Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-402"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.42.3-402"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Η κατάργηση των διακρίσεων στο επίπεδο της απασχόλησης δεν συνιστά αντιμετώπιση της οποιασδήποτε αναπηρίας. Χθες μόλις, είχαμε την εξαγγελία για το πρόγραμμα για την υγεία με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Δεν θα μπορούσε αυτή η πρόταση να αξιοποιηθεί, ώστε ένα μεγάλο ποσοστό ευρωπαίων πολιτών -που θα μπορούσαν, σε περίοδο δημογραφικής κάμψης, να είναι ενεργοί και χρήσιμοι για το σύνολο - να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να ζήσουν μέσα σε κοινωνική συνοχή;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, chtěla bych poděkovat úřadujícímu předsedovi Rady. Odstranění diskriminace v zaměstnaní však není účinnou cestou, jak řešit problém lidí se zdravotním postižením. Teprve včera byl oznámený program zahrnující nové technologie. Nemohl by se tento návrh použít na to, aby se většímu množství Evropských občanů, kteří by mohli být aktivní a užiteční pro společnost jako takovou v časech demografického poklesu, umožnilo využití jejich potenciálu a život v sociální soudržnosti?"@cs1
"Hr. formand!, Jeg vil gerne takke formanden for Rådet. Afskaffelsen af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er ikke en effektiv løsning på problemet med handicap. Så sent som i går annoncerede man sundhedsprogrammet, der omfatter nye teknologier. Kan dette forslag ikke bruges til at give en stor del af de europæiske borgere, der kunne være aktive og nyttige for samfundet som helhed i demografiske nedgangstider, mulighed for at udnytte deres potentiale og leve i social samhørighed?"@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem amtierenden Ratspräsidenten danken. Die Beseitigung von Diskriminierung im Bereich der Beschäftigung ist kein geeignetes Mittel, um die Probleme von Menschen mit Behinderungen in den Griff zu bekommen. Gerade gestern wurde das Gesundheitsprogramm verkündet, das neue Technologien beinhaltet. Könnte dieser Vorschlag nicht dazu dienen, einen Großteil der europäischen Bürger, die aktiv sein und der gesamten Gesellschaft in Zeiten des Bevölkerungsrückgangs dienen könnten, in die Lage zu versetzen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sozialen Zusammenhalt zu erfahren?"@de9
"Mr President, I would like to thank the President-in-Office of the Council. The elimination of discrimination in employment is not an effective way to address the problem of disability. Only yesterday the health programme involving new technologies was announced. Could this proposal not be used to enable a large proportion of European citizens, who could be active and useful to society as whole at a time of demographic decline, to reach their potential and live in social cohesion?"@en4
"Señor Presidente, quiero darle las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo. La supresión de la discriminación en el empleo no constituye una forma eficaz de abordar el problema de la discapacidad. Ayer mismo se anunció el programa de salud que contempla nuevas tecnologías. ¿No podría utilizarse esta propuesta para permitir a un elevado porcentaje de ciudadanos europeos, que podrían estar en activo y resultar útiles a la sociedad en su conjunto en unos momentos de recesión demográfica, desarrollar todo su potencial y vivir en cohesión social?"@es21
"Hr juhataja, tahaksin tänada nõukogu eesistujat. Diskrimineerimise kaotamisega tööhõives ei ole võimalik tõhusalt puude probleemi vastu võidelda. Alles eile teatati uusi tehnoloogiaid sisaldava tervishoiuprogrammi käivitamisest. Kas seda ettepanekut ei saaks kasutada, et suur osa Euroopa kodanikest saaks kasutada oma potentsiaali ja elada sotsiaalses ühtekuuluvuses, et olla demograafilise allakäigu ajal aktiivsed ja kasulikud ühiskonnale tervikuna?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa. Työelämässä esiintyvän syrjinnän poistaminen ei ole tehokas keino vammaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Eilen ilmoitettiin uuden teknologian käsittävästä terveysohjelmasta. Eikö kyseisen ehdotuksen välityksellä voitaisi auttaa tätä suurta joukkoa Euroopan kansalaisia, jotka voisivat olla aktiivisia ja hyödyttää koko yhteiskuntaa nyt väestömäärän laskiessa, hyödyntämään koko potentiaaliaan ja osallistumaan sosiaaliseen koheesioon?"@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier le président en exercice du Conseil. L’élimination de la discrimination dans le domaine de l’emploi n’est pas un moyen efficace de faire face au problème du handicap. Seulement, hier, le programme de santé faisant intervenir les nouvelles technologies a été annoncé. Cette proposition ne pourrait-elle pas être utilisée pour permettre à un grand nombre de citoyens européens, qui pourraient être actifs et utiles à la société dans son ensemble à l’heure du déclin démographique, de réaliser leur potentiel et de vivre en cohésion sociale?"@fr8
"Elnök úr, szeretném megköszönni a Tanács soros elnökének a választ. A foglalkoztatás során alkalmazott hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése nem hatásos módszer a fogyatékosság problémájának kezelésére. Az új technológiákat is magában foglaló egészségügyi program tegnap lett bejelentve. Nem lehetne ezt a javaslatot arra felhasználni, hogy az európai polgárok nagy részének – akik a népességcsökkenés időszakában még aktívak és hasznosak lehetnének a társadalom egésze számára – lehetővé tegye, hogy kibontakoztassa adottságait és társadalmi kohézióban élhessen?"@hu11
". Signor Presidente, desidero ringraziare il Presidente in carica del Consiglio. L’eliminazione delle discriminazioni nel settore dell’occupazione non rappresenta un metodo efficace per risolvere il problema della disabilità. Solo ieri è stato annunciato il programma salute che prevede nuove tecnologie. Questa proposta non potrebbe essere utilizzata per consentire a gran parte dei cittadini europei, che può essere attiva e utile alla società nel suo complesso in un periodo di declino demografico, di realizzare il proprio potenziale e vivere in coesione sociale?"@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti Tarybos pirmininkui. Tačiau diskriminavimo uždraudimas užimtumo srityje nėra veiksmingas būdas spręsti neįgaliųjų integravimo klausimus. Vakar buvo pranešta apie sveikatos programą, apimančią naujas technologijas. Ar šis pasiūlymas galėtų būti panaudotas tam, kad įgalintų didelę dalį Europos piliečių, kurie demografinio nuosmukio sąlygomis gali būti aktyvūs ir naudingi visuomenei, panaudoti savo potencialą ir gyventi socialinėje sanglaudoje?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties Padomes priekšsēdētājam. Diskriminācijas izskaušana nodarbinātības jomā nav efektīvs veids, kā risināt invaliditātes problēmu. Tikai vakar tika izziņota veselības programma, kas ietver jaunas tehnoloģijas. Vai šo priekšlikumu nevarētu izmantot, lai lielai Eiropas Savienības pilsoņu daļai, kuri varētu būt aktīvi un noderīgi sabiedrībai kopumā demogrāfiskās lejupslīdes laikā, sniegtu iespēju īstenot savu potenciālu un dzīvot sociālā kohēzijā?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Η κατάργηση των διακρίσεων στο επίπεδο της απασχόλησης δεν είναι αντιμετώπιση της οποιασδήποτε αναπηρίας. Χθες, μόλις, είχαμε την εξαγγελία για το πρόγραμμα για την υγεία με χρήση των νέων τεχνολογιών. Δεν θα μπορούσε αυτή η πρόταση να αξιοποιηθεί, ώστε ένα μεγάλο ποσοστό ευρωπαίων πολιτών -που θα μπορούσαν να είναι ενεργοί και χρήσιμοι για το σύνολο σε μία περίοδο δημογραφικής κάμψης- να καταστεί δυνατό να αξιοποιηθούν και να ζήσουν μέσα σε κοινωνική συνοχή;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de fungerend voorzitter van de Raad bedanken. Het uitbannen van discriminatie in werkgelegenheid is geen doeltreffende aanpak van het gehandicaptenprobleem. Gisteren is het gezondheidsprogramma met gebruikmaking van nieuwe technologieën bekendgemaakt. Kan dit voorstel niet worden gebruikt om een groot gedeelte van de Europese burgers, dat in deze tijd van bevolkingsafname actief en nuttig voor de gehele samenleving zou kunnen zijn, in staat te stellen zijn potentieel te verwezenlijken en deel uit te maken van de maatschappij?"@nl3
"− Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować urzędującemu przewodniczącemu Rady. Wyeliminowanie dyskryminacji w zatrudnieniu nie jest skutecznym sposobem rozwiązania problemu niepełnosprawności. Zaledwie wczoraj ogłoszono program zdrowia związany z nowymi technologiami. Czy ten wniosek nie mógłby być wykorzystany, aby pozwolić licznym europejskim obywatelom, którzy mogliby być aktywni i użyteczni dla całego społeczeństwa w okresie demograficznego spadku, rozwinąć swój potencjał i żyć w spójności społecznej?"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Presidente em exercício do Conselho. A eliminação da discriminação no emprego não é um modo eficaz de resolver o problema da deficiência. Só ontem é que foi anunciado o programa para a área da saúde que abrange novas tecnologias. Não poderia esta proposta ser usada para permitir que uma fasquia maior de cidadãos europeus, que poderiam ser activos e úteis para toda a sociedade, numa época de declínio demográfico, alcançasse o seu potencial e vivesse em coesão social?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Η κατάργηση των διακρίσεων στο επίπεδο της απασχόλησης δεν είναι αντιμετώπιση της οποιασδήποτε αναπηρίας. Χθες, μόλις, είχαμε την εξαγγελία για το πρόγραμμα για την υγεία με χρήση των νέων τεχνολογιών. Δεν θα μπορούσε αυτή η πρόταση να αξιοποιηθεί, ώστε ένα μεγάλο ποσοστό ευρωπαίων πολιτών -που θα μπορούσαν να είναι ενεργοί και χρήσιμοι για το σύνολο σε μία περίοδο δημογραφικής κάμψης- να καταστεί δυνατό να αξιοποιηθούν και να ζήσουν μέσα σε κοινωνική συνοχή;"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som sa poďakovala úradujúcemu predsedovi Rady. Odstránenie diskriminácie v zamestnaní však nie je účinná cesta, ako riešiť problém ľudí so zdravotným postihnutím. Len včera bol oznámený program zahŕňajúci nové technológie. Nemohol by sa tento návrh použiť na to, aby sa väčšiemu množstvu Európskych občanov, ktorí by mohli byť aktívni a užitoční pre spoločnosť ako takú v časoch demografického poklesu, umožnilo využitie ich potenciálu a nažívanie v sociálnej súdržnosti?"@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se predsedujočemu Svetu. Odprava diskriminacije pri zaposlovanju ni učinkovit način za obravnavanje problema invalidnosti. Šele včeraj se je objavil zdravstveni program, ki vključuje nove tehnologije. Ali se bi ta predlog lahko uporabil za zagotavljanje, da bo velik del evropskih državljanov, ki bi lahko bili aktivni in prispevali k družbi kot celoti v obdobju zmanjševanja števila prebivalcev, dosegel svoj potencial in živel v socialni koheziji?"@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka rådets ordförande. Att stoppa diskriminering i arbetslivet är inte ett effektivt sätt att hantera problemet med funktionshinder. Det var först i går som hälsoprogrammet för ny teknik lades fram. Skulle inte det förslaget kunna användas för att göra det möjligt för en stor andel av EU:s medborgare, som skulle kunna vara aktiva och till nytta för samhället inför den demografiska nedgången, att nå sin potential och leva i social sammanhållning?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph