Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-444"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-444"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Thank you, President-in-Office. I shall have to study your very detailed response, which is one that I appreciate because this is a very serious issue. One would have to agree that the confidence of depositors in Northern Rock has been shattered, and that there is a knock-on effect. Confidence is indeed the key to stability in the banking system and also to cross-border services and business in the financial services sector. Do you think that the actions you have outlined are enough to restore that confidence?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane úřadující předsedo. Budu si muset prostudovat vaši velmi podrobnou odpověď, kterou oceňuji, protože je to velmi vážná záležitost. Shodneme se v tom, že důvěra klientů banky Northern Rock byla otřesena a že vznikl lavinový efekt. Důvěra je samozřejmě klíčová pro stabilitu bankovního systému a též pro přeshraniční služby a obchod v odvětví finančních služeb. Myslíte si, že opatření, které jste uvedl, jsou dostatečná na obnovu této důvěry?"@cs1
"Σας ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα. Οφείλω να μελετήσω τη διεξοδική σας απάντηση, κάτι που εκτιμώ επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οφείλουμε να συμφωνήσουμε ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των καταθετών στη Northern Rock και ότι ο αντίκτυπος είναι εμφανής. Η εμπιστοσύνη αποτελεί πράγματι έναν πολύ βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος καθώς και για τις διασυνοριακές υπηρεσίες και επιχειρήσεις στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πιστεύετε ότι οι ενέργειες που περιγράψατε είναι αρκετές για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης;"@el10
"Gracias, señor Presidente en ejercicio. Tendré que estudiar su detallada respuesta, que le agradezco porque se trata de un asunto muy grave. Hay que reconocer que la confianza de los depositantes del banco Northern Rock se ha perdido, y que se ha producido un efecto detonante. La confianza es, efectivamente, la clave para la estabilidad en el sistema bancario y también para los servicios y negocios transfronterizos en el sector de los servicios financieros. ¿Cree usted que las acciones que ha explicado aquí son suficientes para recuperar esa confianza?"@es21
"Tänan nõukogu eesistujat. Ma pean uurima teie väga üksikasjalikku vastust, mille üle ma olen väga tänulik, sest tegemist on väga tõsise küsimusega. Tuleb nõustuda, et Northern Rocki hoiustajate usaldus on kadunud ja sellel on võimendav mõju. Panganduses on tõepoolest stabiilsuse võti usaldus, seda ka piiriülestes teenustes ja finantsteenuste sektoris. Kas te arvate, et teie poolt nimetatud tegevustest piisab usalduse taastamiseks?"@et5
"Kiitän neuvoston puheenjohtajaa. Minun on tutkittava yksityiskohtaista vastaustanne, jota arvostan, sillä kysymyksessä on vakava asia. On totta, että tallettajien luottamus Northern Rock -pankkiin on murtunut ja sillä on dominovaikutus. Luottamus on todellakin pankkijärjestelmän vakauden avain ja olennaista rajat ylittävissä palveluissa sekä rahoituspalvelualan liiketoiminnassa. Uskotteko kuvailemienne toimien olevan riittäviä luottamuksen palauttamiseksi?"@fi7
"(EN) Je vous remercie, Monsieur le Président en exercice. Je devrai étudier votre réponse très détaillée, que j'apprécie étant donné l'importance de ce sujet. On ne peut nier que la confiance des déposants de la banque Northern Rock a été anéantie, ce qui a débouché sur une réaction en chaîne. La confiance est l'élément clé de la stabilité du système bancaire mais aussi des services et échanges transfrontaliers dans le secteur des services financiers. Pensez-vous que les actions que vous avez mentionnées suffiront pour restaurer cette confiance?"@fr8
"Köszönöm, Antunes elnök úr. Át kell tanulmányoznom nagyon részletes válaszát, melyet nagyra értékelek a kérdés komolysága miatt. Egyet kell értenünk arról, hogy a betétesek bizalma megrendült a Northern Rockban és dominóhatás tapasztalható. A bizalom a kulcs a bankrendszer stabilitásához, a határon átnyúló szolgáltatásokhoz és a pénzügyi szolgáltatások szektorának üzleti életéhez. Úgy gondolja, hogy az imént felvázolt intézkedések elegendőek a bizalom helyreállításához?"@hu11
". Signor Presidente in carica, la ringrazio. Dovrei analizzare la sua risposta molto dettagliata, di cui riconosco il valore, poiché si tratta di una questione molto seria. Si dovrebbe essere d’accordo che è stata annullata la fiducia dei risparmiatori della e che si verifica una reazione a catena. La fiducia, in effetti, è fondamentale per la stabilità del sistema bancario e anche per i servizi transfrontalieri e l’attività nel settore dei servizi finanziari. Ritiene che gli interventi che ha descritto siano sufficienti per ristabilire la fiducia?"@it12
"Dėkoju, gerb. einantis Tarybos Pirmininko pareigas. Aš išnagrinėsiu jūsų atsakymą, už kurį jums labai dėkoju, nes šis klausimas yra labai rimtas. Reikėtų sutikti dėl to, kad buvo pakenkta Northern Rock indėlininkų pasitikėjimui ir sukelta grandininė reakcija. Pasitikėjimas yra bankinės sistemos stabilumo raktas ir itin reikšminga tarptautinių paslaugų ir verslo finansinių paslaugų sektoriaus dalis. Ar jūs manote, kad veiksmai, kuriuos jūs nurodėte yra pakankami tam, kad būtų galima atkurti šį pasitikėjimą?"@lt14
"Paldies jums, Padomes priekšsēdētāj! Man būs jāapdomā jūsu ļoti detalizētā atbilde, kas ir tāda, kuru es novērtēju, jo šis ir ļoti nopietns jautājums. Varētu piekrist tam, ka noguldītāju uzticība ir sagrauta un ka tam ir pakārtotas sekas. Uzticība patiešām ir ļoti būtiska stabilitātei banku sistēmā un arī attiecībā uz pārrobežu pakalpojumiem un uzņēmējdarbību finanšu pakalpojumu nozarē. Vai jūs uzskatāt, ka pasākumi, kurus jūs aprakstījāt galvenajos vilcienos, ir pietiekami, lai atjaunotu šo uzticību?"@lv13
"Thank you, President-in-Office. I shall have to study your very detailed response, which is one that I appreciate because this is a very serious issue. One would have to agree that the confidence of depositors in Northern Rock has been shattered, and that there is a knock-on effect. Confidence is indeed the key to stability in the banking system and also to cross-border services and business in the financial services sector. Do you think that the actions you have outlined are enough to restore that confidence?"@mt15
"Fungerend Voorzitter van de Raad, ik dank u wel. Ik zal uw zeer gedetailleerde antwoord bestuderen. Ik waardeer uw antwoord, omdat dit een zeer ernstige kwestie is. Het vertrouwen van spaarders in Northern Rock is ernstig beschadigd en dat er is sprake van een domino-effect. Vertrouwen is het centrale element voor een stabiel banksysteem en voor grensoverschrijdende diensten en zaken in de sector financiële dienstverlening. Denkt u dat de maatregelen die u hebt geschetst voldoende zijn om dat vertrouwen te herstellen?"@nl3
"− Dziękuję, panie urzędujący przewodniczący. Będę musiała przeanalizować pańską bardzo szczegółową odpowiedź, którą bardzo doceniam, gdyż jest to poważne zagadnienie. Trzeba się zgodzić z tym, że zaufanie deponentów w Northern Rock zostało nadszarpnięte i że powstał efekt domina. Zaufanie ma kluczowe znaczenie dla stabilności systemu bankowego, jak usług transgranicznych i biznesu w sektorze usług finansowych. Czy uważa pan, że działania, o których pan wspomniał wystarczą, aby odbudować to zaufanie?"@pl16
"Obrigado, Senhor Presidente em exercício do Conselho. Terei que estudar a sua resposta muito detalhada, a qual agradeço, porque se trata de um assunto muito sério. Teremos que concordar que a confiança dos depositantes do banco Northern Rock foi abalada e que existem repercussões. De facto, a confiança é a chave da estabilidade do sistema bancário, bem como dos negócios e serviços transfronteiriços no âmbito do sector dos serviços financeiros. Considera que as acções que descreveu são suficientes para restaurar essa confiança?"@pt17
"Thank you, President-in-Office. I shall have to study your very detailed response, which is one that I appreciate because this is a very serious issue. One would have to agree that the confidence of depositors in Northern Rock has been shattered, and that there is a knock-on effect. Confidence is indeed the key to stability in the banking system and also to cross-border services and business in the financial services sector. Do you think that the actions you have outlined are enough to restore that confidence?"@ro18
"Ďakujem Vám, pán úradujúci predseda. Budem si musieť preštudovať Vašu veľmi podrobnú odpoveď, ktorú oceňujem, pretože je to veľmi vážna záležitosť. Človek musí súhlasiť s tým, že dôvera klientov banky Northern Rock bola otrasená a že vznikol lavínový efekt. Dôvera je, samozrejme, kľúčová pre stabilitu bankového systému a tiež pre cezhraničné služby a obchod v sektore finančných služieb. Myslíte si, že opatrenia, ktoré ste uviedli, sú dostatočné na obnovu tejto dôvery?"@sk19
"Predsedujoči, hvala. Vaš zelo natančen odgovor bom preučila, ker je to vprašanje zelo pomembno. Strinjati se moramo, da vlagatelji niso več zaupali v banko Northern Rock, kar je povzročilo negativne posledice. Zaupanje je dejansko ključno za stabilnost v bančnem sistemu ter za čezmejne storitve in poslovanje v sektorju finančnih storitev. Ali menite, da ukrepi, ki ste jih navedli, zadostujejo za ponovno vzpostavitev tega zaupanja?"@sl20
"Tack, herr rådsordförande. Jag ska studera ert mycket detaljerade svar, som jag verkligen uppskattar, eftersom detta är en mycket allvarlig fråga. Jag måste instämma med att de som sätter in pengar på Northern Rock har totalt tappat sitt förtroende för banken och att det har fått en dominoeffekt. Förtroende är avgörande för såväl stabiliteten inom banksystemet som för gränsöverskridande tjänster och verksamhet på området för finansiella tjänster. Anser ni att de åtgärder ni har beskrivit räcker för att återupprätta detta förtroende?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph