kus ei ole kunagi olnud tugeva keskvõimu traditsiooni. Provintsidele ei anta praegu tegevusrahastamist Kabulist teistsuguste eesmärkide edendamiseks. Praegu ei järgita ühtki pikaajalist majanduskava, et kasutada külluslikku veevaru, millest 92 % – häbiväärselt ja naeruväärselt – voolab riigist välja. Tammide ja niisutussüsteemide ehitamine võimaldaks kasvatada tootmiseks vajalikul tasemel puu- ja köögivilju. Afganistan oli kunagi kuulus oma granaatõunte poolest, mis on praegu ökotoitude lobistide seas väga populaarne. Väga vajaliku raudteesüsteemi ehitamine aitaks transportida neid kaupu rahvusvahelisele turule. Kui seda riiki tahetakse päästa poliitilisest ja majanduslikust katastroofist, tuleb viivitamata väga palju ära teha, proua volinik."@et5
"Arvoisa puhemies, on tärkeää varmistaa oopiumin johdannaisten kuten diamorfiinin (tunnetaan myös heroiinina) saatavuus lääkinnällisiin tarkoituksiin ja etenkin kivunlievitykseen, mutta unikonviljely tuottaa 20–40prosenttia Taleban-terroristien varoista ja sallii heidän siis surmata Naton sotilaita. Afganistanin oopiumituotanto on valitettavasti kasvanut tänä vuonna 34prosentilla ja sen osuus maailmanlaajuisesta tuotannosta on yli 90prosenttia. Kotimaani Yhdistyneen kuningaskunnan joukot johtavat taistelua Talebania vastaan Naton johtamien kansainvälisten turvajoukkojen (ISAF) puitteissa. Heillä ei ole valtuuksia tai inhimillisiä resursseja valvoa laajamittaista lääkinnällistä unikonviljelyä taikka edes tuhota viljelmiä. Heillä on aivan tarpeeksi tehtävää luoteja väistellessään, ilman että heistä tehdään vielä osa-aikaisia puutarhureita. Koska olen lääkäri, suhtaudun kuitenkin jossain määrin suopeasti British Medical Associationin esittämiin perusteluihin. Yhdistyneen kuningaskunnan lääkäriseura kannattaa unikonviljelyä tiukasti valvotuissa olosuhteissa kipulääkkeiden saatavuuden takaamiseksi. Kollegani Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa, Tobias Ellwood, on työskennellyt kovasti laatiakseen kuusivuotissuunnitelman, jonka puitteissa Afganistanin unikkosadot voitaisiin vähitellen korvata myytävillä sadoilla ja oopiumituotanto suunnata lääkinnällisiin tarkoituksiin. Näin ollen meidän olisi ainakin harkittava ajatusta erittäin rajoitetun lupajärjestelmän perustamisesta pilottihankkeen puitteissa, unohtamatta kuitenkaan sitä vaaraa, että Taleban saattaisi hyödyntää sitä laittomiin tarkoituksiin. Kokeilu on välttämätöntä rajata hyvin pienelle alueelle. Sen onnistuminen edellyttää monien kumppanijärjestöjen tukea. Emme missään tapauksessa voi siirtää tätä tehtävää varten urheita joukkojamme heidän ensiarvoisen tärkeästä tehtävästään eli terrorismin torjunnasta, mutta hankkeella voisi loppujen lopuksi olla myönteisiä vaikutuksia kaikilla aloilla. Antaessaan tukea Afganistanille EU:n on koordinoitava infrastruktuurien kehittämiseen ja korruption torjuntaan tähtäävää toimintaa huomattavasti nykyistä paremmin; muutoin Taleban voittaa taistelun, sillä onnistumme töin tuskin pitämään heidät aisoissa maan eteläosassa. Länsimaiden on herättävä Afganistanin todellisuuteen. Kansainväliset elimet eivät koordinoi toimiaan asianmukaisesti. Afganistanin hallituksessa rehottavan korruption vuoksi maakunnat ovat menettämässä malttinsa Kabulissa istuvan presidentti Karzain hallituksen suhteen. Nykyinen keskitetty hallintomalli ei vastaa etunäkökohtien ja etnisten ryhmien moninaisuutta maassa, jossa ei perinteisesti ole ollut vahvaa keskushallintoa. Maakunnat eivät nykyisin saa lainkaan operatiivista rahoitusta sellaisia tavoitteita varten, jotka eroavat Kabulin päättäjien päämääristä. Minkäänlaista pitkän aikavälin taloudellista suunnitelmaa ei ole runsaiden vesivarojen valjastamiseksi, ja niinpä 92prosenttia niistä valuu pois maasta, mikä on häpeällistä ja naurettavaa. Patojen ja kastelujärjestelmien rakentaminen mahdollistaisi hedelmien ja vihannesten viljelyn teollisessa mittakaavassa. Afganistan tunnettiin aikanaan granaattiomenoistaan, jotka ovat nykyään suosittuja terveysruokateollisuudessa. Kaivatun rautatiejärjestelmän rakentaminen auttaisi tällaisten tuotteiden vientiä kansainvälisille markkinoille. Jos maa aiotaan pelastaa poliittiselta ja taloudelliselta katastrofilta, vielä paljon on tehtävä pikaisesti, arvoisa komission jäsen."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, il est important que les substances dérivées de l'opium, comme la diamorphine (plus connue sous le nom d'héroïne), soient disponibles à des fins médicales, en particulier pour le contrôle de la douleur. Néanmoins la culture du pavot apporte aux terroristes talibans de 20 à 40 % de leurs fonds, ce qui leur donne les moyens de tuer les soldats de l'OTAN. Malheureusement, la production d'opium afghan a augmenté de 34 % cette année, et représente plus de 90 % de l'offre mondiale. Des troupes de mon pays, le Royaume-Uni, conduisent la lutte contre les Talibans dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), menée par l'OTAN. Elles n'ont ni le mandat ni le personnel requis pour assurer les fonctions de police d'un projet à grande échelle de culture du pavot à des fins médicales, encore moins pour éradiquer une culture. Ces soldats ont déjà fort à faire pour essayer d'éviter les balles sans devoir en plus devenir des horticulteurs à temps partiel. Toutefois, en tant que médecin, je trouve assez sensés les arguments avancés par la qui soutient la culture du pavot, sous une supervision stricte, pour assurer l'approvisionnement en analgésiques. Le député Tobias Ellwood, mon collègue du Parlement britannique, travaille d'arrache-pied à l'élaboration d'un plan de six ans pour le remplacement progressif des cultures de pavot en Afghanistan par des cultures marchandes détournant la production d'opium en faveur d'un usage médical. Nous devrions donc au moins étudier l'idée d'un programme pilote d'octroi de licence très limité, en gardant à l'esprit le risque d'un détournement à des fins illégales par les Talibans. Tout essai en ce sens devrait forcément être confiné à une très petite zone. Pour être concluant, cet essai devrait bénéficier du soutien de diverses organisations partenaires. Nous ne pouvons bien sûr pas détourner nos courageux soldats de leur mission vitale de lutte antiterroriste mais la mise en place d'un tel programme pourrait avoir certains avantages pour tout le monde. Sur la question de l'aide de l'UE à l'Afghanistan, il faut que l'UE adopte une approche bien mieux coordonnée du développement des infrastructures afghanes et de la lutte contre la corruption. Faute de quoi, les Talibans, que nous parvenons à peine à contenir dans le sud du pays, l'emporteront. L'Occident doit prendre vraiment conscience des réalités de l'Afghanistan. Les organismes internationaux ne coordonnent pas correctement leurs activités. Les provinces perdent patience face à la corruption qui sévit dans le gouvernement du président Karzaï à Kaboul. L'actuel modèle de gouvernement centralisé ne convient pas à la diversité d'intérêts et d'ethnicités du pays, qui n'a jamais connu une tradition de gouvernement central fort. Les provinces ne reçoivent pour l'instant pas de financement opérationnel pour poursuivre des objectifs distincts de Kaboul. Aucun plan économique à long terme n'est suivi pour exploiter les abondantes ressources en eau, dont 92 % s'écoule hors du pays, constituant un gaspillage éhonté et ridicule. La construction de barrages et de systèmes d'irrigation permettrait pourtant une culture de fruits et légumes à l'échelle industrielle. L'Afghanistan était jadis réputé pour ses grenades, un fruit aujourd'hui très prisé des partisans d'une alimentation saine. La construction d'une voie ferrée plus que nécessaire aiderait à l'acheminement de ce type de marchandises vers le marché international. Si l'on tient à ce que ce pays soit sauvé du désastre politique et économique, Madame la Commissaire, il reste encore beaucoup à faire, et de toute urgence."@fr8
"Elnök asszony, fontos, hogy az ópiumszármazékok, mint a diamorphine (másik nevén heroin) gyógyászati célra rendelkezésre álljanak, főleg fájdalomcsillapításra, ám a máktermesztés adja a Talibán terroristái pénzének 20–40%-át, melynek köszönhetően NATO-katonákat ölhetnek. Az afgán ópiumtermelés sajnos ez évben 34%-kal nőtt, és a globális kínálat több mint 90%-át adja. Az országomból, az Egyesült Királyságból származó csapatok vezetik a Talibán elleni küzdelmet a NATO irányította Nemzetközi Biztonsági Segítségnyújtási Haderő (ISAF) keretében. Nincs felhatalmazásuk vagy emberi erőforrásuk nagy volumenű gyógyászati célú máktermesztési projekt ellenőrzésére, illetve ezzel kapcsolatban a termény felszámolására. Épp eleget kell foglalkozniuk azzal, hogy kitérjenek a golyók elől anélkül, hogy részidős kertészkedéssel foglalkoznának. Orvosként mégis támogatom némiképp a Brit Orvosi Szövetség érveit, mely támogatja a máktermesztést – szigorúan felügyelt feltételek mellett – annak biztosítására, hogy megfelelő legyen az érzéstelenítőkínálat. Egyesült királyságbeli parlamenti kollégám, Tobias Ellwood képviselő sokat tett azért, hogy egy hat éves időszakra vonatkozó tervet dolgozzon ki, melynek keretében Afganisztánban a mákot fokozatosan jól fizető terményekkel váltsa fel, és ezzel az ópiumtermelést gyógyászati felhasználás felé terelje. Ezért legalábbis át kell gondolnunk egy igen korlátozott kísérleti engedélyezési rendszerre vonatkozó elképzelést, figyelemmel arra a veszélyre, hogy a Talibán illegális célokra használhatja fel azt. A kísérletnek mindenesetre igen kis területre kell korlátozódnia, és hogy működjön, partnerszervezetek támogatása is szükséges. Bátor csapatainkat természetesen nem vonhatjuk el fontos feladatuktól, a terrorizmus elleni küzdelemtől, azonban mindez jótékony hatásokkal is járhat összességében. Az EU–afgán támogatás kérdésében jóval koordináltabb megközelítésre van szükségünk az EU részéről, hogy kifejlesszünk egy afgán infrastruktúrát és küzdjünk a korrupció ellen; ellenkező esetben a Talibán valóban teret nyer, mivel az ország déli részében nemigen van jelen. A Nyugatnak meg kell ismernie Afganisztán valós helyzetét. A nemzetközi szervek nem koordinálják megfelelően tevékenységeiket. Az afgán kormány erőteljes korruptsága azt jelenti, hogy a tartományok nem bíznak többé Karzai elnök kabuli kormányában. A kormány jelenlegi centralizált modellje nem felel meg az országban a sokféle érdeknek és etnikumnak, hiszen ebben az országban korábban nem volt hagyomány az erős központi kormányzás. A tartományok jelenleg nem jutnak működési finanszírozáshoz a Kabultól független célkitűzések megvalósítására. Nincs hosszú távú gazdasági terv a bőséges vízkészlet kiaknázására, és ennek 92%-a – szégyenteljes pazarló módon – távozik az országból. A gátak építése és az öntözési rendszerek lehetővé tennék a zöldség-gyümölcs ipari volumenű termeszését. Afganisztán egykor a gránátalmáról volt nevezetes, most pedig az egészséges ételek lobbija erős. Egy igencsak szükséges vasúti rendszer felépítése segítene abban, hogy az ilyen áruk bekerüljenek a nemzetközi piacra. Ha az országot politikai és gazdasági katasztrófából kell kimenteni, sürgősen sok tennivaló van, biztos asszony."@hu11
". Signora Presidente, è importante che le sostanze derivate dall’oppio, come la diamorfina (nota anche come eroina), siano disponibili a fini medici, in particolare in quanto analgesici, ma la coltivazione di papavero fornisce ai terroristi talebani il 20-40 per cento dei loro finanziamenti, cosa che permette loro di uccidere soldati della NATO. Truppe del mio paese, il Regno Unito, stanno conducendo una lotta contro i talebani in quanto parte della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) guidata dalla NATO. Non possiedono il mandato o la forza lavoro per presidiare un progetto medico di coltivazione del papavero su vasta scala, o, a tale proposito, per eliminare la coltivazione. Devono già preoccuparsi di schivare i proiettili, senza dover diventare coltivatori a tempo parziale. Tuttavia, in qualche modo comprendo, in quanto medico, gli argomenti presentati dalla che sostiene la coltivazione di papaveri, conformemente a rigorose condizioni sorvegliate, al fine di garantire la pronta fornitura di analgesici. Il mio collega deputato del Regno Unito, Tobias Ellwood, si è adoperato per sviluppare un progetto di sei anni per una graduale sostituzione delle colture di papavero in Afghanistan con colture commerciali che passino la produzione di oppio a uso medico. Pertanto, dovremmo almeno esaminare l’idea di un progetto pilota molto ristretto di concessione di licenze, tenendo presente il pericolo di essere dirottati dai talebani a fini illegali. Ogni prova dovrà, inevitabilmente, essere confinata a una zona molto limitata. Occorrerà il sostegno di una serie di organizzazioni se si vuole che funzioni. Certamente non possiamo dirottare le nostre valorose truppe dal loro incarico essenziale di lotta al terrorismo ma quest’azione potrebbe nel complesso condurre ad alcuni vantaggi. Per quanto riguarda la questione degli aiuti euro-afghani, occorre un approccio molto più coordinato da parte dell’UE per sviluppare le infrastrutture afghane e combattere la corruzione; altrimenti, i talebani prevarranno veramente, poiché li stiamo contenendo a fatica nel sud del paese. L’Occidente deve prendere coscienza delle realtà dell’Afghanistan. Gli organismi internazionali non stanno coordinando adeguatamente le loro attività. La corruzione dilagante del governo afghano fa sì che le province stiano perdendo la pazienza con il governo del Presidente Karzai a Kabul. L’attuale modello centralizzato di governo non si addice alla diversità di interessi e di etnicità nel paese, che non ha mai avuto una tradizione di forte governo centrale in passato. Le province al momento non ricevono finanziamenti operativi per realizzare obiettivi distinti da Kabul. Non è stato seguito alcun progetto economico a lungo termine per sfruttare l’abbondante disponibilità d’acqua, il 92 per cento della quale, in modo vergognoso e ridicolo, esce al di fuori del paese. La costruzione di dighe e di sistemi d’irrigazione consentirebbe una coltivazione su scala industriale di frutta e verdura. L’Afghanistan un tempo era famoso per i suoi melograni, ora molto “in” con la degli alimenti naturali. Realizzare una rete ferroviaria necessaria contribuirebbe a spedire queste merci sul mercato internazionale. Signora Commissario, se si deve salvare il paese da un disastro politico ed economico, occorre svolgere con urgenza ancora molto lavoro."@it12
"Gerb. pirmininke, svarbu, kad iš opiumo gautos medžiagos, pavyzdžiui diamorfinas (dar žinomas heroino vardu), būtų skiriamos medicinos reikmėms, ypač nuskausminimui, tačiau Talibano teroristai 20-40 proc. savo lėšų, kurios leidžia jiems žudyti NATO karius, gauna iš aguonų auginimo. Deja, opiumo gamyba Afganistane šiemet išaugo 34 proc. ir sudaro daugiau kaip 90 proc. pasaulio pasiūlos. Mano šalies – Jungtinės Karalystės – karinės pajėgos NATO vadovaujamų Tarptautinių saugumo pagalbos pajėgų (ISAF) sudėtyje kovoja su Talibanu. Jos neturi nei mandato, nei personalo stambaus masto aguonų auginimo medicininiam projektui prižiūrėti, arba dėl to naikinti pasėlius. Jie pakankamai turi galvoti apie tai, kaip išvengti kulkų ir be dalinio užimtumo daržininkų pareigose. Tačiau aš, kaip gydytojas, šiek tiek prijaučiu Britų medicinos asociacijos, kuri pritaria aguonų auginimui – griežtomis sąlygomis, gerai prižiūrint – analgetikų gamybai aprūpinti – argumentams. Mano kolega iš Jungtinės Karalystės Parlamento Tobias Ellwood daug nuveikė Afganistano aguonų pasėlių palaipsnio pavertimo komerciniais pasėliais, opiumo gamybą nukreipiant medicinos tikslams, šešerių metų laikotarpio planui parengti. Taigi mes turime bent jau ištirti labai riboto eksperimentinio licencijavimo projekto sumanymą, nepamiršdami pavojų, kad jį Talibanas gali pasiglemžti nelegaliems tikslams. Kiekvienas bandymas neišvengiamai turės apsiriboti labai mažu plotu. Kad jis veiktų, jam bus reikalinga įvairių partnerių organizacijų parama. Mes tikrai nukreipti savo narsiųjų karių nuo jų gyvybiškai svarbaus kovos su terorizmu uždavinio, tačiau tas projektas galėtų atnešti tam tikrų naudingų rezultatų. Dėl ES paramos Afganistanui klausimo – mums reikalingas žymiai labiau koordinuotas ES požiūris į Afganistano infrastruktūros plėtrą ir kovą su korupcija; kitaip Talibanas tikrai dominuos, kadangi mes vos pajėgiame sulaikyti Talibaną šalies pietuose. Vakarai privalo suvokti Afganistano realijas. Tarptautinės institucijos netinkamai koordinuoja savo veiksmus. Dėl Afganistano vyriausybėje siautėjančios korupcijos provincijos kantrybė prezidento Karzai vyriausybės atžvilgiu senka. Dabartinis centralizuotas valdymo modelis neatitinka interesų ir etninių grupių įvairovės šalyje, kuri praeityje niekuomet neturėjo stiprios centrinės valdžios tradicijos. Dabar provincijos negauna finansavimo veiklai, kuria siekiama atskirų nuo Kabulo tikslų. Nevykdomas joks ilgalaikis ekonominis planas pajungti gausiai vandens pasiūlai, kurio 92 proc. gėdingai ir absurdiškai išteka iš šalies. Pastačius užtvankų ir drėkinimo sistemų galima būtų auginti vaisius ir daržoves pramoniniu mastu. Kadaise Afganistanas garsėjo savo granatais, kurie dabar labai populiarūs tarp sveiko maisto šalininkų. Nutiesus tokią reikalingą geležinkelio sistemą galima būtų tiekti tokias prekes į tarptautinę rinką. Kad šalis būtų išgelbėta iš politinės ir ekonominės katastrofos, dar reikia daug ką skubiai padaryti, ponis Komisijos nare."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ir svarīgi, lai vielas, kas iegūtas no opija, piemēram, diamorfijs (pazīstams arī kā heroīns), būtu pieejamas medicīniskiem nolūkiem, īpaši kā pretsāpju līdzeklis, taču 20–40 % teroristu līdzekļu tiek iegūti no magoņu audzēšanas, kas ļauj nogalināt NATO karavīrus. Diemžēl šogad opija ražošanas apjomi Afganistānā palielinājās par 34 %, veidojot vairāk nekā 90 % no opija apjoma pasaulē. Manas valsts, Apvienotās Karalistes, karaspēks karo ar NATO vadīto Starptautiskās drošības palīdzības spēku (ISAF) sastāvā. Viņiem nav mandāta vai cilvēku resursu, lai kontrolētu apjomīgu magoņu audzēšanu medicīniskiem nolūkiem vai iznīcinātu šo kultūru. Viņi ir pārāk aizņemti ar izvairīšanos no lodēm, lai kļūtu par daļējas slodzes dārzkopjiem. Taču es kā ārsts daļēji piekrītu Britu Medicīnas asociācijai, kura atbalsta stingri kontrolētu magoņu audzēšanu, lai tās izmantotu kā pretsāpju līdzekli. Mans kolēģis Apvienotās Karalistes valdībā ir devis lielu ieguldījumu, lai attīstītu sešu gadu plānu, kas paredz magoņu kultūru Afganistānā aizstāt ar tirgus kultūru, novirzot opija ražošanu medicīniskiem nolūkiem. Tāpēc mums vismaz būtu jāapsver doma par ļoti ierobežotu izmēģinājuma atļauju piešķiršanas projektu, neļaujot to izmantot nelegāliem mērķiem. Jebkurš šāds izmēģinājums noteikti būs jārealizē pavisam nelielā teritorijā. Ja tas izdosies, būs nepieciešams daudzu partnerorganizāciju atbalsts. Protams, mēs nevaram atsaukt savu karaspēku no tik būtiska uzdevuma izpildes kā terorisma apkarošana, taču kopumā tas varētu attaisnoties. Kas attiecas uz ES un Afganistānas palīdzību, ir vajadzīga daudz koordinētāka pieeja no ES puses, lai attīstītu Afganistānas infrastruktūru un apkarotu korupciju; pretējā gadījumā gūs virsroku, jo valsts dienvidu daļā ir pavisam neliels skaits . Rietumu valstīm ir jāapjauš, kāda ir patiesā situācija Afganistānā. Starptautiskās organizācijas nedarbojas pietiekami saskaņoti. Plaši izplatītā korupcija Afganistānas valdībā liecina, ka provinču iedzīvotājus arvien vairāk neapmierina prezidenta valdība Kabulā. Pašreizējais centralizētas valdības modelis neatbilst atšķirīgajām interesēm un etniskumam valstī, kurā nekad nav bijis spēcīgas centrālās valdības. Šobrīd provincēm netiek nodrošināts darbības finansējums, kas ļautu īstenot citus nevis Kabulas mērķus. Nav ilgtermiņa ekonomikas plāna, kas ļautu izmantot bagātīgos ūdens resursus; žēl un nožēlojami ir tas, ka 92 % šo resursu izmanto citas valstis. Dambju un apūdeņošanas sistēmu izbūve ļautu attīstīt augļu un dārzeņu nozari. Kādreiz Afganistāna bija ievērojama ar granātāboliem, tagad – lielā mērā ar lobiju pārtikas nozarē. Ir ļoti nepieciešams izbūvēt dzelzceļa sistēmu, lai šīs preces nogādātu starptautiskajā tirgū. Komisāres kundze, šī valsts ir jāglābj no politiskās un ekonomiskās katastrofas, taču ir jomas, kurās tā ir jāglābj vēl steidzīgāk."@lv13
"Madam President, it is important that substances derived from opium, like diamorphine (also known as heroin), are available for medical purposes, especially pain relief, but poppy cultivation provides the Taliban terrorists with 20-40% of their funds, which enables them to kill NATO soldiers. Regrettably, Afghan opium production increased 34% this year and constitutes over 90% of global supply. Troops from my country, the UK, are leading the fight against the Taliban as part of the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF). They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project – or, for that matter, to eradicate the crop. They have got quite enough to think about dodging bullets, without becoming part-time market-gardeners. However, I do have some sympathy, as a doctor, with the arguments put forward by the British Medical Association, which does support cultivating poppies – under strict supervised conditions – to ensure the ready supply of analgesics. My UK parliamentary colleague, Tobias Ellwood MP, has done much to develop a plan of a six-year period of tapered replacement of poppy crops in Afghanistan by cash crops diverting the opium production for medical use. Therefore, we should at least explore the idea of a very limited pilot licensing scheme, mindful of the danger of it being hijacked by the Taliban for illegal purposes. Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area. It will need support from a range of partner organisations if it is going to work. We certainly cannot divert our brave troops from their vital task of fighting terrorism, but it might just have some beneficial effects all round. On the issue of EU-Afghan aid, we need a far more coordinated approach by the EU to developing Afghan infrastructure and fighting corruption; otherwise, the Taliban will indeed prevail, as we are barely containing the Taliban in the south of the country. The West must wake up to the realities of Afghanistan. International bodies are not coordinating their activities properly. The rampant corruption of the Afghan Government means that provinces are losing patience with President Karzai’s Government in Kabul. The current centralised model of government does not suit the diversity of interests and ethnicities across the country, which has never had a tradition of strong central government in the past. The provinces are currently given no operational funding to pursue objectives separate from Kabul. No long-term economic plan is being followed to harness the plentiful water supply, 92% of which – shamefully and ludicrously – runs out of the country. Construction of dams and irrigation systems would allow industrial-scale growth of fruit and vegetables. Afghanistan was once upon a time famous for its pomegranates, now very much ‘in’ with the health food lobby. Building a much needed railway system would help ship such goods onto the international market. If the country is to be rescued from political and economic disaster, much still urgently needs to be done, Madam Commissioner."@mt15
"Voorzitter, het is belangrijk dat opiumderivaten, zoals diamorhine (beter bekend als heroïne), verkrijgbaar zijn voor medische doeleinden zoals pijnbestrijding, maar de Talibanterroristen halen 20-40 procent van de financiële middelen die ze gebruiken om NAVO-soldaten te doden uit de teelt van papavers. Helaas is de Afghaanse opiumproductie dit jaar met 34 procent gestegen en is deze goed voor ruim 90 procent van het wereldaanbod. Troepen uit mijn land, het Verenigd Koninkrijk, leiden de strijd tegen de Taliban, als onderdeel van de ISAF-veiligheidsmacht van de NAVO. Ze beschikken niet over het mandaat, noch over de mankracht, om toezicht te houden op een grootschalig medisch papaverteeltproject of, overigens, om de oogst te vernietigen. Ze hebben genoeg te stellen met het ontwijken van kogels, zonder dat ze ook nog parttime tuinier moeten worden. Als dokter kan ik echter wel enige sympathie opbrengen voor de argumenten van de British Medical Association, die achter de teelt van papavers staat – mits onder streng toezicht – om te zorgen voor een voldoende aanbod aan pijnstillende middelen. Mijn collega-parlementslid Tobias Ellwood van het Engelse parlement heeft hard gewerkt aan een zesjarenplan waarin papaveroogsten in Afghanistan gericht worden vervangen door papaverteelt tegen betaling voor medische doeleinden. We dienen daarom op zijn minst het idee te onderzoeken van een zeer beperkt pilotproject voor legalisering, waarbij we ons heel bewust moeten zijn van het gevaar dat hierin schuilt, namelijk dat de Taliban zo’n project kunnen overnemen voor illegale doeleinden. Een eventueel experiment moet dan ook noodzakelijkerwijze beperkt worden tot een uiterst klein gebied. Om te kunnen slagen moet het project de steun hebben van een brede groep partnerorganisaties. We mogen onze dappere troepen absoluut niet afleiden van hun taak die van levensbelang is, namelijk die van terrorismebestrijding, maar misschien heeft een dergelijk experiment over de hele linie een positief effect. Wat de EU-Afghaanse hulp betreft: de ontwikkeling van de infrastructuur in Afghanistan en de bestrijding van corruptie moet door de EU veel beter gecoördineerd worden; anders zullen de Taliban inderdaad winnen. Nu al kunnen we de Taliban in het zuiden van het land nauwelijks onder controle houden. Het Westen moet wakker worden en de Afghaanse realiteit onder ogen zien. Internationale instanties stemmen hun activiteiten niet voldoende af. Vanwege de wijdverbreide corruptie binnen de Afghaanse regering beginnen de provincies hun geduld met de regering van president Karzai in Kabul te verliezen. Het huidige gecentraliseerde bestuursmodel sluit niet aan op de uiteenlopende belangen en de verscheidenheid aan etnische groeperingen in het hele land, dat nooit een traditie heeft gekend van een sterke centrale overheid. De provincies krijgen momenteel geen operationele financiële middelen om doelstellingen na te streven die niet door Kabul zijn opgesteld. Er bestaat geen enkel economisch plan van aanpak voor het beheer van de enorme watervoorraden, waarvan 92 procent - het is te gênant en te belachelijk voor woorden – het land uitstroomt. Door dammen en irrigatiesystemen aan te leggen zouden er op industriële schaal groenten en fruit geteeld kunnen worden. Afghanistan was ooit beroemd om zijn granaatappelen, een product dat momenteel erg in is bij lobbyisten voor gezonde voeding. Indien er een spoorwegstelsel zou worden aangelegd, wat hard nodig is, zouden dergelijke goederen getransporteerd kunnen worden naar de internationale markt. Er liggen nog heel veel dringende zaken te wachten, mevrouw de commissaris, als we dit land willen redden van de politieke en economische ondergang."@nl3
"− Pani przewodnicząca! Ważne, aby substancje pochodzące z opium, takie jak diamorfina (znana również jako heroina), były dostępne do celów medycznych, zwłaszcza, aby uśmierzać ból, niemniej uprawa maku dostarcza talibańskim terrorystom 20-40% środków, co pozwala im zabijać żołnierzy NATO. Niestety produkcja opium w Afganistanie wzrosła w tym roku do 34%, dostarczając ponad 90% opium w skali świata. Odziały wojskowe z mojego kraju, Wielkiej Brytanii, dowodzą w walce przeciwko talibom w postaci Międzynarodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo pod dowództwem NATO (ISAF). Nie mają uprawnień ani siły roboczej, aby nadzorować szeroko zakrojony program medyczny dotyczący uprawy maku – lub też niszczyć plony. Mają sporo do przemyślenia, uciekając przed pociskami i niepotrzebne im zatrudnienie na pół etatu w charakterze ogrodników działek warzywnych. Niemniej jednak, jako lekarz, podzielam niektóre argumenty zgłoszone przez Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne, które popiera uprawę maku – po spełnieniu rygorystycznie kontrolowanych warunków – aby zapewnić gotowy dostęp do środków przeciwbólowych. Mój brytyjski kolega pan poseł Tobias Ellwood wiele zrobił, by opracować plan dotyczący sześcioletniego okresu stopniowego zastępowania upraw maku w Afganistanie przez uprawy prowadzone w celu zdobycia środków, zmieniając w ten sposób kierunek produkcji opium dla celów medycznych. Dlatego też powinniśmy przynajmniej zastanowić się nad pomysłem bardzo ograniczonego licencjonowanego systemu pilotażowego, pamiętając o ryzyku przejęcia go przez talibów w nielegalnych celach. Nieuchronnie każda próba będzie musiała być przeprowadzona na niezwykle ograniczonym obszarze. Jeśli ma się sprawdzić, potrzebuje poparcia różnych organizacji partnerskich. Z pewnością nie możemy odwracać naszych mężnych żołnierzy od ich zasadniczych zadań związanych z walką z terroryzmem, ale może mieć to pewien korzystny wpływ na otoczenie. W odniesieniu do pomocy UE dla Afganistanu potrzebujemy w znacznie większym stopniu bardziej skoordynowanego podejścia ze strony UE do rozwijania afgańskiej infrastruktury i zwalczania korupcji; inaczej talibowie odniosą zwycięstwo, gdyż z trudnością udaje się nam ich zatrzymać na południu kraju. Zachód musi sobie uświadomić, jaka sytuacja panuje w Afganistanie. Instytucje międzynarodowe nie koordynują w odpowiedni sposób swoich działań. Rozprzestrzeniająca się korupcja w afgańskim rządzie sprawia, że regiony tracą cierpliwość do rządu prezydenta Karzaja w Kabulu. Obecny zcentralizowany model rządu nie odpowiada różnorodności interesów i grup etnicznych w kraju, który w swojej tradycji nigdy nie miał silnego zcentralizowanego rządu. Regiony nie otrzymują obecnie żadnych środków na działania operacyjne, by realizować odrębne cele z Kabulu. Nie obowiązuje żaden długoterminowy plan gospodarczy wykorzystujący obfite dostawy wody, z których 92% – haniebnie i niedorzecznie – ucieka z kraju. Budowa tam i systemów nawadniających pozwoliłaby na uprawę owoców i warzyw w celach przemysłowych. W przeszłości Afganistan słynął z granatów bardzo promowanych przez lobby zajmujące się zdrową żywność. Budowa bardzo potrzebnego systemu kolejowego pomogłaby transportować te towary na międzynarodowy rynek. Pani komisarz! Jeśli to państwo ma uniknąć katastrofy politycznej i gospodarczej, w trybie pilnym wiele pozostaje jeszcze do zrobienia."@pl16
"Senhora Presidente, é importante que substâncias derivadas do ópio como a diamorfina (também conhecida como heroína) estejam disponíveis para fins médicos, especialmente para o alívio da dor, mas a cultura de papoilas representa 20-40% do financiamento dos terroristas talibã que lhes permite matar soldados da NATO. Infelizmente, a produção de ópio no Afeganistão aumentou 34% este ano e corresponde a mais de 90% da oferta mundial. A luta contra os Talibãs está a ser liderada por forças do meu próprio país, o Reino Unido, integradas na Força Internacional de Assistência à Segurança (ISAF) liderada pela NATO. O seu mandato não inclui a fiscalização de um projecto de cultura de papoilas para fins médicos em larga escala ou a erradicação de culturas, nem têm efectivos suficientes para esse fim. Evitar as balas que são disparadas na sua direcção é já trabalho suficiente, só faltava terem que se tornar hortelões a tempo parcial. Porém, enquanto médico, concordo em certa medida com os argumentos apresentados pela Associação dos Médicos Britânicos, que apoia a cultura de papoilas (sob condições de supervisão rigorosas) de modo a assegurar a rápida disponibilidade de analgésicos. O meu colega no parlamento britânico, o deputado Tobias Ellwood, muito contribuiu para o desenvolvimento de um plano relativo a um período de seis anos de substituição gradual das culturas de papoilas por culturas comercializáveis no Afeganistão, desviando a produção de ópio para fins médicos. Por conseguinte, deveríamos pelo menos estudar a hipótese de um projecto-piloto de licenciamento muito limitado, não esquecendo o risco de os Talibãs se apoderarem da cultura para fins ilícitos. Inevitavelmente, qualquer experiência nesse sentido terá que ser confinada a uma área muito reduzida. Para que seja bem sucedida, será necessário o apoio de diversas organizações parceiras. Obviamente que não podemos retirar os nossos corajosos soldados da sua função essencial de luta contra o terrorismo mas, de uma forma geral, poderiam observar-se alguns efeitos positivos. Relativamente ao apoio da UE ao Afeganistão, é necessária uma abordagem muito mais coordenada da UE no que respeita ao desenvolvimento das infra-estruturas afegãs e à luta contra a corrupção. Caso contrário, os Talibãs levarão a melhor, na medida em que actualmente é com dificuldade que os conseguimos controlar no Sul do país. O Ocidente deve acordar para a realidade do Afeganistão. Os organismos internacionais não estão a coordenar adequadamente as suas actividades. Devido ao nível elevado de corrupção no Governo afegão, as províncias estão prestes a perder a paciência com o governo do presidente Karzai em Kabul. O actual modelo centralizado de governação não é adequado à diversidade de interesses e etnias do país, que nunca no passado teve por tradição um governo central forte. As províncias não recebem actualmente quaisquer fundos operacionais para o financiamento de objectivos que sejam independentes dos de Kabul. Não está a ser seguido qualquer plano económico de longo prazo para aproveitar os recursos hídricos abundantes, 92% dos quais fluem para fora do país, o que é escandaloso e absurdo. A construção de barragens e de sistemas de irrigação permitiria o cultivo de fruta e vegetais à escala industrial. Em tempos, o Afeganistão foi famoso pelas suas romãs, um fruto que está de momento muito "na moda" para o lobby dos alimentos saudáveis. A construção de um sistema ferroviário, que tanta falta faz, ajudaria a transportar esses produtos para o mercado internacional. Há ainda muito de urgente por fazer, Senhora Comissária, para salvar o país do desastre político e económico."@pt17
"Madam President, it is important that substances derived from opium, like diamorphine (also known as heroin), are available for medical purposes, especially pain relief, but poppy cultivation provides the Taliban terrorists with 20-40% of their funds, which enables them to kill NATO soldiers. Regrettably, Afghan opium production increased 34% this year and constitutes over 90% of global supply. Troops from my country, the UK, are leading the fight against the Taliban as part of the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF). They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project – or, for that matter, to eradicate the crop. They have got quite enough to think about dodging bullets, without becoming part-time market-gardeners. However, I do have some sympathy, as a doctor, with the arguments put forward by the British Medical Association, which does support cultivating poppies – under strict supervised conditions – to ensure the ready supply of analgesics. My UK parliamentary colleague, Tobias Ellwood MP, has done much to develop a plan of a six-year period of tapered replacement of poppy crops in Afghanistan by cash crops diverting the opium production for medical use. Therefore, we should at least explore the idea of a very limited pilot licensing scheme, mindful of the danger of it being hijacked by the Taliban for illegal purposes. Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area. It will need support from a range of partner organisations if it is going to work. We certainly cannot divert our brave troops from their vital task of fighting terrorism, but it might just have some beneficial effects all round. On the issue of EU-Afghan aid, we need a far more coordinated approach by the EU to developing Afghan infrastructure and fighting corruption; otherwise, the Taliban will indeed prevail, as we are barely containing the Taliban in the south of the country. The West must wake up to the realities of Afghanistan. International bodies are not coordinating their activities properly. The rampant corruption of the Afghan Government means that provinces are losing patience with President Karzai’s Government in Kabul. The current centralised model of government does not suit the diversity of interests and ethnicities across the country, which has never had a tradition of strong central government in the past. The provinces are currently given no operational funding to pursue objectives separate from Kabul. No long-term economic plan is being followed to harness the plentiful water supply, 92% of which – shamefully and ludicrously – runs out of the country. Construction of dams and irrigation systems would allow industrial-scale growth of fruit and vegetables. Afghanistan was once upon a time famous for its pomegranates, now very much ‘in’ with the health food lobby. Building a much needed railway system would help ship such goods onto the international market. If the country is to be rescued from political and economic disaster, much still urgently needs to be done, Madam Commissioner."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, je dôležité, aby látky odvodené od ópia ako je diamorfín (známy tiež ako heroín) boli k dispozícii na medicínske účely, najmä na tíšenie bolesti, ale pestovanie maku prináša teroristom z Talibanu 20 – 40 % ich finančných prostriedkov, čo im umožňuje zabíjať vojakov NATO. Bohužiaľ, afganská výroba ópia vzrástla tento rok o 34 % a tvorí viac ako 90 % svetových dodávok. Jednotky z mojej krajiny, Veľkej Británie, vedú boj proti Talibanu ako súčasť Medzinárodných síl pre podporu bezpečnosti ISAF pod velením NATO. Nemajú mandát ani ľudské zdroje na kontrolu rozsiahleho projektu pestovania maku na medicínske účely, alebo, v tomto prípade, na likvidáciu úrody. Majú dosť premýšľania o tom, ako sa vyhnúť strelám aj bez toho, aby sa stali zeleninármi na polovičný úväzok. Ako lekár mám však určité pochopenie pre argumenty predložené Britskou lekárskou asociáciou, ktorá podporuje pestovanie maku (za prísnych podmienok dohľadu) na zabezpečenie dostupnej zásoby analgetík. Môj parlamentný kolega z Veľkej Británie, poslanec Tobias Ellwood, urobil veľa práce pri príprave plánu na šesťročné obdobie postupného nahradenia rastlín maku v Afganistane trhovými plodinami, čím by sa produkcia ópia presunula na medicínske účely. Preto by sme mali aspoň preskúmať myšlienku veľmi obmedzeného skúšobného systému licencií, s vedomím hrozby krádeže Talibanom na nelegálne účely. Akýkoľvek pokus bude nevyhnutne musieť byť obmedzený na veľmi malú oblasť. Ak by mal fungovať, bude potrebovať podporu od mnohých partnerských organizácií. Určite nemôžeme odvádzať naše hrdinské jednotky od ich základnej úlohy, bojovať proti terorizmu, ale predsa len by mohli mať nejaký užitočný vplyv okolo seba. Čo sa týka otázky pomoci medzi EÚ a Afganistanom, potrebujeme oveľa koordinovanejší prístup EÚ k rozvoju afganskej infraštruktúry a k boju proti korupcii; inak bude mať Taliban určite navrch, keďže ho sotva zadržiavame v južnej časti krajiny. Západ sa musí prebudiť do reality Afganistanu. Medzinárodné orgány nekoordinujú správne svoje aktivity. Bujnejúca korupcia afganskej vlády znamená, že provincie strácajú trpezlivosť s vládou prezidenta Karzaja v Kábule. Súčasný centralizovaný model vlády nevyhovuje rozmanitosti záujmov a etnických rozdielov naprieč krajinou, ktorá nikdy v minulosti nemala tradíciu silnej centrálnej vlády. Provincie v súčasnosti nedostávajú žiadne prevádzkové finančné prostriedky, aby mohli sledovať svoje ciele nezávisle od Kábulu. Neplní sa žiaden dlhodobý hospodársky plán na využitie bohatých zásob vody, z ktorý 92 % hanebne a absurdne odteká z krajiny. Výstavba systémov priehrad a zavlažovania by umožnila pestovanie ovocia a zeleniny v priemyselnom meradle. Afganistan bol kedysi známy svojimi granátovými jablkami, ktoré sú teraz veľmi „in“ medzi propagátormi zdravej stravy. Vybudovanie tak veľmi potrebného systému železníc by pomohlo dopravovať takéto tovary na medzinárodný trh. Ak sa má táto krajina zachrániť pred politickou a hospodárskou katastrofou, treba toho veľmi veľa neodkladne urobiť, pani komisárka."@sk19
"Gospa predsednica, pomembno je, da so snovi, pridobljene iz opija, kot je diamorfin (poznan tudi kot heroin), na voljo za medicinske namene, zlasti za lajšanje bolečin, vendar gojenje maka talibanskim teroristom zagotavlja 20–40 % sredstev, kar jim omogoča ubijanje vojakov Nata. Pridelava opija v Afganistanu se je žal letos povečala za 34 % in dosega 90 % svetovne proizvodnje. Vojaške sile iz moje države, Združenega kraljestva, vodijo boj proti Talibanom v okviru mednarodnih varnostnih sil za Afganistan (ISAF) pod vodstvom Nata. Nimajo pooblastil ali ustreznega osebja za upravljanje obsežnega medicinskega projekta za gojenje maka ali pa izkoreninjenje gojenja te rastline. Dovolj dela imajo že z bojevanjem, kaj šele, da bi se poleg tega ukvarjali še z gojenjem. Vendar kot zdravnik delno sprejemam argumente britanskega združenja zdravnikov, ki pod strogimi pogoji in nadzorom podpira gojenje maka za zagotovitev hitre dobave analgetikov. Moj kolega poslanec iz Združenega kraljestva, Tobias Ellwood, si je zelo prizadeval za pripravo načrta šestletnega obdobja postopne zamenjave maka v Afganistanu s pridelki za trg, da bi pridelavo opija preusmerili k medicinski uporabi. Zato moramo vsaj razmisliti o ideji zelo omejenega pilotnega programa za izdajo licenc, pri čemer je treba upoštevati nevarnost, da bi jo Talibani lahko uporabili na nezakonit način. Kakršen koli poskus bo treba omejiti na zelo majhno območje. Za uspeh tega projekta bo potrebna podpora številnih partnerskih organizacij. Naših pogumnih vojakov ne moremo odvračati od njihove ključne vloge boja proti terorizmu, vendar lahko ima na splošno nekatere koristne učinke. Kar zadeva vprašanje pomoči EU za Afganistan, potrebujemo veliko bolj usklajen pristop EU za razvoj infrastrukture v Afganistanu in boj proti korupciji; v nasprotnem primeru bodo Talibani dejansko zmagali, ker na jugu države njihove sile komaj obvladujemo. Zahod se mora začeti zavedati, kakšne so razmere v Afganistanu. Mednarodni organi svojih dejavnosti ne usklajujejo ustrezno. Zaradi neomejene korupcije v afganistanski vladi province izgubljajo potrpljenje z vlado predsednika Karzaja v Kabulu. Sedanji centralizirani model vlade ne ustreza raznolikosti interesov in narodnosti v državi, ki v preteklosti nikoli ni imela tradicije močne centralne vlade. Province zdaj ne prejemajo nobenih operativnih sredstev za izvajanje ciljev, ki so ločeni od politike Kabula. Ne izvaja se noben dolgoročni gospodarski načrt za izkoriščanje obilnih zalog vode, 92 % katere izteče iz države, kar je sramotno in smešno. Izgradnja jezov in namakalnih sistemov bi omogočila industrijsko gojenje sadja in zelenjave. Afganistan je nekoč slovel po svojih granatnih jabolkih, ki so zdaj zelo priljubljena pri zagovornikih zdrave prehrane. Izgradnja nadvse potrebnega železniškega sistema pa bi prispevala k pošiljanju tega blaga na mednarodni trg. Gospa komisarka, če se želi Afganistan rešiti iz politične in gospodarske katastrofe, je treba storiti še veliko."@sl20
"Fru talman! Det är viktigt att ämnen som utvinns ur opium, till exempel diamorfin (ett annat namn för heroin), finns tillgängliga för medicinska ändamål, framför allt smärtlindring, men vallmoodling utgör 20–40 procent av talibanterroristernas finansiering som gör det möjligt för dem att döda Nato-soldater. Beklagligt nog ökade den afghanska opiumproduktionen med 34 procent i år och utgör nu mer än 90 procent av den globala tillgången. Trupper från mitt land, Förenade kungariket, ingår i den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) under Natos ledning och leder kampen mot talibanerna. De har vare sig det mandat eller de trupper som krävs för att kontrollera ett stort medicinskt projekt för vallmoodling eller för att utrota växten. De har fullt upp med att undvika att bli skjutna utan att dessutom behöva bli trädgårdsmästare på deltid. Som läkare har jag emellertid viss förståelse för de argument som det brittiska läkarförbundet har lagt fram och som stöder vallmoodling – under strängt kontrollerade villkor – för att garantera tillgången på smärtstillande medel. Min brittiske parlamentskollega Tobias Ellwood har gjort mycket för att utveckla en sexårsplan som innebär att bönderna i Afghanistan gradvis ersätter sin vallmo med avsalugrödor så att opiumproduktionen uteslutande används för medicinska ändamål. Därför bör vi åtminstone undersöka förslaget om ett väldigt begränsat pilotsystem för licensiering och samtidigt hålla i åtanke att det finns en risk att systemet kapas av talibanerna för illegala ändamål. Eventuella försök måste oundvikligen begränsas till ett mycket litet område. Försöken måste stödas av en rad samarbetsorganisationer om de ska fungera. Vi får naturligtvis inte avleda våra modiga trupper från deras ytterst viktiga uppgift att bekämpa terrorismen, men det kanske kan ha gynnsamma effekter för alla. När det gäller biståndet från EU till Afghanistan behöver vi en mycket mer samordnad strategi på EU-nivå för att utveckla den afghanska infrastrukturen och bekämpa korruptionen. Annars kommer talibanerna att få övertaget, eftersom vi med nöd och näppe lyckas hålla tillbaka dem i den södra delen av landet. Väst måste inse hur verkligheten i Afghanistan ser ut. De internationella organen samordnar inte sin verksamhet ordentligt. Den omfattande korruptionen inom den afghanska regeringen har lett till att provinserna håller på att förlora tålamodet med president Karzais regering i Kabul. Den nuvarande centraliserade regeringsmodellen passar inte de många olika intressena och etniciteterna i landet, som inte har någon tradition av starka centraliserade regeringar. För närvarande bidrar inte provinserna med någon finansiering till operativa insatser för att att stödja andra mål än centralmakten i Kabuls. Ingen långsiktig ekonomisk plan följs för att utnyttja den rikliga vattentillgången, varav 92 procent skamligt och skrattretande nog försvinner ut ur landet. Uppbyggnad av dammar och bevattningssystem skulle möjliggöra industriodling av frukt och grönsaker. En gång i tiden var Afghanistan känt för dess granatäpplen, en frukt som numera är väldigt populär bland förespråkarna för hälsosam mat. Genom att bygga ett välbehövligt järnvägssystem skulle sådana varor kunna transporteras till den internationella marknaden. Det återstår fortfarande mycket att göra för att rädda landet från en politisk och ekonomisk katastrof, fru kommissionsledamot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tobias Ellwood"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph