Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-449"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-449"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Deputado, como eu já aqui referi, a iniciativa de criar uma agência resulta de uma proposta da Comissão Europeia e, depois, o Conselho, em diálogo com a Comissão, verifica da bondade da proposta da Comissão Europeia, isto é, se efectivamente ela se justifica ou não justifica. As decisões são depois tomadas de acordo com as regras do Tratado. Devo dizer que Portugal abriga uma agência, que é a Agência Europeia de Segurança Marítima, sedeada em Lisboa, e posso dizer-lhe, Senhor Deputado, que entendemos que esta é, sem dúvida, uma agência europeia muito útil. Relativamente à gestão concreta das agências, como sabe, as agências têm os seus próprios mecanismos de supervisão do funcionamento, que, do meu ponto de vista, são bastante rigorosos e, por outro lado, também existe entre as instituições, como eu já aqui referi, um conjunto de princípios que são comuns às instituições e que dizem muito directamente respeito à gestão orçamental destas agências comunitárias. A minha experiência pessoal diz-me que há um cuidado especial no rigor da gestão e no respeito dos fundos que são postos ao dispor destas agências. Esta é a minha experiência pessoal. Ela vale, naturalmente, o que vale."@pt17
lpv:translated text
"− Vážený pane Van Hecke, jak jsem se už zmínil, návrh na založení agentury předkládá Evropská komise, a Rada potom v dialogu s Komisí zhodnotí, zda je návrh Komise opodstatněný nebo ne. Rozhodnutí se potom přijímají v souladu s pravidly smlouvy. Musím říct, že Portugalsko je hostitelem jedné agentury, Evropské agentury pro námořní bezpečnost, která má sídlo v Lisabonu a kterou rozhodně považujeme za velmi užitečnou evropskou agenturu. Pokud jde o konkrétní řízení agentur, jak víte, ty mají svoje vlastní kontrolní mechanismy, které jsou, podle mě, dost přísné. Jak jsem už zmínil, instituce se navíc též dohodly na souboru společných zásad, které se přímo používají v rozpočtovém hospodaření těchto agentur Společenství. Moje osobní zkušenost mi říká, že zabezpečení pečlivého řízení a přísně vymezeného využívání finančních prostředků, které mají tyto agentury k dispozici, se věnuje velká pozornost. To je moje osobní zkušenost, tak to třeba brát."@cs1
"Hr. formand, hr. Van Hecke! Som allerede nævnt fremsættes forslaget om etablering af et agentur af Europa-Kommissionen, og derefter vurderer Rådet i samråd med Kommissionen, hvorvidt Kommissionens forslag er begrundet. Beslutningerne tages så i overensstemmelse med traktatens bestemmelser. Jeg må sige, at Portugal er vært for et agentur, Det Europæisk Agentur for Søfartssikkerhed, der har sit hjemsted i Lissabon, som vi helt klart opfatter som et meget nyttigt europæisk agentur. Med hensyn til den specifikke forvaltning af agenturerne har disse, som De ved, deres egne tilsynsmekanismer, som efter min mening er meget stringente. Desuden er institutionerne som sagt også blevet enige om et sæt fælles principper, som har en meget direkte indflydelse på budgetforvaltningen af disse fællesskabsagenturer. Min personlige erfaring fortæller mig, at man gør meget ud af at sikre en stringent forvaltning og anvendelse af de midler, der stilles til rådighed for disse agenturer. Det er min personlige erfaring, hvis det har interesse."@da2
". − Herr Van Hecke! Wie ich bereits gesagt habe, legt die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Gründung einer Agentur vor. Anschließend prüft der Rat im Dialog mit der Kommission, ob dieser Vorschlag gerechtfertigt ist, und trifft dann Entscheidungen unter Berücksichtigung der Vertragsbestimmungen. Ich möchte hervorheben, dass in Lissabon mit der Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs eine Gemeinschaftsagentur ihren Sitz hat, deren Arbeit wir als ausgesprochen sinnvoll erachten. Mit Blick auf die Verwaltung dieser Agenturen wird Ihnen bekannt sein, dass sie über ihre eigenen Kontrollmechanismen verfügen, die meines Erachtens ausgesprochen streng sind. Darüber hinaus haben sich die Organe auf die von mir bereits erwähnten gemeinsamen Grundsätze geeinigt, die sich auch unmittelbar auf die Haushaltsführung dieser Gemeinschaftsagenturen beziehen. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass auf eine ordnungsgemäße Verwaltung und eine strenge Kontrolle der Mittelverwendung in diesen Agenturen besonderer Wert gelegt wird. Doch das ist meine persönliche Erfahrung."@de9
"− Κύριε Van Hecke, όπως έχω ήδη αναφέρει, η πρόταση σύστασης ενός οργανισμού υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια, σε διάλογο με την Επιτροπή, το Συμβούλιο αξιολογεί αν η πρόταση της Επιτροπής είναι τεκμηριωμένη. Οι αποφάσεις στη συνέχεια λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες των Συνθηκών. Πρέπει να πω ότι η Πορτογαλία φιλοξενεί έναν οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα με έδρα τη Λισαβόνα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ένας πολύ χρήσιμος ευρωπαϊκός οργανισμός. Όσον αφορά την επιμέρους διαχείριση των οργανισμών, οι οργανισμοί αυτοί έχουν τους δικούς τους εποπτικούς μηχανισμούς που, κατά την άποψή μου, είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα έχουν επίσης συμφωνήσει, όπως ανέφερα, σε μια κοινή σειρά αρχών που έχουν άμεση εφαρμογή στη δημοσιονομική διαχείριση των εν λόγω κοινοτικών οργανισμών. Η προσωπική μου εμπειρία μου λέει ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία για να διασφαλιστεί σφιχτή διαχείριση και αυστηρή χρήση των πόρων που διατίθενται σε αυτούς τους οργανισμούς. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία."@el10
"− Mr Van Hecke, as I have already mentioned, the proposal to set up an agency is presented by the European Commission and then, in dialogue with the Commission, the Council assesses whether or not the Commission’s proposal is justified. Decisions are then taken in accordance with the Treaty rules. I must say that Portugal hosts one agency, the European Maritime Safety Agency which has its seat in Lisbon, which we feel is definitely a very useful European agency. As regards the specific management of agencies, as you know, these have their own supervision mechanisms which, in my view, are pretty rigorous. In addition, the institutions have also agreed, as I mentioned, a set of common principles which very directly apply to the budgetary management of these Community agencies. My personal experience tells me that particular care is taken to ensure rigorous management and strict use of the funds made available to these agencies. That is my personal experience, for what it is worth."@en4
"− Señor Van Hecke, como ya he mencionado, la propuesta de crear una agencia la presenta la Comisión Europea y luego, en negociación con la Comisión, el Consejo evalúa si la propuesta de la Comisión es justificada o no. Las decisiones se adoptan conforme a las disposiciones del Tratado. Debo decir que Portugal acoge una agencia, la Agencia Europea de Seguridad Marítima que tiene su sede en Lisboa, que consideramos es decididamente una agencia europea muy útil. Por lo que respecta a la gestión específica de las agencias, como sabe, cuentan con sus propios mecanismos de supervisión que, a mi juicio, son bastante rigurosos. Además, las instituciones también han acordado, como he dicho, un conjunto de principios comunes que se aplican muy directamente a la gestión presupuestaria de estas agencias comunitarias. Mi experiencia personal me dice que se tiene especial cuidado en garantizar la gestión rigurosa y el uso estricto de los fondos facilitados a estas agencias. Esa es mi experiencia personal, para lo que pueda servir."@es21
"− Hr Van Hecke, nagu ma juba mainisin, ametite asutamise ideed esitab Euroopa Komisjon ja seejärel hindab nõukogu dialoogis komisjoniga, kas komisjoni ettepanek on õigustatud. Seejärel võetakse otsused vastu asutamislepingu eeskirjades sätestatud korras. Ma pean ütlema, et Portugalis on üks asutus, Euroopa Meresõiduohutuse Amet, asukohaga Lissabonis, mis meie hinnangul on kahtlemata väga kasulik Euroopa amet. Mis puutub ametite juhtimisse, siis nagu te teate, on neil oma järelevalvemehhanismid, mis on minu arvates päris karmid. Peale selle on institutsioonid, nagu ma ütlesin, leppinud kokku ühistes põhimõtetes, mida kohaldatakse väga otseselt nende ühenduse ametite eelarve haldamise suhtes. Isiklik kogemus ütleb mulle, et ametitele eraldatud vahendite haldamist kontrollitakse karmilt See on mu isiklik kogemus, niipalju kui see väärt on."@et5
"− Hyvä Johan Van Hecke, kuten jo sanoin, viraston perustamista koskevan ehdotuksen esittää Euroopan komissio, ja neuvosto arvioi komissiota kuultuaan, onko ehdotus perusteltu. Päätökset tehdään siis perussopimuksen määräysten mukaisesti. Esimerkkinä hyvin hyödyllisestä eurooppalaisesta virastosta voisin mainita Lissabonissa Portugalissa sijaitsevan Euroopan meriturvallisuusviraston. Virastojen hallinnon osalta sanoisin, että niillä on kuten tiedätte omat valvontamekanisminsa, jotka ovat uskoakseni varsin tiukkoja. Kuten mainitsin, toimielimet ovat myös sopineet yhteisistä periaatteista, joita sovelletaan suoraan yhteisön virastojen budjettihallintoon. Henkilökohtainen kokemukseni asiasta on, että virastoille myönnettyjen varojen ankaraan hallintoon ja tarkkaan käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota. Tämä on tietenkin vain oma kokemukseni asiasta."@fi7
"− Monsieur Van Hecke, comme je l’ai déjà dit, la proposition de créer une agence est présentée par la Commission européenne et, ensuite, en concertation avec la Commission, le Conseil évalue si oui ou non la proposition de la Commission se justifie. Les décisions sont alors prises conformément aux règles du Traité. Je dois dire que le Portugal accueille une agence, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, dont le siège se trouve à Lisbonne, et nous avons le sentiment qu’il s’agit incontestablement d’une agence européenne très utile. En ce qui concerne la gestion spécifique des agences, comme vous le savez, celles-ci disposent de leurs propres mécanismes de contrôle qui sont, selon moi, assez rigoureux. En outre, les institutions ont également convenu, comme je l’ai dit, d’une série de principes communs qui s’appliquent directement à la gestion budgétaire de ces agences communautaires. Mon expérience personnelle me dit qu’un soin particulier est apporté à la gestion rigoureuse et à l’utilisation stricte des fonds mis à la disposition de ces agences. C’est mon expérience personnelle, pour ce qu’elle vaut."@fr8
"− Van Hecke úr, amint már említettem, az ügynökségek felállítására javaslatot az Európai Bizottság nyújt be, és ezt követően – a Bizottsággal együttműködve – a Tanács megvizsgálja, hogy a Bizottság javaslata megalapozott-e. A döntések a Szerződés szabályainak megfelelően születnek. Azt kell mondanom, hogy Portugália csak egy ügynökségnek, a lisszaboni székhelyű Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek ad otthont, ezt pedig határozottan hasznos európai ügynökségnek tartjuk. Ami az ügynökségek konkrét gazdálkodását illeti, amint tudja, e szervek saját felügyeleti mechanizmusokkal rendelkeznek, melyek véleményem szerint meglehetősen szigorúak. Ráadásul – amint említettem – az intézmények kialakítottak számos közös elvet, melyek közvetlenül vonatkoznak e közösségi ügynökségek költségvetési gazdálkodására. Személyes tapasztalatom azt mondatja velem, hogy különös figyelmet fordítanak az ügynökségek szigorú gazdálkodásának és a rendelkezésre álló források szigorú felhasználásának biztosítására. Ez az én személyes tapasztalatom, már amennyire ez számít."@hu11
". − Onorevole Van Hecke, come ho già menzionato, la proposta di istituire un’agenzia è presentata dalla Commissione europea e quindi, insieme alla Commissione, il Consiglio valuta se è giustificata o meno. Pertanto, si decide conformemente alle norme del trattato. Devo dire che il Portogallo ospita un’agenzia, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima che ha sede a Lisbona, che ritengo sia certamente un’agenzia europea molto utile. Per quanto riguarda la gestione specifica delle agenzie, com’è noto, sono dotate dei propri sistemi di sorveglianza che, a mio parere, sono abbastanza rigorosi. Inoltre, le istituzioni hanno altresì concordato, come menzionato, una serie di principi applicabili direttamente alla gestione del bilancio di queste agenzie comunitarie. La mia esperienza personale mi assicura che occorre prestare particolare attenzione a garantire una gestione inflessibile e un uso preciso dei fondi resi disponibili per queste agenzie. Si tratta della mia esperienza personale, per quanto vale."@it12
"− J. Van Hecke, kaip jau minėjau pasiūlymą įsteigti agentūrą pateikia Europos Komisija ir, vykdydama dialogą su Komisija, Taryba įvertina, ar Komisijos pasiūlymas yra pagrįstas. Tada priimami sprendimai, kaip tai numatyta pagal Sutartį. Aš turiu pasakyti, kad Portugalijoje yra įsikūrusi viena agentūra − Europos jūrų saugumo agentūra, kurios buveinė yra Lisabonoje, ir kuri, kaip mes manome, Europai labai reikalinga. Kaip jūs žinote, agentūrų valdymas turi savo priežiūros mechanizmus, kurie yra gana griežti. Be to, institucijos taip pat pritarė, kaip minėjau. tam tikriems bendriems principams, kurie tiesiogiai taikomi šių Bendrijos agentūrų biudžeto valdymui. Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad yra ypač rūpinamasi tuo, kad būtų užtikrintas griežtas šių agentūrų valdymas ir joms patikėtų finansų naudojimas. Tai yra mano asmeninė patirtis, jeigu jūs manote, kad ji yra vertinga."@lt14
"− kungs! Kā es jau minēju, priekšlikumu izveidot aģentūru iesniedz Eiropas Komisija un pēc tam dialogā ar Komisiju Padome novērtē to, vai Komisijas priekšlikums ir pamatots. Pēc tam tiek pieņemti lēmumi saskaņā ar Līguma noteikumiem. Man ir jāsaka, ka Portugālē atrodas viena aģentūra, Eiropas Jūras drošības aģentūra, kuras mītne ir Lisabonā, par kuru mēs uzskatām, ka tā noteikti ir ļoti lietderīga Eiropas Savienības aģentūra. Kas attiecas uz aģentūru īpašu pārvaldību, kā jūs zināt, tām ir savi uzraudzības mehānismi, kas, manuprāt, ir diezgan stingri. Turklāt šīs iestādes arī ir vienojušās, kā es minēju, par kopējiem principiem, kuri ļoti tieši attiecas uz šo Kopienas aģentūru budžeta pārvaldību. Mana personīgā pieredze liecina, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai nodrošinātu stingru pārvaldību un stingri noteiktu to finanšu līdzekļu izlietošanu, kuri pieejami šīm aģentūrām. Tā ir mana personīgā pieredze, ja tam ir kāda nozīme."@lv13
"Senhor Deputado, como eu já aqui referi, a iniciativa de criar uma agência resulta de uma proposta da Comissão Europeia e, depois, o Conselho, em diálogo com a Comissão, verifica da bondade da proposta da Comissão Europeia, isto é, se efectivamente ela se justifica ou não justifica. As decisões são depois tomadas de acordo com as regras do Tratado. Devo dizer que Portugal abriga uma agência, que é a Agência Europeia de Segurança Marítima, sedeada em Lisboa, e posso dizer-lhe, Senhor Deputado, que entendemos que esta é, sem dúvida, uma agência europeia muito útil. Relativamente à gestão concreta das agências, como sabe, as agências têm os seus próprios mecanismos de supervisão do funcionamento, que, do meu ponto de vista, são bastante rigorosos e, por outro lado, também existe entre as instituições, como eu já aqui referi, um conjunto de princípios que são comuns às instituições e que dizem muito directamente respeito à gestão orçamental destas agências comunitárias. A minha experiência pessoal diz-me que há um cuidado especial no rigor da gestão e no respeito dos fundos que são postos ao dispor destas agências. Esta é a minha experiência pessoal. Ela vale, naturalmente, o que vale."@mt15
"− Mijnheer van Hecke, zoals ik al gezegd heb, wordt een voorstel tot oprichting van een agentschap ingediend door de Europese Commissie en beoordeelt de Raad vervolgens in samenspraak met de Commissie of dit voorstel gerechtvaardigd is. Daarna worden er beslissingen genomen die overeenkomen met de Verdragsbepalingen. Ik moet zeggen dat er in Portugal één agentschap is, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, dat zetelt in Lissabon, en dat wij dit Europees agentschap als zeer nuttig beschouwen. Wat het beheer van de afzonderlijke agentschappen betreft, weet u al dat deze allemaal hun eigen toezichtsmechanismen hebben, die naar mijn mening behoorlijk grondig zijn. Zoals ik al heb gezegd, zijn de instellingen daarnaast een reeks gemeenschappelijke beginselen overeengekomen die zeer direct betrekking hebben op het budgettaire beheer van deze communautaire agentschappen. Mijn eigen ervaring leert me dat er nauwkeurig wordt toegezien op gedegen beheer en correct gebruik van de fondsen die deze agentschappen toegewezen krijgen. Dat is mijn persoonlijke ervaring, voor wat het waard is."@nl3
"− Panie pośle Van Hecke! Jak już wspomniałem, wniosek dotyczący utworzenia agencji jest składany przez Komisję Europejską, a następnie, we współpracy z Komisją, Rada ocenia jego zasadność. Decyzje są podejmowane zgodnie z zasadami zapisanymi w Traktacie. Muszę powiedzieć, że jedna agencja znajduje się w Portugalii, a mianowicie Europejska Agencja Bezpieczeństwa na Morzu z siedzibą w Lizbonie i uważamy ją za zdecydowanie użyteczną. W odniesieniu do szczególnego zarządzania agencjami, jak pan wie, mają one swoje własne mechanizmy nadzoru, które w moim odczuciu są dość rygorystyczne. Ponadto, jak już wspomniałem, instytucje ustanowiły zbiór wspólnych zasad, które mają bezpośrednie zastosowanie do zarządzania budżetem agencji wspólnotowych. Moje osobiste doświadczenie mówi mi, że szczególną troskę przywiązuje się do rygorystycznego zarządzania i ścisłego wykorzystania funduszy udostępnionych tym agencjom. Takie jest moje osobiste doświadczenie, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie."@pl16
"Senhor Deputado, como eu já aqui referi, a iniciativa de criar uma agência resulta de uma proposta da Comissão Europeia e, depois, o Conselho, em diálogo com a Comissão, verifica da bondade da proposta da Comissão Europeia, isto é, se efectivamente ela se justifica ou não justifica. As decisões são depois tomadas de acordo com as regras do Tratado. Devo dizer que Portugal abriga uma agência, que é a Agência Europeia de Segurança Marítima, sedeada em Lisboa, e posso dizer-lhe, Senhor Deputado, que entendemos que esta é, sem dúvida, uma agência europeia muito útil. Relativamente à gestão concreta das agências, como sabe, as agências têm os seus próprios mecanismos de supervisão do funcionamento, que, do meu ponto de vista, são bastante rigorosos e, por outro lado, também existe entre as instituições, como eu já aqui referi, um conjunto de princípios que são comuns às instituições e que dizem muito directamente respeito à gestão orçamental destas agências comunitárias. A minha experiência pessoal diz-me que há um cuidado especial no rigor da gestão e no respeito dos fundos que são postos ao dispor destas agências. Esta é a minha experiência pessoal. Ela vale, naturalmente, o que vale."@ro18
"− Vážený pán Van Hecke, ako som sa už zmienil, návrh na založenie agentúry predkladá Európska komisia, a Rada potom v dialógu s Komisiou zhodnotí, či je návrh Komisie opodstatnený alebo nie. Rozhodnutia sa potom prijímajú v súlade s pravidlami zmluvy. Musím povedať, že Portugalsko je hostiteľom jednej agentúry, Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, ktorá má sídlo v Lisabone a ktorú rozhodne považujeme za veľmi užitočnú európsku agentúru. Čo sa týka konkrétneho riadenia agentúr, ako viete, tie majú svoje vlastné kontrolné mechanizmy, ktoré sú, podľa mňa, dosť prísne. Ako som už spomenul, inštitúcie sa navyše tiež dohodli na súbore spoločných zásad, ktoré sa priamo používajú v rozpočtovom hospodárení týchto agentúr Spoločenstva. Moja osobná skúsenosť mi hovorí, že zabezpečeniu dôsledného hospodárenia a prísne vymedzeného využívania finančných prostriedkov, ktoré majú tieto agentúry k dispozícii, sa venuje veľká pozornosť. To je moja osobná skúsenosť, tak to treba brať."@sk19
"− Gospod Van Hecke, kot sem že omenil, predlog za ustanovitev agencije vloži Evropska komisija in nato Svet v sodelovanju s Komisijo oceni, ali je njen predlog upravičen. Odločitve se sprejemajo v skladu s členi pogodbe. Moram reči, da je na Portugalskem ena agencija, tj. Evropska agencija za varnost v pomorskem prometu, ki ima sedež v Lizboni, in menimo, da je ta evropska agencija zelo koristna. Kar zadeva posebno upravljanje agencij, imajo te, kot veste, svoje lastne nadzorne mehanizme, za katere menim, da so zelo strogi. Poleg tega so se institucije dogovorile, kot sem omenil, za skupna načela, ki zelo neposredno zadevajo upravljanje proračuna teh agencij Skupnosti. Iz lastnih izkušenj vem, da se pazljivo zagotavlja natančno upravljanje in nadzoruje sredstva za te agencije. To je le moja osebna izkušnja."@sl20
"− Herr Van Hecke! Som jag redan sagt är det Europeiska kommissionen som lägger fram förslag om inrättande av en byrå. Därefter gör rådet tillsammans med kommissionen en bedömning av huruvida kommissionens förslag är motiverat. Därefter fattas beslut i enlighet med fördragets bestämmelser. Jag vill gärna säga att Portugal är värd för en byrå, nämligen Europeiska sjösäkerhetsbyrån, som har sitt säte i Lissabon. Denna byrå anser vi absolut vara en mycket användbar gemenskapsbyrå. När det gäller byråernas specifika förvaltning så har de, som ni vet, egna tillsynsmekanismer som jag tycker är ganska grundliga. Som jag nämnde har institutionerna dessutom enats om en rad gemensamma principer som är mycket direkt tillämpliga på dessa gemenskapsbyråers budgetförvaltning. Min personliga erfarenhet är att särskild omsorg ägnas åt att säkra en noggrann förvaltning och en strikt användning av de medel som ställs till byråernas förfogande. Det är min personliga erfarenhet, vad den nu är värd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph