Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-456"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-456"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"É verdade e a Presidência conhece esta questão: há cinco cidadãos cubanos que estão presos há 9 anos em cadeias americanas, a quem é negada a visita de familiares e, no caso de dois deles, mesmo das suas esposas, que, aliás, vieram aqui ao Parlamento e estão mesmo cá hoje no Parlamento Europeu. É verdade também que eu sou deputada no Parlamento Europeu, pedi para visitar esses cidadãos e foi-me igualmente negada essa visita. Ora eu sou deputada deste Parlamento, não o fiz como cidadã apenas, mas também como representante deste Parlamento Europeu. Eu creio que quer o Parlamento Europeu e o Senhor Presidente, quer naturalmente a Presidência portuguesa deverão tomar posição também quanto a este caso, tendo em conta que é, de facto, um atentado a direitos humanos e também uma falta de respeito por este Parlamento Europeu negar a visita a um dos seus membros, no caso, a mim própria. Mas há outros deputados envolvidos neste processo, outros deputados do Parlamento Europeu e, por isso, peço-lhe, Senhor Presidente que transmita esta questão."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"To je pravda, ale předsednictví musí vzít v úvahu tento problém: pět kubánských občanů je zadržovaných devět let v amerických věznicích a jsou jim odmítané návštěvy členů rodiny a dokonce v případě dvou z nich návštěvy manželek. Ty už byly předtím v tomto Parlamentu a jsou tu i dnes. Je též pravda, že já jsem poslankyní tohoto Parlamentu a že jsem žádala o povolení navštívit tyto občany, ale bylo mi to zamítnuto. Nyní jsem poslankyní tohoto Parlamentu; nepodávala jsem tu žádost jen jako občanka, ale též jako představitelka tohoto Parlamentu. Domnívám se, že Evropský parlament a jeho předseda a samozřejmě portugalské předsednictví, by měli zaujmout k této záležitosti postoj, neboť odmítnutí povolit návštěvu jednomu z členů tohoto Parlamentu, v tomto případě mně, je porušením lidských práv a též projevem nedostatku úcty k této instituci. V této záležitosti jsou však zainteresovaní i další členové tohoto Parlamentu, a proto vás žádám, pane předsedo, abyste zprostředkoval naše znepokojení."@cs1
"Hr. formand! Det er korrekt, men formandskabet skal overveje følgende: Der er fem cubanske statsborgere, der har været tilbageholdt i amerikanske fængsler i ni år, og som er blevet nægtet besøg af familiemedlemmer og for tos vedkommende endda af deres hustruer. Disse har tidligere besøgt Parlamentet og er rent faktisk til stede her i dag. Det er også korrekt, at jeg af medlem af Parlamentet, og at jeg har bedt om tilladelse til at besøge disse personer, men at dette blev afvist. Nu er jeg medlem af Parlamentet, og jeg har ikke fremsat denne anmodning udelukkende som borger, men også som repræsentant for Parlamentet. Jeg mener, at Europa-Parlamentet og dets formand og naturligvis det portugisiske formandskab bør tage stilling til dette spørgsmål, eftersom afvisningen af tilladelsen til, at et medlem af Parlamentet, i dette tilfælde mig, får lov til at besøge disse fanger er en krænkelse af menneskerettighederne og ligeledes er udtryk for manglende respekt for Parlamentet. Men der er også andre medlemmer af Parlamentet involveret i denne sag, og derfor beder jeg Dem, hr. formand, viderebringe vores bekymring. ( )"@da2
"Das stimmt, doch der Rat möchte bitte eines bedenken: Diese fünf kubanischen Staatsbürger befinden sich seit neun Jahren in USA-Gefängnissen. Ihren Familienangehörigen und in zwei Fällen sogar den Ehefrauen wurde das Besuchsrecht verweigert. Die beiden Frauen haben diesem Parlament bereits einen Besuch abgestattet und sind im Übrigen auch heute zugegen. Es stimmt außerdem, dass mir in meiner Eigenschaft als Parlamentsabgeordnete der Besuch dieser Staatsbürger ebenfalls verweigert wurde. Ich bin Mitglied dieses Hohen Hauses; ich habe diesen Antrag nicht nur als Staatsbürgerin, sondern auch als Vertreterin unseres Parlaments gestellt. Meines Erachtens sollten das Europäische Parlament und sein Präsident sowie natürlich auch der portugiesische Ratsvorsitz in dieser Angelegenheit Stellung beziehen und bedenken, dass die Verweigerung des Besuchsrechts gegenüber einer Parlamentsabgeordneten und in diesem Fall meiner Person eine Menschenrechtsverletzung darstellt und Ausdruck mangelnden Respekts gegenüber diesem Hohen Haus ist. Allerdings haben sich auch weitere Parlamentsabgeordnete für diesen Fall eingesetzt, und ich möchte Sie daher bitten, unser Anliegen weiterzuleiten, Herr Präsident."@de9
"Αυτό είναι αλήθεια αλλά η Προεδρία πρέπει να εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα: υπάρχουν πέντε κουβανοί πολίτες που κρατούνται επί εννέα χρόνια σε φυλακές των ΗΠΑ και στους οποίους έχουν απαγορευτεί οι επισκέψεις από τα μέλη των οικογενειών τους, ακόμα και – όσον αφορά τους δύο από αυτούς - από τις ίδιες τις συζύγους τους. Οι τελευταίες έχουν ξαναβρεθεί σε αυτό το Κοινοβούλιο και βρίσκονται σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι επίσης αλήθεια ότι εγώ είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου και ότι αιτήθηκα άδεια για να επισκεφθώ αυτούς τους πολίτες, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου· δεν έθεσα το συγκεκριμένο αίτημα αποκλειστικά και μόνο ως πολίτης, αλλά και ως εκπρόσωπος αυτού του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρός του, και φυσικά η πορτογαλική Προεδρία θα πρέπει να λάβουν θέση για το συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση χορήγησης άδειας επίσκεψης σε ένα από τα μέλη του Σώματος, στην προκειμένη περίπτωση σε εμένα, συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδεικνύει επίσης έλλειψη σεβασμού απέναντι στο Σώμα. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης και άλλα μέλη του Σώματος που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για αυτό σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να μεταβιβάσετε την ανησυχία μας."@el10
"That is true but the Presidency must consider this issue: there are five Cuban citizens who have been detained for nine years in US prisons and who have been denied visits by family members and even, in the case of two of them, by their wives. The latter have previously been to this Parliament and are in fact here today. It is also true that I am a Member of this Parliament and that I asked for permission to visit these citizens, but that this was denied. Now I am a Member of this House; I did not make this request solely as a citizen, but also as a representative of this Parliament. I believe that the European Parliament and its President and of course the Portuguese Presidency should take a stand on this issue, bearing in mind that refusing to allow a visit by one of the Members of this House, in this case myself, is a violation of human rights and also demonstrates a lack of respect for this House. However, there are also other Members of this House involved in this case and I therefore ask you, Mr President, to convey our concern."@en4
"Eso es cierto, pero la Presidencia debe ocuparse de este asunto: hay cinco ciudadanos cubanos que llevan detenidos desde hace nueve años en prisiones de los Estados Unidos y a los que se les han denegado las visitas de familiares e incluso, en el caso de dos de ellos, de sus esposas. Estas últimas ya han estado en este Parlamento y, de hecho, hoy están aquí. También es cierto que yo soy una diputada a este Parlamento y que he solicitado permiso para visitar a estos ciudadanos, pero que me ha sido denegado. Ahora soy diputada a esta Cámara; no he formulado esta petición únicamente como ciudadana, sino también como representante de este Parlamento. Creo que el Parlamento Europeo y su Presidente y, desde luego, la Presidencia portuguesa, deberían adoptar una postura sobre este asunto, teniendo presente que negar el permiso de visita a una de las Señorías a esta Cámara, en este caso a mí, constituye una violación de los derechos humanos y demuestra asimismo una falta de respeto a esta Cámara. No obstante, hay otros diputados a esta Cámara implicados en este caso y, por consiguiente, le solicito, señor Presidente, que transmita nuestra preocupación."@es21
"See on tõsi, kuid eesistujal tuleb võtta arvesse ka seda, et viit Kuuba kodanikku on hoitud USA vanglates üheksa aastat, nende perekondadel ei ole olnud lubatud külastada ja kahe puhul isegi mitte naistel. Need naised on varemgi olnud siin parlamendis ja on tegelikult siin ka täna. Tõsi on ka see, et mina olen selle parlamendi liiga ja ma küsisin luba nende kodanike külastamiseks, kuid mulle öeldi ära. Nüüd ma olen selle parlamendi liige; ma ei esitanud seda palvet mitte ainult kodanikuna, vaid ka parlamendi esindajana. Mina usun, et Euroopa Parlament ja parlamendi president ja muidugi Portugal kui eesistujariik peaksid võtma selle kohta seisukoha, pidades silmas, et külaskäigu keelamine ühele parlamendi liikmele, antud juhul minule, on inimõiguste rikkumine ja näitab austuse puudumist selle maja vastu. Sellesse juhtumisse on aga kaasatud teisigi parlamendiliikmeid ja seepärast palun teil, härra juhataja, anda edasi meie mure."@et5
"Se on totta, mutta puheenjohtajan on otettava huomioon, että nämä viisi Kuuban kansalaista ovat olleet vangittuina Yhdysvalloissa yhdeksän vuoden ajan, eikä heidän perheenjäsenilleen, kahden osalta edes heidän vaimoilleen, ole myönnetty vierailulupaa. Heidän puolisonsa ovat vierailleet parlamentissa ja he ovat täällä tänäänkin. On myös totta, että olen itse parlamentin jäsen ja pyysin lupaa tavata vangit, mutta sitä ei myönnetty. Olen kuitenkin Euroopan parlamentin jäsen, enkä siis anonut vierailulupaa yksinomaan kansalaisena vaan myös parlamentin edustajan ominaisuudessani. Euroopan parlamentin ja sen puhemiehen sekä tietenkin myös puheenjohtajavaltio Portugalin olisi mielestäni otettava kantaa asiaan, koska parlamentin jäsenen eli tässä tapauksessa minun vierailuni kieltäminen on ihmisoikeusloukkaus ja se osoittaa kunnioituksen puutetta parlamenttia kohtaan. Tämä kysymys koskee kuitenkin myös muita parlamentin jäseniä ja pyydän siksi teitä, arvoisa puhemies, välittämään huolemme."@fi7
"C’est vrai, mais la présidence doit tenir compte de ceci: il y a cinq citoyens cubains qui sont détenus depuis neuf ans dans des prisons américaines et à qui l’on refuse la visite de membres de leur famille et même, dans le cas de deux d’entre eux, de leurs épouses. Ces dernières sont déjà venues au Parlement auparavant et sont en fait ici aujourd’hui. Il est également vrai que je suis députée au sein de ce Parlement et que j’ai demandé la permission de rendre visite à ces citoyens, mais cela m’a été refusé. Maintenant, je suis députée au sein de cette Assemblée; je ne fais pas cette requête uniquement en tant que citoyenne, mais aussi en tant que représentante de ce Parlement. Je crois que le Parlement européen et son président et, bien sûr, la présidence portugaise devraient prendre position sur cette question, en gardant à l’esprit que refuser d’autoriser la visite d’un des députés de cette Assemblée, dans ce cas-ci, moi-même, est une violation des droits de l’homme et que cela démontre un manque de respect pour cette Assemblée. Cependant, d’autres députés de cette Assemblée sont également impliqués dans cette affaire et je vous demande donc, Monsieur le président, de faire part de notre inquiétude."@fr8
"Ez igaz, azonban az elnökségnek át kell gondolnia a kérdést: öt kubai állampolgárt tartanak fogva kilenc éve egyesült államokbeli börtönökben, és családtagjaik – kettőjük esetében a feleségeik – nem kapnak engedélyt rá, hogy meglátogassák őket. A két asszony levélben fordult az Európai Parlamenthez és ma itt vannak. Az is igaz, hogy európai parlamenti képviselő vagyok, és engedélyt kértem, hogy meglátogathassam ezeket az embereket, de az engedélyt megtagadták. Nos, én európai parlamenti képviselő vagyok; nem egyszerűen egy állampolgárként kértem az engedélyt, hanem a Parlament képviselőjeként is. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek és elnökének, valamint természetesen a portugál elnökségnek állást kell foglalnia ez ügyben, szem előtt tartva, hogy megtagadni a látogatást az Európai Parlament egyik képviselőjétől – ez esetben tőlem – az emberi jogok megsértése és a Parlament iránti tisztelet hiánya. Azonban más képviselők is érintettek ez ügyben, ezért arra kérem, elnök úr, hogy tolmácsolja aggályainkat."@hu11
". Questo è vero, ma la Presidenza deve considerare quest’aspetto: ci sono cinque cittadini cubani detenuti da nove anni in carceri statunitensi e a cui sono state negate le visite da parte dei familiari e, inoltre, per due di loro, da parte delle mogli. Queste ultime sono giunte in precedenza in questo Parlamento e, di fatto, oggi sono presenti in Aula. E’ altresì vero che sono europarlamentare e che ho chiesto l’autorizzazione per visitare questi cittadini, ma mi è stata negata. Ora sono deputato di quest’Aula; non ho avanzato tale richiesta esclusivamente in quanto cittadina, ma anche come rappresentante di questo Parlamento. Ritengo che il Parlamento europeo e il suo Presidente, e naturalmente la Presidenza portoghese, dovrebbero prendere posizione a questo proposito, tenendo presente che negare l’autorizzazione alla visita di uno dei deputati di quest’Aula, in questo caso io, rappresenta una violazione dei diritti umani e dimostra inoltre una mancanza di rispetto per quest’Assemblea. Tuttavia, anche altri europarlamentari sono interessati a questo episodio e pertanto, signor Presidente, le chiedo di comunicare la nostra preoccupazione."@it12
"Tai tiesa, tačiau pirmininkaujanti Tarybai valstybė narė privalo svarstyti šį klausimą: penki Kubos piliečiai devynis metus praleido JAV kalėjimuose, nesuteikiant galimybės pasimatyti su šeima ir net dviem atvejais su savo žmonomis. Jos anksčiau lankėsi šiame Parlamente ir yra jame šiandien. Tiesa yra ir tai, kad aš, būdama šio Parlamento narė, prašiau suteikti man leidimą susitikti su šiais asmenimis, bet man buvo neleista to padaryti. Dabar esu šio Parlamento narė; savo prašymą aš pateikiau ne tik kaip pilietė, bet ir kaip šio Parlamento narė. Aš manau, kad Europos Parlamentas ir jo pirmininkas ir, žinoma, Portugalija, kuri pirmininkauja Tarybai, turėtų atkreipti dėmesį į šį klausimą, turint omenyje, kad atsisakymas leisti apsilankyti vienam iš šio Parlamento narių, šiuo atveju man, yra žmogaus teisių pažeidimas ir taip pat rodo nepagarbą šiam Parlamentui. Vis dėlto yra ir kitų mūsų Parlamento narių, kurie taip pat dalyvauja sprendžiant šį klausimą ir todėl aš prašau jūsų, Gerb. pirmininke, perduoti mūsų susirūpinimą."@lt14
"Tā ir taisnība, bet prezidentūrai ir jāizskata šis jautājums: ir pieci Kubas pilsoņi, kuri deviņus gadus tiek turēti apcietinājumā ASV cietumus un kurus ir aizliegts apmeklēt viņu ģimenes locekļiem un divos gadījumos no tiem pat viņu sievām. Pēdējās iepriekš ir bijušas šajā parlamentā un patiesībā ir šeit šodien. Ir arī taisnība, ka es esmu šā parlamenta deputāte un ka es lūdzu atļauju apmeklēt šos pilsoņus, bet tā tika atteikta. Tagad es esmu šā parlamenta deputāte, es neizteicu šo lūgumu tikai kā pilsone, bet arī kā šā parlamenta pārstāve. Es uzskatu, ka Eiropas Parlamentam un tā priekšsēdētājam un, protams, Portugāles prezidentūrai ir jāieņem nostāja šajā jautājumā, ņemot vērā to, ka attiekšanās atļaut viena no šā Parlamenta deputātiem vizīti, šajā gadījumā manu vizīti, ir cilvēktiesību pārkāpums un arī parāda cieņas trūkumu pret šo parlamentu. Tomēr šajā parlamentā ir arī citi deputāti, kuri iesaistīti šajā lietā, un tāpēc es aicinu jūs, priekšsēdētāja kungs, paust mūsu bažas. ("@lv13
"É verdade e a Presidência conhece esta questão: há cinco cidadãos cubanos que estão presos há 9 anos em cadeias americanas, a quem é negada a visita de familiares e, no caso de dois deles, mesmo das suas esposas, que, aliás, vieram aqui ao Parlamento e estão mesmo cá hoje no Parlamento Europeu. É verdade também que eu sou deputada no Parlamento Europeu, pedi para visitar esses cidadãos e foi-me igualmente negada essa visita. Ora eu sou deputada deste Parlamento, não o fiz como cidadã apenas, mas também como representante deste Parlamento Europeu. Eu creio que quer o Parlamento Europeu e o Senhor Presidente, quer naturalmente a Presidência portuguesa deverão tomar posição também quanto a este caso, tendo em conta que é, de facto, um atentado a direitos humanos e também uma falta de respeito por este Parlamento Europeu negar a visita a um dos seus membros, no caso, a mim própria. Mas há outros deputados envolvidos neste processo, outros deputados do Parlamento Europeu e, por isso, peço-lhe, Senhor Presidente que transmita esta questão."@mt15
"Dat is waar, maar het voorzitterschap moet rekening houden met het volgende: er zijn vijf Cubaanse burgers die al negen jaar in Amerikaanse gevangenissen hebben doorgebracht en die niet mogen worden bezocht door hun familieleden, en twee van hen zelfs niet door hun echtgenotes. Deze hebben het Europees Parlement al eerder bezocht en zijn vandaag weer hier. Het is ook een feit dat ik een lid van dit Parlement ben en dat ik toestemming heb gevraagd om deze burgers te bezoeken, hetgeen mij geweigerd werd. Nu ben ik een lid van dit Huis; ik heb dit verzoek niet alleen als burger gedaan, maar ook als vertegenwoordiger van dit Parlement. Ik vind dat het Europees Parlement, zijn Voorzitter en natuurlijk het Portugese voorzitterschap een standpunt over deze kwestie moeten innemen, met in het achterhoofd dat het weigeren van een bezoek van een van de leden van dit Huis, in dit geval van mijzelf, een schending van de mensenrechten is en ook van een gebrek aan eerbied voor dit Huis getuigt. Er zijn echter ook andere leden van dit Huis bij deze zaak betrokken en daarom vraag ik u, mijnheer de Voorzitter, om onze bezorgdheid over te brengen."@nl3
"− To prawda, ale prezydencja musi również uwzględnić następujący fakt: pięciu kubańskich obywateli jest od dziewięciu lat przetrzymywanych w amerykańskim więzieniu, odmówiono ich najbliższym, a w dwóch przypadkach ich żonom, ich odwiedzenia. Te ostatnie były już wcześniej w tym Parlamencie i są tutaj dzisiaj. Prawdą jest również to, że jestem posłem do tego Parlamentu i zwróciłam się o pozwolenie na odwiedzenie tych obywateli, ale otrzymałam odmowę. Teraz jestem posłem do tej Izby; moja prośba była prośbą nie tylko obywatelki, ale i przedstawicielki tego Parlamentu. Uważam, że Parlament Europejski oraz jego przewodniczący, a także prezydencja portugalska powinni zająć zdecydowane stanowisko w tej sprawie, pamiętając przy tym, że odmowa wydania pozwolenia na wizytę jednemu z posłów do tej Izby, w tym przypadku mojej osoby, jest naruszeniem praw człowieka i świadczy o braku szacunku dla tej Izby. Niemniej jednak w tę sprawę zaangażowani są też inni posłowie do tej Izby, dlatego zwracam się do pana przewodniczącego o poruszenie naszych obaw."@pl16
"É verdade e a Presidência conhece esta questão: há cinco cidadãos cubanos que estão presos há 9 anos em cadeias americanas, a quem é negada a visita de familiares e, no caso de dois deles, mesmo das suas esposas, que, aliás, vieram aqui ao Parlamento e estão mesmo cá hoje no Parlamento Europeu. É verdade também que eu sou deputada no Parlamento Europeu, pedi para visitar esses cidadãos e foi-me igualmente negada essa visita. Ora eu sou deputada deste Parlamento, não o fiz como cidadã apenas, mas também como representante deste Parlamento Europeu. Eu creio que quer o Parlamento Europeu e o Senhor Presidente, quer naturalmente a Presidência portuguesa deverão tomar posição também quanto a este caso, tendo em conta que é, de facto, um atentado a direitos humanos e também uma falta de respeito por este Parlamento Europeu negar a visita a um dos seus membros, no caso, a mim própria. Mas há outros deputados envolvidos neste processo, outros deputados do Parlamento Europeu e, por isso, peço-lhe, Senhor Presidente que transmita esta questão."@ro18
"To je pravda, ale predsedníctvo musí vziať do úvahy tento problém: päť kubánskych občanov je zadržiavaných deväť rokov v amerických väzniciach a sú im odmietané návštevy členov rodiny a, dokonca, v prípade dvoch z nich, návštevy manželiek. Tie už boli predtým v tomto Parlamente a sú tu aj dnes. Je tiež pravdou, že ja som členkou tohto Parlamentu a že som žiadala o povolenie navštíviť týchto občanov, ale bolo mi to zamietnuté. Teraz som členkou tohto Parlamentu; nepodávala som tú žiadosť iba ako občianka, ale tiež ako predstaviteľka tohto Parlamentu. Domnievam sa, že Európsky parlament a jeho predseda a, samozrejme, portugalské predsedníctvo, by mali zaujať postoj k tejto záležitosti, keďže odmietnutie povoliť návštevu jednému z členov tohto Parlamentu, v tomto prípade mne, je porušením ľudských práv a tiež prejavom nedostatku úcty k tejto inštitúcii. V tejto záležitosti sú však zainteresovaní aj ďalší členovia tohto Parlamentu, a preto Vás žiadam, pán predsedajúci, aby ste vyjadrili naše znepokojenie."@sk19
"To je res, vendar mora predsedstvo upoštevati to zadevo: gre za pet kubanskih državljanov, ki so v zaporih Združenih držav že devet let in ki so jim odrekli možnost, da bi jih obiskali njihovi družinski člani, dvema od njih celo, da bi ju obiskali ženi. Slednji sta že bili v tem parlamentu in sta prisotni tudi danes. Prav tako je res, da sem poslanka v tem parlamentu in da sem zaprosila za dovoljenje za obisk teh državljanov, vendar so mojo prošnjo zavrnili. Te prošnje nisem vložila le kot državljanka, ampak tudi kot predstavnica tega parlamenta. Menim, da morajo Evropski parlament, njegov predsednik in seveda portugalsko predsedstvo zavzeti stališče glede te zadeve, ob upoštevanju, da je zavrnitev prošnje enega od poslancev Parlamenta, v tem primeru mene, za obisk, kršitev človekovih pravic in kaže tudi na pomanjkanje spoštovanja tega parlamenta. V to zadevo so vključeni tudi drugi poslanci in zato vas prosim, gospod predsednik, da zadevo, zaradi katere smo zaskrbljeni, sporočite naprej."@sl20
"Det är riktigt, men ordförandeskapet måste beakta denna fråga. Det är fem kubanska medborgare som suttit fängslade i nio år i amerikanska fängelser och som nekats besök av sina anhöriga. I två av fallen är det de fängslades hustrur som nekats besökstillstånd. Dessa kvinnor har besökt parlamentet tidigare och är faktiskt här i dag. Det stämmer också att jag är ledamot av Europaparlamentet och att jag har ansökt om tillstånd att besöka dessa medborgare, men fått avslag. Nu är jag som sagt parlamentsledamot och jag ansökte inte om tillstånd enbart i egenskap av medborgare, utan också som företrädare för Europaparlamentet. Jag anser att Europaparlamentet, talmannen och givetvis också det portugisiska ordförandeskapet bör ta ställning i den här frågan. Att avslå en ansökan om besökstillstånd från en ledamot av Europaparlamentet, i det här fallet mig, är nämligen en kränkning av de mänskliga rättigheterna och visar också en bristande respekt för parlamentet. Men även andra ledamöter har engagerat sig i det här fallet, och jag uppmanar er därför, herr talman, att framföra vår oro."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"( Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph