Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-454"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pergunta nº 17 da Deputada Ilda Figueiredo () No decorrer do presente ano, solicitei autorização ao Governo dos EUA para visitar os cidadãos cubanos René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino e Fernando González, detidos ilegalmente em prisões norte-americanas. Contudo, essa autorização foi-me negada com o argumento de que não os conhecia antes de serem presos. Tomei conhecimento de que, uma vez mais, em Setembro do presente ano, foram também recusados os vistos de visita a duas das esposas destes presos, as quais estão há nove anos sem poder visitá-los devido às recusas sucessivas. Que pensa desta situação, que não respeita os direitos humanos destes cidadãos? Está disponível para transmitir esta preocupação às autoridades norte-americanas?"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Küsimus nr 17, mille esitas Ilda Figueiredo () Selle aasta alguses palusin USA valitsuselt luba külastada Kuuba kodanikke René González’t, Gerardo Hernández’t, Antonio Guerrero’t, Ramón Labañino’t ja Fernando González’t, keda peetakse ebaseaduslikult kinni USA vanglates. Mulle keelduti luba andmast põhjusel, et ma ei tundnud neid enne vangistamist. Nagu ilmneb keelduti kahe vangi naisele taaskord loa andmisest külastada oma abikaasasid, keda nad ei ole saanud külastada üheksa aastat, sest neile on järjest ära öeldud. Mida nõukogu arvab sellest olukorrast, mis ei näita austust nende kodanike inimõiguste vastu. Kas nõukogu oleks nõus väljendama muret USA võimudele?"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Teema: Ameerika Ühendriikides vangistatud Kuuba kodanike külastamise keeld"5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Vprašanje št. 17 predložila Ilda Figueiredo () V začetku tega leta sem vlado Združenih narodov zaprosila za odobritev obiska kubanskih državljanov Renéja Gonzáleza, Gerarda Hernándeza, Antonia Guerrera, Ramóna Labańina in Fernanda Gonzáleza, ki so bili protizakonito pridržani v zaporih Združenih držav. Vendar je bila prošnja zavrnjena na podlagi tega, da jih nisem poznala preden so bili zaprti. Septembra letos sta bili ponovno zavrnjeni prošnji žena dveh zapornikov, ki zaradi zaporednih zavrnitev njunih prošenj za obisk nista obiskali svojih mož že devet let. Kaj meni Svet o teh razmerah, v katerih niso spoštovane človekove pravice državljanov? Ali je to zaskrbljenost pripravljen sporočiti organom Združenih držav?"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Zadeva: Prepoved obiska kubanskih državljanov, ki so zaprti v Združenih državah."20
lpv:translated text
"Pergunta nº 17 da Deputada Ilda Figueiredo () No decorrer do presente ano, solicitei autorização ao Governo dos EUA para visitar os cidadãos cubanos René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino e Fernando González, detidos ilegalmente em prisões norte-americanas. Contudo, essa autorização foi-me negada com o argumento de que não os conhecia antes de serem presos. Tomei conhecimento de que, uma vez mais, em Setembro do presente ano, foram também recusados os vistos de visita a duas das esposas destes presos, as quais estão há nove anos sem poder visitá-los devido às recusas sucessivas. Que pensa desta situação, que não respeita os direitos humanos destes cidadãos? Está disponível para transmitir esta preocupação às autoridades norte-americanas?"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Otázka č. 17, kterou pokládá Ilda Figueiredo () Začátkem tohoto roku jsem vládu USA žádala o povolení navštívit kubánské občany Reného Gonzáleze, Gerarda Hernándeze, Antonia Guerrery, Ramóna Labañiny a Fernanda Gonzáleze, kteří jsou nezákonně zadržovaní v amerických věznicích. Povolení jsem však nedostala s odůvodněním, že jsem tyto lidi neznala před tím, než byli uvěznění. Stalo se, že v září tohoto roku manželky dvou vězňů opět nedostaly povolení na návštěvu svých manželů, které nemohou navštívit už devět let pro opakující se zamítnutí. Co si Rada myslí o této situaci, která nesvědčí o úctě k lidským právům těchto občanů? Je ochotná vyjádřit své znepokojení americkým orgánům?"@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Předmět: Zákaz návštěvy kubánských občanů uvězněných ve Spojených státech"1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Otázka č. 17, ktorú predkladá Ilda Figueiredo () Začiatkom tohto roka som od vlády USA žiadala povolenie navštíviť kubánskych občanov Reného Gonzáleza, Gerarda Hernándeza, Antonia Guerrera, Ramóna Labañina a Fernanda Gonzáleza, ktorí sú nezákonne zadržiavaní v amerických väzniciach. Povolenie som však nedostala s odôvodnením, že som týchto ľudí nepoznala pred tým, než boli uväznení. Ukazuje sa, že v septembri tohto roka manželkám dvoch väzňov opäť raz odmietli dať povolenie na návštevu ich manželov, ktorých nemôžu navštíviť už deväť rokov pre opakujúce sa zamietnutia. Čo si Rada myslí o tejto situácii, ktorá nesvedčí o úcte k ľudským právam týchto občanov? Je ochotná vyjadriť svoje znepokojenie americkým orgánom?"@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Klausimas Nr. 17, kurį pateikė Ilda Figueiredo () Šiais metais aš paprašiau JAV vyriausybės leidimo aplankyti Kubos piliečius René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino ir Fernando González, kurie yra neteisėtai kali JAV. Vis dėlto man buvo neigiamai atsakyta remiantis tuo, kad aš jų nepažinojau tada, kol jie dar nebuvo nuteisti. Pasirodo, kad šių metų rugsėjo mėn. dviejų kalinių žmonoms buvo ir dar kartą neigiamai atsakyta į prašymą suteikti leidimus aplankyti savo vyrus. Ką Taryba mano apie šią padėtį, kuria yra paminamos šių piliečių žmogaus teisės? Ar ji norėtų perduoti savo susirūpinimą JAV valdžios institucijoms?"@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Tema: Draudimas lankyti Kubos piliečius, kalinčius Jungtinėse Amerikos Valstijose"14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Pytanie nr 14 skierowane przez: Ildę Figueiredo () Na początku tego roku zwróciłam się do amerykańskiego rządu o pozwolenie na odwiedzenie kubańskich obywateli René Gonzáleza, Gerardo Hernándeza, Antonio Guerrero, Ramóna Labañino i Fernando Gonzáleza, którzy są bezprawnie przetrzymywani w amerykańskim więzieniu. Jednakże nie otrzymałam zgody, ponieważ nie znałam tych osób przed umieszczeniem ich w więzieniu. Wydaje się, że we wrześniu tego roku żony dwóch więźniów otrzymały odmowę zgody na odwiedzenie swoich mężów, których nie widziały od dziewięciu lat z powodu systematycznych odmów. Jakie Rada ma zdanie na temat tej sytuacji, w której nieposzanowane są prawa człowieka tych obywateli? Czy zamierza przedstawić swoje obawy władzom Stanów Zjednoczonych?"@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Dotyczy: zakazu odwiedzania kubańskich obywateli więzionych w Stanach Zjednoczonych"16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− 17. kérdés Ilda Figueiredo részéről () Korábban az idei év során engedélyt kértem az Egyesült Államok kormányától, hogy meglátogathassam René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino és Fernando González kubai állampolgárokat, akiket jogellenesen tartanak fogva egyesült államokbeli börtönökben. Az engedélyt azonban nem kaptam meg arra hivatkozva, hogy bebörtönzésük előtt nem ismertem őket. Úgy tűnik, hogy idén szeptemberben két fogvatartott feleségei ismét nem kaptak engedélyt, hogy meglátogassák férjeiket, akiket már kilenc éve nem látogathatnak meg az egymást követő elutasítások miatt. Mi a Tanács véleménye erről a helyzetről, amely nem tartja tiszteletben az állampolgárok emberi jogait? Hajlandó a Tanács aggályait kifejezni az Egyesült Államok hatóságai felé?"@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Tárgy: Az Egyesült Államokban bebörtönzött kubai állampolgárok meglátogatásának tilalma"11
lpv:translated text
"Spørgsmål nr. 17 af Ilda Figueiredo () I år ansøgte jeg de amerikanske myndigheder om tilladelse til at aflægge besøg hos de cubanske statsborgere, René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramon Labañino og Fernando González, der ulovligt tilbageholdes i amerikanske fængsler. Afslaget blev begrundet med, at jeg ikke havde kendt de pågældende inden deres fængsling. I september 2007 har jeg desuden erfaret, at to hustruer til de fængslede på ny har fået afslag på deres anmodning om besøg. De pågældende har efter en række afslag i ni år ikke været i stand til at besøge de indsatte. Hvordan ser Rådet på denne situation, som strider mod de pågældende borgeres menneskerettigheder? Vil Rådet orientere de amerikanske myndigheder om denne henvendelse?"@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"Om: Forbud mod at besøge cubanske fanger, som er fængslet i USA"2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Ilda Figueiredon laatima kysymys numero 17 () Aiemmin tänä vuonna hain Yhdysvaltain hallitukselta lupaa vierailla maassa laittomasti vangittuina olevien Kuuban kansalaisten René Gonzálezin, Gerardo Hernándezin, Antonio Guerreron, Ramón Labañinon ja Fernando Gonzálezin luona. Lupa evättiin kuitenkin sillä perusteella, että en tuntenut heitä ennen heidän vangitsemistaan. Viime syyskuussa kahden vangin puolisoilta evättiin jälleen kerran lupa tavata aviomiehensä, joita he eivät ole voineet tavata yhdeksään vuoteen toistuvien vierailukieltojen vuoksi. Mikä on neuvoston näkemys tästä tilanteesta, joka loukkaa asianomaisten kansalaisten ihmisoikeuksia? Aikooko se ilmaista huolensa Yhdysvaltain viranomaisille?"@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Yhdysvalloissa vangittuina olevia Kuuban kansalaisia koskeva vierailukielto"7
lpv:translated text
"− Vraag nr. 17 van Ilda Figueiredo () In de loop van het afgelopen jaar heb ik de regering van de VS om toestemming verzocht om de Cubaanse onderdanen René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramon Labañino en Fernando González, die in dat land illegaal gevangen gehouden worden, op te zoeken. Dit werd mij echter geweigerd met het argument dat ik de betrokkenen voor hun gevangenneming niet kende. Nu heb ik vernomen dat de echtgenotes van twee van deze gedetineerden in september dit jaar opnieuw een bezoekersvisum is geweigerd. Zij hebben hun echtgenoten op grond van de herhaalde weigeringen al negen jaar niet kunnen opzoeken. Hoe staat de Raad tegenover deze situatie, waarin de mensenrechten van deze burgers worden geschonden? Is hij bereid de autoriteiten van de VS op de hoogte te stellen van zijn bezwaren?"@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Fråga nr 17 från Ilda Figueiredo () I år bad jag den amerikanska regeringen om tillstånd att få besöka de kubanska medborgarna René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino och Fernando González som sitter olagligen fängslade i nordamerikanska fängelser. Jag fick avslag på min begäran med motiveringen att jag inte kände fångarna innan de fängslades. I september i år fick jag ännu en gång höra att ansökningarna om besökstillstånd för hustrurna till två av fångarna hade förkastats. Dessa kvinnor har inte på nio år kunnat besöka sina män, eftersom ansökningarna alltid förkastats. Vad anser rådet om den här situationen där man inte visar någon respekt för dessa medborgares mänskliga rättigheter? Är rådet redo att ta upp denna fråga med de nordamerikanska myndigheterna?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Angående: Förbudet att besöka kubanska medborgare som sitter fängslade i Förenta staterna"22
lpv:unclassifiedMetadata
"Betreft: Verbod om Cubaanse gedetineerden in Verenigde Staten op te zoeken"3
lpv:translated text
"− Ερώτηση αριθ. 17 από την Ilda Figueiredo () Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ζήτησα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ την άδεια να επισκεφθώ τους κουβανούς πολίτες René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramon Labañino και Fernando González, που κρατούνται παράνομα σε φυλακές της Βόρειας Αμερικής. Ωστόσο, η άδεια αυτή δεν μου χορηγήθηκε με το σκεπτικό ότι δεν τους γνώριζα πριν από τη σύλληψή τους. Πληροφορήθηκα ότι, για μία ακόμη φορά, φέτος το Σεπτέμβριο, απορρίφθηκε επίσης η χορήγηση θεωρήσεων σε δύο από τις συζύγους των ατόμων αυτών, οι οποίες δεν μπορούν να τους επισκεφθούν εδώ και εννέα χρόνια, λόγω των επανειλημμένων αρνήσεων χορήγησης θεώρησης. Ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου για την κατάσταση αυτή, που συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εν λόγω πολιτών; Προτίθεται να εκφράσει την ανησυχία του για το ζήτημα στις αρχές της Βόρειας Αμερικής;"@el10
lpv:translated text
"− Jautājums Nr. 17, ko uzdeva Ilda Figueiredo () Pirms kāda laika šajā gadā es lūdzu atļauju no ASV valdības apmeklēt Kubas pilsoņus un kuri tiek nelikumīgi turēti apcietinājumā ASV cietumos. Tomēr atļauja man tika attiekta ar pamatojumu, kas es viņus nepazinu, pirms viņi tika ieslodzīti. Šķiet, ka šā gada septembrī divu ieslodzīto sievām vēlreiz tika attieta atļauja apmeklēt viņu vīrus, kurus viņas nav varējušas apmeklēt deviņus gadus sekojošo atteikumu dēļ. Ko Padome domā par šo situāciju, kurā netiek ievērotas šo pilsoņu cilvēktiesības? Vai tā vēlas paust savas bažas ASV iestādēm?"@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Ramón Labańino"13
lpv:unclassifiedMetadata
"Θέμα: Απαγόρευση επισκεπτηρίου σε κουβανούς πολίτες που έχουν συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής"10
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerardo Hernįndez"13
lpv:unclassifiedMetadata
"René Gonzįlez"13
lpv:unclassifiedMetadata
"Antonio Guerrero"13
lpv:unclassifiedMetadata
"Temats: aizliegums apmekēt Amerikas Savienotajās Valstīs apcietinājumā turētos Kubas pilsoņus"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Question No 17 by Ilda Figueiredo () Earlier this year I requested authorisation from the US Government to visit the Cuban nationals, René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino and Fernando González, who are being unlawfully detained in US prisons. However, I was refused authorisation on the grounds that I did not know them before they were imprisoned. It appears that in September this year two prisoners’ wives were once again refused permits to visit their husbands, whom they have not been able to visit for nine years because of successive refusals. What does the Council think of this situation which does not constitute respect for these citizens’ human rights? Is it willing to convey its concerns to the US authorities?"@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Subject: Ban on visiting Cuban nationals imprisoned in the United States"4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Anfrage Nr. 17 von Ilda Figueiredo () Im Laufe dieses Jahres ersuchte die Fragestellerin die US-Regierung um die Genehmigung für einen Besuch der kubanischen Staatsbürger René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramon Labañino und Fernando González, die unrechtmäßig in nordamerikanischen Gefängnissen inhaftiert sind. Diese Genehmigung wurde jedoch mit dem Argument abgelehnt, dass die Fragestellerin die Inhaftierten nicht vor ihrer Verhaftung gekannt habe. Außerdem ist der Fragestellerin bekannt, dass im September 2007 auch den Ehefrauen von zwei dieser Gefangenen die Besuchserlaubnis verweigert wurde, wobei diese ihre Ehemänner aufgrund der wiederholten Verweigerungen seit neun Jahren nicht besuchen konnten. Wie steht der Rat zu dieser Situation, die eine Missachtung der Menschenrechte dieser Staatsbürger darstellt? Ist er bereit, den nordamerikanischen Behörden diese Besorgnisse vorzutragen?"@de9
lpv:translated text
"− Pregunta nº 17 de Ilda Figueiredo () En el transcurso de este año he solicitado al Gobierno de los EE.UU. autorización para visitar a los ciudadanos cubanos René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, detenidos ilegalmente en cárceles estadounidenses. Sin embargo, se me ha denegado dicha autorización con el argumento de que no los conocía antes de su ingreso en prisión. He tenido conocimiento de que en este mes de septiembre se han vuelto a denegar los permisos de visita a dos de las esposas de estos presos, que llevan nueve años sin poder visitarlos debido a las sucesivas negativas. ¿Cuál es la opinión del Consejo sobre esta situación, que no respeta los derechos humanos de estos ciudadanos? ¿Está dispuesto a transmitir esta preocupación a las autoridades estadounidenses?"@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Asunto: Prohibición de visitar a ciudadanos cubanos presos en los EE.UU."21
lpv:translated text
". −Annuncio l’ interrogazione n. 17 dell’onorevole Ilda Figueiredo () Nel corso di quest’anno, ho chiesto autorizzazione al governo degli Stati Uniti per visitare i cittadini cubani René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramon Labañino e Fernando González, detenuti illegalmente in prigioni nordamericane. Tuttavia, tale autorizzazione mi è stata negata con la causale che non li conoscevo prima del loro arresto. Sono venuto a sapere che, ancora una volta, nel settembre di quest’anno, sono stati altresì rifiutati i visti di visita a due delle mogli di tali prigionieri, che da nove anni non possono visitarli a causa di successivi rifiuti. Che pensa di tale situazione che non rispetta i diritti umani dei cittadini in questione? E’ disposto a trasmettere la presente preoccupazione alle autorità nordamericane?"@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"Oggetto: Divieto di visita a cittadini cubani imprigionati negli Stati Uniti d’America"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Pergunta n.º 17 da Deputada Ilda Figueiredo () No decorrer do presente ano, solicitei autorização ao Governo dos EUA para visitar os cidadãos cubanos René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino e Fernando González, detidos ilegalmente em prisões norte-americanas. Contudo, essa autorização foi-me negada com o argumento de que não os conhecia antes de serem presos. Tomei conhecimento de que, uma vez mais, em Setembro do presente ano, foram também recusados os vistos de visita a duas das esposas destes presos, as quais estão há nove anos sem poder visitá-los devido às recusas sucessivas. Que pensa desta situação, que não respeita os direitos humanos destes cidadãos? Está disponível para transmitir esta preocupação às autoridades norte-americanas?"@pt17
lpv:translated text
"− Question n° 17 d’Ilda Figueiredo () Dans le courant de cette année, j'ai demandé au gouvernement des États-Unis l'autorisation de rendre visite aux citoyens cubains René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramon Labañino et Fernando González, détenus illégalement dans des prisons nord-américaines. Cette autorisation m'a toutefois été refusée, l'argument invoqué étant que je ne connaissais pas ces personnes avant qu'elles soient emprisonnées. J'ai été informée que, en septembre dernier, deux des épouses de ces prisonniers se sont également vu refuser une fois de plus un visa de visite, alors qu'elles n'ont plus vu leurs maris depuis neuf ans, en raison des refus successifs. Que pense le Conseil de cette situation, qui ne respecte pas les droits de l'homme de ces citoyens? Est-il disposé à faire part de cette préoccupation aux autorités nord-américaines?"@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Betrifft: Verbot des Besuchs von in den USA inhaftierten kubanischen Staatsbürgern"9
lpv:unclassifiedMetadata
"Objet: Interdiction de rendre visite à des citoyens cubains emprisonnés aux États-Unis d'Amérique"8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-454"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph