Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-473"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Na początek chciałem pogratulować pani komisarz Ferrero-Waldner znakomitego koncertu chóru chłopięcego z Altenburga, którego przed chwilą razem wysłuchaliśmy. Jestem pod wrażeniem. Natomiast przechodzę do mniej przyjemnych spraw – do kwestii sprawozdania pana Cappato. Moi szacowni przedmówcy z uporem powtarzali liczbę 40% PKB, bo tyle PKB Afganistanu rzekomo pochodzi z produkcji narkotyków. Taka liczba została przyjęta, ale chciałem podkreślić że rok temu w Komisji Spraw Zagranicznych naszego Parlamentu nasi przedstawiciele w Afganistanie stwierdzali jednoznacznie, że jest to ponad 50% PKB. Liczba ta jest jeszcze większa. Nie chcę podawać tych argumentów: 10% ludności Afganistanu co najmniej żyje z produkcji i handlu narkotykami. W ten handel zaangażowani są także, nie ma co ukrywać, np. żołnierze sił międzynarodowych, a także amerykańscy, którzy tam stacjonują. Uważam tę propozycję za ryzykowną, choć oczywiście dostrzegam także pewne plusy, które za nią stoją. W moim jednak w głębokim przekonaniu tak naprawdę ta propozycja może doprowadzić do legalizacji nie tyle pomocy medycznej, ale jednak handlu narkotykami."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Proua juhataja, tahaksin alustada tänusõnadega volinik Ferrero-Waldnerile Altenburgi poistekoori väljapaistva esinemise eest. See avaldas mulle suurt muljet. Nüüd pean pöörduma vähem meldivate teemade juurde, nimelt Cappato raporti juurde. Parlamendiliikmed, kes enne sõna võtsid, tsiteerisid järjekindlalt 40 % näitajat SKT-st, sest sellise osakaalu Afganistani SKTst moodustab väidetavat uimastite tootmine. See arvuga ollakse nõus, kuid ma tahaksin rõhutada, et aasta tagasi väitsid meie Afganistani esindajad parlamendi väliskomisjoni ees midagi muud. Nemad väitsid, et SKT osakaal on üle 50 %, mis on isegi kõrgem. Ma ei taha eriti hakata näiteid tooma, kuid ligikaudu 10 % Afganistani elanikkonnast elatub uimastite tootmisest. Me peaksime tunnistama ka seda, et sõdurid rahvusvaheliste üksuste sõdurid on selle kaubandusega seotud, nagu kas seal riigis viibivad ameeriklased. Minu hinnangul on see riskantne ettepanek, kuigi ma muidugi saan aru, et sellel on teatud olemuslikud eelised. Olen siiski kindlalt veendunud, et ettepaneku tulemusel valmib uimastikaubanduse õigusakt, mitte ravimiabi õigusakt."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, na začetku želim čestitati komisarki Ferrero-Waldner za odličen nastop zbora Altenburg Boys, ki smo mu bili pravkar priča. Name je naredil velik vtis. Vendar moram zdaj spregovoriti o manj prijetnih temah, tj. o poročilu gospoda Cappata. Moji predhodniki so vztrajno navajali podatek 40 % BDP, ker je to delež afganistanskega BDP, ki ga domnevno ustvari proizvodnja drog. Ta podatek je bil sprejet, vendar želim poudariti, da so naši predstavniki v Afganistanu pred enim letom jasno navajali drugačne podatke pred odborom parlamenta za zunanje zadeve. Trdili so, da delež BDP presega 50 %, torej da je še višji. Nisem naklonjen razlagam, vendar se vsaj 10 % afganistanskega prebivalstva preživlja s proizvodnjo in prodajo droge. Prav tako moramo priznati, da so v to trgovanje vključeni vojaki mednarodnih sil, skupaj z Američani v tej državi. Menim, da je ta predlog tvegan, čeprav seveda priznavam, da vključuje nekatere prednosti. Vendar sem trdno prepričan, da bo predlog namesto k zdravniški pomoči prispeval k legalizaciji trgovine z drogami."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Na początek chciałem pogratulować pani komisarz Ferrero-Waldner znakomitego koncertu chóru chłopięcego z Altenburga, którego przed chwilą razem wysłuchaliśmy. Jestem pod wrażeniem. Natomiast przechodzę do mniej przyjemnych spraw – do kwestii sprawozdania pana Cappato. Moi szacowni przedmówcy z uporem powtarzali liczbę 40% PKB, bo tyle PKB Afganistanu rzekomo pochodzi z produkcji narkotyków. Taka liczba została przyjęta, ale chciałem podkreślić że rok temu w Komisji Spraw Zagranicznych naszego Parlamentu nasi przedstawiciele w Afganistanie stwierdzali jednoznacznie, że jest to ponad 50% PKB. Liczba ta jest jeszcze większa. Nie chcę podawać tych argumentów: 10% ludności Afganistanu co najmniej żyje z produkcji i handlu narkotykami. W ten handel zaangażowani są także, nie ma co ukrywać, np. żołnierze sił międzynarodowych, a także amerykańscy, którzy tam stacjonują. Uważam tę propozycję za ryzykowną, choć oczywiście dostrzegam także pewne plusy, które za nią stoją. W moim jednak w głębokim przekonaniu tak naprawdę ta propozycja może doprowadzić do legalizacji nie tyle pomocy medycznej, ale jednak handlu narkotykami."@mt15
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, nejprve bych chtěl pogratulovat paní komisařce Ferrerové-Waldnerové k vynikajícímu vystoupení chlapeckého sboru z Altenburgu, který jsme si právě vyslechli. Jsem skutečně ohromen. Nyní se však musím pustit do méně příjemných věcí, konkrétně jde o zprávu pana Cappata. Poslanci, kteří mluvili přede mnou, opakovaně citovali údaj 40 % HDP, protože to je podíl na HDP Afghánistánu, který údajně vytváří výroba narkotik. Tento údaj se všeobecně přijímá, ale já bych rád zdůraznil, že před rokem naši zástupci v Afghánistánu jednoznačně uváděli před parlamentním Výborem pro zahraniční věci něco jiného. Trvali na tom, že tento podíl na HDP je nad 50 %, což je ještě víc. Zdráhám se hledat vysvětlení, ale nejméně 10 % obyvatelstva Afghánistánu žije mimo výroby drog a obchodem s nimi. Měli bychom též připustit, že vojáci z mezinárodních sil jsou též zapojení do tohoto obchodu, spolu s Američany sídlícími v zemi. Tento návrh považuji za riskantní, i když samozřejmě uznávám, že má určité zásadní výhody. Jsem však pevně přesvědčený, že ve skutečnosti bude výsledkem tohoto návrhu spíše legalizace obchodu s drogami než lékařská pomoc."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani predsedajúca, rád by som začal blahoželaním pani komisárke Ferrerovej-Waldnerovej k vynikajúcemu vystúpeniu zboru Altenburg Boys’ Choir, ktoré sme práve počuli. Som skutočne ohromený. Teraz sa však musím pustiť do menej príjemných vecí, konkrétne ide o správu pána Cappata. Poslanci, ktorí rečnili predo mnou, opakovane citovali údaj 40 % HDP, pretože to je podiel na HDP Afganistanu, ktorý údajne vytvára výroba narkotík. Tento údaj sa všeobecne prijíma, ale ja by som rád zdôraznil, že pred rokom naši zástupcovia v Afganistane jednoznačne uvádzali niečo iné pred parlamentným Výborom pre zahraničné veci. Trvali na tom, že tento podiel na HDP je nad 50 %, čo je ešte viac. Zdráham sa hľadať vysvetlenia, najmenej 10 % obyvateľstva Afganistanu žije mimo výroby drog a obchodu s nimi. Mali by sme tiež pripustiť, že vojaci z medzinárodných síl sú tiež zapojení do tohto obchodu, spolu s Američanmi sídliacimi v tejto krajine. Tento návrh považujem za riskantný, hoci, samozrejme, uznávam, že má určité zásadné výhody. Som však pevne presvedčený, že v skutočnosti výsledkom tohto návrhu bude skôr legalizácia obchodu s drogami než medicínska pomoc."@sk19
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke! Pirmiausia norėčiau pasveikinti Komisijos narę B. Ferrero-Waldner su puikiu Altenburgo berniukų choro koncertu, kurio ką tik kartu klausėmės. Jis man padarė didžiulį įspūdį. Dabar turiu pereiti prie ne tokių malonių dalykų – prie M. Cappato pranešimo. Anksčiau kalbėjusieji atkakliai kartojo 40 proc. BVP skaičių – esą, tokią Afganistano BVP dalį sudaro narkotikų gamyba. Toks skaičius tapo priimtas, tačiau noriu pabrėžti, kad prieš metus mūsų Parlamento Užsienio reikalų komitete mūsų atstovai Afganistane vienareikšmiškai konstatuodavo, kad tai sudaro daugiau kaip 50 proc. BVP. Tas skaičius yra dar didesnis. Aš nenoriu teikti aiškinimų, tačiau mažiausiai 10 proc. Afganistano gyventojų gyvena iš narkotikų gamybos ir prekybos. Be to, reikia pripažinti, kad į šią prekybą įsitraukia ir ten dislokuoti tarptautinių pajėgų kariai, taip pat amerikiečiai. Manau, kad toks siūlymas yra rizikingas, nors, žinoma, įžvelgiu ir tam tikrų jo pliusų. Tačiau, mano giliu įsitikinimu, pagal tokį pasiūlymą iš tikrųjų būtų legalizuota ne tiek medicinos pagalba, kiek vis dėlto prekyba narkotikais."@lt14
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Na początek chciałem pogratulować pani komisarz Ferrero-Waldner znakomitego koncertu chóru chłopięcego z Altenburga, którego przed chwilą razem wysłuchaliśmy. Jestem pod wrażeniem. Natomiast przechodzę do mniej przyjemnych spraw – do kwestii sprawozdania pana Cappato. Moi szacowni przedmówcy z uporem powtarzali liczbę 40% PKB, bo tyle PKB Afganistanu rzekomo pochodzi z produkcji narkotyków. Taka liczba została przyjęta, ale chciałem podkreślić że rok temu w Komisji Spraw Zagranicznych naszego Parlamentu nasi przedstawiciele w Afganistanie stwierdzali jednoznacznie, że jest to ponad 50% PKB. Liczba ta jest jeszcze większa. Nie chcę podawać tych argumentów: 10% ludności Afganistanu co najmniej żyje z produkcji i handlu narkotykami. W ten handel zaangażowani są także, nie ma co ukrywać, np. żołnierze sił międzynarodowych, a także amerykańscy, którzy tam stacjonują. Uważam tę propozycję za ryzykowną, choć oczywiście dostrzegam także pewne plusy, które za nią stoją. W moim jednak w głębokim przekonaniu tak naprawdę ta propozycja może doprowadzić do legalizacji nie tyle pomocy medycznej, ale jednak handlu narkotykami."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Elnök asszony, gratulálnék Ferrero-Waldner biztosnak az altenburgi fiúkórus kiemelkedő teljesítményéért, amit nemrég hallgattunk. Le vagyok nyűgözve. Most már kellemetlenebb tárgyra térek azonban: a Cappato-jelentésre. A korábban felszólaló képviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy a GDP 40%-ára hivatkozzanak, mert ez az az arány, mely állítólag Afganisztán GDP-jéből kábítószergyártásból származik. Ezt a számadatot elfogadták, azonban hangsúlyozni kívánom, hogy egy évvel ezelőtt afganisztáni képviselőink egyértelműen máshogy nyilatkoztak a Parlament Külügyi Bizottsága előtt. Úgy vélekedtek, hogy a GDP aránya 50% felett van, ami még magasabb. Nemigen szeretnék magyarázkodni, de az afganisztáni lakosság legalább 10%-a él kábítószertermelésből és -kereskedelemből. El kellene továbbá ismerni, hogy a nemzetközi haderők katonái ennek a kereskedelemnek résztvevői, az országban állomásozó amerikaiakkal együtt. Ezt igen kockázatos javaslatnak ítélem, habár természetesen elfogadom, hogy vannak bizonyos előnyei. Határozott meggyőződésem mindenesetre, hogy a javaslat ténylegesen a kábítószerkereskedelem legalizálását eredményezi orvosi segítségnyújtás helyett."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand! Jeg vil gerne starte med at lykønske fru kommissær Ferrero-Waldner med den fremragende koncert udført af drengekoret fra Altenburg, som vi lyttede til for et øjeblik siden. Jeg er meget imponeret. Jeg går nu over til mindre behagelige spørgsmål - hr. Cappatos betænkning. De tidligere talere har stædigt gentaget tallet 40 % af BNP, for så stor en del af Afghanistans BNP udgør narkotikaproduktionen formodentlig. Dette tal er vedtaget, men jeg vil gerne understrege, at repræsentanter fra Afghanistan for et år siden i Parlamentets Udenrigsudvalg entydigt fastslog, at tallet er over 50 % af BNP. Tallet er endnu større. Jeg vil helst ikke argumentere videre, men minimum 10 % af Afghanistans befolkning lever af produktion af og handel med narkotika. Andre er også engageret i denne handel. Man kan ikke skjule, at det bl.a. gælder de internationale styrker, også de amerikanske, der er udstationeret i landet. Jeg synes, forslagene er risikofyldte, men jeg bemærker naturligvis visse plusser ved dem. Jeg er dog dybt overbevist om, at forslaget i virkeligheden ikke vil føre til legalisering af medicinsk bistand, men snarere til handel med narkotika."@da2
lpv:translated text
"Fru talman! Jag vill börja med att gratulera kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner till den fantastiska föreställningen med Altenburgs gosskör som vi just fått lyssna till. Jag är djupt imponerad. Jag måste nu emellertid ta mig an mindre angenäma ämnen, nämligen Cappato-betänkandet. De ledamöter som yttrade sig tidigare upprepade gång på gång siffran 40 procent av BNP, eftersom detta är den andel av Afghanistans BNP som sägs komma från produktionen av narkotika. Siffran har inte ifrågasatts, men jag vill betona att för ett år sedan kom våra företrädare i Afghanistan med andra uppgifter inför parlamentets utrikesutskott. De hävdade att andelen av BNP överstiger 50 procent, vilket är ännu högre. Jag drar mig för att komma med förklaringar, men åtminstone 10 procent av Afghanistans befolkning lever av produktionen av och handeln med narkotika. Vi bör inte heller förtiga att soldater i de internationella styrkorna, liksom amerikaner som är förlagda i landet, är inblandade i denna handel. Jag anser detta vara ett riskabelt förslag, även om jag givetvis inser att det har vissa inneboende fördelar. Jag är dock fast övertygad om att förslaget faktiskt kommer att resultera i en legalisering av narkotikahandeln snarare än i medicinskt stöd."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi kiittää komission jäsen Benita Ferrero-Waldneria juuri kuulemamme Altenburgin poikakuoron upean esityksen johdosta. Olen todella vaikuttunut. Käsittelen kuitenkin nyt vähemmän miellyttävää aihetta, nimittäin Cappaton mietintöä. Edelliset puhujat viittasivat itsepintaisesti 40 prosentin BKT-osuuteen, sillä tämän osuuden Afganistanin BKT:sta väitetään tulevan huumetuotannosta. Luku on yleisesti hyväksytty, mutta haluaisin korostaa, että vuosi sitten edustajamme Afganistanissa väittivät toista parlamentin ulkoasiainvaliokunnalle. Heidän mukaansa BKT-osuus on vielä korkeampi, eli yli 50 prosenttia. En halua selitellä asiaa, mutta vähintään 10 prosenttia Afganistanin väestöstä elää huumetuotannosta ja -kaupasta. Olisi myös tunnustettava, että kansainvälisiin joukkoihin kuuluvia sotilaita osallistuu laittomaan kauppaan maassa komennuksella olevien amerikkalaisten rinnalla. Pidän ehdotusta vaarallisena, vaikka myönnän tietenkin sen tarjoavan eräitä etuja. Olen kuitenkin vakuuttunut, että ehdotus johtaa käytännössä huumekaupan laillistamiseen eikä lääkintäavun lisäämiseen."@fi7
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou willen beginnen met commissaris te feliciteren met het geweldige optreden van de Altenburger Sängerknaben. Ik ben erg onder de indruk. Nu moet ik echter iets zeggen over een minder plezier onderwerp, het verslag Cappato. De voorgaande sprekers hadden het steeds over veertig procent, omdat dat het percentage van het BBP van Afghanistan zou zijn dat voortkomt uit de productie van verdovende middelen. Dat cijfer wordt algemeen aanvaard, maar ik zou willen benadrukken dat onze vertegenwoordigers in Afghanistan vorig jaar tegenover de Commissie buitenlandse zaken van het Parlement duidelijk iets anders zeiden. Zij beweerden dat het om vijftig procent van het BBP ging, wat dus nog meer is. Ik waag mij niet aan een verklaring, maar ten minste tien procent van de Afghaanse bevolking leeft van de productie en verhandeling van drugs. We moeten tevens erkennen dat er soldaten van de internationale vredesmachten betrokken zijn bij deze handel, evenals Amerikanen die in het land verblijven. Ik vind dit een risicovol voorstel, hoewel ik natuurlijk wel inzie dat het bepaalde voordelen met zich meebrengt. Ik ben er echter volkomen van overtuigd dat het voorstel uiteindelijk zal resulteren in de legalisering van de drugshandel in plaats van verbetering van de gezondheidszorg."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την Επίτροπο Ferrero-Waldner για την εκπληκτική ερμηνεία της Χορωδίας Αγοριών του Altenburg που μόλις ακούσαμε. Πραγματικά, με εντυπωσίασε. Πρέπει, ωστόσο, να περάσω τώρα σε λιγότερο ευχάριστα θέματα, δηλαδή την έκθεση του κ. Cappato. Βουλευτές που έλαβαν τον λόγο νωρίτερα επέμεναν να αναφέρονται στο 40% του ΑΕγχΠ γιατί πρόκειται για ένα ποσοστό του ΑΕγχΠ του Αφγανιστάν που υποτίθεται ότι προέρχεται από την παραγωγή ναρκωτικών. Το ποσοστό αυτό έχει γίνει αποδεκτό, θα ήθελα όμως να τονίσω ότι ένα χρόνο πριν οι αντιπρόσωποί μας στο Αφγανιστάν ρητώς ανέφεραν άλλα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Ισχυρίζονταν ότι το ποσοστό του ΑΕγχΠ ξεπερνά το 50%, που είναι ακόμη υψηλότερο. Δεν προτίθεμαι να προβώ σε εξηγήσεις, αλλά τουλάχιστον 10% του πληθυσμού του Αφγανιστάν ζει από την παραγωγή και το εμπόριο ναρκωτικών. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε επίσης το γεγονός ότι στρατιώτες των διεθνών δυνάμεων εμπλέκονται σε αυτό το εμπόριο, μαζί με Αμερικανούς που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα. Θεωρώ ότι πρόκειται για ριψοκίνδυνη πρόταση, αν και δέχομαι φυσικά ότι εμπεριέχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ωστόσο ότι η πρόταση θα έχει στην ουσία ως αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση του εμπορίου ναρκωτικών παρά την ιατρική βοήθεια."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos sākt savu runu, apsveicot komisāri par izcilo izpildījumu, kuru mēs nupat dzirdējām. Es esmu patiesi iespaidots. Tomēr man tagad ir jāpievēršas mazāk patīkamiem tematiem, proti ziņojumam. Deputāti, kuri iepriekš uzstājas, neatlaidīgi atsaucās uz 40 % rādītāju no IKP, jo tā ir proporcionālā daļa no Afganistānas IKP, kuru it kā veido narkotiku ražošana. Šis rādītājs ir pieņemts, bet es vēlos uzsvērt, ka pirms gada mūsu pārstāvji Afganistānā skaidri norādīja citādu rādītāju Parlamenta Ārlietu komitejā. Viņi apgalvoja, ka proporcionālā daļa no IKP ir vairāk nekā 50 %, kas ir vēl lielāks rādītājs. Es negribīgi sniegtu paskaidrojumus, bet vismaz 10 % no Afganistānas iedzīvotājiem iztiek no narkotiku ražošanas un tirdzniecības. Mums ir jāatzīst arī tas, ka karavīri no starptautiskajiem bruņotajiem spēkiem ir iesaistīti šajā tirdzniecībā kopā ar amerikāņiem, kas ir izvietoti šajā valstī. Es šo ierosinājumu uzskatu par riskantu priekšlikumu, lai gan es, protams, pieņemu to, ka tas ietver noteiktas priekšrocības. Tomēr es esmu cieši pārliecināts par to, ka priekšlikuma faktiskais rezultāts būs narkotiku tirdzniecības legalizēšana, nevis medicīniskā palīdzība."@lv13
lpv:translated text
"Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich Kommissarin Ferrero-Waldner zu der hervorragenden Leistung der Altenburger Sängerknaben gratulieren, die wir gerade gehört haben. Ich bin wirklich beeindruckt. Nun muss ich allerdings zu weniger erfreulichen Themen kommen, nämlich dem Bericht Cappato. Meine Vorredner haben immer wieder die 40 % des BIP erwähnt, weil das der Anteil des afghanischen BIP ist, der angeblich durch die Herstellung von Betäubungsmitteln generiert wird. Diese Zahl wurde hingenommen, aber ich möchte hervorheben, dass unsere Vertreter in Afghanistan vor einem Jahr vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten eindeutig zu anderen Feststellungen gelangt sind. Sie haben erklärt, dass der Anteil am BIP bei über 50 % liegt, was sogar noch mehr ist. Es widerstrebt mir, dies zu erläutern, aber mindestens 10 % der Bevölkerung Afghanistans lebt von der Drogenproduktion und dem Drogenhandel. Darüber hinaus sollten wir auch sehen, dass die Soldaten der internationalen Streitkräfte gemeinsam mit den in dem Land stationierten Amerikanern an diesem Handel beteiligt sind. Meines Erachtens ist dies ein risikoreicher Vorschlag, wenngleich ich natürlich auch anerkennen muss, dass er einige Vorteile mit sich bringt. Ich bin jedoch zutiefst davon überzeugt, dass der Vorschlag eher zur Legalisierung des Drogenhandels als zu medizinischer Hilfe führen wird."@de9
lpv:translated text
"Madam President, I should like to begin by congratulating Commissioner Ferrero-Waldner on the outstanding performance by the Altenburg Boys’ Choir that we have just heard. I am truly impressed. I must now turn to less pleasant subjects, however, namely the Cappato report. Members who took the floor earlier persisted in quoting the figure of 40% of GDP because that is the proportion of Afghanistan’s GDP that is allegedly generated by the production of narcotics. That figure has been accepted but I should like to emphasise that a year ago our representatives in Afghanistan clearly stated otherwise before Parliament’s Committee on Foreign Affairs. They maintained that the proportion of GDP is above 50% which is even higher. I am reluctant to provide explanations, but at least 10% of the population of Afghanistan lives off drug production and trade. We should also recognise that soldiers from the international forces are involved in this trade, along with Americans based in the country. I consider this to be a risky proposal, although I do of course accept it has certain underlying advantages. I am firmly convinced, however, that the proposal will actually result in legalisation of the trade in drugs rather than of medical aid."@en4
lpv:translated text
"Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a la Comisaria Ferrero-Waldner por la extraordinaria actuación del coro infantil de Altenburg que acabamos de escuchar. Estoy verdaderamente impresionado. Pero ahora tengo que ocuparme de asuntos menos agradables, como el informe Cappato. Los diputados que intervinieron anteriormente insistieron en mencionar la cifra del 40 % del PIB porque éste es el porcentaje del PIB de Afganistán presuntamente generado por la producción de narcóticos. Esta cifra ha sido aceptada, pero quiero insistir en que hace un año nuestros representantes en Afganistán dijeron claramente algo distinto ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. Sostuvieron que la proporción del PIB es superior al 50 %, es decir, todavía más alta. No me gusta buscar explicaciones, pero como mínimo el 10 % de la población afgana vive de la producción y tráfico de drogas. También es preciso reconocer que hay soldados de la fuerza internacional implicados en este tráfico, al igual que estadounidenses que tienen su base en este país. Considero que se trata de una propuesta arriesgada, aunque admito naturalmente que contiene algunas ventajas implícitas. Sin embargo, estoy firmemente convencido de que la propuesta tendrá como consecuencia real la legalización del tráfico de drogas más que el de ayuda médica."@es21
lpv:translated text
"Senhora Presidente, gostaria de começar por felicitar a senhora Comissária Ferrero-Waldner quanto à extraordinária actuação do Coro de Rapazes de Altenburg, que acabamos de ouvir. Fiquei sinceramente impressionado. Devo porém mencionar agora assuntos menos agradáveis, designadamente os problemas analisados no relatório Cappato. Os deputados que me antecederam no uso da palavra foram unânimes em citar o número de 40% do PIB, pois é esta a percentagem do PIB afegão alegadamente gerada pela produção de narcóticos. Este número é geralmente aceite mas desejo salientar que, há um ano, os nossos representantes no Afeganistão apresentaram números diferentes na Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento. Insistiram que a referida percentagem do PIB se situava acima dos 50%, ou seja que era bastante superior. Não gostaria de entrar em explicações, mas sabe-se que pelo menos 10% da população do Afeganistão vive da produção e tráfico de droga. Importa reconhecermos que neste tráfico estão envolvidos também soldados das forças internacionais, além de norte-americanos destacados no país. Considero arriscada a proposta em apreço, embora também lhe reconheça possíveis vantagens. No entanto, estou firmemente convencido de que, mais do que beneficiar a produção de analgésicos, ela conduzirá, de facto, à legalização do comércio da droga."@pt17
lpv:translated text
". Signora Presidente, desidero iniziare congratulandomi con il Commissario Ferrero-Waldner per la straordinaria esecuzione dell’ che abbiamo appena ascoltato. Ne sono rimasto veramente colpito. Ora, tuttavia, devo passare ad argomenti meno piacevoli, ovvero alla relazione Cappato. I precedenti oratori hanno insistito sul dato del 40 per cento di PIL, poiché si tratta della quota del PIL afghano presumibilmente generato dalla produzione di stupefacenti. Questo dato è stato accettato, ma vorrei evidenziare che, un anno fa, i nostri rappresentanti in Afghanistan, dinanzi alla commissione per gli affari esteri del Parlamento, avevano chiaramente fatto dichiarazioni diverse. Avevano affermato che la quota di PIL superava il 50 per cento, percentuale persino più elevata. Sono riluttante a fornire spiegazioni, ma almeno il 10 per cento della popolazione afghana vive di produzione e commercio di droga. Inoltre, dovremmo ammettere che i soldati delle forze internazionali sono coinvolti in quest’attività, insieme agli americani presenti nel paese. Ritengo che questa sia una proposta rischiosa, anche se certamente ammetto abbia determinati vantaggi di base. Sono fermamente convinto, tuttavia, che la proposta risulterà veramente nella legalizzazione del commercio di droga, anziché di aiuti medici."@it12
lpv:translated text
"Madame la Présidente, je voudrais commencer par féliciter la commissaire Ferrero-Waldner pour la remarquable prestation du Chœur de garçons d’Altenburg que nous venons d’entendre. Je suis vraiment impressionné. Je dois à présent passer à un sujet moins agréable, cependant, à savoir le rapport Cappato. Les députés qui ont pris la parole avant moi se sont obstinés à citer le chiffre de 40 % du PIB, parce que c’est la proportion du PIB de l’Afghanistan qui est prétendument générée par la production de narcotiques. Ce chiffre a été accepté, mais je voudrais souligner qu’il y a un an, nos représentants en Afghanistan avaient clairement donné une autre version des faits devant la commission des affaires étrangères du Parlement. Ils maintenaient que la proportion du PIB s’élevait à plus de 50 %, ce qui est un chiffre encore supérieur. Je n’ai pas très envie de donner des explications, mais au moins 10 % de la population afghane vit de la production et du commerce de la drogue. Nous devrions aussi admettre que les soldats des forces internationales sont impliqués dans ce commerce, ainsi que les Américains basés dans le pays. J’estime qu’il s’agit d’une proposition risquée, même si j’admets, bien sûr, qu’elle a certains avantages essentiels. Je suis toutefois fermement convaincu que la proposition entraînera en fait la légalisation du commerce de la drogue plutôt que celle d’une aide médicale."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-473"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph