Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-430"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-430"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, como já aqui fiz referência, a proposta e as conclusões do Conselho relativamente ao relatório do agora Ministro Michel Barnier é no sentido de que ele possa constituir uma base de trabalho para decisões futuras. Não foi um endosso a 100% nem um endosso parcial que seja, foi, naturalmente, o que deve constituir uma base de trabalho, foi o que o Conselho, neste momento acordou e como referi ainda há pouco, naturalmente que eu não posso antecipar qual será a reacção do Conselho a propostas que ainda não existem, a modelos que não existem, a métodos que não existem, e portanto estaríamos a antecipar de alguma forma a História. Aguardemos primeiro as propostas, a análise e as propostas da Comissão. Discutamo-las no Conselho e cheguemos a conclusões e fixemos também, a esse respeito, orientações. Agora há aqui um aspecto que é importante: o Conselho, ao solicitar à Comissão que nos apresente propostas neste âmbito, está inequivocamente a assinalar o seu interesse nesta matéria e a assinalar que quer avançar nesta matéria e isso parece-me que é um sinal indiscutível e um sinal positivo."@pt17
lpv:translated text
"− Vážený pane předsedající, jak jsem se už zmínil, návrhy a závěry Rady ke zprávě pana Barniera byly ty, že by tato zpráva mohla tvořit pracovní základnu pro budoucí rozhodnutí. Nebyl to 100 % souhlas, dokonce ani částečný souhlas s tím, že by měla tvořit pracovní základnu. Na tom se prostě v té době Rada shodla. Jak jsem už říkal, nemohu předvídat reakci Rady na návrhy, vzory a metody, které zatím neexistují, neboť to by bylo předpovídání historie. Musíme počkat na návrhy a hodnocení Komise. Potom to prodiskutujeme v Radě a dojdeme k závěrům. Rozhodneme též o budoucím směřovaní v této otázce, což mě přivádí k dalšímu důležitému bodu. Tím, že Rada požádala Komisi o předložení návrhů v této záležitosti, jednoznačně vyjádřila svůj zájem o tuto oblast a svoje odhodlání pohnout se v ní dopředu. Podle mého názoru je to nesporný a pozitivny signál."@cs1
"Hr. formand! Som jeg allerede har nævnt, var Rådets forslag og konklusionerne i hr. Barniers rapport, at dette kan udgøre et grundlag for fremtidige beslutninger. Der var ikke tale om en 100 % opbakning eller endog en delvis opbakning til, at dette skal danne udgangspunkt for arbejdet. Det var simpelthen, hvad Rådet aftalte dengang. Som jeg netop har sagt, kan jeg ikke foregribe Rådets reaktion på forslag, modeller og metoder, der endnu ikke eksisterer, fordi jeg så ville foregribe historien. Vi må afvente Kommissionens forslag og vurderinger. Derefter vil vi drøfte dem i Rådet og nå frem til konklusioner. Vi vil også beslutte, hvilken retning vi skal gå i den forbindelse, hvilket leder mig frem til et vigtigt punkt. Ved at bede Kommissionen fremsætte forslag om dette spørgsmål har Rådet utvetydigt udtrykt sin interesse for emnet og sit ønske om at gå videre i denne henseende. Efter min mening er det et ubestrideligt og positivt tegn."@da2
". − Herr Präsident! Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Rat mit Blick auf den Bericht von Herrn Barnier zu dem Schluss gekommen, dass er eine Arbeitsgrundlage für künftige Entscheidungen bilden könnte. Er hat damit weder eine hundertprozentige noch eine teilweise Zusage erteilt, dass er als Arbeitsgrundlage zur Anwendung kommen wird, sondern sich lediglich über die Möglichkeit verständigt. Wie schon gesagt, kann ich die Reaktion des Rates auf Vorschläge, Modelle und Methoden, die noch nicht existieren, nicht vorhersagen, denn ich kann ja nicht die Zukunft vorhersehen. Wir müssen warten, bis die Kommission ihre Vorschläge und eine Bewertung vorlegt, die wir dann im Rat erörtern werden, um anschließend Schlussfolgerungen zu formulieren. Wir werden zudem darüber entscheiden, welchen Weg wir in dieser Frage einschlagen wollen, und damit komme ich zu einem wichtigen Punkt. Der Rat hat mit seiner Forderung an die Kommission, Vorschläge zu dieser Angelegenheit vorzulegen, unmissverständlich sein Interesse an diesem Thema und seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, in diesem Zusammenhang Fortschritte zu erzielen. Dies ist meines Erachtens ein eindeutiges und positives Zeichen."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, όπως έχω ήδη αναφέρει, η πρόταση του Συμβουλίου και τα συμπεράσματα για την έκθεση του κυρίου Barnier, ήταν ότι η τελευταία θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση εργασίας για μελλοντικές αποφάσεις. Δεν επρόκειτο για μια 100% προσυπογραφή, ούτε καν για μερική προσυπογραφή, ότι δηλαδή εκείνη θα έπρεπε σίγουρα να αποτελέσει μια βάση εργασίας. Επρόκειτο απλά για ό,τι συμφώνησε το Συμβούλιο τη στιγμή εκείνη. Όπως έχω ήδη πει, δεν μπορώ να προλάβω την αντίδραση του Συμβουλίου στις προτάσεις, στα πρότυπα και στις μεθόδους που δεν υφίστανται ακόμα, αφού θα ήταν σαν να προλαβαίνω την ιστορία. Πρέπει να περιμένουμε τις προτάσεις και την αξιολόγηση της Επιτροπής. Στη συνέχεια, θα τις συζητήσουμε στο Συμβούλιο και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Θα αποφασίσουμε επίσης για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που με οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Το Συμβούλιο, ζητώντας από την Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για το εν λόγω ζήτημα έδειξε ρητά το ενδιαφέρον του για το θέμα και την επιθυμία του να προχωρήσει. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα σίγουρο και θετικό σημάδι."@el10
"− Mr President, as I have already mentioned, the Council’s proposal and conclusions on Mr Barnier’s report were that this could form a working basis for future decisions. This was not a 100% endorsement nor even a partial endorsement that this should form a working basis. It was simply what the Council agreed at the time. As I have just said, I cannot pre-empt the Council’s reaction to proposals, models and methods that do not yet exist, as that would be to pre-empt history. We must await the Commission’s proposals and assessment. We will then discuss these in the Council and come to conclusions. We will also decide on the direction to be taken in that respect, which brings me to an important point. The Council, by asking the Commission to submit proposals on this issue, has unequivocally indicated its interest in the subject and its desire to move forward in this respect. In my opinion, that is an undeniable and positive sign."@en4
"− Señor Presidente, como ya he mencionado, la propuesta y las conclusiones del Consejo sobre el informe del señor Barnier fueron que podría constituir una base de trabajo para decisiones futuras. No se trataba de un respaldo al 100 %, ni siquiera parcial, para que se convirtiera en una base de trabajo. Simplemente se trataba de lo que el Consejo acordó en ese momento. Como acabo de decir, no puedo adelantar la reacción del Consejo a propuestas, modelos y métodos que aún no existen, ya que eso sería predecir la historia. Hemos de aguardar las propuestas y la valoración de la Comisión. Entonces procederemos a su debate en el Consejo y llegaremos a conclusiones. También decidiremos acerca de la dirección a adoptar a ese respecto, lo que me lleva a un punto importante. El Consejo, al pedir a la Comisión que presente propuestas sobre este tema, ha manifestado inequívocamente su interés por el asunto y su deseo de avanzar a este respecto. A mi juicio, eso constituye un signo innegable y positivo."@es21
"− Hr juhataja, nagu ma juba mainisin, nõukogu ettepanek ja järeldused Barner’ raporti kohta olid, et see võiks olla tulevaste otsuste tööversiooniks. See ei olnud täielik ega isegi osaline toetus, et see peaks olema aluseks. See oli lihtsalt nõukogu kokkulepe sel ajahetkel. Nagu ma just ütlesin, ei saa ma ennetada nõukogu reaktsiooni ettepanekutele, mudelitele ja meetoditele, mida veel olemas ei ole, sest see tähendaks ajaloo ennetamist. Me peame ootama ära komisjoni ettepanekud ja hinnangu. Siis me arutame neid nõukogus ja jõuame järeldusele. Samuti otsustame me millises suunas sellega edasi minna, mis toob mu olulise punkti juurde. Paludes komisjonil esitada selle kohta ettepanekuid, on nõukogu üheselt mõistetavalt andnud märku oma huvist teema vastu ja soovist selles suhtes edasi liikuda. Minu arvates on see ümberlükkamatu ja positiivne märk."@et5
"− Arvoisa puhemies, kuten jo mainitsin, Barnierin kertomusta koskevissa neuvoston päätelmissä ja sen ehdotuksessa todettiin, että se voisi toimia lähtökohtana tuleville päätöksille. Se ei tarkoita, että kertomus hyväksytään sataprosenttisesti tai edes osittain perustaksi työlle. Kyse on vain neuvoston silloisesta näkemyksestä. Kuten juuri sanoin, en voi ennakoida neuvoston reaktioita ehdotuksiin, toimintamalleihin ja menettelyihin, joita ei vielä ole olemassa, sillä se tarkoittaisi historian ennakoimista. Meidän on odotettava komission ehdotuksia ja sen arviota. Keskustelemme niistä neuvostossa ja vedämme johtopäätöksemme. Päätämme tällöin myös tulevasta suunnasta, ja haluaisin mainita tässä yhteydessä erään tärkeän seikan. Pyytämällä komissiota esittämään asiaa koskevia ehdotuksia neuvosto on yksiselitteisesti ilmaissut kiinnostuksensa ja halunsa edetä tällä alalla. Se on minusta kiistaton myönteinen merkki."@fi7
"− Monsieur le Président, comme je l’ai déjà dit, la proposition et les conclusions du Conseil au sujet du rapport de M. Barnier étaient que celui-ci pourrait servir de base de travail à de futures décisions. Il ne s’agissait pas d’un aval total ni même partiel de ce rapport en tant que base de travail. C’est simplement ce que le Conseil a convenu alors. Comme je viens de le dire, je ne peux pas anticiper la réaction du Conseil face à des propositions, modèles ou méthodes qui n’existent pas encore, car cela reviendrait à anticiper l’histoire. Nous devons attendre les propositions et l’évaluation de la Commission. Nous en discuterons alors au Conseil et parviendrons à des conclusions. Nous déciderons également de la direction à prendre à cet égard, ce qui m’amène à un point important. Le Conseil, en demandant à la Commission de présenter des propositions sur cette question, a clairement montré son intérêt pour le sujet et son désir d’avancer à cet égard. C’est, selon moi, un signe indéniable et positif."@fr8
"− Elnök úr, amint már említettem, a Tanácsnak a Barnier-jelentéshez kapcsolódó javaslata és határozatai szerint ez jövőbeli döntések alapját képezheti. Ez nem volt 100%-os jóváhagyás, még csak részleges sem. Egyszerűen erről egyezett meg a Tanács akkoriban. Amint épp elmondtam, nem akadályozhatom meg, hogy a Tanács reagáljon olyan javaslatokra, modellekre és módszerekre, melyek még nem is léteznek, ez felérne a történekem meghiúsításával. Meg kell várnunk a Bizottság javaslatait és értékelését. Akkor majd megvitatjuk ezeket a Tanácsban és döntést hozunk. Döntünk majd arról is, hogy milyen irányba induljunk el e tekintetben, ami egy fontos dologhoz vezet el. Azáltal, hogy felkérte a Bizottságot a témáról szóló javaslatok benyújtására, a Tanács egyértelműen kimutatta érdeklődését a kérdés iránt és azt, hogy előre kíván lépni e téren. Véleményem szerint ez letagadhatatlan és pozitív jel."@hu11
". − Signor Presidente, come ho già affermato, la proposta del Consiglio e le conclusioni sulla relazione Barnier erano che sarebbe stato possibile costituire una base lavorativa per decisioni future. Non si trattava di un’approvazione totale e nemmeno parziale di tale iniziativa. Allora il Consiglio si è trovato semplicemente d’accordo. Come ho appena detto, non posso prevenire la reazione del Consiglio alle proposte, ai modelli e ai metodi che non esistono ancora, poiché sarebbe come precorrere la storia. Dobbiamo attendere le proposte della Commissione e una valutazione. Quindi ne discuteremo in Consiglio e giungeremo alle conclusioni. Decideremo inoltre la direzione da prendere a questo proposito, cosa che mi conduce a un aspetto importante. Il Consiglio, chiedendo alla Commissione di presentare proposte in merito, ha inequivocabilmente dimostrato il suo interesse per la materia e il suo desiderio progredire. A mio parere, si tratta di un segnale innegabile e positivo."@it12
"− Gerb. pirmininke, kaip aš jau minėjau, Tarybos pasiūlymas ir išvados dėl M. Barnier pranešimo galėtų būti laikomas pagrindu priimant ateities sprendimus. Tai nebuvo pritarimas 100 proc. arba pritarimas, kad šis pranešimas bus priimtas kaip darbo pagrindas. Paprasčiausiai Taryba šitaip tuo metu susitarė. Kaip aš ką tik sakiau, aš negaliu komentuoti pasiūlymų, modelių ir metodų, kol Taryba jų nepatvirtino, kitaip užbėgčiau įvykiams už akių. Mes turime palaukti Komisijos pasiūlymų ir vertinimo. Po to mes juos apsvarstysime Taryboje ir pasidarysime išvadas. Mes taip pat nuspręsime dėl to, kokios krypties turėtume laikytis, ir čia mes prieiname svarbų klausimą. Taryba, prašydama Komisijos teikti pasiūlymus šiuo klausimu, nedviprasmiškai parodė susidomėjimą šia tema ir savo norą siekti pažangos šioje srityje. Manau, tai yra teigiamas ženklas."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs! Kā es jau esmu minējis, Padomes priekšlikums un secinājumi par kunga ziņojumu bija, ka tas varētu veidot pamatu darbam attiecībā uz nākotnes lēmumiem. Tas nebija ne 100 % apstiprinājums, ne pat daļējs apstiprinājums, ka tam jābūt par pamatu darbam. Tas vienkārši bija tas, kam Padome piekrita tajā laikā. Kā es nupat minēju, es nevaru iepriekš paredzēt Padomes reakciju uz priekšlikumiem, modeļiem un metodēm, kas vēl nepastāv, tā kā tas nozīmētu apsteigt vēsturi. Mums jāsagaida Komisijas priekšlikumi un novērtējums. Pēc tam mēs tos apspriedīsim Padomē un izdarīsim secinājumus. Mēs arī izlemsim par virzienu, kurā virzīties šajā saistībā, kas mani noved pie svarīga aspekta. Padome, aicinot Komisiju iesniegt priekšlikumus par šo jautājumu, ir nepārprotami ļāvusi noprast savu interesi par šo tematu un tās vēlmi virzīties uz priekšu šajā saistībā. Manuprāt, tā ir nenoliedzama un pozitīva zīme."@lv13
"Senhor Presidente, como já aqui fiz referência, a proposta e as conclusões do Conselho relativamente ao relatório do agora Ministro Michel Barnier é no sentido de que ele possa constituir uma base de trabalho para decisões futuras. Não foi um endosso a 100% nem um endosso parcial que seja, foi, naturalmente, o que deve constituir uma base de trabalho, foi o que o Conselho, neste momento acordou e como referi ainda há pouco, naturalmente que eu não posso antecipar qual será a reacção do Conselho a propostas que ainda não existem, a modelos que não existem, a métodos que não existem, e portanto estaríamos a antecipar de alguma forma a História. Aguardemos primeiro as propostas, a análise e as propostas da Comissão. Discutamo-las no Conselho e cheguemos a conclusões e fixemos também, a esse respeito, orientações. Agora há aqui um aspecto que é importante: o Conselho, ao solicitar à Comissão que nos apresente propostas neste âmbito, está inequivocamente a assinalar o seu interesse nesta matéria e a assinalar que quer avançar nesta matéria e isso parece-me que é um sinal indiscutível e um sinal positivo."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, zoals ik al gezegd heb, luidde het voorstel en de conclusie van de Raad over het verslag van de heer Barnier dat het als een uitgangspunt voor toekomstige beslissingen zou kunnen dienen. Er was geen sprake van volledige overeenstemming, niet eens van gedeeltelijke overeenstemming, dat het als uitgangspunt móést dienen. Zo heeft de Raad dat destijds simpelweg afgesproken. Zoals ik zojuist heb gezegd, kan ik niet vooruitlopen op de reactie van de Raad op voorstellen, modellen en methoden die nog niet bestaan, omdat dat gelijk zou staan aan in de toekomst kijken. We moeten de voorstellen en beoordeling van de Commissie afwachten. Vervolgens zullen we deze in de Raad bespreken en conclusies trekken. We zullen dan ook de koers bepalen die we in deze kwestie willen varen, hetgeen mij op een belangrijk punt brengt. Door de Commissie te vragen voorstellen inzake deze kwestie in te dienen, heeft de Raad zijn interesse in het onderwerp ondubbelzinnig aangetoond, alsmede zijn wens om op dit gebied vooruitgang te boeken. In mijn optiek is dat een ondubbelzinnig en positief signaal."@nl3
"− Panie przewodniczący! Jak już wspomniałem, wniosek Rady i wnioski ze sprawozdania pana Michaela Barniera mogłyby posłużyć jako punkt wyjścia dla przyszłych decyzji. Nie było to stuprocentowe poparcie ani nawet częściowe, iż to powinno stanowić punkt wyjścia. Są to ustalenia Rady na chwilę obecną. Jak przed chwilą powiedziałem, nie mogę przesądzić o reakcji Rady na wnioski, modele i metody, które jeszcze nie istnieją, gdyż to oznaczałoby przesądzanie o historii. Musimy poczekać na wnioski i ocenę Komisji. Następnie przedyskutujemy je w Radzie i wyciągniemy wnioski. Postanowimy również o kierunku, który należy podjąć w tym zakresie, co przybliża mnie do ważnej kwestii. Zwracając się do Komisji o przedłożenie wniosku w tej sprawie, Rada jednoznacznie wyraziła swoje zainteresowanie tym tematem i chęć podjęcia dalszych działań w tym zakresie. Moim zdaniem jest to niezaprzeczalny i pozytywny sygnał."@pl16
"Senhor Presidente, como já aqui fiz referência, a proposta e as conclusões do Conselho relativamente ao relatório do agora Ministro Michel Barnier é no sentido de que ele possa constituir uma base de trabalho para decisões futuras. Não foi um endosso a 100% nem um endosso parcial que seja, foi, naturalmente, o que deve constituir uma base de trabalho, foi o que o Conselho, neste momento acordou e como referi ainda há pouco, naturalmente que eu não posso antecipar qual será a reacção do Conselho a propostas que ainda não existem, a modelos que não existem, a métodos que não existem, e portanto estaríamos a antecipar de alguma forma a História. Aguardemos primeiro as propostas, a análise e as propostas da Comissão. Discutamo-las no Conselho e cheguemos a conclusões e fixemos também, a esse respeito, orientações. Agora há aqui um aspecto que é importante: o Conselho, ao solicitar à Comissão que nos apresente propostas neste âmbito, está inequivocamente a assinalar o seu interesse nesta matéria e a assinalar que quer avançar nesta matéria e isso parece-me que é um sinal indiscutível e um sinal positivo."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, ako som sa už zmienil, návrhy a závery Rady k správe pána Barniera boli také, že by táto správa mohla tvoriť pracovnú základňu pre budúce rozhodnutia. Nebol to 100 % súhlas, dokonca ani čiastkový súhlas s tým, že by mala tvoriť pracovnú základňu. Na tom sa jednoducho v tom čase Rada zhodla. Ako som už povedal, nemôžem predvídať reakciu Rady na návrhy, modely a metódy, ktoré zatiaľ neexistujú, lebo to by bolo predpovedanie histórie. Musíme počkať na návrhy a hodnotenie Komisie. Potom to prediskutujeme v Rade a dôjdeme k záverom. Rozhodneme tiež o budúcom smerovaní v tejto otázke, čo ma privádza k ďalšiemu dôležitému bodu. Tým, že požiadala Komisiu o predloženie návrhov v tejto záležitosti, Rada jednoznačne vyjadrila svoj záujem o túto oblasť a svoje odhodlanie pohnúť sa v nej dopredu. Podľa môjho názoru je to nesporný a pozitívny signál."@sk19
"− Gospod predsednik, kot sem že povedal, so bili predlog in sklepi Sveta v zvezi s poročilom gospoda Barnierja, da bi lahko to oblikovalo delovno podlago za prihodnje odločitve. To ni bila 100 % potrditev, niti delna potrditev, da to mora oblikovati delovno podlago. Svet se je s tem takrat preprosto strinjal. Kot sem ravnokar dejal, ne morem napovedati odziva Sveta na predloge, modele in metode, ki še ne obstajajo, ker bi to pomenilo napovedovanje preteklosti. Počakati moramo na predloge in ocene Komisije. Nato bomo o njih razpravljali v Svetu in sprejeli sklepe. Prav tako se bomo odločili o smernicah v zvezi s tem in pri tem moramo omeniti nekaj pomembnega. Svet je s tem, ko je Komisijo pozval k predložitvi predlogov o tem vprašanju, jasno pokazal zanimanje za to temo in željo po napredku v tej smeri. Menim, da je to jasen in pozitiven znak."@sl20
"− Herr talman! Som jag redan sagt var rådets förslag och slutsats att Barnierrapporten skulle kunna användas som underlag vid framtida beslutsfattande. Det var inte ett hundraprocentigt godkännande eller ens ett partiellt godkännande av att rapporten ska användas som underlag. Det var bara vad rådet kom fram till just då. Som jag nämnde nyss kan jag inte förutspå hur rådet kommer att ta emot förslag, modeller och metoder som ännu inte finns, eftersom det skulle vara att föregripa händelseutvecklingen. Vi måste avvakta kommissionens förslag och utvärdering. Därefter kommer vi att diskutera dessa i rådet och enas om en slutsats. Vi kommer också att besluta om vilken riktning som ska väljas i denna fråga, vilket för mig till en viktig punkt. Rådet har, genom att uppmana kommissionen att lägga fram förslag om denna fråga, entydigt visat sitt intresse för den liksom sin önskan att göra framsteg på detta område. Det anser jag vara ett obestridligt och positivt tecken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph