Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-423"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-423"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhora Deputada, como sabe a decisão sobre a celebração de acordos de facilitação de vistos é tomada caso por caso e tem em conta, naturalmente, o país em causa, o tipo de relação que temos com o país em causa, questões técnicas de segurança, etc. Portanto, se for esse o caso, na devida altura, relativamente à Bielorrússia ou relativamente a outros países, a decisão será proposta pela Comissão ao Conselho e o Conselho decidirá, mas, como lhe digo, este tipo de acordos não são acordos que se decidam simplesmente celebrar ou iniciar negociações sem que determinadas condições técnicas e políticas estejam preenchidas. Mas eu devo dizer que julgo que, se há essa possibilidade técnica, se há essa possibilidade política, os acordos de facilitação de vistos contribuem para aquilo que eu já referi, a chamada "dimensão humana" ou "humanitária" da política de vizinhança. Não nos fazermos uns aos outros estranhos, antes pelo contrário, devemos e podemos reconhecer-nos mais e melhor."@pt17
lpv:translated text
"− Vážený pane předsedající, paní Budreikatėová, jak víte, rozhodnutí o uzavírání dohod o zjednodušení vízového režimu se přijímají zvlášť pro každý případ. Přirozeně, do úvahy se bere posuzovaná země, druh vztahu, jaký s ní máme, technické bezpečnostní otázky a tak dále. V důsledku toho, pokud je to možné, v případě Běloruska nebo jakékoliv jiné země, by Komise musela náležitě předložit návrh Radě a ta by o něm musela rozhodnout. Jak jsem však už řekl, bez splnění určitých technických a politických podmínek není možné jednoduše přijmout rozhodnutí o uzavření tohoto druhu dohody nebo o zahájení jednání. Ale tam, kde je technicky a politicky přijatelné uzavřít dohodu o zjednodušení vízového režimu, pomáhají tyto dohody, jak jsem už řekl, „lidskému rozměru“ nebo „humanitárnímu rozměru“ naší politiky sousedství. Nemůžeme si být navzájem cizinci; naopak, musíme a můžeme se navzájem poznávat víc a lépe."@cs1
"Hr. formand, fru Budreikatė! Som De ved, træffes beslutningerne om indgåelse af aftale om lettere visumadgang fra sag til sag. Der tages naturligvis hensyn til det pågældende land, den type af forbindelser, vi har med landet, tekniske sikkerhedsspørgsmål osv. Dette betyder, at Kommissionen skal fremsætte et forslag til en beslutning vedrørende Belarus eller et hvilket som helst andet land på behørig vis over for Rådet, som så vil skulle træffe beslutningen. Men som sagt kan man ikke blot beslutte at indgå en aftale af denne type eller at indlede forhandlinger, uden at visse tekniske og politiske betingelser er opfyldt. Men når det er teknisk og politisk muligt at indgå sådanne aftaler, bidrager aftaler om lettere visumadgang som sagt til den "menneskelige dimension" eller den "humanitære dimension" af naboskabspolitikken. Vi må ikke være fremmede for hinanden, men tværtimod lære hinanden bedre at kende."@da2
". − Herr Präsident, Frau Budreikaitė! Wie Sie sicher wissen, wird über den Abschluss von Abkommen zur Visaerleichterung im Einzelfall entschieden. Dabei werden natürlich das jeweilige Land, unsere Beziehungen mit diesem Land, technische Sicherheitsfragen und vieles mehr in Betracht gezogen. Daraus folgt, dass die Kommission dem Rat im Bedarfsfall eine Entscheidung mit Blick auf Weißrussland oder ein anderes Land ordnungsgemäß vorschlagen und der Rat darüber befinden muss. Allerdings habe ich bereits darauf hingewiesen, dass eine Entscheidung darüber, ein solches Abkommen zu schließen oder die Verhandlungen aufzunehmen, nicht ausreicht, denn es müssen auch gewisse technische und politische Voraussetzungen erfüllt sein. Sofern ein Abschluss allerdings technisch und politisch möglich ist, tragen Abkommen zur Visaerleichterung, wie ich bereits gesagt habe, zur „menschlichen Dimension“ oder „humanitären Dimension“ der Nachbarschaftspolitik bei. Wir dürfen einander nicht fremd sein; ganz im Gegenteil müssen und können wir uns besser kennen lernen."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, κυρία Budreikatė, όπως γνωρίζετε, οι αποφάσεις για τη σύναψη συμφωνιών διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων λαμβάνονται κατά περίπτωση. Λαμβάνεται φυσικά υπόψη η χώρα, το είδος της σχέσης που έχουμε με τη συγκεκριμένη χώρα, τεχνικά θέματα ασφάλειας και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τη Λευκορωσία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο με τον δέοντα τρόπο απόφαση της, και το τελευταίο θα αποφανθεί για αυτήν. Όμως, όπως έχω ήδη πει, δεν μπορεί να ληφθεί τόσο απλά απόφαση για τη σύναψη αυτού του είδους της συμφωνίας ή την έναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς να πληρούνται τεχνικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, όπως έχω αναφέρει, οι συμφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων, όπου είναι τεχνικά και πολιτικά εφικτό να συναφθούν, βοηθούν πράγματι με την «ανθρώπινη διάσταση» ή την «ανθρωπιστική διάσταση» της πολιτικής γειτονίας. Δεν μπορούμε να είμαστε ξένοι ο ένας με τον άλλον. Αντίθετα πρέπει και μπορούμε να γνωριστούμε περισσότερο και καλύτερα."@el10
"− Mr President, Mrs Budreikatė, as you know, decisions on the conclusion of visa facilitation agreements are taken on a case-by-case basis. They naturally take into account the country in question, the type of relationship that we have with that country, technical security issues and so on. As a result, where applicable, with regard to Belarus or any other country, a decision would have to be duly proposed by the Commission to the Council and the latter would have to decide on this. However, as I have said, a decision cannot be simply made to conclude this type of agreement or to begin negotiations without certain technical and political conditions being met. However, where it is technically and politically feasible to conclude these, visa facilitation agreements do help, as I have said, with the ‘human dimension’ or ‘humanitarian dimension’ of the Neighbourhood Policy. We cannot be strangers to one other; on the contrary we must and can get to know each other more and better."@en4
"− Señor Presidente, señora Budreikatė, como sabe, las decisiones sobre la firma de acuerdos de facilitación de expedición de visados se adoptan caso a caso. Naturalmente tienen en cuenta el país en cuestión, el tipo de relación que tenemos con el mismo, los asuntos de seguridad técnica y demás. En consecuencia, si procede, con respecto a Belarús o cualquier otro país, habrá de proponerse en su momento una decisión por parte de la Comisión al Consejo y este último tendrá que decidir sobre ella. No obstante, como he dicho, no se puede adoptar simplemente una decisión para firmar este tipo de acuerdo o para iniciar negociaciones sin que se cumplan ciertas condiciones técnicas y políticas. Sin embargo, cuando resulta técnica y políticamente factible firmarlos, los acuerdos sobre facilitación de expedición de visados contribuyen, como he dicho, a la «dimensión humana» o la «dimensión humanitaria» de la Política de Vecindad. No podemos ser extraños los unos para los otros; por el contrario, tenemos y podemos conocernos mutuamente más y mejor."@es21
"− Hr juhataja, pr Budreikaitė, nagu te teate, võetakse viisalihtsustuslepingute sõlmimise otsused vastu iga juhtumi kohta eraldi. Loomulikult arvestatakse nendes kõnealuse riigiga, mis tüüpi suhe meil on selle riigiga, tehnilise turvalisuse nõudeid jne. Seega, kui see on asjakohane, Valgevene või mõne muu riigi puhul, peaks komisjon tegema nõuetekohase otsuse vastuvõtmise ettepaneku nõukogule ja siis nõukogu peaks selle kohta otsustama. Nagu ma ütlesin, ei saa siiski lihtsalt teha otsust sellise lepingu sõlmimiseks või läbirääkimiste alustamiseks, ilma et oleksid täidetud teatud tehnilised ja poliitilised tingimused. Kui nende sõlmimine on siiski tehniliselt ja poliitiliselt teostatav, aitavad viisalihtsustuslepingud tõepoolest kaasa naabruspoliitika inimlikule mõõtmele või humanitaarmõõtmele. Me ei saa olla üksteisele võõrad, vastupidi, me peame üksteist rohkem ja paremini tundma õppima ning oleme selleks kindlasti võimelised."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvä Danutė Budreikatė, viisumijärjestelyjen helpottamista koskevista sopimuksista päätetään, kuten tiedätte, tapauskohtaisesti. Niissä huomioidaan luonnollisesti asianomaisen maan olosuhteet, sen kanssa ylläpitämämme suhteet, tekniset turvallisuuskysymykset ja niin edelleen. Näin ollen Valko-Venäjän tai minkä tahansa muun maan tapauksessa komission on siis ensin tehtävä asianmukainen päätösesitys neuvostolle, joka tekee päätöksen sen pohjalta. Kuitenkin kuten sanoin, päätöstä tällaisen sopimuksen tekemisestä tai neuvottelujen aloittamisesta ei voida tehdä ilman eräiden teknisten ja poliittisten edellytysten täyttymistä. Kuitenkin silloin, kun ne ovat teknisesti ja poliittisesti mahdollisia, viisumijärjestelyjen helpottamista koskevat sopimukset ovat kuten sanoin avuksi naapuruuspolitiikan inhimillisen tai humanitaarisen ulottuvuuden lujittamisessa. Emme voi olla toisillemme muukalaisia, vaan meidän on päinvastoin opittava tuntemaan toisemme paremmin."@fi7
"− Monsieur le Président, Madame Budreikatė, comme vous le savez, les décisions relatives à la conclusion d’accords de facilitation des visas sont prises au cas par cas. Elles tiennent naturellement compte du pays en question, du type de relation que nous entretenons avec ce pays, des aspects techniques liés à la sécurité et ainsi de suite. Par conséquent, le cas échéant, en ce qui concerne le Belarus ou tout autre pays, une décision devrait être proposée par la Commission au Conseil et ce dernier devrait prendre une décision à ce sujet. Cependant, comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas prendre la décision de conclure ce genre d’accord ou d’entamer des négociations sans que certaines conditions techniques et politiques soient remplies. Cependant, quand il est techniquement et politiquement possible de les conclure, les accords de facilitation de visas contribuent réellement, comme je l’ai dit, à la «dimension humaine» ou à la «dimension humanitaire» de la politique de voisinage. Nous ne pouvons pas être des étrangers les uns pour les autres. Au contraire, nous devons faire davantage et mieux connaissance."@fr8
"− Elnök úr, Budreikatė asszony, amint tudják, a vízumkönnyítési megállapodások megkötéséről mindig eseti alapon születik döntés. Természetesen a döntésben szerepet játszik az adott ország, az országhoz fűződő kapcsolatunk jellege, a gyakorlati biztonsági kérdések stb. Ennek következtében adott esetben Fehéroroszország vagy bármely más ország tekintetében egy ilyen határozatra a Bizottságnak kell annak rendje és módja szerint javaslatot tennie a Tanácsnak, és a döntés ez utóbbi feladata. Azonban – amint említettem – ilyen megállapodás megkötéséről vagy tárgyalások megkezdéséről nem lehet döntést hozni anélkül, hogy bizonyos technikai és politikai feltételek teljesülnének. Mindazonáltal ha technikai és politikai szempontból megvalósítható e megállapodások megkötése, a vízumkönnyítési megállapodások valóban segítséget jelentenek – mint említettem – a szomszédsági politika „emberi dimenziójában” vagy „humanitárius dimenziójában”. Nem élhetünk idegenként egymás mellett, épp ellenkezőleg, megismerhetjük és meg kell ismernünk egymást jobban és alaposabban."@hu11
". − Signor Presidente, onorevole Budreikatė, come sa, le decisioni su una conclusione di accordi sull’agevolazione del rilascio dei visti sono prese su base individuale. Naturalmente tengono conto del paese in questione, del tipo di relazione con questo paese, delle questioni di sicurezza tecnica e così via. Di conseguenza, ove appropriato, in merito alla Bielorussia o a qualsiasi altro paese, la Commissione dovrebbe proporre debitamente una decisione al Consiglio e quest’ultimo dovrebbe pronunciarsi a questo proposito. Tuttavia, come ho affermato, non è possibile prendere semplicemente una decisione per concludere questo tipo di accordo o per avviare i negoziati senza rispettare determinate condizioni tecniche e politiche. Tuttavia, laddove è possibile determinarle dal punto di vista tecnico e politico, gli accordi di agevolazione del rilascio dei visti contribuiscono, come detto in precedenza, alla “dimensione umana” o “dimensione umanitaria” della politica europea di vicinato. Non possiamo essere reciprocamente estranei; al contrario, dobbiamo e possiamo conoscerci di più e meglio."@it12
"− Gerb. pirmininke, D. Budreikaite, kaip jūs žinote, sprendimai dėl vizų režimo susitarimų priimami kiekvienai valstybei atskirai. Jais atsižvelgiama į minėtos šalies padėtį, santykių, kuriuos mes su ja palaikome pobūdį, techninius saugumo klausimus ir t. t. Dėl to, jei reikia, Komisija turėtų pateikti pasiūlymą Tarybai ir pastaroji turėtų šiuo klausimu priimti sprendimą. Vis dėlto kaip aš jau minėjau, siekiant sudaryti tokį susitarimą su Baltarusija arba bet kuria kita šalimi, negalima paprasčiausiai priimti sprendimo arba pradėti derybas neatsižvelgiant į tam tikras technines ir politines sąlygas, kurias ši šalis turėtų atitikti. Vis dėlto jei techniniu arba politiniu požiūriu būtų pagrįsta sudaryti šiuos susitarimus, turėtų būti atsižvelgiama į Kaimynystės politikos „žmogiškąjį“ arba „humanitarinį“ veiksnį. Mes negalime būti visai svetimi vienas kitam, priešingai, mes privalome stiprinti tarpusavio ryšius ir geriau pažinti vienas kitą."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs kundze! Kā jūs zināt, lēmumi par vīzu atvieglotas izsniegšanas nolīgumiem tiek pieņemti, pamatojoties uz konkrētajiem gadījumiem. Tajos, protams, ņem vērā konkrēto valsti, to attiecību veidu, kas mums ir ar šo valsti, tehniskās drošības jautājumus u.t.t. Rezultātā, kad tas ir iespējams, attiecībā uz Baltkrieviju vai jebkuru citu valsti, lēmumu Padomei pienācīgi būtu jāierosina Komisijai un pēdējai būtu jāizlemj par to. Tomēr, kā es minēju, nevar vienkārši tikt pieņemts lēmums noslēgt šāda veida nolīgumu vai sākt sarunas, ja nav izpildīti noteikti tehniskie un politiskie nosacījumi. Tomēr, kur tas ir tehniski un politiski iespējami tos noslēgt, nolīgumi par vīzu atvieglotu izsniegšanu palīdz, kā es minēju, stiprināt Kaimiņattiecību politikas „cilvēcisko dimensiju” vai „humanitāro dimensiju”. Mēs viens otram nevaram būt svešinieki, tieši pretēji, mums ir jāiepazīst un mēs varam iepazīt viens otru vairāk un labāk."@lv13
"Senhor Presidente, Senhora Deputada, como sabe a decisão sobre a celebração de acordos de facilitação de vistos é tomada caso por caso e tem em conta, naturalmente, o país em causa, o tipo de relação que temos com o país em causa, questões técnicas de segurança, etc. Portanto, se for esse o caso, na devida altura, relativamente à Bielorrússia ou relativamente a outros países, a decisão será proposta pela Comissão ao Conselho e o Conselho decidirá, mas, como lhe digo, este tipo de acordos não são acordos que se decidam simplesmente celebrar ou iniciar negociações sem que determinadas condições técnicas e políticas estejam preenchidas. Mas eu devo dizer que julgo que, se há essa possibilidade técnica, se há essa possibilidade política, os acordos de facilitação de vistos contribuem para aquilo que eu já referi, a chamada "dimensão humana" ou "humanitária" da política de vizinhança. Não nos fazermos uns aos outros estranhos, antes pelo contrário, devemos e podemos reconhecer-nos mais e melhor."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Budreikatė, zoals u weet, worden beslissingen over de sluiting van overeenkomsten inzake de vereenvoudiging van visumprocedures van geval tot geval genomen. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met het land in kwestie, de verhouding die we met dat land hebben, technische veiligheidskwesties, enzovoort. Voor Wit-Rusland of elk ander land houdt dat in dat als de tijd daar rijp voor is, de Commissie een voorstel zal doen aan de Raad, die hier vervolgens een besluit over moet nemen. Zoals ik echter al heb gezegd, kan een besluit om een dergelijke overeenkomst te sluiten of onderhandelingen te starten niet genomen worden zonder dat er voldaan is aan bepaalde technische en politieke voorwaarden. Desalniettemin dragen overeenkomsten inzake de vereenvoudiging van visumprocedures, wanneer de sluiting daarvan in technische en politieke zin haalbaar is, zoals gezegd wel bij aan de “menselijke dimensie” of de “humanitaire dimensie” van het Nabuurschapsbeleid. We mogen geen vreemden voor elkaar blijven; we moeten en kunnen elkaar juist meer en beter leren kennen."@nl3
"− Panie przewodniczący, pani poseł Budreikatė! Jak pani wie, decyzje dotyczące zawierania porozumień dotyczących ułatwienia systemu wizowego, są podejmowane w każdym przypadku indywidualnie. Uwzględniają one przedmiotowe państwo, rodzaj stosunków, jakie mamy z tym państwem, kwestie związane z bezpieczeństwem technicznym itp. W konsekwencji, w stosowych przypadkach, w odniesieniu do Białorusi lub każdego innego państwa, decyzja musi być w stosownym czasie przedłożona Radzie przez Komisję, a ta pierwsza musi postanowić w tej sprawie. Jednakże, jak powiedziałem, nie można tak po prostu podjąć decyzji dotyczącej zawarcia tego rodzaju porozumienia lub rozpoczęcia negocjacji bez spełnienia pewnych warunków technicznych i politycznych. Niemniej w przypadkach gdzie z technicznego i politycznego punktu widzenia zawarcie porozumienia jest możliwe, porozumienia dotyczące ułatwienia systemu wizowego naprawdę pomagają w, jak wspomniałem, „wymiarze ludzkim” lub „wymiarze humanitarnym” polityki sąsiedztwa. Nie możemy być dla siebie nieznajomymi; wręcz przeciwnie, musimy się bliżej i lepiej poznać."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Deputada, como sabe a decisão sobre a celebração de acordos de facilitação de vistos é tomada caso por caso e tem em conta, naturalmente, o país em causa, o tipo de relação que temos com o país em causa, questões técnicas de segurança, etc. Portanto, se for esse o caso, na devida altura, relativamente à Bielorrússia ou relativamente a outros países, a decisão será proposta pela Comissão ao Conselho e o Conselho decidirá, mas, como lhe digo, este tipo de acordos não são acordos que se decidam simplesmente celebrar ou iniciar negociações sem que determinadas condições técnicas e políticas estejam preenchidas. Mas eu devo dizer que julgo que, se há essa possibilidade técnica, se há essa possibilidade política, os acordos de facilitação de vistos contribuem para aquilo que eu já referi, a chamada "dimensão humana" ou "humanitária" da política de vizinhança. Não nos fazermos uns aos outros estranhos, antes pelo contrário, devemos e podemos reconhecer-nos mais e melhor."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, pani Budreikatėová, ako viete, rozhodnutia o uzatvorení dohôd o zjednodušení vízového režimu sa prijímajú osobitne pre každý prípad. Prirodzene, do úvahy sa berie posudzovaná krajina, druh vzťahu, aký s ňou máme, technické bezpečnostné otázky a tak ďalej. V dôsledku toho, ak je to možné, v prípade Bieloruska alebo ktorejkoľvek inej krajiny, by Komisia musela náležite predložiť návrh Rade a tá by musela o ňom rozhodnúť. Ako som však už povedal, bez splnenia určitých technických a politických podmienok nie je možné jednoducho prijať rozhodnutie o uzavretí tohto druhu dohody alebo o začatí rokovaní. Ale tam, kde je technicky a politicky prijateľné uzavrieť dohody o zjednodušení vízového režimu, pomáhajú tieto dohody, ako som už povedal, „ľudskému rozmeru“ alebo „humanitárnemu rozmeru“ našej susedskej politiky. Nemôžeme si byť navzájom cudzincami; naopak, musíme a môžeme sa navzájom spoznávať viac a lepšie."@sk19
"− Gospod predsednik, gospa Budreikatë, kot veste, se o sprejetju sporazumov o lažjem pridobivanju vizumov odloča na podlagi posameznega primera. Pri tem se seveda upošteva zadevna država, odnos, ki ga imamo s to državo, tehnična vprašanja in tako naprej. Zato mora Komisija, kjer je to ustrezno, v zvezi z Belorusijo ali katero koli drugo državo, predlagati primerno rešitev Svetu, ki mora o tem sprejeti odločitev. Vendar, kot sem rekel, se odločitev ne more sprejeti preprosto zato, da se podpiše takšen sporazum ali začnejo pogajanja, ne da bi se pred tem izpolnili določeni tehnični in politični pogoji. Vendar v primerih, ko je podpis takšnih sporazumov tehnično in politično izvedljiv, sporazumi o lažjem pridobivanju vizumov dejansko pripomorejo, kot sem rekel, k človeški razsežnosti sosedske politike. Ne smemo si biti tujci med sabo, nasprotno, moramo se bolje spoznati in to tudi lahko storimo"@sl20
"− Herr talman, fru Budreikatė! Som ni vet fattas beslut om ingående av avtal om förenklat utfärdande av viseringar från fall till fall. Vid beslutet beaktas givetvis landet i fråga, vilket slags förhållande vi har till landet, tekniska säkerhetsfrågor och så vidare. Därför skulle ett eventuellt förslag till beslut, om Vitryssland eller något annat land, på vederbörligt sätt behöva läggas fram av kommissionen för rådet, varefter rådet kan fatta beslut i frågan. Men som jag nämnde kan man inte bara besluta att ingå den här typen av avtal eller inleda förhandlingar utan att vissa tekniska och politiska villkor är uppfyllda. När det är tekniskt och politiskt möjligt att ingå avtal om förenklat utfärdande av viseringar bidrar sådana avtal, som jag sa, absolut till grannskapspolitikens mänskliga eller humanitära dimension. Vi kan inte vara främlingar för varandra. Tvärtom måste och kan vi lära känna varandra mer och bättre."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph