Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-463"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.44.3-463"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signora Presidente, onorevoli colleghi, con questo rapporto noi proponiamo al Parlamento di prendere un’iniziativa, di fare una proposta al Consiglio, innanzi tutto nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune sulla questione della produzione di oppio in Afghanistan. Partendo da una considerazione che è quella dei risultati che sono stati ottenuti finora, secondo cui nel giro di due anni vi è stato un aumento del 50 per cento della produzione di oppio utilizzato poi per produrre l’eroina, sembra che questa montagna enorme di produzione – che poi va tutta ad arricchire non certo i coltivatori, i contadini, ma le grandi narcomafie internazionali, i terroristi, i talebani – sembra che non si riesca a trovare una politica efficace per ridurla. Allora il rapporto parte anche da un’altra considerazione: che in realtà al tempo stesso esiste una grandissima scarsità di accesso alle terapie antidolore: l’80 per cento della popolazione mondiale non ha alcun accesso alle terapie antidolore. Naturalmente le due questioni potrebbero essere considerate completamente separate, crediamo però che sia compito di istituzioni politiche anche essere pragmatici, quindi comprendere come di fronte a questa enorme quantità di produzione che viene utilizzata poi per l’eroina – e invece dall’altro lato enorme scarsità di un prodotto che deriva dalla stessa produzione agricola – non sia possibile, come dire, combinare i due dati di partenza. Allora, grazie anche agli emendamenti che sono stati proposti in commissione affari esteri e al gruppo socialista, la collega Gomes, ma anche gli emendamenti che sono stati proposti dal gruppo popolare per la plenaria, hanno comunque contribuito a fare sì che la proposta oggi sul tavolo non è una proposta alternativa, diciamo di scontro o per sostituire dall’oggi al domani la politica fin qui seguita. Quello che noi vi chiediamo, che chiediamo al Consiglio, che chiediamo alla Commissione, è di fare un esperimento, di fare un tentativo di provare dei progetti pilota per convertire una parte di quella coltivazione utilizzata oggi per produrre eroina, utilizzarla per produrre farmaci antidolore e avviare quindi, anche sul lato della domanda, delle politiche che vadano e che cerchino di portare terapie antidolore in quei continenti come l’Africa e l’Asia che sono praticamente sprovvisti di qualsiasi medicina di questo tipo. Ecco perché il rapporto così come è uscito dalla commissione esteri, e come si propone anche di emendare, mi pare che rispetti un fondamentale equilibrio e parta da una concezione molto semplice: che probabilmente, io credo certamente, sia più facile collaborare con i contadini se gli si propone di convertire una parte della loro produzione a dei fini legali, che non invece andare unicamente con la risposta della eradicazione, della suffumigazione, della distruzione delle piantagioni, perché questa risposta in realtà crea una ragione di conflitto in più con le popolazioni locali e si è rivelata, quanto meno fino ad oggi, non produttiva e inutile. Allora io spero che dietro al discorso ufficiale che comprendo dei governi europei, del governo afghano, che comunque rivendicano la necessità di lottare contro la produzione di oppio, oltre a questo discorso ufficiale, ci sia però anche e forse il Parlamento europeo è più libero di proporlo – ci siamo assunti e spero che ci assumeremo domani con il voto questa responsabilità – siamo più liberi di proporre che si facciano anche degli esperimenti alternativi da valutare in modo pragmatico, non ideologico. Ciascuno qui ha le proprie idee sulla politica internazionale e sulle droghe, sulla politica internazionale in Afghanistan. Questo rapporto non vuole essere una proposta ideologica, ma un tentativo concreto di contribuire a trovare una soluzione a quello che è veramente un dramma di portata globale."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v této zprávě navrhujeme, aby se Parlament chopil iniciativy a připravil návrh Radě, zejména v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky, k problému výroby opia v Afghánistánu. Naším výchozím bodem je zjištění, že doposud dosažené výsledky jsou nedostatečné. Za poslední dva roky se výroba opia, používaného na přípravu heroinu, zvýšila o 50 %. Zdá se, že nedokážeme najít účinné prostředky na snížení tohoto obrovského množství produkce, která celá slouží na obohacení přirozeně ne pěstitelů, zemědělců, ale velkých mezinárodních drogových mafií, teroristů a Tálibánu. Tato zpráva vychází i z dalšího předpokladu: že zároveň panuje skutečně velmi nedostatečný přístup k lékům na tišení bolesti. Okolo 80 % světové populace nemá vůbec žádný přístup k těmto lékům. Přirozeně se obě tyto otázky dají považovat za zcela oddělené, ale domnívám se, že je úlohou politických institucí mít pragmatický přístup, a tedy chápat, že když čelíme obrovskému objemu produkce, která se používá na výrobu heroinu, a zároveň výrobek stejného zemědělského původu je velmi nedostatkový, měly by se dát tyto dva výchozí body zkombinovat. Pozměňovací návrhy předložené ve Výboru pro zahraniční věci a paní Gomesovou jménem Socialistické skupiny v Evropském parlamentu, stejně jako návrhy předložené na plenárním zasedání Skupinou Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, pomohly zabezpečit, že dnes předložený návrh není alternativní, tedy negativní návrh, volající po okamžité změně doposud prosazované politiky. Vás, Radu a Komisi, žádáme, abyste zkusily experiment, začít několik zkušebních projektů, které by přesunuly zpracování části úrody doposud používané pro výrobu heroinu na výrobu léků na tišení bolesti. Na straně poptávky by se rovněž dala rozběhnout politika, která by léky na tišení bolesti dostala na kontinenty, jako je Afrika a Asie, které jsou prakticky bez těchto přípravků. Zpráva, která vzešla z výboru pro zahraniční věci, s přihlédnutím na předkládané pozměňovací návrhy, se mi proto zdá v zásadě vyvážená. Vychází z velmi jednoduchého předpokladu, že je pravděpodobně (já si myslím, že určitě) jednodušší spolupracovat s farmáři, pokud jim navrhneme přeměnit část jejich produkce na legální výrobu, namísto toho, abychom jednoduše přišli s politikou likvidace, vypálení a ničení porostů. Takový přístup přináší opět další důvod ke konfliktu s místními obyvateli a ukázalo se, přinejmenším doposud, že je kontraproduktivní a neužitečný. Proto doufám, že kromě pochopitelné oficiální linie, jíž se drží evropské vlády i afghánská vláda a která prosazuje potřebu bojovat s výrobou opia, že kromě této oficiální linie bychom mohli vyslat jiné poselství, a Evropský parlament je zřejmě svobodnější než jiné instituce, aby předložil takový návrh. Už jsme tuto zodpovědnost převzali a doufám, že to potvrdíme zítra při hlasování. Máme větší svobodu než jiní navrhnout, aby se tyto alternativní experimenty realizovaly a hodnotily pragmaticky, ne ideologicky. Každý z nás má své vlastní názory na mezinárodní politiku a drogy a na mezinárodní politiku v Afghánistánu. Tato zpráva není myšlená jako ideologický návrh, ale jako praktický pokus pomoci při hledání řešení problému, který je skutečně celosvětovou tragédií."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Med denne betænkning foreslår vi Parlamentet, at det tager et initiativ og stiller et forslag til Rådet, navnlig inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om spørgsmålet om opiumproduktion i Afghanistan. Vi tager udgangspunkt i den konstatering, at de hidtidige resultater har været utilstrækkelige. Produktionen af opium, der bliver brugt til at fremstille heroin, er steget med 50 % i løbet af de sidste to år. Det lader ikke til, at vi er i stand til at finde en effektiv metode til at reducere dette enorme produktionsbjerg, der på ingen måde kommer bønderne og producenterne til gode, men kun ender i de store internationale narkotikamafiaers, terroristernes og Talebans lommer. I betænkningen tager vi også udgangspunkt i en anden konstatering, nemlig at der i virkeligheden samtidig er en meget udbredt mangel på adgang til smertestillende midler, idet 80 % af verdens befolkning overhovedet ikke har adgang til smertestillende midler. Naturligvis kunne man behandle de to spørgsmål helt separat, men vi mener, at det er de politiske institutioners opgave at være pragmatiske og således at forstå, at når der produceres så stor en mængde til heroin - mens der er stor mangel på et produkt af samme landbrugsoprindelse - burde det være muligt at kombinere de to udgangspunkter. De ændringsforslag, der blev stillet i Udenrigsudvalget og af fru Gomes på PSE-Gruppens vegne, men også de ændringsforslag, der blev stillet af PPE-DE-Gruppen til plenarforsamlingen, har således været med til at sikre, at det forslag, vi står med i dag, ikke er et negativt forslag, dvs. et forslag, hvor man opfordrer til, at den hidtidige politik skal ændres fra den ene dag til den anden. Det, som vi beder Dem, Rådet og Kommissionen, om, er at foretage et eksperiment og iværksætte et pilotprojekt, hvor man konverterer en del af de afgrøder, der i dag bruges til heroinproduktion, til at fremstille smertestillende midler i stedet for. Hvad efterspørgslen angår, kunne man også forsøge at føre politikker, som gør smertestillende midler udbredt i kontinenter som Afrika og Asien, der praktisk taget ikke har sådanne lægemidler. Jeg mener således, at betænkningen, sådan som den blev vedtaget i Udenrigsudvalget og med de foreslåede ændringsforslag, i bund og grund er velafbalanceret. Den bygger på en meget simpel antagelse, nemlig at det sandsynligvis - og efter min mening helt sikkert - er lettere at samarbejde med bønderne, hvis vi foreslår at konvertere en del af deres produktion til lovlige formål i stedet for blot at komme med en politik, hvor vi rykker planterne op og gasser og destruerer plantagerne. En sådan reaktion skaber nemlig endnu en årsag til konflikt med lokalbefolkningen og har hidtil vist sig at være uhensigtsmæssig og virke stik imod hensigten, i hvert fald indtil nu. Jeg håber derfor, at vi bag den forståelige officielle linje fra de europæiske regeringers og den afghanske regerings side, nemlig at opiumproduktionen skal bekæmpes, kan sende et andet budskab, og måske har Europa-Parlamentet friere hænder end andre til at stille sådan et forslag. Vi har allerede påtaget os dette ansvar, og jeg håber, at det bliver slået fast ved afstemningen i morgen. Vi har friere hænder end andre til at foreslå, at der gøres alternative forsøg, som vurderes på en pragmatisk og ikke ideologisk måde. Her i Parlamentet har vi alle sammen vores egne idéer om international politik og narkotika, og om international politik i Afghanistan. Denne betænkning er ikke ment som et ideologisk forslag, men som et konkret forsøg på at finde en løsning på noget, der virkelig er en global tragedie."@da2
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In diesem Bericht schlagen wir vor, dass das Parlament die Initiative ergreifen und dem Rat in erster Linie im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einen Vorschlag zur Frage der Herstellung von Opium in Afghanistan unterbreiten sollte. Wir gehen von der Überlegung aus, dass die bisher erzielten Ergebnisse nicht ausreichen. Die Herstellung von Opium zur Produktion von Heroin ist in den vergangenen zwei Jahren um 50 % gestiegen. Es scheint, als wären wir nicht in der Lage, wirksame Mittel zur Verringerung dieses riesigen Produktionsberges zu finden, an dem sich natürlich nicht die Anbauer und Bauern bereichern, sondern die großen internationalen Drogenmafias, die Terroristen und die Taliban. In dem Bericht wird auch von einer anderen Voraussetzung ausgegangen: dass es zudem einen äußerst mangelhaften Zugang zu Schmerzmitteln gibt. Etwa 80 % der Weltbevölkerung hat überhaupt keinen Zugang zu Schmerzmitteln. Natürlich könnten wir diese Fragen völlig unabhängig voneinander betrachten, aber meiner Auffassung nach ist es die Aufgabe der politischen Institutionen, pragmatisch zu sein und somit zu verstehen, dass es angesichts dieses enormen Produktionsvolumens, das für Heroin verwendet wird während die Versorgung mit einem Produkt desselben landwirtschaftlichen Ursprungs sehr knapp ist, möglich sein sollte, sozusagen beide Ausgangspunkte miteinander zu verknüpfen. Die im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und von Herrn Gomes im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament eingereichten Änderungsanträge haben ebenso wie die von der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten im Plenum vorgelegten Änderungsanträge dazu beigetragen sicherzustellen, dass der uns heute vorliegende Vorschlag kein alternativer, das heißt kein negativer Vorschlag ist, der darauf abstellt, die bisherige Politik von heut auf morgen zu ersetzen. Wir bitten Sie, den Rat und die Kommission, ein Experiment und die Umsetzung einiger Pilotprojekte zu starten, bei denen ein Teil der Ernte statt wie derzeit zur Herstellung von Heroin zur Herstellung von Schmerzmitteln verwendet wird. Auf der Bedarfsseite könnten Maßnahmen eingeführt werden, um zu versuchen, Schmerzmittel in Kontinente wie Afrika und Asien zu bringen, die praktisch über keine Medikamente dieser Art verfügen. Deshalb ist der Bericht, so wie er aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hervorgegangen ist und unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge, meiner Meinung nach im Wesentlichen ausgewogen. In ihm wird von der ganz einfachen Annahme ausgegangen, dass es möglicherweise – und ich glaube definitiv – einfacher ist, mit Bauern zu kooperieren, wenn wir vorschlagen, einen Teil ihrer Ernte zu legalen Zwecken zu nutzen, anstatt einfach mit einer Politik der Ausrottung, Ausräucherung und Vernichtung der Plantagen daherzukommen. Eine solche Reaktion schafft eher einen weiteren Grund für Konflikte mit der lokalen Bevölkerung und hat sich zumindest bisher als kontraproduktiv und nicht hilfreich erwiesen. Daher hoffe ich, dass wir über die verständliche offizielle Linie der europäischen Regierungen und der afghanischen Regierung, die Notwendigkeit der Bekämpfung des Opiumanbaus zu bekräftigen, dass wir über diese offizielle Linie hinaus eine andere Botschaft aussenden können. Das Europäische Parlament ist möglicherweise freier als andere, einen solchen Vorschlag zu unterbreiten. Wir haben diese Verantwortung bereits übernommen und ich hoffe, wir werden sie morgen bei der Abstimmung bekräftigen. Wir sind freier als andere, vorzuschlagen, alternative Experimente durchzuführen und sie pragmatisch, nicht ideologisch, auszuwerten. Jeder von uns hier hat seine eigenen Ansichten über die internationale Politik und Drogen und über die internationale Politik in Afghanistan. Dieser Bericht soll kein ideologischer Vorschlag sein, sondern ein praktischer Versuch, dazu beizutragen, eine Lösung für etwas zu finden, was wirklich eine globale Tragödie ist."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην εν λόγω έκθεση προτείνουμε το Κοινοβούλιο να αναλάβει πρωτοβουλία και να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο, κυρίως στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, επί του ζητήματος της παραγωγής οπίου στο Αφγανιστάν. Σημείο αφετηρίας μας αποτελεί η συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει σημειωθεί 50% αύξηση στην παραγωγή οπίου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ηρωίνης. Φαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να βρούμε ένα αποτελεσματικό μέσο μείωσης αυτού του πελώριου βουνού παραγωγής, το σύνολο του οποίου στη συνέχεια δεν καθιστά, φυσικά, πλούσιους τους καλλιεργητές, τους παραγωγούς, αλλά τα μεγάλα διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών, τους τρομοκράτες και τους Ταλιμπάν. Η έκθεση ξεκινά, επίσης, και από μια άλλη βάση: ότι ταυτόχρονα υπάρχει πράγματι πολύ σοβαρή έλλειψη πρόσβασης σε παυσίπονα. Το 80% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε παυσίπονα. Φυσικά, τα δύο ζητήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εντελώς ανεξάρτητα, πιστεύω, όμως, ότι καθήκον των πολιτικών οργάνων είναι να αντιμετωπίζουν τα πράγματα ρεαλιστικά και επομένως να αντιλαμβάνονται ότι, ενόψει αυτής της τεράστιας παραγωγής που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ηρωίνης – τη στιγμή όπου υπάρχει σημαντική έλλειψη ενός άλλου προϊόντος της ίδιας γεωργικής προέλευσης – θα έπρεπε να είναι εφικτός, κατά κάποιον τρόπο, ο συνδυασμός των δύο σημείων αφετηρίας. Οι τροπολογίες που προτάθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και από την κ. Gomes εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Ολομέλεια, συνέβαλαν ούτως ώστε η πρόταση που κατατίθεται σήμερα να μην αποτελεί εναλλακτική, δηλαδή μια αρνητική πρόταση που επιβάλλει την αντικατάσταση της εφαρμοζόμενης μέχρι τώρα πολιτικής εν μια νυκτί. Αυτό που ζητούμε από εσάς, από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή, είναι να διεξάγετε ένα πείραμα, να εφαρμόσετε ορισμένα πιλοτικά σχέδια μετατροπής μέρους της παραγωγής που χρησιμοποιείται σήμερα για την παρασκευή ηρωίνης για την παρασκευή παυσίπονων. Από την πλευρά της ζήτησης επίσης, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πολιτικές ώστε να φτάσουν τα παυσίπονα σε ηπείρους όπως η Αφρική και η Ασία που ουσιαστικά στερούνται κάθε τέτοιου είδους φάρμακο. Για αυτόν τον λόγο η έκθεση, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και λαμβανομένων υπόψη των προτεινόμενων τροπολογιών, μου φαίνεται θεμελιωδώς ισόρροπη. Ξεκινά από μια πολύ απλή υπόθεση, συγκεκριμένα ότι είναι ενδεχομένως – κατά τη γνώμη μου σίγουρα – ευκολότερο να συνεργαστούμε με τους παραγωγούς αν προτείνουμε μετατροπή μέρους της παραγωγής τους για νόμιμους σκοπούς, αντί να εμφανιστούμε απλώς με μια πολιτική εξάλειψης, υποκαπνισμού και καταστροφής των φυτειών. Αυτή η αντιμετώπιση στην πραγματικότητα δημιουργεί έναν ακόμη λόγο σύγκρουσης με τους τοπικούς πληθυσμούς και έχει αποδειχθεί αντιπαραγωγική και αλυσιτελής, τουλάχιστον ως τώρα. Ελπίζω, επομένως, ότι, πέρα από την εύλογη επίσημη γραμμή που υιοθετήθηκε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν, που βεβαιώνει την ανάγκη καταπολέμησης της παραγωγής οπίου, πέρα από αυτήν την επίσημη γραμμή μπορεί να στείλουμε ακόμη ένα μήνυμα, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απολαμβάνει ενδεχομένως μεγαλύτερης ελευθερίας σε σχέση με άλλους όσον αφορά την υποβολή μιας τέτοιου είδους πρότασης. Έχουμε ήδη αναλάβει αυτήν την ευθύνη και ελπίζω πως θα την επαναβεβαιώσουμε αύριο στην ψηφοφορία. Απολαμβάνουμε μεγαλύτερης ελευθερίας σε σχέση με άλλους να προτείνουμε τη διεξαγωγή εναλλακτικών πειραμάτων και τη ρεαλιστική, και όχι ιδεολογική, εκτίμηση αυτών. Ο καθένας μας έχει τις δικές του απόψεις για τη διεθνή πολιτική και τα ναρκωτικά, καθώς και για τις διεθνείς πολιτικές στο Αφγανιστάν. Σκοπός της παρούσας έκθεσης δεν είναι να αποτελέσει ιδεολογική πρόταση, αλλά πρακτική απόπειρα συμβολής στην επίλυση μιας κατάστασης που συνιστά πράγματι παγκόσμια τραγωδία."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, in this report we propose that Parliament should take the initiative and make a proposal to the Council, primarily in the context of the common foreign and security policy, on the issue of opium production in Afghanistan. Our starting point is the realisation that the results achieved to date are inadequate. There has been a 50% increase in the production of opium used to produce heroin over the past two years. It seems that we are unable to find an effective means of reducing this enormous production mountain, all of which then goes to enrich not the growers, the farmers, of course, but the large international drug mafias, the terrorists and the Taliban. The report also starts from another premise: that at the same time there is in fact a very severe lack of access to painkillers. Some 80% of the world’s population has no access at all to painkillers. Of course, the two issues could be regarded as completely separate, but I believe it is the job of political institutions to be pragmatic and hence to understand that, faced with this enormous volume of production used for heroin – whilst a product from the same agricultural origin is in very short supply – it ought to be possible, as it were, to combine the two points of departure. The amendments put forward in the Committee on Foreign Affairs and by Mrs Gomes on behalf of the Socialist Group in the European Parliament, as well as those tabled by the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats in plenary, have helped to ensure that the proposal on the table today is not an alternative one, that is, a negative proposal calling for the policy pursued hitherto to be replaced overnight. What we are asking of you, of the Council and of the Commission, is to conduct an experiment, to run some pilot projects converting part of the crop currently used to produce heroin to produce painkillers instead. On the demand side too, policies could be launched to try and take painkillers to continents such as Africa and Asia which are practically bereft of any such medicines. That is why the report, as it emerged from the Committee on Foreign Affairs and taking into account the proposed amendments, seems to me fundamentally well-balanced. It proceeds from a very simple assumption, namely that it is probably – I believe definitely – easier to cooperate with farmers if we propose converting part of their output to legal ends, rather than simply coming along with a policy of eradicating, fumigating and destroying plantations. That response in fact creates yet another reason for conflict with local populations and has proved counterproductive and unhelpful, at least until now. I therefore hope that, beyond the understandable official line taken by Europe’s governments and the Afghan Government, asserting the need to fight opium production, beyond that official line we might send out another message, and the European Parliament is perhaps freer than others to make such a proposal. We have already assumed this responsibility and I hope we will reassert it tomorrow at the vote. We are freer than others to propose that alternative experiments be carried out and assessed pragmatically, not ideologically. Every one of us here has his or her own ideas about international politics and drugs, and about international policies in Afghanistan. This report is not intended as an ideological proposal, but as a practical attempt to help find a solution for what really is a global tragedy."@en4
". Señora Presidenta, Señorías, en este informe proponemos que el Parlamento tome la iniciativa y haga una propuesta al Consejo, primordialmente dentro del contexto de la Política de Exterior y Seguridad Común, sobre el asunto de la producción de opio en Afganistán. Nuestro punto de partida es la constatación de que los resultados logrados hasta la fecha son insuficientes. En el transcurso de los dos últimos años se ha producido un aumento del 50 % en la producción de opio utilizado para obtener heroína. Parece que fuéramos incapaces de encontrar un medio eficaz para reducir este enorme aumento de producción, todo el cual luego sirve para enriquecer no a las personas que lo cultivan, los agricultores, por supuesto, sino a las grandes mafias internacionales de la droga, los terroristas y los talibanes. El informe parte asimismo de otra premisa: la de que, al mismo tiempo, existe efectivamente una grave carencia de acceso a los analgésicos. Cerca del 80 % de la población mundial no puede acceder en absoluto a los analgésicos. Desde luego, los dos asuntos podrían analizarse totalmente por separado, pero creo que el papel de las instituciones políticas consiste en ser pragmáticas y, por ende, comprender que, a la vista de este enorme volumen de producción utilizado para la heroína —al tiempo que un producto de la misma procedencia agrícola adolece de una oferta muy escasa—, debería resultar posible, de la forma que sea, combinar los dos puntos de partida. Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Exteriores y por la señora Gomes en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, así como las presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en el Pleno, han contribuido a asegurar que la propuesta sobre la mesa hoy no sea una propuesta alternativa, es decir, una propuesta negativa, abogando por que se reemplace de la noche a la mañana la política practicada hasta ahora. Lo que estamos pidiéndoles, al Consejo y a la Comisión, es que realicen un experimento, que ejecuten algunos proyectos piloto que dediquen parte de la cosecha utilizada actualmente para producir heroína a la producción de analgésicos. En lo tocante a la demanda también se podrían aplicar políticas para intentar llevar analgésicos a continentes como África y Asia, que están prácticamente desprovistos de tales medicamentos. Esa es la razón por la que el informe, tal como salió de la Comisión de Asuntos Exteriores y teniendo en cuenta las enmiendas propuestas, me parece fundamentalmente bien equilibrado. Parte de un supuesto muy simple, el de que resulta probablemente más sencillo —lo creo firmemente— cooperar con los agricultores en el caso de que propongamos destinar parte de su producción a fines legales, que limitarnos a plantear una política de erradicación, fumigación y destrucción de las plantaciones. Esa respuesta constituye de hecho un motivo más de conflicto con las poblaciones locales y se ha demostrado contraproducente e inútil, al menos hasta ahora. Por tanto, espero que, más allá de la línea oficial comprensible adoptada por los Gobiernos de Europa y el Gobierno afgano, proclamando la necesidad de luchar contra la producción de opio, más allá de esa línea oficial podamos enviar otro mensaje, y el Parlamento Europeo tal vez tenga mayor libertad que otros para realizar una propuesta así. Ya hemos asumido esta responsabilidad y espero que la reafirmemos mañana durante la votación. Disponemos de mayor libertad que otros para proponer que se realicen experimentos alternativos y que se analicen con un enfoque pragmático, no ideológico. Cada uno de nosotros aquí tiene sus propias ideas sobre la política internacional y la droga, así como acerca de las políticas internacionales en Afganistán. Este informe no pretende ser una propuesta ideológica, sino un intento práctico para ayudar a encontrar una solución a lo que realmente constituye una tragedia global."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, selles raportis teeme ettepaneku, et parlament peaks võtma initsiatiivi ja tegema, eelkõige ühise välis- ja julgeolekupoliitika kontekstis, nõukogule ettepaneku oopiumi tootmise kohta Afganistanis. Meie lähtepunktiks on tõdemus, et senised saavutused ei ole piisavad. Kahe viimase aasta jooksul on kasvanud heroiini valmistamiseks kasutatava oopiumi tootmine 50 % võrra. Tundub, et me oleme jõuetud leidmaks tõhusaid mooduseid selle tohutu tootmismäe vähendamiseks, mille tulu ei lähe mitte kasvatajate ja talunike rikastamiseks, vaid suurte rahvusvaheliste narkomaffiate, terroristide ja Talibani rikastamiseks. Raport alustab teisest eeldusest, et samal ajal on suur puudus valuvaigistitest. Ligikaudu 80 % maailma rahvastikust ei ole mingit juurdepääsu valuvaigistitele. Loomulikult võib neid kaht küsimust käsitleda täiesti eraldi, kuid ma usun, et potentsiaalsed institutsioonid peavad olema pragmaatilised ja mõistma, et selle tohutu heroiiniks kasutatava toodangu mahu valguses – samal ajal kui sama põllumajandusliku päritoluga toodet ei ole üldse saada – peaks olema võimalik ühendada need kaks lähtepunkti. Väliskomisjonis ja Ana Gomesi poolt Euroopa Parlamendi sotsialistide fraktsiooni nimel esitatud ning Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni poolt plenaaristungil lauale pandud muudatusettepanekud on aidanud tagada, et täna laual olev ettepanek ei ole alternatiivne (st negatiivne) ettepanek, milles nõutaks senini rakendatud poliitika üleöö muutmist. Mida me teilt, nõukogult ja komisjonilt, palume, on viia läbi eksperiment, võtta ette mõni pilootprojekt ja suunata osa praegu heroiini tootmiseks kasutatavast viljast valuvaigistite tootmisse. Samuti nõudluse poole peal – on võimalik käivitada poliitika, et viia valuvaigistid näiteks Aafrika ja Aasia mandrile, kus selliseid ravimeid praktiliselt ei ole. Seepärast tundub väliskomisjoni koostatud ja muudatusettepanekuid arvesse võttev raport minu jaoks põhimõtteliselt hästi tasakaalus olevat. See lähtub väga lihtsast eeldusest, et talunikega on tõenäoliselt – ma arvan, et kindlasti – lihtsam koostööd teha, kui me teeme ettepaneku muuta osa nende toodangust seadluslikuks, selle asemel et tulla lihtsalt lagedale istanduste välja juurimise, suitsutamise ja hävitamise poliitikaga. See vastus annab tegelikkuses veel ühe võimaluse konfliktiks kohaliku elanikkonnaga ja on osutunud vastutöötavaks ja kasutuks, vähemalt praeguseni. Seepärast loodan, et üle selle mõistetava ametliku seisukoha, mille Euroopa valitsused ja Afganistani valitsus on võtnud, et oopiumi tootmist on vaja vähendada, üle selle ametliku seisukoha võiksime me saata teistsuguse sõnumi ning Euroopa Parlament on vast sellise ettepaneku tegemisel vabam kui teised. Me oleme selle kohustuse juba võtnud ja ma loodan, et me kinnitame seda homme hääletusel. Meil on vabamad käed kui teistel teha ettepanekuid alternatiivseteks eksperimentideks ja anda pragmaatilisi, mitte ideoloogilisi hinnanguid. Igaühel meist siin on oma ideed rahvusvahelise poliitika ja uimastite kohta ning rahvusvaheliste poliitikate kohta Afganistanis. See raport ei ole mõeldud ideoloogilise ettepanekuna, vaid praktilise püüdena aidata leida lahendus tõelisele globaalsele tragöödiale."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ehdotamme tässä mietinnössä, että parlamentin olisi tehtävä aloite ja esitettävä neuvostolle yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa oopiumin tuotantoa Afganistanissa koskeva ehdotus. Lähdemme mietinnössä siitä oivalluksesta, että tähänastiset tulokset ovat riittämättömiä. Heroiinin valmistukseen käytetyn oopiumin tuotanto on kasvanut 50 prosentilla viimeisten kahden vuoden aikana. Emme ole löytäneet tehokasta keinoa vähentää tätä mittavaa tuotantoa, joka ei tietenkään rikastuta kasvattajia ja viljelijöitä vaan suurta kansainvälistä huumemafiaa, terroristeja ja talebaneja. Mietintö pohjaa myös siihen tosiseikkaan, että kipulääkkeistä on samanaikaisesti suurta puutetta. Maailman väestöstä noin 80 prosentilla ei ole käytettävissään lainkaan kipulääkkeitä. Nämä kysymykset voitaisiin tietenkin erottaa täysin toisistaan, mutta poliittisten elinten on mielestäni oltava pragmaattisia ja ymmärrettävä, että kun heroiinin valmistukseen käytetty tuotantovolyymi on valtava ja toisesta samaisesta kasvista valmistettavasta tuotteesta on samalla suurta pulaa, niin näiden lähtökohtien toisiinsa kytkemisen olisi oltava mahdollista. Ulkoasiainvaliokunnassa esitetyt tarkistukset, Ana Maria Gomesin Euroopan parlamentin sosialistiryhmän puolesta esittämät tarkistukset sekä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän täysistunnossa esittämät tarkistukset ovat auttaneet varmistamaan, että nyt käsiteltävä ehdotus ei ole vaihtoehtoinen eli kielteinen, eikä siinä vaadita korvaamaan tähän asti harjoitettua politiikkaa uudella yhdessä yössä. Pyydämme neuvostoa ja komissiota suorittamaan kokeilun, käynnistämään pilottihankkeita, joiden puitteissa osa heroiinin tuotantoon käytetystä sadosta käytetään kipulääkkeiden valmistukseen. Myös kysyntäpuolella voitaisiin panna alulle uusia ohjelmia kipulääkkeiden viemiseksi esimerkiksi Afrikkaan ja Aasiaan, joista ne puuttuvat käytännössä kokonaan. Sen vuoksi mietintö, sellaisena kuin ulkoasiainvaliokunta on sen hyväksynyt ja muutettuna ehdotetuilla tarkistuksilla, on mielestäni pohjimmiltaan hyvin tasapainoinen. Mietinnön lähtökohtana on se yksinkertainen olettamus, että yhteistyö viljelijöiden kanssa on todennäköisesti – omasta mielestäni varmasti – helpompaa, jos voimme ehdottaa heille, että osa heidän tuotannostaan käytetään lailliseen käyttötarkoitukseen sen sijaan, että ratkaisumme on vain viljelmien hävittäminen, savustaminen ja tuhoaminen. Tällainen politiikka on vain lisäsyy konflikteihin paikallisen väestön kanssa, ja se on osoittautunut ainakin toistaiseksi hyödyttömäksi ja jopa haitalliseksi. Toivon siksi, että Euroopan ja Afganistanin hallitusten ymmärrettävästi omaksuman virallisen linjan, eli oopiumin tuotannon torjunnan välttämättömyyden korostamisen rinnalla voisimme välittää myös toisenlaisen viestin, ja Euroopan parlamentti on ehkä muita vapaampi esittämään tällaisen ehdotuksen. Olemme jo ottaneet tämän vastuun kannettavaksemme, ja toivon meidän vahvistavan sen huomisessa äänestyksessä. Olemme muita tahoja vapaampia ehdottamaan vaihtoehtoisten ratkaisujen kokeilua ja niiden arvioimista pragmaattiselta eikä ideologiselta pohjalta. Kullakin meistä on oma näkemyksensä kansainvälisestä politiikasta ja huumeista sekä kansainvälisistä ohjelmista Afganistanissa. Nyt käsiteltävä mietintö ei ole aatteellinen ehdotus, vaan käytännönläheinen yritys ratkaisun löytämiseksi tähän ongelmaan, joka on maailmanlaajuinen tragedia."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans ce rapport, nous proposons que le Parlement prenne l’initiative et présente une proposition au Conseil, principalement dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la question de la production d’opium en Afghanistan. Notre point de départ est la prise de conscience que les résultats obtenus à ce jour ne sont pas suffisants. Il y a eu une augmentation de 50 % de la production d’opium utilisé pour produire de l’héroïne au cours des deux dernières années. Il semble que nous n’ayons pas pu trouver de moyen efficace de réduire cette énorme montagne de production, qui va ensuite enrichir non pas les cultivateurs, les agriculteurs, bien sûr, mais les grandes mafias internationales de la drogue, les terroristes et les talibans. Le rapport part également d’un autre postulat: en fait, il y a, en même temps, un très sérieux manque d’accès aux analgésiques. Quelque 80 % de la population mondiale n’a pas du tout accès aux analgésiques. Bien sûr, les deux aspects pourraient être jugés totalement distincts, mais je crois que c’est le travail des institutions politiques d’être pragmatiques et de comprendre que, face à cet énorme volume de production utilisé pour l’héroïne – alors qu’un produit de la même origine agricole connaît une pénurie sévère – il devrait être possible, d’une certaine manière, de combiner les deux points de départ. Les amendements présentés en commission des affaires étrangères et par Mme Gomes au nom du groupe socialiste au Parlement européen, ainsi que ceux présentés par le groupe du parti populaire européen (démocrates chrétiens) et des démocrates européens en plénière, ont permis de faire en sorte que la proposition présentée aujourd’hui ne soit pas une proposition alternative, c’est-à-dire une proposition négative demandant que la politique adoptée jusqu’à présent soit remplacée du jour au lendemain. Ce que nous vous demandons, à vous, au Conseil et à la Commission, c’est de mener une expérience, de lancer quelques projets pilotes en vue d’utiliser une partie des cultures actuellement utilisées pour produire de l’héroïne pour, à la place, produire des analgésiques. De même, du côté de la demande, des politiques pourraient être lancées en vue d’essayer d’apporter des analgésiques à des continents tels que l’Afrique et l’Asie, qui sont presque dépourvus de ces médicaments. C’est pourquoi le rapport, tel qu’il a vu le jour à la commission des affaires étrangères et compte tenu des amendements proposés, me semble fondamentalement bien équilibré. Il part d’une hypothèse très simple, à savoir qu’il est probablement – je le crois tout à fait – plus facile de coopérer avec les agriculteurs si nous proposons de consacrer une partie de leur récolte à des fins légales, plutôt que de simplement arriver avec une politique d’éradication, de fumigation et de destruction des plantations. Cette réaction constitue en fait une cause supplémentaire de conflit avec les populations locales et s’est avérée contreproductive et inutile, du moins jusqu’à présent. J’espère dès lors que, au-delà de la position officielle compréhensible adoptée par les gouvernements européens et le gouvernement afghan, affirmant la nécessité de lutter contre la production d’opium, au-delà de cette position, nous pourrons faire passer un autre message, et le Parlement européen est peut-être plus libre que les autres de faire une telle proposition. Nous avons déjà assumé cette responsabilité et j’espère que nous la réaffirmerons demain lors du vote. Nous sommes plus libres que les autres de proposer que des expériences alternatives soient réalisées et évaluées de manière pragmatique, et non idéologique. Chacun de nous a sa propre idée de la politique internationale et de la drogue, et des politiques internationales en Afghanistan. Ce rapport ne se veut pas une proposition idéologique, mais une tentative pratique de trouver une solution à ce qui est véritablement une tragédie mondiale."@fr8
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim, e jelentésben azt javasoljuk, hogy a Parlament kezdeményező szerepet játszva tegyen javaslatot a Tanácsnak, elsődlegesen a közös kül- és biztonságpolitika keretében, az afganisztáni ópiumtermesztés kérdéséről. Kiindulópontunk annak felismerése, hogy a mostanáig elért eredmények elégtelenek. 50%-os növekedés volt a heroin előállítására használt ópium termelésében az elmúlt két évben. Láthatólag képtelenek vagyunk eredményes eszközt találni e hatalmas termelés visszuafogására, és mindez a termelés aztán természetesen nem a termesztőket, a gazdálkodókat gazdagítja, hanem a nagy nemzetközi drogmaffiákat, a terroristákat és a Talibánt. A jelentés másik előfeltevése az, hogy egyidejűleg igen kevéssé lehet hozzáférni fájdalomcsillapítókhoz. A világ lakosságának kb. 80%-a egyáltalán nem férfájdalomcsillapítókhoz. Természetesen a két kérdés teljesen elkülöníthatő, azonban szerintem a politikai intézményeknek pragmatikusaknak kell lenniük, és így meg kell érteniük, hogy ezzel a hatalmas heroingyártáshoz használt mennyiséggel szemben – amikor az ugyanabból a mezőgazdasági forrásból származó termék igencsak hiánycikk – a két kiindulópontot kombinálni kellene. A Külügyi Bizottság, továbbá az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja nevében Gomes asszony javasolta módosítások és az Európai Néppárt (kereszténydemokraták) képviselőcsoportja által a plenáris ülésen javasolt módosítások hozzájárultak annak biztosításához, hogy a ma előttünk lévő javaslat nem alternatív, vagyis a mostanáig követett politikára vonatkozó kedvezőtlen javaslatot ma este fel kell váltanunk. Önöktől, a Tanácstól és a Bizottságtól azt kérjük, hogy végezzenek kísérletet és végezzenek kísérleti projekteket, melyek a jelenleg heroingyártásra használt növények egy részéből inkább fájdalomcsillapítót gyártsanak. Keresleti oldalon pedig politikák kezdeményezhetők a fájdalomcsillapító olyan kontinensekre való eljuttatására, mint Afrika és Ázsia, melyeken gyakorlatilag hiányoznak az ilyen gyógyszerek. A jelentés a Külügyi Bizottságban kialakult formájában és figyelembe véve a javasolt módosításokat, számomra ezért tűnik alapvetően jól kiegyensúlyozottnak. Igen egyszerű feltevésből indul ki, abból, hogy talán – szerintem mindenképp – egyszerűbb a gazdálkodókkal együttműködni, ha azt javasoljuk, hogy termésük egy részét törvényes célokra fordítsák ahelyett, hogy egyszerűen megszüntetjük, felgyújtjuk és elpusztítjuk ültetvényeiket. Egy ilyen reakció ténylegesen újabb okot teremt a helyi lakossággal való konfliktusra, legalábbis mostanáig kontraproduktívnak tűnt, de semmiképpen sem segítő jellegűnek . Remélem tehát, hogy az európai kormányok és az afgán kormány által vállalt érthető hivatalos állásponton túl, mely megerősíti az ópiumtermelés elleni küzdelem szükségességét, az említett hivatalos állásponton túl egy újabb üzenetet is továbbíthatunk, és az Európai Parlament talán másoknál szabadabban tehet ilyen javaslatot. Ezt a felelősséget már elvállaltuk, és remélem, hogy holnap a szavazáson ezt újból megerősíthetjük. Másoknál szabadabban javasolhatunk alternatív kísérleteket elvégzésre és pragmatikus, nem ideológiai elemzésre. Mindannyiunknak megvannak a gondolatai a nemzetközi politikáról és a drogokról, továbbá a nemzetközi afganisztáni politikáról. Ez a jelentés nem ideológiai javaslat kíván lenni, hanem gyakorlati megközelítésként megoldást kíván találni egy valóban globális tragédiára."@hu11
". Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, šiame pranešime mes siūlome, kad Parlamentas turėtų imtis iniciatyvos ir parengti pasiūlymą Tarybai dėl opiumo gamybos Afganistane, visų pirma bendrosios užsienio ir saugumo politikos kontekste. Visų pirma mes vadovaujamės suvokimu, kad iki šiol pasiekti rezultatai yra nepakankami. Per pastaruosius dvejus metus heroinui gaminti naudojamo opiumo gamyba išaugo 50 proc. Mes, regis, nesugebame rasti veiksmingų priemonių tokiam milžiniškam produkcijos kiekiui, kuris visas vėliau krauna turtus, žinoma, ne augintojams, ne ūkininkams, o stambioms tarptautinėms narkotikų mafijoms, teroristams ir Talibanui. Be to, pranešime remiamasi dar viena prielaida: jog tuo pat metu išties labai sunku gauti nuskausminamųjų vaistų. Apie 80 proc. pasaulio gyventojų apskritai negali gauti nuskausminamųjų vaistų. Žinoma, į šiuos du klausimus galima žiūrėti kaip į visiškai atskirus, tačiau aš manau, kad politinių institucijų pareiga yra būti pragmatiškoms, taigi suvokti, kad esant didžiulei heroino gamybai naudojamos produkcijos apimčiai, kai tos pačios žemės ūkio kilmės produkto labai trūksta – turėtų būti galima šias dvi prielaidas tarsi sujungti. Pakeitimai, pateikti Užsienio reikalų komitete, Socialistų frakcijos vardu A. M. Gomes pasiūlyti Europos Parlamente bei Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos pateikti plenariniame posėdyje, pasėjo užtikrinti, kad šiandien svarstomas pasiūlymas nebūtų alternatyvus, tai yra, kad tai nebūtų negatyvus pasiūlymas, raginantis staiga pakeisti iki šiol vykdytą politiką. Mes prašome Jūsų, Tarybos ir Komisijos atlikti eksperimentą, imtis tam tikrų bandomųjų projektų pagal kuriuos dalis derliaus, šiuo metu naudojamo heroino gamybai, būtų skiriama nuskausminamiesiems vaistams gaminti. Be to, galima būtų pamėginti imtis poreikių tenkinimo strategijos gabenant nuskausminamuosius vaistus, pavyzdžiui, į Afrikos ir Azijos žemynus, kuriuose tokių vaistų praktiškai nėra. Todėl šis Užsienio reikalų komiteto pateiktas pranešimas, kuriame yra atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus, man regis, yra iš esmės gerai subalansuotas. Jame remiamasi labai paprasta prielaida – būtent, jog su ūkininkais galbūt – o aš manau, kad neabejotinai – bendradarbiauti būtų lengviau, jeigu pasiūlytume dalį jų produkcijos skirti legaliems tikslams, užuot tiesiog pradėję vykdyti plantacijų naikinimo, fumigacijos ir ardymo politiką. Tokia reakcija iš tikrųjų sudaro dar vieną konflikto su vietos gyventojais motyvą ir bent jau iki šiol pasirodė, kad taip gaunami priešingi rezultatai, negu norima, ir tai yra nenaudinga. Todėl tikiuosi, kad greta Europos vyriausybių ir Afganistano vyriausybės priimtos suprantamos nuostatos, teigiančios būtinybę kovoti su opiumo gamyba – greta šios oficialios nuostatos galėtume nusiųsti ir kitokį signalą – o Europos Parlamentas turbūt turi daugiau laisvės nei kitos institucijos tokiam pasiūlymui pateikti. Mes jau prisiėmėme šią atsakomybę, ir aš tikiuosi, kad rytoj balsuodami dar kartą ją pareikšime. Mes turime daugiau laisvės nei kiti siūlyti atlikti alternatyvius eksperimentus ir juos vertinti ne ideologiškai, o pragmatiškai. Kiekvienas arba kiekviena iš mūsų turime savų idėjų dėl tarptautinės politikos ir narkotikų bei dėl tarptautinės politikos Afganistane. Šis skirtas ne ideologiniam pasiūlymui, o praktiniam mėginimui rasti sprendimą dėl to, kas išties yra pasaulinė tragedija."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Šajā ziņojumā mēs ierosinām, ka Parlamentam ir jāuzņemas iniciatīva un jāiesniedz priekšlikums Padomei galvenokārt kopējās ārpolitikas un drošības politikas kontekstā par opija ražošanas Afganistānā jautājumu. Mūsu sākumpunkts ir apzināšanās, ka līdz šim sasniegtie rezultāti ir nepietiekami. Pēdējos divos gados ir bijis 50 % tā opija ražošanas apjoma pieaugums, kuru izmanto heroīna ražošanai. Šķiet, ka mēs nespējam atrast efektīvus līdzekļus, lai samazinātu šo milzīgo ražošanas apjomu, no kura viss pēc tam padara bagātākus nevis audzētājus, zemniekus, protams, bet lielās starptautiskās mafijas, kuras nodarbojas ar narkotiku tirdzniecību, teroristus un talibu kaujiniekus. Ziņojuma pamatā ir arī cita premisa: ka tajā pašā laikā patiesībā ir ļoti nopietns pretsāpju zāļu pieejamības trūkums. Apmēram 80 % no pasaules iedzīvotājiem vispār nav piekļuves pretsāpju līdzekļiem. Protams, abus jautājumus var uztvert kā pilnīgi atsevišķus jautājumus, bet es uzskatu, ka tas ir politisko iestāžu uzdevums būt pragmatiskām un tāpēc saprast to, ka saskaroties ar šo milzīgo ražošanas apjomu, kuru izmanto heroīnam – kamēr ir ļoti liels tās pašas lauksaimnieciskās izcelsmes produkta trūkums – ir jābūt iespējamam, kā tas bija, apvienot šos abus sākumpunktus. Grozījumi, kuri iesniegti Ārlietu komitejā un kurus iesniegusi kundze Sociāldemokrātu grupas Eiropas Parlamentā vārdā, kā arī tie grozījumi, kurus iesniegušas Eiropas Tautas Partija (Kristīgie demokrāti) un Eiropas Demokrātu grupa plenārsēdē, ir palīdzējuši nodrošināt to, ka priekšlikums, kurš šodien tiek izskatīts, nav alternatīvs priekšlikums, t. i., negatīvs priekšlikums, ar kuru aicina, lai līdz šim īstenotā politika tiktu nomainīta uzreiz. Tas, ko mēs no jums prasām, no Padomes un Komisijas, ir veikt eksperimentu, īstenot dažus pilotprojektus, pārveidojot daļu no opija magoņu laukiem, kuri pašlaik tiek izmantoti heroīna ražošanai, lai tā vietā ražotu pretsāpju zāles. Arī attiecībā uz pieprasījumu varētu sākt realizēt politiku, lai mēģinātu un piegādātu sāpes remdējošos līdzekļus tādiem kontinentiem kā Āfrika un Āzija, kurām praktiski ir atņemta iespēja izmantot šādas zāles. Tāpēc ziņojumā, tā kā to sagatavojusi Ārlietu komiteja un ar to ņem vērā ierosinātos grozījumus, man šķiet, ka būtībā ir ievērots labs līdzsvars. Tā pamatā ir ļoti vienkāršs pieņēmums, proti, ka ir iespējams – es uzskatu, ka noteikti – vieglāk sadarboties ar zemniekiem, ja mēs ierosinām daļu no viņu produkcijas padarīt par likumīgu, nevis tikai vienkārši noteikt politiku, ar paredz plantāciju izskaušanu, fumigāciju un iznīcināšanu. Šāda reakcija patiesībā rada kārtējo iemeslu konfliktam ar vietējiem iedzīvotājiem un vismaz līdz šim ir izrādījusies neproduktīva un nelietderīga. Tāpēc es ceru, ka ārpus oficiālās nostājas, kuru ieņēmušas Eiropas valstu valdības un Afganistānas valdība, aizstāvot nepieciešamību cīnīties pret opija ražošanu, ārpus šīs oficiālās nostājas mēs varētu nosūtīt vēl kādu vēstījumu un, iespējams, Eiropas Parlamentam ir lielāka brīvība nekā citiem sniegt šādu priekšlikumu. Mēs jau esam uzņēmušies šo atbildību un es ceru, ka mēs rītdien to nostiprināsim balsojumā. Mums ir lielāka brīvība nekā citiem ierosināt, ka jāveic alternatīvi eksperimenti un tos jānovērtē pragmatiski, nevis ideoloģiski. Katram no mums šeit ir savas idejas par starptautisko politiku un narkotikām un par starptautisko politiku Afganistānā. Šis ziņojums nav paredzēts kā ideoloģisks priekšlikumus, bet kā praktisks mēģinājums palīdzēt rast risinājumu tam, kas patiešām ir pasaules mēroga traģēdija."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, con questo rapporto noi proponiamo al Parlamento di prendere un'iniziativa, di fare una proposta al Consiglio, innanzitutto nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune sulla questione della produzione di oppio in Afghanistan. Partendo da una considerazione che è quella dei risultati che sono stati ottenuti finora, secondo cui nel giro di due anni vi è stato un aumento del 50% della produzione di oppio utilizzato poi per produrre l'eroina, sembra che questa montagna enorme di produzione – che poi va tutta ad arricchire non certo i coltivatori, i contadini, ma le grandi narcomafie internazionali, i terroristi, i talebani – sembra che non si riesca a trovare una politica efficace per ridurla. Allora il rapporto parte anche da un'altra considerazione: che in realtà al tempo stesso esiste una grandissima scarsità di accesso alle terapie antidolore: l'80% della popolazione mondiale non ha alcun accesso alle terapie antidolore. Naturalmente le due questioni potrebbero essere considerate completamente separate, crediamo però che sia compito di istituzioni politiche anche essere pragmatici, quindi comprendere come di fronte a questa enorme quantità di produzione che viene utilizzata poi per l'eroina – e invece dall'altro lato enorme scarsità di un prodotto che deriva dalla stessa produzione agricola – non sia possibile, come dire, combinare i due dati di partenza. Allora, grazie anche agli emendamenti che sono stati proposti in commissione affari esteri e al gruppo socialista, la collega Gomes, ma anche gli emendamenti che sono stati proposti dal gruppo popolare per la plenaria, hanno comunque contribuito a fare sì che la proposta oggi sul tavolo non è una proposta alternativa, diciamo di scontro o per sostituire dall'oggi al domani la politica fin qui seguita. Quello che noi vi chiediamo, che chiediamo al Consiglio, che chiediamo alla Commissione, è di fare un esperimento, di fare un tentativo di provare dei progetti pilota per convertire una parte di quella coltivazione utilizzata oggi per produrre eroina, utilizzarla per produrre farmaci antidolore e avviare quindi, anche sul lato della domanda, delle politiche che vadano e che cerchino di portare terapie antidolore in quei continenti come l'Africa e l'Asia che sono praticamente sprovvisti di qualsiasi medicina di questo tipo. Ecco perché il rapporto così come è uscito dalla commissione esteri, e come si propone anche di emendare, mi pare che rispetti un fondamentale equilibrio e parta da una concezione molto semplice: che probabilmente, io credo certamente, sia più facile collaborare con i contadini se gli si propone di convertire una parte della loro produzione a dei fini legali, che non invece andare unicamente con la risposta della eradicazione, della fumigazione, della distruzione delle piantagioni, perché questa risposta in realtà crea una ragione di conflitto in più con le popolazioni locali e si è rivelata, quanto meno fino ad oggi, non produttiva e inutile. Allora io spero che dietro al discorso ufficiale che comprendo dei governi europei, del governo afghano, che comunque rivendicano la necessità di lottare contro la produzione di oppio, oltre a questo discorso ufficiale, ci sia però anche e forse il Parlamento europeo è più libero di proporlo – ci siamo assunti e spero che ci assumeremo domani con il voto questa responsabilità – siamo più liberi di proporre che si facciano anche degli esperimenti alternativi da valutare in modo pragmatico, non ideologico. Ciascuno qui ha le proprie idee sulla politica internazionale e sulle droghe, sulla politica internazionale in Afghanistan. Questo rapporto non vuole essere una proposta ideologica, ma un tentativo concreto di contribuire a trovare una soluzione a quello che è veramente un dramma di portata globale."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in dit verslag stellen wij voor dat het Parlement het initiatief neemt en een voorstel indient bij de Raad, hoofdzakelijk in de sfeer van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, inzake de opiumproductie in Afghanistan. Ons uitgangspunt is het besef dat de tot nog toe behaalde resultaten ontoereikend zijn. De productie van opium die wordt gebruikt om heroïne te produceren, is de laatste twee jaar met vijftig procent toegenomen. Het lijkt erop dat we niet in staat zijn een doeltreffend middel te vinden om deze gigantische productie te verlagen, die natuurlijk niet de telers en boeren ten goede komt, maar de grote internationale drugsmaffia’s, de terroristen en de Taliban. Het verslag gaat daarnaast nog van een andere veronderstelling uit: dat er tegelijkertijd een zeer ernstig tekort aan pijnstillers is. Ongeveer tachtig procent van de wereldbevolking kan helemaal geen pijnstillers krijgen. Natuurlijk is het mogelijk om deze twee kwesties volkomen los van elkaar te zien, maar ik ben van mening dat het de taak is van politieke instellingen om pragmatisch te zijn en daarom in te zien dat we, nu er gelijktijdig sprake is van een enorme productie voor heroïnedoeleinden en een zwaar tekort aan een product van dezelfde herkomst, deze twee uitgangspunten zouden moeten kunnen combineren. De amendementen van de Commissie buitenlandse zaken en van mevrouw Gomes namens de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement, alsmede de bij de plenaire vergadering ingediende amendementen van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten, hebben ertoe bijgedragen dat het huidige voorstel geen alternatief voorstel is, oftewel een negatief voorstel dat oproept tot de onmiddellijke vervanging van het tot nu toe gevoerde beleid. We vragen u, de Raad en de Commissie, om een experiment uit te voeren, om proefprojecten op ze zetten waarbij een deel van de gewassen die nu worden gebruikt om heroïne te produceren, wordt aangewend voor de productie van pijnstillers. Aan de vraagzijde kunnen er eveneens beleidsmaatregelen genomen worden om te proberen pijnstillers op continenten als Afrika en Azië te introduceren, waar dergelijke medicijnen nauwelijks voorhanden zijn. Dat is waarom het verslag, als vrucht van de Commissie buitenlandse zaken en de voorgestelde amendementen, volgens mij in essentie zeer evenwichtig is. Het gaat uit van de zeer eenvoudige aanname dat het waarschijnlijk – en in mijn optiek zeker – makkelijker is om met boeren samen te werken als we voorstellen om een gedeelte van hun productie voor legale doeleinden te gebruiken, in plaats van simpelweg een beleid te voeren van verdelging, bespuiting en vernietiging. Een dergelijke reactie creëert juist een extra aanleiding voor conflicten met de plaatselijke bevolking en is, in ieder geval tot op heden, contraproductief en nutteloos gebleken. Ik hoop daarom dat we verder durven te kijken dan het begrijpelijke officiële standpunt van de Europese regeringen en de Afghaanse regering dat we opiumproductie moeten bestrijden, en dat we een ander signaal durven af te geven. Het Europees Parlement beschikt wellicht over de meeste vrijheid om een dergelijk voorstel te doen. We hebben deze verantwoordelijkheid reeds aanvaard en ik hoop dat we deze door de stemming van morgen zullen herbevestigen. Wij zijn vrijer dan anderen om voorstellen te doen voor de uitvoering van alternatieve experimenten en de pragmatische, in plaats van ideologische, evaluatie daarvan. Ieder van ons heeft zijn of haar eigen ideeën over internationale politiek en drugs, en over internationaal beleid in Afghanistan. Dit verslag is niet bedoeld als een ideologisch voorstel, maar als een concrete poging om bij te dragen aan een oplossing voor een echte mondiale tragedie."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! W przedmiotowym sprawozdaniu proponujemy, aby Parlament podjął inicjatywę i złożył wniosek do Rady, głównie w kontekście wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w odniesieniu do produkcji opium w Afganistanie. Naszym punktem wyjścia jest uświadomienie sobie, że rezultaty, jakie osiągnęliśmy nie są wystarczające. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił pięćdziesięcioprocentowy wzrost produkcji opium wykorzystywanego do produkcji heroiny. Wydaje się, że nie potrafimy znaleźć skutecznego sposobu ograniczenia tej ogromnej produkcji, dzięki której nie wzbogacają się oczywiście rolnicy, ale członkowie wielkiej międzynarodowej mafii narkotykowej, terroryści i talibowie. Sprawozdanie rozpoczyna się też od innego stwierdzenia: iż jednocześnie występuje poważny brak dostępu do środków uśmierzających ból. Osiemdziesiąt procent ludności na świecie nie ma w ogóle dostępu do środków przeciwbólowych. Oczywiście te kwestie można postrzegać jako całkowicie odrębne, ale moim zdaniem instytucje polityczne powinny być pragmatyczne i zrozumieć, że w obliczu ogromnej produkcji wykorzystywanej do wytwarzania heroiny – przy czym produkt o tym samym pochodzeniu rolniczym jest w niedoborze – powinna istnieć możliwość połączenia tych dwóch zagadnień. Poprawki zgłoszone przez Komisję Spraw Zagranicznych oraz panią poseł Gomes w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, jak i poprawki zgłoszone przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów podczas sesji plenarnej, sprawiły, że omawiany dziś wniosek nie jest alternatywą, tj. negatywnym wnioskiem wzywającym do natychmiastowej zmiany polityki realizowanej w tym zakresie. Zwracamy się do pana, Rady i Komisji o przeprowadzenie eksperymentu polegającego na uruchomieniu projektów pilotażowych przekształcających część upraw wykorzystywanych do produkcji heroiny na produkcję leków przeciwbólowych. Należy również wdrożyć polityki pozwalające wysłać środki uśmierzające ból na takie kontynenty jak Afryka i Azja, które praktycznie w ogóle nie dysponują takimi środkami. Z tego względu sprawozdanie powstałe w Komisji Spraw Zagranicznych i uwzględniające zaproponowane poprawki, wydaje się mi dobrze zrównoważone. Punktem wyjścia jest bardzo proste założenie, że prawdopodobnie – a ja uważam, że zdecydowanie – łatwiej jest współpracować z rolnikami, jeśli zaproponujemy przekształcenie części ich plonów zgodnie z prawem, niż wprowadzenie nowej polityki mającej na celu likwidowanie, odkażanie i niszczenie plantacji. Taka odpowiedź jest kolejną przyczyną konfliktu z lokalną ludnością i dotychczas przyniosła odwrotne do zamierzonych skutki oraz okazała się nieużyteczna. Mam więc nadzieję, że wykraczając poza zrozumiałe oficjalne stanowisko przyjęte przez europejskie rządy oraz rząd afgański, postulujące konieczność zwalczania produkcji opium, poza oficjalnym stanowiskiem możemy przekazać dodatkowy komunikat, a Parlament Europejski ma być może więcej swobody, aby przedstawić taką propozycję. Przyjęliśmy już za to odpowiedzialność i mam nadzieję, że potwierdzimy to podczas jutrzejszego głosowania. Mamy więcej swobody niż inni, aby zaproponować przeprowadzenie i pragmatyczne, nie zaś ideologiczne, ocenienie alternatywnych eksperymentów. Każdy z nas tu obecnych ma swój pogląd na temat polityki międzynarodowej i narkotyków oraz polityk międzynarodowych w Afganistanie. Przedmiotowe sprawozdanie ma nie być ideologiczną propozycją, ale praktyczną próbą znalezienia rozwiązania dla tego, co w rzeczywistości jest światową tragedią."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, neste relatório propomos que o Parlamento tome a iniciativa e apresente uma proposta ao Conselho, nomeadamente no âmbito da política externa e se segurança comum, sobre o problema da produção de ópio no Afeganistão. O nosso ponto de partida é a constatação de que os resultados conseguidos até agora são inadequados. Nos últimos dois anos houve um aumento de 50% na produção de ópio utilizado para transformar em heroína. Parece que não somos capazes de encontrar uma forma eficaz de reduzir essa enorme quantidade de produção, que apenas vai, na sua totalidade, enriquecer não os produtores ou os agricultores mas encher os bolsos das grandes máfias internacionais da droga, dos terroristas e dos talibãs. A relatório parte ainda de outra premissa: que, simultaneamente, assistimos a uma grave dificuldade de acesso a analgésicos. Cerca de 80% da população mundial não tem qualquer acesso a analgésicos. Claro que é possível considerar os dois problemas separadamente, mas creio que cabe às instituições políticas serem pragmáticas e perceberem que, perante este enorme volume de produção utilizado para heroína - enquanto um produto derivado da mesma planta falta no mercado - devia ser possível combinar, por assim dizer, os dois pontos de partida. As alterações apresentadas pela Comissão dos Assuntos Externos e pela senhora deputada Ana Maria Gomes em nome do Grupo Socialista no Parlamento Europeu, assim como as alterações do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus em sessão plenária ajudaram a garantir que a proposta hoje sobre a mesa não é uma proposta alternativa, ou seja, uma proposta negativa que exige que a política até agora levada a cabo seja substituída de um dia para o outro. Aquilo que pretendemos do Conselho e da Comissão é que lancem uma experiência, que ponham em prática vários projectos-piloto de conversão das colheitas actualmente utilizadas para produzir heroína, as quais passariam a produzir analgésicos opiáceos. Do mesmo modo, do lado da procura deviam ser lançadas políticas no sentido de tentar levar analgésicos a continentes como África e Ásia, praticamente privados deste tipo de medicamentos. Por esta razão o relatório, tal como redigido pela Comissão dos Assuntos Externos e tendo em conta as alterações propostas, me parece extremamente equilibrado. Parte de uma constatação muito simples, a saber, que provavelmente - e penso que certamente - será mais fácil cooperar com os agricultores se lhes propusermos que convertam parte da sua produção para fins legais em vez de, simplesmente, lhes apresentarmos uma política de erradicação, fumigação e destruição de plantações. O tipo de política que acabo de referir é, na verdade, mais um motivo de conflito com as populações locais e revelou-se contraproducente e inútil, pelo menos até hoje. Espero portanto que, para lá da posição oficial, aliás compreensíveis, dos governos europeus e do Governo afegão que insistem na necessidade de combater a produção de ópio, para lá dessa posição oficial, dizia eu, possamos fazer passar outra mensagem, e talvez o Parlamento Europeu tenha mais liberdade do que outras instituições para apresentar uma proposta desta natureza. Já assumimos esta responsabilidade e espero que a confirmemos amanhã, através da votação. Somos mais livres do que outros para propor a realização de experiências alternativas e a sua avaliação de um ponto de vista pragmático e não ideológico. Cada um de nós tem as suas ideias sobre política internacional e sobre drogas e sobre as políticas internacionais no Afeganistão. O presente relatório não pretende ser uma proposta ideológica mas uma tentativa prática de ajudar a encontrar uma solução para aquilo que é, afinal, uma verdadeira tragédia mundial."@pt17
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, con questo rapporto noi proponiamo al Parlamento di prendere un'iniziativa, di fare una proposta al Consiglio, innanzitutto nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune sulla questione della produzione di oppio in Afghanistan. Partendo da una considerazione che è quella dei risultati che sono stati ottenuti finora, secondo cui nel giro di due anni vi è stato un aumento del 50% della produzione di oppio utilizzato poi per produrre l'eroina, sembra che questa montagna enorme di produzione – che poi va tutta ad arricchire non certo i coltivatori, i contadini, ma le grandi narcomafie internazionali, i terroristi, i talebani – sembra che non si riesca a trovare una politica efficace per ridurla. Allora il rapporto parte anche da un'altra considerazione: che in realtà al tempo stesso esiste una grandissima scarsità di accesso alle terapie antidolore: l'80% della popolazione mondiale non ha alcun accesso alle terapie antidolore. Naturalmente le due questioni potrebbero essere considerate completamente separate, crediamo però che sia compito di istituzioni politiche anche essere pragmatici, quindi comprendere come di fronte a questa enorme quantità di produzione che viene utilizzata poi per l'eroina – e invece dall'altro lato enorme scarsità di un prodotto che deriva dalla stessa produzione agricola – non sia possibile, come dire, combinare i due dati di partenza. Allora, grazie anche agli emendamenti che sono stati proposti in commissione affari esteri e al gruppo socialista, la collega Gomes, ma anche gli emendamenti che sono stati proposti dal gruppo popolare per la plenaria, hanno comunque contribuito a fare sì che la proposta oggi sul tavolo non è una proposta alternativa, diciamo di scontro o per sostituire dall'oggi al domani la politica fin qui seguita. Quello che noi vi chiediamo, che chiediamo al Consiglio, che chiediamo alla Commissione, è di fare un esperimento, di fare un tentativo di provare dei progetti pilota per convertire una parte di quella coltivazione utilizzata oggi per produrre eroina, utilizzarla per produrre farmaci antidolore e avviare quindi, anche sul lato della domanda, delle politiche che vadano e che cerchino di portare terapie antidolore in quei continenti come l'Africa e l'Asia che sono praticamente sprovvisti di qualsiasi medicina di questo tipo. Ecco perché il rapporto così come è uscito dalla commissione esteri, e come si propone anche di emendare, mi pare che rispetti un fondamentale equilibrio e parta da una concezione molto semplice: che probabilmente, io credo certamente, sia più facile collaborare con i contadini se gli si propone di convertire una parte della loro produzione a dei fini legali, che non invece andare unicamente con la risposta della eradicazione, della fumigazione, della distruzione delle piantagioni, perché questa risposta in realtà crea una ragione di conflitto in più con le popolazioni locali e si è rivelata, quanto meno fino ad oggi, non produttiva e inutile. Allora io spero che dietro al discorso ufficiale che comprendo dei governi europei, del governo afghano, che comunque rivendicano la necessità di lottare contro la produzione di oppio, oltre a questo discorso ufficiale, ci sia però anche e forse il Parlamento europeo è più libero di proporlo – ci siamo assunti e spero che ci assumeremo domani con il voto questa responsabilità – siamo più liberi di proporre che si facciano anche degli esperimenti alternativi da valutare in modo pragmatico, non ideologico. Ciascuno qui ha le proprie idee sulla politica internazionale e sulle droghe, sulla politica internazionale in Afghanistan. Questo rapporto non vuole essere una proposta ideologica, ma un tentativo concreto di contribuire a trovare una soluzione a quello che è veramente un dramma di portata globale."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v tejto správe navrhujeme, aby sa Parlament chopil iniciatívy a pripravil návrh Rade, najmä v kontexte spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, k problému výroby ópia v Afganistane. Naším východiskovým bodom je poznanie, že doposiaľ dosiahnuté výsledky sú nedostatočné. Za posledné dva roky sa výroba ópia, používaného na prípravu heroínu, zvýšila o 50 %. Zdá sa, že nedokážeme nájsť účinné prostriedky na zníženie tohto obrovského množstva produkcie, ktorá celá slúži na obohatenie, prirodzene, nie pestovateľov, poľnohospodárov, ale veľkých medzinárodných drogových mafií, teroristov a Talibanu. Táto správa vychádza aj z ďalšieho predpokladu: že zároveň panuje naozaj veľmi nedostatočný prístup k liekom na tíšenie bolesti. Okolo 80 % svetovej populácie nemá vôbec žiaden prístup k týmto liekom. Prirodzene, obe tieto otázky sa dajú považovať za úplne oddelené, ale domnievam sa, že je úlohou politických inštitúcií mať pragmatický prístup, a teda pochopiť, že keď čelíme obrovskému objemu produkcie, ktorá sa používa na výrobu heroínu, a zároveň výrobok rovnakého poľnohospodárskeho pôvodu je veľmi nedostatkový, mali by sa dať tieto dva východiskové body skombinovať. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené vo Výbore pre zahraničné veci a pani Gomesovou v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente, ako aj návrhy predložené v pléne Skupinou Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, pomohli zabezpečiť, že dnes predložený návrh nie je alternatívny, teda negatívny návrh, volajúci po okamžitej zmene doposiaľ presadzovanej politiky. Čo od vás, Rady a Komisie, požadujeme, je skúsiť experiment, začať niekoľko skúšobných projektov, ktoré by presunuli spracovanie časti úrody doteraz používanej na výrobu heroínu na výrobu liekov na tíšenie bolesti. Na strane dopytu by sa tiež dala rozbehnúť politika, ktorá by lieky na tíšenie bolesti dostala na kontinenty, ako je Afrika a Ázia, ktoré sú prakticky bez týchto prípravkov. Preto sa mi zdá, že správa, ako vyšla z Výboru pre zahraničné veci, s prihliadnutím na predkladané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, sa mi zdá v zásade vyvážená. Vychádza z veľmi jednoduchého predpokladu, že je pravdepodobne (ja si myslím, že určite) jednoduchšie spolupracovať s farmármi, ak im navrhneme zmenu časti ich produkcie na legálnu výrobu, namiesto toho, aby sme jednoducho prišli s politikou likvidácie, vypálenia a ničenia porastov. Takýto prístup prináša opäť ďalší dôvod na konflikt s miestnymi obyvateľmi a ukázalo sa, prinajmenšom doposiaľ, že je kontraproduktívny a neužitočný. Preto dúfam, že za pochopiteľnou oficiálnou líniou, ktorej sa držia európske vlády aj afganská vláda a ktorá presadzuje potrebu bojovať s výrobou ópia, že za touto oficiálnou líniou by sme mohli vyslať iné posolstvo, a Európsky parlament je zrejme slobodnejší než iné inštitúcie, aby predložil takýto návrh. Už sme takúto zodpovednosť prevzali a dúfam, že to potvrdíme zajtra pri hlasovaní. Máme väčšiu slobodu než iní navrhnúť, aby sa tieto alternatívne experimenty realizovali a hodnotili pragmaticky, nie ideologicky. Každý z nás má svoje vlastné názory na medzinárodnú politiku a drogy a na medzinárodnú politiku v Afganistane. Táto správa nie je myslená ako ideologický návrh, ale ako praktický pokus pomôcť pri hľadaní riešenia problému, ktorý je skutočnou globálnou tragédiou."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, v tem poročilu predlagamo, da Parlament prevzame pobudo in vloži predlog Svetu o vprašanju pridelave opija v Afganistanu, predvsem v okviru skupne zunanje in varnostne politike. Najprej se moramo zavedati, da doseženi rezultati niso ustrezni. Pridelava opija, ki se uporablja za proizvodnjo heroina, se je v zadnjih dveh letih povečala za 50 %. Zdi se, da ne moremo najti učinkovitih sredstev za zmanjšanje te obsežne pridelave, katere dobička ne dobijo pridelovalci, kmetje, ampak mednarodne mafije, ki prekupčujejo z drogo, teroristi in Talibani. Osnovno izhodišče tega poročila je drugačno: da je hkrati dejansko zelo otežen dostop do sredstev proti bolečinam. Približno 80 % svetovnega prebivalstva sploh nima dostopa do sredstev proti bolečinam. Seveda je mogoče ti dve vprašanji obravnavati povsem ločeno, vendar menim, da je naloga političnih institucij, da so pragmatične in razumejo, da bi moralo biti zaradi te obsežne pridelave opija za heroin (medtem ko je pridelek istega kmetijskega izvora zelo majhen) mogoče združiti obe izhodiščni točki, kot je bilo v preteklosti. Predlogi sprememb, ki so jih vložili v odboru za zunanje zadeve in gospa Gomes v imenu skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu, kot tudi tisti, ki jih je pripravila skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropski demokrati na plenarnem zasedanju, so pomagali zagotoviti, da predlog ni nadomestni, tj. negativen predlog, ki bi pozival, naj se dosedanja politika nemudoma nadomesti z drugo. Vas, Svet in Komisijo prosimo, da se izvedejo poskusi in pilotni projekt v smeri, da bi pridelke, ki se zdaj uporabljajo za proizvodnjo heroina, uporabljali za proizvodnjo sredstev proti bolečinam. Tudi kar zadeva povpraševanje, bi lahko uvedli politike za prisotnost sredstev proti bolečinam na celinah, kot sta Afrika in Azija, ki sta dejansko brez tovrstnih zdravil. Zato menim, da je glede na poročilo odbora za zunanje zadeve in ob upoštevanju predlaganih sprememb v osnovi dobro uravnoteženo. Izhaja iz zelo enostavne predpostavke, tj., da je najbrž (in v to sem prepričan) lažje sodelovati s kmeti, če predlagamo, da se del njihovega pridelka preusmeri v zakonite namene, namesto da se neposredno uvede politika odpravljanja, zaplinjevanja in uničevanja plantaž. Ta odziv predstavlja še en razlog za spor z lokalnim prebivalstvom in se je, vsaj do zdaj, izkazal kot neučinkovit. Zato upam, da bomo lahko presegli razumljivo uradno mejo evropskih vlad in afganistanskega parlamenta, ki zagovarja potrebo po boju proti pridelavi opija, in tako sporočili nekaj drugega; Evropski parlament je namreč pri vlaganju takšnih predlogov svobodnejši. To odgovornost smo že sprejeli in upam, da bomo to jutri na glasovanju ponovno potrdili. Pri predlaganju izvajanja ter pragmatičnega in ne ideološkega ocenjevanja nadomestnih poskusov smo svobodnejši kot drugi. Vsak od nas ima svoje zamisli glede mednarodnih politik in drog ter mednarodnih politik v Afganistanu. To poročilo naj ne bi bilo ideološko poročilo, ampak praktičen poskus, da bi našli rešitev te resnično globalne tragedije."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! I det här betänkandet föreslår vi att parlamentet ska ta initiativ till ett förslag till rådet, i första hand inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, om opiumproduktionen i Afghanistan. Vår utgångspunkt är insikten att de resultat som hittills har uppnåtts är otillräckliga. Opioumproduktionen för framställning av heroin har ökat med 50 procent under de senaste två åren. Vi tycks inte kunna hitta effektiva sätt att minska denna enorma produktion, som givetvis inte alls gör odlarna eller jordbrukarna rikare, utan i stället gynnar den stora internationella narkotikamaffian, terroristerna och talibanerna. I betänkandet nämns också en annan aspekt, nämligen att det samtidigt faktiskt råder stor brist på smärtstillande medel. Ungefär 80 procent av världens befolkning saknar helt tillgång till smärtstillande medel. Dessa båda frågor kan förstås betraktas helt skilt från varandra, men jag anser att politiska institutioner har en plikt att vara pragmatiska. Inför denna enorma produktionsvolym som används till heroin, samtidigt som det råder stor brist på en produkt med samma jordbruksursprung, bör vi därför kunna inse att det finns en möjlighet att så att säga kombinera de båda aspekterna. De ändringsförslag som lagts fram i utskottet för utrikesfrågor och Ana Maria Gomes ändringsförslag för socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, samt de ändringsförslag som gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater lagt fram i kammaren, har bidragit till att se till att det förslag vi har framför oss i dag inte är ett alternativt förslag, det vill säga ett negativt förslag med krav på att den politik som hittills förts ska bytas ut över en natt. Det vi begär av er, rådet och kommissionen, är att ni ska göra ett experiment och genomföra ett antal pilotprojekt där man omvandlar en del av de grödor som för närvarande används för att framställa heroin till att i stället framställa smärtstillande medel. Också på efterfrågesidan kan man genomföra en politik där man försöker sända smärtstillande medel till världsdelar som Afrika och Asien, som praktiskt taget helt saknar sådana läkemedel. Jag anser därför att betänkandet, i den form det har lämnat utskottet för utrikesfrågor och efter de framlagda ändringsförslagen, är väl balanserat i grunden. Det bygger på ett mycket enkelt antagande, nämligen att det antagligen, ja definitivt, anser jag, är enklare att samarbeta med jordbrukarna om vi föreslår att en del av deras produktion ska användas för lagliga syften, i stället för att bara komma dragandes med en politik där man utplånar, bränner upp och förstör odlingarna. Sådana åtgärder skapar faktiskt ännu fler konflikter med lokalbefolkningen och har visat sig kontraproduktiva och gagnlösa, åtminstone hittills. Jag hoppas därför att vi kan sända ut ett annat budskap, som går längre än den förståeliga officiella ståndpunkt som Europas och Afghanistans regeringar intar, där behovet av att bekämpa opiumproduktionen betonas. Europaparlamentet är kanske friare än andra att lägga fram ett sådant här förslag, som går längre än den officiella linjen. Vi har redan axlat det ansvaret och jag hoppas att vi kommer att axla det igen i morgon vid omröstningen. Vi har större frihet än andra att föreslå att alternativa experiment genomförs och utvärderas på ett pragmatiskt, inte ideologiskt, sätt. Vi har alla här våra egna idéer om internationell politik och narkotika, och om internationell politik i Afghanistan. Detta betänkande är inte avsett som ett ideologiskt förslag, utan som ett praktiskt försök att bidra till en lösning på något som faktiskt är en global tragedi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"relatore"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph