Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-422"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ar numatoma pasirašyti vizų palengvinimo sutartį su Baltarusija? Išsiplėtus Šengeno erdvei Lietuva, turinti dideles sienas su Baltarusija, negalės lengvatinėmis sąlygomis pasikviesti svečių ar baltarusių žmonės negalės aplankyti pasienyje esančių savo giminių. Ar yra numatomi tokie palengvinimai?"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kas on kavas võtta vastu viisalihtsustamise leping Valgevenega? Pärast Schengeni piirkonna laienemist saab Leedul, kus on pikk piir Valgevenega, olema raskusi selle riigi inimeste küllakutsumisega ja samuti ei saa valgevenelased külastada üle piiri elavaid sugulasi. Kas selle kohta on mingeid kavasid?"@et5
lpv:translated text
"Ali obstajajo kakšni načrti za sprejetje sporazuma o ureditvi lažjega pridobivanja vizumov v Belorusiji. Po širitvi schengenskega območja bo Litva, ki ima obsežno mejo z Belorusijo, težko povabila ljudi iz te države na obisk in poleg tega Belorusi ne bodo mogli obiskati sorodnikov, ki živijo na drug strani meje. Ali se v zvezi s tem načrtujejo kakšni ukrepi?"@sl20
lpv:translated text
"Ar numatoma pasirašyti vizų palengvinimo sutartį su Baltarusija? Išsiplėtus Šengeno erdvei Lietuva, turinti dideles sienas su Baltarusija, negalės lengvatinėmis sąlygomis pasikviesti svečių ar baltarusių žmonės negalės aplankyti pasienyje esančių savo giminių. Ar yra numatomi tokie palengvinimai?"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Jsou nějaké plány na přijetí dohody o zjednodušení vízového režimu pro Bělorusko? Litva, která má s Běloruskem dlouhé hranice, bude mít po rozšíření schengenského prostoru problémy se zvaním lidí z této země na návštěvu a kromě toho Bělorusové nebudou moci navštěvovat své příbuzné žijící za hranicemi. Existují nějaké plány na řešení této situace?"@cs1
lpv:translated text
"Sú nejaké plány na prijatie dohody o zjednodušení vízového režimu pre Bielorusko? Litva, ktorá má s Bieloruskom dlhé hranice, bude mať po rozšírení schengenského priestoru problémy s pozývaním ľudí z tejto krajiny na návštevu a okrem toho Bielorusi nebudú môcť navštevovať svojich príbuzných žijúcich za hranicou. Sú nejaké plány na riešenie tejto situácie?"@sk19
lpv:spoken text
"Ar numatoma pasirašyti vizų palengvinimo sutartį su Baltarusija? Išsiplėtus Šengeno erdvei Lietuva, turinti dideles sienas su Baltarusija, negalės lengvatinėmis sąlygomis pasikviesti svečių ar baltarusių žmonės negalės aplankyti pasienyje esančių savo giminių. Ar yra numatomi tokie palengvinimai?"@lt14
lpv:translated text
"− Czy są jakiekolwiek plany przyjęcia porozumienia dotyczącego ułatwienia systemu wizowego dla Białorusi? Po rozszerzeniu strefy Schengen Litwa, mająca rozległe granice z Białorusią, będzie doświadczać trudności w zapraszaniu osób z tego państwa, a ponadto Białorusini nie będą mogli odwiedzać bliskich zamieszkujących po drugiej stronie granicy. Czy są jakieś plany w tym zakresie?"@pl16
lpv:translated text
"Léteznek tervek egy a fehérorosz vízumokra vonatkozó vízumkönnyítési rendszerről szóló megállapodás elfogadására? A schengeni övezet bővítése után Litvánia – mely hosszú határszakaszon osztozik Fehéroroszországgal – nehezen tud majd látogatóba hívni embereket az említett országból, ráadásul a fehéroroszok nem tudják majd meglátogatni a határ túlsó oldalán élő rokonaikat. Vannak erre vonatkozó tervek?"@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Er der planer om at indgå en aftale om en ordning for lettere visumadgang for Belarus? Efter udvidelsen af Schengenområdet vil Litauen med sin lange grænse med Belarus få svært ved at invitere folk fra dette land på besøg, og desuden vil belarussere ikke kunne besøge deres slægtninge på den anden side af grænsen. Har man planer om dette?"@da2
lpv:translated text
"Onko suunnitteilla sopimus viisumijärjestelyjen helpottamiseksi Valko-Venäjän kanssa? Schengen-alueen laajentamisen jälkeen Liettua, jolla on pitkä yhteinen raja Valko-Venäjän kanssa, ei voi helposti kutsua maan asukkaita vierailulle, eivätkä valkovenäläiset voi vierailla rajan takana asuvien sukulaistensa luona. Onko tällaisia suunnitelmia siis vireillä?"@fi7
lpv:translated text
"Finns det några planer på att anta ett avtal om förenklat utfärdande av viseringar för Vitryssland? Efter utvidgningen av Schengenområdet kommer Litauen, som har en lång gräns mot Vitryssland, att få problem när personer från detta land vill besöka vårt land. Vitryska medborgare kommer dessutom inte att kunna besöka släktingar som bor längs gränsen. Finns det några planer för detta?"@sv22
lpv:translated text
"Υπάρχουν σχέδια για την έγκριση συμφωνίας που θα αφορά ένα καθεστώς διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων σχετικά με τις θεωρήσεις προς τη Λευκορωσία; Ύστερα από την επέκταση του χώρου Σένγκεν, η Λιθουανία, η οποία έχει εκτεταμένα σύνορα με τη Λευκορωσία, θα δυσκολεύεται να προσκαλεί άτομα από τη συγκεκριμένη χώρα για επίσκεψη, και επιπλέον, οι Λευκορώσοι δεν θα μπορούν να επισκέπτονται συγγενείς τους που ζουν από την άλλη πλευρά των συνόρων. Υπάρχουν σχέδια για το εν λόγω θέμα;"@el10
lpv:translated text
"Bestaan er plannen voor een overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de visumprocedures voor Wit-Rusland? Na de uitbreiding van Schengen zal Litouwen, dat lange grenzen met Wit-Rusland heeft, moeilijkheden ondervinden bij het uitnodigen van mensen uit dat land en daarnaast zullen Wit-Russen hun familie over de grens niet kunnen bezoeken. Bestaan hier plannen voor?"@nl3
lpv:translated text
"Vai ir kādi plāni pieņemt nolīgumu par vīzu atvieglotas izsniegšanas režīmu attiecībā uz Baltkrieviju? Pēc Šengenas zonas paplašināšanās Lietuvai, kurai ir plaša robeža ar Baltkrieviju, būs grūtības uzaicināt paviesoties cilvēkus no šīs valsts un turklāt baltkrievi nevarēs apciemot piederīgos pāri robežai. Vai ir kādi plāni attiecībā uz to?"@lv13
lpv:translated text
"Gibt es Pläne zum Abschluss einer Vereinbarung über die Lockerung der Visa-Bestimmungen für Visa nach Weißrussland? Nach der Erweiterung des Schengenraumes wird es für Litauen, das über weit reichende Grenzen zu Weißrussland verfügt, schwierig, Bürger aus diesem Land zu Besuch einzuladen, und darüber hinaus werden Weißrussen keine Verwandten auf der anderen Seite der Grenze mehr besuchen können. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Pläne?"@de9
lpv:translated text
"Are there any plans to adopt an agreement on a visa facilitation regime for visas to Belarus? After the expansion of the Schengen area, Lithuania, having extensive borders with Belarus, will have difficulty inviting people from that country to visit and, in addition, Belarusians will not be able to visit relatives living across the border. Are there any plans for this?"@en4
lpv:translated text
"Existem planos para adoptar um acordo sobre um regime de facilitação vistos para a Bielorrússia? Após a ampliação do espaço Schengen, a Lituânia, que tem extensas fronteiras com a Bielorrússia, terá dificuldade em convidar pessoas deste país para a visitar e, além disso, os bielorrussos não poderão visitar parentes que vivem do outro lado da fronteira. Já existem planos para resolver esta questão?"@pt17
lpv:translated text
"¿Existe algún plan para adoptar algún acuerdo sobre un régimen de facilitación de expedición para los visados a Belarús? Tras la ampliación del espacio Schengen, Lituania, que tiene mucha frontera con Belarús, tendrá dificultades para invitar a la gente de ese país para que venga de visita y, además, los belarusos no podrán visitar a los familiares que vivan al otro lado de la frontera. ¿Existe algún plan sobre esto?"@es21
lpv:translated text
". Rientra nei piani adottare un accordo su un regime di agevolazione del rilascio dei visti con la Bielorussia? In seguito all’ampliamento dello spazio Schengen, la Lituania, considerate le linee di confine con la Bielorussia, avrà difficoltà a invitare cittadini di questo paese e, inoltre, i bielorussi non potranno recarsi in visita ai parenti che vivono oltre confine. Esistono progetti in merito?"@it12
lpv:translated text
"Est-il prévu d’adopter un accord sur la facilitation des visas avec le Belarus? Après l’élargissement de l’espace Schengen, la Lituanie, qui a de longues frontières avec le Belarus, aura du mal à inviter la population de ce pays à venir visiter le pays, et les Belarusses ne pourront, en outre, pas venir rendre visite aux membres de leur famille qui vivent de l’autre côté de la frontière. Y a-t-il quelque chose de prévu?"@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-422"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph