Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-410"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-410"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, gostaria apenas de lhe dizer o seguinte relativamente às várias perguntas que me colocou. A primeira é que muitas destas medidas são relativamente recentes ou são recentes e, portanto, necessitam de uma avaliação relativamente aos seus efeitos, àquilo que estão a produzir e, naturalmente, há uma avaliação do que falhou, do que não falhou e se, efectivamente, estamos a fazer progressos nesse domínio. É isso que teremos de fazer e não propriamente andar um pouco à caça de Estados-Membros, procurando apresentar culpas ou responsabilidades. Este é um processo de cooperação, é um processo de diálogo entre os Estados-Membros na base de experiências que devemos trocar entre nós e, apesar de tudo, julgo que, nesta matéria, temos feito progressos que são progressos bons face a situações que são, de facto, terríveis do ponto de vista humanitário. Finalmente, é também boa notícia a este respeito, julgo eu, o Tratado Reformador, porque efectivamente propicia e possibilita uma cooperação mais intensa e mais profunda entre os Estados-Membros no combate a este tipo de criminalidade."@pt17
lpv:translated text
"− Vážený pane předsedající, paní Ludfordová, chtěl bych jako odpověď na položené otázky říct následující. Za prvé, mnohá z těchto opatření jsou poměrně nová nebo úplně nová a jejich účinky je proto nutné zhodnotit. To se děje a my samozřejmě zhodnotíme, co funguje a co nebylo úspěšné a zda děláme v této oblasti pokroky. To je to, co musíme dělat, ne pronásledovat členské státy a pokoušet se svalovat na ně vinu nebo házet na ně zodpovědnost. Toto je proces spolupráce, který si vyžaduje dialog mezi členskými státy založený na zkušenostech, které si musíme vyměňovat, Navzdory všemu se domnívám, že jsme udělali v této oblasti značný pokrok, v reakci na situace, které jsou z humanitárního hlediska skutečně hrozné. Na závěr chci říct, že se domnívám, že i reformní smlouva je v této souvislosti dobrou zprávou, protože účinně podporuje a umožňuje širší a lepší spolupráci mezi členskými státy v boji proti tomuto druhu trestných činů."@cs1
"Hr. formand, fru Ludford! Jeg vil gerne sige følgende som svar på de forskellige spørgsmål. For det første er mange af disse foranstaltninger forholdsvis nye eller ganske nye, og vi mangler derfor at vurdere deres virkninger. Dette er i gang, og vi vil naturligvis vurdere, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket, og hvorvidt vi gør fremskridt på dette område. Det er det, vi skal gøre, ikke jagte medlemsstaterne og forsøge at finde skyldige eller lægge ansvaret over på dem. Dette er en samarbejdsproces, der kræver dialog mellem medlemsstaterne baseret på de erfaringer, vi skal udveksle. Jeg mener trods alt, at vi har gjort gode fremskridt på dette område som reaktion på situationer, der er virkelig forfærdelige i humanitær henseende. Endelig mener jeg, at reformtraktaten også er godt nyt i denne henseende, eftersom den rent faktisk tilskynder til og giver mulighed for et bredere og bedre samarbejde mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af denne type lovovertrædelser."@da2
". Herr Präsident, Frau Ludford! Auf die zahlreichen Fragen möchte ich wie folgt antworten. Erstens wurden viele dieser Maßnahmen erst vor kurzer beziehungsweise sehr kurzer Zeit ergriffen und ihre Auswirkungen müssen noch bewertet werden. Dies geschieht bereits, und wir werden natürlich prüfen, was sich als wirksam oder ungeeignet erwiesen hat und ob wir in diesem Bereich grundlegende Fortschritte erzielen können. Damit müssen wir uns befassen, und nicht damit, die Mitgliedstaaten zu bedrängen und Schuldzuweisungen auszusprechen. Dieser Prozess der Zusammenarbeit erfordert einen Dialog und den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten. Ich denke, dass wir trotz allem gute Fortschritte in diesem Bereich erzielen und auf Situationen, die aus humanitärer Sicht wirklich schrecklich sind, reagieren konnten. Schließlich betrachte ich den Reformvertrag ebenfalls als gute Neuigkeit in diesem Zusammenhang, da er zu einer umfassenderen und besseren Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Kampf gegen diesen Straftatbestand beiträgt."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ludford, θα ήθελα να πω τα εξής απαντώντας στις διάφορες ερωτήσεις που τέθηκαν. Πρώτον, πολλά από τα συγκεκριμένα μέτρα είναι σχετικά πρόσφατα ή πολύ πρόσφατα και ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά τους πρέπει να αξιολογηθούν. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και θα αξιολογήσουμε φυσικά σε ποιο σημείο έχουμε προχωρήσει και σε ποιο έχουμε αποτύχει, καθώς και αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι εκείνο που πρέπει να κάνουμε και όχι να κυνηγάμε τα κράτη μέλη προσπαθώντας να επιρρίπτουμε ή να επιμερίζουμε ευθύνες. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεργασίας που απαιτεί διάλογο ανάμεσα στα κράτη μέλη με βάση εμπειρίες που οφείλουμε να ανταλλάσσουμε. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα αντιμετωπίζοντας τις καταστάσεις που είναι πραγματικά φρικτές με ανθρωπιστικούς όρους. Τέλος, θεωρώ ότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη αποτελεί επίσης μια θετική εξέλιξη για το εν λόγω ζήτημα αφού ενθαρρύνει και επιτρέπει με αποτελεσματικό τρόπο την ευρύτερη και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη στην προσπάθεια καταπολέμησης αυτού του είδους του εγκλήματος."@el10
"− Mr President, Mrs Ludford, I should just like to say the following in response to the various questions asked. Firstly, many of these measures are relatively recent or very recent and their effects therefore need to be assessed. This is happening and we will of course be assessing what has worked and what has failed and whether we are making good progress in this area. This is what we have to do, not go hounding the Member States, trying to lay blame or apportion responsibility. This is a cooperation process which requires dialogue between the Member States based on experiences which we must exchange. Despite everything, I consider that we have made good progress in this area in response to situations which are truly terrible in humanitarian terms. Finally, I consider that the Reform Treaty is also good news in this respect as it effectively encourages and enables wider and better cooperation between the Member States in combating this type of offence."@en4
"− Señor Presidente, señora Ludford, sólo quiero decir lo siguiente en respuesta a las distintas preguntas planteadas. Primero, muchas de estas medidas son relativamente recientes o muy recientes y, por tanto, es necesario evaluar sus efectos. Eso se está haciendo y nosotros vamos a evaluar, desde luego, lo que ha funcionado y lo que ha fallado y si estamos progresando adecuadamente en este ámbito. Eso es lo que tenemos que hacer, no perseguir a los Estados miembros, intentando echar las culpas o repartiendo responsabilidades. Se trata de un proceso de cooperación que requiere diálogo entre los Estados miembros sobre la base de experiencias que hemos de intercambiar. A pesar de todo, considero que hemos realizado progresos válidos en este ámbito en respuesta a situaciones que son verdaderamente terribles en términos humanitarios. Por último, considero que el Tratado de la Reforma también es valioso a este respecto, ya que promueve y permite de manera eficaz una cooperación más amplia y mejor entre los Estados miembros para luchar contra este tipo de delito."@es21
"− Hr juhataja, pr Ludford, vastusena erinevatele esitatud küsimustele tahaksin öelda üht. Esiteks, paljud nendest meetmetest on küllaltki hiljutised või väga hiljutised ja seepärast tuleb nende mõjusid hinnata. Seda tehaksegi ja loomulikult me hindame, mis on toiminud ja mis mitte ning kas me teeme selles valdkonnas edusamme. See on see, mida meil tuleb teha, mitte kummitada liikmesriike ja püüda neid süüdistada või neile vastutust jagada. See on koostöö, mis vajab liikmesriikide vahelist dialoogi kogemuste kohta, mida tuleb vahetada. Vaatamata kõigele, olen seisukohal, et meie edusammud selles valdkonnas on olnud head, kui me reageerime olukordadele, mis on inimlikus mõistes tõeliselt kohutavad. Viimaks, minu arvates on selles suhtes väga hea uudis ka reformileping, mis julgustab ja võimaldab liikmesriikidel ulatuslikuma ja parema koostöö tegemist võitluses selle kuritegevuse liigiga."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvä Sarah Ludford, vastaan moniin esitettyihin kysymyksiin seuraavasti. Monet näistä toimenpiteistä ovat ensinnäkin suhteellisen tai hyvin uusia, ja niiden vaikutuksia on siksi vielä tarpeen arvioida. Näin tehdään parhaillaan, ja tulemme tietenkin arvioimaan sitä, mitkä toimet ovat olleet tehokkaita ja mitkä taas ovat epäonnistuneet, sekä edistymistämme tällä alalla. Nimenomaan näin onkin toimittava, sen sijaan että jahtaisimme ja syyttelisimme jäsenvaltioita ja yrittäisimme määrittää itse kunkin vastuun asiassa. Yhteistyöprosessi edellyttää jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua ja se perustuu kokemusten vaihtoon. Katson kaikesta huolimatta, että olemme edistyneet hyvin tällä alalla vastataksemme tilanteisiin, jotka ovat inhimilliseltä kannalta todella hirvittäviä. Lopuksi, pidän myös uudistussopimusta tässä suhteessa myönteisenä, sillä se kannustaa tehokkaasti jäsenvaltioita laajempaan ja tehokkaampaan yhteistyöhön tällaisten rikosten torjunnassa ja mahdollistaa sen käytännössä."@fi7
"− Monsieur le Président, Madame Ludford, je voudrais juste dire ceci, en réponse aux différentes questions posées. Premièrement, beaucoup de ces mesures sont relativement récentes et leur impact doit par conséquent être évalué. C’est en train d’être fait et nous évaluerons bien sûr ce qui a marché et ce qui a échoué et si nous réalisons des progrès dans ce domaine. C’est ce que nous devons faire, et non pas harceler les États membres et tenter de blâmer ou de rejeter la responsabilité sur qui que ce soit. C’est un processus de coopération qui nécessite un dialogue entre les États membres sur la base d’expériences que nous devons échanger. Malgré tout, j’estime que nous avons fait des progrès dans ce domaine en réponse à des situations qui sont vraiment terribles d’un point de vue humanitaire. Enfin, j’estime que le traité de réforme est également une bonne nouvelle à cet égard, puisqu’il encourage et permet effectivement une coopération plus vaste et meilleure entre les États membres dans la lute contre ce type d’infractions."@fr8
"− Elnök úr, Ludford asszony, a különböző elhangzott kérdésekre a következőképp kívánok válaszolni: Először is az említett intézkedések közül sok viszonylag vagy nagyon új keletű, ezért a hatásukat értékelni kell. Ez folyamatban van, és természetesen értékeljük majd, hogy mi működött, mi vallott kudarcot és hogy milyen előrelépések történtek e téren. Ez a dolgunk, nem pedig az, hogy vádolva és felelőssé téve őket üldözzük a tagállamokat. Ez az együttműködési folyamat megköveteli, hogy a tagállamok párbeszédet folytassanak egymással, amely a kicserélendő tapasztalatokon alapul. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy jó előrehaladást értünk el a téren a humanitárius szempontból valóban borzasztó helyzetekre való reagálás terén. Végezetül úgy vélem, hogy e tekintetben a Reformszerződés szintén jó hír, hiszen eredményesen ösztönzi és teszi lehetővé a tagállamok közötti szélesebb és jobb együttműködést az ilyen típusú bűncselekmények elleni harc terén."@hu11
". − Signor Presidente, onorevole Ludford, risponderò nel modo seguente alle diverse domande che sono state poste. Primo, molte misure sono relativamente recenti o recenti e occorre quindi valutare i loro effetti. Si sta procedendo e di certo esamineremo ciò che ha funzionato e ciò che è stato inadeguato, e se stiamo compiendo buoni progressi in questo settore. Questo è il modo in cui dobbiamo intervenire, non accanirsi sugli Stati membri, cercando di attribuire o spartire le responsabilità. Si tratta di un processo di cooperazione che richiede un dialogo tra gli Stati membri basato sulle esperienze che dobbiamo scambiare. Nonostante tutto, ritengo abbiamo compiuto validi progressi in quest’ambito in risposta alle situazioni che sono davvero terribili dal punto di vista umanitario. Infine, credo che il Trattato di riforma rappresenti un aspetto positivo a questo proposito, poiché stimola e consente in modo efficace una più ampia e migliore cooperazione tra i paesi membri nella lotta contro questo tipo di reato."@it12
"− Gerb. pirmininke, S. Ludford, atsakydamas į šiuos klausimus aš galėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia daugelis šių priemonių yra santykinai naujos arba visiškai naujos, todėl jų poveikis turėtų būti dar vertinamas. Mes, žinoma, vertinsime, kas veikia, kas neveikia ir ar mūsų pažanga šioje srityje yra pakankama. Valstybių narių medžioklė, norint jas apkaltinti arba suversti joms atsakomybę nėra mūsų darbas. Tai yra bendradarbiavimo procesas, kuris reikalauja dialogo tarp valstybių narių keičiantis patirtimi. Nepaisant to, aš manau, kad mes pasiekėme pažangos šioje srityje, reaguodami į padėtį, kuri humanitariniu požiūriu yra netoleruotina. Pagaliau aš manau, kad Reformų sutartis šiuo požiūriu taip pat yra gera, nes ji veiksmingai skatina ir įgalina didesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių kovoje su šio pobūdžio nusikaltimais."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs kundze! Es tikai vēlētos teikt sekojošo, atbildot uz vairākiem uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, daudzi no šiem pasākumiem ir uzsākti salīdzinoši nesen vai pavisam nesen un tāpēc ir jānovērtē to ietekme. Tas notiek un mēs, protams, novērtēsim, kas ir darbojies un kas nav un vai mēs gūstam labus panākumus šajā jomā. Tieši tas mums ir jādara, nevis jāvajā dalībvalstis, mēģinot uzvelt vainu vai iedalīt atbildību. Tas ir sadarbības process, kurā ir nepieciešams dialogs starp dalībvalstīm, pamatojoties uz to pieredzi, kurā mums ir jādalās. Par spīti visam, es uzskatu, ka mēs esam guvuši labus panākumus šajā jomā, reaģējot uz tām situācijām, kuras ir patiešām drausmīgas no humānā viedokļa. Visbeidzot es uzskatu, ka Reformu līgums arī ir labas ziņas šajā saistībā, tā kā tas efektīvi veicina un sniedz iespēju plašākai un labākai sadarbībai starp dalībvalstīm šāda veida noziegumu apkarošanā."@lv13
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, gostaria apenas de lhe dizer o seguinte relativamente às várias perguntas que me colocou. A primeira é que muitas destas medidas são relativamente recentes ou são recentes e, portanto, necessitam de uma avaliação relativamente aos seus efeitos, àquilo que estão a produzir e, naturalmente, há uma avaliação do que falhou, do que não falhou e se, efectivamente, estamos a fazer progressos nesse domínio. É isso que teremos de fazer e não propriamente andar um pouco à caça de Estados-Membros, procurando apresentar culpas ou responsabilidades. Este é um processo de cooperação, é um processo de diálogo entre os Estados-Membros na base de experiências que devemos trocar entre nós e, apesar de tudo, julgo que, nesta matéria, temos feito progressos que são progressos bons face a situações que são, de facto, terríveis do ponto de vista humanitário. Finalmente, é também boa notícia a este respeito, julgo eu, o Tratado Reformador, porque efectivamente propicia e possibilita uma cooperação mais intensa e mais profunda entre os Estados-Membros no combate a este tipo de criminalidade."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Ludford, als antwoord op de gestelde vragen zou ik het volgende willen zeggen. Ten eerste zijn veel van deze maatregelen betrekkelijk recent of zeer recent en hun uitwerking moet dus nog beoordeeld worden. Dat gebeurt op dit moment en natuurlijk zullen we bekijken wat er goed en fout is gegaan en of we op dit gebied goede vorderingen maken. Dit is wat ons te doen staat, en dat is dus niet lidstaten opjagen, schuldigen proberen aan te wijzen of verantwoordelijkheid afschuiven. Dit is een samenwerkingsproces dat een dialoog tussen de lidstaten vereist die gebaseerd is op ervaringsuitwisseling. Ondanks alles ben ik van mening dat we goede vorderingen hebben gemaakt op dit gebied, als reactie op situaties die werkelijk mensonterend zijn. Ten slotte vind ik dat het hervormingsverdrag in dit opzicht ook goed nieuws betekent, omdat het bredere en betere samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van dit soort strafbare feiten op doeltreffende wijze aanmoedigt en mogelijk maakt."@nl3
"− Panie przewodniczący, pani poseł Ludford! W odpowiedzi na różne zgłoszone pytania chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Po pierwsze, znaczna część tych środków została wdrożona niedawno lub bardzo niedawno, dlatego należy ocenić ich efekty. Taki jest stan rzeczy i oczywiście będziemy oceniać, co się sprawdziło, a co nie i czy dokonujemy postępu w tym obszarze. To właśnie musimy zrobić, zamiast prześladować państwa członkowskie, próbując obarczać je winą lub przerzucać odpowiedzialność. Jest to proces współpracy, który wymaga dialogu pomiędzy państwami członkowskimi w oparciu o doświadczenia, którymi musimy się wymieniać. Mimo wszystko uważam, że poczyniliśmy w tym zakresie zadowalający postęp, reagując na sytuacje, które z humanitarnego punktu widzenia są naprawdę okropne. Wreszcie, myślę, że traktat reformujący jest również dobrą wiadomością w tym znaczeniu, że skutecznie zachęca oraz umożliwia szerszą i lepszą współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w zwalczaniu tego rodzaju przestępstwa."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, gostaria apenas de lhe dizer o seguinte relativamente às várias perguntas que me colocou. A primeira é que muitas destas medidas são relativamente recentes ou são recentes e, portanto, necessitam de uma avaliação relativamente aos seus efeitos, àquilo que estão a produzir e, naturalmente, há uma avaliação do que falhou, do que não falhou e se, efectivamente, estamos a fazer progressos nesse domínio. É isso que teremos de fazer e não propriamente andar um pouco à caça de Estados-Membros, procurando apresentar culpas ou responsabilidades. Este é um processo de cooperação, é um processo de diálogo entre os Estados-Membros na base de experiências que devemos trocar entre nós e, apesar de tudo, julgo que, nesta matéria, temos feito progressos que são progressos bons face a situações que são, de facto, terríveis do ponto de vista humanitário. Finalmente, é também boa notícia a este respeito, julgo eu, o Tratado Reformador, porque efectivamente propicia e possibilita uma cooperação mais intensa e mais profunda entre os Estados-Membros no combate a este tipo de criminalidade."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, pani Ludfordová, rád by som povedal nasledovné ako odpoveď na viaceré položené otázky. Po prvé, mnohé z týchto opatrení sú pomerne nové alebo úplne nové a ich účinky je preto potrebné zhodnotiť. To sa deje a my, samozrejme, zhodnotíme, čo funguje a čo nebolo úspešné a či robíme v tejto oblasti pokroky. To je to, čo musíme robiť, nie štvať členské štáty a pokúšať sa zvaľovať na ne vinu alebo hádzať na ne zodpovednosť. Toto je proces spolupráce, ktorý si vyžaduje dialóg medzi členskými štátmi založený na skúsenostiach, ktoré si musíme vymieňať. Napriek všetkému sa domnievam, že sme urobili v tejto oblasti značný pokrok, v reakcii na situácie, ktoré sú z humanitárneho hľadiska skutočne hrozné. Na záver, domnievam sa, že aj reformná zmluva je v tejto súvislosti dobrou správou, pretože účinne podporuje a umožňuje širšiu a lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v boji proti tomuto druhu trestných činov."@sk19
"− Gospod predsednik, gospa Ludford, v odziv na različna vprašanja, ki so se postavila, želim dejati le naslednje. Najprej, veliko teh ukrepov je sorazmerno novih ali zelo novih, zato je treba njihove učinke oceniti. To se dogaja in seveda bomo ocenjevali, kateri delujejo in kateri niso uspešni ter ali na tem področju uspešno napredujemo. To moramo storiti in pri tem ne smemo obremenjevati držav članic ter jim poskušati naprtiti krivdo ali naložiti odgovornost. To je proces sodelovanja, ki med državami članicami zahteva dialog na podlagi izkušenj, ki si jih moramo izmenjati. Kljub vsemu menim, da smo na tem področju uspešno napredovali v odzivanju na razmere, ki so s humanističnega vidika resnično grozljive. Nazadnje menim, da je reformna pogodba prav tako dobra novica pri tem, ker učinkovito spodbuja ter zagotavlja širše in boljše sodelovanje med državami članicami v boju proti takšni vrsti nasilja."@sl20
"− Herr talman, fru Ludford! Jag vill besvara de olika frågorna på följande sätt: För det första är många av dessa åtgärder relativt eller mycket nya, och deras effekter behöver därför bedömas. Arbetet med detta pågår och vi kommer givetvis att utvärdera vad som har fungerat och vad som har misslyckats, samt om vi gör goda framsteg på det här området. Det är detta vi måste göra, inte förfölja medlemsstaterna och försöka skjuta över skulden och sprida ansvaret. Det här är en samarbetsprocess som kräver dialog mellan medlemsstaterna utifrån de erfarenheter vi måste utbyta. Jag anser trots allt att vi har gjort bra framsteg inom detta område som svar på situationer som verkligen är förskräckliga i humanitärt avseende. Slutligen anser jag att ändringsfördraget också är goda nyheter i det här avseendet, eftersom det effektivt främjar och möjliggör ett bredare och bättre samarbete mellan medlemsstaterna i kampen mot den här typen av brott."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph