Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-385"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-385"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, commissaris, minister, Raadsvoorzitter, ik neem hier het woord om op mijn beurt steun te betuigen aan zowel de vraag en de manier waarop ze geformuleerd is door collega Borrell, als aan onze desbetreffende gezamenlijke ontwerpresolutie. Ik besef maar al te goed dat alle inspanningen die men inzake wapenbeheersing levert, altijd erg moeilijk zijn en soms meer weg hebben van een processie van Echternach, waarbij je twee stappen naar voren en dan weer eentje naar achteren zet. Ik vind dat we die inspanningen moeten intensiveren, want het komt mij de jongste jaren voor alsof mensen die ijveren voor ontwapening, voor wapenbeheersing, voor wapencontrole, ouderwetse exemplaren zijn van een voorbije periode, want nu is het allemaal herbewapening wat de klok slaat. Ik vind dat bijzonder beangstigend. Als men dan bedenkt dat een staatshoofd van dé enige overblijvende supermacht ter wereld onlangs heeft gedreigd met een mogelijke derde wereldoorlog, dan slaat mij de schrik natuurlijk helemaal om het hart. In deze context, die veel minder bevorderlijk is voor gezamenlijke inspanningen, denk ik dat het meer dan ooit belangrijk is dat zowel namens de Raad als namens de Commissie onafgebroken onderstreept wordt dat de lidstaten hier gezamenlijk moeten optreden, hetgeen jammer genoeg tot nog toe niet het geval is."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážený pane ministře, vážený pane úřadující předsedo Rady, ráda bych tuto příležitost využila na vyjádření souhlasu s otázkou a způsobem, jakým ji pan Borrell předložil, jakožto i s naším společným návrhem usnesení, které se týká této záležitosti. Velmi dobře vím, že všechno úsilí vyvinuté s cílem kontroly zbraní je vždy velmi těžké a někdy se podobá procesí v Echternachu, kde se pohybujete dva kroky vpřed, a potom jeden krok vzad. Jsem přesvědčená, že toto úsilí musíme zintenzívnit, protože během posledních let se mi zdá, jakoby byli lidé, kteří pracují na odzbrojování a kontrole zbraní, staromódními typy z minulosti, protože dnes je na programu remilitarizace. Považuji to za velmi znepokojující. Když uvážíte, že vedoucí představitel jediné zbývající supervelmoci na světě nedávno hrozil možností třetí světové války, tak to mě skutečně velmi vyděsilo. V této souvislosti, která vůbec nepomáhá společnému úsilí, si myslím, že je mnohem důležitější, aby Rada a Komise stále zdůrazňovaly, že členské státy musí v této věci jednat společně, a to se dosud bohužel nedělo."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, hr. minister, hr. formand for Rådet! Jeg tager ordet her, fordi også jeg vil udtrykke støtte til både hr. Borrells spørgsmål og den måde, hvorpå det er formuleret, og til vores fælles beslutningsforslag herom. Jeg er udmærket klar over, at alle de bestræbelser, som gøres, hvad angår våbenkontrol, altid er meget vanskelige og sommetider mere ligner processionen i Echternach, hvor man går to skridt frem og et tilbage. Jeg synes, at vi skal intensivere disse bestræbelser, for det har i de seneste år for mig set ud, som om folk, som går ind for nedrustning og våbenkontrol, er gammeldags eksemplarer fra en svunden tid, for nu hører genoprustning til dagens orden. Jeg synes, at det er overordentlig foruroligende. Når man så tænker på, at et statsoverhoved fra den eneste supermagt, som er tilbage i verden, for nylig har truet med en mulig tredje verdenskrig, bliver jeg selvfølgelig rædselsslagen. I denne kontekst, som bidrager meget mindre til vores fælles bestræbelser, tror jeg, at det mere end nogensinde er vigtigt, at både Rådet og Kommissionen uophørligt understreger, at medlemsstaterne her skal optræde i fællesskab, hvilket desværre hidtil ikke har været tilfældet."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα με τη σειρά μου να μιλήσω για να στηρίξω το ζήτημα και τον τρόπο που εκφράστηκε από τον κ. Borrell, καθώς και την κοινή πρόταση ψηφίσματος όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Γνωρίζω πολύ καλά πως όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται όσον αφορά τον έλεγχο των όπλων είναι πάντα πολύ δύσκολες και μερικές φορές είναι περισσότερο σαν την πομπή του Έχτερναχ, όπου γίνονται δυο βήματα μπροστά και στη συνέχεια ένα βήμα πίσω. Πιστεύω πως πρέπει να εγκρίνουμε αυτές τις προσπάθειες, γιατί μου φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια ότι οι άνθρωποι που εργάζονται για τον αφοπλισμό, τον έλεγχο των όπλων, είναι παλιομοδίτικα δείγματα του παρελθόντος, γιατί σήμερα ο επανεξοπλισμός είναι στην ημερήσια διάταξη. Κρίνω πως αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Αν σκεφτούμε πως ο αρχηγός κράτους της μόνης υπερδύναμης που απέμεινε στον κόσμο πρόσφατα απείλησε με έναν πιθανό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αυτό μου προκαλεί φόβο. Σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο δεν βοηθά καθόλου τις κοινές προσπάθειες, πιστεύω πως είναι πιο σημαντικό από ποτέ τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή να επισημαίνουν συνεχώς ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργήσουν από κοινού, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συνέβη μέχρι σήμερα."@el10
"Madam President, Commissioner, Minister, President-in-Office of the Council, I would like to use my turn to speak to support both the question and the way it has been worded by Mr Borrell, as well as our joint motion for a resolution on this issue. I am all too well aware that all the efforts being made on arms control are always very difficult and are sometimes more like a procession of Echternach, where you take two steps forward and then one step back. I think that we must intensify these efforts, because it seems to me in the last few years as if people who are working for disarmament, for arms control, to control weapons, are old-fashioned specimens from a bygone age, because now rearmament is the order of the day. I find that extremely alarming. When you think that a head of state of the only remaining superpower in the world recently threatened a possible third world war, that strikes fear right to my heart. In this context, which is far less conducive to joint efforts, I think that it is more important than ever that both the Council and the Commission continuously underline that the Member States must act together on this, which unfortunately has not been the case up to now."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Ministro, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero aprovechar mi turno para hablar en apoyo tanto de la cuestión y de la forma en que ha sido redactada por el señor Borrell, como de nuestra propuesta de resolución común sobre este tema. Soy totalmente consciente de que todos los esfuerzos que se hagan para el control de las armas resultan siempre muy difíciles y, en ocasiones, se asemejan más a una procesión de Echternach, donde se dan dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Pienso que hemos de intensificar tales esfuerzos, ya que en los últimos años tengo la impresión de que la gente que trabaja en favor del desarme, del control del armamento, del control de las armas, son representantes anticuados de una época pretérita, puesto que el rearme se encuentra a la orden del día. Me parece enormemente preocupante. Si se piensa que un Jefe de Estado de la única superpotencia existente en el mundo amenazó recientemente con una posible Tercera Guerra Mundial, el miedo me invade todo el cuerpo. En este contexto, que favorece mucho menos los esfuerzos conjuntos, pienso que es más importante que nunca que tanto el Consejo como la Comisión subrayen continuamente que los Estados miembros tienen que actuar juntos en este tema, lo cual, por desgracia, no ha sucedido hasta ahora."@es21
"Austatud juhataja, volinik, minister, nõukogu eesistuja, ma sooviksin kasutada oma kõneaega, et toetada nii kõnealust teemat kui ka hr Borelli sõnastust, samuti meie ühist selleteemalist resolutsiooni ettepanekut. Olen täiesti teadlik, et kõik relvakontrollialased jõupingutused on alati rasked ja sarnanevad mõnikord Echternachi protsessiooniga, kus liigutakse kaks sammu edasi ja üks samm tagasi. Arvan, et peame oma tegevust tõhustama, kuna inimesed, kes töötavad desarmeerimise ja relvakontrolli nimel, tunduvad vanamoodsatena ja mineviku-inimestena, kuna praegu on päevakorras taasrelvastumine. Leian, et see olukord on äärmiselt muret tekitav. Tunnen hirmuvärinat, kui mõtlen, et maailma mõjuvõimsaima riigi riigipea ähvardas hiljuti kolmanda võimaliku maailmasõjaga. Arvan, et sellises ühistele jõupingutustele vähealdis kontekstis on olulisem kui kunagi varem, et nii nõukogu kui ka komisjon tõstaksid pidevalt esile, et liikmesriigid peavad selles küsimuses koos tegutsema, mis praeguseni ei ole kahjuks nii olnud."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, neuvoston puheenjohtaja, haluaisin käyttää puheenvuoron ilmaistakseni kannatukseni niin esitetylle kysymykselle kuin Josep Borrellin käyttämälle sanamuodollekin, samoin kuin asiaa koskevalle yhteiselle päätöslauselmaesitykselle. Tiedän liiankin hyvin, että ponnistelut asevalvonnan puolesta ovat aina hyvin vaikeita, ja usein niissä edetään ensin kaksi askelta eteenpäin ja sitten yksi taaksepäin. Ponnisteluja on mielestäni lisättävä, sillä viime vuosina on alkanut vaikuttaa siltä, että aseistariisunnan ja asevalvonnan puolestapuhujat ovat muinaisjäännöksiä vanhalta ajalta, koska nykyisin uudelleen varustautuminen on jälleen asialistalla. Pidän sitä erittäin huolestuttavana. Kun muistamme, että maailman ainoan jäljellä olevan suurvallan johtaja uhkasi hiljattain mahdollisella kolmannella maailmansodalla, pelko kouraisee sydäntäni. Nykytilanteessa, joka ei kannusta yhteisiin ponnisteluihin, on mielestäni tärkeämpää kuin koskaan ennen, että niin neuvosto kuin komissiokin korostavat jatkuvasti jäsenvaltioiden yhteistoiminnan merkitystä tässä asiassa, mitä ei toistaiseksi ole tapahtunut."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président en exercice du Conseil, je voudrais utiliser mon temps de parole pour apporter mon soutien tant à la question qu’à la manière dont elle a été formulée par M. Borrel, ainsi qu’à notre proposition de résolution conjointe sur cette question. Je ne suis que trop consciente du fait que tous les efforts réalisés en matière de contrôle des armes sont toujours très difficiles et tiennent parfois plus d’une procession d’Echternach, où l’on fait deux pas en avant puis un pas en arrière. Je pense que nous devons intensifier ces efforts, parce qu’il me semble que, ces dernières années, les personnes qui œuvrent en faveur du désarmement, du contrôle des armes, de la diminution des armes, sont des spécimens démodés d’un autre âge, parce que l’armement est à présent de rigueur. Je trouve cela extrêmement alarmant. Quand je pense que le chef d’État de la dernière superpuissance mondiale a récemment menacé de déclencher une troisième guerre mondiale, la peur me touche en plein cœur. Dans ce contexte, qui est bien moins propice à un effort conjoint, je pense qu’il est plus important que jamais que le Conseil et la Commission soulignent continuellement que les États membres doivent agir ensemble sur ce point, ce qui n’a, malheureusement, pas été le cas jusqu’à présent."@fr8
"Elnök asszony, biztos asszony, Antunes elnök úr, felszólalásomban szeretném támogatni a Borrell úr által feltett kérdést és annak megfogalmazását, valamint közös állásfoglalásra irányuló indítványunkat e téren. Tisztában vagyok vele, hogy a fegyverzetellenőrzési törekvések mindig nagyon nehezek és olykor inkább az echternachi körmenetre hasonlít, melynek során az emberek két lépést tesznek előre, majd egyet hátra. Úgy gondolom, hogy fokozni kell ezeket az erőfeszítéseket, mivel az elmúlt néhány évben úgy tűnt nekem, hogy a fegyverzetcsökkentésért, a fegyverzetellenőrzésért, a fegyverek ellenőrzéséért dolgozó emberek egy letűnt korszak régimódi példányai, mivel most az újrafegyverkezés van napirenden. Ezt rendkívül aggasztónak tartom. Gondoljanak csak arra, hogy a világ egyetlen megmaradt szuperhatalmának államfője a közelmúltban egy lehetséges harmadik világbeli háborúval fenyegetett; ez engem nagy félelemmel tölt el. E kérdés kapcsán, amely jóval kevésbé vezet közös erőfeszítések megvalósítására, úgy gondolom, hogy fontosabb, mint valaha, hogy a Tanács és a Bizottság egyaránt folyamatosan hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak együtt kell cselekedniük e téren, bár mostanáig ez sajnálatos módon nem így történt."@hu11
". Signora Presidente, signora Commissario, signor Ministro, signor Presidente in carica del Consiglio, vorrei impiegare il tempo a mia disposizione per sostenere l’interrogazione e la maniera in cui è stata formulata dall’onorevole Borrell, nonché la nostra proposta comune di risoluzione in merito. Sono ben consapevole che tutti gli sforzi compiuti sul controllo delle armi sono sempre molto difficili e talvolta assomigliano a una processione di Echternach, in cui si fanno due passi avanti e uno indietro. Ritengo dovremmo incrementare questi sforzi, poiché mi sembra che, negli ultimi anni, le persone che lavorano per il disarmo e per il controllo delle armi siano modelli antiquati del passato, perché ora il riarmo è all’ordine del giorno. Trovo sia una situazione estremamente preoccupante. Quando si pensa al fatto che un capo di Stato dell’unica superpotenza mondiale rimanente abbia recentemente minacciato una possibile terza guerra mondiale, si prova una sensazione di paura. In questo quadro, assai poco favorevole a sforzi congiunti, credo sia più importante che mai che sia il Consiglio, sia la Commissione sottolineino continuamente che gli Stati membri debbano agire insieme a questo proposito, cosa che, purtroppo, fino ad ora non è avvenuta."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ministre, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, savo ruožtu aš norėčiau pritarti iškeltam klausimui taip, kaip jį suformulavo Josep Borrell Fontelles, taip pat mūsų bendram pasiūlymui dėl rezoliucijos šiuo klausimu. Man atrodo, kad ginklų kontrolė yra be išimties labai sudėtingas procesas ir kartais primena Echternacho procesiją, žengiant du žingsnius į priekį ir vieną atgal. Mano nuomone, žmonės, dirbantys nusiginklavimo, ginklų kontrolės srityje yra senamadiški, tarsi būtų iš praėjusio amžiaus, tuo tarpu aplinkui sparčiai vyksta persiginklavimas. Tai turėtų kelti mums didelį susirūpinimą. Dar visai neseniai vienintelės likusios pasaulyje supergalybės vadovas grasino galimu trečiuoju pasauliniu karu. Šiomis sąlygomis, kurios yra gerokai mažiau palankios bendroms pastangoms, svarbu, kad Taryba ir Komisija pabrėžtų, kad valstybės narės šiuo klausimu veiktų bendrai, ko iki šiol, deja, nebuvo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāre, ministr, Padomes priekšsēdētāj! Es gribētu izmantot manu kārtu runāt, lai atbalstītu gan jautājumu, gan to veidu, kādā to formulējis kungs, kā arī mūsu kopīgo rezolūcijas priekšlikumu par šo jautājumu. Man ir pārāk labi zināms tas, ka visi centieni, kas tiek veikti saistībā ar ieroču kontroli, vienmēr ir ļoti grūti un dažkārt vairāk kā Ehternahas gājiens, kur jūs divus soļus sperat uz priekšu un vienu soli atpakaļ. Es domāju, ka mums ir jāpastiprina šie pūliņi, jo man dažos pēdējos gados šķiet, ka tie cilvēki, kuri strādā, lai panāktu atbruņošanos, bruņojuma kontroli, lai kontrolētu ieročus, ir kā vecmodīgi eksemplāri no aizgājušiem laikiem, jo tagad apgāde ar jaunu bruņojumu ir dienas kārtība. Es to uzskatu par ārkārtīgi satraucošu. Kad jūs padomājiet par to, ka vienīgās pasaulē atlikušās supervaras valsts vadītājs nesen apdraudēja ar iespējamo trešo pasaules karu, tas liek manai sirdij bailēs sarauties. Šajā kontekstā, kas ir daudz mazāk kopīgos centienus veicinošs, es domāju, ka tas ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš, ka gan Padome, gan Komisija pastāvīgi uzsvērtu to, ka dalībvalstīm ir kopīgi jārīkojas attiecībā uz šo jautājumu, kas līdz šim diemžēl nav noticis."@lv13
"Voorzitter, commissaris, minister, Raadsvoorzitter, ik neem hier het woord om op mijn beurt steun te betuigen aan zowel de vraag en de manier waarop ze geformuleerd is door collega Borrell, als aan onze desbetreffende gezamenlijke ontwerpresolutie. Ik besef maar al te goed dat alle inspanningen die men inzake wapenbeheersing levert, altijd erg moeilijk zijn en soms meer weg hebben van een processie van Echternach, waarbij je twee stappen naar voren en dan weer eentje naar achteren zet. Ik vind dat we die inspanningen moeten intensiveren, want het komt mij de jongste jaren voor alsof mensen die ijveren voor ontwapening, voor wapenbeheersing, voor wapencontrole, ouderwetse exemplaren zijn van een voorbije periode, want nu is het allemaal herbewapening wat de klok slaat. Ik vind dat bijzonder beangstigend. Als men dan bedenkt dat een staatshoofd van dé enige overblijvende supermacht ter wereld onlangs heeft gedreigd met een mogelijke derde wereldoorlog, dan slaat mij de schrik natuurlijk helemaal om het hart. In deze context, die veel minder bevorderlijk is voor gezamenlijke inspanningen, denk ik dat het meer dan ooit belangrijk is dat zowel namens de Raad als namens de Commissie onafgebroken onderstreept wordt dat de lidstaten hier gezamenlijk moeten optreden, hetgeen jammer genoeg tot nog toe niet het geval is."@mt15
"Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie ministrze, panie przewodniczący Rady! Korzystając z udzielonego mi głosu pragnę wyrazić moje poparcie zarówno dla kwestii poruszonej przez pana posła Borrella i sposobu jej przedstawienia, jak i dla dotyczącego jej, wspólnego projektu rezolucji. Aż nazbyt dobrze wiem, że wszelkie wysiłki w celu kontrolowania zbrojeń są zawsze niezwykle trudne, czasem przypominają wręcz procesję w Echternach, podczas której na dwa kroki do przodu stawia się jeden krok w tył. Uważam, że musimy zwiększyć wysiłki, ponieważ wydaje się, że w ostatnich kilku latach ludzie, którzy pracują nad rozbrojeniem, nad kontrolą zbrojeń, stali się anachronicznym gatunkiem z czasów, które dawno minęły, ponieważ obecnie na porządku dziennym są ponowne zbrojenia. Jest to sygnał alarmowy. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że głowa państwa, które jest ostatnim mocarstwem świata, straszy ostatnio możliwością wybuchu trzeciej wojny światowej, moje serce przepełnia niepokój. Takie okoliczności nie sprzyjają wspólnym wysiłkom, uważam zatem, że teraz tym ważniejsze jest, aby Rada i Komisja nieustannie podkreślały to, że państwa członkowskie muszą działać razem, jednak jak do tej pory, nie miało to miejsca."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhor Ministro, Senhor Presidente em exercício do Conselho, gostaria de utilizar a minha vez de fazer uso da palavra para apoiar, quer a pergunta, quer o modo como foi formulada pelo senhor deputado Borrell, bem como a nossa proposta de resolução relativa a esta questão. Estou absolutamente consciente de que são sempre difíceis todos os esforços que se estão a fazer em matéria do controlo de armas, que, por vezes, mais se assemelham a uma procissão de Echternach, onde se dão dois passos para a frente e um para trás. Penso que devemos intensificar esses esforços, porque, nos últimos anos, me parece que as pessoas que trabalham em prol do desarmamento, do controlo das armas, são espécimes antiquados de uma era passada, porque actualmente o rearmamento está na ordem do dia, o que considero extremamente alarmante. Quando se pensa que o Chefe de Estado da única superpotência do mundo que ainda resta, ameaçou recentemente com uma possível terceira guerra mundial, isso enche-me o coração de temor. Neste contexto, que é muito menos conducente a unir esforços, penso ser mais importante do que nunca que o Conselho e a Comissão sublinhem continuamente que os Estados-Membros devem actuar conjuntamente para este fim, coisa que, infelizmente, não tem sido o caso até agora."@pt17
"Voorzitter, commissaris, minister, Raadsvoorzitter, ik neem hier het woord om op mijn beurt steun te betuigen aan zowel de vraag en de manier waarop ze geformuleerd is door collega Borrell, als aan onze desbetreffende gezamenlijke ontwerpresolutie. Ik besef maar al te goed dat alle inspanningen die men inzake wapenbeheersing levert, altijd erg moeilijk zijn en soms meer weg hebben van een processie van Echternach, waarbij je twee stappen naar voren en dan weer eentje naar achteren zet. Ik vind dat we die inspanningen moeten intensiveren, want het komt mij de jongste jaren voor alsof mensen die ijveren voor ontwapening, voor wapenbeheersing, voor wapencontrole, ouderwetse exemplaren zijn van een voorbije periode, want nu is het allemaal herbewapening wat de klok slaat. Ik vind dat bijzonder beangstigend. Als men dan bedenkt dat een staatshoofd van dé enige overblijvende supermacht ter wereld onlangs heeft gedreigd met een mogelijke derde wereldoorlog, dan slaat mij de schrik natuurlijk helemaal om het hart. In deze context, die veel minder bevorderlijk is voor gezamenlijke inspanningen, denk ik dat het meer dan ooit belangrijk is dat zowel namens de Raad als namens de Commissie onafgebroken onderstreept wordt dat de lidstaten hier gezamenlijk moeten optreden, hetgeen jammer genoeg tot nog toe niet het geval is."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážený pán minister, vážený pán úradujúci predseda Rady, rada by som túto príležitosť využila na vyjadrenie súhlasu s otázkou a spôsobom, akým ju pán Borrell položil, ako aj s naším spoločným návrhom uznesenia, ktoré sa týka tejto záležitosti. Veľmi dobre viem, že všetko úsilie vyvinuté s cieľom kontroly zbraní je vždy veľmi ťažké a niekedy sa podobá na sprievod v Echternachu, kde sa pohybujete dva kroky vpred a potom jeden krok vzad. Som presvedčená, že toto úsilie musíme zintenzívniť, pretože počas posledných rokov sa mi zdá, akoby boli ľudia, ktorí pracujú na odzbrojovaní a kontrole zbraní, staromódnymi typmi z minulosti, pretože dnes je na programe remilitarizácia. Považujem to za veľmi znepokojujúce. Ak si spomeniete, že vedúci predstaviteľ jedinej zostávajúcej superveľmoci na svete nedávno hrozil možnosťou tretej svetovej vojny, tak to ma naozaj veľmi vydesilo. V tejto súvislosti, ktorá vôbec nepomáha spoločnému úsiliu, si myslím, že je oveľa dôležitejšie, aby Rada a Komisia stále zdôrazňovali, že členské štáty musia v tejto veci konať spoločne, a to sa doteraz, žiaľ, nedialo."@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, gospod minister, gospod predsedujoči Svetu, svoj čas za govor želim izkoristiti, da podprem vprašanje in tudi način, s katerim ga je izrazil gospod Borrell, ter naš skupni predlog za resolucijo o tem vprašanju. Zelo dobro se zavedam, da je vso prizadevanje za nadzor nad orožjem vedno zelo težko in včasih podobno sprevodu v Echternach, pri katerem se naredita dva koraka naprej in nato eden nazaj. Mislim, da moramo to prizadevanje okrepiti, ker se mi zadnja leta zdi, kot da so ljudje, ki delajo za razoroževanje, nadzor nad orožjem in bojnimi sredstvi, staromodni primerki pretekle dobe, ker je danes aktualno ponovno oboroževanje. Meni se to zdi zelo zaskrbljujoče. Če pomislim, da je predsednik države edine velesile na svetu, ki še obstaja, nedavno zagrozil z možnostjo tretje svetovne vojne, me postane resnično strah. V tem kontekstu, ki je precej manj ugoden za skupno prizadevanje, menim, da še nikoli ni bilo tako pomembno, da Svet in Komisija še naprej poudarjata pomen skupnega ukrepanja držav članic v zvezi s tem, česar do zdaj na žalost niso izvajale."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, herr minister, herr rådsordförande! Jag vill använda min talartid till att uttala mitt stöd både för frågan och för Josep Borrell Fontelles svar på den, men också för vårt gemensamma resolutionsförslag om detta ämne. Jag vet bara alltför väl att de insatser som görs när det gäller vapenkontroll alltid är mycket svåra och ibland snarare liknar processionen i Echternach, där man tar två steg framåt och sedan ett steg tillbaka. Jag menar att vi måste intensifiera dessa insatser, eftersom jag de senaste åren tycker mig ha märkt att alla som verkar för nedrustning, för vapenkontroll och för att kontrollera vapen är ålderdomliga kvarlevor från en förgången tid, eftersom det nu är upprustning som är dagens melodi. Jag finner detta synnerligen oroande. När man tänker på att en statschef för världens enda kvarvarande supermakt nyligen hotade med ett eventuellt tredje världskrig så blir jag rädd ända in i själen. Mot den här bakgrunden, som väsentligt mindre bidrar till de gemensamma ansträngningarna, anser jag att det är viktigare än någonsin att både rådet och kommissionen fortsätter att understryka att medlemsstaterna måste agera samfällt i denna fråga, vilket tyvärr inte varit fallet hittills."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph