Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-468"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-468"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la questione affrontata dal rapporto dell’onorevole Cappato è di estrema delicatezza e richiede un’attenta valutazione da parte del Parlamento europeo per evitare che, pur mossi da buoni propositi, si arrivi a proporre soluzioni sbagliate e disastrose. Mi preme evidenziare due considerazioni: primo, la crescente produzione di oppio e prodotti derivati in Afghanistan rischia di compromettere la ricostruzione del paese e la già difficile stabilizzazione di uno Stato di diritto in quella sfortunata regione; secondo, alla crescente produzione di oppio – aumentata in quest’anno del 30 per cento – non ha fatto riscontro un’adeguata strategia di lotta contro la droga. Per queste ragioni ritengo del tutto inaccettabile la proposta avanzata dal rapporto e sottolineo: 1. quantità necessarie di morfina vengono già prodotte in Afghanistan dietro specifiche licenze e sotto il controllo dell’agenzia delle Nazioni Unite e del Ministero della lotta alla droga del governo afgano; 2. l’ un organo internazionale per il controllo degli stupefacenti, sostiene che a livello mondiale già si registra un’eccedenza di prodotti oppiacei per usi medici; 3. una produzione legale di morfina su larga scala determinerebbe un’ulteriore produzione di droga che finirebbe per incrociare la domanda proveniente dal mercato mondiale della droga ed immessa nel mercato a basso costo risulterebbe accessibile per tutti. Occorre piuttosto contrastare la droga, sempre e comunque e con ogni mezzo, dalla produzione, al traffico, allo spaccio e contrastare la domanda attraverso una politica di valori e una costante e capillare azione di prevenzione e di informazione, soprattutto presso le giovani generazioni. In un paese come l’Afghanistan, nelle condizioni in cui oggi si ritrova, la soluzione proposta da questo rapporto potrebbe essere riguardata come un segnale di resa e di sconfitta e potrebbe vanificare anche l’impegno che la comunità internazionale, l’Unione europea, le Nazioni Unite, le agenzie per la ricostruzione stanno promuovendo in Afghanistan attraverso programmi per la diversificazione di piantagioni di oppio in produzioni agricole sostenute da incentivi finanziari. Chiudo soltanto citando che l’ ha concordato con l’adesione del governo afgano che ha respinto la proposta di legalizzare la coltivazione illegale di oppio e ha ribadito il proprio impegno a rispettare gli obblighi sanciti dal trattato."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, dámy a pánové, problematika, kterou řeší zpráva pana Cappata, je mimořádně háklivá a vyžaduje si pozorné zhodnocení ze strany Evropského parlamentu, aby se nenavrhovala zavádějící a nešťastná řešení, i když motivovaná dobrými úmysly. Chci zdůraznit dva body. Za prvé, zvýšení produkce opia a jeho derivátů v Afghánistánu by mohlo ohrozit obnovu země a už i tak složitou stabilizaci právního řádu v tomto nešťastném regionu. Za druhé, rostoucí výroba opia (za tento rok až o 30 %) neodpovídala vhodná protidrogová strategie. Z těchto důvodů si myslím, že návrh předložený v této zprávě je zcela nepřijatelný a chtěl bych zdůraznit, že: 1. potřebná množství morfia se už v Afghánistánu vyrábí na základě zvláštních licencí a pod dohledem agentury OSN pro drogy a protidrogového ministerstva afghánské vlády; 2. Výbor OSN pro mezinárodní kontrolu drog zastává názor, že ve světě je už nadbytek opiátů pro lékařské účely; 3. legální výroba morfia ve velkém by vedla ke zvýšení výroby drog; to by nakonec uspokojilo poptávku po drogách na světovém trhu. pokud by se dostaly na trh laciné drogy, byly by dostupné pro všechny. Namísto toho bychom měli drogám vzdorovat, vždy a v každém případě a všemi prostředky, od výroby po obchodování, po nelegální distribuci. Poptávka by se měla držet na uzdě politikou založenou na hodnotách a průběžnou, rozsáhlou preventivní prací a informačními kampaněmi, zejména mezi mladými lidmi. V zemi, jako je Afghánistán, vzhledem k podmínkám, v jakých se momentálně nachází, by se mohlo řešení navrhované touto zprávou považovat za projev kapitulace a porážky; mohlo by to též zmařit práci mezinárodního společenství, Evropské unie, Organizace spojených národů a agentur na obnovu Afghánistánu, které prostřednictvím rozličných programů usilují o odklon od výroby opia k jiným plodinám, což podporují i finančními pobídkami. Na závěr bych se chtěl jen zmínit o tom, že Výbor OSN pro mezinárodní kontrolu drog schválil rozhodnutí afghánské vlády, kterým odmítla návrh na legalizaci pěstování opiového máku a opětovně zdůraznila příslib splnit své mezinárodní smluvní závazky."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Det spørgsmål, der tages op i hr. Cappatos betænkning, er yderst vanskeligt og kræver en nøje vurdering fra Europa-Parlamentets side, så vi ikke når frem til nogle forkerte og katastrofale løsninger, selv om vi har gode hensigter. Jeg vil gerne understrege to ting. For det første risikerer den stadig større produktion af opium og opiumderivater i Afghanistan at gå ud over landets genopbygning og den i forvejen vanskelige stabilisering af retsstaten i dette uheldige område. For det andet har den stadig større opiumproduktion - som er steget med 30 % i år - endnu ikke været genstand for en passende narkotikabekæmpelsesstrategi. Derfor er det forslag, der stilles i betænkningen, efter min mening helt uacceptabelt, og jeg vil gerne understrege følgende: 1. De nødvendige mængder morfin produceres allerede i Afghanistan med særlig licens og under overvågning af FN's agentur og den afghanske regerings ministerium for narkotikabekæmpelse; 2. Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler, som er et internationalt organ til kontrol af narkotika, er af den opfattelse, at der på verdensplan allerede er et produktionsoverskud af opium til medicinske formål; 3. En lovlig produktion af morfin i stor målestok ville medføre en yderligere produktion af narkotika, som ville ende med at tilfredsstille efterspørgslen efter narkotika på verdensmarkedet. Når først denne narkotika er billig på markedet, vil den være tilgængelig for alle. I stedet bør vi altid og med alle midler bekæmpe narkotika, både produktion, handel og ulovligt salg, og vi bør bekæmpe efterspørgslen med en værdibaseret politik og en konstant og omfattende forebyggelses- og informationsindsats, der navnlig er rettet mod de unge generationer. I et land som Afghanistan og i betragtning af den situation, som landet befinder sig i nu, kunne den løsning, der foreslås i betænkningen, blive betragtet som et tegn på nederlag og opgivelse, og det kunne også gøre den indsats forgæves, som det internationale samfund, EU, FN og genopbygningsagenturerne gør i Afghanistan via de programmer, der skal omlægge produktionen fra opiumplantager til andre afgrøder, og som der ydes finansiel støtte til. Afslutningsvis vil jeg blot sige, at Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler bifaldt den afghanske regerings beslutning om at sige nej til forslaget om en legalisering af ulovlig opiumproduktion og gentage sit løfte om at respektere de internationale traktatforpligtelser."@da2
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die in Herrn Cappatos Bericht angesprochene Angelegenheit ist extrem sensibel und erfordert eine vorsichtige Bewertung durch das Europäische Parlament, um zu verhindern, dass irreführende und desaströse Lösungen vorgelegt werden, auch wenn sich dahinter gute Absichten verbergen. Ich möchte zwei Punkte hervorheben. Erstens könnte der Anstieg der Opiumproduktion und -erzeugnisse in Afghanistan den Wiederaufbau des Landes und die bereits schwierige Stabilisierung des Rechtsstaates in der von Leid gekennzeichneten Region unterlaufen. Zweitens ist der steigenden Produktion von Opium – um 30 % in diesem Jahr – keine angemessene Antidrogen-Strategie entgegengesetzt worden. Aus diesen Gründen ist der vorgelegte Vorschlag aus dem Bericht meines Erachtens völlig akzeptabel. Ich möchte dabei jedoch hervorheben, dass: 1. die erforderlichen Mengen Morphin bereits mit besonderen Lizenzen und vorbehaltlich der Überwachung durch das Büro der Vereinten Nationen für Drogenbekämpfung und das afghanische Ministerium für Drogenbekämpfung hergestellt werden; 2. das Internationale Suchtstoffkontrollamt angibt, dass es weltweit bereits einen Überschuss an Opiaten zur medizinischen Verwendung gibt; 3. dass eine aufwändige Herstellung von Morphin dazu führen würde, dass mehr Drogen hergestellt werden, die den Bedarf an Drogen auf dem Weltmarkt schließlich decken würden. Wenn es sie erst einmal billig auf dem Markt gibt, wären sie für alle verfügbar. Wir sollten uns stattdessen gegen die Herstellung, den Handel und die illegale Verbreitung von Drogen stellen – und zwar in jedem Fall und mit allen Mitteln. Die Nachfrage sollte durch eine wertebasierte Politik und fortwährende, weit verbreitete Präventionsmaßnahmen und Informationskampagnen speziell unter jungen Menschen gedrosselt werden. In einem Land wie Afghanistan könnte die Lösung aus diesem Bericht angesichts der Bedingungen, die dort gegenwärtig herrschen, als ein Zeichen der Kapitulation und der Niederlage verstanden werden. Sie könnte die Maßnahmen, die die internationale Gemeinschaft, die Europäische Union, die Vereinten Nationen und die Agenturen für Wiederaufbau in Afghanistan mit durch finanzielle Anreize unterstützten Programmen für eine Umstellung von Opiumplantagen hin zu anderen Saaten, ergreifen, unterlaufen. Abschließend möchte ich kurz erwähnen, dass das Internationale Suchtstoffkontrollamt die Entscheidung der afghanischen Regierung, den Vorschlag zur Legalisierung des illegalen Opiumanbaus abzulehnen und ihre Zusage, sich an die Verpflichtungen aus internationalen Verträgen zu halten, gebilligt hat."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το θέμα που θίγει η έκθεση του κ. Cappato είναι εξαιρετικά λεπτό και απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφευχθεί, παρόλες τις καλές προθέσεις, η πρόταση άστοχων και ολέθριων λύσεων. Θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία. Πρώτον, η αύξηση της παραγωγής οπίου και παράγωγων οπίου στο Αφγανιστάν μπορεί να διακυβεύσει την ανασυγκρότηση της χώρας και την ήδη δύσκολη σταθεροποίηση του κράτους δικαίου στην άτυχη αυτή περιοχή. Δεύτερον, η αυξανόμενη παραγωγή οπίου – κατά 30% φέτος – δεν συνοδεύθηκε από μια επαρκή στρατηγική κατά των ναρκωτικών. Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι η πρόταση που παρουσιάζεται στην έκθεση είναι απολύτως απαράδεκτη, και θα ήθελα να τονίσω ότι: 1. οι αναγκαίες ποσότητες μορφίνης παράγονται ήδη στο Αφγανιστάν με ειδικές άδειες και υπό την εποπτεία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και του Υπουργείου Καταπολέμησης των Ναρκωτικών της κυβέρνησης του Αφγανιστάν· 2. το Διεθνές Όργανο Ελέγχου των Ναρκωτικών υποστηρίζει ότι υπάρχει ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο πλεόνασμα οπιούχων για ιατρική χρήση· 3. η μεγάλης κλίμακας νόμιμη παραγωγή μορφίνης θα οδηγούσε στην παραγωγή περισσότερων ναρκωτικών· αυτά τελικά θα ικανοποιούσαν τη ζήτηση ναρκωτικών στην παγκόσμια αγορά. Μόλις θα διατίθεντο στην αγορά σε χαμηλή τιμή, θα ήταν διαθέσιμα σε όλους. Αντί για αυτό, πρέπει να αντιταχθούμε στα ναρκωτικά – πάντοτε και σε κάθε περίπτωση και με κάθε μέσο – από την παραγωγή, μέχρι τη διακίνηση και την παράνομη διανομή. Η ζήτηση πρέπει να κατασταλεί μέσω μιας πολιτικής με βάση την τιμή και μέσω συνεχούς, ευρέος έργου πρόληψης και ενημερωτικών εκστρατειών, ειδικά στους νέους. Σε μια χώρα όπως το Αφγανιστάν, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν επί του παρόντος, η λύση που προτείνει η εν λόγω έκθεση μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη παράδοσης και ήττας· θα μπορούσε επίσης να ανατρέψει τις προσπάθειες που πραγματοποιούνται από τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες ανασυγκρότησης στο Αφγανιστάν μέσω προγραμμάτων για την απομάκρυνση από την καλλιέργεια οπίου και τη στροφή προς άλλες καλλιέργειες, που στηρίζονται σε οικονομικά κίνητρα. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Διεθνές Όργανο Ελέγχου των Ναρκωτικών ενέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν για την απόρριψη της πρότασης νομιμοποίησης της παράνομης καλλιέργειας μήκωνος της υπνοφόρου επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της βάσει των διεθνών συνθηκών."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, the issue addressed by Mr Cappato’s report is extremely delicate and requires careful appraisal by the European Parliament to avoid putting forward misguided and disastrous solutions, albeit motivated by good intentions. I wish to highlight two points. Firstly, to increase the production of opium and its derivatives in Afghanistan could compromise the country’s reconstruction and the already difficult stabilisation of the rule of law in that unfortunate region. Secondly, the increasing production of opium – up by 30% this year – has not been matched by an adequate anti-drugs strategy. For these reasons I think the proposal put forward in the report is absolutely unacceptable, and I would stress that: 1. the necessary quantities of morphine are already being produced in Afghanistan under special licences and subject to supervision by the United Nations drugs agency and the Afghan Government’s Ministry of Counter Narcotics; 2. the International Narcotics Control Board maintains that there is already a worldwide surplus of opiates for medical use; 3. large-scale legal production of morphine would lead to more drugs being produced; these would ultimately meet the demand for drugs on the world market. Once they were placed on the market cheaply they would be available to all. We should instead oppose drugs – always and in every case and by all means – from production, to trafficking, to illegal distribution. Demand should be curbed through a value-based policy and through ongoing, widespread prevention work and information campaigns, especially among young people. In a country like Afghanistan, given the conditions in which it currently finds itself, the solution proposed by this report could be regarded as an indication of surrender and defeat; it could also thwart the efforts being made by the international community, the European Union, the United Nations and the reconstruction agencies in Afghanistan through programmes to diversify away from opium plantations and into other crops, supported by financial incentives. Finally I would just mention that the International Narcotics Control Board has approved the Afghan Government’s decision rejecting the proposal to legalise illicit opium poppy cultivation and reiterating its commitment to comply with its international treaty obligations."@en4
". Señora Presidenta, Señorías, el asunto abordado por el informe del señor Cappato es extremadamente delicado y exige un análisis minucioso por parte del Parlamento Europeo a fin de evitar plantear soluciones desencaminadas y desastrosas, aun cuando estén animadas por buenas intenciones. Quiero resaltar dos puntos. Primero, aumentar la producción de opio y sus derivados en Afganistán podría comprometer la reconstrucción del país y la ya dificultosa estabilización del Estado de Derecho en esa desventurada región. Segundo, la creciente producción de opio —aumentada un 30 % este año— no se ha visto correspondida por una adecuada estrategia antidroga. Por tales razones, considero que la propuesta planteada en el informe resulta absolutamente inaceptable y me gustaría señalar que: 1. ya se están produciendo en Afganistán las cantidades necesarias de morfina bajo licencias especiales y sometidas a la supervisión de la Agencia contra las Drogas de las Naciones Unidas y el Ministerio Antinarcóticos del Gobierno afgano; 2. la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sostiene que ya existe un exceso mundial de opiáceos para uso médico; 3. la producción legal a gran escala de morfina conduciría a una mayor producción de drogas; éstas cubrirían en última instancia la demanda de droga en el mercado mundial. Una vez lanzadas al mercado a un precio barato, estarían al alcance de todo el mundo. Por el contrario, deberíamos oponernos a las drogas —siempre y en todos los casos y por todos los medios— desde la producción, hasta el tráfico y la distribución ilegal. Hay que reducir la demanda por medio de una política basada en el valor y a través de una labor de prevención y campañas de información permanentes y amplias, sobre todo entre la gente joven. En un país como Afganistán, dadas las condiciones en que se encuentra actualmente, la solución propuesta por este informe podría considerarse como un signo de rendición y derrota; podría asimismo obstaculizar los esfuerzos que están realizando la comunidad internacional, la Unión Europea, las Naciones Unidas y las agencias de reconstrucción en Afganistán a través de programas para dejar a un lado las plantaciones de opio e iniciar otros cultivos, subvencionados mediante incentivos financieros. Por último solamente quiero mencionar que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha aprobado la decisión del Gobierno afgano de rechazar la propuesta de legalizar el cultivo ilícito de adormidera y de reiterar su compromiso para cumplir sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales."@es21
". Proua juhataja, daamid ja härrad, Franco Cappato raportis käsitletud teema on väga delikaatne ja nõuab hoolikat hindamist Euroopa Parlamendis, et mitte esitada ekslikke ja hävitavaid lahendusi, st selle aluseks peavad olema head kavatsused. Tahaksin rõhutada kaht punkti. Esiteks, oopiumi ja selle derivaatide tootmise suurendamine võiks olla kompromiss riigi ülesehitamises ja juba niigi raskel õigusriigi stabiliseerimise teel selles õnnetus piirkonnas. Teiseks, oopiumi tootmisega – selle aasta kasv on 30% suurem – ei ole kaasnenud piisavat uimastitevastast strateegiat. Nendel põhjustel arvan, et raportis esitatud ettepanek on täiesti vastuvõetamatu ja rõhutaksin, et: 1. Afganistanis juba toodetakse vajalik kogus morfiini erilitsentside alusel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni uimastiagentuuri ja Afganistani uimastivastase võitluse ministeeriumi järelevalve all. 2. Rahvusvaheline Narkootikumide Kontrollinõukogu on seisukohal, et juba praegu on maailmas raviotstarbeliste opiaatide üleküllus. 3. Suuremahuline seaduslik morfiini tootmine võib tuua kaasa uimastite tootmise kasvu, mis rahuldaks maailmaturu nõudluse uimastite järele. Kui uimastid on odavalt turule paisatud, on need kättesaadavad kõigile. Me peaksime hoopis olema uimastite vastu – alati ja kõigil juhtudel ja kõigi vahenditega – alates tootmisest kuni kaubanduse ja ebaseadusliku levitamiseni. Nõudlust tuleks piirata väärtustepõhise poliitika ja pideva, laialdase ennetustöö ja teavituskampaaniatega, eriti noorte hulgas. Sellises riigis nagu Afganistan, arvestades seal praegu valitsevaid tingimusi, võib käesoleva raportiga välja pakutud lahendust käsitleda allaandmise ja kaotusena, samuti võib see nurjata rahvusvahelise kogukonna, Euroopa Liidu, ÜRO ja ülesehitusameti jõupingutused Afganistanis, kes soovivad asendada oopiumiistandused muude viljadega, millele antakse rahalist toetust. Viimaks tahaksin lihtsalt mainida, et Rahvusvaheline Narkootikumide Kontrollinõukogu on heaks kiitnud Afganistani valitsuse otsuse lükata tagasi ettepanek seadustada ebaseaduslik oopiumimooni kasvatamine ja kordab oma lubadust täita rahvusvahelise lepingu kohustusi."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Marco Cappaton mietinnössä käsiteltävä asia on erittäin arkaluonteinen ja se edellyttää varovaista arviointia Euroopan parlamentin taholta, jotta välttyisimme harkitsemattomilta ja katastrofaalisilta, vaikkakin hyviin aikomuksiin perustuvilta ratkaisulta. Haluan korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin, oopiumin ja sen johdannaisten tuotannon lisääminen Afganistanissa voisi vaarantaa maan jälleenrakentamisen ja oikeusvaltion vakauttamisen tällä epäonnisella alueella, mikä on jo nykyisellään vaikeaa. Toisekseen, oopiumin tuotannon kasvuun, joka oli tänä vuonna 30 prosentin luokkaa, ei ole vastattu asianmukaisella huumeiden vastaisella strategialla. Näistä syistä pidän mietintöön sisältyvää ehdotusta mahdottomana hyväksyä, ja haluan korostaa, että: 1. tarvittava määrä morfiinia tuotetaan jo Afganistanissa erityisluvan nojalla Yhdistyneiden Kansakuntien huumeviraston sekä huumausaineiden torjunnasta vastaavan Afganistanin hallituksen ministeriön valvonnassa; 2. kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan mukaan opiaatteja tuotetaan maailmanlaajuisesti jo liikaa lääkinnällistä tarkoitusta varten; 3. morfiinin laajamittainen laillinen tuotanto johtaisi huumetuotannon kasvuun, ja näin valmistetut huumeet päätyisivät lopulta maailmanmarkkinoille, joilla kysyntä on suurta. Kun huumeet olisi tuotu markkinoille halvalla, ne olisivat kaikkien saatavilla. Meidän olisi sen sijaan vastustettava huumeita – aina, kaikissa tapauksessa ja kaikin keinoin – niiden tuotannosta kauppaan ja laittomaan jakeluun saakka. Kysyntää olisi hillittävä arvopohjaisella politiikalla ja jatkuvalla, laaja-alaisella ehkäisevällä työllä sekä tiedotuskampanjoilla etenkin nuorten keskuudessa. Afganistanin kaltaisessa maassa, sen nykyolosuhteet huomioon ottaen, mietinnössä ehdotettu ratkaisu saatettaisiin nähdä merkkinä antautumisesta ja tappiosta. Se voisi myös tehdä tyhjäksi kansainvälisen yhteisön, Euroopan unionin, Yhdistyneiden Kansakuntien ja Afganistanin jälleenrakennuksesta vastaavien virastojen ponnistelut ja ohjelmat, joilla pyritään kannustamaan taloudellisin tuin viljelijöitä korvaamaan oopiumin tuotanto muilla viljelykasveilla. Huomauttaisin lopuksi, että kansainvälinen huumausainevalvontalautakunta puolsi Afganistanin hallituksen päätöstä hylätä ehdotus, joka koski oopiumiunikon laittoman viljelyn laillistamista, ja vahvistaa sitoumuksensa kansainvälisten sopimusten sille asettamien velvoitteiden noudattamiseen."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le thème abordé par le rapport de M. Cappato est extrêmement délicat et nécessite une évaluation prudente de la part du Parlement européen afin d’éviter de proposer des solutions peu judicieuses et désastreuses, même si elles sont motivées par de bonnes intentions. Je voudrais attirer votre attention sur deux points. Premièrement, accroître la production d’opium et de ses dérivés en Afghanistan pourrait compromettre la reconstruction du pays et la stabilisation, déjà difficile, de l’État de droit dans cette malheureuse région. Deuxièmement, l’augmentation de la production d’opium – de 30 % cette année – n’a pas été suivie d’une stratégie adéquate de lutte contre la drogue. Pour toutes ces raisons, je pense que la proposition présentée dans le rapport est absolument inacceptable, et je voudrais souligner que: 1. les quantités de morphine nécessaires sont déjà produites en Afghanistan, sous licences spéciales et sous le contrôle de l’agence anti-drogue des Nations unies et du ministère afghan de lutte contre les narcotiques; 2. le Bureau international de contrôle des narcotiques maintient qu’il y a déjà un excédent mondial d’opiacés à usage médical; 3. la production légale à grande échelle de morphine entraînerait une augmentation de la production de drogues; celles-ci finiraient par répondre à la demande sur le marché mondial. Une fois mises sur le marché à moindre prix, elles seraient à la disposition de tous. Nous devrions plutôt nous opposer aux drogues – toujours et dans tous les cas et par tous les moyens – de la production à la distribution illégale, en passant par le trafic. Nous devrions freiner la demande au moyen d’une politique basée sur les valeurs et d’un vaste travail de prévention permanent et de campagnes d’information, en particulier auprès des jeunes. Dans un pays comme l’Afghanistan, étant donné les conditions dans lesquelles il se trouve actuellement, la solution proposée par ce rapport pourrait être considérée comme un signe de reddition et de défaite; elle pourrait aussi contrarier les efforts réalisés par la communauté internationale, l’Union européenne, les Nations unies et les agences de reconstruction en Afghanistan, à travers des programmes visant à diversifier les cultures afin de réduire les plantations d’opium, qui sont soutenus par des incitants financiers. Enfin, je voudrais juste signaler que le Bureau international de contrôle des narcotiques a approuvé la décision du gouvernement afghan de rejeter la proposition de légaliser la culture illicite de pavot à opium et de réitérer sa volonté de respecter ses obligations contractuelles internationales."@fr8
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Cappato úr jelentésében szereplő kérdés igen érzékeny, és az Európai Parlament gondos vizsgálatát igényli annak érdekében, hogy rossz irányba tartó, katasztrofális megoldások ne szülessenek, még jó szándékból se. Két pontot emelnék ki. Először is: az ópium és származékai termelésének fokozása Afganisztánban sértheti az ország helyreállítását és a jogállamiság máris nehéz helyzetét ebben a szerencsétlen régióban. Másfelől a fokozódó ópiumtermelés – ez évben egészen 30%-kal növekedett – mellé nem társult megfelelő kábítószerellenes stratégia. Ezen okokból úgy vélem, hogy a jelentésben foglalt javaslat teljesen elfogadhatatlan, és a következőket hangsúlyozom: 1. a szükséges morfiummennyiséget Afganisztánban máris megtermelik különleges engedélyek mellett, az ENSZ kábítószerügynökségének és az afgán kormány Kábítószerellenes Minisztériumának felügyeletével; 2. a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület szerint máris világszintű túltermelés van gyógyászati célra szánt ópiumszármazékokból; 3. a nagy volumenű legális morfiumtermelés eredményeként több kábítószert termelnek; ezek végső soron kielégítik a világpiaci kábítószerkeresletet. Amint olcsón a piacra kerülnek, mindenki elérhető ezeket. Ehelyett el kell utasítanunk a kábítószertermelést – mindig, minden esetben, minden eszközzel –, a csempészéssel és az illegális terjesztéssel együtt. A keresletet csökkenteni kell egy érték alapú politika alkalmazásával, illetve folyamatos, széles körű megelőző tevékenységgel és információs kampányokkal, különösen a fiatalok körében. Egy olyan országban, mint amilyen Afganisztán, annak jelenlegi feltételei mellett az e jelentésben javasolt megoldást a megadás és a vereség jeleként lehet értékelni; emellett ez a nemzetközi közösség, az Európai Unió, az ENSZ és az újjáépítési ügynökségek által Afganisztánban az ópiumültetvények helyett más növényekre való átállást célzó programok útján tett és pénzügyi ösztönzőkkel támogatott erőfeszítéseket is veszélyeztetheti. Végül megemlítem, hogy a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület jóváhagyta az afgán kormány határozatát, miszerint az elutasítja az illegális ópiummák-termesztés legalizálását, és megismétli kötelezettségvállalását a nemzetközi szerződéses kötelezettségeinek való megfelelés iránt."@hu11
". Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, M. Cappatos pranešime svarstomas klausimas yra labai subtilus, ir jį Europos Parlamentas turėtų kruopščiai įvertinti, kad nebūtų pateikta klaidingų ir pražūtingų sprendimų, nors jie ir būtų pagrįsti gerais ketinimais. Norėčiau pažymėti du dalykus. Pirma, opiumo ir jo gaminių gamybos padidėjimas Afganistane galėtų kelti pavojų šalies atstatymui ir jau sunkiai vykstančiam teisinės valstybės stabilizavimui šiame nelaimingame regione. Antra, į opiumo gamybos augimą – šiais metais iki 30 proc. – nesureaguota adekvačia kovos su narkotikais strategija. Dėl šių priežasčių aš manau, kad pranešime pateiktas pasiūlymas yra visiškai nepriimtinas, ir norėčiau pabrėžti, kad: 1. būtini morfino kiekiai Afganistane jau gaminami pagal specialias licencijas, prižiūrint Jungtinių Tautų narkotikų agentūrai ir Afganistano vyriausybės Kovos su narkotikais ministerijai; 2. Tarptautinė narkotikų kontrolės taryba teigia, kad visame pasaulyje jau yra medicininės paskirties opiatų perteklius; 3. išplitus legaliai morfino gamybai bus pagaminama daugiau narkotikų; šie galiausiai patenkins narkotikų paklausą pasaulio rinkoje. Jeigu jų kaina rinkoje bus nedidelė, jie bus prieinami visiems. Vietoj to mes turime kovoti su narkotikais – visuomet, kiekvienu atveju ir visomis priemonėmis – Nuo gamybos iki prekybos, iki nelegalaus platinimo. Paklausa turi būti ribojama vertybėmis pagrįsta politika bei nuolatiniu, plačiu prevencijos darbu ir informavimo kampanijomis, ypač tarp jaunimo. Tokioje šalyje, koks yra Afganistanas, turint omenyje dabar ten esančias sąlygas, šiame pranešime pasiūlytą sprendimą galima būtų laikyti kapituliacijos ir pralaimėjimo simptomu; tai taip pat galėtų sutrukdyti tarptautinės bendruomenės, Europos Sąjungos ir atstatymo agentūrų Afganistane dedamas pastangas vykdant programas, kuriomis siekiama aguonų plantacijas pakeisti įvairinant kitų augalų auginimą ir paremiant jas finansinėmis paskatomis. Pabaigoje norėčiau tik paminėti, kad Tarptautinė narkotikų kontrolės taryba pritarė Afganistano vyriausybės sprendimui atmesti pasiūlymą legalizuoti draudžiamų daržinių aguonų auginimą ir pakartojo savo pažadą laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautines sutartis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Jautājums, kas risināts kunga ziņojumā, ir ārkārtīgi delikāts un prasa rūpīgu Eiropas Parlamenta izvērtējumu, lai izvairītos no nepareizu un postošu risinājumu ierosināšanas, lai gan to pamatā būtu labi nodomi. Es vēlos izcelt divus aspektus. Pirmkārt, palielinot opija un tā izejvielu ražošanas apjomu Afganistānā, varētu kompromitēt valsts rekonstrukciju un jau tā grūto tiesiskuma stabilizāciju šajā nelaimīgajā reģionā. Otrkārt, opija ražošanas apjoma palielināšanu – par 30 % šogad – nepapildina atbilstoša narkotiku apkarošanas stratēģija. Šo iemeslu dēļ es domāju, ka priekšlikums, kas izvirzīts šajā ziņojumā, ir pilnībā nepieņemams un es uzsvēršu, ka: 1. Nepieciešamais morfija daudzums jau tiek ražots Afganistānā saskaņā ar īpašām licencēm un to uzrauga Apvienoto Nāciju Organizācijas narkotiku aģentūra un Afganistānas valdības Narkotiku apkarošanas ministrija. 2. Starptautiskā Narkotiku kontroles pārvalde apgalvo, ka pasaules mērogā jau ir opiātu pārprodukcija medicīnas vajadzībām; 3. Plaša mēroga morfija likumīga ražošana novedīs pie tā, ka tiks saražots vairāk narkotiku, tās beidzot apmierinātu pieprasījumu pēc narkotikām pasaules tirgū. Tiklīdz tās tiktu laistas tirgū par zemām cenām, tās būtu pieejamas visiem. Tā vietā mums ir jābūt pret narkotikām – vienmēr un visos gadījumos, izmantojot visus līdzekļus – no ražošanas, līdz tirdzniecībai, līdz nelikumīgai izplatīšanai. Pieprasījums ir jāsamazina ar uz vērtībām pamatotu politiku un ar nepārtrauktu, plašu narkomānijas novēršanas darbu un informācijas kampaņām, jo īpaši jauniešu vidū. Tādā valstī kā Afganistānā, ņemot vērā tos apstākļus, kādos tā pašlaik atrodas, ar šo ziņojumu ierosinātais risinājums varētu tikt uztverts kā norāde par padošanos un sakāvi, tas varētu arī kavēt tos centienus, ko veic starptautiskā sabiedrība, Eiropas Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija un rekonstrukcijas aģentūras Afganistānā ar programmām pārveidot opija plantācijas un pievērsties citu kultūraugu audzēšanai, kuras atbalsta ar finanšu stimuliem. Visbeidzot es tikai minētu to, ka Starptautiskā Narkotiku kontroles pārvalde ir apstiprinājusi Afganistānas valdības lēmumu, ar kuru noraida priekšlikumu legalizēt nelikumīgo opija magoņu audzēšanu un atkāro tās apņemšanos ievērot tās starptautiskā līguma saistības."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, la questione affrontata dal rapporto dell'onorevole Cappato è di estrema delicatezza e richiede un'attenta valutazione da parte del Parlamento europeo per evitare che, pur mossi da buoni propositi, si arrivi a proporre soluzioni sbagliate e disastrose. Mi preme evidenziare due considerazioni: primo, la crescente produzione di oppio e prodotti derivati in Afghanistan rischia di compromettere la ricostruzione del paese e la già difficile stabilizzazione di uno Stato di diritto in quella sfortunata regione; secondo, alla crescente produzione di oppio – aumentata in quest'anno del 30% – non ha fatto riscontro un'adeguata strategia di lotta contro la droga. Per queste ragioni ritengo del tutto inaccettabile la proposta avanzata dal rapporto e sottolineo: 1. quantità necessarie di morfina vengono già prodotte in Afghanistan dietro specifiche licenze e sotto il controllo dell'agenzia delle Nazioni Unite e del Ministero della lotta alla droga del governo afgano; 2. l' un organo internazionale per il controllo degli stupefacenti, sostiene che a livello mondiale già si registra un'eccedenza di prodotti oppiacei per usi medici; 3. una produzione legale di morfina su larga scala determinerebbe un'ulteriore produzione di droga che finirebbe per incrociare la domanda proveniente dal mercato mondiale della droga ed immessa nel mercato a basso costo risulterebbe accessibile per tutti. Occorre piuttosto contrastare la droga, sempre e comunque e con ogni mezzo, dalla produzione, al traffico, allo spaccio e contrastare la domanda attraverso una politica di valori e una costante e capillare azione di prevenzione e di informazione, soprattutto presso le giovani generazioni. In un paese come l'Afghanistan, nelle condizioni in cui oggi si ritrova, la soluzione proposta da questo rapporto potrebbe essere riguardata come un segnale di resa e di sconfitta e potrebbe vanificare anche l'impegno che la comunità internazionale, l'Unione europea, le Nazioni Unite, le agenzie per la ricostruzione stanno promuovendo in Afghanistan attraverso programmi per la diversificazione di piantagioni di oppio in produzioni agricole sostenute da incentivi finanziari. Chiudo soltanto citando che l' ha concordato con l'adesione del governo afgano che ha respinto la proposta di legalizzare la coltivazione illegale di oppio e ha ribadito il proprio impegno a rispettare gli obblighi sanciti dal trattato."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de kwestie die in het verslag van de heer Cappato wordt besproken, is bijzonder delicaat en moet zeer nauwkeurig bestudeerd worden door het Europees Parlement om te voorkomen dat er misplaatste en rampzalige oplossingen worden aangedragen, ook al zijn die wellicht goed bedoeld. Ik wil twee punten onderstrepen. Ten eerste kan een verhoging van de productie van opium en zijn derivaten een gevaar vormen voor de heropbouw van het land en de op zichzelf al problematische stabilisering van de rechtsstaat in die onfortuinlijke regio. Ten tweede is er tegenover die verhoogde opiumproductie, die dit jaar met dertig procent is toegenomen, geen toereikende antidrugsstrategie gezet. Derhalve vind ik het voorstel dat gedaan wordt in dit verslag volkomen onaanvaardbaar, en ik wil het volgende benadrukken: 1. de nodige hoeveelheden morfine worden al geproduceerd in Afghanistan, krachtens speciale vergunningen en onder toezicht van het antidrugsagentschap van de Verenigde Naties en het ministerie van Drugsbestrijding van de Afghaanse regering; 2. het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen meldt dat er al een mondiaal overschot aan opiaten voor medisch gebruik bestaat; 3. legale morfineproductie op grote schaal zou leiden tot een hogere drugsproductie, die uiteindelijk gebruikt zou worden om tegemoet te komen aan de vraag naar drugs op de wereldmarkt. Wanneer deze drugs goedkoop op de markt worden gebracht, zijn ze voor iedereen verkrijgbaar. We zouden drugs juist moeten bestrijden – altijd, zonder uitzonderingen en met alle mogelijke middelen – van de productie, tot de handel, tot de illegale verspreiding. De vraag moet worden beperkt middels een op waarden gebaseerd beleid en doorlopend en wijdverbreid preventiewerk en informatiecampagnes, met name gericht op jongeren. Gezien de huidige omstandigheden in Afghanistan zou de oplossing die dit verslag aandraagt, kunnen worden beschouwd als een teken dat we ons overgeven en onze nederlaag aanvaarden; zij zou ook de inspanningen teniet kunnen doen van de internationale gemeenschap, de Europese Unie, de Verenigde Naties en de agentschappen voor de wederopbouw, die via programma’s met een premiestelsel de overstap van opiumplantages naar de verbouwing van andere gewassen aanmoedigen. Ten slotte wil ik nog noemen dat het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen zijn steun heeft uitgesproken voor de beslissing van de Afghaanse regering om het voorstel tot legalisering van de clandestiene papaverteelt te verwerpen en zo haar streven naar nakoming van de internationale verdragsverplichtingen kracht bij te zetten."@nl3
". − Pani przewodnicząca, panie i panowie! Zagadnienie poruszone w sprawozdaniu pana Marco Cappato jest niezwykle delikatne i wymaga przeprowadzenia przez Parlament Europejski ostrożnej oceny, aby uniknąć proponowania mylnych i katastrofalnych rozwiązań, aczkolwiek opartych na dobrych intencjach. Pragnę podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze wzrost produkcji opium i jego pochodnych może narazić na szwank odbudowę kraju oraz już teraz trudną stabilność poszanowania prawa w tym nieszczęsnym regionie. Po drugie, zwiększona produkcja opium – do 30% w tym roku – w żaden sposób nie wiąże się z odpowiednią strategią antynarkotykową. Z tych względów propozycja zawarta w sprawozdaniu jest absolutnie nie do przyjęcia, a chciałbym podkreślić, że: niezbędne ilości morfiny są już w Afganistanie wytwarzane na bazie specjalnych pozwoleń i podlegają kontroli agencji ONZ ds. narkotyków oraz afgańskie ministerstwo ds. walki z narkotykami; 2. Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających utrzymuje, że już teraz na świecie jest nadwyżka środków zawierających opium, wykorzystywanych do celów medycznych; 3. legalna produkcja morfiny na dużą skalę doprowadziłaby do zwiększonej ilości produkowanych narkotyków; ostatecznie zaspokoiłyby one popyt na światowym rynku. Gdyby były osiągalne na rynku za niską cenę, byłyby dostępne dla wszystkich. Powinniśmy zamiast tego sprzeciwiać się narkotykom – w każdym przypadku i wszelkimi sposobami – poczynając od produkcji, przemytu i nielegalnej dystrybucji. Popyt powinien być pohamowany poprzez politykę opartą na wartościach oraz stałą i szeroko zakrojoną pracę zapobiegawczą, a także kampanie informujące, zwłaszcza wśród młodych osób. W państwie takim jak Afganistan, uwzględniając panujące tam obecnie warunki, rozwiązanie zaproponowane w przedmiotowym sprawozdaniu mogłoby być postrzegane jako oznaka rezygnacji i porażki; mogłoby to również zniweczyć wysiłki społeczności międzynarodowej, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz afgańskich agencji ds. odbudowy za pomocą programów mających na celu odejście od plantacji opium i skupienie się na innych uprawach, wspieranych przez zachęty finansowe. Wreszcie, chcę tylko wspomnieć, że Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających przyjął decyzję afgańskiego rządu dotyczącą odrzucenia propozycji zalegalizowania bezprawnej uprawy maku do wytwarzania opium oraz potwierdzenia zobowiązania rządu do wywiązania się z obowiązków wynikających z międzynarodowego traktatu."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o assunto tratado no relatório do senhor deputado Marco Cappato é extremamente delicado e exige uma avaliação atenta por parte do Parlamento Europeu, para evitarmos avançar com soluções erradas e de consequências desastrosas, por muito boas intenções que possam subjazer-lhes. Gostaria de chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, aumentar a produção do ópio e seus derivados no Afeganistão poderia pôr em causa a reconstrução do país e a já difícil estabilização do Estado de direito em tão desafortunada região. Em segundo lugar, o aumento da produção de ópio - cerca de 30% só este ano - não foi acompanhado por uma estratégia anti-droga adequada. Pelos motivos expostos creio que a proposta apresentada no relatório é absolutamente inaceitável e aproveitaria para salientar o seguinte: 1. As quantidades de morfina necessárias já são produzidas no Afeganistão ao abrigo de licenças especiais e sob a supervisão da agência das Nações Unidas contra o tráfico de estupefacientes e do Ministério afegão responsável pela luta contra os estupefacientes; 2. Segundo o Órgão Internacional de Controlo dos Estupefacientes, neste momento existe um excedente de opiáceos para fins médicos em todo o mundo; 3. A produção de morfina em larga escala obrigaria a maior produção de drogas; estas, em última análise, iriam ao encontro da procura de drogas no mercado mundial. Uma vez colocadas no mercado a preços baratos, estariam disponíveis a todos. Em lugar dessa solução, nós preferimos ser contra a droga - sempre, em todas as circunstâncias, de todas as formas - desde a produção ao tráfico e à distribuição ilegal. Há que reduzir a procura recorrendo a uma política baseada em valores e a um trabalho de prevenção constante e alargado, bem como a campanhas de informação dirigidas preferencialmente aos jovens. Num país como o Afeganistão, dadas as circunstâncias em que actualmente se encontra, a solução preconizada por este relatório poderia ser interpretada como um sinal de desistência e derrota; poderia igualmente anular os esforços desenvolvidos pela comunidade internacional, a União Europeia, as Nações Unidas e as agências de reconstrução no Afeganistão através de programas para diversificar a cultura do ópio para outro tipo de culturas, com o apoio de incentivos financeiros. Finalmente, diria ainda que o Órgão Internacional de Controlo dos Estupefacientes aprovou a decisão do Governo afegão de rejeitar as propostas no sentido de legalizar o cultivo ilícito da papoila do ópio e de reiterar o seu compromisso em cumprir as obrigações que assumiu internacionalmente quando assinou o tratado."@pt17
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, la questione affrontata dal rapporto dell'onorevole Cappato è di estrema delicatezza e richiede un'attenta valutazione da parte del Parlamento europeo per evitare che, pur mossi da buoni propositi, si arrivi a proporre soluzioni sbagliate e disastrose. Mi preme evidenziare due considerazioni: primo, la crescente produzione di oppio e prodotti derivati in Afghanistan rischia di compromettere la ricostruzione del paese e la già difficile stabilizzazione di uno Stato di diritto in quella sfortunata regione; secondo, alla crescente produzione di oppio – aumentata in quest'anno del 30% – non ha fatto riscontro un'adeguata strategia di lotta contro la droga. Per queste ragioni ritengo del tutto inaccettabile la proposta avanzata dal rapporto e sottolineo: 1. quantità necessarie di morfina vengono già prodotte in Afghanistan dietro specifiche licenze e sotto il controllo dell'agenzia delle Nazioni Unite e del Ministero della lotta alla droga del governo afgano; 2. l' un organo internazionale per il controllo degli stupefacenti, sostiene che a livello mondiale già si registra un'eccedenza di prodotti oppiacei per usi medici; 3. una produzione legale di morfina su larga scala determinerebbe un'ulteriore produzione di droga che finirebbe per incrociare la domanda proveniente dal mercato mondiale della droga ed immessa nel mercato a basso costo risulterebbe accessibile per tutti. Occorre piuttosto contrastare la droga, sempre e comunque e con ogni mezzo, dalla produzione, al traffico, allo spaccio e contrastare la domanda attraverso una politica di valori e una costante e capillare azione di prevenzione e di informazione, soprattutto presso le giovani generazioni. In un paese come l'Afghanistan, nelle condizioni in cui oggi si ritrova, la soluzione proposta da questo rapporto potrebbe essere riguardata come un segnale di resa e di sconfitta e potrebbe vanificare anche l'impegno che la comunità internazionale, l'Unione europea, le Nazioni Unite, le agenzie per la ricostruzione stanno promuovendo in Afghanistan attraverso programmi per la diversificazione di piantagioni di oppio in produzioni agricole sostenute da incentivi finanziari. Chiudo soltanto citando che l' ha concordato con l'adesione del governo afgano che ha respinto la proposta di legalizzare la coltivazione illegale di oppio e ha ribadito il proprio impegno a rispettare gli obblighi sanciti dal trattato."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, problematika, ktorú rieši správa pána Cappata, je mimoriadne háklivá a vyžaduje si pozorné zhodnotenie zo strany Európskeho parlamentu, aby sa nenavrhovali zavádzajúce a nešťastné riešenia, aj keď motivované dobrými úmyslami. Chcem zdôrazniť dva body. Po prvé, zvýšenie produkcie ópia a jeho derivátov v Afganistane by mohlo ohroziť obnovu krajiny a už aj tak zložitú stabilizáciu vlády zákona v tomto nešťastnom regióne. Po druhé, rastúca výroba ópia (až o 30 % v tomto roku) nebola sprevádzaná vhodnou protidrogovou stratégiou. Z týchto dôvodov si myslím, že návrh predložený v tejto správe je úplne neprijateľný a zdôraznil by som, že: 1. potrebné množstvá morfia sa už v Afganistane vyrábajú na základe zvláštnych licencií a pod dohľadom agentúry OSN pre drogy a protidrogového ministerstva afganskej vlády; 2. Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok zastáva názor, že vo svete je už nadbytok opiátov na medicínske účely; 3. legálna výroba morfia vo veľkom by viedla k zvýšeniu výroby drog; to by nakoniec uspokojilo dopyt po drogách na svetovom trhu. Ak by sa dostali na trh lacné drogy, boli by dostupné pre všetkých. Namiesto toho by sme mali drogám vzdorovať, vždy a v každom prípade a všetkými prostriedkami, od výroby po obchodovanie, po nelegálnu distribúciu. Dopyt by sa mal držať na uzde politikou založenou na hodnotách a priebežnou, rozsiahlou preventívnou prácou a informačnými kampaňami, najmä medzi mladými ľuďmi. V krajine, ako je Afganistan, vzhľadom na podmienky, v akých sa momentálne nachádza, by sa mohlo riešenie navrhované touto správou považovať za prejav kapitulácie a porážky; mohlo by to tiež zmariť prácu medzinárodného spoločenstva, Európskej únie, Organizácie Spojených národov a agentúr na obnovu Afganistanu, ktoré sa prostredníctvom rozličných programov usilujú o odklon od výroby ópia k iným plodinám, čo podporujú aj finančnými stimulmi. Na záver by som sa chcel iba zmieniť, že Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok schválil rozhodnutie afganskej vlády, ktorým odmietla návrh na legalizáciu pestovania ópiového maku a opätovne zdôraznila prísľub splniť svoje medzinárodné zmluvné záväzky."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, tema, ki je obravnavana v poročilu gospoda Cappata je zelo občutljiva in zahteva natančno presojo Evropskega parlamenta, da se preprečijo zgrešene ali uničevalne rešitve, čeprav so dobronamerne. Želim poudariti dve zadevi. Prvič, povečana pridelava opija in njenih derivatov v Afganistanu bi lahko ovirala obnovo države in že tako težko stabilizacijo pravne države v tej nesrečni regiji. Drugič, vse večje pridelave opija, ki se je letos povečala za 30 %, ni spremljala ustrezna strategija za boj proti drogam. Zaradi teh razlogov menim, da je predlog iz poročila popolnoma nesprejemljiv, in poudaril bi, da: 1. potrebne količine morfija se v Afganistanu že proizvajajo v okviru posebnih dovoljenj ter nadzora agencije Združenih narodov za droge in ministrstva afganistanske vlade za boj proti drogam; 2. Mednarodni nadzorni svet za droge trdi, da opiati za medicinsko rabo na svetovni ravni že presegajo potrebe; 3. posledica obsežne zakonite proizvodnje morfija bi bilo več proizvedenih drog, kar bi končno zadostilo povpraševanju po drogah na svetovnem trgu. Če bodo na trgu, bodo dosegljivi vsakomur. Namesto tega bi morali drogam vedno, v vsakem primeru in z vsemi sredstvi nasprotovati, tako v smislu proizvodnje, trgovanja in nezakonite distribucije. Na povpraševanje se je treba odzvati s politiko, ki temelji na vrednotah, ter z razširjenim preprečevanjem in informacijskimi kampanjami, zlasti med mladimi ljudmi. V državi, kot je Afganistan, in v pogojih, v katerih se zdaj nahaja, lahko rešitev, predlagana v tem poročilu, velja za znak predaje in poraza; lahko celo uniči prizadevanja mednarodne skupnosti, Evropske unije, Združenih narodov in obnovo agencij v Afganistanu prek programov za preusmeritev od plantaž opija v druge panoge, podprte s finančnimi spodbudami. Na koncu želim omeniti le, da je Mednarodni nadzorni svet za droge odobril sklep afganistanske vlade, ki zavrača predlog za legalizacijo nezakonitega gojenja vrtnega maka in ponovno izraža zavezanost k upoštevanju svojih obveznosti mednarodne pogodbe."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Den fråga som tas upp i Marco Cappatos betänkande är ytterst känslig och måste tas under noggrant övervägande av parlamentet för att vi ska undvika missriktade och ödesdigra lösningar, hur goda avsikterna än är. Jag vill ta upp två punkter. För det första kan en ökning av produktionen av opium och dess derivater innebära att såväl landets återuppbyggnad som den redan nu komplicerade stabiliseringen av rättsstaten i denna olycksdrabbade region äventyras. För det andra har den ökande opiumproduktionen – en uppgång på 30 procent i år – fortfarande inte mötts av någon motsvarande ändamålsenlig strategi för narkotikabekämpning. Av dessa skäl anser jag att förslaget i betänkandet är fullständigt oacceptabelt, och jag vill framhålla följande: 1. De nödvändiga kvantiteterna morfin produceras redan i Afghanistan efter särskilt tillstånd och under överinseende av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) och den afghanska regeringens ministerium för narkotikabekämpning. 2. Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB) hävdar att det redan finns ett överskott på opiater för medicinskt bruk i världen. 3. En legal produktion av morfin i stor skala skulle leda till att narkotikaproduktionen ökade. Detta skulle i slutändan innebära att efterfrågan på narkotika på världsmarknaden skulle tillgodoses. Så fort den kom ut på marknaden till överkomligt pris skulle den vara tillgänglig för alla. Vi bör i stället bekämpa narkotikan – alltid, överallt och med alla till buds stående medel – från produktion till handel och olaglig spridning. Efterfrågan bör begränsas genom en värdebaserad politik och ett kontinuerligt och omfattande förebyggande arbete och kontinuerliga och omfattande informationskampanjer där framför allt ungdomar är målgruppen. I ett land som Afghanistan och mot bakgrund av de förhållanden som för närvarande råder i landet kan den lösning som föreslås i betänkandet uppfattas som ett tecken på kapitulation och nederlag. Den kan också medverka till att omintetgöra de insatser som med stöd av dels olika program för diversifiering bort från opiumodling till andra grödor, dels ekonomiska incitament, genomförs av det internationella samfundet, EU, FN och återuppbyggnadsbyråerna i Afghanistan. Avslutningsvis vill jag endast nämna att INCB har godkänt den afghanska regeringens beslut att avslå förslaget om att legalisera illegal vallmoodling och upprepa sitt åtagande att uppfylla skyldigheterna enligt det internationella avtalet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph