Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-426"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-426"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο προεδρεύοντα, αλλά μας περιέγραψε στη γνώριμη γλώσσα του Συμβουλίου το χρονικό της αδράνειας και των καθυστερήσεων για ενάμιση χρόνο. Καταφέρατε, με το κείμενο που μας διαβάσατε, να "εξαερώσετε" πλήρως την πρόταση Μπαρνιέ. Σας ερωτώ : πόσους ακόμη νεκρούς πρέπει να θρηνήσουμε σε πυρκαγιές και πλημμύρες; Πόσες ακόμη περιουσίες να χάσουμε; Πόση σπατάλη πόρων να έχουν τα κράτη μέλη για να εισηγηθείτε επιτέλους, στο Συμβούλιο, την εξέταση αυτού πού το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει εδώ και καιρό. Σας ερωτώ, στις 10 Δεκεμβρίου, ως προεδρεύων, θα εισηγηθείτε στο Συμβούλιο να εξετάσει αυτό που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η επικουρική δύναμη πολιτικής προστασίας, η μετά από ενάμιση χρόνο θα μας λέει πάλι ο διάδοχος σας το χρονικό των νέων καθυστερήσεων;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, rád bych poděkoval panu úřadujícímu předsedovi, ale on nám obvyklým slovníkem Rady předložil chronologii 18 měsíců nečinnosti a otálení. Text, který jste nám přečetl, se pokouší podkopat celý Barnierův návrh. Ptám se vás, kolik obětí požárů a povodní ještě musíme oplakat? Kolik majetku musíme ztratit? Jak dlouho budou členské státy plýtvat svými zdroji, než konečně v Radě navrhnete průzkum, který Evropský parlament už tak dlouho žádá? Ptám se vás, zda navrhnete 10. prosince vy, jako úřadující předseda, aby Rada přezkoumala doporučení Evropského parlamentu, že by se měla zřídit pomocná jednotka civilní ochrany, nebo zda nám váš nástupce po 18 měsících popovídá novou pohádku o dalším zpoždění?"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke rådsformanden, men i det sædvanlige Råds-sprog har han beskrevet 18 måneders træghed og forsinkelser. Den tekst, De har læst op for os, evner at undergrave hele Barnier-forslaget. Jeg spørger Dem: Hvor mange flere ofre for brande og oversvømmelser skal vi sørge over? Hvor mange flere huse skal gå tabt? Hvor længe skal medlemsstaterne spilde deres ressourcer, før De i Rådet endelig foreslår den undersøgelse, som Europa-Parlamentet længe har bedt om? Jeg spørger Dem: Vil De som rådsformand den 10. december foreslå, at Rådet undersøger det, Europa-Parlamentet anbefaler, nemlig at denne supplerende civilbeskyttelsesstyrke skal oprettes, eller vil Deres efterfølger om 18 måneder fortælle os endnu en historie om flere forsinkelser?"@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem amtierenden Ratspräsidenten danken, doch wie wir es bereits vom Rat gewohnt sind, hat er eine 18-monatige Chronik des Stillstands und der Verzögerungen abgeliefert. Mit dem soeben verlesenen Text gelingt es Ihnen, den Barnier-Vorschlag vollständig zu untergraben. Ich frage Sie: wie viele weitere Brand- und Überschwemmungsopfer müssen wir noch beklagen? Wie viel Eigentum muss noch zerstört werden? Wie lange können die Mitgliedstaaten ihre Mittel noch vergeuden, bevor Sie im Rat endlich die Untersuchung beantragen, die das Europäische Parlament schon seit langem fordert? Ich frage Sie: werden Sie, als amtierender Ratspräsident, am 10. Dezember vorschlagen, dass der Rat prüft, was das Europäische Parlament empfiehlt, nämlich die Einrichtung einer zusätzlichen Katastrophenschutztruppe, oder wird Ihr Nachfolger uns in 18 Monaten wieder Märchen auftischen und von Verzögerungen sprechen?"@de9
"Mr President, I would like to thank the President-in-Office, but in familiar Council terms, he has chronicled 18 months of inertia and delays. The text you have read to us manages to undermine the entire Barnier proposal. I ask you: how many more fire and flood victims must we mourn? How many properties must be lost? For how long can the Member States waste their resources before you finally propose, in Council, the inquiry the European Parliament has long been demanding? I ask you: will you, as President-in-Office, propose on 10 December that the Council examine what the European Parliament recommends, namely that this auxiliary civil protection force should be set up, or will your successor again tell us, 18 months from now, another tale of yet more delays?"@en4
"Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo, pero siguiendo la habitual terminología del Consejo, ha descrito 18 meses de inercia y retrasos. El texto que usted nos ha leído echa por tierra toda la propuesta Barnier. Yo le pregunto: ¿cuántas víctimas más de incendios e inundaciones tendremos que lamentar? ¿Cuántas propiedades tendrán que echarse a perder? ¿Durante cuánto tiempo van a poder los Estados miembros despilfarrar sus recursos antes de que ustedes, en el Consejo, propongan finalmente la encuesta que el Parlamento Europeo lleva pidiendo desde hace tanto tiempo? Yo le pregunto: ¿va a proponer, como Presidente en ejercicio del Consejo, el 10 de diciembre que el Consejo examine lo que recomienda el Parlamento Europeo, a saber, que se cree esta fuerza de protección civil complementaria, o nos volverá a contar su sucesor, dentro de 18 meses, otra historia sobre nuevos retrasos?"@es21
"Tahaksin tänada eesistujat nõukogu slängis, et ta on valanud kroonikasse 18 kuud inertsi ja viivitusi. Tekst, mille te meile ette lugesite, õõnestab kogu Barnier’ ettepanekut. Ma küsin teilt: kui paljusid tulekahju ja üleujutuse ohvreid me veel peame leinama? Kui palju kinnisvara peab hävima? Kui kaua peavad liikmesriigid oma vahendeid raiskama, enne kui te viimaks esitate nõukogus uurimise, mida Euroopa Parlament on ammu nõudnud? Ma küsin teilt: kas teie, nõukogu eesistuja, teete 10. detsembril ettepaneku, et nõukogu uuriks seda, mida Euroopa Parlament soovitab, nimelt et need täiendavad kodanikukaitse jõud tuleb moodustada, või räägib teie järglane meile 18 kuu pärast järjekordse loo järjekordsetest viivitustest?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa, mutta hän kertoi juuri neuvostolle tyypillisin sanakääntein puolitoista vuotta kestäneestä toimettomuudesta ja viivytyksistä. Lukemanne teksti onnistuu vesittämään Barnierin ehdotuksen kokonaan. Kysynkin teiltä, kuinka monia tulipalojen ja tulvien uhreja meidän on vielä surtava? Montako kotia on menetettävä? Kuinka kauan jäsenvaltioiden sallitaan haaskata voimavarojaan ennen kuin te neuvostossa ehdotatte viimeinkin selvitystä, jota Euroopan parlamentti on jo kauan vaatinut? Kysyn teiltä, aiotteko neuvoston puheenjohtajana esittää 10.joulukuuta, että neuvosto tutkii Euroopan parlamentin suosituksen lisäapua antavien pelastuspalvelujoukkojen perustamisesta, vai kertooko seuraajanne meille jälleen puolentoista vuoden kuluttua uusia tarinoita viivästymisen syistä?"@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier le président en exercice, mais, en termes familiers du Conseil, il a chroniqué 18 mois d’inertie et de retards. Le texte que vous nous avez lu parvient à décrédibiliser toute la proposition Barnier. Je vous le demande: combien de victimes d’incendie ou d’inondation supplémentaires devons-nous encore déplorer? Combien de propriétés doivent être perdues? Pendant combien de temps les États membres doivent-ils gaspiller leurs ressources avant que vous proposiez enfin, au Conseil, l’enquête que le Parlement européen demande depuis longtemps? Je vous le demande: en tant que président en exercice, allez-vous, le 10 décembre, proposer que le Conseil examine ce que le Parlement européen recommande, à savoir que cette force de protection civile auxiliaire soit mise en place, ou est-ce que votre successeur nous fera encore, dans 18 mois, le récit d’autres retards supplémentaires?"@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a Tanács soros elnökének, de ő – ismerős tanácsi kifejezéssel élve – 18 havi tehetetlenséget és késedelmet jegyzett fel. Az Ön által az imént felolvasott szöveg aláássa az egész Barnier-jelentést. Felteszem Önnek a kérdést: hány embernek kell még áldozatul esni a tüzeknek és árvizeknek? Mennyi tulajdonnak kell elvesznie? Meddig pazarolhatják a tagállamok a forrásaikat, mielőtt Ön a Tanácsban végre javaslatot tesz az Európai Parlament által már régen követelt vizsgálatra? Felteszem a kérdést: Ön mint a Tanács elnöke javasolni fogja december 10-én, hogy a Tanács vizsgálja meg, amit az Európai Parlament ajánl, vagyis hogy álljon fel ez a kiegészítő polgári védelmi erő, vagy 18 hónap múlva az Ön utódja ismét még több késedelemről ad elő majd valamilyen mesét?"@hu11
". Signor Presidente, desidero ringraziare il Presidente in carica, ma nelle consuete scadenze del Consiglio, ha fissato 18 mesi d’inerzia e rinvii. Il testo che ci ha illustrato riesce e indebolire l’intera proposta Barnier. Le chiedo: quante vittime di incendi e inondazioni dobbiamo ancora piangere? Quante proprietà devono andare perdute? Per quanto tempo gli Stati membri potranno sprecare le loro risorse prima che lei, finalmente, proponga in Consiglio la richiesta che il Parlamento europeo sta avanzando da tempo? Le domando: in quanto Presidente in carica, il 10 dicembre proporrà al Consiglio di esaminare ciò che il Parlamento europeo raccomanda, vale a dire che si dovrebbe istituire questa forza di protezione civile ausiliaria, o il suo successore ci racconterà di nuovo, tra 18 mesi, un’altra storia di ulteriori rinvii?"@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti Tarybos pirmininkui. Deja, tekste, kurį jūs mums perskaitėte, neatsižvelgiama į M. Barnier pasiūlymą. Norėčiau jūsų paklausti: kiek gaisro ir potvynio aukų dar prireiks? Kiek namų turės būti sugriauta? Kiek valstybės narės švaistys savo išteklius, kol jūs pagaliau Taryboje atliksite tyrimą, kurio jau seniai reikalauja Europos Parlamentas? Aš jūsų klausiu: ar jūs, kaip Tarybos pirmininkas, gruodžio 10 d. pasiūlysite, kad Taryba apsvarstytų tai, ką rekomendavo Europos Parlamentas, būtent – kad būtų įsteigtos šios papildomos civilinės saugos pajėgos, arba jūsų pasekėjas vėl po 18 mėnesių paseks mums pasaką dėl to, kodėl yra delsiama?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties Padomes priekšsēdētājam, bet Padomei ierastā valodā viņš ir aprakstījis 18 mēnešus kūtruma un kavēšanās. Teksts, ko jūs mums esat nolasījis, spēj sagraut visu priekšlikumu. Es jautāju jums: cik vēl daudzus ugunsgrēku un plūdu upurus mums ir jāapraud? Cik daudz īpašuma ir jāpazaudē? Cik ilgi dalībvalstis var izšķiest savus resursus pirms jūs Padomē beidzot ierosināsiet izpēti, ko ilgstoši ir pieprasījis Eiropas Parlaments? Es jautāju jums: vai jūs kā Padomes priekšsēdētājs ierosināsiet 10. decembrī, ka Padomei ir jāizvērtē tas, ko iesaka Eiropas Parlaments, proti, ka ir jāizveido šie civilās aizsardzības palīgspēki, vai arī jūsu darba pārņēmējs atkal mums stāstīs pēc 18 mēnešiem citu stāstu par vēl lielākiem kavējumiem?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο προεδρεύοντα, αλλά μας περιέγραψε στη γνώριμη γλώσσα του Συμβουλίου το χρονικό της αδράνειας και των καθυστερήσεων για ενάμιση χρόνο. Καταφέρατε, με το κείμενο που μας διαβάσατε, να "εξαερώσετε" πλήρως την πρόταση Μπαρνιέ. Σας ερωτώ : πόσους ακόμη νεκρούς πρέπει να θρηνήσουμε σε πυρκαγιές και πλημμύρες; Πόσες ακόμη περιουσίες να χάσουμε; Πόση σπατάλη πόρων να έχουν τα κράτη μέλη για να εισηγηθείτε επιτέλους, στο Συμβούλιο, την εξέταση αυτού πού το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει εδώ και καιρό. Σας ερωτώ, στις 10 Δεκεμβρίου, ως προεδρεύων, θα εισηγηθείτε στο Συμβούλιο να εξετάσει αυτό που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η επικουρική δύναμη πολιτικής προστασίας, η μετά από ενάμιση χρόνο θα μας λέει πάλι ο διάδοχος σας το χρονικό των νέων καθυστερήσεων;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de fungerend voorzitter bedanken, maar hij heeft zojuist achttien maanden van stilstand en vertraging opgesomd in de gebruikelijk bewoordingen van de Raad. De tekst die u ons hebt voorgelezen, slaagt erin om het gehele voorstel van Barnier te ondermijnen. Ik vraag u: om hoeveel slachtoffers van branden en overstromingen moeten we nog treuren? Hoeveel eigendommen moeten er verloren gaan? Hoe lang moeten de lidstaten hun geld nog verspillen voordat u eindelijk tijdens een Raadsvergadering het onderzoek voorstelt waar het Europees Parlement al zo lang om vraagt? Ik vraag u: zult u, als fungerend voorzitter, op 10 december de Raad voorstellen om te onderzoeken wat het Parlement aanbeveelt, namelijk dat deze extra civiele beschermingsmacht wordt opgericht, of zal uw opvolger ons over achttien maanden weer hetzelfde verhaal over vertragingen vertellen?"@nl3
"− Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować urzędującemu przewodniczącemu, aczkolwiek używając określeń, z których Rada jest znana, przedstawił on osiemnaście miesięcy opieszałości i opóźnień. Tekst, który nam pan przeczytał skutecznie podważa cały wniosek pana Michaela Barniera. Zwracam się do pana z pytaniem: ile jeszcze ofiar powodzi i pożarów musimy opłakiwać? Ile majątków trzeba utracić? Jak długo państwa członkowskie mogą marnować swoje środki, oczekując aż wreszcie Rada zaproponuje przeprowadzenie badania, którego od dłuższego czasu domaga się Parlament Europejski? Zwracam się do pana z pytaniem: czy pan jako urzędujący przewodniczący zaproponuje w dniu 10 grudnia, aby Rada zbadała zalecenia Parlamentu, a mianowicie zalecenia dotyczące utworzenia posiłkowych sił obrony ludności, czy też pana następca za 18 miesięcy znów nam opowie bajkę o kolejnych opóźnieniach?"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Presidente em exercício, mas em termos familiares do Conselho, ele relatou 18 meses de inércia e atrasos. O texto que V. Exa. nos leu consegue minar toda a proposta Barnier. Pergunto a V. Exa.: quantas mais vítimas de incêndios e inundações teremos de chorar? Quantas propriedades terão de perder? Por quanto mais tempo podem os Estados-Membros desperdiçar os seus recursos antes que V. Exa. proponha finalmente, em Conselho, o inquérito que o Parlamento Europeu há tanto tempo exige? Pergunto-lhe: irá V. Exa., na qualidade de Presidente em exercício, propor a 10 de Dezembro que o Conselho examine o que o Parlamento Europeu recomenda, nomeadamente, que esta força de protecção civil auxiliar seja criada, ou irá o sucessor de V. Exa. contar-nos de novo, daqui a 18 meses, uma outra história de ainda mais atrasos?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο προεδρεύοντα, αλλά μας περιέγραψε στη γνώριμη γλώσσα του Συμβουλίου το χρονικό της αδράνειας και των καθυστερήσεων για ενάμιση χρόνο. Καταφέρατε, με το κείμενο που μας διαβάσατε, να "εξαερώσετε" πλήρως την πρόταση Μπαρνιέ. Σας ερωτώ : πόσους ακόμη νεκρούς πρέπει να θρηνήσουμε σε πυρκαγιές και πλημμύρες; Πόσες ακόμη περιουσίες να χάσουμε; Πόση σπατάλη πόρων να έχουν τα κράτη μέλη για να εισηγηθείτε επιτέλους, στο Συμβούλιο, την εξέταση αυτού πού το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει εδώ και καιρό. Σας ερωτώ, στις 10 Δεκεμβρίου, ως προεδρεύων, θα εισηγηθείτε στο Συμβούλιο να εξετάσει αυτό που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η επικουρική δύναμη πολιτικής προστασίας, η μετά από ενάμιση χρόνο θα μας λέει πάλι ο διάδοχος σας το χρονικό των νέων καθυστερήσεων;"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval pánovi úradujúcemu predsedovi, ale on nám zvyčajným slovníkom Rady predložil chronológiu 18 mesiacov nečinnosti a meškania. Text, ktorý ste nám prečítali, sa pokúša podkopať celý Barnierov návrh. Pýtam sa Vás, koľko obetí požiarov a povodní ešte musíme oplakať. Koľko majetku musíme stratiť? Ako dlho budú členské štáty plytvať svojimi zdrojmi, kým konečne v Rade navrhnete prieskum, ktorý Európsky parlament už tak dlho žiada? Pýtam sa Vás, či navrhnete 10. decembra Vy, ako úradujúci predseda, aby Rada preskúmala odporúčanie Európskeho parlamentu, že by sa mala zriadiť pomocná jednotka civilnej ochrany, alebo či nám Váš nasledovník po 18 mesiacoch porozpráva nový príbeh o ďalšom meškaní."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se predsedujočemu, vendar je, kot je običajno za Svet, zaznamoval 18 mesecev nedejavnosti in zamud Besedilo, ki ste nam ga prebrali, v celoti spodbija predlog gospoda Barnierja. Sprašujem vas: koliko žrtev požarov in poplav je še potrebnih? Koliko posestev mora biti izgubljenih? Kako dolgo bodo morale države članice porabljati svoje vire, preden boste v Svetu končno predlagali preiskavo, ki jo Evropski parlament že dolgo zahteva? Sprašujem vas: ali boste kot predsedujoči 10. decembra predlagali, naj Svet preuči priporočila Evropskega parlamenta, in sicer, da se ustanovijo te pomožne sile civilne zaščite, ali nam bo vaš naslednik čez 18 mesecev ponovno govoril o še dodatnih zamudah?"@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka rådsordföranden, som dock på sedvanligt rådsmanér har bistått med en krönika över arton månaders tröghet och förseningar. Den text ni har relaterat för oss lyckas äventyra hela förslaget från Michel Barnier. Jag frågar er: Hur många fler brand- och översvämningsoffer måste vi begrava? Hur många egendomar måste gå förlorade? Hur länge kan medlemsstaterna slösa bort sina resurser innan ni i rådet äntligen tar initiativ till den undersökning som Europaparlamentet så länge har krävt? Jag frågar er: Kommer ni den 10 december, i egenskap av rådets ordförande, att föreslå att rådet undersöker det som Europaparlamentet rekommenderar, nämligen att denna civilskyddsstyrka bör inrättas, eller kommer er efterträdare återigen att stå här om arton månader och tala om ännu fler förseningar?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph