Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-464"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-464"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I too would like to say thank you very much to Mr Cappato ! In some parts of the country, there is simply no governance, let alone good governance, at the moment. This applies notably to the unstable southern provinces, where the bulk of opium is produced. Finally, the Afghan Government itself has firmly ruled out – and this is an important argument – any licit production of opium. Against this backdrop, the political message in this report does not really send the right signal to our Afghan partners. It might even backfire. The hard and undeniable truth is that reconstruction in Afghanistan will need much more time and resources. It will also require stamina, if we want to bring lasting development to this war-torn country. Progress in state building is only possible with more resolve, including from Afghanistan’s political leadership, notably at the local level. That was, by the way, the message we gave in New York. I agree it is high time to visibly tackle corruption. We have not only said this, but are also trying to help in this by building up a good judicial system and having a police force that really works, in order to convince ordinary Afghans who often remain sceptical. There is a clear way ahead. It is through Afghanistan’s national drug control strategy, which has been endorsed by the international community and contains all the elements needed. This really deserves our unequivocal support, being a comprehensive strategy that includes interdiction, public information, prosecution of known drug dealers and the promotion of local development. Where such a careful policy mix has been used, farmers have already abandoned poppy cultivation, sustainably. In that context, the Commission considers that a proposal to legalise the opium poppy might simply undermine the work it is currently doing in other sectors, notably concerning the rule of law and policing. I welcome this very timely debate on the drug problem – and particularly on Afghanistan’s drug problem – which, as we know, is a major complex issue in the political and security context. We recently had a lot of discussions in New York. There were a number of very important discussions during the UN General Assembly with President Karzai, with UN Secretary-General Ban Ki-moon, and with a host of countries. These focused exactly on this whole complex question. Tonight’s discussion contributes to the wider debate on Afghanistan’s reconstruction, but also on the role of drugs. Let me also commend you for setting up the EP Delegation for relations with Afghanistan. We are taking a keen interest in your work and consider it very important that you have done this. Afghanistan’s drug industry does indeed pose an enormous challenge to progress in state building. The latest United Nations Development Programme (UNDP) report makes for troubling reading. Both poppy cultivation and processing capacity have, unfortunately, increased significantly. Afghanistan’s southern provinces are most affected, with 70% of all the production. The strong link between the insurgency and the drug economy hardly comes as a surprise. However, we must not overlook the positive developments, especially in the more stable parts of the country, where there have been real improvements in health and education, as well as economic growth. Thirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free. That, at least, is very promising, and something on which we can build. The Cappato report gives a complete picture of this situation – and I should thank you for your encouraging remarks on what the Commission is doing – and it also points, quite rightly, to Afghanistan’s responsibility for tackling the opium industry. On that we are in absolute agreement. Yet I must say that I cannot share – at least not yet – the conclusions reached in the report, which proposes to legalise the opium poppy for medical purposes, albeit on a trial basis. At first sight that may be an appealing proposition, but unfortunately there are no simple answers to Afghanistan’s complex drug problem. Let me share with you some of my concerns. Countries like Australia, Turkey and India, which are already producing raw opium for medical purposes, usually have effective law enforcement and also an absence of widespread conflict. Even then, implementation is very difficult. Where such conditions are not being met, opium cultivated legally is promptly diverted, as we have seen in Peru and Bolivia. Obviously, in the case of Afghanistan, licit cultivation would, we fear, simply add to illicit cultivation instead of replacing it. Also, the legal production of opium remains unappealing to local farmers as their revenues would only be around 25-30% of what they can now obtain on the black market. The implementation of such a scheme is complex, and only feasible with subsidies for quality monitoring and the distribution of medical products. Should we support this with taxpayers’ money? The Afghan Government, which is notoriously weak and has weak institutions, unfortunately does not at the moment have – and that is why I said ‘not yet’ – the capacity to oversee such a scheme."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chtěla bych velmi poděkovat panu Cappatovi ! V některých oblastech země jednoduše neexistuje veřejná správa, a to nechejme prozatím bokem dobrou správu věcí veřejných. To platí zejména o nestabilních jižních provinciích, kde se vyrábí převážná část opia. Samotná afghánská vláda navíc rozhodně nedovoluje (a to je důležitý argument) jakoukoliv legální výrobu opia. V této perspektivě není politické poselství zprávy skutečně tím správným signálem našim afghánským partnerům. Mohlo by se dokonce obrátit proti nám. Tvrdou a nepopíratelnou pravdou je, že obnova v Afghánistánu si vyžádá mnohem víc času a peněz. Bude si to žádat i vytrvalost, pokud chceme této zemi postižené vojenským konfliktem přinést trvalý rozvoj. Pokrok v budovaní státu je možný jen při větším odhodlání, i u politického vedení Afghánistánu, zejména na místní úrovni. To bylo, mimochodem, poselství, které jsme odevzdali v New Yorku. Souhlasím s tím, že je nejvyšší čas otevřeně se postavit korupci. My jsme to nejen řekli, ale snažíme se v tom i pomoci budováním kvalitního právního systému a policie, která by skutečně fungovala, abychom přesvědčili obyčejné Afghánce, kteří jsou často skeptičtí. Cesta vpřed je jasná. Vede přes afghánskou národní strategii kontroly drog, kterou schválilo mezinárodní společenství a která obsahuje všechny potřebné prvky. Zaslouží si naši jednomyslnou podporu, neboť je to komplexní strategie, která zahrnuje zákaz, informování veřejnosti, trestní stíhání známých obchodníků s drogami a podporu místního rozvoje. Tam, kde se využívá taková opatrná směs politik, už zemědělci natrvalo zrušili pěstování máku. V tomto kontextu se Komise domnívá, že návrh na legalizaci opiového máku by jednoduše mohl podkopat práci, která už probíhá v jiných oblastech, zejména co se týká právního státu a udržování pořádku. Vítám tuto velmi aktuální diskusi o problematice drog (a speciálně o problematice drog v Afghánistánu), která, jako víme, je velkým, komplikovaným problémem v politickém a bezpečnostním kontextu. Nedávno jsme měli mnoho diskusí v New Yorku. Během Valného shromáždění OSN se tam uskutečnilo mnoho velmi důležitých jednání s prezidentem Karzáím, generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem a s velkým počtem zemí. Tyto rozhovory se soustředily právě na celou tuto komplikovanou otázku. Dnešní rozprava přispívá k širší diskusi o obnově Afghánistánu, ale i o úloze drog. Dovolte mi též pochválit vás za ustanovení delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Afghánistánem. Máme živý zájem o tuto vaši práci a považujeme ji za velmi důležitou. Drogový průmysl Afghánistánu představuje obrovský problém pro pokrok v budovaní státu. Nejnovější zpráva Rozvojového programu OSN je znepokojujícím čtením. Objem pěstování i zpracování máku naneštěstí výrazně vzrostl. Nejvíc jsou postižené jižné provincie Afghánistánu se 70 % celkové produkce. Silná vazba mezi aktivitami povstalců a drogovým hospodářstvím určitě není překvapením. Nesmíme však přehlížet ani pozitivní vývoj, zejména v stabilnějších oblastech země, kde se dosáhlo reálného zlepšení zdravotnictví a vzdělávání, jakožto i hospodářského růstu. V třinácti provinciích severního a středního Afghánistánu se mák skutečně nepěstuje. To je přinejmenším velmi slibné a dá se na tom stavět. Zpráva pana Cappata poskytuje komplexní obraz této situace (a já bych vám měla poděkovat za povzbuzující poznámky o činnosti Komise) a naprosto správně zdůrazňuje zodpovědnost Afghánistánu za řešení problému opiového průmyslu. V tom se zcela shodujeme. Musím však říct, že nemohu, aspoň zatím, souhlasit se závěry, ke kterým tato zpráva dospěla a které navrhují legalizovat opiový mák na lékařské účely, i když jen pokusně. Na první pohled to může vypadat jako přitažlivý návrh, ale naneštěstí ve složitém afghánském drogovém problému neexistují jednoduché odpovědi. Dovolte mi podělit se s vámi o některé své obavy. V zemích, jako je Austrálie, Turecko a Indie, které už vyrábí surové opium pro lékařské účely, zpravidla funguje účinná vymahatelnost práva a na jejich území též neprobíhá rozsáhlý konflikt. I tak je provádění velmi složité. Tam, kde nejsou tyto podmínky splněné, okamžitě dochází k odklonu od legálního pěstování opia, jako jsme to viděli v Peru a Bolívii. Je zřejmé, že v případě Afghánistánu by se zákonné pěstování bohužel prostě přidalo k nezákonnému pěstování, namísto toho, aby ho nahradilo. Legální výroba opia je též pro místní pěstitele neatraktivní, protože jejich příjmy by byly jen okolo 25–30 % z toho, co nyní mohou dostat na černém trhu. Zavedení takovéhoto systému je složité a uskutečnitelné jen s dotacemi na sledování kvality a distribuci zdravotnických výrobků. Měli bychom to podporovat z peněz daňových poplatníků? Afghánská vláda, která je, jak každý ví, slabá a má slabé instituce, naneštěstí v současnosti (a proto jsem řekla „zatím“) není schopná takový systém kontrolovat."@cs1
"Fru formand! Jeg vil også gerne takke hr. Cappato mange gange ! I nogle egne af landet er der ganske enkelt ingen regering, for slet ikke at tale om god regeringsførelse, i øjeblikket. Det gælder især for de ustabile sydlige provinser, hvor størstedelen af opiummen produceres. Og endelig har den afghanske regering selv udelukket - og det er et vigtigt argument - enhver lovlig produktion af opium. På denne baggrund sender det politiske budskab i betænkningen ikke rigtig det rette signal til vores afghanske partnere. Det kan endda give bagslag. Den hårde og ubestridelige sandhed er, at der er brug for meget mere tid og langt flere ressourcer til genopbygningen i Afghanistan. Der er også brug for vedholdenhed, hvis vi vil opnå blivende udvikling i dette krigshærgede land. Fremskridt i forbindelse med opbygning af en stat er kun muligt med mere beslutsomhed, herunder fra Afghanistans politiske lederskab, især på lokalt plan. Det var i øvrigt det budskab, vi fremlagde i New York. Jeg er enig i, at det er på høje tid at gøre noget ved korruptionen. Det er ikke kun noget, vi siger, vi forsøger også at hjælpe med at få det til at ske ved at opbygge et godt retsvæsen og have en politistyrke, der faktisk fungerer, for at overbevise almindelige afghanere, der tit er skeptiske. Der er en tydelig vej frem. Den går gennem Afghanistans nationale strategi til kontrol med narkotika, som har fået tilslutning fra det internationale samfund og indeholder alle de nødvendige elementer. Der er tale om en omfattende strategi, der består af forbud, information af offentligheden, retsforfølgning af kendte narkohandlere og støtte til udvikling på lokalt plan, så den fortjener virkelig vores udelte støtte. De steder, hvor en nøje afstemt politiksammensætning er blevet anvendt, har landmænd allerede opgivet at dyrke valmuer, permanent. I den sammenhæng er det Kommissionens holdning, at et forslag om at legalisere opiumvalmuer simpelthen vil underminere det arbejde, den i øjeblikket er i gang med i andre sektorer, ikke mindst i forhold til retsstatsprincipper og politiarbejde. Jeg hilser denne meget belejlige forhandling om narkoproblemet - og især om Afghanistans narkoproblem - velkommen. Det er, som vi ved, et stort og indviklet emne, både ud fra en politisk og i en sikkerhedsmæssig synsvinkel. For nylig havde vi en masse diskussioner i New York. Der var en række meget vigtige diskussioner under FN's Generalforsamling med præsident Karzai, med FN's generalsekretær Ban Ki-moon og med en lang række lande. De handlede lige præcis om hele dette komplicerede spørgsmål. Aftenens diskussion bidrager til den bredere debat om Afghanistans genopbygning, men også om den rolle, narkotika spiller. Lad mig også rose Dem for at etablere Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Afghanistan. Vi er yderst interesserede i Deres arbejde og betragter det som meget vigtigt, at De har gjort dette. Afghanistans narkoindustri udgør ganske rigtigt en enorm udfordring i forhold til at opnå fremskridt med opbygningen af staten. Den seneste rapport fra FN's Udviklingsprogram (UNDP) er bekymrende læsning. Såvel dyrkningen af valmuer som kapaciteten til at forarbejde dem er desværre forøget betydeligt. Afghanistans sydlige provinser er hårdest ramt med 70 % af den samlede produktion. Den stærke forbindelse mellem opstanden og de økonomiske aspekter ved narkotikaen kommer næppe som nogen overraskelse. Vi må imidlertid ikke overse den positive udvikling, især i de mere stabile dele af landet, hvor der er sket reelle forbedringer inden for sundhed og uddannelse foruden økonomisk vækst. 13 provinser i det nordlige og centrale Afghanistan har faktisk ingen valmuer. Det er i det mindste ganske opmuntrende og noget, vi kan bygge videre på. Cappato-betænkningen maler et fuldstændigt billede af situationen - og jeg vil gerne takke Dem for Deres opmuntrende bemærkninger til Kommissionens arbejde - og den peger også, og med rette, på Afghanistans ansvar for at bekæmpe opiumindustrien. Hvad det angår, er vi fuldstændig enige. Men jeg er nødt til at sige, at jeg ikke deler - i det mindste ikke endnu - betænkningens konklusioner, som foreslår at legalisere opiumvalmuer til medicinske formål, omend som forsøg. Ved første øjekast er det måske nok et tiltalende forslag, men desværre er der ingen enkle svar på Afghanistans komplicerede narkoproblem. Lad mig dele nogle af mine bekymringer med Dem. Lande som Australien, Tyrkiet og Indien, som allerede producerer råopium til medicinske formål, har som regel effektive politistyrker og er ikke plaget af udbredte konflikter. Selv da er det meget vanskeligt at gennemføre. Og hvis disse betingelser ikke er opfyldt, bliver lovligt dyrket opium straks anvendt til andre formål, som vi har set det i Peru og Bolivia. Det er klart, at i Afghanistan ville lovlig dyrkning, frygter vi, ganske enkelt blive lagt oven i den ulovlige dyrkning i stedet for at erstatte den. Desuden er lovlig produktion af opium ikke en attraktiv mulighed for lokale landmænd, eftersom deres indtjening kun ville være omkring 25-30 % af det, de kan tjene på det sorte marked. Gennemførelsen af en sådan ordning er indviklet og kun gennemførlig med subsidier til kvalitetsovervågning og distribution af medicinske produkter. Skulle vi støtte det med skatteydernes penge? Den afghanske regering, som er berygtet for at være svag og har svage institutioner, har desværre ikke i øjeblikket - og det er grunden til, at jeg sagde "ikke endnu" - kapacitet til at styre sådan en ordning."@da2
"Frau Präsidentin! Auch ich möchte Herrn Cappato herzlich danken ! In einigen Teilen des Landes existiert zurzeit einfach gar keine Regierungsgewalt, ganz zu schweigen von einer zuverlässigen Regierungsgewalt. Das trifft insbesondere auf die instabilen südlichen Provinzen zu, wo der Großteil des Opiums produziert wird. Letztendlich hat die afghanische Regierung selbst – und das ist ein entscheidender Punkt – jegliche legale Opiumproduktion ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund sendet die politische Botschaft dieses Berichts wirklich nicht das richtige Signal an unsere afghanischen Partner. Es kann sogar ins Gegenteil umschlagen. Die unbequeme und nicht zu bestreitende Wahrheit ist, dass der Wiederaufbau Afghanistans weitaus mehr Zeit und Mittel in Anspruch nehmen wird. Außerdem wird viel Ausdauer von Nöten sein, wenn wir in diesem vom Krieg erschütterten Land eine nachhaltige Entwicklung herbeiführen wollen. Fortschritte beim Aufbau des Staates sind nur mit mehr Entschlossenheit auch seitens der politischen Führung Afghanistans erreichbar, besonders auf lokaler Ebene. Das war, nebenbei bemerkt, auch die Botschaft, die in New York von uns ausgegangen ist. Ich stimme zu, dass es höchste Zeit ist, spürbare Maßnahmen gegen die Korruption zu ergreifen. Das waren nicht nur leere Worte, denn wir versuchen auch, beim Aufbau eines zuverlässigen Justizwesens und eines tatsächlich funktionierenden Polizeiapparats Unterstützung zu leisten, um die einfache afghanische Bevölkerung zu überzeugen, die oft skeptisch bleibt. Hierfür gibt es eine ganz klare Lösung. Diese besteht in der Nationalen Strategie Afghanistans zur Drogenbekämpfung, die durch die internationale Gemeinschaft unterstützt wird und alle notwendigen Komponenten enthält. Sie verdient tatsächlich unsere volle Unterstützung, denn sie ist eine umfassende Strategie, die Verbote, die Information der Öffentlichkeit, die Strafverfolgung der aktenkundigen Drogenhändler und die Förderung der Entwicklung auf lokaler Ebene umfasst. Dort, wo so sorgfältig aufeinander abgestimmte Strategien zur Anwendung gekommen sind, haben die Bauern den Mohnanbau bereits aufgegeben und zwar dauerhaft. In diesem Zusammenhang besteht in der Kommission die Auffassung, dass der Vorschlag, den Opiummohn zu legalisieren, die Arbeit untergräbt, die sie gegenwärtig auf anderen Sektoren leistet, insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung von Recht und Ordnung. Ich begrüße die genau zur rechten Zeit stattfindende Aussprache über das Drogenproblem – insbesondere über das Drogenproblem in Afghanistan –, das im Hinblick auf das politische Umfeld und die Sicherheitslage ein bekanntermaßen wichtiges und komplexes Thema darstellt. Erst vor Kurzem haben wir in New York viele Diskussionen geführt. Während der UN-Generalversammlung fand eine Reihe wichtiger Aussprachen mit Präsident Karzai, mit dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und einer Vielzahl von Ländern statt. In deren Mittelpunkt stand genau diese komplizierte Frage. Die Aussprache des heutigen Abends trägt zu der umfassenderen Debatte über den Wiederaufbau Afghanistans bei, spricht aber auch die Rolle der Drogen an. Ich möchte Ihnen meine Anerkennung für die Bildung der EP-Delegation für die Beziehungen mit Afghanistan aussprechen. Wir verfolgen Ihre Arbeit mit lebhaftem Interesse und erachten es für sehr wichtig, dass Sie diese in Angriff genommen haben. Die Drogenindustrie Afghanistans stellt tatsächlich eine gewaltige Hürde für den Fortschritt beim Aufbau des Staates dar. Der jüngste Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) ist beunruhigend. Leider sind sowohl die Kapazitäten des Mohnanbaus als auch die der Verarbeitung in bedeutendem Maße gewachsen. Am meisten sind die südlichen Provinzen Afghanistans mit einem Anteil von 70 % an der Gesamtproduktion betroffen. Der enge Zusammenhang zwischen den Unruhen und der Drogenwirtschaft ist kaum überraschend. Wir dürfen jedoch die positiven Entwicklungen nicht übersehen, besonders in den stabileren Teilen des Landes, wo auf dem Gesundheits- und dem Bildungssektor als auch beim Wirtschaftswachstum greifbare Verbesserungen erreicht worden sind. In dreizehn Provinzen des nördlichen und mittleren Teils Afghanistans gibt es überhaupt keinen Mohn. Das ist zumindest vielversprechend und etwas, worauf wir aufbauen können. Im Bericht von Herrn Cappato wird ein vollständiges Bild dieser Situation gezeichnet, und ich möchte Ihnen für die ermutigenden Anmerkungen zu dem danken, was die Kommission unternimmt. Es wird auch ganz richtig auf die Verantwortung Afghanistans bei der Bekämpfung der Opiumindustrie hingewiesen. Darüber sind wir uns absolut einig. Sagen möchte ich jedoch, dass ich die in dem Bericht gezogenen Schlussfolgerungen nicht – zumindest noch nicht – teilen kann, in denen vorgeschlagen wird, den Opiummohn für medizinische Zwecke, wenn auch nur versuchsweise, zu legalisieren. Auf den ersten Blick ist das ein verlockender Vorschlag, aber leider gibt es für Afghanistans vielschichtiges Drogenproblem keine Patentlösung. Ich möchte Sie an einigen meiner Bedenken teilhaben lassen. Länder wie Australien, die Türkei und Indien, die bereits Rohopium für medizinische Zwecke erzeugen, verfügen für gewöhnlich über ein effektives Strafverfolgungssystem, zudem werden dort keine großflächigen Konflikte ausgetragen. Selbst dann ist die Durchführung äußerst schwierig. Dort, wo diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wird das legal angebaute Opium sofort in andere Kanäle geleitet, wie wir es in Peru und Bolivien beobachten konnten. Im Falle Afghanistans, so fürchten wir, würde der legale Anbau ganz klar zum illegalen Anbau nur noch hinzukommen, anstatt ihn zu verdrängen. Darüber hinaus bleibt die legale Opiumproduktion für die ortsansässigen Bauern unattraktiv, denn deren Einnahmen würden lediglich rund 25-30 % dessen betragen, was sie gegenwärtig auf dem Schwarzmarkt erzielen können. Die Umsetzung eines solchen Programms ist kompliziert und nur mit Subventionen für die Qualitätsüberwachung und mit der Verteilung von medizinischen Produkten durchführbar. Sollen wir das aus Steuermitteln finanzieren? Die afghanische Regierung, die bekanntermaßen schwach ist und über schwache Institutionen verfügt, vermag leider zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, ein solches Programm zu leiten – und deshalb sagte ich „noch nicht“."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Cappato ! Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, απλώς δεν υπάρχει διακυβέρνηση, πόσο μάλλον χρηστή διακυβέρνηση, επί του παρόντος. Αυτό ισχύει κυρίως για τις ασταθείς νότιες επαρχίες, όπου παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό οπίου. Τέλος, η ίδια η κυβέρνηση του Αφγανιστάν έχει αυστηρώς αποκλείσει – και αυτό αποτελεί σημαντικό επιχείρημα – κάθε νόμιμη παραγωγή οπίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το πολιτικό μήνυμα της εν λόγω έκθεσης δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε στους αφγανούς εταίρους μας. Ενδέχεται ακόμη και να αποβεί επιζήμιο. Η σκληρή και αδιαμφισβήτητη αλήθεια είναι ότι η ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο και πόρους. Θα απαιτήσει, επίσης, σθένος αν στόχος μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη αυτής της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Η πρόοδος όσον αφορά την οικοδόμηση του κράτους είναι εφικτή μόνο με περισσότερη αποφασιστικότητα, και από την πολιτική ηγεσία του Αφγανιστάν, ιδιαιτέρως στο τοπικό επίπεδο. Αυτό ήταν, παρεμπιπτόντως, το μήνυμα που στείλαμε στη Νέα Υόρκη. Συμφωνώ ότι είναι πλέον καιρός να αντιμετωπίσουμε φανερά τη διαφθορά. Δεν έχουμε μείνει μόνο στα λόγια· προσπαθούμε να συμβάλουμε με την ανάπτυξη ενός καλού δικαστικού συστήματος και την ύπαρξη πραγματικά αποτελεσματικής αστυνομικής δύναμης, ούτως ώστε να πείσουμε τους απλούς αφγανούς πολίτες που συχνά παραμένουν επιφυλακτικοί. Η πορεία είναι ξεκάθαρη. Μέσω της εθνικής στρατηγικής ελέγχου των ναρκωτικών του Αφγανιστάν, που στηρίχθηκε από τη διεθνή κοινότητα και περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτή η στρατηγική αξίζει πράγματι την αμέριστη υποστήριξή μας, καθώς πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει απαγόρευση, πληροφόρηση, δίωξη γνωστών εμπόρων ναρκωτικών και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Όπου έχει χρησιμοποιηθεί ένας τόσο προσεκτικός συνδυασμός πολιτικών, οι παραγωγοί έχουν ήδη εγκαταλείψει την καλλιέργεια παπαρούνας, κατά τρόπο αειφόρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι μια πρόταση νομιμοποίησης της μήκωνος της υπνοφόρου ενδέχεται απλώς να υπονομεύσει το έργο που πραγματοποιεί επί του παρόντος σε άλλους τομείς, κυρίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και την αστυνόμευση. Χαιρετίζω αυτήν την πολύ επίκαιρη συζήτηση για το πρόβλημα των ναρκωτικών – και ιδιαιτέρως για το πρόβλημα των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν – το οποίο, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί μείζον περίπλοκο ζήτημα στο πολιτικό πλαίσιο και στο πλαίσιο ασφαλείας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε σειρά συζητήσεων στη Νέα Υόρκη. Επρόκειτο για ορισμένες πολύ σημαντικές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο Karzai, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon, και πλήθος χωρών. Οι συζητήσεις αυτές επικεντρώθηκαν ακριβώς σε αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Η αποψινή συζήτηση συνεισφέρει στην ευρύτερη συζήτηση για την ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν, αλλά, επίσης, για τον ρόλο των ναρκωτικών. Επιτρέψτε μου ακόμη να σας επαινέσω για τη συγκρότηση αντιπροσωπείας του ΕΚ για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν. Ενδιαφερόμαστε άμεσα για το έργο σας και θεωρούμε πολύ σημαντική την ενέργειά σας. Η βιομηχανία ναρκωτικών του Αφγανιστάν θέτει πράγματι μια τεράστια πρόκληση για την πρόοδο στην ανοικοδόμηση του κράτους. Η τελευταία έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) είναι ανησυχητική. Τόσο η καλλιέργεια παπαρούνας όσο και το δυναμικό μεταποίησης, έχουν, δυστυχώς, σημειώσει σημαντική αύξηση. Περισσότερο πλήττονται οι νότιες επαρχίες του Αφγανιστάν, από όπου προέρχεται το 70% του συνόλου της παραγωγής. Ο ισχυρός δεσμός μεταξύ των εξεγέρσεων και της οικονομίας των ναρκωτικών δεν προκαλεί σχεδόν καμία έκπληξη. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τις θετικές εξελίξεις, ειδικά στις πιο σταθερές περιοχές της χώρας, όπου έχουν σημειωθεί ουσιαστικές βελτιώσεις στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και οικονομική ανάπτυξη. Σε δεκατρείς επαρχίες στο βόρειο και κεντρικό Αφγανιστάν δεν καλλιεργείται όντως παπαρούνα. Το γεγονός αυτό, τουλάχιστον, είναι πολλά υποσχόμενο, και κάτι στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε. Η έκθεση του κ. Cappato παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της κατάστασης – και οφείλω να σας ευχαριστήσω για τις ενθαρρυντικές σας παρατηρήσεις για τη δράση της Επιτροπής – και, επίσης, εστιάζει δικαίως στην ευθύνη του Αφγανιστάν για την αντιμετώπιση της βιομηχανίας οπίου. Πράγμα που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Εντούτοις, οφείλω να πω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω – τουλάχιστον όχι ακόμα – με τα συμπεράσματα της έκθεσης, η οποία προτείνει τη νομιμοποίηση της μήκωνος της υπνοφόρου για ιατρικούς σκοπούς, μολονότι σε δοκιμαστική βάση. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να αποτελεί δελεαστική πρόταση, δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις στο περίπλοκο πρόβλημα των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες ανησυχίες μου. Σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Τουρκία και η Ινδία, που ήδη παράγουν ακατέργαστο όπιο για ιατρικούς σκοπούς, υπάρχουν συνήθως αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιβολής του νόμου καθώς και απουσία εκτεταμένων συγκρούσεων. Ακόμη και τότε, η υλοποίηση είναι πολύ δύσκολη. Σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τέτοιου είδους προϋποθέσεις, το όπιο που καλλιεργείται νόμιμα διοχετεύεται αμέσως σε άλλες οδούς, όπως έχουμε δει στο Περού και στη Βολιβία. Προφανώς, στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η νόμιμη καλλιέργεια, φοβόμαστε, θα προστίθετο απλώς στην παράνομη καλλιέργεια, αντί να την αντικαταστήσει. Ακόμη, η νόμιμη παραγωγή οπίου εξακολουθεί να μην θεωρείται ελκυστική από τους τοπικούς γεωργούς καθώς τα έσοδά τους θα ανέρχονταν μόνο στο 25-30% περίπου όσων μπορούν να εξασφαλίσουν τώρα στη μαύρη αγορά. Η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπλοκη, και εφικτή μόνο με επιδοτήσεις για έλεγχο της ποιότητας και τη διανομή ιατρικών προϊόντων. Πρέπει να στηρίξουμε κάτι τέτοιο με τα χρήματα των φορολογουμένων; Η αφγανική κυβέρνηση, που είναι, ως γνωστό, αδύναμη με αδύναμους θεσμούς, δεν είναι δυστυχώς προς το παρόν – και για αυτόν τον λόγο είπα «όχι ακόμα» – σε θέση να επιβλέψει ένα τέτοιο σύστημα."@el10
"Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias al señor Cappato — ! En algunas zonas del país no hay todavía gobernanza alguna y, mucho menos, una buena gobernanza. Esto se aplica sobre todo a las provincias meridionales más inestables, donde se produce la mayor parte del opio. Por último, el propio Gobierno afgano ha descartado con firmeza —y éste es un argumento importante— toda producción lícita de opio. En estas circunstancias, el mensaje político del informe que hoy nos ocupa no envía realmente la señal adecuada a nuestros socios afganos. Puede incluso que sea contraproducente. La verdad dura e innegable es que la reconstrucción en Afganistán necesitará mucho más tiempo y recursos. Necesitará también resistencia, si queremos conseguir un desarrollo duradero en este país desgarrado por la guerra. El progreso en la construcción del Estado requiere una mayor determinación, también de los líderes políticos afganos, sobre todo en el ámbito local. Ese fue, por cierto, el mensaje que lanzamos desde Nueva York. Estoy de acuerdo con que es hora de combatir de forma manifiesta la corrupción. Nosotros no sólo hemos dicho esto, sino que estamos tratando también de ayudar a crear un buen sistema judicial y una fuerza policial que realmente funcione, para convencer a los ciudadanos afganos, muchos de los cuales siguen mostrándose escépticos. El camino que tenemos por delante está despejado. Pasa por una estrategia nacional de control de las drogas en Afganistán, que ha sido respaldada por la comunidad internacional y que contiene todos los elementos necesarios. Dicha estrategia merece nuestro pleno apoyo, por ser una estrategia que lo abarca todo: prohibición, información pública, persecución de narcotraficantes conocidos y promoción del desarrollo local. En los lugares donde se ha aplicado esta cuidadosa combinación de políticas, los agricultores han abandonado para siempre el cultivo de opio. En este contexto, la Comisión considera que la propuesta de legalizar el cultivo de opio iría en detrimento del trabajo que se está haciendo actualmente en otros ámbitos, sobre todo en materia del Estado de derecho y la vigilancia policial. Celebro este debate tan oportuno sobre el problema de las drogas y, en particular, sobre el problema de las drogas en Afganistán que, como sabemos, es una cuestión muy compleja en el contexto de la política y la seguridad. Recientemente se han mantenido numerosas conversaciones al respecto en Nueva York. Hemos celebrado algunos debates muy importantes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas con el Presidente Karzai, con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y con un sinfín de países. Esos debates han versado precisamente sobre toda esta cuestión tan compleja. El debate de esta noche contribuye a una discusión más amplia sobre la reconstrucción de Afganistán, pero también sobre el papel de las drogas. Permítanme felicitarles también por la creación de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Afganistán. Su trabajo nos interesa mucho y consideramos muy importante que hayan creado esa delegación. El negocio de la droga en Afganistán plantea, efectivamente, un reto enorme al progreso en la construcción del Estado. El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es motivo de preocupación. Tanto el cultivo de adormidera como la capacidad de transformación han aumentado mucho, lamentablemente. Las provincias meridionales de Afganistán son las más afectadas, con el 70 % de toda la producción. El estrecho vínculo existente entre la insurgencia y la economía de las drogas difícilmente puede sorprender a nadie. Pero no debemos pasar por alto los avances positivos, sobre todo en las regiones más estables del país, donde se han conseguido mejoras reales en salud y en educación, así como crecimiento económico. En trece provincias del norte y el centro de Afganistán no se cultiva, de hecho, opio. Eso, al menos, es muy alentador y constituye una base sobre la que poder seguir edificando. El informe Cappato nos ofrece una descripción completa de la situación —y tengo que darle las gracias por sus elogiosos comentarios sobre lo que está haciendo la Comisión— y destaca también, con razón, la responsabilidad que tiene Afganistán en la lucha contra el negocio del opio. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero tengo que decir que no comparto —al menos, todavía no— las conclusiones del informe, en el que se propone la legalización de la producción de opio para fines médicos, aunque sea con carácter experimental. A primera vista, esa propuesta podría resultar atractiva, pero lamentablemente no hay respuestas sencillas al complejo problema de las drogas en Afganistán. Permítanme que comparta con ustedes algunas de mis preocupaciones. Países como Australia, Turquía y la India, que ya están produciendo opio en bruto para fines médicos, suelen disponer de instrumentos eficaces para vigilar la aplicación de la ley y, en general, no tienen ningún conflicto generalizado. Y aún así, la aplicación es muy difícil. En otros países en donde no se dan esas condiciones, el opio cultivado lícitamente se desvía enseguida, como hemos visto en Perú y Bolivia. Es evidente que, en el caso de Afganistán, el cultivo lícito simplemente se sumaría al cultivo ilícito, en lugar de sustituirlo. Asimismo, la producción lícita de opio sigue sin atraer a los agricultores locales, ya que los ingresos que produce son sólo un 25 % a 30 % de lo que se obtiene ahora en el mercado negro. La aplicación de un sistema así es compleja, y sólo posible con subvenciones para los controles de calidad y la distribución de medicamentos. ¿Debemos financiar eso con dinero del contribuyente? El Gobierno afgano, que es notoriamente débil y tiene instituciones débiles, no tiene por ahora, lamentablemente, capacidad para supervisar un sistema así, y por eso he dicho antes «todavía no»."@es21
"Proua juhataja, ka mina tahaksin Marco Cappatot väga tänada ! Mõnes riigi osas lihtsalt ei olegi praegu valitsust, rääkimata heast valitsemistavast. See kehtib eriti ebastabiilsete lõunaprovintside kohta, kus enamik oopiumi toodetakse. Viimaks, Afganistani valitsus on ise kindlalt välistanud igasuguse ebaseadusliku oopiumi tootmise, mis on imporditud argument. Sellisel taustal ei saada selle raporti poliitiline sõnum just õiget signaali meie Afgaani partneritele. See võib isegi tagasilöögi anda. Karm ja ümberlükkamatu tõde on see, et Afganistani ülesehitamine nõuab palju rohkem aega ja vahendeid. Sellesse sõjast laastatud riiki püsiva arengu toomine nõuab ka järjekindlust. Riigi ehitamises on edusammud võimalikud üksnes suurema otsustavusega, sealhulgas Afganistani poliitiliselt juhtkonnalt, eriti kohalikul tasandil. See oli, muide, ka meie sõnum New Yorgis. Olen nõus, et on viimane aeg nähtavalt korruptsiooni vastu võidelda. Me ei ole seda mitte ainult öelnud, vaid püüame sellele ka kaasa aidata, ehitades üles hea õigussüsteemi ja omades politseijõude, mis tõepoolest toimivad, et veenda tavalisi afgaane, kes on tavaliselt skeptilised. Edasine tee on selge. See on Afganistani riiklik uimastite kontrolli strateegia, mida on toetanud rahvusvaheline kogukond ja milles on kõik vajalikud elemendid. See nõuab tõesti meie selget toetust, see kõikehõlmav strateegia, mis hõlmab keelustamist, avalikku teavitamist, tuntud uimastikaubitsejate süüdimõistmist ja kohaliku arengu edendamist. Seal, kus sellist hoolikat poliitikat on kasutatud, on talunikud juba moonikasvatusest jäädavalt loobunud. Selles kontekstis on komisjon seisukohal, et ettepanek legaliseerida oopiumimoon võib lihtsalt kahjustada teistes sektorites praegu tehtavat tööd, eriti mis puutub õigusriiki ja politseitöösse. Ma tervitan seda väga õigeaegset arutelu uimastiprobleemi üle – eriti Afganistani uimastiprobleemi üle – mis, nagu me teame, on suur kompleksne küsimus poliitilises ja julgeoleku kontekstis. Meil olid hiljuti New Yorgis mitmed läbirääkimised. Mitmeid olulisi arutelusid toimus ÜRO Peaassambleel president Hamid Karzaiga, ÜRO peasekretär Ban Ki-mooniga ja võõrustajariigiga. Nendes keskenduti just kogu sellele komplekssele küsimusele. Tänane kõnelus käsitleb laiemat arutelu Afganistani ülesehituse kohta, aga ka uimastite rolli. Lubage mul teid kiita ka Afganistani suhete parlamendidelegatsiooni moodustamise eest. Meil on siiras huvi teie töö vastu ja me peame seda väga oluliseks. Afganistani uimastitööstus on tõepoolest tohutu väljakutse riigiehitamise edusammudele. Viimane ÜRO arenguprogrammi (UNDP) aruanne on murettekitav lugemismaterjal. Kahjuks on oluliselt suurenenud nii moonide kasvatamine kui töötlemisvõimekus. Kõige rohkem mõjutab see Afganistani lõunaprovintse, kus valmib 70 % kogu toodangust. Vastupanuliikumise ja narkomajanduse tugev side ei tule kellelegi üllatusena. Me ei saa siiski mööda vaadata positiivsetest arengutest, eriti riigi stabiilsemates osades, kus on leidnud aset tõeline edasiminek tervishoiu- ja hariduse valdkonnas, aga ka majanduskasv. Kolmteist provintsi Põhja- ja Kesk-Afganistanis on tõepoolest moonivabad. Vähemalt see on paljulubav ja sellele on võimalik ehitada. Cappato raport annab täieliku ülevaate olukorrast – ja ma tänan teid julgustavate märkuste eest komisjoni tegevuse kohta – ja juhib, täiesti õigustatult, tähelepanu Afganistani vastutusele oopiumitööstusega võitlemisel. Selles osas oleme täielikult ühel meelel. Samas ei saa ma nõustuda raporti järeldustega – vähemalt mitte veel –, milles tehakse ettepanek legaliseerida oopiumimoon meditsiinilistel eesmärkidel, vähemalt prooviperioodiks. Esialgu võib see tunduda meelitava ettepanekuna, kuid kahjuks ei ole Afganistani keerulisele uimastiprobleemile olemas lihtsaid lahendusi. Lubage mul teiega jagada oma muret. Riikidel, mis juba toodavad töötlemata oopiumit meditsiinilisel otstarbel, nagu Austraalia, Türgi ja India, on tavaliselt tõhusad õiguskaitseorganid ja tavaliselt ei esine laialdasi konflikte. Kuid isegi siis on rakendamine väga keeruline. Kui need tingimused ei ole täidetud, läheb seaduslikult kasvatatud oopium ruttu kõrvale, nagu oleme näinud Peruus ja Boliivias. Afganistani puhul kardame me kahtlemata, et seaduslik kasvatamine lihtsalt lisanduks ebaseaduslikule, mitte ei asendaks seda. Samuti ei meelita oopiumi seaduslik tootmine kohalikke talunikke, sest nendesissetulek oleks vaid 25–30 % sellest, mida nad praegu mustal turul saavad. Selle teema elluviimine on keeruline ja teostatav üksnes kvaliteedi jälgimise ja meditsiinilisel otstarbel toodete levitamise toetuste najal. Kas seda peaks toetama maksumaksja rahast? Kurikuulsalt nõrgal Afganistani valitsusel ja tema nõrkadel institutsioonidel ei ole praegu – seepärast ma ütlesingi „mitte veel” – võimekust sellist skeemi hallata."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää suuresti Marco Cappatoa ! Joissakin osissa maata ei toistaiseksi ole minkäänlaista hallintoa, saatikka sitten hyvää hallintoa. Näin on varsinkin epävakaissa eteläisissä maakunnissa, joissa tuotetaan valtaosa oopiumista. Lopuksi, Afganistanin hallitus itse on lujasti kieltäytynyt kaikenlaisesta oopiumin laillisesta tuotannosta, mikä on tärkeä kriteeri. Näin ollen mietinnön poliittinen sanoma ei todellisuudessa välitä oikeanlaista viestiä afganistanilaisille kumppaneillemme. Se voisi jopa aiheuttaa takaiskun. Kova ja kiistämätön totuus on, että Afganistanin jälleenrakentaminen vaatii paljon enemmän aikaa ja resursseja. Se edellyttää myös sitkeyttä, jos aiomme aikaansaada kestävää kehitystä tässä sodan runtelemassa maassa. Valtion rakentamisen edistyminen edellyttää suurempaa päättäväisyyttä, ja sitä tarvitaan myös Afganistanin poliittiselta johdolta etenkin paikallisella tasolla. Tämä oli nimenomaan New Yorkissa välittämämme viesti. Olen yhtä mieltä siitä, että on korkea aika tarttua näkyvästi korruptioon. Emme ole vain tyytyneet sanomaan tätä, vaan yritämme myös auttaa siinä rakentamalla hyvän oikeusjärjestelmän ja todella toimivat poliisivoimat vakuuttaaksemme Afganistanin tavan kansalaiset, jotka ovat edelleen usein skeptisiä. Tie eteenpäin on selvä. Eteneminen tapahtuu Afganistanin kansallisen huumausaineiden valvontastrategian kautta, jonka kansainvälinen yhteisö on tunnustanut ja joka sisältää kaiken tarvittavan. Se ansaitsee todellakin yksiselitteisen tukemme, sillä se on kattava strategia, johon kuuluu huumeiden kieltäminen, yleisölle tiedottaminen, tunnettujen huumekauppiaiden syytteeseen asettaminen ja paikallisen kehityksen edistäminen. Alueilla, joilla on käytetty tällaista varovaista eri toimien yhdistelmää, viljelijät ovat jo luopuneet unikonviljelystä kestävästi. Tästä syystä komissio katsoo, että ehdotus oopiumiunikon laillistamiseksi saattaisi vaarantaa työn, jota tehdään parhaillaan muilla aloilla kuten oikeusvaltion ja poliisivalvonnan edistämiseksi. Olen tyytyväinen tähän ajankohtaiseen keskusteluun huumeongelmasta ja etenkin Afganistanin huumeongelmasta, joka on kuten tiedämme tärkeä ja monimutkainen kysymys nykyisessä poliittisessa ja turvallisuustilanteessa. Kävimme hiljattain monia keskusteluja New Yorkissa. YK:n yleiskokouksen aikana käytiin useita tärkeitä keskusteluja presidentti Karzain, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin sekä lukuisten eri maiden kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin nimenomaan tätä hyvin vaikeaa kysymystä. Tämäniltainen keskustelu edistää laajempaa keskustelua Afganistanin jälleenrakentamisesta mutta myös huumeiden asemasta. Haluan myös onnitella teitä suhteista Afganistaniin vastaavan parlamentin valtuuskunnan asettamisesta. Seuraamme työtänne suurella mielenkiinnolla ja pidämme sitä hyvin tärkeänä. Afganistanin huumeteollisuus asettaa todellakin valtavia haasteita valtion rakentamisen etenemiselle. Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) viimeisin raportti on huolestuttavaa luettavaa. Sekä unikonviljely että jalostuskapasiteetti ovat valitettavasti lisääntyneet merkittävästi. Tilanne on pahin Afganistanin eteläisissä maakunnissa, joihin keskittyy 70prosenttia tuotannosta. Kapinallisten ja huumetalouden välinen vahva yhdysside on tuskin yllätys. Meidän ei kuitenkaan tule ylenkatsoa myönteistä kehitystä etenkin maan vakaammissa osissa, joissa on tapahtunut todellista edistymistä terveydenhuollossa ja koulutuksessa sekä talouskasvua. Kolmessatoista Afganistanin pohjois- ja keskiosien maakunnassa ei ole unikkoviljelmiä. Ainakin tämä on hyvin lupaavaa ja antaa perustan, jolle voimme rakentaa. Cappaton mietintö antaa kokonaiskuvan tilanteesta – kiitän teitä myös komission työlle antamistanne kehuista – ja siinä viitataan varsin oikeutetusti Afganistanin vastuuseen oopiumitalouteen liittyvän ongelman hoitamisessa. Tältä osin olemme täysin yhtä mieltä. Minun on kuitenkin sanottava, etten voi ainakaan toistaiseksi yhtyä mietinnön päätelmiin, joissa esitetään oopiumiunikon laillistamista lääkinnällisiin tarkoituksiin, vaikkakin kokeilupohjalta. Ehdotus voi vaikuttaa ensi näkemältä houkuttelevalta, mutta Afganistanin monimutkaiseen huumeongelmaan ei valitettavasti ole yksinkertaisia ratkaisuja. Haluaisin jakaa kanssanne eräät huolenaiheeni. Raakaa oopiumia lääkinnällisiin tarkoituksiin nykyisin tuottavissa maissa kuten Australiassa, Turkissa ja Intiassa lainvalvonta on yleensä tehokasta, eikä niissä ole laajamittaisia konflikteja. Siitä huolimatta toteutus on hyvin vaikeaa. Silloin kun nämä ehdot eivät täyty, laillisesti viljelty oopiumi joutuu nopeasti laittomaan kiertoon, kuten olemme nähneet Perussa ja Boliviassa. Afganistanin tapauksessa pelkäämme tietenkin, että laillista viljelyä harjoitettaisiin vain laittoman viljelyn rinnalla sitä korvaamatta. Lisäksi oopiumin laillinen tuotanto ei ole paikallisille viljelijöille houkuttelevaa, sillä heidän tulonsa olisivat vain noin 25–30prosenttia heidän nykyään pimeillä markkinoilla saamistaan tuloista. Tällaisen suunnitelman täytäntöönpano on monimutkaista ja se on mahdollista vain tukemalla laadunvalvontaa ja lääkkeiden jakelua. Olisiko toimintaa tuettava veronmaksajien varoin? Afganistanin hallitus on tunnetusti heikko, samoin sen toimielimet, eikä sillä valitettavasti ole vielä – ja tästä syystä sanoin aiemmin ”toistaiseksi” – valmiuksia valvoa tällaista hanketta."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens moi aussi à beaucoup remercier M. Cappato Dans certaines parties du pays, il n'y a pour l'instant tout bonnement pas de gouvernance, encore moins de bonne gouvernance. C'est notamment le cas des provinces instables du sud, où la majeure partie de l'opium est produite. Enfin, le gouvernement afghan a fermement rejeté – et c'est là un argument important – toute possibilité de production légale d'opium. Dans ce contexte, le message politique de ce rapport n'envoie pas vraiment le signal adéquat à nos partenaires afghans, bien au contraire. En réalité, la reconstruction de l'Afghanistan demandera beaucoup plus de temps et de ressources que cela. Nous devrons aussi montrer de la persévérance si nous tenons à apporter un développement durable à ce pays déchiré par la guerre. Des progrès dans la construction de l'État ne seront possibles qu'avec davantage de résolution, y compris de la part des dirigeants politiques afghans, notamment au niveau local. Soit dit en passant, tel était le message que nous avons donné à New York. Je suis d'accord pour dire qu'il est grand temps de s'attaquer à la corruption de manière visible. Nous l'avons dit mais nous essayons aussi de contribuer à l'atteinte de cet objectif en favorisant la constitution d'un bon système judiciaire et en gérant une force de police réellement efficace, cela afin de convaincre la population afghane qui reste souvent sceptique. Pour progresser, la voie à suivre est toute tracée. Elle passe par la stratégie nationale afghane de contrôle des drogues, qui a été approuvée par la communauté internationale et contient tous les éléments nécessaires. Cette stratégie mérite vraiment notre soutien inconditionnel car elle est complète, comme on peut en juger: interdiction de production, information du public, poursuite des revendeurs de drogue connus et promotion du développement local. Là où ce type de dosage prudent des politiques a été utilisé, les agriculteurs ont déjà abandonné, de manière durable, la culture du pavot. Dans ce contexte, la Commission estime qu'une proposition visant à légaliser le pavot à opium pourrait tout bonnement saper le travail qu'elle effectue dans d'autres secteurs, notamment concernant l'État de droit et le maintien de l'ordre. Je me réjouis de la tenue de ce débat très opportun sur le problème de la drogue, en particulier concernant l'Afghanistan. Comme nous le savons tous, il s'agit là d'un problème complexe majeur qui relève du domaine politique et sécuritaire. Nous en avons récemment beaucoup parlé à New York. Un certain nombre de discussions très importantes ont été menées pendant l'Assemblée générale de l'ONU avec le président Karzaï, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et les représentants d'une multitude de pays. Ces discussions portaient précisément sur toute cette question d'une grande complexité. Le débat de ce soir contribue au débat plus général sur la reconstruction de l'Afghanistan mais aussi sur le rôle des drogues. Permettez-moi également de vous féliciter pour avoir mis sur pied la délégation du PE pour les relations avec l'Afghanistan. Nous nous intéressons vivement à votre travail et jugeons très important que vous l'ayez entrepris. L'industrie afghane de la drogue constitue en effet un défi énorme pour les progrès de la construction de l'État. Le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est pour le moins préoccupant. Tant la culture que la capacité de traitement du pavot ont malheureusement enregistré une augmentation considérable. Avec 70 % du total de la production, les provinces du sud de l'Afghanistan sont les plus affectées. La constatation du lien étroit qui existe entre les rebelles et l'économie de la drogue n'a rien de surprenant. Cette situation ne doit cependant pas nous masquer les évolutions positives, en particulier dans les régions plus stables du pays, où l'on fait état de réelles améliorations en matière de santé et d'éducation ainsi que de croissance économique. Il faut en effet savoir que le pavot est absent dans 13 provinces du nord et du centre de l'Afghanistan. Voilà au moins une information encourageante, qui nous incite à agir de façon constructive. Le rapport Cappato nous offre une image complète de la situation, et je tiens d'ailleurs à vous remercier pour vos remarques encourageantes sur les actions actuelles de la Commission. Ce rapport met aussi le doigt, à juste titre, sur la responsabilité de l'Afghanistan en matière de lutte contre l'industrie de l'opium. Sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord. Toutefois je dois dire que je ne peux partager – du moins pour l'instant – les conclusions tirées par le rapport, qui propose de légaliser la production d'opium à des fins médicales, même à titre d'essai. À première vue, cette proposition peut paraître attrayante mais, malheureusement, il n'y a pas de réponse simple au problème complexe de la drogue en Afghanistan. Permettez-moi de vous faire part de quelques-unes de mes préoccupations. Des pays comme l'Australie, la Turquie ou l'Inde, qui produisent déjà de l'opium brut à des fins médicales, disposent habituellement d'un système efficace d'application de la loi et ne subissent pas de conflits de grande envergure. Même dans ces conditions, la mise en œuvre de cette production est très difficile. Qui plus est, en l'absence de telles conditions, l'opium cultivé légalement est rapidement détourné, comme nous l'avons vu au Pérou et en Bolivie. De toute évidence, et c'est ce que nous craignons, dans le cas de l'Afghanistan, la culture légale ne ferait que s'ajouter à la culture illégale au lieu de la remplacer. De plus, la production légale d'opium reste inintéressante pour les agriculteurs locaux, qui recevraient dans ce cas des revenus n'atteignant que 25 à 30 % de ce qu'ils peuvent obtenir sur le marché noir. La mise en œuvre d'un tel système est complexe, et faisable uniquement si des subventions sont accordées pour le contrôle de la qualité et la distribution des produits médicaux. Devrions-nous financer ces subventions avec l'argent des contribuables? Le gouvernement afghan, qui est notoirement faible et ne peut compter que sur des institutions faibles, ne possède malheureusement pas encore – et c'est pourquoi j'ai dit «pas encore» – la capacité de superviser un tel système."@fr8
"Elnök asszony, nagy köszönetet kívánok mondani Cappato úrnak ! Az ország egyes részein egyszerűen nincs kormány, pláne jó kormányzás most. Ez különösen igaz a nem stabil déli tartományokra, ahol a legtöbb ópiumot termesztik. Végül maga az afgán kormány határozottan kizárta a legális ópiumtermesztést, ami igen fontos érv. E probléma összefüggésében a jelentésben foglalt politikai üzenet nem a megfelelő üzenetet küldi afgán partnereinknek. Még visszafelé is elsülhet. A kemény, tagadhatatlan igazság az, hogy az aafganisztáni újjáépítés több időt és erőforrást tesz szükségessé. Emellett lelkierőt is, ha ebbe a háború sújtotta országba tartós fejlődést kívánunk elhozni. Az államépítés fejlődése csak több elszántsággal valósulhat meg, ideértve Afganisztán politikai vezetését is, különösen helyi szinten. Ezt az üzenetet közvetítettük pl. New York-ban. Egyetértek abban, hogy nagyon is ideje a korrupció látható kezelésének. Ezt nemcsak elmondtuk, hanem segíteni is próbálunk ebben, egy megfelelő bírósági rendszer kiépítésével, illetve egy olyan rendőri erő kialakításával, mely valóban működik, hogy meggyőzzük a gyakran szkeptikus afgán átlagembereket. Egyértelmű, hogy milyen utat válasszunk. Afganisztán nemze drogellenőrzési stratégiájáról van szó, melyet a nemzetközi közösség is támogatott, és mely minden lényeges elemet tartalmaz. Valóban megérdemli egyhangú támogatásunkat, mivel olyan átfogó stratégia, melynek része a tilalom, a nyilvános tájékoztatás, az ismert drogkereskedők vád alá helyezése és a helyi fejlődés támogatása. Amennyiben ilyen gondos szakpolitikai keveréket használnak, a gazdálkodók máris felhagynak a máktermesztéssel, fenntartható módon. Ezzel összefüggésben a Bizottság szerint az ópiummák legalizálására vonatkozó javaslat egyszerűen veszélyeztetné jelenlegi munkáját más ágazatokban, különösen ideértve a jogállamiságot és a rendőri munkát. Üdvözlöm ezt az igen időszerű vitát a drogproblémáról és különösen Afganisztán drogproblémájáról – ami, mint tudjuk, fontos és összetett kérdés a politikai és a biztonsági kontextusban. Nemrég sok vitánk volt New York-ban. Számos igen fontos megbeszélés zajlott az ENSZ Közgyűlése során Karzai elnökkel, Ban Ki-moon ENSZ-főtitkárra, illetve a fogadó országokkal. Ezek e bonyolult kérdéskör egészére összpontosítottak. A ma esti vita az Afganisztán újjáépítéséről szóló tágabb vitának a része, de a drogok szerepéről is szól. Hadd fejezzem ki elismerésemet az Afganisztánnal való kapcsolatokért felelős EP-küldöttség létrehozásáért is. Nagyban érdeklődünk az Önök munkája iránt, és igen fontosnak tekintjük, hogy ezt elvégezték. Afganisztán drogipara valóban komoly kihívás az államépítés fejlődését illetően. A legutóbbi ENSZ fejlesztési programról (UNDP) készült jelentés bonyolítja az értelmezést. Mind a máktermesztési, mind a –feldolgozási kapacitás sajnos jelentősen nőtt. Afganisztán déli tartományai a legérintettebbek, itt zajlik a teljes termelés 70%-a. A zavargások és a droggazdaság közötti erős kapcsolat aligha meglepő. Azonban nem szabad eltekintenünk a kedvező fejleményektől, különösen az ország stabilabb részein, ahol valós fejlődést élt át az egészségügy és az oktatás, illetve a gazdasági növekedés. Észak- és Közép-Afganisztánban tizenhárom tartomány valóban mákmentes. Ez legalábbis igen ígéretes, és erre lehet építeni. A Cappato-jelentés a helyzetről teljes képet ad, és szeretném megköszönni bátorító megjegyzéseit a Bizottság munkájáról, emellett pedig helyesen mutat rá arra is, hogy Afganisztán felelős az ópiumipar kezeléséért. Ebben teljesen egyetértünk. Mégis meg kell mondanom, hogy egyelőre legalábbis nem osztozom a jelentés következtetéseiben, mely orvosi célokra legalizálná az ópiummákot, habár kísérleti alapon. Első látásra ez vonzó javaslat, sajnos azonban nincsenek egyszerű válaszok Afganisztán összetett drogproblémájára. Megosztanám Önökkel néhány aggályomat. Ausztrália, Törökország, India és a hasonló országok, melyek máris állítanak elő nyers ópiumot gyógyászati célra, általában eredményes rendészeti rendszerrel bírnak, és nem jellemzik ezeket széles körű konfliktusok. A végrehajtás még így is igen nehézkes. Amennyiben az ilyen feltételek nem teljesülnek, a törvényesen termesztett ópium azonnal szem elől vész, ahogy azt Peruban és Bolíviában láttuk. Nyilvánvaló, hogy Afganisztán esetében a legális termesztés félelmeink szerint csak kiegészítené az illegális termesztést, nem felváltaná. Emellett az ópium legális termelése nem elég vonzó a helyi gazdálkodók számára, mivel bevételük csak 25-30% marad ahhoz képest, amit most a feketepiacon megszerezhetnek. Egy ilyen rendszer végrehajtása bonyolult, és csak a minőségi nyomon követésre és az orvosi termékek elosztására vonatkozó támogatásokkal keresztülvihető. Támogassuk ezt az adófizetők pénzéből? Az afgán kormány, mely hírhedten gyenge, és gyengék az intézményei, sajnos jelenleg nem rendelkezik – ezért mondom, hogy „még nem” – kapacitással egy ilyen rendszer felügyeletére."@hu11
". Signora Presidente, anch’io desidero ringraziare l’onorevole Cappato ! In alcune zone del paese, al momento, semplicemente non esiste governo, per non parlare di buon governo. Questa situazione è valida in particolare per le instabili province meridionali, in cui si produce la maggior parte dell’oppio. Finalmente lo stesso governo afghano ha escluso fermamente, e si tratta di un argomento importante, qualsiasi produzione legale di oppio. Con queste premesse, il messaggio politico in questa relazione non trasmette veramente il giusto segnale ai nostri afghani. Potrebbe addirittura ritorcersi contro di noi. La dura e innegabile verità è che la ricostruzione in Afghanistan avrà bisogno di più tempo e risorse. Richiederà inoltre energia, se abbiamo intenzione di introdurre uno sviluppo durevole a questo paese distrutto dalla guerra. Progressi nella costruzione dello Stato sono possibili soltanto con maggiore determinazione, anche da parte della politica dell’Afghanistan, in particolare a livello locale. Era questo, per inciso, il messaggio che abbiamo comunicato a New York. Sono d’accordo che sia giunto il momento di affrontare apertamente la corruzione. Non solo abbiamo affermato ciò, ma stiamo anche cercando di contribuire a tale aspetto sviluppando un efficace sistema giudiziario e facendo sì che le forze di polizia funzionino davvero, al fine di convincere gli afghani comuni che spesso restano scettici. La strada da percorrere è chiara: è attraverso una strategia nazionale di controllo delle droghe in Afghanistan, che è stata appoggiata dalla comunità internazione e che contiene tutti gli elementi necessari. Questa iniziativa merita veramente il nostro completo sostegno, essendo una strategia esaustiva che include interdizione, informazione pubblica, azioni penali contro noti spacciatori di droga e la promozione dello sviluppo locale. Laddove è stata impiegata un’attenta combinazione politica simile, gli agricoltori hanno già abbandonato la coltivazione del papavero in modo equilibrato. In questo quadro, la Commissione ritiene che la proposta di legalizzare il papavero da oppio potrebbe solo indebolire il lavoro che sta attualmente svolgendo in altri settori, in particolare a riguardo dello Stato di diritto e dell’ordine pubblico. Accolgo con favore questa discussione molto opportuna sul problema relativo alla droga, e in particolare a quello dell’Afghanistan, che, com’è noto, è una questione alquanto complessa nel contesto politico e in materia di sicurezza. Di recente abbiamo condotto numerose discussioni a New York. Ci sono stati alcuni dibattiti molto importanti durante l’Assemblea generale dell’ONU con il Presidente Karzai, con il Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon, e con un gran numero di paesi. Tali dibattiti si sono incentrati proprio su questa complessa questione. La discussione di stasera contribuisce a un dibattito più ampio sulla ricostruzione dell’Afghanistan, ma anche sul ruolo delle droghe. Permettetemi di farvi i complimenti per aver istituito la delegazione del PE per le relazioni con l’Afghanistan. Ci stiamo appassionando al vostro operato e riteniamo molto importante aver agito in questo modo. L’industria della droga in Afghanistan presenta effettivamente un’enorme sfida per i progressi nella costruzione dello Stato. L’ultima relazione del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) si dirige verso un’interpretazione problematica. Purtroppo, sia la coltivazione del papavero, sia la capacità di lavorazione hanno avuto un significativo incremento. Le province meridionali dell’Afghanistan sono le più colpite, con il 70 per cento dell’intera produzione. Il forte legame tra rivolte ed economia della droga rappresenta difficilmente una sorpresa. Tuttavia, non dobbiamo trascurare gli sviluppi positivi, in particolare nelle zone più stabili del paese, in cui sono avvenuti reali miglioramenti in salute e istruzione, nonché nella crescita economica. Tredici province nell’Afghanistan settentrionale e centrale, in effetti, sono libere dalla coltivazione del papavero. Tale condizione, almeno, è molto promettente, e su cui possiamo compiere progressi. La relazione Cappato fornisce un quadro completo di questa situazione, e devo ringraziarla per i suoi incoraggianti commenti sull’operato della Commissione, e sottolinea inoltre, piuttosto giustamente, la responsabilità dell’Afghanistan nel trattare l’industria dell’oppio. A questo proposito siamo in totale accordo. Eppure, devo dire che non posso approvare, almeno non ancora, le conclusioni raggiunte nella relazione, che propone di legalizzare il papavero da oppio a fini medici, sebbene a livello sperimentale. A prima vista potrebbe sembrare una proposta interessante, ma sfortunatamente non esistono risposte semplici al complicato problema della droga in Afghanistan. Consentitemi di condividere con voi alcune delle mie preoccupazioni. Paesi come Australia, Turchia e India, che producono già oppio grezzo a scopo medico, di solito dispongono di un’efficace applicazione della legge e non presentano conflitti molto estesi. Anche in questo caso, l’applicazione è molto complicata. Laddove non si soddisfacessero tali condizioni, l’oppio coltivato legalmente è prontamente eliminato, come accaduto in Perù e Bolivia. Ovviamente, nel caso dell’Afghanistan, temiamo che una coltivazione legale si aggiungerebbe semplicemente a quella illegale, anziché sostituirla. Inoltre, la produzione legale di oppio non attrae gli agricoltori locali, poiché i loro ricavi sarebbero pari solo a circa il 25-30 per cento di ciò che possono ottenere adesso al mercato nero. L’attuazione di un sistema simile è complessa, e fattibile solo con sussidi per il controllo della qualità e la distribuzione di prodotti medici. Dovremmo sostenere tutto ciò con il denaro dei contribuenti? Il governo afghano, che notoriamente è debole e dotato di istituzioni inefficaci, purtroppo, adesso non ha, ed è per questa ragione che ho detto “non ancora”, la capacità di soprintendere a tale sistema."@it12
"Gerb. pirmininke, aš irgi norėčiau nuoširdžiai padėkoti M. Cappato ! Kai kuriuose šalies dalyse šiuo metu tiesiog nėra valdžios, jau nekalbant apie gera valdymą. Ypač tai liečia nestabilias pietines provincijas, kuriuose pagaminama didžioji dalis opiumo. Pagaliau Afganistano vyriausybė ryžtingai panaikino – ir tai yra svarbus argumentas – bet kokią legalią opiumo gamybą. Esant tokioms aplinkybėms, šio pranešimo politiniu turiniu iš tikrųjų nepasiunčiamas reikiamas signalas mūsų partneriams Afganistane. Jo rezultatas gali būti netgi priešingas. Sunki ir nepaneigiama tiesa yra ta, kad Afganistano atkūrimui reikės daug daugiau laiko ir išteklių. Be to, jeigu norime į šią karo nusiaubtą šalį atnešti patvarią plėtrą, tam reikės ir ištvermės. Valstybės kūrimo pažanga galima tik esant daugiau ryžtingumo – taip pat iš Afganistano politinės vadovybės, ypač jos vietinio lygmens, pusės. Beje, tokį signalą mes pasiuntėme iš Niujorko. Aš suprantu, kad pats metas regimai prigriebti korupciją. Mes ne tik tai pasakėme, bet ir stengiamės padėti tai atlikti kurdami gerą teismų sistemą ir organizuodami policijos pajėgas, kurios būtų tikrai veiksmingos, kad įtikintume eilinius afganus, kurie dažnai lieka skeptiški. Kelio gairės yra aiškios. Jis veda per Afganistano nacionalinę narkotikų kontrolės strategiją, kuriai pritarė tarptautinė bendruomenė ir kurioje yra visi reikiami elementai. Tai tikrai nusipelno nedviprasmiškos mūsų paramos, tai išsami strategija, aprėpianti uždraudimą, visuomenės informavimą, žinomų narkotikų platintojų baudžiamąjį persekiojimą ir vietinės plėtros rėmimą. Ten, kur taikomas toks kruopštus politinių priemonių derinys, ūkininkai jau tvirtai nustojo auginti aguonas. Todėl Komisija mano, kad siūlymas legalizuoti daržines aguonas galėtų pakenkti šiuo metu jos atliekamam darbui kituose sektoriuose, ypač dėl teisinės valstybės ir teisėtvarkos palaikymo. Aš visokeriopai palaikau šią labai laiku surengtą diskusiją dėl narkotikų problemos – ypač dėl narkotikų problemos Afganistane – kuris, kaip žinia, yra labai svarbus ir sudėtingas klausimas politikos ir saugumo kontekste. Neseniai mes daug diskutavome Niujorke. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje buvo surengta nemaža labai svarbių diskusijų su Prezidentu H. Karzai, Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Ban Ki-moon bei daugeliu šalių. Jode kaip tik daugiausia dėmesio buvo skiriama visam šiam sudėtingam klausimui. Šio vakaro diskusija prisidedama prie platesnės diskusijos dėl Afganistano atstatymo – tačiau ir dėl narkotikų vaidmens. Be to, leiskite man jus pagirti už Europos Parlamento delegacija santykiams su Afganistanu įsteigimą. Mes esame labai suinteresuoti jūsų darbu ir manome, kad labai svarbu, jog jūs tai atlikote. Afganistano narkotiko pramonė iš tiesų kelia didžiulį iššūkį valstybės kūrimo pažangai. Naujausią Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) pranešimą skaityti nėra malonu. Deja, tiek aguonų auginimo, tiek perdirbimo pajėgumai smarkiai išaugo. Ypač tai liečia pietines Afganistano provincijas, kurioms tenka 70 proc. visos gamybos. Vargu ar gali stebinti stiprus maištų ir narkotikų ekonomikos tarpusavio ryšys. Tačiau neturėtume nepastebėti ir teigiamų įvykių, ypač stabilesniosiose šalies dalyse, kuriose realiai pagerėjo sveikatos ir švietimo padėtis bei išaugo ekonomika. Trylikoje šiaurės ir vidurio Afganistano provincijų aguonų išties nėra. Tai mažų mažiausiai teikia vilčių, ir tuo galime remtis. M. Cappato pranešime pateikiamas išsamus padėties vaizdas – ir aš turiu jums padėkoti už jūsų skatinančias pastabas dėl Komisijos veiklos – ir jame gana teisingai nurodoma Afganistano atsakomybė už kovą su opiumo pramone. Dėl to mes visiškai sutinkame. Vis dėlto turiu pareikšti, kad negaliu pritarti, bent jau kol kas, pranešimo išvadoms, kuriose siūloma legalizuoti daržinių aguonų auginimą medicinos tikslams, nors ir eksperimento tvarka. Toks pasiūlymas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti patraukliai, tačiau, sprendžiant sudėtingą Afganistano narkotikų problemą, paprastų atsakymų, deja, nėra. Leiskite pasidalyti kai kuriais savo nuogąstavimais. Šalys – pavyzdžiui, Australija, Turkija ir Indija, kurios jau gamina opiumo žaliavą medicinos tikslams, paprastai turi veiksmingą teisėsaugos sistemą; be to, jose nėra išplitusių konfliktų. Tačiau net ir esant tokioms sąlygoms tai įgyvendinama labai sunkiai. O kai tokios sąlygos netenkinamos, legaliai auginamas opiumas greitai nukreipiamas kitur – tai jau matėme Peru ir Bolivijoje. Akivaizdu, kad Afganistane teisėtas auginimas tiesiog prisidėtų prie neteisėto auginimo, užuot jį pakeitęs, ir to mes baiminamės. Be to, legali opiumo gamyba vietos ūkininkams liks nepatraukli, kadangi jų pajamos tokiu atveju sudarytų 25-30 proc. pajamų, kurias jie dabar gali gauti juodojoje rinkoje. Įgyvendinti tokį projektą yra sudėtinga, ir tai įmanoma tik subsidijuojant medicinos produktų kokybės stebėseną ir platinimą. Ar mes tai turėtume remti mokesčių mokėtojų pinigais? Afganistano vyriausybė, kuri aiškiai yra silpna ir turi silpnas institucijas, šiuo metu neturi – ir todėl aš sakiau, kad „kol kas“ negaliu pritarti – pajėgumų tokiam projektui prižiūrėti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es arī vēlētos teikt kungam: „Liels paldies jums!” ! Šobrīd dažās valsts daļās bez labas pārvaldības vispār nav nekādas pārvaldības. Tas sevišķi attiecas uz nestabilajām dienvidu provincēm, kur ir saražota opija lielākā daļa. Visbeidzot Afganistānas valdība pati ir stingri noraidījusi – un tas ir svarīgs arguments – jebkuru likumīgu opija ražošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, politiskais vēstījums šajā ziņojumā patiešām nenodod pareizo signālu mūsu Afganistānas partneriem. Tas var pat izraisīt pretēju efektu. Smagā un nenoliedzamā patiesība ir, ka rekonstrukcijai Afganistānā vajadzēs daudz vairāk laika un resursu. Tam arī būs nepieciešama izturība, ja mēs vēlamies radīt attīstību ilgtermiņā šajā kara plosītajā valstī. Progress valsts veidošanā ir vienīgi iespējams ar lielāku apņēmību, tostarp arī no Afganistānas politiskās vadības puses, īpaši vietējā līmenī. Starp citu, tas bija vēstījums, ko mēs nodevām Ņujorkā. Es piekrītu, ka tas ir steidzami redzamā veidā novērst korupciju. Mēs ne tikai esam to teikuši, bet arī mēģinām palīdzēt šajā saistībā, izveidojot labu tiesu sistēmu un ieviešot policijas dienestu, kurš patiešām strādā, lai pārliecinātu vienkāršos Afganistānas iedzīvotājus, kas bieži turpina būt skeptiski nosakņoti. Ir skaidrs virziens, kā to turpmāk īstenot. Tas ir jāīsteno ar Afganistānas valsts narkotiku kontroles stratēģiju, kuru ir apstiprinājusi starptautiskā sabiedrība un kurā ir visi nepieciešamie elementi. Tā patiešām ir pelnījusi mūsu skaidru atbalstu kā visaptveroša stratēģija, kas ietver aizliegumu, sabiedrības informēšanu, zināmo narkotiku tirgotāju saukšanu pie atbildības un reģionālās attīstības veicināšanu. Kur tiek izmantots šāds rūpīgi sagatavots politikas pasākumu apkopojums, zemnieki jau ir atteikušies no magoņu audzēšanas ilgtspējīgā veidā. Šajā kontekstā Komisija uzskata, ka priekšlikums legalizēt opija magones var tikai graut to darbu, ko tā šobrīd veic dažādās nozarēs, īpaši attiecībā uz tiesiskumu un policijas kontroli. Es atzinīgi vērtēju šīs ļoti savlaicīgās debates par narkotiku problēmu un jo īpaši par Afganistānas narkotiku problēmu, kura, kā mēs zinām, ir nozīmīgs sarežģīts jautājums politiskajā un drošības kontekstā. Mums nesen bija daudz debašu Ņujorkā. Bija daudzas ļoti svarīgas diskusijas ANO Ģenerālās asamblejas laikā ar prezidentu ar ANO ģenerālsekretāru un ar daudzām valstīm. Šajās debatēs tieši pievērsās visam šim sarežģītajam jautājumam. Ar šā vakara diskusijām veicina ne tikai plašākās debatēs par Afganistānas rekonstrukciju, bet arī par narkotiku lomu. Ļaujiet man arī paust jums atzinību par EP delegācijas izveidošanu attiecībām uz Afganistānu. Mēs esam ļoti ieinteresēti jūsu darbā un mēs uzskatām to par ļoti svarīgu, ka jūs šo esat paveicis. Afganistānas narkotiku nozare tiešām rada milzīgu izaicinājumu progresu panākšanai valsts veidošanā. Pēdējo Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas ( ) ziņojumu ir satraucoši lasīt. Diemžēl gan opija magoņu audzēšanas apjoms, gan pārstrādes jauda ir ievērojami pieauguši. Visvairāk skartas ir Afganistānas dienvidu provinces ar 70 % no visas ražošanas apjoma. Spēcīga saistība starp nemieriem un narkotiku ekonomiku diez vai ir kā pārsteigums. Tomēr mēs nedrīkstam ignorēt pozitīvās attīstības tendences, īpaši valsts stabilākajās daļās, kur ir bijuši reāli uzlabojumi veselības un izglītības jomās, kā arī attiecībā uz ekonomisko izaugsmi. Trīspadsmit provincēs Afganistānas ziemeļos un centrālajā daļā patiešām netiek audzētas magones. Tas vismaz ir ļoti daudzsološi un kaut kas, uz ko mēs varam balstīties. ziņojums sniedz pilnīgu priekšstatu par šo situāciju – un man ir jāpateicas jums par jūsu pamudinošajām piezīmēm par to, ko dara Komisija – un ar to arī pilnīgi pareizi norāda uz Afganistānas atbildību par opija nozares apkarošanu. Attiecībā uz to mums ir pilnīga vienprātība. Tomēr man ir jāsaka, ka es nevaru piekrist– vismaz vēl ne– secinājumiem, pie kuriem ir nonākts šajā ziņojumā, ar kuriem ierosina legalizēt opija magoņu audzēšanu medicīnas vajadzībām, lai gan izmēģinājuma veidā. Pirmajā brīdī tas varētu šķist interesants priekšlikums, bet diemžēl uz Afganistānas sarežģīto narkotiku problēmu nav vienkāršu atbilžu. Ļaujiet man dalīties ar jums dažās no manās bažām. Tādās valstīs kā Austrālija, Turcija un Indija, kuras jau ražo neapstrādātu opiju medicīnas vajadzībām, parasti tiek efektīvi nodrošināta tiesiskā kārtība un tajās nav plaša konflikta. Pat tādā gadījumā īstenošana ir ļoti grūta. Tur, kur šādi nosacījumi nav izpildīti, likumīgi audzētais opijs tiek tūlīt novirzīts, kā mēs to esam redzējuši Peru un Bolīvijā. Acīmredzot Afganistānas gadījumā likumīga magoņu audzēšana, mēs baidāmies, tikai palielinātu nelikumīgo audzēšanu tā vietā, lai aizstātu to. Arī likumīga opija ražošana joprojām ir nepievilcīga vietējiem zemniekiem, tā kā viņu ienākumi būtu tikai aptuveni 25-30 % no tiem, ko viņi tagad var gūt melnajā tirgū. Šādas sistēmas īstenošana ir sarežģīta un praktiski vienīgi iespējama ar subsīdijām kvalitātes uzraudzīšanai un zāļu izplatīšanai. Vai mums tas būtu jāatbalsta ar nodokļu maksātāju naudu? Afganistānas valdībai, kura ir vispārzināma kā vāja un kurai ir vājas iestādes, diemžēl pašlaik nav – un tāpēc es teicu “vēl ne” – kapacitātes, lai pārraudzītu šādu sistēmu."@lv13
"Madam President, I too would like to say thank you very much to Mr Cappato ! In some parts of the country, there is simply no governance, let alone good governance, at the moment. This applies notably to the unstable southern provinces, where the bulk of opium is produced. Finally, the Afghan Government itself has firmly ruled out – and this is an important argument – any licit production of opium. Against this backdrop, the political message in this report does not really send the right signal to our Afghan partners. It might even backfire. The hard and undeniable truth is that reconstruction in Afghanistan will need much more time and resources. It will also require stamina, if we want to bring lasting development to this war-torn country. Progress in state building is only possible with more resolve, including from Afghanistan’s political leadership, notably at the local level. That was, by the way, the message we gave in New York. I agree it is high time to visibly tackle corruption. We have not only said this, but are also trying to help in this by building up a good judicial system and having a police force that really works, in order to convince ordinary Afghans who often remain sceptical. There is a clear way ahead. It is through Afghanistan’s national drug control strategy, which has been endorsed by the international community and contains all the elements needed. This really deserves our unequivocal support, being a comprehensive strategy that includes interdiction, public information, prosecution of known drug dealers and the promotion of local development. Where such a careful policy mix has been used, farmers have already abandoned poppy cultivation, sustainably. In that context, the Commission considers that a proposal to legalise the opium poppy might simply undermine the work it is currently doing in other sectors, notably concerning the rule of law and policing. I welcome this very timely debate on the drug problem – and particularly on Afghanistan’s drug problem – which, as we know, is a major complex issue in the political and security context. We recently had a lot of discussions in New York. There were a number of very important discussions during the UN General Assembly with President Karzai, with UN Secretary-General Ban Ki-moon, and with a host of countries. These focused exactly on this whole complex question. Tonight’s discussion contributes to the wider debate on Afghanistan’s reconstruction, but also on the role of drugs. Let me also commend you for setting up the EP Delegation for relations with Afghanistan. We are taking a keen interest in your work and consider it very important that you have done this. Afghanistan’s drug industry does indeed pose an enormous challenge to progress in state building. The latest United Nations Development Programme (UNDP) report makes for troubling reading. Both poppy cultivation and processing capacity have, unfortunately, increased significantly. Afghanistan’s southern provinces are most affected, with 70% of all the production. The strong link between the insurgency and the drug economy hardly comes as a surprise. However, we must not overlook the positive developments, especially in the more stable parts of the country, where there have been real improvements in health and education, as well as economic growth. Thirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free. That, at least, is very promising, and something on which we can build. The Cappato report gives a complete picture of this situation – and I should thank you for your encouraging remarks on what the Commission is doing – and it also points, quite rightly, to Afghanistan’s responsibility for tackling the opium industry. On that we are in absolute agreement. Yet I must say that I cannot share – at least not yet – the conclusions reached in the report, which proposes to legalise the opium poppy for medical purposes, albeit on a trial basis. At first sight that may be an appealing proposition, but unfortunately there are no simple answers to Afghanistan’s complex drug problem. Let me share with you some of my concerns. Countries like Australia, Turkey and India, which are already producing raw opium for medical purposes, usually have effective law enforcement and also an absence of widespread conflict. Even then, implementation is very difficult. Where such conditions are not being met, opium cultivated legally is promptly diverted, as we have seen in Peru and Bolivia. Obviously, in the case of Afghanistan, licit cultivation would, we fear, simply add to illicit cultivation instead of replacing it. Also, the legal production of opium remains unappealing to local farmers as their revenues would only be around 25-30% of what they can now obtain on the black market. The implementation of such a scheme is complex, and only feasible with subsidies for quality monitoring and the distribution of medical products. Should we support this with taxpayers’ money? The Afghan Government, which is notoriously weak and has weak institutions, unfortunately does not at the moment have – and that is why I said ‘not yet’ – the capacity to oversee such a scheme."@mt15
". − Voorzitter, ik wil de heer Cappato hartelijk danken: ! Er is op het moment in sommige delen van het land gewoon geen sprake van een bestuur, laat staan van goed bestuur. Dit geldt met name voor de labiele zuidelijke provincies, waar het overgrote deel van de opium geproduceerd wordt. Tot slot – en dat is een belangrijk argument – is de Afghaanse regering zelf een fel tegenstander van elke vorm van legale opiumproductie. Tegen deze achtergrond geeft de politieke boodschap in dit verslag niet echt het juiste signaal af aan onze Afghaanse partners. Het kan zelfs een averechts effect hebben. De harde waarheid, die we niet kunnen ontkennen, is dat er voor de wederopbouw van Afghanistan meer tijd en meer middelen nodig zijn. En er zal doorzettingsvermogen nodig zijn, als we blijvende ontwikkeling in dit door oorlog verscheurde land nastreven. Voortgang bij het opbouwen van de staat is slechts mogelijk als nog meer vastberadenheid aan de dag gelegd wordt, óók door de politieke leiders van Afghanistan en met name op plaatselijk niveau. Dat was overigens de boodschap die we in New York hebben uitgedragen. Ik ben het er mee eens dat het de hoogste tijd wordt om de corruptie echt zichtbaar aan te pakken. Dat hebben we niet alleen gezégd; we proberen er ook aan bij te dragen door een goed rechtssysteem op te bouwen en een politiemacht die echt functioneert, om de gewone Afghaan te overtuigen, die hier vaak sceptisch tegenover staat. Het is duidelijk welke weg we moeten bewandelen. Dat is die van het Afghaanse nationale drugsbestrijdingsbeleid, waar de internationale gemeenschap achter is gaan staan en dat alle elementen bevat die nodig zijn. Dit verdient echt onze volledige steun, omdat het een alomvattende strategie is die zowel een verbod inhoudt als informatie aan de bevolking, vervolging van bekende drugdealers en de stimulering van plaatselijke ontwikkelingen. Op plaatsen waar een dergelijke zorgvuldige mix van maatregelen is toegepast zijn boeren al blijvend gestopt met de papaverteelt. In die context is de Commissie van mening dat een voorstel voor de legalisering van de opiumpapaver het werk dat ze op het moment in andere sectoren doet, met name op het gebied van de verbetering van de rechtsstaat en politietoezicht, slechts zal ondermijnen. Ik ben blij met dit goed-getimede debat over het drugsprobleem – en met name over het drugsprobleem in Afghanistan – dat, zoals we weten, een groot en complex probleem is in politiek opzicht en in veiligheidsopzicht. Onlangs hebben we in New York heel wat gediscussieerd. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN heeft een aantal heel belangrijke discussies plaatsgevonden met president Karzai, met VN-secretaris Ban Ki-moon en met een groot aantal landen. Deze discussies gingen allemaal over dezecomplexe kwestie. De discussie die we hier vanavond voeren draagt bij aan het bredere debat over de wederopbouw van Afghanistan, maar ook over de rol van drugs. Ik wil u ook bedanken voor het opzetten van de EP-Delegatie voor betrekkingen met Afghanistan. We volgen uw werk met grote belangstelling en we zijn van mening dat het heel belangrijk is dat u dit gedaan heeft. De drugssector in Afghanistan vormt een grote uitdaging voor de voortgang van de opbouw van de staat. Het nieuwste verslag van het UNDP (United Nations Development Program, Ontwikkelingsprogramma van de VN) vormt aanleiding tot grote zorg. Helaas zijn de papaverteelt en de productiecapaciteit aanzienlijk toegenomen. In de zuidelijke provincies van Afghanistan is het effect hiervan het grootste, met 70 procent van de totale productie. Het sterke verband tussen de opstand en de drugseconomie moge nauwelijks een verrassing zijn. Maar we moeten ook de positieve ontwikkelingen niet over het hoofd zien, met name in de stabielere delen van het land, waar echt veel verbeterd is op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en economische groei. Dertien provincies in noord- en centraal Afghanistan zijn papavervrij. Dat mag op zijn minst veelbelovend genoemd worden en het is iets waar we op verder kunnen bouwen. Het verslag Cappato schetst een volledig beeld van de situatie – en ik wil u danken voor uw bemoedigende woorden over hetgeen de Commissie aan het doen is – en het wijst ook terecht op de verantwoordelijkheid die Afghanistan heeft voor het aanpakken van de opiumsector. Daar staan we volledig achter. Ik moet echter zeggen dat ik – althans vooralsnog – de conclusies uit het verslag niet kan delen, waarin wordt voorgesteld de productie van opium voor medische doeleinden te legaliseren, zij het op experimentele basis. Dat kan op het eerste gezicht een aantrekkelijk voorstel lijken, maar helaas zijn er geen eenvoudige antwoorden op het complexe drugsprobleem van Afghanistan. Laat mij enkele van mijn zorgen met u delen. In landen als Australië, Turkije en India, waar reeds ruwe opium wordt geproduceerd voor medische doeleinden, is doorgaans sprake van een effectief rechtsapparaat en het ontbreken van wijdverbreide conflicten. En zelfs daar is de implementatie erg moeilijk. Daar waar niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt opium die legaal wordt geteeld onmiddellijk naar elders geëxporteerd, zoals we hebben gezien in het geval van Peru en Bolivia. In het geval van Afghanistan vrezen we - dat moge duidelijk zijn - dat legale teelt simpelweg naast de illegale teelt zal plaatsvinden, en niet deze laatste zal vervangen. Ook is de legale teelt van opium niet aantrekkelijk voor lokale boeren, omdat hun inkomsten slechts ongeveer 25 tot 30 procent zouden bedragen van wat ze nu op de zwarte markt kunnen krijgen. De implementatie van zo’n aanpak is complex en is alleen mogelijk met subsidies voor kwaliteitsbewaking en distributie van medische producten. Moeten we het geld van de belastingbetaler daaraan besteden? De Afghaanse regering is zoals bekend zwak en heeft zwakke instituties en beschikt op dit moment – en daarom zei ik “vooralsnog” – nog niet over de capaciteit om een dergelijke aanpak te beheersen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Ja również chciałabym bardzo podziękować panu Marco Cappato Obecnie niektóre części kraju nie są w ogóle zarządzane, pomijając fakt, że nie są dobrze zarządzane. Dotyczy to zwłaszcza niestabilnych regionów w południowej części kraju, gdzie produkowana jest przeważająca ilość opium. Wreszcie sam afgański rząd stanowczo wykluczył – co jest ważnym argumentem – jakąkolwiek legalną produkcję opium. W tym kontekście przekaz polityczny płynący z przedmiotowego sprawozdania nie wysyła odpowiedniego sygnału do naszych afgańskich partnerów. Może to nawet oznaczać przedwczesny zapłon. Twarda i niepodważalna prawda jest taka, że odbudowa Afganistanu będzie wymagać znacznie więcej czasu i środków. Będzie również wymagać wytrwałości, jeśli chcemy zaprowadzić trwały pokój w tym wstrząśniętym wojnami kraju. Postęp w budowaniu struktur państwowych jest możliwy wyłącznie dzięki większej decyzyjności, w tym czołowych afgańskich polityków, szczególnie na szczeblu lokalnym. To był, przy okazji, nasz przekaz z Nowego Jorku. Zgadzam się, że nadszedł najwyższy czas, aby rozprawić się z korupcją. Nie tylko o tym mówimy, lecz również staramy się pomóc zbudować dobry system sądowniczy i zapewnić oddziały policji, aby przekonać zwykłych Afgańczyków, którzy często pozostają sceptyczni. Przed nami jasna droga. Prowadzi przez afgańską krajową strategię kontroli narkotyków, która zyskała poparcie międzynarodowej wspólnoty i zawiera wszelkie niezbędne elementy. Naprawdę zasługuje ona na nasze jednoznaczne poparcie, gdyż jest wszechstronną strategią, którą obejmuje zakaz, informowanie opinii publicznej, oskarżenie znanych handlarzy narkotykami i promocję lokalnego rozwoju. Tam gdzie stosowano takie ostrożne łączenie polityk, rolnicy stopniowo odchodzili od uprawy maku. W tym kontekście Komisja uważa, że propozycja dotycząca zalegalizowania upraw maku w celu wytwarzania opium może podważyć pracę podejmowaną w innych sektorach, a mianowicie w odniesieniu do poszanowania prawa i utrzymania porządku. Z zadowoleniem przyjmuję tę bardzo aktualną debatę dotyczącą problemu narkotyków – a w szczególności narkotyków w Afganistanie – który, jak wiemy, jest największym złożonym problemem w kontekście politycznym i bezpieczeństwa. W ostatnim czasie odbyliśmy liczne dyskusje w Nowym Jorku. Szereg bardzo istotnych debat odbyło się podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ, z udziałem prezydenta Hamida Karzaja, Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona i zaproszonych państw. Koncentrowały się one na tym całym złożonym zagadnieniu. Dzisiejsza dyskusja włącza się w szerszą debatę dotyczącą odbudowy Afganistanu, jak i roli narkotyków. Pochwalamy pomysł utworzenia delegacji PE ds. stosunków z Afganistanem. Pańska praca leży w centrum naszego zainteresowania i uważam, że to, co pan robi, jest bardzo ważne. Afgański przemysł narkotykowy rzeczywiście stwarza poważne wyzwanie dla procesu budowania struktur państwowych. Sprawozdanie dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) jest zastraszające. Zarówno uprawa maków, jak i zdolność przetwarzania niestety uległy znacznemu wzrostowi. W największym stopniu dotknięte są regiony w południowym Afganistanie, gdzie odbywa się 70% całej produkcji. Mocne powiązanie pomiędzy powstaniem a gospodarką narkotykową nie wydaje się być niespodzianką. Nie możemy jednak przeoczyć pozytywnych wydarzeń, zwłaszcza w bardziej stabilnych częściach kraju, gdzie nastąpiły prawdziwe udoskonalenia w zakresie zdrowia i edukacji, jak i wzrost gospodarczy. W trzynastu regionach północnego i środkowego Afganistanu nie rośnie mak. To stwarza obiecujące perspektywy i fundament do dalszych działań. Sprawozdanie autorstwa pana Marco Cappato przedstawia kompletny obraz tej sytuacji – i dziękuję panu za słowa zachęty w odniesieniu do pracy Komisji – oraz słusznie wskazuje na odpowiedzialność Afganistanu za rozwiązanie problemów związanych z produkcją opium. W tej kwestii w zupełności się zgadzamy. Jednakże muszę powiedzieć, że nie podzielam – przynajmniej teraz – wniosków zawartych w sprawozdaniu, proponujących zalegalizowanie uprawy maku, z którego wytwarzane jest opium do celów medycznych, nawet na próbę. Na pierwszy rzut oka może to być zachęcająca propozycja, ale niestety nie ma prostych rozwiązań dla skomplikowanego afgańskiego problemu dotyczącego narkotyków. Pragnę podzielić się z państwem moimi obawami. Kraje takie jak Australia, Turcja i Indie, które produkują już opium do celów medycznych, zazwyczaj mają skuteczny system egzekwowania prawa i nie występuje tam otwarty konflikt. Nawet tam wdrożenie przebiega z pewnymi trudnościami. W przypadku nie spełnienia tych warunków, legalna produkcja zostanie wkrótce sprzeniewierzona, co zaobserwowaliśmy już w Peru i Boliwii. Oczywiście obawiamy się, że w przypadku Afganistanu legalna produkcja będzie istnieć obok nielegalnej, natomiast nie zastąpi jej. Ponadto zgodna z prawem produkcja opium nadal nie jest zachęcająca dla lokalnych rolników, gdyż ich dochody wynosiłyby około 25-30% tego, co zarabiają teraz na czarnym rynku. Wdrożenie takiego programu jest bardzo złożone i możliwe do wykonania tylko przy uzyskaniu dotacji na monitorowanie jakości i dystrybucji produktów medycznych. Dlaczego powinniśmy wspierać to przedsięwzięcie za pomocą pieniędzy podatników? Afgański rząd, który jest notorycznie słaby i ma słabe instytucje, nie ma niestety na chwilę obecną – dlatego powiedziałem na chwilę obecną – możliwości nadzorowania tego programu."@pl16
"Senhora Presidente, também gostaria de agradecer muito sinceramente ao deputado Marco Cappato ! De momento, em algumas partes do país não existe simplesmente qualquer governação, quanto mais boa governação. É o que acontece principalmente nas províncias instáveis do Sul, onde é produzida a maior parte do ópio. Por último, um argumento importante: o próprio Governo afegão recusou veementemente a possibilidade de se produzir ópio licitamente. Face a este cenário, a mensagem política do presente relatório não envia o sinal que seria desejável aos nossos parceiros afegãos. Poderá inclusivamente ser contraproducente. A verdade irrefutável é que a reconstrução do Afeganistão irá exigir muito mais tempo e recursos. Será igualmente necessária perseverança, se quisermos um desenvolvimento duradouro para este país devastado pela guerra. A nível do reforço do Estado, apenas são possíveis progressos com uma maior determinação, inclusivamente de parte da liderança política afegã, nomeadamente a nível local. A propósito, foi essa a mensagem que transmitimos em Nova Iorque. Concordo que é altura de se combater de forma visível a corrupção. Dissemo-lo e estamos a tentar contribuir para que tal aconteça através da construção de um bom sistema judicial e de uma força policial que realmente funcione, de modo a convencer o cidadão comum afegão que por vezes se mostra céptico. O caminho a seguir é claro. Consiste na Estratégia nacional de controlo da droga, adoptada pelo Afeganistão e apoiada pela comunidade internacional, que contém todos os elementos indispensáveis. Esta estratégia merece de facto o nosso apoio inequívoco, uma vez que se trata de uma estratégia abrangente que inclui a proibição, a informação ao público, a acusação de traficantes de droga conhecidos e a promoção do desenvolvimento local. Nas áreas onde este tipo de mistura prudente de políticas foi aplicado, os agricultores já abandonaram a cultura de papoilas de forma sustentável. Neste contexto, a Comissão considera que a proposta de legalização da produção de ópio poderia pura e simplesmente comprometer o trabalho que tem actualmente em curso noutros sectores, nomeadamente no âmbito do Estado de direito e do policiamento. Acolho com agrado este muito oportuno debate sobre o problema da droga, particularmente sobre o problema da droga no Afeganistão que, como sabemos, é um assunto muito importante e complexo no contexto político e de segurança. Recentemente, tiveram lugar numerosos debates em Nova Iorque. Alguns debates muito importantes tiveram lugar na Assembleia-Geral das Nações Unidas com o Presidente Karzai, o Secretário-Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon e diversos países. O tema foi precisamente esta questão complexa. A discussão desta noite contribui para o debate mais alargado sobre a reconstrução do Afeganistão, mas também sobre o papel da droga. Permita-me igualmente felicitá-lo pela criação da Delegação do PE para as Relações com o Afeganistão. Estamos profundamente interessados no seu trabalho e consideramos muito importante o que tem feito. A indústria da droga no Afeganistão representa um enorme desafio para o progresso no âmbito do reforço do Estado. O mais recente relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é preocupante. Infelizmente, tanto a cultura de papoilas, como a capacidade de processamento aumentaram consideravelmente. As províncias do Sul do Afeganistão são as mais afectadas, com 70% de toda a produção. A forte ligação entre os rebeldes e a economia da droga dificilmente será uma surpresa. No entanto, não devemos esquecer os desenvolvimentos positivos, especialmente os que se verificam nas áreas do país com maior estabilidade, onde ocorreram verdadeiros progressos ao nível da saúde e da educação, bem como do crescimento económico. Considera-se inclusivamente que o cultivo da papoila foi erradicado em treze províncias situadas no Norte e no centro do Afeganistão. Pelo menos este facto é muito prometedor e algo em que nos podemos basear. O relatório Cappato descreve um quadro completo da situação e devo agradecer-lhe os comentários encorajadores sobre as iniciativas actuais da Comissão. O relatório refere igualmente, de forma correcta, que o combate à indústria do ópio é da responsabilidade do Afeganistão. Nesse ponto estamos completamente de acordo. Devo no entanto dizer que, pelo menos de momento, não posso concordar com as conclusões do relatório que propõem a legalização da produção de ópio para fins médicos, apesar de se tratar de uma acção experimental. À primeira vista, poderia parecer uma proposta interessante mas, infelizmente, não há soluções fáceis para o complexo problema da droga no Afeganistão. Permitam que partilhe convosco algumas das minhas preocupações. Em países como a Austrália, a Turquia e a Índia, que já produzem ópio bruto para fins médicos, a aplicação da lei é geralmente eficaz e não existe um conflito generalizado. Mesmo nessas condições a implementação é muito difícil. Quando essas condições não são cumpridas, o ópio cultivado legalmente é rapidamente desviado, conforme sucedeu no Peru e na Bolívia. Parece-nos óbvio que, no Afeganistão, as culturas lícitas não substituiriam as ilícitas, apenas contribuiriam para aumentar o volume de ópio produzido no país. Além disso, a produção legal de ópio continua a não ser apelativa para os agricultores locais, pois as suas receitas corresponderiam a apenas 25-30% do que actualmente obtêm no mercado negro. A implementação do sistema proposto é complexa e apenas é praticável se existirem subsídios para controlo de qualidade e distribuição de produtos médicos. Devemos para isso recorrer ao dinheiro dos contribuintes? Infelizmente, o Governo afegão, que é reconhecidamente um governo fraco, com instituições fracas, não tem actualmente – foi por isso que eu disse "de momento" – a capacidade para supervisionar um sistema deste tipo."@pt17
"Madam President, I too would like to say thank you very much to Mr Cappato ! In some parts of the country, there is simply no governance, let alone good governance, at the moment. This applies notably to the unstable southern provinces, where the bulk of opium is produced. Finally, the Afghan Government itself has firmly ruled out – and this is an important argument – any licit production of opium. Against this backdrop, the political message in this report does not really send the right signal to our Afghan partners. It might even backfire. The hard and undeniable truth is that reconstruction in Afghanistan will need much more time and resources. It will also require stamina, if we want to bring lasting development to this war-torn country. Progress in state building is only possible with more resolve, including from Afghanistan’s political leadership, notably at the local level. That was, by the way, the message we gave in New York. I agree it is high time to visibly tackle corruption. We have not only said this, but are also trying to help in this by building up a good judicial system and having a police force that really works, in order to convince ordinary Afghans who often remain sceptical. There is a clear way ahead. It is through Afghanistan’s national drug control strategy, which has been endorsed by the international community and contains all the elements needed. This really deserves our unequivocal support, being a comprehensive strategy that includes interdiction, public information, prosecution of known drug dealers and the promotion of local development. Where such a careful policy mix has been used, farmers have already abandoned poppy cultivation, sustainably. In that context, the Commission considers that a proposal to legalise the opium poppy might simply undermine the work it is currently doing in other sectors, notably concerning the rule of law and policing. I welcome this very timely debate on the drug problem – and particularly on Afghanistan’s drug problem – which, as we know, is a major complex issue in the political and security context. We recently had a lot of discussions in New York. There were a number of very important discussions during the UN General Assembly with President Karzai, with UN Secretary-General Ban Ki-moon, and with a host of countries. These focused exactly on this whole complex question. Tonight’s discussion contributes to the wider debate on Afghanistan’s reconstruction, but also on the role of drugs. Let me also commend you for setting up the EP Delegation for relations with Afghanistan. We are taking a keen interest in your work and consider it very important that you have done this. Afghanistan’s drug industry does indeed pose an enormous challenge to progress in state building. The latest United Nations Development Programme (UNDP) report makes for troubling reading. Both poppy cultivation and processing capacity have, unfortunately, increased significantly. Afghanistan’s southern provinces are most affected, with 70% of all the production. The strong link between the insurgency and the drug economy hardly comes as a surprise. However, we must not overlook the positive developments, especially in the more stable parts of the country, where there have been real improvements in health and education, as well as economic growth. Thirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free. That, at least, is very promising, and something on which we can build. The Cappato report gives a complete picture of this situation – and I should thank you for your encouraging remarks on what the Commission is doing – and it also points, quite rightly, to Afghanistan’s responsibility for tackling the opium industry. On that we are in absolute agreement. Yet I must say that I cannot share – at least not yet – the conclusions reached in the report, which proposes to legalise the opium poppy for medical purposes, albeit on a trial basis. At first sight that may be an appealing proposition, but unfortunately there are no simple answers to Afghanistan’s complex drug problem. Let me share with you some of my concerns. Countries like Australia, Turkey and India, which are already producing raw opium for medical purposes, usually have effective law enforcement and also an absence of widespread conflict. Even then, implementation is very difficult. Where such conditions are not being met, opium cultivated legally is promptly diverted, as we have seen in Peru and Bolivia. Obviously, in the case of Afghanistan, licit cultivation would, we fear, simply add to illicit cultivation instead of replacing it. Also, the legal production of opium remains unappealing to local farmers as their revenues would only be around 25-30% of what they can now obtain on the black market. The implementation of such a scheme is complex, and only feasible with subsidies for quality monitoring and the distribution of medical products. Should we support this with taxpayers’ money? The Afghan Government, which is notoriously weak and has weak institutions, unfortunately does not at the moment have – and that is why I said ‘not yet’ – the capacity to oversee such a scheme."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som veľmi pekne poďakovať pánovi Cappatovi ! V niektorých oblastiach krajiny momentálne jednoducho neexistuje verejná správa, nechajme bokom dobrú správu vecí verejných. To platí najmä o nestabilných južných provinciách, kde sa vyrába prevažná časť ópia. Napokon, samotná afganská vláda rozhodne vylúčila (a to je dôležitý argument) akúkoľvek legálnu výrobu ópia. V tejto perspektíve politické posolstvo správy skutočne nie je tým správnym signálom našim afganským partnerom. Mohlo by sa dokonca obrátiť proti nám. Tvrdou a nepopierateľnou pravdou je, že obnova v Afganistane si vyžiada oveľa viac času a peňazí. Bude si to žiadať aj vytrvalosť, ak chceme tejto krajine postihnutej vojnovým konfliktom priniesť trvalý rozvoj. Pokrok v budovaní štátu je možný iba pri väčšom odhodlaní, aj u politického vedenia Afganistanu, najmä na miestnej úrovni. To bolo, mimochodom, posolstvo, ktoré sme odovzdali v New Yorku. Súhlasím s tým, že je najvyšší čas otvorene sa postaviť korupcii. My sme to nielen povedali, ale snažíme sa v tom aj pomôcť budovaním kvalitného právneho systému a polície, ktorá by naozaj fungovala, aby sme presvedčili obyčajných Afgancov, ktorí sú často skeptickí. Cesta vpred je jasná. Vedie cez afganskú národnú stratégiu kontroly drog, ktorú schválilo medzinárodné spoločenstvo a ktorá obsahuje všetky potrebné prvky. Zaslúži si našu jednomyseľnú podporu, keďže je to komplexná stratégia, ktorá zahŕňa zákaz, informovanie verejnosti, trestné stíhanie známych obchodníkov s drogami a podporu miestneho rozvoja. Tam, kde sa využíva takáto opatrná zmes politík, poľnohospodári už zrušili pestovanie maku, natrvalo. V tomto kontexte sa Komisia domnieva, že návrh na legalizáciu ópiového maku by jednoducho mohol podkopať prácu, ktorá už prebieha v iných oblastiach, najmä čo sa týka vlády zákona a udržiavania poriadku. Vítam túto veľmi aktuálnu diskusiu o problematike drog (a špeciálne o problematike drog v Afganistane), ktorá, ako vieme, je veľkým, komplikovaným problémom v politickom a bezpečnostnom kontexte. Nedávno sme mali veľa diskusií v New Yorku. Počas Valného zhromaždenia OSN sa tam uskutočnilo mnoho veľmi dôležitých rokovaní s prezidentom Karzajom, generálnym tajomníkom OSN Ban Ki-moonom a s veľkým počtom krajín. Tieto rozhovory sa sústredili presne na celú túto komplikovanú otázku. Dnešná rozprava prispieva k širšej diskusii o obnove Afganistanu, ale aj o úlohe drog. Dovoľte mi tiež pochváliť Vás za ustanovenie delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Afganistanom. Máme živý záujem o túto Vašu prácu a považujeme ju za veľmi dôležitú. Drogový priemysel Afganistanu predstavuje obrovský problém pre pokrok v budovaní štátu. Najnovšia správa Rozvojového programu OSN je znepokojujúcim čítaním. Objem pestovania aj spracovania maku, nanešťastie, výrazne vzrástol. Najviac sú postihnuté južné provincie Afganistanu so 70 % celkovej produkcie. Silná väzba medzi aktivitami povstalcov a drogovým hospodárstvom určite nie je prekvapením. Nesmieme však prehliadať ani pozitívny vývoj, najmä v stabilnejších oblastiach krajiny, kde sa dosiahlo reálne zlepšenie zdravotníctva a vzdelávania, ako aj hospodárskeho rastu. V trinástich provinciách severného a stredného Afganistanu sa mak skutočne nepestuje. To je, prinajmenšom, veľmi sľubné a dá sa na tom stavať. Správa pána Cappata poskytuje komplexný obraz tejto situácie (a ja by som sa Vám mala poďakovať za povzbudzujúce poznámky o činnosti Komisie) a celkom správne zdôrazňuje zodpovednosť Afganistanu za riešenie problému ópiového priemyslu. V tom sa úplne zhodujeme. Napriek tomu musím povedať, že nemôžem, aspoň zatiaľ, súhlasiť so závermi, ku ktorým táto správa dospela a ktoré navrhujú legalizovať ópiový mak na medicínske účely, aj keď iba pokusne. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako príťažlivý návrh, ale, nanešťastie, v zložitom afganskom drogovom probléme nejestvujú jednoduché odpovede. Dovoľte mi podeliť sa s Vami o niektoré svoje obavy. Krajiny ako Austrália, Turecko a India, ktoré už vyrábajú surové ópium na medicínske účely, majú spravidla účinnú vymožiteľnosť práva a tiež na ich území neprebieha rozsiahly konflikt. Napriek tomu je realizácia veľmi zložitá. Tam, kde nie sú tieto podmienky splnené, okamžite dochádza k odklonu od legálneho pestovania ópia, ako sme to videli v Peru a Bolívii. Je zrejmé, že v prípade Afganistanu by sa zákonné pestovanie, žiaľ, jednoducho pridalo k nezákonnému pestovaniu, namiesto toho, aby ho nahradilo. Legálna výroba ópia tiež zostáva nepríťažlivou pre miestnych pestovateľov, pretože ich príjmy by boli iba okolo 25 – 30 % z toho, čo teraz môžu dostať na čiernom trhu. Zavedenie takéhoto systému je zložité a uskutočniteľné iba s dotáciami na sledovanie kvality a distribúciu zdravotníckych výrobkov. Mali by sme to podporovať z peňazí daňových poplatníkov? Afganská vláda, ktorá je notoricky slabá a má slabé inštitúcie, nanešťastie, v súčasnosti (a preto som povedala „zatiaľ“) nie je schopná kontrolovať takýto systém."@sk19
". Gospa predsednica, tudi sama se najlepše zahvaljujem gospodu Cappatu ! V nekaterih delih države zdaj enostavno ni nobenega vodenja, kaj šele da bi bilo to vodenje ustrezno. To velja zlasti za nestabilne južne province, kjer se proizvede velika večina opija. Končno, afganistanska vlada je odločno izključila kakršno koli zakonito pridelavo opija, kar je pomemben argument. Ob upoštevanju tega politično sporočilo našim afganistanskim partnerjem dejansko ni ustrezno. Vpliva lahko celo negativno. Kruta in nesporna resnica je, da bo obnova v Afganistanu zahtevala še veliko več časa in sredstev. Če želimo v tej državi, ki jo je prizadela vojna, doseči trajni razvoj, bo potrebna tudi vztrajnost. Napredek pri izgradnji države je mogoč le, če bomo bolj odločni, vključno s političnim vodstvom v Afganistanu, zlasti na lokalni ravni. To je bilo sporočilo, ki smo ga posredovali v New Yorku. Strinjam se, da je skrajni čas, da se jasno soočimo s korupcijo. Vendar ne ostajamo le pri besedah, ampak tudi poskušamo prispevati k temu z izgradnjo ustreznega sodnega sistema in vzpostavljanjem delujoče policije, da bi prepričali afganistanske državljane, ki so še vedno pogosto nezaupljivi. Pot naprej je jasna. Temeljiti mora na afganistanski nacionalni strategiji za nadzor nad drogami, ki jo je podprla mednarodna skupnost in vključuje vse potrebne elemente. To resnično zahteva našo jasno podporo, ker gre za celovito strategijo, ki vključuje prepoved, obveščanje javnosti, preganjanje poznanih preprodajalcev drog in spodbujanje lokalnega razvoja. Kjer se je uporabila takšna previdna kombinacija politik, so kmetje že trajno opustili gojenje maka. V tem smislu Komisija meni, da bi predlog za legalizacijo vrtnega maka lahko dejansko oviral delo, ki ga opravlja v drugih sektorjih, zlasti v zvezi s pravno državo in policijsko dejavnostjo. Pozdravljam to časovno ustrezno razpravo o težavi z drogami, zlasti v Afganistanu, ki je, kot vemo, v političnem in varnostnem smislu zelo zapleteno vprašanje. Pred kratkim je v New Yorku potekalo veliko razprav. Na zasedanju generalne skupščine ZN je bilo organiziranih veliko zelo pomembnih razprav s predsednikom Karzajem in generalnim sekretarjem ZN Ban Ki Munom ter številnimi državami. Te razprave so bile osredotočene prav na to zapleteno vprašanje. Današnja razprava se vključuje v okvir širše razprave o obnovi Afganistana in o vlogi drog. Čestitam vam tudi, da ste imenovali delegacijo EP za odnose z Afganistanom. Vaše delo nas zelo zanima in menimo, da je ta korak zelo pomemben. Afganistanska farmacevtska industrija dejansko povzroča velike težave pri procesu izgradnje države. Zadnje poročilo razvojnega programa Združenih narodov (UNDP) je zelo zaskrbljujoče. Tako pridelava opija kot predelovalne zmogljivosti so se žal znatno povečale. To je značilno predvsem za južne province Afganistana, iz katerih izhaja 70 % vse pridelave. Močna povezava med uporništvom in proizvodnjo drog ni presenetljiva. Vendar ne smemo zanemariti pozitivnega razvoja, zlasti v bolj stabilnih delih države, kjer sta se stanje na področju zdravstva in izobraževanja ter gospodarska rast dejansko izboljšala. V trinajstih provincah v severnem in osrednjem Afganistanu se mak dejansko ne goji. To je zelo spodbudno in na tem je treba graditi. Cappatovo poročilo celovito opisuje to stanje – in zahvaljujem se vam za zelo spodbudne pripombe glede delovanja Komisije, poleg tega pa pravilno poudarja odgovornost Afganistana za obvladovanje industrije opija. Glede tega se popolnoma strinjamo. Pa vendar moram povedati, da se ne strinjam, vsaj ne v tem trenutku, z ugotovitvami poročila, ki predlaga legalizacijo vrtnega maka za medicinske namene, tudi če bi bilo to le poskusno. Na prvi pogled je to morda privlačna možnost, vendar žal za kompleksen problem droge v Afganistanu ni preprostih rešitev. Naj vam predstavim nekaj točk, zaradi katerih sem zaskrbljena. Države, kot so Avstralija, Turčija in Indija, ki že proizvajajo surovi opij za medicinske namene, običajno uspešno izvajajo kazenski pregon in v njih ni obsežnejših konfliktov. Celo v takšnih okoliščinah je izvajanje zelo težavno. Kjer takšni pogoji niso izpolnjeni, se zakonito pridelan opij takoj preusmeri, kot smo videli v Peruju in Boliviji. Bojimo se, da bi v primeru Afganistana zakonita pridelava le dopolnila nezakonito, namesto da bi jo nadomestila. Poleg tega zakonita pridelava opija za lokalne kmete ni privlačna možnost, ker bi bili njihovi prihodki le približno 25–30 % tega, kar lahko zdaj zaslužijo na črnem trgu. Izvajanje takšne sheme je zapleteno in je mogoče le s pomočjo subvencij za spremljanje kakovosti in distribucijo zdravil. Ali bomo to financirali z denarjem davkoplačevalcev? Afganistanska vlada, ki je znana po tem, da je šibka in ima šibke institucije, žal v tem trenutku ni – in zato pravim „ne še“ – sposobna nadzorovati takšne sheme."@sl20
"Fru talman! Även jag vill tacka Marco Cappato så mycket ! I vissa delar av landet finns det för närvarande ingen förvaltning och än mindre god förvaltning. Detta gäller framför allt de instabila södra provinserna där merparten av opium produceras. Vidare har den afghanska regeringen själv bestämt uteslutit all form av laglig opiumproduktion, vilket är ett viktigt argument. Mot bakgrund av detta är det politiska budskapet i detta betänkande inte rätt signal att sända till våra afghanska samarbetspartner. Det kan till och med slå tillbaka emot oss. Den hårda och obestridliga sanningen är att det kommer att krävas mycket mer tid och resurser för att lyckas med återuppbyggnaden av Afghanistan. Det kommer även att krävas uthållighet om vi vill att detta krigsdrabbade land ska få en hållbar utveckling. Framsteg med statsuppbyggnaden kan endast uppnås genom större beslutsamhet från bland annat Afghanistans politiska ledare, framför allt på lokal nivå. Detta var förresten det budskap vi förmedlade i New York. Jag är överens med er om att det är hög tid att på ett synligt sätt bekämpa korruption. Detta är inte bara något vi säger, utan även något vi försöker bidra till genom att bygga upp ett bra rättssystem och inrätta en fungerande poliskår för att övertyga vanliga afghaner, som ofta är skeptiska. Det finns en tydlig väg framför oss. Den går via Afghanistans nationella strategi för narkotikabekämpning, som stöds av världssamfundet och innehåller alla nödvändiga element. Den förtjänar verkligen vårt helhjärtade stöd eftersom det är en heltäckande strategi som omfattar förbud, information till allmänheten, åtal mot kända narkotikahandlare och främjande av den lokala utvecklingen. På de platser där denna noggranna politiska strategi har tillämpats har bönderna redan upphört med vallmoodlingen. I detta sammanhang anser kommissionen att ett förslag om att legalisera opiumvallmo helt enkelt skulle kunna undergräva det arbete man för närvarande gör på andra områden, framör allt när det gäller rättsstatsprincipen och polisväsendet. Jag välkomnar den här mycket aktuella debatten om narkotikaproblemet – och i synnerhet Afghanistans narkotikaproblem – som, som vi alla vet, är en viktig och komplicerad fråga både politiskt och säkerhetsmässigt. Nyligen hade vi flera diskussioner i New York. En rad mycket viktiga diskussioner hölls i FN:s generalförsamling med president Karzai, med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och med företrädare för flera länder. De handlade just om den här komplicerade frågan. Kvällens diskussion bidrar till den mer omfattande debatten om Afghanistans återuppbyggnad, men även om narkotikans roll. Låt mig även berömma er för arbetet med att inrätta Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Afghanistan. Vi är mycket intresserade av ert arbete och anser att det ni uträttat är mycket viktigt. Afghanistans narkotikaindustri utgör verkligen ett stort hot mot statsbyggets utveckling. Den senaste rapporten om FN:s utvecklingsprogram är oroväckande läsning. Både vallmoodlingen och bearbetningskapaciteten har dessvärre ökat kraftigt. Afghanistans södra provinser berörs främst, med 70 procent av all produktion. Den starka kopplingen mellan upprorsmän och narkotikahandel kommer knappast som någon överraskning. Vi får emellertid inte bortse från den positiva utvecklingen, framför allt i de mer stabila delarna av landet där verkliga förbättringar ägt rum när det gäller hälsa, utbildning och ekonomisk tillväxt. I tretton provinser i norra och centrala Afghanistan odlas faktiskt ingen vallmo. Det är i alla fall något som är väldigt lovande och något vi kan bygga vidare på. I Cappato-betänkandet ges en heltäckande beskrivning av den här situationen – och jag vill tacka för era uppmuntrande kommentarer om kommissionens insatser – och där påpekas även att Afghanistan har ett ansvar för att ta itu med opiumindustrin. När det gäller detta är vi helt överens. Trots det måste jag säga att jag åtminstone inte ännu är överens med er om slutsatserna i betänkandet som innehåller förslag om att odling av opiumvallmo för medicinska ändamål ska legaliseras, om än på försöksbasis. Vid första anblicken kanske detta ter sig som ett tilltalande förslag, men dessvärre finns det inga enkla lösningar på Afghanistans komplexa narkotikaproblem. Låt mig berätta om några av de frågor som oroar mig. Länder som Australien, Turkiet och Indien, som redan nu producerar råopium för medicinska ändamål, kännetecknas oftast av en effektiv brottsbekämpning och även av avsaknad av en omfattande konflikt. Trots detta är genomförandet mycket svårt. Om dessa villkor inte uppfylls försvinner opium som odlas lagligt mycket snabbt, vilket vi har sett exempel på i Peru och Bolivia. När det gäller Afghanistan befarar viatt den lagliga odlingen helt enkelt skulle bidra till den illegala odlingen i stället för att ersätta den. Laglig produktion av opium är dessutom inte särskilt lockande för de lokala bönderna eftersom deras intäkter endast skulle uppgå till omkring 25–30 procent av vad de nu tjänar på den svarta marknaden. Genomförandet av ett sådant system är komplicerat och endast genomförbart med hjälp av bidrag för kvalitetskontroll och distribution av läkemedelsprodukter. Bör vi använda skattebetalarnas pengar till att stödja detta? Den afghanska regeringen, som är ökänd för dess svaghet och dess svaga institutioner, saknar för närvarande dessvärre förmågan att sköta ett sådant system och det var därför jag tidigare sa ”inte ännu”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ban Ki-mooni"13
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"tante grazie"18,5,20,15,1,19,14,11,13,4
"tante grazie!"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph