Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-425"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-425"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Deputado, o Conselho deseja lembrar que em 15 e 16 de Junho de 2006, e em 14 e 15 de Dezembro de 2006 também, o Conselho Europeu subscreveu, ou tomou conhecimento, de relatórios da Presidência sobre o reforço das capacidades de resposta da União Europeia em situações de emergência e de crise, tendo em vista melhorar a coordenação e a utilização dos meios disponíveis. O Conselho Europeu de Junho de 2006 forneceu também mais orientações sobre a melhoria das capacidades de resposta da União a situações de emergência, de crise e de catástrofes, tanto no interior como no exterior da União Europeia, solicitando que fosse prestada especial atenção, nomeadamente, a um maior desenvolvimento da capacidade de resposta rápida da União Europeia, com base em meios disponibilizados pelos Estados-Membros, incluindo módulos de protecção civil, e ao trabalho sobre as propostas da Comissão relativas ao reforço das capacidades de protecção civil da Comunidade. Relativamente ao relatório apresentado por Michel Barnier em Maio de 2006, o Conselho gostaria também de salientar que o Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006 saudou esse documento como um importante contributo para o debate. Embora determinadas ideias do relatório Barnier tenham sido incorporadas nas regras ou nas práticas comunitárias, não foi apresentada, até à data, ao Conselho nenhuma proposta tendo em vista a criação de uma força de protecção civil da União. Nas suas conclusões de 15 e 16 de Outubro, o Conselho, tendo em conta as situações de devastação ocorridas recentemente nos Estados-Membros e reconhecendo a necessidade de a União Europeia estar apta a responder eficazmente e atempadamente a crises e a situações de emergência subsequentes a catástrofes naturais, o Conselho, como disse, convidou a Comissão a continuar a analisar a questão e a apresentar propostas pertinentes antes da sessão do Conselho de Assuntos Gerais e de Relações Externas que se realizará em 10 de Dezembro."@pt17
lpv:translated text
". − Vážený pane Papadimoulisi, Rada zdůrazňuje, že 15. a 16. června 2006 a též 14. a 15. prosince 2006 Evropská rada schválila nebo vzala do úvahy zprávy předsednictva o posilnění reakční schopnosti Unie v nouzových nebo krizových případech, s cílem zlepšit koordinaci a přísun dostupných prostředků. Zasedání Evropské rady v červnu 2006 připravilo další směrnice na zlepšení reakční schopnosti Unie v případech nouze, krize a katastrofy, v rámci Evropské unie, jako i mimo ni. Rada žádala, aby se mimořádná pozornost věnovala dalšímu rozvoji způsobilosti rychlé reakce Evropské unie, založené na prostředcích poskytnutých členskými státy, včetně útvarů civilní ochrany, a práci na návrzích Komisi na posilnění způsobilosti civilní ochrany Společenství. Pokud jde o zprávu, kterou předložil Michel Barnier v květnu 2006, Rada též zdůrazňuje, že 15. a 16. června 2006 Evropská rada tento dokument přivítala jako významný příspěvek k diskuzi. I když některé myšlenky z Barnierovy zprávy byly součástí pravidel nebo postupů Společenství, Radě nebyl doposud předložený žádný návrh na vytvoření evropské jednotky civilní obrany. Rada ve svých závěrech z 15. a 16. října 2007, kdy vzala ohled na nedávné ničivé události v některých členských státech a  uznala nutnost, aby Evropská unie mohla účinně a včas reagovat na krizové a nouzové situace následkem přírodních katastrof, vyzvala Komisi, aby pokračovala ve zkoumání této otázky a předložila příslušné návrhy ještě před zasedáním Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy 10. prosince 2007."@cs1
". Hr. formand, hr. Papadimoulis! Rådet vil gerne påpege, at Det Europæiske Råd den 15. og 16. juni 2006 og ligeledes den 14. og 15. december 2006 godkendte eller tog formandskabets beretning om en styrkelse af Unionens nød- og kriseberedskab til efterretning for at forbedre koordineringen og leveringen af de tilgængelige aktiver. På Det Europæiske Råds møde i juni fremlagde man også yderligere retningslinjer for en forbedring af Unionens beredskab over for nødsituationer, kriser og katastrofer, både i og uden for EU. Man opfordrede til, at der lægges særlig vægt på at videreudvikle EU's hurtige reaktionskapacitet, som er baseret på midler, der stilles til rådighed af medlemsstaterne, herunder civilbeskyttelsesmoduler, og til at arbejde med Kommissionens forslag om styrkelse af Fællesskabets civilbeskyttelseskapacitet. Med hensyn til rapporten fra Michel Barnier i maj 2006 ønsker Rådet også at påpege, at Det Europæiske Råd på sit møde den 15. og 16. juni 2006 hilste dette dokument velkommen som et vigtigt bidrag til diskussionen. Selv om visse aspekter af Barnier-rapporten er blevet indarbejdet i Fællesskabets regler og praksis, har man endnu ikke fremsat et forslag til Rådet om oprettelse af en europæisk civilforsvarsstyrke. I sine konklusioner af 15. og 16. oktober 2007 opfordrede Rådet i lyset af de seneste ødelæggelser i nogle medlemsstater og i erkendelse af, at EU skal være i stand til at reagere effektivt og rettidigt på nødsituationer efter naturkatastrofer Kommissionen til at fortsætte sine undersøgelser af emnet og til at fremsætte relevante forslag inden mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 10. december 2007."@da2
". − Herr Papadimoulis! Der Rat weist darauf hin, dass der Europäische Rat am 15. und 16. Juni 2006 sowie am 14. und 15. Dezember 2006 den Bericht des Vorsitzes über die Stärkung der Fähigkeiten der Union zur Reaktion in Notfällen und Krisen, damit die Koordination und der Einsatz verfügbarer Mittel verbessert werden, gebilligt und zur Kenntnis genommen hat. Der Europäische Rat hat im Juni 2006 zudem weitere Leitlinien für die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Gemeinschaft in Not-, Krisen- und Katastrophenfällen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union formuliert. Er rief dazu auf, einer Weiterentwicklung der Krisenreaktionsfähigkeit der Europäischen Union auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten Mittel, einschließlich Katastrophenschutzmodulen, besondere Aufmerksamkeit zu schenken, und die Arbeit an den Vorschlägen der Kommission zum Ausbau der Katastrophenschutzfähigkeiten der Gemeinschaft fortzusetzen. Im Hinblick auf den von Michel Barnier im Mai 2006 vorgelegten Berichte hebt der Rat hervor, dass der Europäische Rat vom 15. und 16. Juni 2006 dieses Dokument als wichtigen Beitrag zur Debatte begrüßt hat. Obgleich einige Aspekte des Berichts Barnier in Gemeinschaftsvorschriften oder -praktiken übernommen wurden, liegt dem Rat bisher kein Vorschlag zur Einführung einer europäischen Katastrophenschutztruppe vor. Der Rat stellte in seinen Schlussfolgerungen vom 15. und 16. Oktober 2007 angesichts der jüngsten Verwüstungen in einigen Mitgliedstaaten fest, dass die Europäische Union in der Lage sein muss, wirksam und rechtzeitig auf Krisen und Notsituationen infolge von Naturkatastrophen zu reagieren, und ersuchte die Kommission, diese Frage weiter zu prüfen und vor der Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ am 10. Dezember geeignete Vorschläge zu unterbreiten."@de9
". − Κύριε Παπαδημούλη, το Συμβούλιο θα ήθελε να επισημάνει ότι στις 15 και 16 Ιουνίου 2006, καθώς και στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπόγραψε ή έλαβε υπόψη τις εκθέσεις της Προεδρίας για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε κρίσεις προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η παράδοση των διαθέσιμων μέσων. Τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρείχε και περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε κρίσεις και σε καταστροφές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στα μέσα που θα παρέχονται από τα κράτη μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι μονάδες πολιτικής προστασίας, και να εξεταστούν οι εισηγήσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση των ικανοτήτων πολιτικής προστασίας της Κοινότητας. Όσον αφορά την έκθεση που υπέβαλε ο Michel Barnier τον Μάιο του 2006, το Συμβούλιο θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 χαιρέτισε το εν λόγω έγγραφο ως μια σημαντική συνεισφορά στη συζήτηση. Αν και κάποιες ιδέες της έκθεσης Barnier έχουν ενσωματωθεί στους κανόνες ή στις πρακτικές της Κοινότητας, καμία πρόταση μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο με στόχο τη δημιουργία μιας δύναμης πολιτικής άμυνας. Στα συμπεράσματά του της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2007, το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες καταστροφές σε ορισμένα κράτη μέλη και αναγνωρίζοντας την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αντιδρά αποτελεσματικά και εγκαίρως σε κρίσεις και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ύστερα από φυσικές καταστροφές, κάλεσε την Επιτροπή να συνεχίσει την εξέταση του θέματος και να υποβάλει σχετικές προτάσεις πριν από τη συνεδρίαση του Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 10 Δεκεμβρίου 2007."@el10
". − Mr Papadimoulis, the Council would point out that, on 15 and 16 June 2006 and also on 14 and 15 December 2006, the European Council endorsed or took note of Presidency reports on reinforcing the Union’s emergency and crisis response capacities in order to improve coordination and delivery of available assets. The June 2006 European Council also provided further guidelines on improving the Union’s emergency, crisis and disaster response capacities, both inside and outside the European Union. It called for particular attention to be given to further developing the European Union’s rapid response capability, based on means made available by Member States, including civil protection modules, and to work on the Commission’s proposals on reinforcing the Community’s civil protection capabilities. As regards the report submitted by Michel Barnier in May 2006, the Council would also point out that the European Council of 15 and 16 June 2006 welcomed this document as an important contribution to the debate. Although certain ideas in the Barnier report have been incorporated in Community rules or practices, no proposal has so far been submitted to the Council aimed at creating a European civil defence force. In its conclusions of 15 and 16 October 2007, the Council, taking into account the recent devastation in some Member States and recognising the need for the European Union to be able to respond effectively and in a timely manner to crises and emergency situations following natural disasters, invited the Commission to continue examining the issue and to submit relevant proposals before the meeting of the General Affairs and External Relations Council on 10 December 2007."@en4
". − Señor Papadimoulis, el Consejo quiere señalar que, el 15 y 16 de junio de 2006, así como el 14 y 15 de diciembre de 2006, el Consejo Europeo respaldó o tomó nota de los informes de la Presidencia sobre el refuerzo de las capacidades de respuesta por parte de la UE a situaciones de emergencia o crisis a fin de mejorar la coordinación y la distribución de los activos disponibles. El Consejo Europeo de junio de 2006 además emitió directrices adicionales sobre la mejora de las capacidades de respuesta de la Unión en casos de emergencia, crisis y catástrofes, tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea. Solicitó que se prestara especial atención a seguir desarrollando la capacidad de respuesta rápida de la Unión, sobre la base de medios facilitados por los Estados miembros, incluidos módulos de protección civil, y a trabajar en las propuestas de la Comisión sobre el refuerzo de las capacidades de protección civil de la Comunidad. Por lo que respecta al informe presentado por Michel Barnier en mayo de 2006, el Consejo quiere señalar asimismo que el Consejo Europeo de 15 y 16 de junio de 2006 valoró este documento como una importante contribución al debate. Aunque ciertas ideas en el informe Barnier han quedado incorporadas en forma de normas o prácticas comunitarias, de momento no se ha presentado ninguna propuesta al Consejo encaminada a crear una fuerza de protección civil. En sus conclusiones de 15 y 16 de octubre de 2007, el Consejo, teniendo en cuenta la reciente devastación en algunos Estados miembros y reconociendo la necesidad de que la Unión Europea sea capaz de responder eficazmente y a tiempo a las situaciones de crisis y de emergencia provocadas por catástrofes naturales, ha invitado a la Comisión a seguir estudiando el asunto y a presentar las oportunas propuestas antes de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 10 de diciembre de 2007."@es21
". − Hr Papadimoulis, nõukogu juhib tähelepanu, et 15. ja 16. juunil 2006 ning ka 14. ja 15. detsembril 2006, Euroopa Ülemkogu kinnitas või võttis teadmiseks eesistuja raportid liidu hädaolukordadeks ja kriisideks valmisoleku suurendamise kohta, et parandada olemasolevate vahendite koordineerimist ja kohaletoimetamist. 2006. aasta juuni Euroopa Ülemkogu andis täiendavaid juhiseid liidu hädaolukordadeks, kriisideks ja katastroofideks valmisoleku parandamiseks nii Euroopa liidu sees kui väljas. Selles nõuti erilist tähelepanu Euroopa Liidu kiirreageerimisvõimekuse edasisele arendamisele liikmesriikidele kättesaadavate vahendite, kaasa arvatud kodanikukaitse moodulite, alusel ja tööd komisjoni ettepanekutega ühenduse kodanikukaitse võimekuse suurendamiseks. Mis puutub Michel Barnier’ 2006. aasta mais esitatud raportisse, siis juhib nõukogu tähelepanu ka sellele, et 15.–16. juuni 2006. aasta Euroopa Ülemkogu tervitas seda dokumenti kui olulist panust arutelusse. Kuigi teatud ideed Barnier’ raportist on lülitatud ühenduse eeskirjadesse või kordadesse, ei ole nõukogule esitatud siiani ühtki ettepanekut, mille eesmärk on Euroopa kodanikukaitse jõudude loomine. Võttes arvesse hiljutist laastamist mõnedes liikmesriikides ja tunnustades vajadust Euroopa Liidus olla võimeline reageerima loodusõnnetustele järgnevates kriisi- ja hädaolukordades tõhusalt ja õigeaegselt, kutsus nõukogu 15. ja 16. oktoobri 2007. aasta lõppjäreldustes komisjoni üles jätkama küsimuse uurimist ja esitama asjakohased ettepanekud enne üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumist 10. detsembril 2007."@et5
". − Hyvä Dimitrios Papadimoulis, neuvosto haluaa huomauttaa, että 15.–16.kesäkuuta 2006 ja 14.–15.joulukuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi ja pani merkille puheenjohtajavaltion selvitykset unionin hätätila- ja kriisivalmiuksien vahvistamisesta käytettävissä olevien voimavarojen koordinoinnin ja toimittamisen parantamiseksi. Myös kesäkuun2006 Eurooppa-neuvosto vahvisti suuntaviivoja unionin hätätila-, kriisi- ja katastrofivalmiuksien vahvistamiseksi sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella. Se kehotti kiinnittämään erityistä huomiota Euroopan unionin nopean toiminnan valmiuksien kehittämiseen jäsenvaltioiden käyttöön asettamien voimavarojen kuten pelastuspalveluyksiköiden pohjalta, sekä työskentelemään komission ehdotusten pohjalta yhteisön pelastuspalveluvalmiuksien vahvistamiseksi. Michel Barnierin toukokuussa 2006 esittämän kertomuksen osalta neuvosto haluaa huomauttaa, että 15.–16.kesäkuuta 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto katsoi sen antavan tärkeän panoksen keskusteluun. Vaikka tietyt Barnierin kertomukseen sisältyvät ideat on sisällytetty yhteisön sääntöihin tai käytäntöihin, neuvostolle ei toistaiseksi ole tehty ehdotusta Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamiseksi. Ottaen huomioon viimeaikaiset tuhot joissakin jäsenvaltioissa sekä sen, että Euroopan unionin on pystyttävä vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti luonnonkatastrofeista johtuviin kriisi- ja hätätiloihin, neuvosto kehotti 15. ja 16.lokakuuta 2007 antamissaan päätelmissä komissiota jatkamaan asian tarkastelua ja tekemään asiaan liittyviä ehdotuksia ennen 10.joulukuuta2007 pidettävää yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokousta."@fi7
". − Monsieur Papadimoulis, le Conseil voudrait souligner que, les 15 et 16 juin 2006 ainsi que les 14 et 15 décembre 2006, le Conseil européen a avalisé ou pris acte des rapports de la présidence sur le renforcement des capacités de réaction de l’Union en cas d’urgence et de crise en vue d’améliorer la coordination et l’utilisation des ressources disponibles. Le Conseil européen de juin 2006 a également fourni des orientations en matière d’amélioration des capacités de réactions de l’Union en cas de crise, d’urgence et de catastrophe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Celles-ci préconisaient de s’atteler tout particulièrement au développement plus avant de la capacité de réaction rapide de l’Union européenne, sur la base des moyens mis à disposition par les États membres, y compris les modules de protection civile, et de travailler sur les propositions de la Commission sur le renforcement des capacités de protection civile communautaires. En ce qui concerne le rapport présenté par M. Barnier en mai 2006, le Conseil voudrait également souligner que le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a salué ce document comme une contribution importante au débat. Bien que certaines idées du rapport Barnier aient été intégrées aux règles ou aux pratiques communautaires, aucune proposition n’a encore été présentée au Conseil en vue de créer une force européenne de protection civile. Dans ses conclusions des 15 et 16 octobre 2007, le Conseil, compte tenu de la récente dévastation dans certains États membres et reconnaissant la nécessité pour l’Union européenne de pouvoir répondre de manière efficace et opportune aux crises et aux situations d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, a invité la Commission à continuer à examiner la question et à présenter des propositions à cet égard avant la réunion du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 10 décembre 2007."@fr8
". − Papadimoulis úr, a Tanács szeretné kiemelni, hogy 2006. június 15-16-án és 2006. december 14-15-én az Európai Tanács aláírta vagy tudomásul vette az elnökség jelentését az Unió szükség- és válsághelyzetekre való reagálási képességének megerősítéséről a rendelkezésre álló eszközök jobb koordinálása és szállítása érdekében. A 2006. júniusi európai tanácsi ülés szintén további útmutatásokat adott az Unió mind belső, mind külső szükség-, válsághelyzetekre és katasztrófákra való reagálási képességének javítására. Arra intett, hogy különleges figyelmet kell fordítani az Európai Uniónak a tagállamok által rendelkezésre bocsátott eszközökön, köztük a polgári védelmi modulokon alapuló gyorsreagálási képességének továbbfejlesztésére és hogy dolgozni kell a Bizottságnak a Közösség polgári védelmi képességének megerősítésére irányuló javaslatain. Ami Michel Barnier 2006 májusában benyújtott jelentését illeti, a Tanács arra is rá szeretne mutatni, hogy a 2006. június 15-16-i európai tanácsi ülésen örömmel és a vitához való fontos hozzájárulásként üdvözölte e dokumentumot. Bár a Barnier-jelentés bizonyos elképzelései be lettek építve közösségi szabályokba vagy gyakorlatokba, mostanáig nem érkezett a Tanácshoz javaslat egy európai polgári védelmi erő felállítására. A Tanács figyelembe vette az egyes tagállamokban a közelmúltban bekövetkezett pusztítást és elismerte, hogy az Európai Uniónak képesnek kell lennie hatásosan és időben reagálni a természeti katasztrófákat követő válság- és szükséghelyzetekre, ezért 2007. október 15-16-i határozataiban felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább a kérdést és nyújtson be arra vonatkozó javaslatokat az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2007. december 10-i ülése előtt."@hu11
". − Onorevole Papadimoulis, il Consiglio vorrebbe evidenziare che, il 15 e 16 giugno 2006 e inoltre il 14 e 15 dicembre 2006, il Consiglio europeo ha sostenuto o preso in considerazione le relazioni della Presidenza sul rafforzamento della capacità di risposta dell’Unione in caso di emergenza e di crisi al fine di migliorare il coordinamento e lo stanziamento di risorse disponibili. Anche il Consiglio europeo del giugno 2006 ha fornito ulteriori orientamenti sul miglioramento delle capacità di risposta dell’Unione europea in caso di emergenza e di crisi, sia all’interno sia all’esterno dell’UE. Ha richiamato particolare attenzione su uno sviluppo ulteriore dell’abilità di risposta rapida, basata su mezzi resi disponibili dagli Stati membri, incluse unità di protezione civile, e sul fatto di lavorare sulle proposte della Commissione relative a quest’aspetto. Per quanto riguarda la relazione presentata da Michel Barnier nel maggio 2006, il Consiglio vorrebbe altresì rilevare che il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha accolto con favore questo documento come un importante contributo alla discussione. Anche se certe idee della relazione Barnier sono state integrate nelle norme o nelle pratiche comunitarie, finora al Consiglio non è stata avanzata alcuna proposta finalizzata a creare una forza europea di protezione civile. Nelle sue conclusioni del 15 e 16 ottobre 2007, il Consiglio, tenendo conto della recente devastazione in alcuni Stati membri e riconoscendo la necessità di una risposta efficace e tempestiva da parte dell’Unione europea in relazione a situazioni di crisi ed emergenza in seguito a disastri ambientali, ha invitato la Commissione a continuare ad analizzare la questione e presentare proposte pertinenti prima dell’incontro del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 10 dicembre 2007."@it12
". − D. Papadimoulis, Taryba norėtų nurodyti, kad 2006 m. birželio 15–16 d. ir 2006 m. gruodžio 14–15 d. Europos Vadovų Taryba pritarė arba atsižvelgė į pirmininkaujančios valstybės narės pranešimus dėl greitojo reagavimo pajėgų stiprinimo krizių arba nelaimių atvejais tobulinant esamą sistemą ir jos koordinavimą. 2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba pateikė rekomendacijas tobulinti Sąjungos greitojo reagavimo pajėgas Europos Sąjungos viduje ir už jos ribų. Ji paragino atkreipti dėmesį į tai, kad būtų toliau didinami Europos Sąjungos skubaus reagavimo pajėgų gebėjimai valstybių narių turimų priemonių, tarp jų civilinės gynybos modulių pagrindu ir svarstyti Komisijos pasiūlymus dėl bendrijos civilinės saugos pajėgumų stiprinimo. Taryba taip pat norėtų nurodyti, kad Europos Vadovų Taryba 2006 m. birželio 15–16 d. pritarė 2006 m. gegužės mėn. M. Barnier pranešimui, kaip svarbiam indėliui į diskusiją. Nors kai kurios M. Barnier pranešimo idėjos buvo įtrauktos į Bendrijos taisykles arba praktines priemones, Tarybai iki šiol nepateikta pasiūlymų dėl Europos civilinės saugos pajėgų sukūrimo. 2007 m. spalio 15–16 d. išvadose Taryba, atsižvelgdama į pastarųjų metų įvykius ir pripažindama poreikį Europos Sąjungai veiksmingai ir laiku reaguoti į krizes ir ypatingą padėtį, paragino Komisiją svarstyti atitinkamus klausimus ir teikti pasiūlymus Bendrųjų reikalų ir išorės santykių Tarybai, kuri vyks 2007 m. gruodžio 10 d."@lt14
"− kungs, Padome vēlētos norādīt, ka 2006. gada 15. un 16. jūnijā, kā arī 2006. gada 14. un 15.  decembrī Eiropadome apstiprināja vai ņēma vērā Prezidentvalsts ziņojumus par Savienības spēju nostiprināšanu reaģēt uz ārkārtas situācijām un krīzēm, lai uzlabotu koordināciju un pieejamo līdzekļu nodrošināšanu. 2006. gada jūnijā Eiropadome arī sniedza sīkākas vadlīnijas par Savienības spēju reaģēt uz ārkārtas situācijām, krīzēm un katastrofām uzlabošanu gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Tā aicināja uz to, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta Eiropas Savienības ātras reaģēšanas spējas turpmākai attīstīšanai, pamatojoties uz tiem līdzekļiem, kurus dalībvalstis padarījušas pieejamus, tostarp arī civilās aizsardzības moduļiem, un strādāt pie Komisijas priekšlikumiem par Kopienas civilās aizsardzības spēju nostiprināšanu. Attiecībā uz to ziņojumu, kuru iesniedza 2006. gada maijā, Padome gribētu arī norādīt, ka Eiropadome 2006. gada 15. un 16. jūnijā atzinīgi novērtēja šo dokumentu kā nozīmīgu ieguldījumu šajās debatēs. Lai gan noteiktas idejas ziņojumā ir iekļautas Kopienas noteikumos vai praksē, Padomei līdz šim nav iesniegts neviens priekšlikums ar mērķi izveidot Eiropas civilās aizsardzības spēkus. Savos 2007. gada 15. un 16. oktobra secinājumos Padome, ņemot vērā nesenos postījumus dažās dalībvalstīs un atzīstot nepieciešamību pēc tā, lai Eiropas Savienība spētu efektīvi un savlaicīgi reaģēt uz krīzēm un ārkārtas situācijām pēc dabas katastrofām, aicināja Komiju turpināt izskatīt šo jautājumu un iesniegt attiecīgus priekšlikumus pirms Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmes 2007. gada 10. decembrī."@lv13
"Senhor Deputado, o Conselho deseja lembrar que em 15 e 16 de Junho de 2006, e em 14 e 15 de Dezembro de 2006 também, o Conselho Europeu subscreveu, ou tomou conhecimento, de relatórios da Presidência sobre o reforço das capacidades de resposta da União Europeia em situações de emergência e de crise, tendo em vista melhorar a coordenação e a utilização dos meios disponíveis. O Conselho Europeu de Junho de 2006 forneceu também mais orientações sobre a melhoria das capacidades de resposta da União a situações de emergência, de crise e de catástrofes, tanto no interior como no exterior da União Europeia, solicitando que fosse prestada especial atenção, nomeadamente, a um maior desenvolvimento da capacidade de resposta rápida da União Europeia, com base em meios disponibilizados pelos Estados-Membros, incluindo módulos de protecção civil, e ao trabalho sobre as propostas da Comissão relativas ao reforço das capacidades de protecção civil da Comunidade. Relativamente ao relatório apresentado por Michel Barnier em Maio de 2006, o Conselho gostaria também de salientar que o Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006 saudou esse documento como um importante contributo para o debate. Embora determinadas ideias do relatório Barnier tenham sido incorporadas nas regras ou nas práticas comunitárias, não foi apresentada, até à data, ao Conselho nenhuma proposta tendo em vista a criação de uma força de protecção civil da União. Nas suas conclusões de 15 e 16 de Outubro, o Conselho, tendo em conta as situações de devastação ocorridas recentemente nos Estados-Membros e reconhecendo a necessidade de a União Europeia estar apta a responder eficazmente e atempadamente a crises e a situações de emergência subsequentes a catástrofes naturais, o Conselho, como disse, convidou a Comissão a continuar a analisar a questão e a apresentar propostas pertinentes antes da sessão do Conselho de Assuntos Gerais e de Relações Externas que se realizará em 10 de Dezembro."@mt15
". − Mijnheer Papadimoulis, de Raad wil erop wijzen dat de Europese Raad op 15 en 16 juni 2006, alsmede op 14 en 15 december 2006, zijn steun heeft verleend aan of kennis heeft genomen van verslagen van het voorzitterschap over het vergroten van het reactievermogen van de Unie in nood- en crisissituaties met het oog op de verbetering van de coördinatie en de levering van de beschikbare middelen. De Europese Raad van juni 2006 leverde tevens nog meer richtsnoeren op voor de verbetering van het reactievermogen van de Unie in nood-, crisis- en rampsituaties, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Er werd opgeroepen tot het schenken van bijzondere aandacht aan de verdere ontwikkeling van de snellereactiecapaciteit van de Europese Unie op basis van de middelen die door de lidstaten ter beschikking worden gesteld, zoals modules voor civiele bescherming, en tot het werken aan de voorstellen van de Commissie voor de versterking van het civiele-beschermingsvermogen van de Gemeenschap. Wat het verslag betreft dat in mei 2006 werd ingediend door Michel Barnier, wil de Raad er tevens op wijzen dat dit document tijdens de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 werd geprezen als een belangrijke bijdrage aan de discussie. Hoewel bepaalde ideeën uit het verslag Barnier in de communautaire regelgeving en praktijken zijn opgenomen, heeft de Raad tot op heden geen voorstel ontvangen voor de oprichting van een Europese civiele beschermingsmacht. In zijn conclusies van 15 en 16 oktober 2007 heeft de Raad, rekening houdend met de recente verwoestingen in sommige lidstaten en erkennend dat de Europese Unie in staat moet zijn om doeltreffend en op tijd te reageren op crisis- en noodsituaties die het gevolg zijn van natuurrampen, de Commissie uitgenodigd om de kwestie blijven te bestuderen en pertinente voorstellen in te dienen vóór de bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen op 10 december 2007."@nl3
". − Panie pośle Papadimoulis! Rada pragnie wskazać, że w dniach 15 i 16 czerwca 2006 r., a także 14 i 15 grudnia 2006 r. Rada Europejska poparła i zapoznała się ze sprawozdaniem prezydencji w sprawie poprawy zdolności Unii do reagowania na sytuacje kryzysowe w celu ulepszenia koordynacji i dostarczania dostępnych środków. Podczas posiedzenia w czerwcu 2006 roku Rada Europejska przedstawiła kolejne wytyczne dotyczące poprawy zdolności Unii do reagowania na sytuacje kryzysowe w Unii, jak i poza nią. Zawierają one apel o zwrócenie szczególnej uwagi na dalsze rozwijanie zdolności Unii do szybkiego reagowania, w oparciu o środki udostępnione przez państwa członkowskie, w tym jednostki ochrony ludności, oraz pracę na wnioskami Komisji dotyczącymi wzmocnienia zdolności Wspólnoty do ochrony ludności. W odniesieniu do sprawozdania złożonego przez Michaela Barniera w maju 2006 r., Rada pragnie wskazać, że Rada Europejska podczas posiedzenia w dniach 15 i 16 czerwca 2006 r. z zadowoleniem przyjęła ten dokument jako ważny wkład w dyskusję. Choć niektóre poglądy zawarte w sprawozdaniu autorstwa Michaela Barniera zostały włączone w zasady i praktyki Wspólnoty, dotychczas nie złożono żadnego wniosku do Rady, mającego na celu utworzenie europejskich siły obrony ludności. We wnioskach z dnia 15 i 16 października 2007 r. Rada uwzględniła zniszczenie, jakie dokonało się w ostatnim czasie w kilku państwach członkowskich i uznała za konieczne, aby Unia Europejska potrafiła skutecznie i w odpowiednim czasie reagować na kryzysy i sytuacje nagłe powstałe w wyniku katastrof naturalnych, oraz zaprosiła Komisję do dalszego analizowania tego zagadnienia i przedłożenia odpowiednich wniosków przed posiedzeniem Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w dniu 10 grudnia 2007 r."@pl16
"Senhor Deputado, o Conselho deseja lembrar que em 15 e 16 de Junho de 2006, e em 14 e 15 de Dezembro de 2006 também, o Conselho Europeu subscreveu, ou tomou conhecimento, de relatórios da Presidência sobre o reforço das capacidades de resposta da União Europeia em situações de emergência e de crise, tendo em vista melhorar a coordenação e a utilização dos meios disponíveis. O Conselho Europeu de Junho de 2006 forneceu também mais orientações sobre a melhoria das capacidades de resposta da União a situações de emergência, de crise e de catástrofes, tanto no interior como no exterior da União Europeia, solicitando que fosse prestada especial atenção, nomeadamente, a um maior desenvolvimento da capacidade de resposta rápida da União Europeia, com base em meios disponibilizados pelos Estados-Membros, incluindo módulos de protecção civil, e ao trabalho sobre as propostas da Comissão relativas ao reforço das capacidades de protecção civil da Comunidade. Relativamente ao relatório apresentado por Michel Barnier em Maio de 2006, o Conselho gostaria também de salientar que o Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006 saudou esse documento como um importante contributo para o debate. Embora determinadas ideias do relatório Barnier tenham sido incorporadas nas regras ou nas práticas comunitárias, não foi apresentada, até à data, ao Conselho nenhuma proposta tendo em vista a criação de uma força de protecção civil da União. Nas suas conclusões de 15 e 16 de Outubro, o Conselho, tendo em conta as situações de devastação ocorridas recentemente nos Estados-Membros e reconhecendo a necessidade de a União Europeia estar apta a responder eficazmente e atempadamente a crises e a situações de emergência subsequentes a catástrofes naturais, o Conselho, como disse, convidou a Comissão a continuar a analisar a questão e a apresentar propostas pertinentes antes da sessão do Conselho de Assuntos Gerais e de Relações Externas que se realizará em 10 de Dezembro."@ro18
". − Vážený pán Papadimoulis, Rada zdôrazňuje, že 15. a 16. júna 2006 a tiež 14. a 15. decembra 2006 Európska rada schválila alebo vzala do úvahy správy predsedníctva o posilnení reakčnej schopnosti Únie v núdzových alebo krízových prípadoch, s cieľom zlepšiť koordináciu a prísun dostupných prostriedkov. Zasadnutie Európskej rady v júni 2006 pripravilo ďalšie smernice na zlepšenie reakčnej schopnosti Únie v prípadoch núdze, krízy a katastrofy, v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej. Rada žiadala, aby sa mimoriadna pozornosť venovala ďalšiemu rozvoju spôsobilosti rýchlej reakcie Európskej únie, založenej na prostriedkoch poskytnutých členskými štátmi, vrátane útvarov civilnej ochrany, a práci na návrhoch Komisie na posilnenie spôsobilosti civilnej ochrany Spoločenstva. Čo sa týka správy, ktorú predložil Michel Barnier v máji 2006, Rada tiež zdôrazňuje, že 15. a 16. júna 2006 Európska rada privítala tento dokument ako významný príspevok k diskusii. Hoci niektoré myšlienky z Barnierovej správy boli zahrnuté do pravidiel alebo postupov Spoločenstva, Rade nebol doposiaľ predložený žiadny návrh na vytvorenie európskej jednotky civilnej obrany. Vo svojich záveroch z 15. a 16. októbra 2007 Rada, so zreteľom na nedávne ničivé udalosti v niektorých členských štátoch a s uznaním potreby schopnosti Európskej únie účinne a včas reagovať na krízové a núdzové situácie po prírodných katastrofách, vyzvala Komisiu, aby pokračovala v skúmaní tejto otázky a predložila príslušné návrhy ešte pred zasadnutím Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy 10. decembra 2007."@sk19
". − Gospod Papadimoulis, Svet poudarja, da je Evropski svet 15. in 16. junija 2006 ter 14. in 15. decembra 2006 podprl ali upošteval poročila Predsedstva o krepitvi zmogljivosti odzivanja Unije v izrednih in kriznih primerih, da se izboljša usklajevanje in dodeljevanje razpoložljivih sredstev. Evropski svet je junija 2006 tudi zagotovil dodatne smernice za izboljšanje odzivnih zmogljivosti Unije v izrednih in kriznih primerih ter v primerih nesreč znotraj Evropske unije in zunaj nje. Pozval je, naj se posebna pozornost nameni dodatnemu razvijanju hitre odzivne zmogljivosti Evropske unije, ki temelji na sredstvih, zagotovljenih s strani držav članic, vključno z modeli civilne zaščite, ter da si prizadeva na podlagi predlogov Komisije o krepitvi zmogljivosti civilne zaščite Skupnosti. V zvezi s poročilom, ki ga je maja 2006 predložil Michel Barnier, Svet tudi poudarja, da je Evropski svet 15. in 16. junija 2006 podprl ta dokument kot pomemben prispevek k razpravi. Čeprav so se določene zamisli iz poročila gospoda Barnier vključile v predpise ali prakse Skupnosti, se do zdaj Svetu ni predložil noben predlog za ustanovitev evropskih sil za civilno zaščito. V sklepih Sveta z dne 15. in 16. oktobra 2007 je Svet ob upoštevanju nedavnega razdejanja v nekaterih državah članicah in priznavanju potrebe po sposobnosti Evropske unije, da se učinkovito in pravočasno odziva na krizne in izredne primere zaradi naravnih nesreč, povabil Komisijo, da še naprej preučuje to vprašanje in pred srečanjem Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose 10. decembra 2007 predloži ustrezne predloge."@sl20
". − Herr Papadimoulis! Rådet vill påpeka att Europeiska rådet den 15–16 juni 2006 samt den 14–15 december 2006 godkände eller noterade ordförandeskapets rapporter om förstärkning av unionens katastrof- och krishanteringsförmåga i syfte att förbättra samordning och leveranser av tillgängliga tillgångar. Vid Europeiska rådets möte i juni 2006 antogs också ytterligare riktlinjer om förbättring av unionens förmåga att hantera nödsituationer, kriser och katastrofer, både i och utanför EU. Där krävdes att ytterligare uppmärksamhet ska ägnas åt att utveckla EU:s snabbinsatsförmåga, på grundval av medel som medlemsstaterna ställer till förfogande, däribland civilskyddsenheter, men också åt att arbeta med kommissionens förslag om att förstärka EU:s civilskyddskapacitet. Beträffande Michel Barniers rapport från maj 2006 vill rådet också påpeka att Europeiska rådet den 15–16 juni 2006 välkomnade detta dokument som ett viktigt inlägg i debatten. Även om vissa delar av Barnierrapporten har införlivats i EU:s regler och förfaranden har ännu inget förslag lagts fram för rådet i syfte att skapa en europeisk civilförsvarsstyrka. Av rådets slutsatser av den 15–16 oktober 2007 framgår också att rådet, med tanke på den förödelse som nyligen drabbat en del medlemsstater, inser att Europeiska unionen måste kunna reagera effektivt och snabbt på kriser och nödsituationer efter naturkatastrofer. Kommissionen uppmanades därför att fortsätta att undersöka frågan och lägga fram lämpliga förslag inför mötet i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 10 december 2007."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph