Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-466"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-466"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Saúdo o relator Marco Cappato não só pela elaboração deste útil relatório, mas também pela disponibilidade em contribuir para que ele se tivesse tornado o mais consensual possível. As suas intenções originais eram louváveis. Tratava-se de derrotar dois males de uma só assentada: legalizando a plantação de papoilas e a produção de opiáceos para fins médicos, acabava-se não só com a produção de heroína no Afeganistão, mas também com a escassez de medicamentos contra a dor a nível global. Infelizmente, esbarramos em várias considerações práticas, tais como a fragilidade das instituições afegãs e a sua incapacidade de regulação da produção de opiáceos, a incerteza quanto à viabilidade económica de um esquema desta natureza ou o perigo de permitir a reintrodução do ópio nalgumas das treze províncias afegãs que deixaram de o produzir. As emendas do meu grupo procuraram recentrar o relatório naquilo que é fundamental: a luta contra a produção do ópio no Afeganistão, que não afecta apenas o Afeganistão e países vizinhos. As drogas que esse ópio ilegalmente produz constituem o que alguns têm chamado de verdadeiras armas de destruição maciça e sobretudo assentadas à Europa. O combate contra a produção de ópio deve ser sensível às especificidades de diferentes regiões do Afeganistão. Só uma combinação de medidas pode vir a ter sucesso. Primeiro, é fundamental combater a corrupção que grassa na administração central afegã, nomeadamente no Ministério do Interior e na polícia, e que tem paralisado qualquer política de combate à produção de ópio. Segundo, urge procurar, capturar e julgar os cerca de 30 principais traficantes identificados num relatório de 2006 da ONU e do Banco Mundial, decapitando, assim, esse tráfico assassino. Terceiro, a NATO deve apoiar as operações afegãs de combate ao tráfico, destruir laboratórios e armazéns e impedir os transportes da droga. Quarto, as acções de erradicação de papoila devem ser cuidadosa e selectivamente aplicadas e concentradas nas áreas onde os camponeses têm verdadeiras alternativas. Isto leva-nos às áreas de consenso com o relator. Todos nos opomos à fumigação indiscriminada de plantações de papoila, como tem sido advogada pelos Estados Unidos da América, que só vai engrossar as fileiras dos talibã sem afectar de forma sustentável a produção de heroína. Finalmente e no contexto de um pacote de medidas para lidar com o problema da droga afegã, a proposta do relator de um projecto-piloto de produção legal de analgésicos opiáceos merece ser estudada. Acima de tudo, este relatório procura estimular o Conselho Europeu a ser criativo e audaz no combate à produção de heroína no Afeganistão. Não há soluções fáceis para este desafio, mas sabemos que o terrorismo e o obscurantismo violento advogados pelos talibãs e pela Al-Qaeda só serão derrotados quando o Afeganistão for libertado das garras da droga. Termino, Senhor Presidente. Este relatório deve ser visto como um apelo urgente aos Estados-Membros para não pouparem esforços em reconstruir económica e politicamente um país tão martirizado por conflitos sangrentos e tão importante para a segurança regional e global."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Musím poblahopřát zpravodaji panu Cappatovi, nejen za tuto velmi užitečnou zprávu, ale i za jeho ochotu přijímat připomínky, aby dosáhnul co nejširšího souhlasu. Jeho původní záměry byly chvályhodné, neboť se pokoušel zabít dvě mouchy jednou ranou: legalizace pěstování máku a výroby opia pro lékařské účely by nejen ukončila výrobu heroinu v Afghánistánu, ale i vyřešila by i nedostatek léků na tišení bolesti ve světě. Naneštěstí jsme narazili na několik praktických problémů, jako je křehkost afghánských institucí a jejich neschopnost regulovat výrobu opia, nejistota hospodářské životaschopnosti takového systému a nebezpečí, že by se umožnil návrat opia do některých z třinácti afghánských provincií, kde jeho výroba skončila. Pozměňovací návrhy mé skupiny se snažily změnit zaměření zprávy na základní bod: boj proti výrobě opia v Afghánistánu, což se týká nejen Afghánistánu, ale i sousedících zemí. Drogy nelegálně vyráběné z tohoto opia tvoří cosi, co někdo nazývá skutečnými zbraněmi hromadného ničení, zejména v Evropě. V boji proti výrobě opia musíme být citliví na individuální charakteristiky jednotlivých afghánských regionů. Úspěšná bude jen kombinace několika opatření. Za prvé je třeba vykořenit korupci, kterou je prorostlá ústřední správa, zejména ministerstvo vnitra a policie, neboť tato situace paralyzovala každou politiku zaměřenou na boj proti výrobě opia. Za druhé je potřebné najít, zadržet a postavit před soud asi 30 hlavních obchodníků s drogami, které identifikovala zpráva OSN a Světové banky z roku 2006, aby se dal zastavit tento vražedný obchod. Za třetí musí NATO podpořit afghánské operace v boji proti tomuto obchodu ničením laboratoří a skladů a zabraňováním transportu drog. Za čtvrté je třeba akce na likvidaci máku využívat opatrně a selektivně a zaměřit je na oblasti, kde mají pěstitelé reálné alternativy. Tímto se dostáváme k bodům, ve kterých se shodujeme se zpravodajem. Všichni jsme proti bezhlavému vypalování makových porostů, jako to prosazovaly USA, což jen posilní pozice Tálibánu bez výrazné změny v produkci heroinu. Na závěr chci dodat, že v kontextu souboru opatření k řešení afghánského drogového problému by bylo třeba prostudovat návrh zpravodaje zkušebního projektu legální výroby analgetik na bázi opia. Více než cokoliv jiného se tato zpráva snaží povzbudit Evropskou radu k tvořivosti a odvaze v boji proti výrobě heroinu v Afghánistánu. Jednoduchá řešení tohoto problému neexistují, ale víme, že terorismus a násilné tmářství, které prosazuje Tálibán a Al-Kájda, budou poražené jen tehdy, když se Afghánistán osvobodí ze sevření drog. Už končím, paní předsedající. Tuto zprávu je nutné vnímat jako naléhavou výzvu členským státům, aby nelitovaly žádného úsilí při hospodářské a politické obnově země, která byla tak velmi postižená krvavými konflikty a která je tak důležitá pro regionální a globální bezpečnost."@cs1
". Hr. formand! Jeg må lykønske ordføreren, hr. Cappato, ikke bare med denne meget nyttige betænkning, men også med hans vilje til at acceptere bidrag for at nå frem til en så vidtgående aftale som mulig. Hans oprindelige hensigter var prisværdige, fordi han forsøgte at slå to fluer med et smæk: At legalisere valmuedyrkning og opiumproduktion til medicinske formål ville ikke bare have sat en stopper for heroinproduktionen i Afghanistan, men også for manglen på smertestillende midler på verdensplan. Desværre stødte vi ind i adskillige praktiske problemer som de skrøbelige afghanske institutioner og deres manglende evne til at regulere opiumproduktionen, usikkerheden om den økonomiske levedygtighed af en sådan ordning og risikoen for at tillade genindførelsen af opium i nogle af de 13 afghanske provinser, der har indstillet produktionen. I min gruppes ændringsforslag forsøgte vi at rette betænkningens fokus tilbage på det centrale: kampen mod opiumproduktion i Afghanistan, som påvirker ikke bare Afghanistan, men også nabolandene. Narkotika, der fremstilles ulovligt ved hjælp af denne opium, udgør det, nogen kalder det ultimative masseødelæggelsesvåben, navnlig i Europa. I kampen mod opiumsproduktion skal vi være opmærksomme på de individuelle kendetegn ved de forskellige afghanske regioner. Kun en kombination af foranstaltninger vil være vellykket. For det første skal korruptionen, der gennemsyrer den afghanske centraladministration, navnlig indenrigsministeriet og politiet, bekæmpes, da den har lammet ethvert forsøg på at bekæmpe opiumsproduktionen. For det det andet skal de omkring 30 narkosmuglere, som identificeres i en rapport fra FN og Verdensbanken fra 2006, eftersøges, fanges og stilles for en domstol, så dette morderiske smugleri kan standses. For det tredje skal NATO støtte de afghanske operationer for at bekæmpe smugleriet ved at ødelægge laboratorier og lagre samt forhindre narkotikatransporter. For det fjerde skal aktioner til udryddelse af valmuer anvendes omhyggeligt og selektivt og koncentreres i områder, hvor landbrugerne har reelle alternativer. Dette fører os frem til de punkter, hvor vi er enige med ordføreren. Vi er alle modstandere af vilkårlig gasning af valmueplantager, som USA har anbefalet, fordi det ganske enkelt vil få Talibans rækker til at svulme op uden at føre til nogen ændringer af heroinproduktionen. Endelig bør ordførerens forslag i forbindelse med pakken af foranstaltninger til bekæmpelse af det afghanske narkoproblem om et pilotprojekt for legal produktion af opiumbaserede smertestillende midler undersøges. Denne betænkning forsøger mere end noget andet at tilskynde Det Europæiske Råd til at være kreativt og modigt i kampen mod heroinproduktion i Afghanistan. Der findes ingen lette løsninger på dette problem, men vi ved, at den terrorisme og voldsomme åndsformørkelse, som Taliban og al-Qaeda går ind for, først kan bekæmpes, når Afghanistan befries fra narkotikaens kløer. Jeg er snart færdig, hr. formand. Denne betænkning skal opfattes som en tvingende appel til medlemsstaterne om ikke at spare nogen anstrengelser i den økonomiske og politiske genopbygning af et land, der er blevet ramt så hårdt af blodige konflikter, og som er så vigtigt for den regionale og globale sikkerhed."@da2
". Ich muss dem Berichterstatter, Herrn Cappato, sowohl zu seinem ausgesprochen nützlichen Bericht als auch zu seiner Bereitschaft zur Berücksichtigung von Anregungen gratulieren, damit in der Einigung möglichst viele Aspekte berücksichtigt werden können. Seine ursprünglichen Absichten waren löblich, denn er wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Durch die Legalisierung der Mohnerzeugung und der Opiumproduktion für medizinische Zwecke wäre nicht nur der Heroinproduktion in Afghanistan, sondern auch dem weltweiten Schmerzmittelmangel ein Ende gesetzt worden. Unglücklicherweise sind wir auf mehrere praktische Probleme gestoßen, wie beispielweise die Instabilität der afghanischen Institutionen und ihr Unvermögen, die Opiumproduktion zu regulieren, die Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Tragbarkeit eines solchen Plans und die Gefahr einer möglichen Wiederaufnahme der Opiumproduktion in einigen der dreizehn afghanischen Provinzen, die die Produktion eingestellt haben. Mit den Änderungsanträgen meiner Fraktion sollte der Fokus des Berichts wieder auf die wesentlichen Aspekte gelenkt werden: die Bekämpfung der Opiumproduktion in Afghanistan, die nicht nur das Land, sondern auch seine Nachbarstaaten betrifft. Die illegal aus diesem Opium erzeugten Drogen betrachten einige insbesondere in Europa als die wahren Massenvernichtungswaffen. Im Kampf gegen die Opiumproduktion müssen wir die besonderen Merkmale der verschiedenen afghanischen Regionen berücksichtigen. Nur eine Kombination von Maßnahmen kann zum Erfolg führen. Erstens muss etwas gegen die Korruption unternommen werden, die in den zentralen Verwaltungseinheiten des Landes um sich greift, insbesondere im Innenministerium und bei der Polizei, und alle Strategien im Kampf gegen die Opiumproduktion blockiert. Zweitens müssen die etwa 30 wichtigsten Drogenhändler, die in einem Bericht der UNO und der Weltbank von 2006 genannt werden, gestellt, verhaftet und verurteilt werden, damit dieser mörderische Handel gestoppt werden kann. Drittens muss die NATO die afghanischen Bemühungen zur Bekämpfung des Drogenhandels unterstützen, indem sie Labors und Lager zerstört und Drogentransporte verhindert. Viertens müssen die Maßnahmen zur Mohnvernichtung umsichtig und selektiv durchgeführt werden und sich auf Gebiete konzentrieren, in denen Landwirte über tatsächliche Alternativen verfügen. Nun komme ich zu den Punkten, in denen wir mit dem Berichterstatter übereinstimmen. Wir alle sprechen uns gegen die von den USA befürwortete wahllose Ausräucherung von Mohnpflanzungen aus, weil dadurch lediglich die Stellung der Taliban gestärkt und die Heroinproduktion nicht nennenswert reduziert würde. Abschließend sollte im Zusammenhang mit einem Maßnahmenpaket zur Drogenbekämpfung in Afghanistan der Vorschlag des Berichterstatters geprüft werden, ein Pilotprojekt zur legalen Herstellung von auf Opium basierenden Schmerzmitteln einzuleiten. Mit diesem Bericht soll vor allem der Europäische Rat ermutigt werden, den Kampf gegen die Heroinproduktion in Afghanistan mit Einfallsreichtum und Engagement aufzunehmen. Es bieten sich keine einfachen Lösungen für dieses Problem, doch wir wissen, dass wir den von den Taliban und El Quaida verfochtenen Terrorismus und aggressiven Obskurantismus nur dann besiegen können, wenn wir Afghanistan aus den Fängen des Drogenhandels befreien. Ich komme nun zum Abschluss, Herr Präsident. Dieser Bericht ist als dringend Appell an die Mitgliedstaaten zu verstehen, sich nach allen Kräften für den wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau eines Landes einzusetzen, das schwer von blutigen Konflikten getroffen wurde und von ausgesprochen großer Bedeutung für die regionale und internationale Sicherheit ist."@de9
". Πρέπει να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Cappato, όχι μόνο για αυτήν την πολύ χρήσιμη έκθεση, αλλά και για την προθυμία του να δεχτεί συνεισφορές για την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν ευρύτερης συμφωνίας. Οι αρχικές του προθέσεις ήταν αξιέπαινες καθώς προσπαθούσε να πετύχει με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: η νομιμοποίηση της καλλιέργειας παπαρούνας και της παραγωγής οπίου για ιατρικούς σκοπούς θα έθεταν τέρμα όχι μόνο στην παραγωγή ηρωίνης στο Αφγανιστάν, αλλά και στην έλλειψη παυσίπονων παγκοσμίως. Δυστυχώς, ήρθαμε αντιμέτωποι με αρκετά πρακτικά προβλήματα, όπως οι εύθραυστοι θεσμοί του Αφγανιστάν και η αδυναμία τους να ρυθμίσουν την παραγωγή οπίου, η αβεβαιότητα ως προς την οικονομική βιωσιμότητα ενός τέτοιου συστήματος και ο κίνδυνος που ενέχει η επανεισαγωγή του οπίου σε ορισμένες από τις δεκατρείς επαρχίες του Αφγανιστάν όπου έχει διακοπεί η παραγωγή. Οι τροπολογίες της Ομάδας μου επεχείρησαν να επανεστιάσουν την έκθεση στο ουσιώδες στοιχείο: την καταπολέμηση της παραγωγής οπίου στο Αφγανιστάν που πλήττει όχι μόνο το Αφγανιστάν, αλλά και τις γειτονικές χώρες. Τα ναρκωτικά που παράγονται παράνομα από αυτό το όπιο συνιστούν ό,τι κάποιοι αποκαλούν «πραγματικά όπλα μαζικής καταστροφής», ιδιαιτέρως στην Ευρώπη. Στον αγώνα κατά της παραγωγής οπίου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ευαισθησία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων περιοχών του Αφγανιστάν. Μόνο ένας συνδυασμός μέτρων θα επιφέρει αποτελέσματα. Πρώτον, η διαφθορά που έχει διεισδύσει στην κεντρική διοίκηση του Αφγανιστάν, και ειδικότερα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην αστυνομία, πρέπει να εξαλειφθεί, καθώς η κατάσταση αυτή έχει παραλύσει όλες τις πολιτικές για την καταπολέμηση της παραγωγής οπίου. Δεύτερον, οι 30 περίπου έμποροι ναρκωτικών, η ταυτότητα των οποίων προσδιορίζεται σε μια έκθεση του 2006 των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας, πρέπει να αναζητηθούν, να συλληφθούν και να δικαστούν ώστε να τεθεί τέρμα σε αυτήν τη δολοφονική διακίνηση. Τρίτον, το NATO πρέπει να στηρίξει τα εγχειρήματα του Αφγανιστάν για την καταπολέμηση αυτής της διακίνησης, καταστρέφοντας εργαστήρια και αποθέματα και αποτρέποντας τις μεταφορές ναρκωτικών. Τέταρτον, οι ενέργειες εξάλειψης της παπαρούνας πρέπει εφαρμόζονται προσεκτικά και επιλεκτικά και να επικεντρώνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν πραγματικές εναλλακτικές για τους παραγωγούς. Έτσι, φθάνουμε στα σημεία συμφωνίας με τον εισηγητή. Όλοι καταψηφίζουμε τον αδιάκριτο υποκαπνισμό των καλλιεργειών παπαρούνας, όπως υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, που θα τροφοδοτήσει απλώς τη στρατιά των Ταλιμπάν χωρίς να μεταβάλει ουσιωδώς την παραγωγή ηρωίνης. Τέλος, στο πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν, η πρόταση του εισηγητή για ένα πιλοτικό σχέδιο για τη νόμιμη παραγωγή αναλγητικών με βάση το όπιο πρέπει να εξεταστεί. Πάνω από όλα, η παρούσα έκθεση επιχειρεί να ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να είναι δημιουργικό και τολμηρό στο θέμα της καταπολέμησης της παραγωγής ηρωίνης στο Αφγανιστάν. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για αυτό το πρόβλημα, γνωρίζουμε, όμως, ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος σκοταδισμός που υποστηρίζεται από τους Ταλιμπάν και την Αλ Κάιντα θα ανατραπούν μόνο όταν το Αφγανιστάν απελευθερωθεί από τα δίχτυα των ναρκωτικών. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια επείγουσα έκκληση προς τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την οικονομική και πολιτική ανασυγκρότηση μιας χώρας που έχει πληγεί ιδιαίτερα από αιματηρές συγκρούσεις και η οποία είναι τόσο σημαντική για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια."@el10
". I must congratulate the rapporteur, Mr Cappato, not only on this very useful report but also on his readiness to accept contributions in order to get as wide-ranging an agreement as possible. His original intentions were laudable as he was trying to kill two birds with one stone: legalising poppy cultivation and opium production for medical purposes would not only have ended heroin production in Afghanistan but also the lack of painkillers worldwide. Unfortunately, we came up against several practical problems, such as the fragility of the Afghan institutions and their inability to regulate opium production, the uncertainty as to the economic viability of such a scheme and the danger in allowing the reintroduction of opium in some of the thirteen Afghan provinces which have stopped production. My Group’s amendments tried to refocus the report on the essential element: the fight against opium production in Afghanistan which is affecting not only Afghanistan but also neighbouring countries. The drugs illegally produced from this opium constitute what some call the true weapons of mass destruction, particularly in Europe. In the fight against opium production, we must be sensitive to the individual characteristics of the various Afghan regions. Only a combination of measures will be successful. Firstly, the corruption permeating the Afghan central administration, particularly the Interior Ministry and police, must be eradicated as this has paralysed all policies to combat opium production. Secondly, the 30 or so main drug traffickers identified in a 2006 UN and World Bank report must be sought, captured and put on trial so that this murderous trafficking can be stopped. Thirdly, NATO must support the Afghan operations to fight this trafficking, by destroying laboratories and stores and preventing drug transports. Fourthly, the poppy eradication actions must be carefully and selectively applied and concentrated in areas where farmers have real alternatives. This brings us to the points of agreement with the rapporteur. We all oppose indiscriminate fumigation of poppy plantations, as has been advocated by the US, which will simply swell the ranks of the Taliban without substantially altering the production of heroin. Finally, in the context of a package of measures to deal with the Afghan drug problem, the rapporteur’s proposal for a pilot project for the legal production of opium-based analgesics should be studied. More than anything, this report tries to encourage the European Council to be creative and daring in the fight against heroin production in Afghanistan. There are no easy solutions to this problem, but we know that the terrorism and violent obscurantism advocated by the Taliban and Al-Qaeda will only be defeated when Afghanistan is freed from the clutches of drugs. I am about to end, Mr President. This report must be viewed as an urgent appeal to the Member States not to spare any efforts in the economic and political reconstruction of a country which has been so badly affected by bloody conflicts and which is so important for regional and global security."@en4
". Tengo que felicitar al ponente, señor Cappato, no sólo por este informe sumamente útil, sino también por su disposición para aceptar contribuciones a fin de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible. Sus intenciones originales eran encomiables, ya que intentaba matar dos pájaros de un tiro: la legalización del cultivo de adormidera y la producción de opio para fines médicos no sólo habría puesto fin a la producción de heroína en Afganistán, sino también a la falta de analgésicos en todo el mundo. Por desgracia, nos hemos encontrado con varios problemas de índole práctica, como la fragilidad de las instituciones afganas y su incapacidad para regular la producción de opio, la incertidumbre acerca de la viabilidad económica de un esquema así y el peligro de permitir la reintroducción del opio en alguna de las trece provincias afganas que han suspendido la producción. Las enmiendas de mi Grupo han intentado volver a centrar el informe sobre el elemento esencial: la lucha contra la producción de opio en Afganistán que no sólo está afectando al propio país, sino también a los vecinos. Las drogas producidas de forma ilegal a partir del opio constituyen lo que algunos denominan las auténticas armas de destrucción masiva, sobre todo en Europa. En la lucha contra la producción de opio, hemos de ser sensibles a las características individuales de las distintas regiones afganas. El éxito sólo se puede alcanzar mediante una combinación de medidas. Primero, hay que erradicar la corrupción que impregna la administración central afgana, sobre todo el Ministerio del Interior y la policía, ya que eso ha paralizado todas las políticas de lucha contra la producción de opio. Segundo, la treintena de principales traficantes de drogas identificados en un informe de 2006 de la ONU y el Banco Mundial deben ser buscados, detenidos y procesados a fin de que se pueda parar este tráfico asesino. Tercero, la OTAN tiene que apoyar las operaciones afganas de lucha contra este tráfico, destruyendo laboratorios y depósitos y evitando los transportes de droga. Cuarto, las acciones de erradicación de adormidera tienen que aplicarse y concentrarse, de manera cuidadosa y selectiva, en las zonas donde los agricultores dispongan de alternativas reales. Eso nos lleva a los puntos de convergencia con el ponente. Todos somos contrarios a la fumigación indiscriminada de plantaciones de adormidera, tal como han propugnado los Estados Unidos, lo que únicamente nutriría las filas de los talibanes sin alterar de manera sustancial la producción de heroína. Por último, dentro del contexto de un paquete de medidas para tratar el problema de la droga afgana, debería estudiarse la propuesta del ponente en favor de un proyecto piloto para la producción legal de analgésicos a base de opiáceos. Más que nada, este proyecto intenta alentar al Consejo Europeo a ser creativo y valiente en la lucha contra la producción de heroína en Afganistán. No existen soluciones sencillas para este problema, pero sabemos que el terrorismo y el oscurantismo violento propugnado por los talibanes y Al Qaeda solamente serán derrotados cuando Afganistán se vea liberado de las garras de la droga. Voy a terminar, señora Presidenta. Este informe debe contemplarse como un llamamiento urgente para que los Estados miembros no escatimen esfuerzo alguno en la reconstrucción económica y política de un país que se ha visto tan gravemente afectado por conflictos sangrientos y que es tan importante para la seguridad regional y global."@es21
". Ma pean õnnitlema raportöör Mario Cappatot mitte ainult selle väga kasuliku raporti eest, vaid ka tema valmisoleku eest võtta vastu abi, et saavutada nii laiaulatuslik kokkulepe kui võimalik. Tema esialgsed kavatsused olid kiiduväärt, kui ta püüdis tappa kaks kärbest ühe hoobiga: moonikasvatuse legaliseerimine ja oopiumi tootmine meditsiinilistel eemärkidel ei oleks lõpetanud mitte ainult heroiinitootmise Afganistanis, vaid ka valuvaigistite puuduse maailmas. Kahjuks põrkusime mitmete praktiliste probleemide vastu, nagu Afganistani institutsioonide nõrkus ja nende võimetus reguleerida oopiumi tootmist, sellise kava majandusliku elujõulisuse ebakindlus ja oht lubada oopium tagasi mõnda kolmeteistkümnest Afganistani provintsist, mis on tootmise juba lõpetanud. Minu fraktsiooni muudatusettepanekud püüdsid suunata raporti ümber kesksele teemale: oopiumikasvatuse vastasele võitlusele Afganistanis, mis ei mõjuta mitte ainult afganistani, vaid ka naaberriike. Sellest oopiumist ebaseaduslikult toodetud uimastid on mõnede sõnul tõelised massihävitusrelvad, eriti Euroopas. Oopiumitootmise vastases võitluses peame võtma arvesse erinevate Afganistani piirkondade omapära. Edukas saab olla ainult erinevate meetmete koosmõju. Esiteks, välja tuleb juurida Afganistani keskvõimus lokkav korruptsioon, eriti siseministeeriumis ja politseis, sest see on paralüseerinud kogu oopiumi tootmise vastu võitlemise poliitika. Teiseks, üles otsida, kinni võtta ja kohtusse anda tuleb need umbes 30 uimastikaubitsejat, kes on nimetatud ÜRO ja Maailmapanga 2006. aasta aruandes, et sellele mõrvarlikule kaubandusele saaks lõpu teha. Kolmandaks, NATO peab toetama Afganistani operatsioone selle kaubanduse vastu võitlemisel ja hävitama laboratooriume ja ladusid ja ennetama uimastite vedu. Neljandaks, moonide hävitamise tegevused tuleb viia läbi hoolikalt ja valikuliselt ja keskendada valdkondadesse, kus talunikel on tegelikud alternatiivid. See toob meid raportööri kokkuleppe punktideni. Me oleme kõik vastu moonikasvatuste valimatule suitsutamisele, mida USA propageerib, mis lihtsalt kergitaks Talibani reitingut, heroiini tootmist oluliselt vähendamata. Viimaks, Afganistani uimastiprobleemiga tegelemise meetmetepaketi raames väärib tähelepanu raportööri ettepanek viia läbi pilootprojekt oopiumipõhiste valuvaigistite kohta. Ennekõike püütakse selle raportiga julgustada nõukogu olema Afganistanis heroiinitootmise vastases võitluses loov ja julge. Sellele probleemile ei ole lihtsaid lahendusi, kuid me teame, et terrorismi ja vägivaldse kultuurivaenulikkusega, mida Taliban ja Al-Quaeda propageerivad, on võimalik võidelda vaid siis, kui Afganistan uimastite haardest vabaneb. Ma juba hakkan lõpetama, hr juhataja. Seda raportit tuleks võtta kiireloomulise üleskutsena liikmesriikidele mitte säästa jõupingutusi selle riigi poliitilises ja majanduslikus ülesehituses, mida on nii laastavalt mõjutanud verised konfliktid ja mis on nii oluline piirkondliku ja globaalse julgeoleku mõistes."@et5
". Onnittelen esittelijää Marco Cappatoa paitsi hyvin hyödyllisestä mietinnöstä, myös hänen valmiudestaan ottaa vastaan toisten panos mahdollisimman laajaan sopuun pääsemiseksi. Hänen aikeensa olivat kunnialliset, sillä hän pyrki lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla: unikon viljelyn ja oopiumin tuotannon laillistaminen lääkinnällistä tarkoitusta varten olisi tehnyt lopun paitsi Afganistanin heroiinin tuotannosta, myös kipulääkkeiden maailmanlaajuisesta puutteesta. Kohtasimme valitettavasti useita käytännön ongelmia, kuten Afganistanin instituutioiden heikkous ja niiden kyvyttömyys oopiumin tuotannon sääntelyyn, epävarmuus ohjelman taloudellisen elinkelpoisuuden suhteen sekä riskit, joita liittyy oopiumin tuotannon aloittamiseen uudelleen eräissä niistä kolmestatoista Afganistanin maakunnasta, joissa se on lopetettu. Poliittisen ryhmäni esittämillä tarkistuksilla pyrittiin keskittämään mietintö jälleen olennaiseen, eli Afganistaniin samoin kuin sen naapurimaihin kielteisesti vaikuttavan oopiumin tuotannon torjuntaan. Oopiumista laittomasti valmistettuja huumeita sanotaan joskus todellisiksi joukkotuhoaseiksi varsinkin Euroopassa. Oopiumin tuotannon torjunnassa on huomioitava Afganistanin eri alueiden ominaispiirteet. Vain yhdistämällä erilaisia toimenpiteitä voimme onnistua. Ensinnäkin on kitkettävä Afganistanin keskushallintoa ja erityisesti sisäministeriötä ja poliisia vaivaava korruptio, sillä se on lamauttanut kaikki oopiumin tuotannon torjuntaan tähtäävät ohjelmat. Toisekseen, YK:n ja Maailmanpankin vuoden 2006 raportissa mainitut kolmisenkymmentä tärkeintä huumekauppiasta on löydettävä, pidätettävä ja vietävä oikeuteen tämän tappavan laittoman kaupan lopettamiseksi. Kolmanneksi, Naton on tuettava Afganistanin toimia huumekaupan torjunnassa auttamalla tuhoamaan laboratoriot ja varastot ja estämään kuljetukset. Neljänneksi, unikkoviljelmien hävittämisen on oltava varovaista ja valikoivaa, ja se on keskitettävä alueille, joilla viljelijöillä on todellisia vaihtoehtoja. Yhdymme tässä suhteessa esittelijän näkemykseen. Vastustamme unikkoviljelmien umpimähkäistä savustamista, jota Yhdysvallat on suositellut, sillä se vain paisuttaa Talebanin rivejä ilman merkittävää vaikutusta heroiinin tuotantoon. Lopuksi, esittelijän ehdottamaa pilottihanketta oopiumista tuotettujen kipulääkkeiden valmistamiseksi laillisesti olisi tutkittava osana Afganistanin huumeongelman ratkaisemiseen tarkoitettua toimenpidepakettia. Mietintö pyrkii ennen kaikkea kannustamaan Eurooppa-neuvostoa luovuuteen ja uskallukseen Afganistanin heroiinin tuotannon torjunnassa. Ongelmaan ei ole helppoa ratkaisua, mutta tiedämme, että Talebanin ja al-Qaidan ajama terrorismi ja väkivaltainen obskurantismi voitetaan vain, kun Afganistan on vapautettu huumeiden kuristusotteesta. Päätän puheeni tähän, arvoisa puhemies. Mietintö on nähtävä pakottavana vetoomuksena jäsenvaltioille tehdä kaikkensa tämän verisistä konflikteista pahoin kärsineen, alueellisen ja maailmanlaajuisen turvallisuuden kannalta merkittävän maan taloudellisen ja poliittisen jälleenrakentamisen eteen."@fi7
". Je dois féliciter le rapporteur, M. Cappato, non seulement pour ce rapport très utile, mais aussi pour sa propension à accepter les contributions afin de parvenir à un accord aussi large que possible. Ses intentions de départ étaient louables: il a essayé de faire d’une pierre deux coups: légaliser la culture du pavot et la production d’opium à des fins médicales n’aurait pas seulement mis fin à la production d’héroïne en Afghanistan, mais aussi à la pénurie d’analgésiques dans le monde. Malheureusement, nous avons rencontré plusieurs problèmes pratiques, tels que la fragilité des institutions afghanes et leur incapacité à réglementer la production d’opium, l’incertitude de la viabilité économique d’un tel système et le danger d’autoriser la réintroduction de l’opium dans quelques-unes des treize provinces afghanes qui ont mis un terme à la production. Les amendements de mon groupe ont tenté de recentrer le rapport sur l’élément essentiel: la lutte contre la production d’opium en Afghanistan, qui touche non seulement l’Afghanistan, mais aussi les pays voisins. Les drogues produites illégalement à partir de cet opium constituent ce que certains appellent les véritables armes de destruction massive, en particulier en Europe. Dans la lutte contre la production d’opium, nous devons être attentifs aux caractéristiques individuelles des différentes régions afghanes. Seule une combinaison de mesures sera efficace. Premièrement, la corruption omniprésente dans l’administration centrale afghane, en particulier au ministère de l’intérieur et dans la police, doit être éradiquée, car elle paralyse toutes les politiques de lutte contre la production d’opium. Deuxièmement, les quelque 30 principaux trafiquants de drogue répertoriés dans un rapport des Nations unies et de la Banque mondiale de 2006 doivent être recherchés, capturés et jugés, afin de pouvoir mettre un terme à ce trafic meurtrier. Troisièmement, l’OTAN doit soutenir les opérations afghanes de lutte contre ce trafic, en détruisant les laboratoires et les entrepôts et en empêchant le transport de la drogue. Quatrièmement, les actions d’éradication du pavot doivent être appliquées prudemment et sélectivement et être concentrées dans les zones où les agriculteurs ont de réelles alternatives. Ceci nous amène aux points d’accord avec le rapporteur. Nous sommes tous opposés à la fumigation sans discrimination des plantations de pavot, comme le préconisent les États-Unis, ce qui ne fera que grossir les rangs des talibans sans réellement altérer la production d’héroïne. Enfin, dans le contexte d’un paquet de mesures en vue de faire face au problème de l’Afghanistan avec la drogue, la proposition du rapporteur de lancer un projet pilote de production légale d’analgésiques à base d’opium devrait être étudiée. Plus que n’importe quoi d’autre, ce rapport essaye d’encourager le Conseil européen à être créatif et à oser dans la lutte contre la production d’héroïne en Afghanistan. Il n’existe pas de solution facile à ce problème, mais nous savons que nous ne pourrons venir à bout du terrorisme et de l’obscurantisme violent prônés par les talibans et Al-Qaïda que lorsque l’Afghanistan sera libéré de l’étreinte de la drogue. J’ai presque terminé, Monsieur le Président. Ce rapport doit être considéré comme un appel urgent aux États membres afin de n’épargner aucun effort dans la reconstruction économique et politique d’un pays qui a été tellement touché par des conflits sanglants et qui est tellement important pour la sécurité régionale et mondiale."@fr8
". Gratulálnom kell az előadónakó,  Cappato úrnak, igen hasznos jelentése mellett azért is, mert készen áll az észrevételek fogadására a lehető legszélesebb körű megállapodás megkötése érdekében. Eredeti szándéka dicséertes volt, mert két legyet akart ütni egy csapásra: legalizálni a máktermesztést és az orvosi célra szánt ópiumtermelést, ami nem csak az afganisztáni herointermesztésnek vetett volna véget, hanem a világméretű fájdalomcsillapítóhiánynak is. Sajnos számos gyakorlati problémába ütközünk: az afgán intézmények törékenyek, képtelenek szabályozni az ópiumtermesztést, bizonytalan a rendszer gazdasági életképessége, és fennáll a veszélye annak, hogy az ópiumtermelést felhagyó tizenhárom afgán tartomány közül némelyikben az ópiumot újból bevezetik. Képviselőcsoportom a módosítással a jelentést a lényegi elemre igyekezett újraösszpontosítani: az afganisztáni ópiumtermelésre, mivel ez nem csak Afganisztánt, de a szomszédos államokat is érinti. Az ópiumból illlegálisan gyártott kábítószereket hívják sokan valódi tömegpusztító fegyvernek, különösen Európán belül. Az ópiumtermelés elleni küzdelemben érzékenynek kell lennünk az egyes afgán régiók sajátosságaira. Csak az intézkedések kombinálásával lehetünk sikeresek. Először is az afgán közigazgatást átható korrupciót, főleg a Belügyminisztériumban és a rendőrségen, meg kell szüntetni, mivel ez megbénította az ópiumtermelés elleni küzdelemre irányuló valamennyi politikát. Másodszor a 2006. évi ENSZ- és Világbank-jelentésben azonosított kb. 30 fő drogcsempészt meg kell keresni, elfogni és bíróság elé állítani, hogy a gyilkos csempészet megállítható legyen. Harmadrészt a NATO-nak támogatnia kell az afgán műveleteket a csempészet elleni küzdelem céljából, elpusztítva a laboratóriumokat és raktárakat és megakadályozva a drogszállítást. Negyedszer a mák felszámolására irányuló intézkedéseket gondosan, szelektíven kell alkalmazni és koncentrálni olyan területeken, ahol a gazdálkodóknak vannak alternatívái. Ez elvezet azon pontokhoz, ahol osztozom az előadó nézeteiben. Mind ellenezzük a mákültetvények megkülönböztetésmentes elégetését, amit az USA támogat, ami egyszerűen csak a Talibán sorait gazdagítja, és a herointermelésen lényegében nem változtat. Végül az afgán drogprobléma kezelésére irányuló intézkedések csomagjával összefüggésben az előadó által javasolt kísérleti projekt az ópium alapú érzéstelenítők legális termelésére vizsgálatot igényel. Ez a jelentés mindenekelőtt ösztönözni kívánja az Európai Tanácsot, hogy legyen kreatív és merész az afganisztáni herointermelés terén. A problémának nincs könnyű megoldása, azonban tudjuk, hogy a Talibán és az Al-Kaida által képviselt terrorizmus és maradiság csak akkor győzhető le, ha Afganisztán megszabadul a kábítószerek rabságából. Végeztem, elnök úr. Ez a jelentés a tagállamokhoz címzett sürgős felhívás, miszerint semmilyen erőfeszítés nem drága egy olyan ország gazdasági és politikai újjáépítésében, melyet ennyire súlyosan érintettek a véres konfliktusok és mely ennyire fontos a regionális és globális biztonság szempontjából."@hu11
". Devo congratularmi con il relatore, l’onorevole Cappato, non solo per questa relazione molto utile, ma anche per la prontezza ad accettare i contributi al fine di ottenere un accordo di più ampio respiro possibile. Le sue intenzioni originali erano lodevoli, poiché tentavano di prendere due piccioni con una fava: legalizzare la coltivazione del papavero e la produzione di oppio a fini medici non avrebbe soltanto posto fine alla produzione di eroina in Afghanistan, ma anche la carenza di antidolorifici nel mondo. Purtroppo, siamo incappati in diversi problemi pratici, quali la fragilità delle istituzioni afghane e la loro incapacità di disciplinare la produzione di oppio, l’incertezza per quanto riguarda la praticabilità economica di un tale sistema e il pericolo di consentire la reintroduzione dell’oppio in alcune delle tredici province afghane che avevano interrotto la produzione. Gli emendamenti del mio gruppo hanno tentato di incentrare nuovamente la relazione su un elemento essenziale: la lotta contro la produzione di oppio in Afghanistan, che sta influenzando non solo questo paese, ma anche quelli confinanti. Le droghe prodotte illegalmente dall’oppio costituiscono ciò che alcuni definiscono le vere armi di distruzione di massa, in particolare in Europa. Nella lotta contro la produzione di oppio, dobbiamo essere sensibili verso le caratteristiche individuali delle diverse regioni afghane. Solo una combinazione di misure avrà successo. Primo, deve essere sradicata la corruzione che permea l’amministrazione centrale afghana, soprattutto il Ministero dell’Interno e la polizia, poiché tale condizione ha paralizzato tutte le politiche volte a combattere la produzione di oppio. Secondo, i circa 30 trafficanti di droga identificati nel 2006 in una relazione dell’ONU e della Banca mondiale devono essere cercati, catturati e processati in modo da fermare questo traffico micidiale. Terzo, la NATO deve sostenere le operazioni afghane per lottare contro questo traffico, distruggendo laboratori e depositi, e impedendo il trasporto di droga. Quarto, le azioni di eliminazione del papavero devono essere attuate con attenzione e selezione e concentrate in zone in cui gli agricoltori dispongono di alternative reali. Ciò ci conduce agli aspetti di accordo con il relatore. Tutti ci opponiamo alla suffumigazione indiscriminata delle piantagioni di papavero, come sostenuto dagli USA, che ingrosserebbe esclusivamente le file dei talebani senza alterare in modo sostanziale la produzione di eroina. Infine, nel quadro di un pacchetto di misure per affrontare il problema afghano della droga, si dovrebbe studiare la proposta del relatore a favore di un progetto pilota per la produzione legale di analgesici a base di oppio. Più che altro, la relazione cerca di incoraggiare il Consiglio europeo a essere creativo e audace nella lotta contro la produzione di eroina in Afghanistan. Non esistono soluzioni semplici a questo problema, ma sappiamo che il terrorismo e il violento oscurantismo patrocinato da talebani e saranno sconfitti solo quando l’Afghanistan sarà liberato dalle grinfie delle droghe. Signora Presidente, sto per terminare. Questa relazione deve essere considerata come un urgente appello agli Stati membri a non risparmiare gli sforzi nella ricostruzione economica e politica di un paese che è stato colpito così duramente da conflitti sanguinosi e che è così importante per la sicurezza regionale e globale."@it12
". Turiu pasveikinti pranešėją M. Cappato ne tik dėl šio labai naudingo pranešimo, bet ir dėl jo pasirengimo priimti pastabas, kad sutarimas būtų kuo platesnis. Jo pradiniai ketinimai pagirtini, kadangi jis stengėsi vienu šūviu nušauti du zuikius: įteisinti aguonų auginimą ir opiumo gamybą medicinos tikslams padarytų galą ne tik heroino gamybai Afganistane, bet ir nuskausminamųjų vaistų trūkumui pasaulyje. Deja, susidūrėme su sunkiomis praktinėmis problemomis, pavyzdžiui, su Afganistano institucijų trapumu ir nesugebėjimu reguliuoti opiumo gamybą, netikrumu dėl tokio projekto ekonominio gyvybingumo ir pavojumi atnaujinti opiumo verslą kai kuriose iš trylikos šią gamybą nuraukusių Afganistano provincijų. Mano frakcijos pasiūlymais buvo stengiamasi perorientuoti pranešimą, sutelkiant dėmesį į esminį elementą: į kovą su opiumo gamyba Afganistane, kuri daro įtaką ne tik Afganistanui, bet ir kaimyninėms šalims. Iš šio opiumo pagaminti narkotikai yra tai, ką kai kas vadina tikraisiais masinio naikinimo ginklais, ypač Europoje. Kovodami su opiumo gamyba, turime jautriai atsižvelgti į įvairiems Afganistano regionams būdingus ypatumus. Sėkminga gali būti tik priemonių kombinacija. Visų pirma reikia išnaikinti Afganistano centrinėje administracijoje, ypač Vidaus reikalų ministerijoje ir policijoje, plintančią korupciją, kadangi tai suparalyžiavo visas kovos su opiumo gamyba politikos priemones. Antra, reikia susekti, suimti ir patrukti į teismą maždaug 30 pagrindinių narkotikų prekeivių, nustatytų 2006 m. JT ir Pasaulio banko pranešime, kad būtų galima sustabdyti šią nežmonišką prekybą. Trečia, NATO turi remti Afganistano operacijas, skirtas kovai su šia prekyba, naikinant laboratorijas ir sandėlius bei užkertant kelią narkotikų gabenimui. Ketvirta, aguonų naikinimo operacijos turi būti kruopščiai ir atrinkus taikomos ir koncentruojamos ten, kur ūkininkai turi realių alternatyvų. Tai yra punktai, dėl kurių pranešėjui pritariame. Mes visi nepritariame aguonų plantacijų fumigacijai nedarant skirtumo, kaip siūlo elgtis JAV, nes tai paprasčiausiai papildys Talibano gretas, o heroino gamybai esminės įtakos neturės. Pagaliau, turint omenyje priemonių Afganistano narkotikų problemai spręsti paketą, reikėtų išnagrinėti pranešėjo pasiūlymą dėl legalios opiumu pagrįstų analgetikų gamybos. Visų pirma šiame pranešime stengiamasi skatinti Europos Vadovų Tarybą būti kūrybišką ir drąsiai kovoti su heroino gamyba Afganistane. Lengvų šios problemos sprendimų nėra, bet mes žinome, kad Talibano bei Al-Qaedos propaguojamas terorizmas ir baisus tamsuoliškumas bus įveiktas tik tuomet, kai Afganistanas bus išlaisvintas iš narkotikų gniaužtų. Aš jau baigiu, gerb. pirmininke. Šį pranešimą reikėtų laikyti skubiu kreipimusi į valstybes nares negailėti pastangų šalies, taip smarkiai paveiktos kruvinų konfliktų, ekonominiam ir politiniam atstatymui; tai taip svarbu regiono ir pasaulio saugumui."@lt14
". Man ir jāapsveic referents kungs ne tikai par viņa ļoti noderīgo ziņojumu, bet arī par viņa gatavību pieņemt ieguldījumu tajā, lai panāktu tik plašu vienošanos, cik vien tas iespējams. Viņa sākotnējie nodomi bija slavējami, tā kā viņš mēģināja panākt divkāršu mērķi: magoņu audzēšanas un opija ražošanas legalizēšana medicīnas vajadzībām būtu ne tikai izbeigusi heroīna ražošanu Afganistānā, bet arī pretsāpju līdzekļu trūkumu visā pasaulē. Diemžēl mēs saskārāmies ar vairākām praktiskām problēmām, piemēram, Afganistānas iestāžu vājumu un viņu nespēju regulēt opija ražošanu, nenoteiktību attiecībā uz šādas sistēmas ekonomisko dzīvotspēju un risku, atļaujot atkal atsākt opija ražošanu dažās no trīspadsmit Afganistānas provincēm, kuras ir pārtraukušas ražošanu. Ar manas grupas grozījumiem mēģināja novirzīt uzmanību ziņojumā uz būtisku faktoru: cīņu pret opija ražošanu Afganistānā, kas ietekmē ne tikai afgāņus, bet arī kaimiņvalstis. No šā opija nelikumīgi saražotās narkotikas ir tas, ko daži sauc par patiesajiem masu iznīcināšanas ieročiem, jo īpaši Eiropā. Cīņā pret opija ražošanu mums ir jābūt jutīgiem attiecībā uz dažādu Afganistānas reģionu individuālajām iezīmēm. Vienīgi pasākumu apvienojums būs veiksmīgs. Pirmkārt, ir jāizskauž Afganistānas centrālajā pārvaldē izplatītā korupcija, jo īpaši Iekšlietu ministrijā un policijā, tā kā tā ir paralizējusi visus politikas virzienus opija ražošanas apkarošanai. Otrkārt, 30 vai līdzīgs skaits galveno narkotiku kontrabandistu, kas ir nosaukti 2006. gada ANO un Pasaules Bankas ziņojumā, ir jāatrod, jānotver un jātiesā, lai varētu izbeigt šo iznīcinošo tirdzniecību. Treškārt, NATO ir jāatbalsta Afganistānas operācijas, lai cīnītos pret šo tirdzniecību, iznīcinot laboratorijas un glabātavas un novēršot narkotiku pārvadāšanu. Ceturtkārt, ir rūpīgi un selektīvi jāpiemēro magoņu izskaušanas pasākumi un jākoncentrējas uz jomām, kur lauksaimniekiem ir reālas alternatīvas. Tas mūs noved pie jautājumiem, attiecībā uz kuriem piekrītam referentam. Mēs visi iebilstam pret magoņu plantāciju nekritisku fumigāciju, kā to ir atbalstījusi ASV, kas tikai palielinās talibu kaujinieku rindas, neradot būtiskas izmaiņas attiecībā uz heroīna ražošanu. Visbeidzot saistībā ar pasākumu paketi, lai risinātu Afganistānas narkotiku problēmu, referenta priekšlikums attiecībā uz pilotprojektu par pretsāpju līdzekļu uz opija bāzes likumīgu ražošanu ir jāpēta. Galvenokārt ar šo ziņojamu mēģina pamudināt Eiropadomi būt radošai un drosmīgai cīņā pret heroīna ražošanu Afganistānā. Šai problēmai nav vieglu risinājumu, bet mēs zinām, ka terorisms un vardarbīgs obskurantisms, ko atbalsta talibu kaujinieki un tiks uzveikti tikai tad, kad Afganistāna būs atbrīvota no narkotiku jūga. Es gatavojos beigt savu runu, priekšsēdētājas kundze! Šo ziņojumu jāuzskata kā steidzamu vēršanos pie dalībvalstīm pielikt visas iespējamās pūles valsts, kuru tik negatīvi ir ietekmējuši asiņaini konflikti un kura ir tik svarīga reģionālajai un globālajai drošībai, ekonomikas un politikas pārveidei."@lv13
"Saúdo o relator Marco Cappato não só pela elaboração deste útil relatório, mas também pela disponibilidade em contribuir para que ele se tivesse tornado o mais consensual possível. As suas intenções originais eram louváveis. Tratava-se de derrotar dois males de uma só assentada: legalizando a plantação de papoilas e a produção de opiácios para fins médicos, acabava-se não só com a produção de heroína no Afeganistão, mas também com a escassez de medicamentos contra a dor a nível global. Infelizmente, esbarramos em várias considerações práticas, tais como a fragilidade das instituições afegãs e a sua incapacidade de regulação da produção de opiácios, a incerteza quanto à viabilidade económica de um esquema desta natureza ou o perigo de permitir a reintrodução do ópio nalgumas das treze províncias afegãs que deixaram de o produzir. As emendas do meu grupo procuraram recentrar o relatório naquilo que é fundamental: a luta contra a produção do ópio no Afeganistão, que não afecta apenas o Afeganistão e países vizinhos. As drogas que esse ópio ilegalmente produz constituem o que alguns têm chamado de verdadeiras armas de destruição maciça e sobretudo assentadas à Europa. O combate contra a produção de ópio deve ser sensível às especificidades de diferentes regiões do Afeganistão. Só uma combinação de medidas pode vir a ter sucesso. Primeiro, é fundamental combater a corrupção que grassa na administração central afegã, nomeadamente no Ministério do Interior e na polícia, e que tem paralisado qualquer política de combate à produção de ópio. Segundo, urge procurar, capturar e julgar os cerca de 30 principais traficantes identificados num relatório de 2006 da ONU e do Banco Mundial, decapitando, assim, esse tráfico assassino. Terceiro, a NATO deve apoiar as operações afegãs de combate ao tráfico, destruir laboratórios e armazéns e impedir os transportes da droga. Quarto, as acções de erradicação de papoila devem ser cuidadosa e selectivamente aplicadas e concentradas nas áreas onde os camponeses têm verdadeiras alternativas. Isto leva-nos às áreas de consenso com o relator. Todos nos opomos à fumigação indiscriminada de plantações de papoila, como tem sido advogada pelos Estados Unidos da América, que só vai engrossar as fileiras dos talibã sem afectar de forma sustentável a produção de heroína. Finalmente e no contexto de um pacote de medidas para lidar com o problema da droga afegã, a proposta do relator de um projecto-piloto de produção legal de analgésicos opiácios merece ser estudada. Acima de tudo, este relatório procura estimular o Conselho Europeu a ser criativo e audaz no combate à produção de heroína no Afeganistão. Não há soluções fáceis para este desafio, mas sabemos que o terrorismo e o obscurantismo violento advogados pelos talibãs e pela Al-Qaeda só serão derrotados quando o Afeganistão for libertado das garras da droga. Termino, Senhor Presidente. Este relatório deve ser visto como um apelo urgente aos Estados-Membros para não pouparem esforços em reconstruir económica e politicamente um país tão martirizado por conflitos sangrentos e tão importante para a segurança regional e global."@mt15
"Ik moet de rapporteur, de heer Cappato, niet alleen feliciteren met dit zeer nuttige verslag maar ook met zijn bereidheid om bijdragen te aanvaarden teneinde tot een zo veelzijdig mogelijk resultaat te komen. Zijn oorspronkelijke intenties waren prijzenswaardig omdat hij probeerde twee vliegen in één klap te slaan: het legaliseren van de papaverteelt en opiumproductie voor medische doeleinden zou niet alleen de heroïneproductie in Afghanistan stilleggen maar ook een oplossing betekenen van het wereldwijde tekort aan pijnstillers. Helaas kregen we te kampen met verschillende praktische problemen, zoals de broosheid van de Afghaanse instellingen en hun onvermogen de opiumproductie te reguleren, de onzekerheid over de economische levensvatbaarheid van een dergelijk plan en de gevaren van de herinvoering van opium in sommige van de dertien Afghaanse provincies waar de productie al is stopgezet. De amendementen van mijn fractie hadden als doel om de aandacht van het verslag weer te vestigen op de essentie: de bestrijding van de opiumproductie in Afghanistan, die niet alleen gevolgen heeft voor Afghanistan maar ook voor buurlanden. De drugs die op illegale wijze uit deze opium worden geproduceerd, worden door sommigen omschreven als de echte massavernietigingswapens, met name in Europa. In onze strijd tegen opiumproductie moeten we rekening houden met de verschillende kenmerken van de verscheidene Afghaanse regio’s. Alleen een combinatie van maatregelen zal succesvol zijn. Ten eerste moet de corruptie die alom aanwezig is in het Afghaanse centrale bestuur, met name in het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie, uitgeroeid worden omdat deze het gehele beleid voor bestrijding van opiumproductie heeft lamgelegd. Ten tweede moeten de omstreeks dertig belangrijkste drugshandelaren, bij naam genoemd in een verslag van de VN en de Wereldbank uit 2006, worden opgespoord, gevangengenomen en berecht, zodat deze dodelijke handel kan worden stopgezet. Ten derde moet de NAVO steun verlenen aan de inspanningen van Afghanistan om deze handel te bestrijden, door laboratoria en voorraden te vernietigen en drugstransporten te verhinderen. Ten vierde moet de verdelging van papaver weloverwogen en selectief geschieden en zich concentreren op gebieden waar boeren echte alternatieven hebben. Dit brengt ons op de punten waarop we het eens zijn met de rapporteur. We zijn allemaal tegen de bespuiting van alle papaverplantages, waar de VS op aandringt, omdat dat de productie van heroïne nauwelijks zou beïnvloeden maar wel tot gevolg zou hebben dat nog meer mensen zich bij de Taliban zouden aansluiten. Ten slotte moet het voorstel van de rapporteur voor een proefproject voor de legale productie van pijnstillers op opiumbasis worden bestudeerd in het kader van een pakket van maatregelen tegen het Afghaanse drugsprobleem. Bovenal is dit verslag een uitdaging aan het adres van de Europese Raad om de heroïneproductie in Afghanistan op een creatieve en gedurfde manier te bestrijden. Er bestaan geen eenvoudige oplossingen voor dit probleem, maar we weten dat het terrorisme en gewelddadig obscurantisme waar de Taliban en Al-Qaeda zich mee bezig houden, alleen overwonnen kan worden als Afghanistan uit de greep van de drugs wordt bevrijd. Ik ben bijna klaar, mijnheer de Voorzitter. Dit verslag moet worden gezien als een dringende oproep aan de lidstaten om al het mogelijke te doen aan de economische en politieke heropbouw van een land dat zo erg te lijden heeft gehad van bloedige conflicten en dat zo belangrijk is voor de regionale en mondiale veiligheid."@nl3
". − Muszę pogratulować sprawozdawcy panu posłowi Marco Cappato nie tylko bardzo pożytecznego sprawozdania, lecz również gotowości przyjęcia uwag, tak aby doprowadzić do jak najszerszego porozumienia. Jego pierwotne zamiary są czytelne, ponieważ chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: zalegalizowanie uprawy maku i produkcji opium w celach medycznych nie tylko doprowadziłyby do zakończenia produkcji heroiny w Afganistanie, lecz również położyłyby kres niedoborowi środków przeciwbólowych na świecie. Niestety natknęliśmy się na poważne praktyczne problemy, takie jak kruchość afgańskich instytucji i ich niezdolność do uregulowania produkcji opium, niepewność w odniesieniu do wiarygodności gospodarczej tego rodzaju systemu oraz niebezpieczeństwo związane z pozwoleniem na ponowne wprowadzenie opium w trzynastu afgańskich regionach, które wstrzymały produkcję. W poprawkach mojej grupy staraliśmy się ponownie skierować uwagę na najważniejszy element w sprawozdaniu: zwalczanie produkcji opium w Afganistanie, która dotyczy nie tylko Afganistanu, lecz również państw z nim sąsiadujących. Narkotyki nielegalnie wytwarzane z opium stanowią, zdaniem niektórych, prawdziwą broń masowego zniszczenia, szczególnie w Europie. W walce z produkcją opium, musimy zwracać szczególną uwagę na cechy charakterystyczne poszczególnych afgańskich regionów. Sukces odniesie tylko połączenie różnych środków. Po pierwsze, należy wyeliminować korupcję, która zalewa afgańską administrację centralną, zwłaszcza ministerstwo spraw wewnętrznych i policję, gdyż paraliżuje ona wszystkie polityki mające zwalczyć produkcję opium. Po drugie, należy ścigać, zatrzymać, a następnie postawić przed sądem około trzydziestu największych przemytników narkotyków zidentyfikowanych w sprawozdaniu ONZ i Banku Światowego z 2006 r., tak aby móc położyć kres morderczemu przemytowi. Po trzecie, NATO musi wspierać afgańskie działania mające zwalczać przemyt, poprzez niszczenie laboratoriów i sklepów oraz zapobieganie transportom narkotyków. Po czwarte, działania mające na celu zlikwidowanie upraw maku powinny być ostrożnie i selektywnie stosowane oraz skoncentrowane na obszarach, gdzie rolnicy mają prawdziwe możliwości. To zbliża nas do punktów wspólnych ze sprawozdawcą. Wszyscy jesteśmy przeciwni masowej fumigacji plantacji maku, popieranej przez Stany Zjednoczone, która zwyczajnie przyczyni się do zasilenia szeregów talibów, nie wpływając w znaczący sposób na produkcję heroiny. Wreszcie, w kontekście pakietu środków mających rozwiązać afgański problem narkotykowy, należy przeanalizować propozycję sprawozdawcy dotyczącą programu pilotażowego w odniesieniu do legalnej produkcji środków przeciwbólowych na bazie opium. W sprawozdaniu przede wszystkim starano się zachęcić Radę Europejską do kreatywności i odwagi w walce przeciwko produkcji heroiny w Afganistanie. Nie ma prostych rozwiązań dla tego problemu, wiemy jednak, że terroryzm i agresywna ciemnota umysłowa, proklamowane przez talibów i Al-Kaidę, skończą się, gdy Afganistan zostanie uwolniony od narkotyków. Zbliżam się do końca, panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie powinno być postrzegane jako pilny apel do państw członkowskich o nieszczędzenie wysiłków ukierunkowanych na odbudowę gospodarczą i polityczną kraju, boleśnie dotkniętego krwawymi konfliktami, co jest tak ważne dla bezpieczeństwa regionalnego i światowego."@pl16
"Saúdo o relator Marco Cappato não só pela elaboração deste útil relatório, mas também pela disponibilidade em contribuir para que ele se tivesse tornado o mais consensual possível. As suas intenções originais eram louváveis. Tratava-se de derrotar dois males de uma só assentada: legalizando a plantação de papoilas e a produção de opiácios para fins médicos, acabava-se não só com a produção de heroína no Afeganistão, mas também com a escassez de medicamentos contra a dor a nível global. Infelizmente, esbarramos em várias considerações práticas, tais como a fragilidade das instituições afegãs e a sua incapacidade de regulação da produção de opiácios, a incerteza quanto à viabilidade económica de um esquema desta natureza ou o perigo de permitir a reintrodução do ópio nalgumas das treze províncias afegãs que deixaram de o produzir. As emendas do meu grupo procuraram recentrar o relatório naquilo que é fundamental: a luta contra a produção do ópio no Afeganistão, que não afecta apenas o Afeganistão e países vizinhos. As drogas que esse ópio ilegalmente produz constituem o que alguns têm chamado de verdadeiras armas de destruição maciça e sobretudo assentadas à Europa. O combate contra a produção de ópio deve ser sensível às especificidades de diferentes regiões do Afeganistão. Só uma combinação de medidas pode vir a ter sucesso. Primeiro, é fundamental combater a corrupção que grassa na administração central afegã, nomeadamente no Ministério do Interior e na polícia, e que tem paralisado qualquer política de combate à produção de ópio. Segundo, urge procurar, capturar e julgar os cerca de 30 principais traficantes identificados num relatório de 2006 da ONU e do Banco Mundial, decapitando, assim, esse tráfico assassino. Terceiro, a NATO deve apoiar as operações afegãs de combate ao tráfico, destruir laboratórios e armazéns e impedir os transportes da droga. Quarto, as acções de erradicação de papoila devem ser cuidadosa e selectivamente aplicadas e concentradas nas áreas onde os camponeses têm verdadeiras alternativas. Isto leva-nos às áreas de consenso com o relator. Todos nos opomos à fumigação indiscriminada de plantações de papoila, como tem sido advogada pelos Estados Unidos da América, que só vai engrossar as fileiras dos talibã sem afectar de forma sustentável a produção de heroína. Finalmente e no contexto de um pacote de medidas para lidar com o problema da droga afegã, a proposta do relator de um projecto-piloto de produção legal de analgésicos opiácios merece ser estudada. Acima de tudo, este relatório procura estimular o Conselho Europeu a ser criativo e audaz no combate à produção de heroína no Afeganistão. Não há soluções fáceis para este desafio, mas sabemos que o terrorismo e o obscurantismo violento advogados pelos talibãs e pela Al-Qaeda só serão derrotados quando o Afeganistão for libertado das garras da droga. Termino, Senhor Presidente. Este relatório deve ser visto como um apelo urgente aos Estados-Membros para não pouparem esforços em reconstruir económica e politicamente um país tão martirizado por conflitos sangrentos e tão importante para a segurança regional e global."@ro18
". Musím zablahoželať spravodajcovi, pánovi Cappatovi, nielen za túto veľmi užitočnú správu, ale aj za jeho ochotu prijímať pripomienky, aby dosiahol čo najširší súhlas. Jeho pôvodné zámery boli chvályhodné, keďže sa pokúšal zabiť dve muchy jednou ranou: legalizácia pestovania maku a výroby ópia na medicínske účely by nielen ukončila výrobu heroínu v Afganistane, ale aj nedostatok liekov na tíšenie bolesti vo svete. Nanešťastie sme narazili na viacero praktických problémov, ako je krehkosť afganských inštitúcií a ich neschopnosť regulovať výrobu ópia, neistota hospodárskej životaschopnosti takéhoto systému a nebezpečenstvo, že by sa umožnil návrat ópia do niektorých z trinástich afganských provincií, kde sa jeho výroba skončila. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy mojej skupiny sa usilovali zmeniť zameranie správy na základný bod: boj proti výrobe ópia v Afganistane, čo sa dotýka nielen Afganistanu, ale aj susediacich krajín. Drogy ilegálne vyrábané z tohto ópia tvoria čosi, čo niekto nazýva ozajstnými zbraňami hromadného ničenia, najmä v Európe. V boji proti výrobe ópia musíme byť citliví na individuálne charakteristiky jednotlivých afganských regiónov. Úspešná bude iba kombinácia viacerých opatrení. Po prvé, vykoreniť treba korupciu, ktorou je prerastená ústredná správa, najmä ministerstvo vnútra a polícia, keďže táto situácia paralyzovala každú politiku v boji proti výrobe ópia. Po druhé, je potrebné nájsť, zadržať a postaviť pred súd asi 30 hlavných obchodníkov s drogami, ktorých identifikovala správa OSN a Svetovej banky z roku 2006, aby sa dal zastaviť tento vražedný obchod. Po tretie, NATO musí podporiť afganské operácie v boji proti tomuto obchodu ničením laboratórií a skladov a zabraňovaním transportu drog. Po štvrté, akcie na likvidáciu maku treba využívať opatrne a selektívne a zamerať ich na oblasti, kde majú pestovatelia reálne alternatívy. Týmto sa dostávame k bodom, v ktorých sa zhodujeme so spravodajcom. Všetci sme proti nevyberanému vypaľovaniu makových porastov, ako to presadzovali USA, čo iba posilní pozície Talibanu bez výraznej zmeny v produkcii heroínu. Na záver chcem dodať, že v kontexte balíka opatrení na riešenie afganského drogového problému by bolo treba preštudovať návrh spravodajcu skúšobného projektu legálnej výroby analgetík na báze ópia. Viac než čokoľvek iné sa táto správa usiluje povzbudiť Európsku radu k tvorivosti a odvahe v boji proti výrobe heroínu v Afganistane. Niet jednoduchých riešení tohto problému, ale vieme, že terorizmus a násilné spiatočníctvo presadzované Talibanom a al-Káidou budú porazené iba vtedy, keď sa Afganistan oslobodí zo zovretia drog. Už končím, pani predsedajúca. Túto správu treba vnímať ako naliehavú výzvu členským štátom, aby neľutovali žiadne úsilie pri hospodárskej a politickej obnove krajiny, ktorá bola tak veľmi postihnutá krvavými konfliktmi a ktorá je taká dôležitá pre regionálnu a globálnu bezpečnosť."@sk19
"Čestitam poročevalcu, gospodu Cappatu, za to zelo uporabno poročilo in njegovo pripravljenost, da sprejme druga mnenja, da se doseže čim bolj celovit sporazum. Njegove prvotne namere so bile hvalevredne, ker je želel rešiti dve zadevi hkrati: legalizacija gojenja maka in pridelavo opija za medicinske namene ne bi le odpravili proizvodnje heroina v Afganistanu, ampak tudi pomanjkanje sredstev proti bolečinam po vsem svetu. Na žalost se soočamo s številnimi političnimi problemi, kot so šibkost afganistanskih institucij in njihova nesposobnost urejanja pridelave opija, negotovost glede ekonomske upravičenosti takšnega načrta in tveganje za ponovno uvedbo opija v nekaterih od trinajstih afganistanskih provinc, ki so proizvodnjo ustavile. Predlogi sprememb moje skupine so skušali preusmeriti poročilo na bistven element: boj proti pridelavi opija v Afganistanu, ki ne vpliva le na Afganistan, ampak tudi na sosednje države. Droge, ki so nezakonito proizvedene iz tega opija, predstavljajo, kot temu pravijo nekateri, pravo orožje za množično uničenje, zlasti v Evropi. V boju proti pridelavi opija moramo upoštevati posamezne lastnosti različnih afganistanskih regij. Uspeli bomo le s kombinacijo ukrepov. Prvič, korupcijo, ki vpliva na afganistansko osrednjo upravo, zlasti na notranje ministrstvo in policijo, je treba izkoreniniti, ker je ohromila vse politike na področju boja proti pridelavi opija. Drugič, približno 30 glavnih prekupčevalcev s prepovedanimi drogami, katerih identiteta je bila ugotovljena v poročilu ZN in Svetovne banke iz leta 2006, je treba poiskati, pridržati in jim soditi, da se prekupčevanje ustavi. Tretjič, NATO mora te afganistanske ukrepe za boj proti prekupčevanju s prepovedanimi drogami podpreti tako, da uniči laboratorije in zaloge ter prepreči transport drog. Četrtič, ukrepe za odpravo gojenja maka je treba uveljavljati natančno in selektivno ter v večji meri na območjih, kjer imajo kmetje dejansko drugo možnost. To je povezano s točkami sporazuma poročevalca. Vsi nasprotujemo neselektivnemu zaplinjevanju plantaž maka, kar so zagovarjale tudi Združene države, kar bo preprosto povečalo število Talibanov in ne bo zagotovilo bistvene spremembe na področju proizvodnje heroina. Končno, v smislu svežnja ukrepov v zvezi z bojem proti afganistanskemu problemu z drogami, je treba preučiti predlog poročevalca za pilotni projekt za zakonito proizvodnjo analgetikov na podlagi opija. To poročilo skuša zlasti spodbuditi Evropski svet, naj v zvezi z bojem proti proizvodnji heroina v Afganistanu sprejema drzne odločitve. Za ta problem ni enostavnih rešitev, ampak vemo, da bosta terorizem in nasilno nazadnjaštvo, ki ju zagovarjajo Talibani in Al Kaida, premagana le, če se bo Afganistan osvobodil problema drog. Gospod predsednik, končujem. To poročilo mora veljati kot nujen poziv državam članicam, naj si čim bolj prizadevajo za gospodarsko in politično obnovo države, ki so jo tako prizadeli krvavi spopadi in ki je tako pomembna v smislu regionalne in svetovne varnosti."@sl20
". Jag måste få gratulera föredraganden Marco Cappato både till detta mycket användbara betänkande och till hans beredvillighet att ta emot synpunkter och därmed nå en så bred överenskommelse som möjligt. Hans ursprungliga avsikter var mycket lovvärda, eftersom han försökte slå två flugor i en smäll – en legalisering av vallmoodling och opiumproduktion för medicinska ändamål skulle inte endast ha inneburit att heroinproduktionen i Afghanistan hade stoppats utan även att bristen på smärtstillande läkemedel världen över hade avhjälpts. Tyvärr stötte vi på ett flertal praktiska problem, bland annat de afghanska institutionernas bräcklighet och deras oförmåga att reglera opiumproduktionen, osäkerheten om den ekonomiska bärkraften i ett sådant projekt och risken med att låta återinföra opium i en del av de tretton provinser i Afghanistan som har upphört med produktionen. Min grupps ändringsförslag syftade till att försöka flytta över tyngdpunkten i betänkandet till det i särklass viktigaste, nämligen kampen mot opiumproduktionen i Afghanistan, vilket inte endast påverkar Afghanistan utan även grannländerna. Den narkotika som illegalt framställs ur detta opium utgör, framför allt i Europa, det som vissa betraktar som de verkliga massförstörelsevapnen. I kampen mot opiumproduktionen måste vi vara lyhörda för det som utmärker de enskilda afghanska regionerna. Endast en kombination av flera åtgärder kommer att vara framgångsrik. För det första måste vi få ett slut på den korruption som genomsyrar den centrala administrationen i Afghanistan, framför allt inrikesministeriet och polisväsendet, eftersom detta har lett till att alla politiska åtgärder för att bekämpa opiumproduktionen har varit ett slag i luften. För det andra måste de omkring 30 största narkotikahandlarna, som omnämns i 2006 års rapport från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) och Världsbanken, letas upp, gripas och ställas inför rätta för att den dödsbringande handeln ska upphöra. För det tredje måste Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) stödja de afghanska insatserna för att få bukt med handeln genom att förstöra laboratorier och lager och förhindra narkotikatransporter. För det fjärde måste åtgärderna för utrotning av vallmoodling genomföras varsamt och selektivt och inriktas mot områden där lantbrukarna har reella alternativ. Vi är nu framme vid de punkter där vi är överens med föredraganden. Alla motsätter sig en urskillningslös desinfektion av vallmoodlingar, vilket USA har förespråkat, något som endast skulle bidra till att öka talibanernas antal utan att märkbart förändra heroinproduktionen. Avslutningsvis bör föredragandens förslag om ett pilotprojekt för laglig framställning av opiumbaserade smärtstillande medel undersökas inom ramen för ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med narkotikaproblemen i Afghanistan. Det viktigaste syftet med betänkandet är att försöka få rådet att agera djärvt och kreativt i kampen mot heroinproduktionen i Afghanistan. Det finns inga enkla lösningar på problemet, men vi vet att den terrorism och den våldspräglade mörkläggning som förespråkas av talibanerna och al-Qaida inte kan fås att upphöra förrän Afghanistan befriats från narkotikans järngrepp. Jag ska snart avsluta mitt inlägg. Betänkandet ska ses som en brådskande uppmaning till medlemsstaterna att inte lämna någon möda ospard för att ekonomiskt och politiskt återuppbygga ett land som drabbats så hårt av blodiga konflikter och som är så viktigt för den regionala och globala säkerheten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph