Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-384"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-384"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame la Commissaire, beaucoup de choses ont déjà été dites et bien entendu nous déplorons – et c'est un faible mot – l'utilisation de ces armes à fragmentation qui provoquent des dégâts importants dans nombre de pays, et je remercie Josep Borrell d'avoir effectivement soulevé ce problème inquiétant. Mais, pour que cette interdiction et cette volonté qui est notée dans notre résolution, pour que cette interdiction soit efficace, il faut aller bien plus loin naturellement que l'utilisation de ces armes, il faut penser à leur fabrication, il faut penser à leur commercialisation, parce que nous ne pouvons pas tenir, d'un côté, un discours humanitaire – et c'est vrai que ces armes qui n'explosent pas, ces armes qui sont là dans le sol partout dans ces pays, qui empêchent le retour des populations, des réfugiés, empêchent aussi l'aide humanitaire – mais nous ne pouvons pas tenir un discours qui vise à mettre en évidence cet aspect humanitaire de la chose et ne pas prendre des mesures efficaces à l'encontre des industries qui, chez nous, fabriquent et commercialisent ces armes, malheureusement. Je voudrais terminer en disant que cette résolution est peut-être l'occasion de faire appel aux États membres aussi. En cette matière la Belgique, mon pays, a légiféré, je crois qu'il a été un précurseur en cela, et je crois qu'on peut s'inspirer de la loi qui a été adoptée en Belgique pour faire appel aux 26 autres États membres en cette matière."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážený pane úřadující předsedo, vážená paní komisařko, k této záležitosti se už řeklo mnoho a my samozřejmě litujeme – slovo lítost ani není dost tvrdé – používání kazetové munice, která už v mnoha zemích způsobila mimořádné škody, a panu Borrellovi bych chtěl poděkovat, že tuto znepokojující otázku nadnesl. Pokud má však tento zákaz být účinný, a pokud má být řešení uvedené v tomto usnesení úspěšné, musíme samozřejmě jít mnohem dále než jen zakázat používání těchto zbraní. Musíme rovněž řešit jejich výrobu a prodej, protože nemůžeme mít humanitární diskusi na jedné straně – a je pravda, že tato munice nevybuchuje, ale zůstává skrytá v zemi na všech možných místech, a tímto způsobem brání společenstvím a utečencům v návratu domů a také brání distribuci humanitární pomoci – nemůžeme vést takovouto diskusi, jejímž cílem je zdůraznit humanitární rozměr tohoto problému, bez toho, abychom zároveň nepřijímali účinná opatření proti tomuto vlastnímu průmyslovému odvětví, které bohužel tyto zbraně stále vyrábí a prodává. Na závěr bych chtěl říct, že toto usnesení bude možná příležitostí k apelu i na členské státy. V této souvislosti přijala moje vlastní země, tedy Belgie, nevyhnutné právní předpisy, myslím si, že byla vlastně první zemí, která tak učinila, a jsem přesvědčený, že od právních předpisů, které přijala Belgie, bychom se mohli inspirovat a apelovat na ostatních 26 členských států, aby tento příklad následovaly."@cs1
"Fru formand, hr. formand for Rådet, fru kommissær! Der er allerede sagt mangt og meget om dette emne, og naturligvis beklager vi - og det er et alt for svagt ord - anvendelsen af fragmentationsammunition, som forårsager alvorlige skader i en række lande, og jeg vil gerne takke Josep Borrell, fordi han har rejst dette foruroligende spørgsmål. Men hvis dette forbud skal virke effektivt, og beslutningens hensigt gennemføres, må vi naturligvis gå langt videre end at nøjes med at forbyde anvendelsen af dette krigsmateriel. Vi må også tænke på dets produktion og markedsføring, for vi kan ikke på den ene side fremføre humanitære betragtninger - og det er sandt, at det krigsmateriel, som ikke eksploderer, som ligger overalt i jorden i disse lande, og som forhindrer befolkninger og flygtninge i at vende tilbage, også forhindrer humanitær bistand - men vi kan ikke fremføre betragtninger, som taler for den humanitære side af sagen, hvis vi ikke samtidig træffer effektive foranstaltninger mod vores egen industri, som desværre fremstiller og sælger dette materiel. Jeg vil slutte med at sige, at denne beslutning måske giver os lejlighed til også at appellere til medlemsstaterne. Mit eget land, Belgien, har vedtaget en lov i denne henseende, og jeg mener, det er det første land, der har gjort det. Jeg tror, den belgiske lov kan tjene som inspirationskilde til en henstilling til de 26 andre medlemsstater desangående."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin! Es ist schon viel zu diesem Thema gesagt worden und natürlich bedauern wir – das Wort ist nicht stark genug – die Verwendung von Streumunition, die in einer Reihe von Ländern so schwere Schäden angerichtet hat, und ich möchte Herrn Borrell dafür danken, dass er dieses beunruhigende Thema angesprochen hat. Doch wenn dieses Verbot wirksam sein soll und wenn der in der Entschließung ausgedrückte Wille Erfolg haben soll, müssen wir natürlich viel weiter gehen als den Einsatz Verwendung solcher Waffen zu verbieten. Wir müssen uns auch mit ihrer Herstellung und ihrem Vertrieb befassen, weil wir nicht auf der einen Seite humanitäre Debatte führen können – und es stimmt, dass diese Bomben, die nicht explodieren, sondern an allen möglichen Orten verborgen in der Erde liegen und somit Gemeinschaften und Flüchtlinge daran hindern in ihr Heimatland zurückzukehren, auch humanitäre Hilfe verhindern – wir können nicht eine solche Debatte führen, um den humanitären Aspekt des Problems hervorzuheben, ohne zugleich wirksame Maßnahmen gegen die Industrien hier bei uns zu ergreifen, die leider diese Waffen immer noch herstellen und vertreiben. Ich möchte abschließend sagen, dass diese Entschließung uns vielleicht eine Möglichkeit gibt, auch an die Mitgliedstaaten zu appellieren. Mein Land, Belgien hat die notwendigen Gesetze verabschiedet, ich denke wirklich, dass es damit das erste Land war und ich glaube, dass wir uns von dem Gesetz, das in Belgien angenommen worden ist, inspirieren lassen können, um an die anderen 26 Mitgliedstaaten zu appellieren, dies auch zu tun."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, Επίτροπε, έχουν ειπωθεί ήδη πολλά όσον αφορά αυτό το θέμα και ασφαλώς εκφράζουμε τη λύπη μας – η λέξη δεν είναι αρκετά δυνατή – για τη χρήση πυρομαχικών διασποράς τα οποία έχουν προκαλέσει τόσο σοβαρή ζημιά σε ορισμένες χώρες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Borrell ο οποίος έθιξε αυτό το ανησυχητικό ζήτημα. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η απαγόρευση και αν επιθυμούμε η λύση που προτείνεται στο ψήφισμα να είναι επιτυχημένη, χρειαζόμαστε ασφαλώς να προχωρήσουμε πέρα από την απαγόρευση της χρήσης παρόμοιων όπλων. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε την κατασκευή και πώλησή τους, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια ανθρωπιστική συζήτηση από τη μια πλευρά – και είναι αλήθεια πως αυτά τα πυρομαχικά που δεν εκρήγνυνται αλλά βρίσκονται κρυμμένα στο έδαφος σε διάφορα μέρη, αποτρέποντας έτσι κοινότητες και πρόσφυγες να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, αποτρέπουν επίσης τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας – δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια συζήτηση που επιδιώκει να επισημάνει την ανθρωπιστική πλευρά του προβλήματος χωρίς την ίδια στιγμή να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα κατά των βιομηχανιών στις πατρίδες μας οι οποίες, δυστυχώς, εξακολουθούν να παράγουν και να πωλούν αυτά τα όπλα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό το ψήφισμα μας δίνει πιθανότατα την ευκαιρία να απευθυνθούμε και στα κράτη μέλη επίσης. Έτσι, η χώρα μου, το Βέλγιο, ψήφισε την απαραίτητη νομοθεσία, πράγματι πιστεύω πως ήταν η πρώτη που έκανε κάτι τέτοιο και πιστεύω πως θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από τη νομοθεσία που εγκρίθηκε στο Βέλγιο για να απευθυνθούμε στα άλλα 26 κράτη μέλη προκειμένου αυτά να πράξουν το ίδιο."@el10
"Madam President, Mr President-in-Office, Commissioner, much has already been said on this subject and we of course deplore – the word is hardly strong enough – the use of cluster munitions, which have caused so much serious damage in a number of countries, and I wish to thank Mr Borrell for having in fact raised this disturbing issue. However, if this ban is to be effective, and if the resolve expressed in the resolution is to succeed, we of course need to go much further than banning the use of such weapons. We also need to deal with their manufacture and sale, because we cannot have a humanitarian debate on the one hand – and it is true that these bombs that do not explode but that lie hidden in the ground in all kinds of places, thereby preventing communities and refugees from returning to their homeland, also prevent the distribution of humanitarian aid – we cannot have such a debate that seeks to highlight the humanitarian side of the problem without at the same time taking effective measures against those industries here at home that, regrettably, are still producing and selling these weapons. I would like to conclude by saying that this resolution perhaps gives us an opportunity to appeal to the Member States too. In this respect my own country, Belgium, has passed the necessary legislation, indeed I think that it was the first to do so, and I believe that we could be inspired by the law that has been adopted in Belgium to appeal to the other 26 Member States to follow suit."@en4
"Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, mucho se ha dicho ya sobre este asunto y nosotros desde luego deploramos —la palabra no es suficientemente rotunda— el uso de municiones de racimo, que han causado tanto daño en una serie de países, y quiero dar las gracias al señor Borrell por haber suscitado de hecho este preocupante tema. Sin embargo, para que esta prohibición resulte eficaz, y para que la determinación expresada en la resolución tenga éxito, ciertamente tenemos que ir mucho más allá de prohibir el uso de tales municiones. También debemos ocuparnos de su fabricación y uso, ya que no podemos celebrar un debate humanitario por un lado —y es cierto que estas bombas que no han explotado, sino que están ocultas en el terreno en los más diversos lugares, impidiendo con ello que las comunidades y los refugiados retornen a sus tierras natales, también impiden la distribución de la ayuda humanitaria—, no podemos celebrar tal debate que intenta resaltar la cara humanitaria del problema, sin adoptar al mismo tiempo medidas eficaces contra aquellas industrias aquí en casa que, lamentablemente, continúan produciendo y vendiendo dichas municiones. Quiero terminar diciendo que esta resolución tal vez nos proporciona la oportunidad de hacer un llamamiento a los Estados miembros. A este respecto, mi país, Bélgica, ha aprobado la necesaria legislación, incluso pienso que ha sido el primero en hacerlo, y creo que nos podríamos inspirar en la ley que ha sido aprobada en Bélgica para hacer un llamamiento a los otros 26 Estados miembros para que hagan lo propio."@es21
"Lugupeetud juhataja, president, volinik, sel teemal on palju räägitud ja loomulikult me mõistame hukka – see sõna ei ole suhtumise väljendamiseks piisavalt tugev – kassettlahingumoona kasutamise, mis on tekitanud nii palju kahju mitmetes riikides, ja ma soovin tänada härra Borrellit sellise häiriva küsimuse tõstatamise eest. Kui keeld kunagi jõustub ja kui resolutsioonis väljendatud eesmärk saavutatakse, tuleb meil muidugi mõista püüda saavutada rohkemat, kui nende relvade keelustamine. Samuti tuleb meil tegeleda kõnealuste relvade tootmise ja müügi küsimustega, sest ei saa olla humanitaaralast arutelu – tõsi on, et maa sees peidus olevad lõhkemata pommid, takistades seeläbi kogukondadel ja põgenikel kodumaale tagasi pöörduda, takistavad ka humanitaarabi jagamist – me ei saa rõhutada probleemi humanitaaraspekti, ilma et me ei võtaks tõhusaid meetmeid nende tööstuste vastu, kes kahjuks meil siin ELis neid relvi toodavad ja müüvad. Lõpetuseks sooviksin öelda, et see resolutsioon annab meile ehk võimaluse kutsuda ka liikmesriike tegutsema. Selles küsimuses on minu kodumaa Belgia võtnud vastu vajaliku õigusakti. Arvan, et Belgia oli esimene, kes seda tegi, ja usun, et Belgias vastu võetud seadus võiks meile eeskujuks olla, et kutsuda ülejäänud 26 liikmesriiki üles sedasama tegema."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, paljon on jo sanottu ja luonnollisestikin pahoittelemme – ilmaus on heikko – rypäleaseiden käyttöä, joka aiheuttaa suurta vahinkoa monissa maissa, ja kiitän Josep Borrellia tämän huolestuttavan ongelman esiin tuomisesta. Kuitenkin kiellon tehokkuuden sekä päätöslauselmassa ilmaistun tahdon täyttämisen varmistamiseksi on luonnollisesti ajateltava aseiden käyttöä laajemmalti myöskin niiden valmistamista ja myyntiä. Emme voi yhtäältä puhua humanitaarisista näkökohdista – on totta, että kaikkialle maaperään hautautuneet räjähtämättömät ammukset estävät väestön ja pakolaisten alueelle paluun lisäksi myös humanitaarisen avun – emme siis voi korostaa tätä humanitaarista aspektia puheissamme, jollemme ryhdy myös tehokkaisiin toimiin niitä teollisuuden toimijoita kohtaan, jotka valitettavasti valmistavat ja myyvät näitä aseita omissa maissamme. Sanoisin lopuksi, että tämä päätöslauselma voi antaa myös tilaisuuden vedota jäsenvaltioihin. Kotimaani Belgia on säätänyt asiaa koskevan lain ja uskon sen olleen tässä suhteessa edelläkävijä. Uskon myös, että Belgian hyväksymä laki voisi innostaa meitä vetoamaan asiassa muihin 26 jäsenvaltioon."@fi7
"Elnök asszony, soros elnök úr, biztos asszony, sok minden elhangzott már e témáról és mi természetesen helytelenítjük – ez a szó aligha elég erős – a számos országban oly súlyos károkat okozó repeszbombák alkalmazását, és megköszönöm Borrell úrnak, hogy felvetette e nyugtalanító kérdést. Ahhoz azonban, hogy e tilalom eredményes legyen és hogy az állásfoglalásban kifejezett szándék célt érjen, egyáltalán nem elégedhetünk meg az ilyen fegyverek használatának betiltásával. A gyártásukkal és kereskedelmükkel is foglalkoznunk kell, mivel nem folytathatunk humanitárius vitát – és való igaz, hogy e fel nem robbant, hanem különböző helyeken a földben fekvő bombák, melyek ezáltal megakadályozzák, hogy a közösségek és a menekültek visszatérjenek szülőföldjükre, megakadályozzák a humanitárius segítségnyújtást is –, nem folytathatunk tehát olyan vitát, amely a probléma humanitárius oldalára akar rávilágítani, anélkül, hogy ugyanakkor tényleges intézkedésekkel lépnénk fel itthon azon iparágak ellen, melyek sajnálatos módon még mindig foglalkoznak e fegyverek gyártásával és eladásával. Szeretném azzal befejezni, hogy ez az állásfoglalás talán arra is lehetőséget nyújt, hogy a tagállamok felé is forduljunk. E téren az én országom, Belgium, már elfogadta a szükséges jogszabályt – azt hiszem, elsőként –, és úgy gondolom, hogy ihletet meríthetnénk a Belgiumban elfogadott törvényből, hogy arra kérjük a többi 26 tagállamot, hogy cselekedjenek hasonlóképpen."@hu11
". Signora Presidente, signor Presidente in carica, signora Commissario, si è già detto molto a questo proposito e certamente deploriamo, il termine è abbastanza forte, l’uso delle munizioni a grappolo, che ha causato danni molto gravi in numerosi paesi, e desidero ringraziare l’onorevole Borrell per aver di fatto sollevato tale allarmante questione. Tuttavia, se questo divieto deve essere efficace e se la decisione espressa nella risoluzione deve avere successo, occorre certamente andare oltre l’interdizione all’uso di queste armi. Occorre inoltre occuparsi della loro fabbricazione e vendita, poiché non possiamo condurre un dibattito umanitario da un lato (ed è vero che le bombe che non esplodono giacciono nascoste nel terreno in ogni sorta di luogo, impedendo quindi alle comunità e ai rifugiati di ritornare in patria, nonché la distribuzione di aiuti umanitari), non possiamo condurre un simile dibattito che cerca di evidenziare il lato umanitario del problema senza, allo stesso tempo, adottare misure efficaci contro quelle industrie interne che, purtroppo, stanno tuttora producendo e vendendo queste armi. Vorrei concludere affermando che questa risoluzione probabilmente ci offre la possibilità di appellarci anche agli Stati membri. A questo proposito, il mio paese, il Belgio, ha approvato la legislazione necessaria, in effetti credo sia il primo ad averlo fatto, e ritengo che potremmo ispirarci alla legge adottata in Belgio per invitare gli altri 26 Stati membri a comportarsi analogamente."@it12
"Gerb. pirmininke, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, Komisijos nary, šiuo klausimu buvo nemažai pasakyta ir mes, žinoma, smerkiame – nors šis žodis šiuo atveju nėra visiškai tinkamas – kasetinės ginkluotės naudojimą, kuris turėjo rimtų padarinių daugeliui šalių, todėl norėčiau padėkoti Josep Borrell Fontelles už tai, kad būtent jis iškėlė į viešumą šį klausimą. Vis dėlto tam, kad draudimas būtų veiksmingas, ir įgyvendinant rezoliucijoje pateiktus jo sprendimo būdus, mes, žinoma, turėtume siekti gerokai daugiau ir ne tik uždrausti šios ginkluotės naudojimą. Mes taip pat turėtume spręsti jos gamybos ir realizavimo klausimus, nes, viena vertus, negalime tęsti humanitarinę diskusiją – kai šios bombos, kurios nesprogsta, bet lieka įvairiose vietose ir neleidžia bendruomenėms ir pabėgėliams grįžti į gimtinę ir teikti humanitarinę pagalbą – nesiimdami veiksmų prieš šių ginklų gamybos pramonę, kuri, deja, ir toliau gamina ir parduoda šiuos ginklus. Norėčiau užbaigti tuo, kad ši rezoliucija suteiktų mums galimybę kreiptis į valstybes nares. Šiuo požiūriu mano valstybė, Belgija priėmė reikalingus įstatymus, ji buvo pirmoji, ir Belgijos pavyzdys turėtų įkvėpti juo sekti ir kitas 26 valstybes nares."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāre! Par šo tematu jau daudz ir pateikts un mēs, protams, nožēlojam, ka – šis vārds diez vai ir pietiekami spēcīgs –šķembu munīcijas izmantošanu, kas ir radījusi tik daudz nopietnu kaitējumu daudzās valstīs un es vēlos pateikties kungam par reālu šā satraucoša jautājuma izvirzīšanu. Tomēr, ja šim aizliegumam ir jābūt efektīvam un ja nodomam, kurš pausts šajā rezolūcijā, ir jābūt veiksmīgam, mums, protams, ir jāiet daudz tālāk nekā aizliedzot šādu ieroču izmantošanu. Mums arī ir jāpievēršas to ražošanai un tirdzniecībai, jo mēs nevaram noturēt humanitāras debates, no vienas puses, – un tā ir taisnība, ka šīs bumbas, kuras neuzsprāgt, bet apslēptas guļ zemē visādās vietās, tādejādi kavējot kopienas un bēgļus atgriezties viņu dzimtenē, arī kavē humānās palīdzības izsniegšanu – mums nevar būt šādas debates, ar kurām mēģina izcelt šīs problēmas humāno pusi, tajā pašā laikā neveicot efektīvus pasākumus pret šīm nozarēm šeit, mājās, kuras diemžēl joprojām ražo un pārdod šos ieročus. Es vēlētos noslēgt savu runu, minot to, ka šī rezolūcija, iespējams, sniedz mums iespēju vērsties arī pie dalībvalstīm. Šajā ziņā mana valsts Beļģija ir pieņēmusi nepieciešamos tiesību aktus, es tiešām domāju, ka tā ir pirmā, kura tā rīkojusies, un uzskatu, ka mēs varētu iespaidoties no likuma, kas pieņemts Beļģijā, lai aicinātu pārējās 26 dalībvalstis rīkoties tāpat."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame la Commissaire, beaucoup de choses ont déjà été dites et bien entendu nous déplorons – et c'est un faible mot – l'utilisation de ces armes à fragmentation qui provoquent des dégâts importants dans nombre de pays, et je remercie Josep Borrell d'avoir effectivement soulevé ce problème inquiétant. Mais, pour que cette interdiction et cette volonté qui est notée dans notre résolution, pour que cette interdiction soit efficace, il faut aller bien plus loin naturellement que l'utilisation de ces armes, il faut penser à leur fabrication, il faut penser à leur commercialisation, parce que nous ne pouvons pas tenir, d'un côté, un discours humanitaire – et c'est vrai que ces armes qui n'explosent pas, ces armes qui sont là dans le sol partout dans ces pays, qui empêchent le retour des populations, des réfugiés, empêchent aussi l'aide humanitaire – mais nous ne pouvons pas tenir un discours qui vise à mettre en évidence cet aspect humanitaire de la chose et ne pas prendre des mesures efficaces à l'encontre des industries qui, chez nous, fabriquent et commercialisent ces armes, malheureusement. Je voudrais terminer en disant que cette résolution est peut-être l'occasion de faire appel aux États membres aussi. En cette matière la Belgique, mon pays, a légiféré, je crois qu'il a été un précurseur en cela, et je crois qu'on peut s'inspirer de la loi qui a été adoptée en Belgique pour faire appel aux 26 autres États membres en cette matière."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter, commissaris, er is al veel gezegd over dit onderwerp en natuurlijk verafschuwen – dit woord is nauwelijks sterk genoeg – wij het gebruik van clustermunitie, dat zoveel ernstige schade heeft veroorzaakt in een aantal landen, en ik wil de heer Borrel bedanken voor het aankaarten van deze zorgwekkende kwestie. Als we echter willen dat dit verbod doel treft en het in de resolutie uitgesproken voornemen succes heeft, moeten we natuurlijk veel verder gaan dan het uitbannen van het gebruik van dergelijke wapens. We moeten ook hun productie en verkoop aanpakken, want we kunnen niet aan de ene kant een humanitair debat voeren – en het is een feit dat deze bommen die niet ontploffen maar overal onder de grond verborgen blijven en daarmee gemeenschappen en vluchtelingen beletten om naar hun thuisland terug te keren, ook de distributie van humanitaire hulp beletten – we kunnen niet een dergelijk debat voeren waarin we proberen de humanitaire kant van het probleem te belichten zonder tegelijkertijd doeltreffende maatregelen te nemen tegen de industrieën bij ons om de hoek die deze wapens helaas nog steeds produceren en verkopen. Ik zou willen afsluiten door te zeggen dat deze resolutie ons wellicht ook in de gelegenheid stelt een beroep te doen op de lidstaten. In dit opzicht heeft mijn eigen land, België, de noodzakelijke wetgeving reeds aangenomen –ik meen als eerste – en ik denk dat we ons door deze in België aangenomen wetgeving kunnen laten inspireren om de andere 26 lidstaten op te roepen het goede voorbeeld te volgen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Rady, pani komisarz! Wiele na ten temat już powiedziano i, naturalnie, żałujemy - myślę, że to słowo nie oddaje całej sytuacji - faktu, że stosowaliśmy amunicję kasetową, która spowodowała w wielu krajach tak poważne zniszczenia; pragnę podziękować panu posłowi Borrellowi za podniesienie tej niepokojącej kwestii. Aby jednak zakaz ten był skuteczny, a rozwiązania wyrażone w rezolucji miały odnieść sukces, musimy zrobić coś więcej niż wprowadzić zakaz stosowania tej broni. Należy też stawić czoła jej produkcji i sprzedaży, ponieważ z jednej strony, niemożliwe będzie prowadzenie humanitarnej debaty - gdyż prawdą jest, że niewybuchy leżą ukryte w różnych miejscach w ziemi, przez co społeczności i uchodźcy nie mogą wrócić do swych ojczystych krajów, a niesienie pomocy humanitarnej jest w dużej mierze utrudnione - niemożliwe jest zatem prowadzenie debaty, która podkreśla aspekt humanitarny tego problemu, bez jednoczesnego podjęcia skutecznych środków przeciwko rodzimym przemysłom wciąż, niestety, zaangażowanym w produkcję i sprzedaż tej broni. Na zakończenie powiem, że rezolucja ta oferuje nam, być może, sposobność zaapelowania również do państw członkowskich. W tym względzie Belgia, państwo z którego pochodzę, wprowadziło niezbędne ustawodawstwo i uważam, że jest to pierwszy krok oraz wierzę, że powinniśmy brać przykład z prawa przyjętego przez Belgię i zwrócić się do pozostałych 26 państw członkowskich, aby podążyły za tym przykładem."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, muito já se disse sobre o assunto e obviamente que lamentamos – dificilmente a palavra é suficientemente forte – o uso destas munições de fragmentação, que provocam danos tão graves numa série de países, pelo que gostaria de agradecer ao senhor deputado Borrell por ter levantado esta preocupante questão. Contudo, para que a interdição seja eficaz e a vontade expressa na nossa resolução tenha sucesso, precisamos naturalmente de ir mais muito longe do que a interdição do uso destas armas. Precisamos também de pensar no seu fabrico, na sua comercialização, pois não podemos ter, por um lado, um debate de cariz humanitária – e é verdade que estas armas que não explodem mas estão escondidas no solo, por todo o lado, impedem o regresso das populações e dos refugiados à sua pátria e impedem também a distribuição da ajuda humanitária –, dizia eu, não podemos ter esse discurso, que procura realçar o lado humanitário do problema, sem ao mesmo tempo tomar medidas eficazes contra as indústrias que nos nossos países, infelizmente, continuam a fabricar e a comercializar estas armas. Gostaria de terminar dizendo que esta resolução talvez nos dê oportunidade de fazer um apelo aos Estados-Membros também. A este respeito, o meu próprio país, Bélgica, aprovou a legislação necessária, penso até que foi o primeiro a fazê-lo, e creio que poderíamos inspirar-nos nessa legislação para dirigir um apelo aos outros 26 Estados-Membros nesse sentido."@pt17
"Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame la Commissaire, beaucoup de choses ont déjà été dites et bien entendu nous déplorons – et c'est un faible mot – l'utilisation de ces armes à fragmentation qui provoquent des dégâts importants dans nombre de pays, et je remercie Josep Borrell d'avoir effectivement soulevé ce problème inquiétant. Mais, pour que cette interdiction et cette volonté qui est notée dans notre résolution, pour que cette interdiction soit efficace, il faut aller bien plus loin naturellement que l'utilisation de ces armes, il faut penser à leur fabrication, il faut penser à leur commercialisation, parce que nous ne pouvons pas tenir, d'un côté, un discours humanitaire – et c'est vrai que ces armes qui n'explosent pas, ces armes qui sont là dans le sol partout dans ces pays, qui empêchent le retour des populations, des réfugiés, empêchent aussi l'aide humanitaire – mais nous ne pouvons pas tenir un discours qui vise à mettre en évidence cet aspect humanitaire de la chose et ne pas prendre des mesures efficaces à l'encontre des industries qui, chez nous, fabriquent et commercialisent ces armes, malheureusement. Je voudrais terminer en disant que cette résolution est peut-être l'occasion de faire appel aux États membres aussi. En cette matière la Belgique, mon pays, a légiféré, je crois qu'il a été un précurseur en cela, et je crois qu'on peut s'inspirer de la loi qui a été adoptée en Belgique pour faire appel aux 26 autres États membres en cette matière."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán úradujúci predseda, vážená pani komisárka, k tejto záležitosti sa už povedalo veľa a my, samozrejme, ľutujeme – toto slovo asi nie je dosť tvrdé – používanie kazetovej munície, ktorá už v mnohých krajinách spôsobila mimoriadne škody, a pánovi Borrellovi by som chcel poďakovať za vznesenie tejto znepokojujúcej otázky. Ak má však tento zákaz byť účinný, a ak má byť riešenie uvedené v tomto uznesení úspešné, musíme, samozrejme, ísť oveľa ďalej ako iba zakázať používanie týchto zbraní. Takisto musíme riešiť ich výrobu a predaj, pretože nemôžeme mať humanitárnu diskusiu na jednej strane – a je pravda, že táto munícia nevybuchuje, ale zostáva skrytá v zemi na všetkých možných miestach, a takýmto spôsobom bráni spoločenstvám a utečencom v návrate domov a takisto bráni distribúcii humanitárnej pomoci – nemôžeme viesť takúto diskusiu, ktorej cieľom je zdôrazniť humanitárny rozmer tohto problému, bez toho, aby sme zároveň neprijímali účinné opatrenia proti tomuto vlastnému priemyselnému odvetviu, ktoré, žiaľ, tieto zbrane stále vyrába a predáva. Na záver by som rád povedal, že toto uznesenie bude možno príležitosťou apelovať aj na členské štáty. V tejto súvislosti prijala moja vlastná krajina, ktorou je Belgicko, nevyhnutné právne predpisy, myslím si, že bola vlastne prvou krajinou, ktorá tak urobila, a som presvedčený, že na základe týchto právnych predpisov, ktoré prijalo Belgicko, by sme sa mohli inšpirovať a apelovať na ostatných 26 členských štátov, aby nasledovali tento príklad."@sk19
"Gospa predsednica, gospod predsedujoči, gospa komisarka, o tej temi je bilo že veliko povedanega in seveda grajamo, ta izraz je komajda dovolj močan, uporabo kasetnega streliva, ki je povzročilo tako veliko škode v številnih državah, poleg tega se želim zahvaliti gospodu Borrellu, da je dejansko izpostavil to zaskrbljujoče vprašanje. Vendar bo ta prepoved učinkovita in rešitev, predlagana v resoluciji, uspešna le, če bomo seveda naredili veliko več od same prepovedi uporabe takšnega orožja. Prav tako moramo ukrepati glede njihove proizvodnje in prodaje, ker ne moremo imeti humanitarne razprave na eni strani, pri čemer je res, da te bombe, ki ne eksplodirajo, ležijo skrite v na tleh na najrazličnejših mestih, zaradi česar se skupnosti in begunci ne morejo vrniti v domovino ter preprečujejo razdeljevanje humanitarne pomoči, ne moremo imeti takšne razprave, ki poskuša opozoriti na humanitarno stran tega problema, ne da bi hkrati sprejeli učinkovite ukrepe proti domačim industrijam pri nas, ki na žalost še vedno proizvajajo in prodajajo to orožje. Na koncu naj povem, da nam ta resolucija morda daje možnost, da pozovemo tudi države članice. Pri tem je moja država, Belgija, sprejela potrebno zakonodajo in mislim, da je bila dejansko prva, ki je to storila, ter menim, da bi nas lahko zakon, ki je bil sprejet v Belgiji, spodbudil k pozivu ostalih 26 držav članic, naj sledijo temu zgledu."@sl20
"Fru talman, herr rådsordförande, fru kommissionsledamot! Mycket har redan sagts i den här frågan och vi beklagar givetvis – även om det ordet knappast är tillräckligt kraftfullt – användningen av klusterammunition, som har orsakat så mycket allvarliga skador i så många länder, och jag vill tacka Josep Borrell Fontelles för att han har tagit upp detta allvarliga problem. Men för att ett förbud ska bli effektivt och den föresats som uttrycks i resolutionen ska förverkligas så måste vi förstås gå betydligt längre än till att förbjuda användningen av klustervapen. Vi måste också ta itu med tillverkningen och försäljningen av dem, eftersom vi inte kan föra en humanitär diskussion å ena sidan – och det stämmer att de här bomberna, när de inte detonerar utan ligger dolda i marken på alla möjliga ställen, hindrar folkgrupper och flyktingar från att återvända hem och även hindrar utdelning av humanitärt bistånd – vi kan inte föra en sådan diskussion, där den humanitära sidan av problemet betonas, utan att samtidigt vidta effektiva åtgärder mot de industrier här hemma som beklagligt nog fortfarande tillverkar och säljer de här vapnen. Jag vill avslutningsvis säga att den här resolutionen kanske ger oss ett tillfälle att vädja till medlemsstaterna också. På det området har mitt hemland Belgien antagit nödvändig lagstiftning. Jag tror faktiskt att Belgien var först ut med att göra detta och jag anser att vi kan låta oss inspireras av den lag som har antagits där och vädja till övriga 26 medlemsstater att följa Belgiens exempel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph