Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-469"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-469"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, quiero empezar por subrayar la extrema importancia, oportunidad y valentía de este informe. Las dos emergencias a las que hace referencia merecen, cada una de ellas, una atención y una respuesta política que ahora ciertamente no tienen. Mientras que la situación relativa a la seguridad y a la producción de opio en Afganistán es cada vez más preocupante, la necesidad de proporcionar analgésicos a escala mundial, por su parte, supone una de las mayores emergencias humanitarias de la actualidad, aunque lamentablemente sea también una de las más silenciadas. El ponente, señor Cappato, ha hecho con este informe un ejercicio nada fácil, y por ello remarcable, por lo que una vez más le reitero el apoyo de mi Grupo y el mío personal. Como él mismo ha dicho en alguna ocasión, aunque el vínculo entre ambos temas no es sencillo ni necesariamente inmediato, sí es nuestra responsabilidad, como responsables políticos, analizar las realidades complejas para encontrar soluciones complejas a los problemas complejos. Y esto es exactamente lo que hace este informe. Con relación a la seguridad en Afganistán, qué duda cabe que ésta debe ser una prioridad si queremos llevar a cabo programas de reconstrucción y desarrollo con garantías de futuro. El problema, sin embargo, es que ciertos grupos armados se nutren, precisamente, de la falta de regulación de la producción de opio. Y sabemos también que existe un cultivo y tráfico ilegal de opio que supone, hoy por hoy, el 40 % del Producto Interior Bruto de Afganistán. Ante esta situación, creo que es oportuno, al menos, estudiar y tener en cuenta iniciativas como las del quienes proponen apoyar un sistema de autorización de cultivo de opio con fines medicinales en Afganistán, cuyo destino sería, sobre todo, la elaboración de calmantes como la morfina y la codeína, los cuales podrían ser, además, vendidos a otros países que actualmente tienen un acceso reducido o nulo a este tipo de medicamentos esenciales, debido a los acuerdos comerciales preferenciales. Es una lástima que dicha propuesta no cuente, por el momento y en los términos actuales, con un apoyo más explícito por parte de la Comisión y ni siguiera del propio Gobierno afgano. Pero más preocupante aún es que las medidas que se estén barajando como alternativas sean, en muchos casos, la de la erradicación química, tal y como insisten una y otra vez por parte de las autoridades norteamericanas. Dicha medida, de ser llevada a cabo, proporcionaría a los talibán un nuevo argumento para defender sus posiciones y finalmente conllevaría, muy probablemente, que las comunidades de agricultores acabasen incluso en los campos insurgentes. Pero es que, además, tendría gravísimas consecuencias en términos de salud y medioambientales. Es obvio, de entrada, que las fumigaciones por aire, como supuestamente se pretende llevar a cabo en Afganistán, garantizan que la contaminación sea expandida a los humanos que habitan en las zonas fumigadas y aledañas, tal y como ya quedó demostrado a principios de año cuando dicha práctica se llevó a cabo por parte de Colombia para fumigar la producción de cocaína en la frontera con Ecuador, con la consecuente queja y denuncia a La Haya por parte de este último. No soy un experto y es evidente que la cuestión química es mucho más compleja, pero creo que, a estas alturas, deberíamos haber aprendido ya algunos de los desastres causados por el y el uranio empobrecido. Creo —y espero— que no deberíamos repetir esto con una tercera ocasión."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, začal bych zdůrazněním toho, že tato zpráva je mimořádně důležitá, aktuální a odvážná. Obě krizové situace, o kterých mluví, si zaslouží politický zájem a politickou odezvu, což zatím zjevně nedostaly. Bezpečnostní situace a situace kolem výroby opia v Afghánistánu sice vzbuzuje stále větší obavy, ale potřeba dodávek analgetik v globálním měřítku je jedním z největších humanitárních nouzových stavů našich dob, i když je naneštěstí zároveň jedním z nejvíc ignorovaných. Zpravodaj pan Cappato, neměl při této zprávě jednoduchou úlohu a o to je ta zpráva pozoruhodnější a já jí musím opět vyjádřit svou podporu i podporu své skupiny. Jak pan zpravodaj sám řekl, propojení obou záležitostí není jednoduché a nemusí být nevyhnutně okamžité; je zodpovědností nás, politiků, analyzovat komplexní realitu, abychom našli komplexní řešení těchto komplexních problémů. Přesně to tato zpráva dělá. Pokud jde o bezpečnosti v Afghánistánu, není pochyb, že to musí být priorita, pokud chceme realizovat programy obnovy a rozvoje se zárukami do budoucnosti. Problémem však je, že určité ozbrojené skupiny jsou finančně podporované právě v důsledku chybějící regulace výroby opia. Víme též, že nelegální pěstování a prodej opia tvoří 40 % hrubého domácího produktu Afghánistánu. Vzhledem k této situaci považuji za vhodné přinejmenším si prostudovat a vzít v úvahu iniciativy, například iniciativu expertní skupiny pro mezinárodní bezpečnost a rozvoj Senlis Council, která navrhuje systém povolení na výrobu opia na lékařské účely v Afghánistánu. Zaměřené by to bylo zejména na výrobu léků na tišení bolesti, jako je morfium a kodein, s možností prodávat je i do jiných zemí, které mají v současnosti malý nebo žádný přístup k těmto druhům životně důležitých léků v důsledku preferenčních obchodních smluv. Je neštěstím, že tento návrh nemá v současnosti a v těchto reálných podmínkách silnější podporu Komise nebo samotné afghánské vlády. Ještě více znepokojivý je fakt, že opatření nabízené jako alternativy často spočívají v chemické likvidaci porostů, jako znovu a znovu zdůrazňují americké orgány. Pokud by se měla realizovat tato opatření, dalo by to Tálibánu nový argument na obranu jeho pozic a případně by to nejpravděpodobněji vedlo k tomu, že zemědělská společenství by skončila jako povstalecké tábory. Mělo by to i velmi vážné zdravotní a environmentální důsledky. Je od samého začátku úplně jasné, že plošný postřik, což je pravděpodobně metoda navrhovaná pro Afghánistán, je zárukou rozšíření kontaminace na lidi žijící v zasažené oblasti a v sousedících oblastech. Ukázalo se to začátkem roku, když tuto metodu použila Kolumbie na likvidaci výroby kokainu podél hranice s Ekvádorem, který následně poslal žalobu a celý případ do Haagu. Nejsem odborník a tento chemický problém je zjevně mnohem složitější, ale domnívám se, že v tomto stádiu bychom si měli být velmi dobře vědomi toho, jaké katastrofy způsobil napalm a ochuzený uran. Neměli bychom to opakovat potřetí a já doufám, že to neuděláme."@cs1
"Fru formand! Jeg vil begynde med at understrege betænkningens store betydning, belejlighed og mod. De to nødsituationer, som den henviser til, fortjener begge vores opmærksomhed og et politisk svar, hvilket bestemt ikke er tilfældet i dag. Mens sikkerhedssituationen og situationen med opiumsproduktionen i Afghanistan bliver stadig mere bekymrende, betyder behovet for at kunne forsyne verdensmarkedet med smertestillende midler desuden en af de største humanitære nødsituationer i dag, selv om den også er en af de mest ignorerede. Ordføreren, hr. Cappato, har gjort en på ingen måde let og derfor rosværdig indsats i forbindelse med denne betænkning, hvorfor jeg endnu en gang gentager min gruppes og min personlige støtte. Som han selv har sagt på et tidspunkt, er det vores ansvar som ansvarlige politikere at analyse de komplekse realiteter, selv om sammenknytningen mellem de to spørgsmål ikke er enkel eller nødvendigvis umiddelbar, og finde komplekse løsninger på komplekse problemer. Og det er netop det, han gør, i betænkningen. Med hensyn til sikkerheden i Afghanistan er der ingen tvivl om, at den bør prioriteres, hvis vi ønsker at gennemføre fremtidssikrede genopbygnings- og udviklingsprogrammer. Problemet er imidlertid, at visse væbnede grupper netop nyder godt af den manglende regulering af opiumsproduktionen. Vi ved også, at der findes en ulovlig dyrkning og handel med opium, der i dag udgør 40 % af Afghanistans BNP. Jeg synes derfor, at det som minimum er på sin plads at undersøge og tage højde for initiativer som dem fra der foreslår et autorisationssystem til dyrkning af opium til medicinske formål i Afghanistan, og som især skal bruges til fremstilling af smertestillende midler som morfin og kodein, der desuden kunne sælges til andre lande, der i dag har begrænset eller ingen adgang til denne type vigtige lægemidler på grund af præferencehandelsaftaler. Det er en skam, at nævnte forslag ikke på nuværende tidspunkt og i den nuværende udformning indeholder en mere eksplicit opbakning fra Kommissionen endsige fra selve den afghanske regerings side. Men det er endnu mere bekymrende, at de foranstaltninger, der foreslås som alternativer, i mange tilfælde drejer sig om kemisk udryddelse, hvilket de nordamerikanske myndigheder insisterer på den ene gang efter den anden. Hvis nævnte foranstaltning bliver ført ud i livet, vil det giver talebanerne et nyt argument for at forsvare deres holdninger, og i sidste instans ville det sandsynligvis betyde, at landbrugssamfundene ville ende med at blive til oprørslejre. Men derudover ville det få meget alvorlige følger for sundheden og miljøet. Det er fra starten af klart, at de sprøjtninger med fly, som man tilsyneladende har til hensigt at gennemføre i Afghanistan, med garanti vil sprede forureningen til de mennesker, der bor i de områder, der er blevet sprøjtet, og i de tilstødende områder, hvilket blev påvist i begyndelsen af året, da denne praksis blev anvendt i Colombia for at sprøjte kokainproduktionen ved grænsen til Ecuador, som betød, at Ecuador indbragte en klage for Haag. Jeg er ikke ekspert, og det er klart, at det kemiske spørgsmål er meget mere komplekst, men jeg synes, at vi på nuværende tidspunkt burde have lært af nogle af de katastrofer, der er blevet forårsaget af napalm og forarmet uran. Jeg tror og håber, at vi ikke vil gentage dette for tredje gang."@da2
"Frau Präsidentin! Zu Beginn möchte ich betonen, dass dieser Bericht äußerst wichtig und mutig ist und zum rechten Zeitpunkt kommt. Die beiden drängenden Fragen, auf die er eingeht, verdienen politische Aufmerksamkeit und eine politische Antwort, die offenkundig noch nicht erfolgt ist. Während die Besorgnis über die Sicherheitslage und die Situation der Opiumproduktion in Afghanistan ständig wächst, ist die Notwendigkeit der weltweiten Lieferung von Analgetika eines der größten humanitären Probleme unserer Zeit, leider auch eines der am wenigsten beachteten. Der Berichterstatter, Herr Cappato, hatte mit der Erarbeitung dieses Berichts keine leichte Aufgabe, deshalb ist er umso bemerkenswerter, und ich bekräftige nochmals meine Unterstützung und die meiner Fraktion. Wie er selbst sagte, ist die Verbindung zwischen den beiden Fragen nicht einfach und auch nicht notwendigerweise unmittelbar, doch es obliegt uns Politikern, die komplexen Realitäten zu analysieren, um komplexe Lösungen für die komplexen Probleme zu finden. Genau das tut dieser Bericht. Was die Sicherheit in Afghanistan betrifft, so besteht kein Zweifel, dass sie eine Priorität sein muss, wenn wir die Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramme mit einer Garantie für die Zukunft umsetzen wollen. Das Problem besteht allerdings darin, dass bestimmte bewaffnete Gruppen gerade aufgrund einer fehlenden Regelung für die Opiumproduktion finanziert werden. Wir wissen auch, dass ein illegaler Opiumanbau und -handel stattfindet, der 40 % des Bruttoinlandsprodukts Afghanistans ausmacht. Angesichts dieser Situation halte ich es für zweckmäßig, zumindest Initiativen wie die des Senlis Council zu prüfen und zu berücksichtigen, der eine Regelung zur Genehmigung des Opiumanbaus für medizinische Zwecke in Afghanistan vorschlägt. Das beträfe hauptsächlich die Produktion von schmerzstillenden Mitteln wie Morphium und Kodein, die auch an andere Länder verkauft werden könnten, die aufgrund der Präferenzhandelsabkommen gegenwärtig kaum geringen oder keinen Zugang zu derartigen lebenswichtigen Medikamenten haben. Es ist bedauerlich, dass dieser Vorschlag im Moment und unter den realen Bedingungen keine stärkere Unterstützung seitens der Kommission oder der afghanischen Regierung selbst hat. Doch noch mehr Sorge bereitet die Tatsache, dass die als Alternativen gepriesenen Maßnahmen häufig in der chemischen Vernichtung bestehen, wie die US-Behörden wieder und wieder betonen. Sollte diese Maßnahme ausgeführt werden, würde sie den Taliban ein neues Argument liefern, um ihre Positionen zu vertreten und würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass die Bauerngemeinschaften zu Rebellenlagern werden. Sie würde zudem sehr gravierende gesundheitliche und Umweltfolgen haben. Es ist von Anfang an klar, dass bei der Besprühung aus der Luft, die vermutlich für Afghanistan vorgeschlagen wird, auch die Menschen in den behandelten Gebieten und in der Umgebung von der Kontaminierung betroffen werden. Das zeigte sich Anfang des Jahres, als diese Praxis von Kolumbien angewendet wurde, um die Kokainproduktion entlang der Grenze zu Ecuador auszuräuchern, und sich dieses Land daraufhin in Den Haag beschwerte und Klage einreichte. Ich bin kein Experte und natürlich ist die Frage der chemischen Mittel viel komplexer, doch meiner Ansicht nach sollten wir uns einiger dieser Katastrophen bewusst sein, die durch Napalm und abgereichertes Uran verursacht wurden. Wir dürfen so etwas nicht zum dritten Mal wiederholen, und ich hoffe, wir tun es nicht."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώντας θα ήθελα να τονίσω ότι η εν λόγω έκθεση είναι άκρως σημαντική, επίκαιρη και τολμηρή. Οι δύο επείγουσες ανάγκες στις οποίες αναφέρεται χρήζουν πολιτικής προσοχής και πολιτικής αντιμετώπισης που σαφώς δεν έχουν λάβει ακόμα. Ενώ η κατάσταση της ασφάλειας και η κατάσταση αναφορικά με την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν είναι ολοένα και πιο ανησυχητικές, η ανάγκη προμήθειας αναλγητικών σε παγκόσμια κλίμακα συνιστά μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές ανάγκες της εποχής μας, αν και δυστυχώς μία από τις πιο περιφρονημένες επίσης. Το έργο του εισηγητή, κ. Cappato, δεν ήταν εύκολο όσον αφορά την εν λόγω έκθεση, πράγμα που το καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτο, και επαναλαμβάνω και πάλι την υποστήριξη τόσο από μέρους μου όσο και της Ομάδας μου. Όπως είπε ο ίδιος, παρόλο που η συσχέτιση των δύο ζητημάτων δεν είναι απλή, ούτε άμεση απαραιτήτως, ως πολιτικοί έχουμε ευθύνη να αναλύουμε τις σύνθετες πραγματικότητες ώστε να βρίσκουμε σύνθετες λύσεις για τα σύνθετα προβλήματα. Αυτό ακριβώς κάνει η παρούσα έκθεση. Όσον αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν, αναμφίβολα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα αν στόχος μας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με εγγυήσεις για το μέλλον. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι ορισμένες ένοπλες ομάδες χρηματοδοτούνται ακριβώς λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου για την παραγωγή οπίου. Γνωρίζουμε, επίσης, την ύπαρξη παράνομης καλλιέργειας και διακίνησης οπίου, που αντιστοιχεί στο 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του Αφγανιστάν. Ενόψει αυτής της κατάστασης, θεωρώ σκόπιμο τουλάχιστον να εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη πρωτοβουλίες όπως αυτές του Συμβουλίου του Senlis, που προτείνει ένα σύστημα για την έγκριση της καλλιέργειας οπίου για ιατρικούς σκοπούς στο Αφγανιστάν. Το σύστημα αυτό θα εστίαζε κυρίως στην παραγωγή παυσίπονων όπως μορφίνη και κωδεΐνη, που θα μπορούσαν να πωληθούν επίσης σε άλλες χώρες που επί του παρόντος έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε τέτοιου είδους ζωτικής σημασίας φάρμακα λόγω προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών. Είναι λυπηρό το ότι η εν λόγω πρόταση, προς το παρόν, δεν τυγχάνει πραγματικά μεγάλης στήριξης εκ μέρους της Επιτροπής ή της ίδιας της κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα μέτρα που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις συνίστανται συχνά σε εξάλειψη με χημικά μέσα, όπως τονίστηκε επανειλημμένως από τις αρχές των ΗΠΑ. Αν υλοποιούνταν αυτό το μέτρο, θα έδινε στους Ταλιμπάν ένα νέο επιχείρημα για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους και εν τέλει θα οδηγούσε κατά πάσα πιθανότητα στη μετατροπή των αγροτικών κοινοτήτων σε στρατόπεδα ανταρτών. Επίσης, οι επιπτώσεις στην υγεία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα ήταν πολύ σοβαρές. Είναι σαφές εξαρχής ότι ο αεροψεκασμός, που προφανώς προτείνεται για το Αφγανιστάν, εγγυάται ότι η μόλυνση θα εξαπλωθεί στους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθεί και στα περίχωρα. Αυτό αποδείχθηκε στις αρχές του έτους όταν η πρακτική αυτή χρησιμοποιήθηκε στην Κολομβία για τον υποκαπνισμό παραγωγής κοκαΐνης κατά μήκος των συνόρων με τον Ισημερινό. Κατά συνέπεια, υποβλήθηκε καταγγελία εκ μέρους του Ισημερινού και η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Χάγη. Δεν είμαι ειδικός και προφανώς αυτό το χημικό ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο, πιστεύω όμως ότι σε αυτό το στάδιο πρέπει να γνωρίζουμε καλά μερικές από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ναπάλμ και το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν πρέπει να το επαναλάβουμε τρίτη φορά και ελπίζω πως δεν θα το κάνουμε."@el10
". Madam President, I want to begin by emphasising that this report is extremely important, timely and courageous. The two emergencies to which it refers both merit political attention and a political response that they clearly have not yet received. While the security situation and the situation regarding opium production in Afghanistan are increasingly worrying, the need to supply analgesics on a global scale is one of the greatest humanitarian emergencies of our time, although unfortunately it is also one of the most ignored. The rapporteur, Mr Cappato, did not have an easy task with this report and it is thus all the more remarkable, and I again reiterate both my support and that of my Group. As he himself said, although the link between the two issues is not simple, nor necessarily immediate, it is our responsibility as politicians to analyse the complex realities in order to find complex solutions to the complex problems. That is exactly what this report does. As regards security in Afghanistan, there is no doubt that it must be a priority if we want to implement reconstruction and development programmes with future guarantees. The problem, however, is that certain armed groups are funded precisely as a result of the lack of regulation of opium production. We also know that there is illegal cultivation and trafficking of opium, which accounts for 40% of Afghanistan’s gross domestic product. In the light of this situation, I think it is appropriate at least to study and take account of initiatives such as those of the Senlis Council, which is proposing a system to authorise the cultivation of opium for medical purposes in Afghanistan. This would focus mainly on the production of painkillers such as morphine and codeine, which could also be sold to other countries that currently have little or no access to these types of vital medicines as a result of preferential trade agreements. It is unfortunate that this proposal, at present and in real terms, does not have stronger support from the Commission or the Afghan Government itself. Even more worrying is the fact that the measures being touted as alternatives often consist of chemical eradication, as stressed over and over again by the US authorities. If this measure were to be carried out, it would give the Taliban a new argument to defend its positions and eventually would most likely result in the farming communities ending up as rebel camps. It would also have very serious health and environmental repercussions. It is clear right from the start that aerial spraying, which is presumably what is proposed for Afghanistan, guarantees that the contamination will extend to the humans who live in the treated areas and surrounding areas. This was demonstrated at the start of year when this practice was used by Colombia to fumigate cocaine production along the border with Ecuador, with the latter consequently taking a complaint and case to The Hague. I am not an expert and obviously this chemical issue is much more complex, but I believe that at this stage we should be well aware of some of the disasters caused by napalm and depleted uranium. We should not repeat this a third time and I hope that we do not."@en4
". Proua juhataja, tahan kõigepealt rõhutada, et see raport on äärmiselt oluline, õigeaegne ja julge. Kaks hädaolukorda, millele selles viidatakse, väärivad mõlemad poliitilist tähelepanu ja poliitilist reaktsiooni, mida nad selgelt ei ole veel saanud. Kui julgeolekuolukord ja olukord oopiumi tootmisega Afganistanis on järjest murettekitavamad, on valuvaigistite pakkumise vajadus globaalselt üks meie aja suuremaid humanitaarkriise, mida kahjuks ka pea kõige rohkem ignoreeritakse. Raportöör Franco Cappatol ei olnud selle raportiga kerge ja seda märkimisväärsem on tulemus ja ma kordan veelkord enda ja oma fraktsiooni toetust. Nagu ta ise ütles, kuigi side nende kahe olukorra vahel ei ole lihtne ega tingimata otsene, on meie kohustus poliitikutena analüüsida keerulisi reaalsusi, et leida keerulistele probleemidele keerulisi lahendusi. See ongi täpselt see, mida raportis tehakse. Mis puutub julgeolekuolukorda Afganistanis, ei ole kahtlustki, et see peab olema prioriteet, kui me tahame edaspidi ülesehitus- ja arenguprogramme ellu viia. Probleemiks on siiski see, et teatud relvarühmitused saavad oma vahendid just sellest, et oopiumi tootmises puudub regulatsioon. Me teame ka seda, et ebaseaduslik oopiumi kasvatamine ja kaubandus moodustab 40 % Afganistani sisemajanduse kogutoodangust. Selle olukorra valguses arvan, et on asjakohane vähemalt uurida ja võtta arvesse algatusi, näiteks Senlise nõukogu algatust, milles pakuti välja süsteem legaliseerida oopiumikasvatus Afganistanis meditsiinilistel eesmärkidel. See keskenduks peamiselt valuvaigistite (näiteks morfiini ja kodeiini) tootmisele, mida on võimalik müüa ka teistesse riikidesse, kus sooduskaubanduse kokkulepete tõttu ei ole praegu üldse juurdepääsu või on minimaalne juurdepääs seda tüüpi olulistele ravimitele. On kahju, et sellel ettepanekul ei ole praegu ega tegelikult komisjoni ja Afganistani valitsuse enda tugevamat toetust. Veelgi murettekitavam on asjaolu, et alternatiividena pealesurutud meetmed tähendavad tihti keemilist hävitamist, mida on korduvalt ja korduvalt rõhutanud USA ametivõimud. Kui see meede ellu viidaks, annaks see Talibanile uue argumendi oma seisukohtade kaitsmiseks ja tooks kõige tõenäolisemalt kaasa talunike kogukondade muutumise mässuliste laagriteks. Sellel oleksid ka väga tõsised tervishoiu- ja keskkonnaalased mõjud. Algusest peale on selge, et õhust pritsimine, mida nähtavasti Afganistani jaoks välja pakutakse, tähendab pritsitavate piirkondade ja ümberkaudsete piirkondade inimeste mürgitamist. Seda oli näha aasta alguses, kui sama meetodit kasutati Colombias kokataimede fumigeerimiseks Ecuadori piiri lähedal ning Ecuador esitas selle kohta kaebuse Haagi. Ma ei ole ekspert ja kahtlemata on see keemiline küsimus märksa keerulisem, kuid ma usun, et siinkohal tasuks meenutada napalmi ja vaesestatud uraani põhjustatud katastroofe. See ei tohi kolmandat korda korduda ja ma loodan, et me seda ei tee."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan aluksi korostaa, kuinka tärkeä, ajankohtainen ja rohkea tämä mietintö on. Mietinnössä käsitellyt vaikeat ongelmat ansaitsevat poliittista huomiota sekä poliittisen vastauksen, jollaista ei selvästikään ole vielä annettu. Afganistanin turvallisuuden ja oopiumin tuotannon kannalta tilanne on yhä huolestuttavampi, kun taas tarve toimittaa kipulääkkeitä maailmanlaajuisessa mittakaavassa kuuluu aikakautemme tärkeimpiin humanitaarisiin haasteisiin, mutta myös pahiten laiminlyötyihin kysymyksiin. Esittelijä Cappaton tehtävä ei ollut helpoimpia, josta syystä lopputulos on sitäkin huomionarvoisempi, ja toistan vielä kerran oman ja poliittisen ryhmäni tuen mietinnölle. Kuten esittelijä itse sanoi, vaikka näiden kysymysten välinen yhteys ei ole yksinkertainen tai välittömästi havaittavissa, poliitikkoina velvollisuutemme on analysoida monimutkaista todellisuutta löytääksemme monitahoisia ratkaisuja monisyisiin ongelmiin. Mietintö etenee nimenomaan tältä pohjalta. Afganistanin turvallisuus on epäilemättä asetettava etusijalle, mikäli haluamme takeita jälleenrakennus- ja kehitysohjelmien toteuttamisesta tulevaisuudessa. Ongelmana on kuitenkin, että oopiumin tuotannon puutteellinen sääntely sallii nimenomaan eräiden aseistettujen ryhmien rahoittamisen. Tiedämme myös, että oopiumin laiton viljely ja kauppa vastaavat 40 prosenttia Afganistanin bruttokansantuotteesta. Tässä tilanteessa on mielestäni paikallaan ainakin tutkia ja harkita aloitteita, joita on tehnyt muun muassa Senlis Council -järjestö. Se on ehdottanut järjestelmää oopiumin viljelyn sallimiseksi lääkinnällistä tarkoitusta varten Afganistanissa. Järjestelmä keskittyisi lähinnä kipulääkkeiden kuten morfiinin ja kodeiinin tuotantoon, ja lääkkeitä voitaisiin myös myydä muille maille, joilla on nykyisin etuuskohtelukauppaa koskevien sopimusten tuloksena vähän, jos lainkaan, mahdollisuuksia saada tällaisia elintärkeitä lääkkeitä. On valitettavaa, ettei kyseinen ehdotus ole saanut vahvempaa tosiasiallista tukea komissiolta tai Afganistanin hallitukselta itseltään. Vielä huolestuttavampaa on se, että vaihtoehtoisiksi mainostetut toimet tarkoittavat yleensä yksinkertaisesti viljelmien kemiallista hävitystä, jota Yhdysvaltojen viranomaiset ovat väsymättä painottaneet. Kyseisen toimenpiteen toteuttaminen antaisi Talebanille uusia argumentteja, ja se aiheuttaisi viime kädessä kaikkein todennäköisimmin viljelijäyhteisöjen muuttumisen kapinallisleireiksi. Sillä olisi myös vakavia seurauksia terveydelle ja ympäristölle. On lähtökohtaisesti selvää, että lentolevitys, jota oletettavasti ehdotettaisiin Afganistanin tapauksessa, takaa kontaminaation leviämisen myös käsitellyillä alueilla ja niiden läheisyydessä eläviin ihmisiin. Se nähtiin kuluvan vuoden alussa, kun Kolumbia turvautui tähän menetelmään Ecuadorin vastaisella rajalla sijaitsevien kokaiiniviljelmien savustamiseksi, jonka seurauksena Ecuador valitti asiasta Haagin tuomioistuimeen. En ole asiantuntija, ja kemikaalikysymys on tietenkin paljon tätä monimutkaisempi, mutta uskon, että tunnemme jo hyvin eräät napalmin ja köyhdytetyn uraanin aiheuttamat katastrofit. Meidän ei tule toistaa samaa virhettä kolmatta kertaa, ja toivon todella, ettemme tee niin."@fi7
". Madame la Présidente, je voudrais commencer par souligner que ce rapport est extrêmement important, opportun et courageux. Les deux urgences auxquelles il fait référence méritent une attention politique et une réponse politique qu’elles n’ont clairement pas encore reçues. Alors que la situation sur le plan de la sécurité et de la production d’opium est de plus en plus préoccupante en Afghanistan, la nécessité de fournir des analgésiques à l’échelle mondiale est l’une des plus grandes urgences humanitaires de notre époque, même si, malheureusement, c’est aussi l’une des plus ignorées. Le rapporteur, M. Cappato, n’a pas eu la tâche facile avec ce rapport; ce dernier est donc d’autant plus remarquable, et je réitère à nouveau mon soutien et celui de mon groupe. Comme il l’a dit lui-même, bien que la relation entre les deux problèmes ne soit pas simple, ni nécessairement immédiate, il est de notre responsabilité, en tant qu’hommes politiques, d’analyser les réalités complexes afin de trouver des solutions complexes aux problèmes complexes. C’est exactement ce que fait le rapport. En ce qui concerne la sécurité en Afghanistan, il ne fait aucun doute que cela doit être une priorité si nous voulons mettre des programmes de reconstruction et de développement en œuvre avec de futures garanties. Le problème, cependant, c’est que certains groupes armés sont financés précisément grâce à l’absence de réglementation de la production d’opium. Nous savons aussi qu’il y a une culture illicite et un trafic d’opium, qui représentent 40 % du produit intérieur brut de l’Afghanistan. À la lumière de cette situation, je pense qu’il est utile d’au moins étudier et tenir compte d’initiatives telles que celles du Conseil Senlis, qui propose un système visant à autoriser la culture d’opium à des fins médicales en Afghanistan. Celle-ci serait principalement axée sur la production d’analgésiques tels que la morphine et la codéine, qui pourraient aussi être vendues à d’autres pays qui ont actuellement peu ou pas d’accès à ces types de médicaments vitaux en raison d’accords commerciaux préférentiels. Il est dommage que cette proposition, maintenant et en termes réels, ne bénéficie pas d’un soutien plus important de la part de la Commission ou du gouvernement afghan lui-même. Il est encore plus inquiétant que les mesures vendues comme alternatives consistent souvent en une éradication chimique, sur laquelle les autorités américaines insistent sans arrêt. Si cette mesure était mise en œuvre, cela donnerait aux talibans un nouvel argument pour défendre leurs positions, et les communautés agricoles finiraient probablement par se transformer en camps rebelles. Cela aurait aussi de sérieuses répercussions sanitaires et environnementales. Il est clair dès le départ que la pulvérisation aérienne, qui est sans doute ce qui est proposé pour l’Afghanistan, garantit que la contamination s’étendra aux humains qui vivent dans les zones traitées et les zones environnantes. Cela a été démontré au début de l’année, lorsque cette méthode a été utilisée par la Colombie pour fumiger la production de cocaïne le long de la frontière avec l’Équateur, ce dernier ayant ensuite porté plainte et intenté une action à La Haye. Je ne suis pas un expert et cet aspect chimique est évidemment beaucoup plus complexe, mais je crois qu’à ce stade, nous devrions être bien conscients de certaines des catastrophes causées par le napalm et l’uranium appauvri. Nous ne devrions pas répéter cela une troisième fois et j’espère que cela ne sera pas le cas."@fr8
". Elnök asszony, először is hangsúlyoznám, hogy ez a jelentés rendkívül fontos, időszerű és merész. A két ebben említett sürgős probléma egyaránt érvényes a politikai figyelemre és egy olyan politikai válaszra, melyet még nem kapott meg. Bár Afganisztán biztonsági helyzete és az ópiumtermelés helyzete egyre inkább aggasztó, az érzéstelenítők globális szintű kínálatának szükségessége korunk egyik fő sürgős humanitárius problémája, bár sajnos az egyik legelhanyagoltabb is. Az előadó, Cappato úr nehéz feladatot vállalt a jelentéssel, és ez annál is figyelemre méltóbb, illetve újból hangot adok támogatásomnak és képviselőcsoportom támogatásának. Ahogy ő is mondta: bár a két kérdés közötti kapcsolódás nem egyszerű, és nem is szükségszerűen azonnali, politikusokként a mi feladatunk a komplex valóság elemzése a komplex probléma komplex megoldásának megtalálására. Ez a jelentés pontosan ezt teszi. Ami Afganisztán biztonsági helyzetét illeti, kétségtelen, hogy elsőbbséget érdemel, ha a jövőbeli garanciák mellett újjáépítési és fejlesztési programokat kívánunk végrehajtani. A probléma mindenesetre az, hogy bizonyos fegyveres csoportokat pontosan az ópiumtermelés szabályozásának hiánya miatt finanszíroznak. Tudjuk azt is, hogy illegálisan termesztenek és csempésznek ópiumot, és ez Afganisztán bruttó hazai termékének 40%-a. A helyzetre tekintettel úgy vélem, helyénvaló legalább tanulmányozni és figyelembe venni a Senlis-testület véleményéhez hasonló véleményeket, mely egyébként olyan rendszerre tesz javaslatot, melyben Afganisztánban gyógyászati célra engedélyeznék az ópiumtermesztést. Ez elsődlegesen a fájdalomcsillapító gyártására összpontosítana, ideértve a morfiumot és a kodeint, és ezek aztán más olyan országoknak értékesíthetők, melyek jelenlegi nemigen vagy egyáltalán nem férnek hozzá ilyenfajta létfontosságú gyógyszerekhez a preferenciális kereskedelmi megállapodások miatt. Szerencsétlen dolog, hogy ez a jelentés jelenleg és valóságosan nem kap erősebb támogatást sem a Bizottságtól, sem az afgán kormánytól. Még aggasztóbb, hogy hogy az alternatív intézkedések gyakran vegyi megsemmisítést jelentenek, ahogy azt az USA hatóságai újra és újra hangsúlyozzák. Ha ezt az intézkedést végre kell hajtani, akkor a Talibán újabb érvet kap, hogy megvédje helyzetét, és végső soron valószínűleg a termelő közösségek felkelőtáborokká változnának. Igen súlyos egészségügyi és környezeti következményekre is számítani lehet. Igaz, hogy a légi permeteszés, ami valószínűleg Afganisztán számára javasolható, garantálja, hogy a szennyezés a kezelt területeken és a környéken élő embereket is érinti. Ezt igazola az év elején, amikor ezt a módszert Kolumbia alkalmazta a kokaintermelés kifüstölésére az ecuadori határon, míg az utóbbi emiatt panaszt tett és keresetet indított Hágában. Nem vagyok szakértő, márpedig ez a vegyi kérdés jóval bonyolultabb, de szerintem ebben a szakaszban tudatában kell lennünk a napalm és a szegényített uránium okozta katasztrófáknak is. Harmadszorra ezt nem ismételhetjük me, és remélem, nem is fogjuk."@hu11
". Signora Presidente, desidero iniziare ponendo l’accento sul fatto che questa relazione è estremamente importante, opportuna e coraggiosa. Le due emergenze a cui si riferisce meritano un’attenzione e una risposta a livello politico che chiaramente non hanno ancora ricevuto. Se la situazione in materia di sicurezza e di produzione di oppio in Afghanistan è sempre più preoccupante, la necessità di fornire analgesici su scala globale è una delle più serie emergenze umanitarie del nostro tempo, anche se, purtroppo, è anche una delle più trascurate. Il relatore, l’onorevole Cappato, non ha avuto un compito facile con questo documento ed è a maggior ragione degno di nota, e ribadisco nuovamente il mio sostegno e quello del mio gruppo. Come ha affermato egli stesso, anche se il collegamento tra le due questioni non sia semplice, né necessariamente immediato, è nostra responsabilità in quanto politici analizzare le complesse realtà al fine di trovare soluzioni complicate a problemi complicati. E’ proprio ciò che fa questa relazione. Per quanto riguarda la sicurezza in Afghanistan, non c’è dubbio che debba essere una priorità se abbiamo intenzione di attuare programmi di ricostruzione e sviluppo con garanzie future. Il problema, tuttavia, è che certi gruppi armati sono finanziati proprio in seguito alla mancanza di regolamento della produzione di oppio. Sappiamo inoltre che esistono coltivazione illegale e traffico di oppio, che costituisce il 40 per cento del prodotto interno lordo dell’Afghanistan. Alla luce di questa situazione, ritengo sia appropriato almeno analizzare e tenere conto delle iniziative come questa del consiglio Senlis, che propone un sistema per autorizzare la coltivazione di oppio a fini medici in Afghanistan. Ciò si concentrerebbe soprattutto sulla produzione di antidolorifici quali morfina e codeina, che potrebbero anche essere venduti ad altri paesi che attualmente hanno scarso o nessun accesso a questo tipo di farmaci essenziali in seguito ad accordi commerciali preferenziali. E’ spiacevole che questa proposta, al momento e in termini reali, non abbia ottenuto un sostegno più deciso dalla Commissione o dallo stesso governo afghano. E’ ancora più preoccupante il fatto che le misure propagandate come alternative spesso consistono nell’eliminazione chimica, come ripetutamente sottolineato dalle autorità statunitensi. Qualora si applicassero queste misure, si offrirebbe ai talebani un nuovo argomento per difendere le loro posizioni e alla fine si otterrebbe probabilmente che le comunità agricole diventino campi di ribelli. Avrebbe inoltre ripercussioni molto gravi su salute e ambiente. E’ evidente sin dal principio che un’irrorazione aerea, soluzione che presumibilmente è stata proposta per l’Afghanistan, garantisce che la contaminazione si estenda a tutte le persone che vivono nelle zone trattate e in quelle circostanti. Ciò è stato dimostrato all’inizio dell’anno quando questa pratica è stata applicata dalla Colombia al fine di eseguire la suffumigazione della produzione di cocaina lungo il confine con l’Ecuador, con quest’ultimo che ha di conseguenza presentato una denuncia e il caso all’Aia. Non sono un esperto e ovviamente tale questione chimica è più complessa, ma ritengo che, a questo punto, dovremmo essere ben consapevoli di alcuni dei disastri provocati da napalm e uranio impoverito. Non dovremmo ripeterli una terza volta e mi auguro che non lo faremo."@it12
". Gerb. pirmininke, pradžioje norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas yra nepaprastai svarbus, savalaikis ir drąsus. Dvi krizės, kurioms jis yra skirtas, nusipelno tiek politinio dėmesio, tiek politinės reakcijos, kurių jos dar nesusilaukė. Nors saugumo padėtis ir su opiumo gamyba susijusi situacija Afganistane kelia vis didesnį nerimą, analgetikų poreikis visame pasaulyje yra viena didžiausių ir opiausių, deja, ir viena labiausiai ignoruojamų, mūsų laikų humanitarinių problemų. Pranešėjui M. Cappato nebuvo lengva parengti šį pranešimą, taigi tai yra juo labiau puiku, ir aš dar kartą pabrėžiu tiek savo paties, tiek mano frakcijos paramą jam. Kaip jis pats pasakė, nors abiejų klausimų tarpusavio ryšys ir nėra nei paprastas, nei būtinai tiesioginis, mes, kaip politikai, privalome analizuoti sudėtingas realijas, kad rastume kompleksinių problemų kompleksinius sprendimus. Kaip tik tai ir daroma pranešime. Dėl saugumo Afganistane – nėra abejonės, kad jam reikia teikti pirmenybę, jeigu norime įgyvendinti atstatymo ir vystymo programas su ateities garantijomis. Tačiau problema ta, kad tam tikros ginkluotos grupuotės gauna finansavimą būtent dėl opiumo gamybos reguliavimo stokos. Mes taip pat žinome, kad vyksta nelegalus opiumo auginimas ir prekyba, kuri sudaro 40 proc. Afganistano bendrojo vidaus produkto. Turint omenyje šią situaciją, aš manau, kad derėtų bent jau išnagrinėti, pavyzdžiui, Senlio tarybos, kuri siūlo leisti Afganistane auginti opiumą medicinos tikslams, teikiamas iniciatyvas ir į jas atsižvelgti. Čia daugiausia dėmesio būtų skiriama nuskausminamųjų vaistų, pavyzdžiui, morfino ir kodeino, kuriuos būtų galima parduoti ir kitoms šalims, šiuo metu gaunančioms šių gyvybiškai svarbių medikamentų nepakankamai arba visai jų negaunančių pagal preferencines prekybos sutartis. Tenka apgailestauti, kad šis pranešimas šiuo metu realiai nesusilaukia stipresnės Komisijos arba pačios Afganistano vyriausybės paramos. Dar didesnį nerimą kelia tai, kad priemonės, kurios dažniausiai reklamuojamos kaip alternatyvios, dažniausiai yra cheminis naikinimas – tai nuolat pabrėžia JAV valdžia. Jeigu būtų vykdoma šitokia priemonė, tai suteiktų Talibanui naują argumentą savo pozicijoms ginti, o ūkininkų bendrijos ilgainiui greičiausiai taptų maištininkų stovyklomis. Be to, tai labai rimtai atsilieptų sveikatai ir aplinkai. Iš pat pradžių aišku, kad purškiant iš lėktuvų – tai tikriausiai siūloma daryti Afganistane – tarša tikrai palies žmones, gyvenančius apdorojamose ir gretimose teritorijose. Tai buvo įrodyta metų pradžioje, kai tokią praktiką panaudojo Kolumbija kokaino produkcijai palei Ekvadoro sieną naikinti, kai pastarasis vėliau pateikė skundą ir iškėlė bylą Hagoje. Aš nesu ekspertas, ir šis cheminis klausimas tikriausiai yra žymiai sudėtingesnis, tačiau aš manau, kad šiame etape mes turėtume gerai suvokti kai kurias napalmo ir nusodrinto urano sukeltas nelaimes. Mes neturime to pakartoti trečią kartą ir tikiuosi, kad to nepadarysime."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos sākt savu runu, uzsverot to, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, savlaicīgs un drosmīgs. Abas steidzamās nepieciešamības, uz kurām tas atsaucas, ir pelnījušas politisko uzmanību un politisko reakciju, ko tās noteikti līdz šim nav saņēmušas. Kamēr drošības stāvoklis un situācija attiecībā uz opija ražošanu Afganistānā kļūst arvien satraucošāki, nepieciešamība piegādāt pretsāpju līdzekļus pasaules mērogā ir viena no lielākajām humānajām nepieciešamībām, lai gan diemžēl tā ir arī viena no visvairāk ignorētajām. Referentam kungam nebija viegls uzdevums saistībā ar šā ziņojuma sagatavošanu un tādejādi tas viss ir vēl jo nozīmīgāk, un es atkārtoti apliecinu gan savu atbalstu un gan manas grupas atbalstu. Kā viņš pats minēja, lai gan saistība starp abiem jautājumiem nav ne vienkārša, ne arī noteikti tieša, tā ir mūsu atbildība kā politiķiem analizēt sarežģīto situāciju, lai atrastu sarežģītus risinājumus sarežģītai problēmai. Tas ir tieši tas, ko dara ar šo ziņojumu. Attiecībā uz drošību Afganistānā nav nekādu šaubu , ka tai ir jābūt prioritātei, ja mēs vēlamies īstenot rekonstrukciju un attīstības programmas ar nākotnes garantijām. Tomēr problēma ir, ka atsevišķas bruņotas grupas ir finansētas tieši opija ražošanas regulējuma trūkuma rezultātā. Mēs arī zinām, ka pastāv nelikumīga opija audzēšana un tirdzniecība, kas veido 40 % no Afganistānas iekšzemes kopprodukta. Ņemot vērā šo situāciju, es domāju, ka ir atbilstoši vismaz pētīt un ņemt vērā tādas iniciatīvas kā Senlisas Padomes iniciatīvas, kura ierosina sistēmu opija audzēšanas atļaušanai medicīnas vajadzībām Afganistānā. Tajā galvenokārt koncentrētos uz pretsāpju līdzekļu, piemēram, morfija un kodeīna ražošanu, kuru varētu arī pārdot citām valstīm, kurām pašlaik ir neliela piekļuve vai nav piekļuves šāda veida ļoti svarīgām zālēm atvieglotu tirdzniecības nolīgumu rezultātā. Ir žēl, ka šim priekšlikumam pašlaik un reālā izteiksmē nav spēcīgāka atbalsta no Komisijas vai pašas Afganistānas valdības. Pat vēl satraucošāks ir fakts, ka pasākumi, kurus piedāvā kā alternatīvas, bieži ir ķīmiskā izskaušana, kā to vēl un vēlreiz uzsvērušas ASV iestādes. Ja šis pasākums tiktu īstenots, tas talibiem nodrošinātu jaunu argumentu, lai aizstāvētu savu nostāju un galu galā visticamāk beigtos ar to, ka zemnieku kopienas kļūtu par nemiernieku nometnēm. Tam būtu arī ļoti nopietna ietekme uz veselību un vidi. Ir skaidrs no paša sākuma, ka izsmidzināšana no gaisa, kas jādomā, ir tas, kas ir ierosināts attiecībā uz Afganistānu, nodrošinās to, ka piesārņojums izplatīsies līdz cilvēkiem, kas dzīvo apstrādātajās teritorijās un apkārtējās teritorijās. Tas tika uzskatāmi parādīts gada sākumā, kad šo praksi izmantoja Kolumbija, lai iznīcinātu kokaīna ražošanu gar Ekvadoras robežu, pēdējai rezultātā iesniedzot sūdzību un lietu Hāgas tiesā. Es neesmu eksperts un acīmredzot šis ķīmijas jautājums ir daudz sarežģītāks, bet es uzskatu, ka šajā posmā mums ir labi jāapzinās dažas no tām katastrofām, kuras izraisa napalms un vājinātais urāns. Mums tas nav jāatkārto trešo reizi un es ceru, ka mums tas nav jādara."@lv13
"Señora Presidenta, quiero empezar por subrayar la extrema importancia, oportunidad y valentía de este informe. Las dos emergencias a las que hace referencia merecen, cada una de ellas, una atención y una respuesta política que ahora ciertamente no tienen. Mientras que la situación relativa a la seguridad y a la producción de opio en Afganistán es cada vez más preocupante, la necesidad de proporcionar analgésicos a escala mundial, por su parte, supone una de las mayores emergencias humanitarias de la actualidad, aunque lamentablemente sea también una de las más silenciadas. El ponente, señor Cappato, ha hecho con este informe un ejercicio nada fácil, y por ello remarcable, por lo que una vez más le reitero el apoyo de mi Grupo y el mío personal. Como él mismo ha dicho en alguna ocasión, aunque el vínculo entre ambos temas no es sencillo ni necesariamente inmediato, sí es nuestra responsabilidad, como responsables políticos, analizar las realidades complejas para encontrar soluciones complejas a los problemas complejos. Y esto es exactamente lo que hace este informe. Con relación a la seguridad en Afganistán, qué duda cabe que ésta debe ser una prioridad si queremos llevar a cabo programas de reconstrucción y desarrollo con garantías de futuro. El problema, sin embargo, es que ciertos grupos armados se nutren, precisamente, de la falta de regulación de la producción de opio. Y sabemos también que existe un cultivo y tráfico ilegal de opio que supone, hoy por hoy, el 40 % del Producto Interior Bruto de Afganistán. Ante esta situación, creo que es oportuno, al menos, estudiar y tener en cuenta iniciativas como las del quienes proponen apoyar un sistema de autorización de cultivo de opio con fines medicinales en Afganistán, cuyo destino sería, sobre todo, la elaboración de calmantes como la morfina y la codeína, los cuales podrían ser, además, vendidos a otros países que actualmente tienen un acceso reducido o nulo a este tipo de medicamentos esenciales, debido a los acuerdos comerciales preferenciales. Es una lástima que dicha propuesta no cuente, por el momento y en los términos actuales, con un apoyo más explícito por parte de la Comisión y ni siguiera del propio Gobierno afgano. Pero más preocupante aún es que las medidas que se estén barajando como alternativas sean, en muchos casos, la de la erradicación química, tal y como insisten una y otra vez por parte de las autoridades norteamericanas. Dicha medida, de ser llevada a cabo, proporcionaría a los talibán un nuevo argumento para defender sus posiciones y finalmente conllevaría, muy probablemente, que las comunidades de agricultores acabasen incluso en los campos insurgentes. Pero es que, además, tendría gravísimas consecuencias en términos de salud y medioambientales. Es obvio, de entrada, que las fumigaciones por aire, como supuestamente se pretende llevar a cabo en Afganistán, garantizan que la contaminación sea expandida a los humanos que habitan en las zonas fumigadas y aledañas, tal y como ya quedó demostrado a principios de año cuando dicha práctica se llevó a cabo por parte de Colombia para fumigar la producción de cocaína en la frontera con Ecuador, con la consecuente queja y denuncia a La Haya por parte de este último. No soy un experto y es evidente que la cuestión química es mucho más compleja, pero creo que, a estas alturas, deberíamos haber aprendido ya algunos de los desastres causados por el y el uranio empobrecido. Creo —y espero— que no deberíamos repetir esto con una tercera ocasión."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil beginnen met te benadrukken dat dit verslag buitengewoon belangrijk, nuttig en moedig is. De twee dringende kwesties die erin worden besproken, verdienen beide politieke aandacht en een politieke reactie, die tot op heden duidelijk zijn uitgebleven. Terwijl de veiligheidssituatie en de situatie met betrekking tot de opiumproductie in Afghanistan steeds zorgwekkender vormen aannemen, is de noodzaak van verstrekking van pijnstillers op wereldwijde schaal een van de belangrijkste dringende humanitaire kwesties van onze tijd, maar helaas ook een van de meest genegeerde. De rapporteur, de heer Cappato, heeft het niet makkelijk gehad bij het opstellen van dit verdrag en daarom is het resultaat des te opmerkelijker. Ik benadruk nogmaals mijn steun en die van mijn fractie. Zoals de heer Cappato zelf heeft gezegd, bestaat er tussen deze twee kwesties geen eenvoudig of onmiskenbaar verband, maar hebben wij als politici de verantwoordelijkheid om complexe feitelijkheden te analyseren teneinde complexe oplossingen te vinden voor complexe problemen. Dat is precies wat er in dit verslag gedaan wordt. De veiligheid in Afghanistan moet ongetwijfeld een prioriteit zijn als we in de toekomst zeker willen zijn dat wederopbouw- en ontwikkelingsprogramma’s resultaten opleveren. Het probleem is echter dat bepaalde gewapende groeperingen kunnen worden gefinancierd doordat de opiumproductie te weinig gereguleerd wordt. We weten ook dat opium illegaal geteeld en verhandeld wordt en dat hiermee veertig procent van het bruto binnenlands product van Afghanistan wordt verdiend. Met het oog op deze situatie denk ik dat het gepast zou zijn om initiatieven zoals die van de Senlis Council, die een stelsel heeft uitgedacht voor de legalisering van opiumteelt voor medische doeleinden in Afghanistan, op zijn minst te bestuderen en in overweging te nemen. In dit stelsel zou de nadruk met name liggen op de productie van pijnstillers als morfine en codeïne, die ook verkocht zouden kunnen worden aan landen waar dit soort essentiële medicijnen op dit moment nauwelijks of niet voorhanden zijn door preferentiële handelsovereenkomsten. Het is jammer dat dit voorstel op dit moment niet kan rekenen op meer echte steun van de Commissie en de Afghaanse regering. Wat nog zorgwekkender is, is dat de maatregelen die als alternatieven worden gepresenteerd vaak chemische verdelging inhouden, waar de Amerikaanse overheid maar op blijft hameren. Het doorzetten van deze maatregel zou de Taliban een nieuwe reden geven haar standpunten te verdedigen en zou er uiteindelijk waarschijnlijk toe leiden dat boerengemeenschappen veranderen in rebellenkampen. Ook zou dit ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid en het milieu. Het is volkomen duidelijk dat door het sproeien vanuit de lucht, wat vermoedelijk in het geval Afghanistan wordt beoogd, mensen die in de behandelde gebieden of vlak daarbuiten wonen ook vergif zullen binnenkrijgen. Dit werd begin dit jaar aangetoond toen Colombia dit middel inzette om de cocaïneproductie aan de grens met Ecuador te bestrijden en dit laatste land vervolgens naar de rechter in Den Haag stapte. Ik ben geen deskundige en deze chemische kwestie is natuurlijk veel gecompliceerder, maar ik ben van mening dat we op dit moment nog eens moeten terugdenken aan de gruwelijkheden als gevolg van het gebruik van napalm en verarmd uranium. Ik hoop niet dat we dit ons een derde keer zullen laten gebeuren."@nl3
". − Pani przewodnicząca! Pragnę zacząć od tego, że przedmiotowe sprawozdanie jest niezwykle ważne, aktualne i odważne. Dwie nagłe potrzeby, na których się skupia wymagają zarówno politycznej uwagi, jak i odpowiedzi, której wyraźnie jeszcze nie otrzymały. Podczas gdy sytuacja związana z bezpieczeństwem i produkcją opium w Afganistanie wzbudza coraz większy niepokój, potrzeba dostarczania środków przeciwbólowych na świecie stanowi jedną z najpoważniejszych sytuacji krytycznych ludzkości naszych czasów, aczkolwiek niestety jest jedną z najbardziej ignorowanych. Przygotowanie przedmiotowego sprawozdawca nie było łatwym zadaniem dla pana Marco Cappato, dlatego tym bardziej jest ono godne uwagi i po raz kolejny powtarzam poparcie moje i mojej grupy. Jak sam sprawozdawca powiedział, chociaż związek pomiędzy tymi dwiema kwestiami nie jest prosty i niekoniecznie jednoznaczny, jako politycy jesteśmy odpowiedzialni za dokonanie analizy sytuacji, aby znaleźć kompleksowe rozwiązania dla tych złożonych problemów. Taki właśnie jest cel tego sprawozdania. W odniesieniu do bezpieczeństwa w Afganistanie bezwątpienia musi być to priorytet, jeśli chcemy wdrożyć programy odbudowy i rozwoju dające gwarancje na przyszłość. Problem jednak polega na tym, że niektóre uzbrojone grupy otrzymują środki bezpośrednio w konsekwencji braku przepisów dotyczących produkcji opium. Mamy świadomość nielegalnej uprawy i przemytu opium, co stanowi 40% produktu krajowego brutto w Afganistanie. W świetle tej sytuacji uważam, że należy przynajmniej przeanalizować i uwzględnić inicjatywy takie jak te podejmowane przez Radę Senlis, która proponuje utworzenie systemu zezwalającego na uprawę opium w Afganistanie dla celów medycznych. Koncentrowałaby się ona na produkowaniu środków przeciwbólowych, takich jak morfina i kodeina, które mogłyby być również sprzedawane w innych państwach, które obecnie mają niewielki dostęp lub jego brak do tego rodzaju leków na podstawie preferencyjnych porozumień handlowych. Szkoda, że obecnie propozycja nie ma w rzeczywistości mocniejszego poparcia ze strony Komisji i afgańskiego rządu. Jeszcze większe obawy budzi fakt, iż środki zgłaszane jako alternatywy często zakładają likwidację chemiczną, co wielokrotnie powtarzały amerykańskie władze. Gdyby ten środek miałby być realizowany, talibowie zyskaliby nowy argument broniący ich stanowiska, a wspólnoty rolnicze najprawdopodobniej przekształciłyby się w obozy rebelianckie. Wiązałoby się to również z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i ochrony środowiska. Od początku wiadomo, że opryski z powietrza, co prawdopodobnie zakłada propozycja dla Afganistanu, gwarantują rozprzestrzenianie się zakażenia na ludzi zamieszkujących na przedmiotowych obszarach i terenach z nimi sąsiadujących. Zostało to udowodnione na początku roku, gdy praktyka ta została zastosowana w Kolumbii, aby odkazić produkcję kokainy wzdłuż granicy z Ekwadorem, przy czym ten drugi skierował sprawę do Trybunału w Hadze. Nie jestem ekspertem, a aspekt chemiczny jest z pewnością dużo bardziej skomplikowany, uważam jednak, że na tym etapie powinniśmy mieć świadomość katastrof wywołanych przez napalm i zubożony uran. Nie powinniśmy tego po raz trzeci powtarzać i mam nadzieję, że tak się nie stanie."@pl16
"Senhora Presidente, quero começar por sublinhar a extrema importância, oportunidade e coragem deste relatório. As duas emergências às quais faz referência merecem, cada uma delas, uma atenção e uma resposta política que claramente ainda não receberam. Enquanto a situação relativa à segurança e à produção de ópio no Afeganistão é cada vez mais preocupante, a necessidade de fornecer analgésicos à escala mundial constitui, por seu turno, uma das maiores emergências humanitárias da actualidade, embora infelizmente seja também uma das mais ignoradas. O relator, senhor deputado Cappato, teve com este relatório uma tarefa nada fácil, e por isso tanto mais notável, pelo que quero uma vez mais reiterar-lhe o meu apoio pessoal e o do meu grupo. Como ele próprio disse uma ocasião, embora a ligação entre os dois temas não seja simples nem necessariamente imediata, é nossa responsabilidade, como responsáveis políticos, analisar as realidades complexas a fim de encontrar soluções complexas para os problemas complexos. E isto é exactamente que este relatório faz. No que se refere à segurança no Afeganistão, não existe qualquer dúvida de que esta deve ser uma prioridade se quisermos levar a cabo programas de reconstrução e desenvolvimento com garantias de futuro. O problema, no entanto, é que certos grupos armados se financiam, precisamente, graças à falta de regulamentação da produção de ópio. Sabemos também que existe um cultivo e um tráfico ilegais de ópio que representam, actualmente, 40% do produto interno bruto do Afeganistão. À luz desta situação, creio que é apropriado, pelo menos, estudar e ter em conta iniciativas como as do "Conselho de Senlis", que propõe apoiar um sistema de autorização do cultivo de ópio para fins medicinais no Afeganistão. Este cultivo destinar-se-ia, sobretudo, à elaboração de analgésicos como a morfina e a codeína, os quais poderiam também ser vendidos a outros países que actualmente têm um acesso reduzido ou nulo a este tipo de medicamentos essenciais em resultado dos acordos comerciais preferenciais. É lamentável que esta proposta não conte, de momento e nos termos actuais, com um apoio mais explícito por parte da Comissão ou do próprio Governo afegão. Mais preocupante ainda é o facto de as medidas que estão a ser apresentadas como alternativas consistirem, em muitos casos, na erradicação química, como insistem, uma e outra vez, as autoridades norte-americanas. Esta medida, a ser levada a cabo, daria aos talibãs um novo argumento para defenderem as suas posições e acabaria por levar, muito provavelmente, a que as comunidades agrícolas acabassem convertidas em campos rebeldes. Além disso, teria consequências gravíssimas em termos de saúde e de ambiente. Parece evidente, desde o início, que a pulverização aérea, que é supostamente o que se propõe para o Afeganistão, garante a extensão da contaminação aos humanos que vivem nas zonas tratadas e suas proximidades. Isto já ficou demostrado no início do ano quando esta prática foi adoptada na Colômbia para fumigar a produção de cocaína na fronteira com o Equador, com a consequente queixa e instauração de um processo em Haia por parte deste último. Não sou perito e é evidente que esta questão química é muito mais complexa, mas creio que, por esta altura, já deveríamos ter aprendido com alguns dos desastres causados pelo e pelo urânio empobrecido. Não devíamos repetir a experiência uma terceira vez e espero que não o façamos."@pt17
"Señora Presidenta, quiero empezar por subrayar la extrema importancia, oportunidad y valentía de este informe. Las dos emergencias a las que hace referencia merecen, cada una de ellas, una atención y una respuesta política que ahora ciertamente no tienen. Mientras que la situación relativa a la seguridad y a la producción de opio en Afganistán es cada vez más preocupante, la necesidad de proporcionar analgésicos a escala mundial, por su parte, supone una de las mayores emergencias humanitarias de la actualidad, aunque lamentablemente sea también una de las más silenciadas. El ponente, señor Cappato, ha hecho con este informe un ejercicio nada fácil, y por ello remarcable, por lo que una vez más le reitero el apoyo de mi Grupo y el mío personal. Como él mismo ha dicho en alguna ocasión, aunque el vínculo entre ambos temas no es sencillo ni necesariamente inmediato, sí es nuestra responsabilidad, como responsables políticos, analizar las realidades complejas para encontrar soluciones complejas a los problemas complejos. Y esto es exactamente lo que hace este informe. Con relación a la seguridad en Afganistán, qué duda cabe que ésta debe ser una prioridad si queremos llevar a cabo programas de reconstrucción y desarrollo con garantías de futuro. El problema, sin embargo, es que ciertos grupos armados se nutren, precisamente, de la falta de regulación de la producción de opio. Y sabemos también que existe un cultivo y tráfico ilegal de opio que supone, hoy por hoy, el 40 % del Producto Interior Bruto de Afganistán. Ante esta situación, creo que es oportuno, al menos, estudiar y tener en cuenta iniciativas como las del quienes proponen apoyar un sistema de autorización de cultivo de opio con fines medicinales en Afganistán, cuyo destino sería, sobre todo, la elaboración de calmantes como la morfina y la codeína, los cuales podrían ser, además, vendidos a otros países que actualmente tienen un acceso reducido o nulo a este tipo de medicamentos esenciales, debido a los acuerdos comerciales preferenciales. Es una lástima que dicha propuesta no cuente, por el momento y en los términos actuales, con un apoyo más explícito por parte de la Comisión y ni siguiera del propio Gobierno afgano. Pero más preocupante aún es que las medidas que se estén barajando como alternativas sean, en muchos casos, la de la erradicación química, tal y como insisten una y otra vez por parte de las autoridades norteamericanas. Dicha medida, de ser llevada a cabo, proporcionaría a los talibán un nuevo argumento para defender sus posiciones y finalmente conllevaría, muy probablemente, que las comunidades de agricultores acabasen incluso en los campos insurgentes. Pero es que, además, tendría gravísimas consecuencias en términos de salud y medioambientales. Es obvio, de entrada, que las fumigaciones por aire, como supuestamente se pretende llevar a cabo en Afganistán, garantizan que la contaminación sea expandida a los humanos que habitan en las zonas fumigadas y aledañas, tal y como ya quedó demostrado a principios de año cuando dicha práctica se llevó a cabo por parte de Colombia para fumigar la producción de cocaína en la frontera con Ecuador, con la consecuente queja y denuncia a La Haya por parte de este último. No soy un experto y es evidente que la cuestión química es mucho más compleja, pero creo que, a estas alturas, deberíamos haber aprendido ya algunos de los desastres causados por el y el uranio empobrecido. Creo —y espero— que no deberíamos repetir esto con una tercera ocasión."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, začal by som zdôraznením toho, že táto správa je mimoriadne dôležitá, aktuálna a odvážna. Obe krízové situácie, o ktorých hovorí, si zaslúžia politický záujem a politickú odozvu, čo zatiaľ zjavne nedostali. Kým bezpečnostná situácia a situácia okolo výroby ópia v Afganistane vzbudzuje stále väčšie obavy, potreba dodávok analgetík v globálnom meradle je jedným z najväčších humanitárnych núdzových stavov našich čias, hoci je, nanešťastie, zároveň jedným z najviac ignorovaných. Spravodajca, pán Cappato, nemal pri tejto správe jednoduchú úlohu a o to je tá správa pozoruhodnejšia, a ja jej musím opäť vyjadriť svoju podporu i podporu svojej skupiny. Ako pán spravodajca sám povedal, prepojenie oboch záležitostí nie je jednoduché a nemusí byť nevyhnutne okamžité; je zodpovednosťou nás, politikov, analyzovať komplexnú realitu, aby sme našli komplexné riešenie týchto komplexných problémov. Presne to táto správa robí. Čo sa týka bezpečnosti v Afganistane, niet pochýb, že to musí byť priorita, ak chceme realizovať programy obnovy a rozvoja so zárukami do budúcnosti. Problémom však je, že určité ozbrojené skupiny sú finančne podporované práve v dôsledku chýbajúcej regulácie výroby ópia. Vieme tiež, že nelegálne pestovanie a predaj ópia tvorí 40 % hrubého domáceho produktu Afganistanu. Vzhľadom na túto situáciu považujem za vhodné prinajmenšom si preštudovať a vziať do úvahy iniciatívy, napríklad expertnej skupiny pre medzinárodnú bezpečnosť a rozvoj Senlis Council, ktorá navrhuje systém povolení na výrobu ópia na medicínske účely v Afganistane. Zamerané by to bolo najmä na výrobu liekov na tíšenie bolesti, ako je morfium a kodeín, s možnosťou predávať ich aj do iných krajín, ktoré majú v súčasnosti malý alebo žiadny prístup k týmto druhom životne dôležitých liekov v dôsledku preferenčných obchodných zmlúv. Je nešťastím, že tento návrh, v súčasnosti a v týchto reálnych podmienkach, nemá silnejšiu podporu Komisie alebo samotnej afganskej vlády. Ešte znepokojujúcejší je fakt, že opatrenia ponúkané ako alternatívy často pozostávajú z chemickej likvidácie porastov, ako znovu a znovu zdôrazňujú americké orgány. Ak by sa mali realizovať tieto opatrenia, dalo by to Talibanu nový argument na obranu jeho pozícií a prípadne by to najpravdepodobnejšie viedlo k tomu, že poľnohospodárske spoločenstvá by skončili ako povstalecké tábory. Malo by to aj veľmi vážne zdravotné a environmentálne dôsledky. Je od samého začiatku úplne jasné, že plošný postrek, čo je pravdepodobne metóda navrhovaná pre Afganistan, je zárukou rozšírenia kontaminácie na ľudí žijúcich v zasiahnutej oblasti a v susediacich oblastiach. Ukázalo sa to začiatkom roka, keď túto metódu použila Kolumbia na likvidáciu výroby kokaínu pozdĺž hranice s Ekvádorom, ktorý následne poslal žalobu a celý prípad do Haagu. Nie som odborník a tento chemický problém je zjavne oveľa zložitejší, ale domnievam sa, že v tomto štádiu by sme si mali byť veľmi dobre vedomí toho, aké katastrofy spôsobil napalm a ochudobnený urán. Nemali by sme to opakovať tretí raz a ja dúfam, že to neurobíme."@sk19
"Gospa predsednica, na začetku želim poudariti, da je to poročilo zelo pomembno, pravočasno in pogumno. Oba nujna primera, ki ju poročilo obravnava, je treba obravnavati s političnega vidika in se v tem smislu tudi odzvati nanju, kar pa se še ni zgodilo. Medtem ko so varnostne razmere in razmere glede pridelave opija v Afganistanu vse bolj zaskrbljujoče, predstavlja potreba po analgetikih na globalni ravni eno največjih humanitarnih potreb našega časa, čeprav je na žalost tudi ena od tistih, ki jih najbolj preziramo. Poročevalec, gospod Cappato, pri oblikovanju tega poročila ni imel lahke naloge, kar povečuje pomembnost poročila, in ponovno ponavljam, da ga moja skupina in jaz podpiramo. Kot je dejal tudi sam, čeprav povezava med zadevama ni enostavna, mogoče niti neposredna, je naloga nas, politikov, da preučimo kompleksen dejanski položaj, da se omogočijo kompleksne rešitve za kompleksne probleme. Točno to omogoča poročilo. Vzpostavljanje varnosti v Afganistanu mora biti naša prednostna naloga, če želimo izvajati programe za obnovo in razvoj, ki bodo zagotovili uspešno prihodnost. Problem pa predstavlja dejstvo, da se oborožene skupine financirajo prav zaradi pomanjkljive ureditve na področju pridelave opija. Prav tako vemo, da obstajata nezakonita gojenje opija in trgovanje z njim, kar predstavlja 40 % afganistanskega bruto domačega proizvoda. Glede na te razmere menim, da bi bilo treba vsaj preučiti in upoštevati pobude, kot je pobuda Senlis Council, ki predlaga sistem za odobritev gojenja opija za medicinske namene v Afganistanu. Ta sistem je osredotočen predvsem na proizvodnjo sredstev proti bolečinam, kot sta morfij in kodein, ki bi se lahko prodajala tudi v druge države, ki imajo zaradi preferencialnih trgovinskih sporazumov otežen ali celo onemogočen dostop do tovrstnih nujnih zdravil. Žal ta predlog zdaj dejansko nima močne podpore Komisije ali same afganistanske vlade. Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da ukrepi, ki se spodbujajo kot nadomestne rešitve, pogosto pomenijo kemično eradikacijo, kot so to večkrat poudarili organi Združenih držav. Če bi izvajali ta ukrep, bi tako Talibani pridobili nov argument za zagovarjanje svojih stališč in zelo verjetno bi bila posledica tega, da bi kmetijske skupnosti postale uporniške. To bi imelo tudi resne posledice na zdravje in okolje. Že od samega začetka je jasno, da bo razprševanje strupov, kar je verjetno predlagano za Afganistan, zagotovo povzročilo, da bo kontaminacija prizadela ljudi, ki živijo na tretiranih območjih in okoliških območjih. To se je izkazalo na začetku leta, ko je to prakso uporabljala Kolumbija za preprečevanje proizvodnje kokaina na območju ob meji z Ekvadorjem, kar je povzročilo, da je slednji vložil tožbo na sodišču v Haagu. Nisem strokovnjak in očitno je ta zadeva veliko bolj zapletena, vendar verjamem, da se moramo na tej stopnji dobro zavedati nekaterih nesreč, ki sta jih povzročila napalm in osiromašeni uran. To se ne sme ponoviti in upam, da se res ne bo."@sl20
". Fru talman! Jag vill börja med att understryka att betänkandet är ytterst djärvt och viktigt och kommer synnerligen lägligt. De båda krislägen som man hänvisar till förtjänar en politisk uppmärksamhet och politiska reaktioner som de helt klart ännu inte har fått. Även om säkerhetssituationen och läget inom opiumproduktionen i Afghanistan ger allt större anledning till oro är behovet av smärtstillande medel globalt sett ett av vår tids mest akuta humanitära nödlägen men också tyvärr ett av de mest förbisedda. Föredraganden Marco Cappato hade en allt annat än lätt uppgift med betänkandet, som därför ter sig än mer lovvärt, och jag vill än en gång upprepa mitt och min grupps stöd. Som han själv konstaterade är sambandet mellan de båda frågorna visserligen inte enkelt eller omedelbart iögonfallande, men det är icke desto mindre vår skyldighet som politiker att analysera den komplexa verkligheten och finna komplexa lösningar på komplexa problem. Detta är precis vad som sker i betänkandet. Vad beträffar säkerheten i Afghanistan måste den tveklöst prioriteras om vi vill genomföra återuppbyggnads- och utvecklingsprogram som är hållbara i framtiden. Problemet är emellertid att uppkomsten av vissa beväpnade grupper just kan förklaras av den bristande regleringen av opiumproduktionen. Vi vet också att det förekommer olaglig odling av och handel med opium, vilket utgör 40 procent av Afghanistans bruttonationalprodukt (BNP). Mot denna bakgrund anser jag det vara befogat att åtminstone undersöka och beakta bland annat de initiativ som tagits av Senlis-rådet, som föreslår ett system för auktorisering av opiumodling för medicinska ändamål i Afghanistan. Detta skulle huvudsakligen inriktas mot produktion av smärtstillande läkemedel såsom morfin och kodein, som även kunde säljas till andra länder, där olika förmånshandelsavtal för närvarande har lett till att tillgången på livsviktiga läkemedel av detta slag är obefintlig eller mycket liten. Beklagligtvis har förslaget just nu och i praktiken inte något särskilt starkt stöd av kommissionen eller den afghanska regeringen själv. Än mer bekymmersamt ter det sig att de åtgärder som vitt och brett framställs som alternativ ofta innebär kemisk utrotning, något som gång på gång betonas av de amerikanska myndigheterna. Om dessa åtgärder skulle genomföras skulle talibanerna få nya argument till stöd för sina ståndpunkter, vilket troligtvis skulle resultera i att jordbruken förvandlades till rebelläger. Det skulle även få mycket allvarliga återverkningar på miljön och hälsan. Det har aldrig ifrågasatts att besprutning, vilket är det som föreslås för Afghanistan, innebär att föroreningarna sprids till människor som bor i behandlade och närliggande områden. Detta framkom med all önskvärd tydlighet i början av året när Colombia förfor på samma sätt för att desinficera kokainodlingarna längs gränsen mot Ecuador, vilket följaktligen ledde till att detta land väckte talan i fallet vid Haagdomstolen. Jag är ingen expert, och den kemiska frågan är givetvis mycket mer komplex, men jag anser att vi numera bör vara väl insatta i en del av de katastrofer som orsakades av napalm och utarmat uran. Vi bör inte låta detta hända en tredje gång, och jag hoppas att vi lyckas avstyra detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"napalm"18,15,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph