Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-436"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-436"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, como é sabido os líderes europeus decidiram enviar à comunidade internacional um sinal forte relativamente à sua determinação de lutar contra as alterações climáticas, assumindo os compromissos a seguir indicados, tendo em vista impulsionar as negociações sobre um acordo global para o período posterior a 2012. Até à obtenção do referido acordo a União Europeia assume o compromisso firme e independente de alcançar, até 2020, uma redução das emissões de gases com efeito de estufa equivalente a, pelo menos, 20% em relação aos níveis de 1990 e, em segundo lugar, a União Europeia está disposta a assumir o compromisso de uma redução de 30% se os outros países desenvolvidos efectuarem reduções comparáveis e se os países em desenvolvimento economicamente mais avançados derem também um contributo adequado. A União Europeia considera que é necessário assumir um papel de liderança em matéria de reduções ambiciosas das emissões para que os países desenvolvidos consigam convencer os países em desenvolvimento a contribuírem para o esforço global. Sem dúvida que um objectivo ambicioso reforçará igualmente o mercado global do carbono, cuja continuação é essencial para limitar os custos resultantes da redução de emissões. No contexto do programa europeu de alterações climáticas foram já aplicadas diversas medidas encontrando-se outras previstas no contexto da análise estratégica da política energética da União Europeia a fim de alcançar uma parte significativa da meta de redução de gases com efeito de estufa. O regime do comércio de licenças de emissão desempenhará um papel central no cumprimento dos objectivos da União Europeia a longo prazo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a sua análise será de importância fundamental para a concretização das metas globais da União Europeia."@pt17
lpv:translated text
". − Vážený pane předsedající, jak víte, nejvyšší evropští představitelé se rozhodli vyslat mezinárodnímu společenství jasný signál o svém odhodlání bojovat proti změně klimatu přijetím následujících závazků s cílem podpořit jednání o globální dohodě na období po roku 2012. Než bude této dohody dosaženo, Evropská unie přijala pevný a samostatný závazek dosáhnout do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 20 % oproti úrovni z roku 1990. Za druhé je Evropská unie připravená zavázat se ke snížení o 30 %, pokud ostatní rozvinuté země přistoupí k podobnému snížení a pokud k tomu též přispějí rozvojové země, které jsou hospodářsky vyspělejší. Evropská unie se domnívá, že musí stát v čele ambiciózního snižování emisí, aby rozvinuté země dokázaly přesvědčit rozvojové země, aby též přispěly k tomuto celosvětovému úsilí Tento ambiciózní cíl nepochybně posilní celosvětový trh s uhlíkem, který tu musí zůstat, aby se omezily náklady vyplývající ze snižování emisí. V rámci Evropského programu pro změnu klimatu už byla přijata různá opatření a další se plánují v rámci strategické analýzy energetické politiky v Evropské unii, aby bylo možné dosáhnout cíle výrazného snížení skleníkových plynů. Systém obchodování s emisemi bude hrát klíčovou úlohu při dosahování dlouhodobých cílů EU na snížení emisí skleníkových plynů a jeho analýza bude rozhodující při realizaci celkových cílů stanovených pro Evropskou unii."@cs1
". Hr. formand! Som De ved, besluttede de europæiske ledere at sende det internationale samfund et klart signal om, at de er fast besluttede på at bekæmpe klimaændringer ved at påtage sig følgende forpligtelser med henblik på at tilskynde til forhandlinger om en global aftale for perioden efter 2012. Indtil vi når frem til denne aftale, har EU uafhængigt forpligtet sig til inden 2020 at sikre en reduktion af drivhusgasemissionerne svarende til mindst 20 % af 1990-niveauerne. For det andet er EU parat til at forpligte sig til en 30 % reduktion, hvis de øvrige udviklede lande foretager tilsvarende reduktioner, og hvis de mere økonomisk udviklede udviklingslande også yder et hensigtsmæssigt bidrag. EU mener, at vi skal gå i spidsen for de ambitiøse emissionsreduktioner, så de udviklede lande kan overbevise udviklingslandene om, at de skal bidrage til den globale indsats. Det vil helt klart også være et ambitiøst mål at styrke det global kulstofmarked, der skal forefindes for at begrænse omkostningerne ved emissionsreduktioner. Der er allerede truffet forskellige foranstaltninger under det europæiske program vedrørende klimaændringer, og andre er planlagt inden for den strategiske analyse af EU's energipolitik for at nå en betydelig del af målet for drivhusgasreduktion. Emissionshandelsordningen kommer til at spille en central rolle for opnåelsen af EU's langsigtede mål for reduktion af drivhusgasemissioner, og analysen af denne bliver af central betydning for gennemførelsen af de overordnede mål for EU."@da2
". − Herr Präsident! Wie Ihnen bekannt sein wird, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs beschlossen, der internationalen Gemeinschaft ein deutliches Signal für ihren Willen zu übermitteln, den Klimawandel mit Hilfe der im Folgenden aufgeführten Zusagen zu bekämpfen, um die Verhandlungen über ein weltweites Übereinkommen für die Zeit nach 2012 voranzubringen. Vor Abschluss dieses Übereinkommens geht die Europäische Union die feste Selbstverpflichtung ein, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Ferner erklärte sich die Europäische Union bereit, sich auf eine Absenkung der Emissionen um 30 % zu verpflichten, wenn andere Industriestaaten vergleichbare Zusagen machten und wirtschaftlich weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer ebenfalls einen angemessenen Beitrag leisteten. Die Europäische Union ist der Auffassung, dass sie mit Blick auf die ehrgeizigeren Emissionssenkungen eine Führungsrolle übernehmen sollte, damit die Industriestaaten die Entwicklungsländer davon überzeugen können, an den globalen Bemühungen mitzuwirken. Ehrgeizige Ziele werden natürlich auch zu einem Ausbau des Kohlenstoffmarktes beitragen, der bestehen bleiben muss, um die Kosten im Zusammenhang mit den Emissionssenkungen gering zu halten. Im Rahmen des Europäischen Programms zur Klimaänderung wurden bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, und weitere sind im Zusammenhang mit der strategischen Analyse der Energiepolitik in der Europäischen Union geplant, um eine wesentliche Verringerung der Treibhausgasemissionen zu erreichen. Das Emissionshandelssystem wird bei der Verwirklichung der langfristigen Ziele der EU zur Senkung der Treibhausgasemissionen eine entscheidende Rolle spielen, und seine Analyse wird für die Umsetzung der Gesamtziele der Europäischen Union von grundlegender Bedeutung sein."@de9
". − Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να στείλουν στη διεθνή κοινότητα ένα σαφές μήνυμα για την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες δεσμεύσεις, με στόχο να ενθαρρυνθούν οι διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συμφωνία για την περίοδο μετά από το 2012. Μέχρι να επιτευχθεί η εν λόγω συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την απαρέγκλιτη και ανεξάρτητη δέσμευση να πετύχει, μέχρι το 2020, μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δεσμευτεί για μια μείωση κατά 30%, εφόσον οι άλλες αναπτυγμένες χώρες προβούν σε ανάλογες μειώσεις και εφόσον και οι αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πιο προηγμένες οικονομικά, συνεισφέρουν καταλλήλως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι πρέπει να πρωτοστατήσει όσον αφορά τις φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών, έτσι ώστε οι αναπτυγμένες χώρες να μπορούν να πείσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να συμβάλουν στην παγκόσμια προσπάθεια. Είναι σαφές ότι ένας φιλόδοξος στόχος θα ενισχύσει επίσης την παγκόσμια αγορά άνθρακα, η οποία πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να περιορίσει το κόστος που προκύπτει από τις μειώσεις των εκπομπών. Έχουν ήδη ληφθεί διάφορα μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή του Κλίματος, ενώ υπάρχουν και άλλα σχέδια στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιτευχθεί ένα σημαντικό μέρος του στόχου μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου, και η ανάλυσή του θα είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των στόχων για την Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10,10
". − Mr President, as you know, the European leaders decided to send the international community a clear signal of their determination to combat climate change by assuming the following commitments, with a view to encouraging negotiations on a global agreement for the post-2012 period. Until said agreement is reached, the European Union has made the firm and independent commitment to achieve, by 2020, a reduction in greenhouse gas emissions equivalent to at least 20% of 1990 levels. Secondly, the European Union is ready to commit to a 30% reduction if the other developed countries make similar reductions and if the developing countries which are economically more advanced also make an appropriate contribution. The European Union believes that it must take the lead in terms of ambitious emissions reductions so that the developed countries can convince the developing countries to contribute to the global effort. Clearly, an ambitious target will also reinforce the global carbon market which must remain in place in order to limit the costs resulting from emissions reductions. Various measures have already been taken under the European Climate Change Programme and others are planned within the strategic analysis of energy policy in the European Union in order to achieve a significant part of the greenhouse gas reduction target. The emissions trading scheme will play a central role in achieving the EU’s long-term targets for reducing greenhouse gas emissions and its analysis will be vital in realising the overall targets set for the European Union."@en4
". − Señor Presidente, como sabe, los dirigentes europeos han decidido enviar a la comunidad internacional una señal clara sobre su determinación para combatir el cambio climático adquiriendo los siguientes compromisos con vistas a alentar las negociaciones sobre un acuerdo global para después de 2012. Hasta alcanzar dicho acuerdo, la Unión Europea ha expresado el compromiso firme e independiente de lograr, antes de 2020, una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero equivalente al menos al 20 % de los niveles de 1990. En segundo lugar, la Unión Europea está dispuesta a adquirir el compromiso de una reducción del 30 % si los demás países desarrollados realizan unas reducciones similares y si los países en desarrollo que se encuentran económicamente más avanzados efectúan una contribución adecuada. La Unión Europea cree que debe ponerse a la cabeza en términos de ambiciosas reducciones de emisiones, a fin de que los países desarrollados puedan convencer a los países en desarrollo para que contribuyan al esfuerzo global. Claramente, un objetivo ambicioso también reforzará el mercado global del carbono que debe seguir existiendo para limitar los costes derivados de las reducciones de las emisiones. Ya se han adoptado distintas medidas en virtud del Programa Europeo sobre el Cambio Climático y están planeadas otras dentro del análisis estratégico de la política energética en la Unión Europea a fin de alcanzar una parte significativa del objetivo de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. El esquema de intercambio de emisiones va a desempeñar un papel central en la consecución de los objetivos a largo plazo de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y su análisis será vital para alcanzar los objetivos globales fijados para la Unión Europea."@es21,21
". − Hr juhataja, nagu te teate, otsustasid Euroopa liidrid saata rahvusvahelisele kogukonnale selge signaali oma otsustavuse kohta võituses kliimamuutuse vastu ja võtsid järgmised kohustused, pidades silmas 2012. aasta järgseks ajaks globaalse kokkuleppe läbirääkimiste julgustamist. Kuni kõnealusele kokkuleppeni jõudmiseni on Euroopa Liit võtnud endale kindla ja sõltumatu kohustuse vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1999. aasta tasemega võrreldes vähemalt 20 % võrra. Teiseks, Euroopa Liit on valmis vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30 %, eeldusel, et teised arenenud riigid kohustuvad heitkoguseid samaväärselt vähendama ning majanduslikult arenenumad arengumaad aitavad asjakohaselt kaasa. Euroopa Liitu usub, et peab võtma juhtrolli ja seadma ambitsioonikad heidete vähendamise eesmärgid, et arenenud riigid saaksid veenda arenguriike globaalsele mõjule kaasa aitama. Ambitsioonikas eesmärk tugevdab selgelt ka globaalset süsinikuturgu, mis peab püsima jääma, et piirata heidete vähendamisest tulenevaid kulusid. Euroopa kliimamuutuste programmi alusel on juba mitmeid meetmeid võetud ja teisi kavandatakse Euroopa Liidu energiapoliitika strateegilise analüüsi raames, et saavutada suur osa kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgist. Saastekvootidega kauplemise süsteemil on keskne roll ELi kasvuhoonegaaside heidete vähendamise pikaajaliste eesmärkide saavutamises ja selle analüüs on ülitähtis Euroopa Liidu üldiste eesmärkide saavutamisel."@et5
". − Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, Euroopan johtajat päättivät lähettää kansainväliselle yhteisölle selvän viestin määrätietoisuudestaan ilmastonmuutoksen torjunnassa vahvistamalla seuraavat sitoumukset tarkoituksenaan kannustaa globaalin sopimuksen neuvottelua vuoden2012 jälkeistä aikaa varten. Kunnes mainittu sopimus on saatu aikaan, Euroopan unioni on sitoutunut lujasti vähentämään omatoimisesti kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen2020 mennessä vähintään 20prosentilla vuoden1990 tasoihin verrattuna. Toisekseen Euroopan unioni on valmis sitoutumaan 30prosentin vähennykseen, jos muut teollisuusmaat suostuvat samankaltaisiin vähennyksiin ja jos myös taloudellisesti edistyneet kehittyvät maat antavat asianmukaisen panoksen. Euroopan unioni uskoo, että sen on otettava johto käsiinsä asettamalla kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita, jotta teollisuusmaat voivat taivuttaa kehittyvät maat osallistumaan maailmanlaajuisiin ponnisteluihin. Kunnianhimoinen tavoite vahvistaa tietenkin myös maailmanlaajuisia hiilidioksidimarkkinoita, jotka on säilytettävä päästövähennyksistä aiheutuvien kustannusten rajoittamiseksi. Moniin toimiin on jo ryhdytty Euroopan ilmastonmuutosohjelman puitteissa ja Euroopan unionin energiapolitiikan strategisen analyysin yhteydessä suunnitellaan monia muita toimia, joiden avulla on määrä saavuttaa merkittävä osa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteesta. Päästökauppajärjestelmä on keskeisessä asemassa EU:n pitkän tähtäimen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, ja sitä on ehdottomasti analysoitava Euroopan unionin yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi."@fi7
". − Monsieur le Président, comme vous le savez, les dirigeants européens ont décidé d’envoyer à la communauté internationale un signal clair de leur détermination à lutter contre le changement climatique en prenant les engagements suivants, en vue d’encourager les négociations visant à trouver un accord mondial pour l’après 2012. Jusqu’à ce que ledit accord soit conclu, l’Union européenne s’est engagée de manière ferme et indépendante à atteindre, à l’horizon 2020, une réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalente à au moins 20 % des niveaux de 1990. Deuxièmement, l’Union européenne est prête à s’engager à une réduction de 30 % si d’autres pays développés entreprennent des réductions similaires et si les pays en développement qui sont économiquement plus avancés apportent également une contribution adéquate. L’Union européenne pense qu’elle doit ouvrir la voie en termes de réductions ambitieuses des émissions, afin que les pays développés puissent convaincre les pays en développement de contribuer à l’effort mondial. Il est clair qu’un objectif ambitieux renforcera aussi le marché mondial du carbone, qui doit rester en place afin de limiter les coûts engendrés par les réductions des émissions. Diverses mesures ont déjà été prises dans le cadre du programme européen sur le changement climatique et d’autres sont prévues dans le cadre de l’analyse stratégique de la politique énergétique de l’Union européenne afin de réaliser une part significative de l’objectif de réduction du gaz à effet de serre. Le système d’échange de quotas d’émission jouera un rôle central dans la réalisation des objectifs à long terme de l’UE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et son analyse sera capitale pour la réalisation des objectifs globaux fixés pour l’Union européenne."@fr8
". − Elnök úr, amint tudják, az európai vezetők úgy döntöttek, hogy egyértelmű jelzést küldenek a nemzetközi közösségnek arról, hogy eltökélt szándékuk harcolni az éghajlatváltozás ellen azáltal, hogy felvállalják a következő kötelezettségeket, hogy ezzel is ösztönözzék a 2012 utáni időszakra vonatkozó globális megállapodásról folyó tárgyalásokat. Míg a fent említett megállapodás meg nem születik, az Európai Unió ahhoz a szilárd és független kötelezettségvállaláshoz tartja magát, hogy 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább az 1990-es szint 20%-ának megfelelő mértékben csökkenti. Másodszor, az Európai Unió kész vállalni a 30%-os csökkentést, amennyiben más fejlett országok hasonló mértékben csökkentik a kibocsátást és a gazdaságilag fejlettebb fejlődő országok szintén megfelelő mértékben hozzájárulnak a kibocsátáscsökkentéshez. Az Európai Unió úgy gondolja, hogy vezető szerepet kell vállalnia a kibocsátások nagymértékű csökkentésében, hogy a fejlett országok meg tudják győzni a fejlődő országokat, hogy ők is vegyenek részt e globális erőfeszítésben. Egyértelmű, hogy egy ambiciózus cél megerősíti a globális széndioxid-piacot is, amelynek működnie kell, hogy korlátozza a kibocsátáscsökkentésből származó költségeket. Az üvegházhatású gázok célul kitűzött csökkentésének jelentős részét megvalósítandó az Európai Éghajlat-változási Program keretében különböző intézkedésekre került sor, mások pedig az Európai Unió energiapolitikájának stratégiai elemzése keretében még a tervezés fázisában vannak. A kibocsátáskereskedelmi rendszer központi szerepet játszik majd az Unió hosszú távú üvegházhatásúgáz-kibocsátási céljainak elérésében, elemzése pedig elengedhetetlen lesz az Európai Unió számára kijelölt átfogó célok teljesítéséhez."@hu11
". − Signor Presidente, com’è noto, i europei hanno deciso di inviare alla comunità internazionale un preciso segnale della loro determinazione a combattere i cambiamenti climatici prendendo gli impegni seguenti, nell’ottica di incoraggiare i negoziati su un accordo globale per il periodo post-2012. Finché non si raggiungerà il suddetto accordo, l’Unione europea si è impegnata in modo deciso e indipendente a ottenere, entro il 2020, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 20 per cento dei livelli del 1990. Secondo, l’Unione europea è pronta ad adoperarsi per una riduzione del 30 per cento nel caso i paesi sviluppati facciano lo stesso. L’Unione europea ritiene di dover assumere il ruolo di guida in termini di ambiziose riduzioni delle emissioni in modo che i paesi avanzati possano convincere i paesi in via di sviluppo a contribuire allo sforzo globale. Chiaramente, un obiettivo ambizioso rafforzerà inoltre il mercato mondiale del carbonio, che deve rimanere operativo al fine di limitare i costi derivanti dalle riduzioni delle emissioni. Sono già state adottate diverse misure secondo il programma europeo per il cambiamento climatico, e ne sono previste altre nell’ambito dell’analisi strategica della politica energetica nell’Unione europea al fine di realizzare una parte significativa dell’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra. Il regime delle quote di emissione rivestirà un ruolo essenziale nel concretizzare gli obiettivi a lungo termine dell’UE volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la sua analisi sarà fondamentale nel realizzare i traguardi complessivi stabiliti per l’Unione europea."@it12
". − Gerb. pirmininke, kaip jūs žinote, Europos vadovai priimdami šiuos įsipareigojimus, pasiuntė tarptautinei bendruomenei aiškų ženklą dėl klimato kaitos, siekiant paskatinti derybas dėl visuotinio susitarimo po 2012 m. Kol nepasiekta minėto susitarimo, Europos Sąjunga patvirtino įsipareigojimus iki 2020 m. maždaug 20 proc. sumažinti šiltnamio dujų išmetimą, lyginant su 1990 m. Antra, Europos Sąjunga pasirengusi įsipareigoti sumažinti šiltnamio dujų išmetimą 30 proc., jei tai padarytų ir kitos išsivysčiusios šalys ir jei atitinkamai siekiant klimato tikslų prisidėtų besivystančios šalys. Europos Sąjunga mano, kad ji turėtų rodyti pavyzdį tam, kad įtikintų besivystančias šalis prisidėti prie visuotinių veiksmų riboti teršalų išmetimą. Aišku, kad tai turėtų sustiprinti visuotinę anglies rinką, kuri būtų viena priemonių mažinti išlaidas, ribojant išmetamų teršalų kiekį. Siekiant mažinti į aplinką išskiriamų šiltnamio dujų kiekį, vykdomos įvairios priemonės pagal Europos Klimato kaitos programą, o kitos energetikos politikos priemonės Europos Sąjungoje planuojamos strateginės analizės pagrindu. Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema vadina svarbų vaidmenį siekiant ilgalaikių ES tikslų riboti šiltnamio dujų išskyrimą į aplinką, o jos analizė itin svarbi įgyvendinant bendrus Europos Sąjungai tikslus."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs! Kā jūs zināt, Eiropas valstu vadītāji nolēma nodot starptautiskajai sabiedrībai skaidru signālu par viņu apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņām, uzņemoties šādas saistības, lai veicinātu sarunu vešanu par pasaules mēroga nolīgumu pēc 2012. gada periodam. Kamēr tiks panākts iepriekš minētais nolīgums, Eiropas Savienība stingri un neatkarīgi ir apņēmusies līdz 2020. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, kas atbilstu vismaz 20 % attiecībā pret emisiju līmeni 1990. gadā. Otrkārt, Eiropas Savienība ir gatava apņemties samazināt emisijas par 30 %, ja citas attīstītās valstis līdzīgi samazinās emisiju apjomu un ja ekonomiski attīstītākās jaunattīstības valstis arī sniegtu atbilstošu ieguldījumu. Eiropas Savienība uzskata, ka tai ir jāuzņemas vadība attiecībā uz tālejošu emisiju samazināšanu, lai attīstītās valsis var pārliecināt jaunattīstības valstis veicināt globālos centienus. Ir skaidrs, ka ar tālejošu mērķi arī nostiprinās pasaules oglekļa tirgu, kuru ir jāsaglabā, lai ierobežotu izmaksas, kas rodas no emisiju samazināšanas. Dažādi pasākumi jau ir veikti saskaņā ar Eiropas Klimata pārmaiņu programmu un citi ir plānoti ar enerģētikas politikas Eiropas Savienībā stratēģiskajām analīzēm, lai īstenotu nozīmīgu daļu no siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķa. Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmai būs centrālā loma ES ilgtermiņa mērķu sasniegšanā attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un tās analīzes būs ļoti svarīgas Eiropas Savienībai izvirzīto vispārējo mērķu realizēšanā."@lv13
"Senhor Presidente, como é sabido os líderes europeus decidiram enviar à comunidade internacional um sinal forte relativamente à sua determinação de lutar contra as alterações climáticas, assumindo os compromissos a seguir indicados, tendo em vista impulsionar as negociações sobre um acordo global para o período posterior a 2012. Até à obtenção do referido acordo a União Europeia assume o compromisso firme e independente de alcançar, até 2020, uma redução das emissões de gases com efeito de estufa equivalente a, pelo menos, 20% em relação aos níveis de 1990 e, em segundo lugar, a União Europeia está disposta a assumir o compromisso de uma redução de 30% se os outros países desenvolvidos efectuarem reduções comparáveis e se os países em desenvolvimento economicamente mais avançados derem também um contributo adequado. A União Europeia considera que é necessário assumir um papel de liderança em matéria de reduções ambiciosas das emissões para que os países desenvolvidos consigam convencer os países em desenvolvimento a contribuírem para o esforço global. Sem dúvida que um objectivo ambicioso reforçará igualmente o mercado global do carbono, cuja continuação é essencial para limitar os custos resultantes da redução de emissões. No contexto do programa europeu de alterações climáticas foram já aplicadas diversas medidas encontrando-se outras previstas no contexto da análise estratégica da política energética da União Europeia a fim de alcançar uma parte significativa da meta de redução de gases com efeito de estufa. O regime do comércio de licenças de emissão desempenhará um papel central no cumprimento dos objectivos da União Europeia a longo prazo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a sua análise será de importância fundamental para a concretização das metas globais da União Europeia."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, zoals u weet hebben de Europese leiders besloten de internationale gemeenschap duidelijk te laten blijken dat ze vastberaden zijn om de klimaatverandering te bestrijden door de volgende verbintenissen aan te gaan, die mede bedoeld zijn ter aanmoediging van onderhandelingen over een mondiale overeenkomst voor na 2012. In afwachting van die overeenkomst is de Europese Unie een ferme en onafhankelijke verbintenis aangegaan om de broeikasemissies tegen 2020 met ten minste twintig procent van het niveau van 1990 terug te dringen. Daarnaast is de Europese Unie bereid om een reductie van dertig procent toe te zeggen als andere ontwikkelde landen eveneens bereid zijn tot gelijksoortige reducties en de ontwikkelingslanden met de sterkste economieën ook een passende bijdrage leveren. De Europese Unie gelooft dat zij het voortouw moet nemen op het gebied van ambitieuze emissiereducties zodat de ontwikkelde landen de ontwikkelingslanden kunnen overtuigen bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen. Natuurlijk zal een ambitieuze doelstelling tevens de mondiale koolstofmarkt versterken, die goed moet blijven werken met het oog op beperking van de kosten van emissiereducties. Er zijn reeds verschillende maatregelen genomen als onderdeel van het Europees Programma inzake klimaatverandering en in het kader van de strategische analyse van het energiebeleid in de Europese Unie worden er nog andere voorbereid om de reductiedoelstelling voor broeikasgas voor een aanzienlijk deel te verwezenlijken. De EU-regeling voor de handel in emissierechten zal een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de EU voor het terugdringen van broeikasgasemissies en de bijbehorende analyse zal van levensbelang zijn voor het verwezenlijken van de algemene doelen die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft."@nl3
". − Panie przewodniczący! Jak pan wie, europejscy liderzy postanowili wyraźnie pokazać wspólnocie międzynarodowej swoją determinację w zwalczaniu zmian klimatycznych, przyjmując następujące zobowiązania w celu zachęcenia do podjęcia negocjacji w sprawie światowego porozumienia obejmującego okres po 2012 r. Do chwili podjęcia przedmiotowego porozumienia Unia Europejska podjęła zdecydowane i niezależne zobowiązanie, aby do 2020 r. zredukować emisję gazów cieplarnianych do co najmniej 20% poziomów z 1999 r. Po drugie, Unia Europejska jest gotowa zobowiązać się do 30% redukcji, jeśli podobnie postąpią inne rozwinięte kraje oraz jeśli kraje rozwijające się, których gospodarki są na dobrym poziomie poczynią odpowiedni wkład. Unia Europejska uważa, że musi objąć prowadzenie w ambitnym redukowaniu emisji, aby kraje rozwinięte potrafiły przekonać kraje rozwijające się do wnoszenia swojego wkładu w światowy wysiłek. Niewątpliwie ambitny cel wzmocni również światowy rynek węgla, który musi pozostać niezmieniony, aby obniżyć koszty wynikające z redukcji emisji. Różne środki zostały już podjęte w ramach Europejskiego Programu Zapobiegania Zmianom Klimatycznym, a inne są planowane w oparciu o strategiczną analizę polityki energetycznej w Unii Europejskiej, by zrealizować znaczną część celu dotyczącego redukcji gazów cieplarnianych. System handlu emisjami odegra główną rolę w osiągnięciu długoterminowych celów UE dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, a jego analiza będzie miała kluczowe znaczenie w realizowaniu celów ogólnych ustalonych dla Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, como é sabido os líderes europeus decidiram enviar à comunidade internacional um sinal forte relativamente à sua determinação de lutar contra as alterações climáticas, assumindo os compromissos a seguir indicados, tendo em vista impulsionar as negociações sobre um acordo global para o período posterior a 2012. Até à obtenção do referido acordo a União Europeia assume o compromisso firme e independente de alcançar, até 2020, uma redução das emissões de gases com efeito de estufa equivalente a, pelo menos, 20% em relação aos níveis de 1990 e, em segundo lugar, a União Europeia está disposta a assumir o compromisso de uma redução de 30% se os outros países desenvolvidos efectuarem reduções comparáveis e se os países em desenvolvimento economicamente mais avançados derem também um contributo adequado. A União Europeia considera que é necessário assumir um papel de liderança em matéria de reduções ambiciosas das emissões para que os países desenvolvidos consigam convencer os países em desenvolvimento a contribuírem para o esforço global. Sem dúvida que um objectivo ambicioso reforçará igualmente o mercado global do carbono, cuja continuação é essencial para limitar os custos resultantes da redução de emissões. No contexto do programa europeu de alterações climáticas foram já aplicadas diversas medidas encontrando-se outras previstas no contexto da análise estratégica da política energética da União Europeia a fim de alcançar uma parte significativa da meta de redução de gases com efeito de estufa. O regime do comércio de licenças de emissão desempenhará um papel central no cumprimento dos objectivos da União Europeia a longo prazo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a sua análise será de importância fundamental para a concretização das metas globais da União Europeia."@ro18
". − Vážený pán predsedajúci, ako viete, najvyšší európski predstavitelia sa rozhodli vyslať medzinárodnému spoločenstvu jasný signál o svojom odhodlaní bojovať proti klimatickej zmene prijatím nasledovných záväzkov s cieľom podporiť rokovania o globálnej dohode na obdobie po roku 2012. Kým sa dosiahne uvedená dohoda, Európska únia prijala pevný a slobodný záväzok dosiahnuť do roku 2020 zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 20 % oproti úrovni z roku 1990. Po druhé, Európska únia je pripravená zaviazať sa k zníženiu o 30 %, ak ostatné rozvinuté krajiny pristúpia k podobnému zníženiu a ak rozvojové krajiny, ktoré sú hospodársky vyspelejšie, tiež k tomu primerane prispejú. Európska únia sa domnieva, že musí stáť na čele ambiciózneho znižovania emisií, aby rozvinuté krajiny dokázali presvedčiť rozvojové krajiny, nech tiež prispejú k tomuto globálnemu úsiliu. Tento ambiciózny cieľ nepochybne posilní globálny uhlíkový trh, ktorý tu musí zostať, aby obmedzil náklady vyplývajúce zo znižovania emisií. Rozličné opatrenia už boli prijaté v rámci Európskeho programu pre zmenu klímy a ďalšie sa plánujú v rámci strategickej analýzy energetickej politiky v Európskej únii, aby bolo možné dosiahnuť cieľ výrazného zníženia skleníkových plynov. Systém obchodovania s emisiami bude hrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní dlhodobých cieľov EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov a jeho analýza bude rozhodujúca pri realizácii celkových cieľov stanovených pre Európsku úniu."@sk19
". − Gospod predsednik, kot že veste, so se evropski voditelji odločili, da mednarodni skupnosti posredujejo jasno sporočilo o svoji odločenosti za boj proti podnebnim spremembam, tako da sprejmejo naslednje zaveze, da se podprejo pogajanja za globalni sporazum za obdobje po letu 2012. Dokler ta sporazum ne bo dosežen, se Evropska unija odločno in neodvisno zavezuje k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 % do leta 2020, kar ustreza vsaj 20 % stopenj iz leta 1990. Nadalje se je Evropska unija pripravljena zavezati k 30-odstotnem zmanjšanju, če bodo tudi druge razvitejše države temu primerno znižale emisije in če bodo tudi države v razvoju, ki so gospodarsko naprednejše, k temu ustrezno prispevale. Evropska unija meni, da mora prevzeti vodilno vlogo v smislu ambiciozno zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij, da bodo razvitejše države lahko prepričale države v razvoju, da bodo tudi one prispevale h svetovnim prizadevanjem na tem področju. Očitno bo ta ambiciozno zastavljen cilj okrepil tudi svetovni trg ogljika, da se omejijo stroški, nastali zaradi zmanjšanja emisij. V okviru evropskega programa za podnebne spremembe so se že sprejeli ukrepi, v strateški analizi energetske politike v Evropski uniji pa so načrtovani še nekateri, da se doseže pomemben cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Sistem trgovanja z emisijami bo imel osrednjo vlogo pri doseganju dolgoročnih ciljev EU v zvezi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in analize tega sistema bodo ključne za izvajanje splošnih ciljev Evropske unije."@sl20
". − Herr talman! Som ni vet har de europeiska ledarna beslutat att sända en tydlig signal till det internationella samfundet om EU:s beslutsamhet att bekämpa klimatförändringen genom att göra följande åtaganden, för att främja förhandlingar om ett globalt avtal för perioden efter 2012. Tills man har uppnått ett sådant avtal har EU gjort ett beslutsamt och oberoende åtagande att senast 2020 minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivåer. För det andra är EU redo att förbinda sig att minska utsläppen med 30 procent om övriga utvecklingsländer gör liknande minskningar och om de utvecklingsländer som är mer ekonomiskt utvecklade också bidrar på lämpligt sätt. EU anser att man måste gå i bräschen för ambitiösa utsläppsminskningar så att de utvecklade länderna kan övertyga utvecklingsländerna om att bidra till den globala insatsen. Ett ambitiöst mål kommer också säkert att stärka den globala koldioxidmarknaden, som måste finnas kvar för att begränsa utsläppsminskningarnas kostnader. Olika åtgärder har redan vidtagits inom ramen för Europeiska klimatförändringsprogrammet, och andra åtgärder planeras inom den strategiska analysen av EU:s energipolitik för att nå en betydande del av målet för minskning av växthusgaser. Systemet för utsläppshandel kommer att spela en central roll för att nå EU:s långsiktiga mål för minskning av växthusgasutsläppen och dess analys kommer att bli avgörande för att nå EU:s övergripande mål."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph