Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-382"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-382"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Oslo-Prozess eröffnet eine historische Chance, zu einem internationalen Vertrag – nicht nur zu irgendeiner Erklärung, sondern zu einem internationalen Vertrag – über die Ächtung der Streubomben zu kommen. Es gab zwei Jahrzehnte lang Kampagnen, internationale Initiativen, die immer wieder im diplomatischen Gestrüpp von militärischen und wirtschaftlichen Interessen steckengeblieben sind. Jetzt haben wir die Chance, 2008 einen solchen Vertrag zu erreichen. Das bedarf der Unterstützung nicht nur des Parlaments, das hier über alle Fraktionen hinweg eine klare Position einnimmt. Ich habe mit Interesse und Freude gehört, Frau Ferrero-Waldner, dass die Kommission diese Haltung unterstützt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass der Rat dieser klaren Haltung von Parlament und Kommission folgt. Denn es geht ja nicht nur um den Einsatz und die Lagerung von Streubomben und den Handel damit, die geächtet werden sollen, sondern es geht auch um die Produktion. Die Produktion dieser Bomben soll verboten werden, und nach wie vor ist die Europäische Union einer der Hauptproduzenten dieser Waffen. In Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich, in Spanien, in Belgien werden diese Waffen nach wie vor produziert. In Belgien und Österreich hat es jetzt ein Gesetz zum Verbot der Produktion gegeben, aber ich weiß, dass die Produktion in Belgien noch immer nicht gestoppt ist. Auch dieses Gesetz hat Lücken. Wir müssen vorangehen in der Ächtung dieser Waffen. Die Mitgliedstaaten müssen vorangehen in der Ächtung dieser Waffen, und der Rat muss diese klare Position, die hier formuliert wird, aufnehmen. Dann können wir gemeinsam erreichen, dass wir 2008 diesen Vertrag abschließen können!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážené dámy a vážení pánové, proces z Osla představuje historickou příležitost dosáhnout mezinárodní dohodu – nejen prohlášení, ale i mezinárodní dohodu – o zákazu kazetové munice. Dvacet let probíhaly kampaně a mezinárodní iniciativy, opakovaně však uvázly v diplomatickém bahně vojenských a hospodářských zájmů. Nyní máme příležitost dosáhnout dohody v roce 2008. Vyžaduje si to nejen podporu Parlamentu, který má k tomu jasné stanovisko v rámci všech parlamentních skupin. Paní Ferrerová-Waldnerová, s potěšením a se zájmem jsem si poslechnul, že Komise také podporuje toto stanovisko, což velmi vítám. Je velmi důležité, aby Rada nyní následovala jasné stanovisko, které přijal Parlament a Komise. Nejde jen o zákaz používání a vytváření zásob kazetové munice a obchodování s touto municí; jde i o její výrobu. Měli bychom mít zákaz produkce této munice a Evropská unie je stále jedním z největších výrobců těchto zbraní. Stále se vyrábějí v Německu, Spojeném království, ve Francii, ve Španělsku a Belgii. V Belgii a Rakousku se nyní přijaly právní předpisy zakazující produkci, vím však, že tato produkce se v Belgii ještě stále úplně neskončila. V těchto právních předpisů jsou rovněž nedostatky. Musíme prosazovat zákaz těchto zbraní. Členské státy musí usilovat o tento zákaz a Rada musí zaujmout jasné stanovisko, které tu bylo uvedené. Je to jediný způsob, jak je možné zajistit dosažení v roce 2008 skutečné dohody."@cs1
". Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Osloprocessen giver en historisk mulighed for at nå frem til en international aftale - ikke bare en erklæring, men en international aftale - om forbud mod klyngebomber. I to årtier har der været kampagner og internationale initiativer, men de er gentagne gange blevet trukket ned i det diplomatiske hængedynd af militære og økonomiske interesser. Nu har vi en mulighed for at nå en aftale i 2008. Dette kræver opbakning ikke bare fra Parlamentet, som har en klar holdning her på tværs af alle de politiske grupper. Det var glædeligt og interessant at høre, fru Ferrero-Waldner, at Kommissionen også støtter denne holdning, hvilket vi i høj grad hilser velkommen. Nu skal Rådet følge den klare holdning, som Parlamentet og Kommissionen har indtaget. Det er meget vigtigt. Det drejer sig ikke kun om forbud mod brug og oplagring af klyngebomber og handel med disse våben; det drejer sig også om fremstilling. Vi skal have et forbud mod fremstilling af disse bomber, og EU er stadig en af de største producenter af disse våben. De fremstilles stadig i Tyskland, i Det Forende Kongerige, i Frankrig, i Spanien og i Belgien. Man har nu vedtaget lovgivning med forbud mod fremstilling i Belgien og Østrig, men jeg ved, at produktionen i Belgien stadig ikke er indstillet helt. Der findes også smuthuller i denne lovgivning. Vi skal presse på for at få et forbud mod disse våben. Medlemsstaterne skal gå videre i retning af et forbud, og Rådet skal forsvare den klare position, som det har givet udtryk for her. Kun på den måde kan man sikre, at vi rent faktisk får en aftale i 2008."@da2
". Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία του Όσλο προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία να επιτευχθεί μια διεθνής συμφωνία – όχι απλώς μια δήλωση, αλλά μια διεθνής συμφωνία – για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς. Για δύο δεκαετίες, υπήρξαν εκστρατείες και διεθνείς πρωτοβουλίες, αλλά βυθίστηκαν συστηματικά στον διπλωματικό βούρκο των στρατιωτικών και οικονομικών συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε μια συμφωνία εντός του 2008. Αυτό απαιτεί τη στήριξη όχι μόνο του Κοινοβουλίου, το οποίο έχει λάβει μια σαφή θέση σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Με μεγάλη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον άκουσα την κ. Ferrero-Waldner να λέει ότι η Επιτροπή στηρίζει επίσης αυτήν την πρόταση, την οποία χαιρετίζουμε. Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να ακολουθήσει μια σαφή στάση η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή· αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται απλώς για την απαγόρευση της χρήσης και της αποθήκευσης πυρομαχικών διασποράς και εμπορίας αυτών των όπλων· πρόκειται επίσης και για την παραγωγή. Θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση της παραγωγής αυτών των βομβών και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι μια από τις κύριες παραγωγούς αυτών των όπλων. Εξακολουθούν να κατασκευάζονται στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Η νομοθεσία έχει εγκριθεί στο Βέλγιο και την Αυστρία σχετικά με την απαγόρευση της παραγωγής, αλλά γνωρίζω ότι η παραγωγή δεν έχει σταματήσει απολύτως στο Βέλγιο. Υπάρχουν κενά και σε αυτήν τη νομοθεσία. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις για την απαγόρευση αυτών των όπλων. Τα κράτη μέλη πρέπει να προχωρήσουν προς την απαγόρευση και το Συμβούλιο πρέπει να υπερασπιστεί τη σαφή θέση που καθορίστηκε εδώ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι το 2008 θα επιτευχθεί συμφωνία."@el10
". Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the Oslo Process offers an historic opportunity to achieve an international agreement – not just a declaration, but an international agreement – banning cluster bombs. For two decades, there have been campaigns and international initiatives, but they have been repeatedly bogged down in the diplomatic mire of military and economic interests. Now we have an opportunity to reach an agreement in 2008. This requires support not only from Parliament, which has a clear position here across all parliamentary groups. I was very pleased and interested to hear, Mrs Ferrero-Waldner, that the Commission also supports this position, which is most welcome. The Council now needs to follow the clear stance that has been adopted by Parliament and the Commission; that is very important. It is not just about banning the use and stockpiling of cluster bombs and the trade in these weapons; it is also about production. We should have a ban on the production of these bombs, and the European Union is still one of the main producers of these weapons. They are still being manufactured in Germany, in the United Kingdom, in France, in Spain and Belgium. Legislation has now been adopted in Belgium and Austria to ban production but I know that production has still not stopped entirely in Belgium. There are loopholes in this legislation as well. We must press ahead with a ban on these weapons. The Member States must move forward towards a ban, and the Council must defend the clear position that has been set out here. That is the only way to ensure that, in 2008, we actually get an agreement."@en4
". Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el Proceso de Oslo ofrece una oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo internacional —no sólo una declaración, sino un acuerdo internacional— que prohíba las bombas de racimo. Durante dos décadas ha habido campañas e iniciativas internacionales, pero han quedado sepultadas una y otra vez en el fango diplomático de los intereses militares y económicos. Ahora tenemos una oportunidad de alcanzar un acuerdo en 2008. Eso exige el apoyo no sólo del Parlamento, que mantiene una posición clara en todos los Grupos parlamentarios. Mucho me ha gustado e interesado escuchar, señora Ferrero-Waldner, que la Comisión también respalda esta posición, lo cual resulta muy grato. El Consejo necesita ahora mantener la postura clara que ha sido adoptada por el Parlamento y la Comisión; eso es muy importante. No se trata únicamente de prohibir el uso y el almacenamiento de bombas de racimo y el comercio de tales municiones; también afecta a la producción. Debemos imponer una prohibición a la producción de estas bombas y la Unión Europea sigue siendo uno de los principales fabricantes de estas municiones. Se siguen fabricando en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en España y en Bélgica. Ahora se han aprobado leyes en Bélgica y Austria para prohibir la producción, pero sé que la producción aún no se ha detenido totalmente en Bélgica. Existen asimismo deficiencias en esta legislación. Hemos de impulsar la prohibición de estas armas. Los Estados miembros tienen que avanzar hacia una prohibición y el Consejo tiene que defender la posición clara que se ha fijado aquí. Esa es la única forma de garantizar que, en 2008, alcancemos realmente un acuerdo."@es21
"Lugupeetud juhataja, volinik, daamid ja härrad, Oslo protsess on ajalooline võimalus saavutada rahvusvaheline kokkulepe – mitte lihtsalt deklaratsioon, vaid kokkulepe keelustada kassettlahingumoon. Kaks aastakümmet on selles valdkonnas korraldatud kampaaniaid ja rahvusvahelisi algatusi, aga need on pidevalt sõjaliste ja majanduslike huvide tõttu takerdunud diplomaatia taha. Praegu on meil võimalus jõuda kokkuleppeni 2008. aastal. Selleks ei ole vaja mitte ainult parlamendi toetust, mille suhtes kõigil fraktsioonidel on selge seisukoht. Mul oli hea meel kuulda, pr Ferrero-Waldner, et ka komisjon toetab seda seisukohta, ja see on väga tervitatav. Praegu tuleb nõukogul parlamendi ja komisjoni heakskiidetud selget seisukohta jälgida; see on väga oluline. Küsimus ei ole mitte ainult kassettlahingumoona kasutamise, varumise ja sellega kauplemise keelustamises, küsimus on ka selle tootmises. Peaksime kassettlahingumoona tootmise keelustama, kusjuures Euroopa Liit on endiselt kassettlahingumoona üks peamistest tootjatest. Saksamaal, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Hispaanias ja Belgias toodetakse endiselt kassettlahingumoona endiselt. Õigusaktid tootmise keelustamiseks on Belgias ja Austrias vastu võetud, aga ma tean, et lahingumoona tootmine ei ole Belgias veel täiesti lõppenud. Lisaks on kõnealuses õigusaktis ka lüngad. Peame kiirustama, et need relvad keelustada. Liikmesriigid peavad selles suunas liikuma ja nõukogu peab kaitsma siin väljendatud seisukohta. See on ainus viis, mis tagab 2008. aastal lepingu allkirjastamise."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Oslon prosessi tarjoaa historiallisen tilaisuuden päästä kansainväliseen sopimukseen – ei vain julistukseen, vaan kansainväliseen sopimukseen – rypälepommien kieltämiseksi. Viimeisten kahden vuosikymmenen ajan asian puolesta on kampanjoitu ja tehty aloitteita kansainvälisellä tasolla, mutta ne ovat toistuvasti vajonneet sotilaallisten ja taloudellisten intressien muodostamaan diplomatian suohon. Nyt meillä on tilaisuus päästä sopimukseen vuonna 2008. Se edellyttää tukea muiltakin tahoilta kuin parlamentilta, jonka kanta asiassa on selvä kaikissa parlamentaarisissa ryhmissä. Kuulin ilolla ja mielenkiinnolla, hyvä Benita Ferrero-Waldner, että myös komissio tukee kantaamme, mikä on hyvin myönteistä. Tärkeää on, että neuvosto seuraa nyt parlamentin ja komission omaksumaa selkeää kantaa. Kyse ei ole vain rypälepommien käytön, varastoinnin ja kaupan kieltämisestä, vaan myös tuotannosta. Tällaisten aseiden valmistus olisi kiellettävä, ja Euroopan unioni kuuluu edelleen niiden tärkeimpiin tuottajiin. Rypäleaseita valmistetaan edelleen Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Espanjassa ja Belgiassa. Belgia ja Itävalta ovat säätäneet lakeja tuotannon lopettamiseksi, mutta tiedän, ettei valmistusta ole vielä lopetettu kokonaan Belgiassa. Lainsäädännössä on lisäksi porsaanreikiä. Meidän on ajettava rypäleaseiden kieltämistä. Jäsenvaltioiden on edistyttävä kiellon määräämisessä ja neuvoston on puolustettava täällä määriteltyä selkeää kantaa. Vain siten voimme taata, että sopimus saadaan todellakin aikaan vuonna 2008."@fi7
". Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, le processus d’Oslo constitue une occasion historique de parvenir à un accord international – pas seulement une déclaration, mais un accord international – interdisant les sous-munitions. Depuis 20 ans, il y a des campagnes et des initiatives internationales, mais elles se sont sans cesse enlisées dans le bourbier diplomatique des intérêts militaires et économiques. Nous avons maintenant l’occasion de parvenir à un accord en 2008. Cela ne nécessite pas seulement le soutien du Parlement, dont la position est ici claire dans tous les groupes politiques. J’ai été très heureux et intéressé d’entendre, Madame Ferrero-Waldner, que la Commission soutenait également cette position, ce qui est très positif. Le Conseil doit à présent suivre la position claire qui a été adoptée par le Parlement et la Commission; c’est très important. Il ne s’agit pas simplement d’interdire l’utilisation et la constitution de stocks de sous-munitions et le commerce de ces armes, il s’agit également d’en interdire la production. Nous devrions interdire la production de ces bombes, et l’Union européenne reste l’un des principaux producteurs de ces armes. Elles sont encore fabriquées en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Belgique. La Belgique et l’Autriche ont à présent adopté une législation en interdisant la production, mais je sais que la production n’a pas encore été totalement arrêtée en Belgique. Cette législation comporte également des lacunes. Nous devons persévérer avec l’interdiction de ces armes. Les États membres doivent se diriger vers une interdiction, et le Conseil doit défendre la position claire qui a été exposée ici. C’est le seul moyen de garantir que, en 2008, nous parvenions effectivement à un accord."@fr8
". Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Az oslói folyamat történelmi lehetőséget kínál arra, hogy nemzetközi megállapodás – nemcsak nyilatkozat, hanem nemzetközi megállapodás – szülessen a repeszbombák betiltásáról. Két évtized folynak kampányok és nemzetközi kezdeményezések e cél elérése érdekében, de újra és újra megfeneklettek a katonai és gazdasági érdekek diplomáciai mocsarában. Most itt a lehetőség, hogy 2008-ban megegyezésre jussunk. Valamennyi képviselőcsoport világos állásponttal rendelkezik e téren, de ehhez nemcsak a Parlament támogatása szükséges. Nagy örömmel és érdeklődéssel hallottam, Ferrero-Waldner asszony, hogy a Bizottság is támogatja ezt az álláspontot, és ennek nagyon örülök. A Tanácsnak most követnie kell a Parlament és a Bizottság által elfogadott világos álláspontot, ez nagyon fontos. Nemcsak a repeszbombák használatának, felhalmozásának és kereskedelmének betiltásáról van szó, hanem az előállításról is. Be kell tiltani e bombák gyártását is, és az Európai Unió még mindig a repeszbombák egyik legnagyobb előállítója. Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban még mindig gyártanak repeszbombákat. Belgiumban és Ausztriában már jogszabály tiltja e fegyverek gyártását, de tudomásom van róla, hogy a gyártás Belgiumban még nem állt le teljesen. E jogszabály alól is vannak kibúvók. Tovább kell haladnunk e fegyverek betiltásával. A tagállamoknak egy tilalom irányában kell haladniuk, és a Tanácsnak meg kell védenie az itt rögzített világos álláspontot. Csak így biztosítható, hogy 2008-ban valóban megállapodás szülessék."@hu11
". Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, il processo di Oslo offre un’opportunità storica per raggiungere un accordo internazionale, non solo una dichiarazione, ma un accordo internazionale, che vieti le bombe a grappolo. Per vent’anni sono comparse campagne e iniziative internazionali, ma si sono ripetutamente impantanate nella palude diplomatica degli interessi militari ed economici. Ora abbiamo la possibilità di ottenere un accordo nel 2008. Quest’azione non richiede solo il sostegno del Parlamento, che mostra una posizione chiara in questo caso mediante tutti i gruppi parlamentari. Sono stato lieto e interessato per aver sentito, Commissario Ferrero-Waldner, che anche la Commissione approva questa posizione, che è la più gradita. Ora il Consiglio ha bisogno di seguire la precisa posizione adottata dal Parlamento e dalla Commissione; è un aspetto molto importante. Non si tratta soltanto di vietare l’uso e il deposito delle bombe a grappolo e il commercio di queste armi, ma anche della loro produzione. Dovremmo abolire la produzione di queste bombe, e l’Unione europea è tuttora uno dei principali produttori di queste armi. Si fabbricano ancora in Germania, nel Regno Unito, in Francia, Spagna e Belgio. In quest’ultimo paese e in Austria è ora stata adottata una legislazione per vietare la produzione, ma so che in Belgio non è stata interrotta del tutto. Anche in questa legislazione sono presenti lacune. Dobbiamo insistere sull’interdizione di queste armi. Gli Stati membri devono avanzare verso un divieto, e il Consiglio deve difendere la chiara posizione espressa in quest’Aula. Questo è l’unico modo per garantire che, nel 2008, raggiungeremo veramente un accordo."@it12
". Gerb. pirmininke, Komisijos nare, gerbiamieji Parlamento nariai, Oslo procesas suteikia istorinę galimybę siekti tarptautinio susitarimo – ne tiesiog deklaracijos, bet tarptautinio susitarimo – uždrausti kasetines bombas. Du dešimtmečius trukusios kampanijos ir tarptautinės iniciatyvos visuomet paskęsdavo diplomatinėje karinių ir ekonominių interesų pelkėje. Dabar mes turime galimybę pasiekti susitarimą 2008 m. Tam reikalinga ne tik Parlamento, kuriame visos parlamentinės frakcijos laikosi aiškios pozicijos, parama. Mane pradžiugino B. Ferrero-Waldner žodžiai, kad Komisija taip pat pritaria šiai pozicijai, ir tai yra labai džiugu. Taryba turėtų laikytis aiškios pozicijos, kuriai pritarė Parlamentas ir Komisija. Tai nėra tik kasetinių bombų atsargų ir naudojimo ir prekybos, bet ir šios ginkluotės gamybos draudimo klausimas. Mes turėtume uždrausti šių bombų gamybą, tačiau Europos Sąjunga tebėra viena pagrindinių šių ginklų gamintojų. Jos vis dar gaminamos Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Šiuo metu Belgijoje ir Austrijoje priimti teisės aktai, draudžiantys jų gamybą, tačiau mano žiniomis gamyba Belgijoje nėra visiškai sustabdyta. Šiame įstatyme taip pat yra ir spragų. Būtina uždrausti naudoti šiuos ginklus. Taryba privalo apsaugoti aiškią poziciją, kuri buvo čia pateikta. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti, kad 2008 m. mes pagaliau turėtume susitarimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Oslo process sniedz vēsturisku iespēju panākt starptautisku nolīgumu – ne tikai deklarāciju, bet starptautisku nolīgumu –, ar kuru aizliedz kasešu bumbas. Divus gadu desmitus ir bijušas kampaņas un starptautiskas iniciatīvas, bet tās atkārtoti iestigušas militāro un ekonomisko interešu diplomātiskajā purvā. Tagad mums ir iespēja panākt nolīgumu 2008. gadā. Tam ir nepieciešams atbalsts ne tikai no Parlamenta, kuram ir skaidra nostāja šajā jautājumā visās parlamentārajās grupās. Es biju ļoti gandarīts un ieinteresēts dzirdēt to kundze, ka Komisija arī atbalsta šo nostāju, kas ir novērtējams visatzinīgāk. Padomei tagad ir jāievēro tā skaidrā nostāja, kuru ir pieņēmis Parlaments un Komisija, tas ir ļoti svarīgi. Tas nav tikai par kasešu bumbu izmantošanas un krājumu veidošanas un šo ieroču tirdzniecības aizliegšanu, tas ir arī par ražošanu. Mums ir jābūt aizliegumam par šo bumbu ražošanu un Eiropas Savienība joprojām ir viens no galvenajiem šo ieroču ražotājiem. Tos joprojām ražo Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Spānijā un Beļģijā. Beļģijā un Austrijā tagad ir pieņemti tiesību akti, lai aizliegtu ražošanu, bet es zinu, ka Beļģijā ražošana vēl pilnībā nav pārtraukta. Šajos tiesību aktos arī ir trūkumi. Mums ir jāpaātrina šo ieroču aizliegums. Dalībvalstīm ir jāvirzās uz aizliegumu un Padomei ir jāatbalsta tā skaidrā nostāja, kas šeit ir izklāstīta. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt to, ka 2008. gadā mēs faktiski panāktu nolīgumu."@lv13
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Oslo-Prozess eröffnet eine historische Chance, zu einem internationalen Vertrag – nicht nur zu irgendeiner Erklärung, sondern zu einem internationalen Vertrag – über die Ächtung der Streubomben zu kommen. Es gab zwei Jahrzehnte lang Kampagnen, internationale Initiativen, die immer wieder im diplomatischen Gestrüpp von militärischen und wirtschaftlichen Interessen steckengeblieben sind. Jetzt haben wir die Chance, 2008 einen solchen Vertrag zu erreichen. Das bedarf der Unterstützung nicht nur des Parlaments, das hier über alle Fraktionen hinweg eine klare Position einnimmt. Ich habe mit Interesse und Freude gehört, Frau Ferrero-Waldner, dass die Kommission diese Haltung unterstützt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass der Rat dieser klaren Haltung von Parlament und Kommission folgt. Denn es geht ja nicht nur um den Einsatz und die Lagerung von Streubomben und den Handel damit, die geächtet werden sollen, sondern es geht auch um die Produktion. Die Produktion dieser Bomben soll verboten werden, und nach wie vor ist die Europäische Union einer der Hauptproduzenten dieser Waffen. In Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich, in Spanien, in Belgien werden diese Waffen nach wie vor produziert. In Belgien und Österreich hat es jetzt ein Gesetz zum Verbot der Produktion gegeben, aber ich weiß, dass die Produktion in Belgien noch immer nicht gestoppt ist. Auch dieses Gesetz hat Lücken. Wir müssen vorangehen in der Ächtung dieser Waffen. Die Mitgliedstaaten müssen vorangehen in der Ächtung dieser Waffen, und der Rat muss diese klare Position, die hier formuliert wird, aufnehmen. Dann können wir gemeinsam erreichen, dass wir 2008 diesen Vertrag abschließen können!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, het proces van Oslo is een historische gelegenheid om een internationale overeenkomst – niet slechts een verklaring, maar een internationale overeenkomst – tot uitbanning van clusterbommen te sluiten. Twee decennia lang zijn er campagnes en internationale initiatieven geweest, maar deze zijn herhaaldelijk vastgelopen in de diplomatische modder van militaire en economische belangen. Nu hebben we de gelegenheid om in 2008 tot een overeenkomst te komen. Dit vereist niet alleen de steun van het Parlement, dat een duidelijk standpunt heeft waar alle parlementaire groepen achter staan. Met interesse en genoegen vernam ik, mevrouw Ferrero-Waldner, dat de Commissie dit standpunt ook steunt, hetgeen zeer verheugend is. De Raad moet zich nu ook scharen achter de heldere opvatting van het Parlement en de Commissie; dat is zeer belangrijk. Het gaat niet alleen om het verbieden van het gebruik en de aanleg van voorraden van clusterbommen en de handel in deze wapens; het gaat ook om de productie. Er moet een verbod komen op de productie van deze bommen en de Europese Unie is nog steeds een van de belangrijkste producenten van deze wapens. Ze worden nog altijd vervaardigd in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en België. In België en Oostenrijk is er nu wetgeving aangenomen om de productie uit te bannen, maar ik weet dat de productie in België nog steeds niet volledig gestaakt is. Ook in deze wetgeving zitten mazen. We moeten het verbod op deze wapens erdoor drukken. De lidstaten moeten richting een verbod gaan en de Raad moet zijn steun verlenen aan het duidelijke standpunt dat hier is verkondigd. Dat is de enige manier waarop we in 2008 daadwerkelijk een overeenkomst kunnen sluiten."@nl3
". Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Proces z Oslo oferuje nam historyczną szansę na osiągnięcie międzynarodowego porozumienia, nie tylko deklaracji, ale właśnie międzynarodowego porozumienia, w sprawie zakazu stosowania amunicji kasetowej. Przez dwa dziesięciolecia prowadzono kampanie i działania międzynarodowe, lecz grzęzły one w dyplomatycznym bagnie militarnych i gospodarczych interesów. Teraz mamy okazję dojść do porozumienia w roku 2008. Będzie to wymagać wsparcia ze strony Parlamentu, którego stanowisko jest jasne wśród wszystkich grup parlamentarnych. Z zadowoleniem i wielkim zainteresowaniem przyjąłem wypowiedź pani komisarz Ferrero-Waldner, z której wynika, że Komisja również popiera to, jakże słuszne, stanowisko. Bardzo ważne jest, aby teraz również Rada poszła tą jasno określoną drogą, która została już przyjęta przez Parlament i Komisję. Nie chodzi tylko o zakaz stosowania i składowania amunicji kasetowej oraz handel tą bronią - gra toczy się też o produkcję. Wprowadzić należy zakaz produkcji, a Unia Europejska wciąż jest jednym z głównych producentów tych pocisków. Wciąż wytwarza się je w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii i Belgii. Belgia i Austria przyjęły właśnie ustawę zakazującą produkcji, lecz wiadomo mi, że w Belgii produkcja nie ustała całkowicie. Również w tym ustawodawstwie są luki. Musimy kłaść nacisk na wprowadzenie zakazu. Działania państw członkowskich muszą ku temu zmierzać, a Rada powinna bronić jasnego stanowiska, które zostało tu wyłożone. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy zapewnić osiągnięcie porozumienia w roku 2008."@pl16
". Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, o processo de Oslo constitui uma oportunidade histórica para alcançarmos um tratado internacional - não apenas uma declaração, mas um tratado internacional - para a proibição das bombas de fragmentação. Durante duas décadas houve campanhas e iniciativas internacionais, que acabaram repetidamente por se afundar no pântano diplomático de interesses militares e económicos. Agora temos a oportunidade de alcançarmos um tratado em 2008. Isso requer o apoio não só do Parlamento, que assume uma posição clara partilhada por todos os grupos parlamentares. Causou-me grande satisfação e interesse, Senhora Comissária Ferrero-Waldner, saber que a Comissão apoia esta posição, o que é muito louvável. Agora o Conselho também tem de seguir a posição clara adoptada pelo Parlamento e pela Comissão. Isso é muito importante. Não se trata apenas de proibir a utilização e o armazenamento de bombas de fragmentação, bem como o comércio destas armas, mas também está em causa a sua produção. A produção destas bombas deveria ser proibida, mas a União Europeia é ainda um dos maiores fabricantes destas armas, que continuam a ser produzidas na Alemanha, no Reino Unido, em França, em Espanha e na Bélgica. Na Bélgica e na Áustria foi entretanto adoptada legislação que proíbe a sua produção, mas eu sei que a produção ainda não foi totalmente suspensa na Bélgica. Também esta legislação tem lacunas. Temos de levar por diante a proibição destas armas. Os Estados-Membros têm de avançar para essa proibição e o Conselho tem de defender a posição clara que aqui foi adoptada. Só assim poderemos assegurar que o tratado seja efectivamente celebrado em 2008."@pt17
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Oslo-Prozess eröffnet eine historische Chance, zu einem internationalen Vertrag – nicht nur zu irgendeiner Erklärung, sondern zu einem internationalen Vertrag – über die Ächtung der Streubomben zu kommen. Es gab zwei Jahrzehnte lang Kampagnen, internationale Initiativen, die immer wieder im diplomatischen Gestrüpp von militärischen und wirtschaftlichen Interessen steckengeblieben sind. Jetzt haben wir die Chance, 2008 einen solchen Vertrag zu erreichen. Das bedarf der Unterstützung nicht nur des Parlaments, das hier über alle Fraktionen hinweg eine klare Position einnimmt. Ich habe mit Interesse und Freude gehört, Frau Ferrero-Waldner, dass die Kommission diese Haltung unterstützt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass der Rat dieser klaren Haltung von Parlament und Kommission folgt. Denn es geht ja nicht nur um den Einsatz und die Lagerung von Streubomben und den Handel damit, die geächtet werden sollen, sondern es geht auch um die Produktion. Die Produktion dieser Bomben soll verboten werden, und nach wie vor ist die Europäische Union einer der Hauptproduzenten dieser Waffen. In Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich, in Spanien, in Belgien werden diese Waffen nach wie vor produziert. In Belgien und Österreich hat es jetzt ein Gesetz zum Verbot der Produktion gegeben, aber ich weiß, dass die Produktion in Belgien noch immer nicht gestoppt ist. Auch dieses Gesetz hat Lücken. Wir müssen vorangehen in der Ächtung dieser Waffen. Die Mitgliedstaaten müssen vorangehen in der Ächtung dieser Waffen, und der Rat muss diese klare Position, die hier formuliert wird, aufnehmen. Dann können wir gemeinsam erreichen, dass wir 2008 diesen Vertrag abschließen können!"@ro18
". Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážené dámy a vážení páni, proces z Osla predstavuje historickú príležitosť dosiahnuť medzinárodnú dohodu – nielen deklaráciu, ale aj medzinárodnú dohodu – o zákaze kazetovej munície. Dvadsať rokov prebiehali kampane a medzinárodné iniciatívy, opakovane však uviazli v diplomatickom bahne vojenských a hospodárskych záujmov. Teraz máme príležitosť dosiahnuť dohodu v roku 2008. Vyžaduje si to nielen podporu Parlamentu, ktorý má k tomu jasné stanovisko v rámci všetkých parlamentných skupín. Pani Ferrerová-Waldnerová, s potešením a so záujmom som si vypočul, že Komisia takisto podporuje toto stanovisko, čo veľmi vítam. Je veľmi dôležité, aby Rada teraz nasledovala jasné stanovisko, ktoré prijali Parlament a Komisia. Nejde iba o zákaz používania a vytvárania zásob kazetovej munície a obchodovanie s touto muníciou; ide aj o jej produkciu. Mali by sme mať zákaz produkcie tejto munície a Európska únia je stále jedným z najväčších výrobcov týchto zbraní. Stále sa vyrábajú v Nemecku, Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, v Španielsku a Belgicku. V Belgicku a Rakúsku sa teraz prijali právne predpisy zakazujúce produkciu, viem však, že táto produkcia sa v Belgicku ešte stále úplne neskončila. V týchto právnych predpisoch sú takisto nedostatky. Musíme presadzovať zákaz týchto zbraní. Členské štáty sa musia usilovať o tento zákaz a Rada musí zaujať jasné stanovisko, ktoré tu bolo uvedené. Je to jediným spôsobom, akým možno zabezpečiť dosiahnutie skutočnej dohody v roku 2008."@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, proces iz Osla ponuja zgodovinsko priložnost, da dosežemo mednarodni sporazum o prepovedi kasetnih bomb, ki ne bo le deklaracija, ampak dejansko mednarodni sporazum. Dve desetletji so se izvajale kampanje in so obstajale mednarodne pobude, vendar so se vedno znova izgubile v diplomatskem močvirju vojaških in gospodarskih interesov. Zdaj imamo priložnost, da leta 2008 dosežemo sporazum. To zahteva podporo ne samo Parlamenta, ki ima pri tem jasno stališče, skupno vsem parlamentarnim skupinam. Z veseljem in zanimanjem sem izvedel, gospa Ferrero-Waldner, da to stališče podpira tudi Komisija, kar je zelo dobrodošlo. Svet mora zdaj upoštevati jasno stališče, ki sta ga sprejela Parlament in Komisija, to je zelo pomembno. Ne gre le za prepoved uporabe in kopičenja kasetnih bomb ter trgovine s tem orožjem, gre tudi za proizvodnjo. Prepovedati moramo proizvodnjo teh bomb, vendar ja Evropska unija še vedno ena od glavnih proizvajalk tega orožja. Še vedno ga proizvajajo v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Španiji in Belgiji. V Belgiji in Avstriji se je zdaj sprejela zakonodaja za prepoved proizvodnje, vendar vem, da se v Belgiji proizvodnja še ni v celoti ustavila. V tej zakonodaji so tudi vrzeli. Prepoved tega orožja moramo pospešiti. Države članice morajo uvesti prepoved in Svet mora braniti jasno stališče, ki se je tukaj določilo. Le tako bomo zagotovili, da se bo leta 2008 dejansko dosegel sporazum."@sl20
". Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Osloprocessen ger en historisk möjlighet att nå en internationell överenskommelse – inte bara en förklaring, utan en internationell överenskommelse – om förbud mot klusterbomber. I två decennier har kampanjer och internationella initiativ genomförts, men dessa har gång på gång kört fast i den diplomatiska dy som militära och ekonomiska intressen utgör. Nu har vi en möjlighet att nå en överenskommelse under 2008. Detta kräver stöd inte bara från parlamentet, som har en tydlig ståndpunkt i denna fråga tvärs över alla parlamentsgrupper. Fru Ferrero-Waldner! Jag blev mycket glad över att höra att kommissionen också stöder denna ytterst välkomna ståndpunkt. Nu måste rådet följa den tydliga hållning som parlamentet och kommissionen har antagit. Detta är mycket viktigt. Det handlar inte bara om att förbjuda användning och lagring av klusterbomber, och handel med sådana vapen, utan också om produktion. Vi borde ha ett förbud mot produktion av klusterbomber, och EU är fortfarande en av de största producenterna av klustervapen, som fortsätter att tillverkas i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Belgien. Nu har Belgien och Österrike antagit lagstiftning för att förbjuda produktionen, men jag vet att den ännu inte har stoppats helt i Belgien. Det finns kryphål också i denna lagstiftning. Vi måste pressa på för ett förbud mot klustervapen. Medlemsstaterna måste sträva efter ett förbud och rådet måste försvara den tydliga ståndpunkt som har fastställts här. Det är enda sättet att se till att vi verkligen får ett avtal under 2008."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph