Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-381"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-381"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, civilians – many of them children – are indiscriminately killed or injured by cluster bombs. Dreams are shattered and lives are destroyed. Take the case of the Iraqi boy, Ahmed Kamel. Attracted by a shiny object, Ahmed picked up a bomblet and it exploded. He lost both of his hands and his sight. How is a 12-year-old supposed to make sense of this? And yet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States. Horrifyingly, at least 10 EU Member States are producing these weapons: France, Spain, Greece, Italy, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Sweden and Bulgaria. It is my view that these countries, as well as those that have used them, including the UK, have blood on their hands. Whilst I welcome moves by countries such as Belgium to establish national legislation to ban cluster munitions, all other EU Member States must follow suit. I urge the Council and the Commission to endorse the Oslo Process, as we have already called on them to do. Diplomatic manoeuvres by the UK Government and others to suggest there are ‘dumb’ and ‘smart’ cluster munitions must be given short shrift – they all kill and maim. The word ‘smart’ could not be more misleading or more inappropriate. We need an immediate moratorium on the use, investment, stockpiling, production, transfer or export of all cluster munitions by all EU Member States. All states which have used them must accept responsibility for their clearance, and the Commission must urgently increase financial assistance to the communities affected by unexploded bomblets. I urge you all to support this resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, kazetová munice bez rozdílu zabíjí nebo způsobuje zranění civilistům, mezi nimiž je mnoho dětí. Ničí sny a ničí životy. Jako příklad uvedu iráckého chlapce Ahmeda Kamela. Ahmeda zaujal lesklý předmět, zdvihl granát, a ten vybuchl. Ztratil obě ruce a tvář. Jak to má dvanáctiletý chlapec pochopit? A ještě šokující skutečnost, totiž že zásoby kazetové munice se vytváří v 15 členských státech EU. Je děsivé, že nejméně 10 členských států EU tyto zbraně vyrábí: Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Bulharsko. Podle mého názoru mají tyto země, včetně zemí, které tuto munici používají, včetně Spojeného království, na rukou krev. I když vítám pokrok některých zemí jakou je například Belgie zavést vnitrostátní právní předpisy zakazující kazetovou munici, měly by tak učinit všechny členské státy EU. Vyzývám Radu a Komisi, aby schválily proces z Osla, jak jsme je už vyzvali. Diplomatické manévry vlády Spojeného království a jiných, které tvrdí, že existuje „hloupá“ a „inteligentní“ kazetová munice, musí okamžitě skončit – všechna tato munice zabíjí a zohavuje. Slovo „inteligentní“ by nemohlo být víc klamné a nepatřičné. Potřebujeme okamžité moratorium na používání, investice, vytváření zásob, výrobu, přepravu nebo vývoz jakékoliv kazetové munice ve všech členských státech. Všechny státy, které tuto munici používaly, musí přijmout odpovědnost za jejich odstranění, a Komise musí bezodkladně zvýšit finanční pomoc pro společenství, které jsou zasažené nevybuchnutou munici. Vyzývám vás, abyste toto usnesení podpořili."@cs1
"Fru formand! Civile, mange af dem børn, dræbes eller kvæstes vilkårligt af klyngebomber. Drømme knuses og liv ødelægges. Tag som eksempel den irakiske dreng Ahmed Kamel. Ahmed fik øje på noget, der skinnede, og samlede en småbombe op, hvorefter den eksploderede. Han mistede begge hænder og blev blind. Hvordan skulle en 12-årig kunne få det til at give mening? På trods heraf er den chokerende sandhed, at over 15 af EU's medlemsstater har klyngeammunition på lager. Endnu mere grusomt er det, at mindst 10 medlemsstater fremstiller disse våben. Frankrig, Spanien, Grækenland, Italien, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet, Sverige og Bulgarien. Efter min mening har disse lande blod på hænderne, og det samme gælder dem, der har brugt disse våben, herunder Det Forenede Kongerige. Jeg hilser velkommen, at Belgien vil indføre national lovgivning, der forbyder klyngeammunition, men EU's øvrige medlemsstater er også nødt til at gøre det. Jeg beder indtrængende Rådet og Kommissionen til at støtte Osloprocessen, som vi allerede har opfordret dem til at gøre. Vi må gøre kort proces med diplomatiske manøvrer fra den britiske regerings og andres side, der antyder, at der findes "dum" og "intelligent" klyngeammunition - det dræber og lemlæster alt sammen. Ordet "intelligent" kunne ikke være mere vildledende eller mere upassende. Der er brug for et øjeblikkeligt moratorium for brug af, investering i, oplagring, produktion, overførsel og eksport af alle former for klyngeammunition for alle EU's medlemsstater. Alle stater, der har brugt dem, må påtage sig ansvaret for at fjerne dem, og Kommissionen skal så hurtigt som muligt forøge den økonomiske hjælp til de samfund, der påvirkes af ueksploderede småbomber. Jeg opfordrer indtrængende Dem alle til at støtte denne beslutning."@da2
". Frau Präsidentin! Durch Streubomben werden unterschiedslos Zivilisten getötet oder verwundet, darunter auch viele Kinder. Es werden Träume zerstört und Leben vernichtet. Nehmen Sie das Beispiel des irakischen Jungen, Ahmed Kamel. Neugierig geworden durch einen glänzenden Gegenstand, nahm Ahmed eine kleine Bombe auf, und da explodierte sie. Er verlor beide Hände und sein Augenlicht. Wie soll ein Zwölfjähriger damit klarkommen? Und dennoch haben wir es mit der schockierenden Tatsache zu tun, dass in mehr als 15 EU-Mitgliedstaaten Streumunitionsvorräte gelagert werden. Entsetzlich dabei ist, dass mindestens zehn EU-Mitgliedstaaten solche Waffen herstellen: Frankreich, Spanien, Griechenland, Italien, die Niederlande, Polen, Rumänien, die Slowakei, Schweden und Bulgarien. Mein Standpunkt ist, dass sowohl diese Länder als auch diejenigen, die solche Waffen eingesetzt haben, einschließlich Großbritannien, Blut an ihren Händen haben. Ich begrüße Schritte von Ländern wie Belgien zur Einführung innerstaatlicher Rechtsvorschriften zum Verbot von Streumunition, aber alle anderen EU-Mitgliedstaaten müssen diesem Beispiel folgen. Ich appelliere dringend an den Rat und die Kommission, sich dem Oslo-Prozess anzuschließen, denn dazu hatten wir sie ja bereits aufgefordert. Mit diplomatischen Manövern der britischen Regierung und von anderer Seite, wo behauptet wird, es gäbe „dumme“ und „intelligente“ Streumunition, muss kurzer Prozess gemacht werden – sie alle töten und verstümmeln. Das Wort „intelligent“ könnte nicht irreführender oder unangebrachter sein. Wir brauchen ein sofortiges Moratorium aller EU-Mitgliedstaaten für den Einsatz, die Finanzierung, die Lagerung, die Produktion, den Umschlag oder die Ausfuhr jeglicher Streumunition. Alle Staaten, die solche Waffen eingesetzt haben, müssen die Verantwortung für ihre Räumung übernehmen, und die Kommission muss dringend die finanzielle Unterstützung für die von nicht gezündeten Kleinbomben betroffenen Bevölkerungsgruppen aufstocken. Ich bitte Sie alle, diese Entschließung zu unterstützen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, άμαχος πληθυσμός – μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά – σκοτώνονται αδιακρίτως ή τραυματίζονται από βόμβες διασποράς. Όνειρα θρυμματίζονται και ζωές καταστρέφονται. Ας πάρουμε την περίπτωση του αγοριού από το Ιράκ, του Ahmed Kamel. Ένα γυαλιστερό αντικείμενο τράβηξε την προσοχή του, ο Ahmed σήκωσε από το έδαφος ένα βομβίδιο, το οποίο εξερράγη. Έχασε και τα δυο χέρια και την όρασή του. Με ποιον τρόπο υποτίθεται πως ένα δωδεκάχρονο παιδί θα καταλάβει κάτι από όλο αυτό; Και παρόλα αυτά εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι πυρομαχικά διασποράς βρίσκονται αποθηκευμένα σε περισσότερα από 15 κράτη μέλη της ΕΕ. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι τουλάχιστον 10 κράτη μέλη της ΕΕ παράγουν αυτά τα όπλα: Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Βουλγαρία. Άποψή μου είναι ότι αυτές οι χώρες, καθώς και αυτές που τα χρησιμοποίησαν, συμπεριλαμβανόμενου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Ενώ χαιρετίζω κινήσεις από χώρες όπως το Βέλγιο για την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την απαγόρευση πυρομαχικών διασποράς, όλα τα άλλα κράτη της ΕΕ πρέπει να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Ζητώ από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν τη διαδικασία του Όσλο, όπως ήδη τους έχουμε ζητήσει να πράξουν. Διπλωματικοί ελιγμοί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλους οι οποίοι προτείνουν να υπάρχουν «χαζά» και «έξυπνα» πυρομαχικά διασποράς δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη – όλα αυτά σκοτώνουν και τραυματίζουν. Η λέξη «έξυπνα» δεν θα μπορούσε να είναι πιο παραπλανητική ή πιο ακατάλληλη. Χρειαζόμαστε μια άμεση αναστολή της χρήσης, επένδυσης, αποθήκευσης, παραγωγής, μεταφοράς ή εξαγωγής όλων των πυρομαχικών διασποράς από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όλα τα κράτη που τα χρησιμοποίησαν πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της απομάκρυνσής τους και η Επιτροπή πρέπει επειγόντως να αυξήσει τη χρηματοδοτική βοήθεια στις κοινότητες που επηρεάζονται από μη εκραγέντα βομβίδια. Ζητώ από όλους σας να στηρίξετε αυτό το ψήφισμα."@el10
"Señora Presidenta, las bombas de racimo producen de forma indiscriminada heridos y muertos en la población civil, en muchos casos, niños, que frustran sueños y destruyen vidas. Pongamos el caso del niño iraquí Ahmed Kamel. Atraído por un objeto que brillaba, Ahmed cogió una minibomba, que le explotó. Perdió las dos manos y la vista. ¿Cómo se supone que puede entender algo así un niño de 12 años? Y lo sorprendente es que las bombas de racimo se almacenan en más de 15 Estados miembros de la UE. Es terrible, pero al menos 10 Estados miembros de la UE siguen fabricando estas armas: Francia, España, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Bulgaria. En mi opinión, esos países, así como los que utilizan esas armas, entre ellos el Reino Unido, tienen las manos manchadas de sangre. Aunque acojo con satisfacción la decisión de algunos países como Bélgica de establecer legislación nacional para prohibir las bombas de racimo, todos los demás Estados miembros de la UE tienen que seguir su ejemplo. Insto al Consejo y a la Comisión a que apoyen el Proceso de Oslo, como ya les hemos pedido que hagan. Los argumentos diplomáticos del Gobierno británico y de otros basados en la afirmación de que hay bombas de racimo «tontas» y otras «inteligentes» tienen que rechazarse sin miramientos: todas ellas matan y mutilan. El calificativo de «inteligente» no puede ser más engañoso e inadecuado. Necesitamos una moratoria inmediata sobre el uso, la inversión, el almacenamiento, la fabricación, el transporte y la exportación de todo tipo de municiones de racimo en todos los Estados miembros de la UE. Todos los Estados que las hayan utilizado tienen que asumir la responsabilidad de su eliminación, y la Comisión tiene que aumentar urgentemente la ayuda económica a las comunidades afectadas por minibombas sin explotar. Les ruego a todos que apoyen esta resolución."@es21
"Austatud juhataja, tsiviilisikute seas, sealhulgas nende seas, kes kassettlahingumoona kaudu valimatult surma või vigastada saavad, on palju lapsi. Unistused purunevad ja elud hävinevad. Võtke Iraagi poisi Ahmed Kameli juhtum. Ta lähenes säravale objektile, korjas selle üles ja see lõhkes. Ta kaotas mõlemad käed ja nägemise. Kuidas 12aastane poiss peaks sellest aru saama? Ja ometi on šokeeriv asjaolu, et kassettlahingumoona varud on rohkem kui 15 ELi liikmesriigis. Hirmutav on see, et vähemalt 10 ELi liikmesriigis neid relvi toodetakse: Prantsusmaal, Hispaanias, Kreekas, Itaalias, Madalmaades, Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Rootsis ja Bulgaarias. Minu arvamus on, et nii nende riikide kui ka neid relvi kasutanud riikide käed on verised. Ma tervitan selliste riikide nagu Belgia ettevõtmist keelustada kassettlahingumoon riikliku õigusaktiga ja kõik teised ELi liikmesriigid peavad eeskuju järgima. Ma kutsun nõukogu ja komisjoni üles kiitma heaks Oslo protsess, nii nagu me juba neile selle üleskutse oleme esitanud. Ühendkuningriigi ja teiste riikide diplomaatilistele käikudele, et teha vahet „rumala” ja „targa” kassettlahingumoona vahel, ei tohi tähelepanu osutada – kõik pommid tapavad ja vigastavad. Sõna „tark” on siin äärmiselt petlik ja ebasobiv. On vaja, et kõik ELi liikmesriigid kehtestaksid kohe mis tahes kassettlahingumoona kasutamise, sellesse investeerimise, selle varumise, tootmise, üleandmise või ekspordi keelu. Kõik riigid, kes kassettlahingumoona on kasutanud, peavad võtma endale vastutuse kõnealuse lahingumoona kõrvaldamise eest ja komisjonil tuleb kiiresti suurendada rahalist abi kogukondadele, kes on lõhkemata lahingumoona tõttu kannatada saanud. Ma kutsun teid kõiki üles seda resolutsiooni toetama."@et5
"Arvoisa puhemies, rypälepommit tappavat ja haavoittavat erottelematta siviilejä, joista monet ovat lapsia. Ne tuhoavat unelmia ja elämiä. Ottakaamme esimerkiksi irakilaisen pojan Ahmed Kamelin tapaus. Kiiltävän esineen houkuttelemana Ahmed tarttui tytärammukseen, joka räjähti. Hän menetti molemmat kätensä ja näkönsä. Kuinka 12-vuotiaan voidaan odottaa ymmärtävän tämän asian? Kuitenkin järkyttävä totuus on, että rypäleammuksia varastoidaan yli 15:ssä unionin jäsenvaltiossa. Pöyristyttävää on myös se, että ainakin kymmenen EU:n jäsenvaltiota valmistaa tällaisia aseita: Ranska, Espanja, Kreikka, Italia, Alankomaat, Puola, Romania, Slovakia, Ruotsi ja Bulgaria. Minun näkemykseni mukaan kaikilla näillä mailla sekä aseita käyttäneillä mailla, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien, on verta käsissään. Olen tyytyväinen tiettyjen maiden kuten Belgian aloitteisiin rypäleammusten kieltämiseksi kansallisessa lainsäädännössä, mutta kaikkien muiden EU:n jäsenvaltioiden on seurattava perässä. Kehotan painokkaasti neuvostoa ja komissiota tukemaan Oslon prosessia, johon olemme kehottaneet niitä jo aiemmin. Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden hallitusten diplomaattinen taktiikka, jonka mukaan rypäleammuksia olisi sekä ”älykkäitä” että ”tyhmiä”, on jätettävä omaan arvoonsa – ne kaikki tappavat ja vammauttavat. Termi ”älykäs” ei voisi olla harhaanjohtavampi tai sopimattomampi. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on keskeytettävä välittömästi kaikenlaisten rypäleammusten käyttö, rahoittaminen, varastointi, valmistaminen, siirtäminen ja vieminen. Kaikkien tällaisia ammuksia käyttäneiden valtioiden on kannettava vastuunsa ammusten raivaamisesta ja komission on pikaisesti lisättävä taloudellista tukea räjähtämättömistä rypäleammuksista kärsiville yhteisöille. Kannustan teitä kaikkia tukemaan tätä päätöslauselmaa."@fi7
"Madame la Présidente, des civils, dont une grande partie d'enfants, sont tués ou blessés au hasard par des bombes à dispersion. Des rêves sont brisés et des vies détruites. Prenons le cas du petit Iraquien Ahmed Kamel. Attiré par un objet brillant, Ahmed a ramassé une petite bombe, qui a alors explosé, lui faisant perdre ses deux mains et la vue. Comment un enfant de 12 ans pourrait-il comprendre une chose pareille? S'il est un fait choquant, c'est que des munitions à dispersion sont stockées dans plus de 15 États membres de l'UE. Il faut savoir aussi, chose encore plus horrible, qu'au moins 10 États membres fabriquent ces armes: la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède et la Bulgarie. J'estime que ces pays ainsi que ceux qui ont utilisé ces armes, y compris le Royaume-Uni, ont du sang sur les mains. Je salue les initiatives prises par des pays comme la Belgique pour établir une législation nationale interdisant les munitions à dispersion, et appelle tous les autres membres de l'UE à en faire autant. Je demande instamment au Conseil et à la Commission d'adopter le processus d'Oslo, un appel que nous leur avons déjà lancé. Les manœuvres diplomatiques du gouvernement britannique et d'autres suggérant l'existence de munitions à dispersion «intelligentes» et «bêtes» ne peuvent être tolérées: ces munitions sont toutes synonymes de mort et de mutilation. Le terme «intelligent» appliqué à ces engins ne saurait être plus trompeur ni déplacé. Nous avons besoin immédiatement d'un moratoire sur l'utilisation, le financement, le stockage, la production, le transfert ou l'exportation de toutes les munitions à dispersion par tous les États membres de l'UE. Tous les États qui en ont fait usage doivent accepter la responsabilité du nettoyage des zones touchées, et la Commission doit de toute urgence augmenter son aide financière aux communautés affectées par les petites bombes non explosées. Je vous appelle tous instamment à soutenir cette résolution."@fr8
"Elnök asszony, a repeszbombák válogatás nélkül ölik vagy sebesítik meg a polgári lakosokat, gyakran gyermekeket. Álmok foszlanak szerte és életek pusztulnak el. Vegyük csak az iraki fiú, Ahmed Kamel esetét. Ahmed figyelmét megragadta egy csillogó tárgy, felszedett tehát egy töltetet és az felrobbant. A fiú elvesztette mindkét kezét és a látását. Hogy értheti meg ezt egy 12 éves fiú? Ennek ellenére az a sokkoló valóság, hogy több mint 15 uniós tagállamnak vannak repeszbomba-készletei. Hátborzongató, hogy legalább 10 uniós tagállam – Franciaország, Spanyolország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Svédország és Bulgária – még mindig előállít ilyen fegyvereket. Úgy gondolom, hogy a repeszbombákat előállító és használó országok kezéhez – beleértve az Egyesült Királyságot – vér tapad. Üdvözlöm, hogy egyes országok, mint Belgium, nemzeti jogszabályban tiltották be a repeszbombákat, de minden uniós tagállamnak hasonlóképp kell cselekednie. Sürgetem a Tanácsot és a Bizottságot, hogy csatlakozzanak az oslói folyamathoz, amint már felszólítottuk őket erre korábban is. Rövid úton el kell utasítani az Egyesült Királyság kormányának és mások diplomáciai manővereit, melyek azt sugallják, hogy léteznek „néma” és „értelmes” repeszbombák is – a repeszbombák mind ölnek és megcsonkítanak. Az „értelmes” szó más nem is lehetne félrevezetőbb vagy oda nem illőbb. Az Európai Unió valamennyi tagállamában azonnali moratóriumot kell bevezetni minden repeszbomba használatára, felhalmozására, előállítására, szállítására, kivitelére és az ezekbe történő beruházásokra. Minden államnak, amely használt ilyen bombákat, fel kell vállalnia a felelősséget az aknamentesítésért, és Bizottságnak sürgősen fel kell emelnie a fel nem robbant töltetek által sújtott közösségeknek nyújtott pénzügyi segítség összegét. Kérem, támogassák ezt az állásfoglalást."@hu11
". Signora Presidente, i civili, fra cui molti bambini, rimangono indiscriminatamente uccisi o feriti da bombe a grappolo. Si spezzano sogni e si distruggono vite. Prendiamo il caso del bambino iracheno Ahmed Kamel. Attratto da un oggetto luccicante, Ahmed ha raccolto una bombetta ed è esplosa. Egli ha perso entrambe le mani e la vista. Come si può presumere che ciò abbia un senso per un bambino di 12 anni? E con tutto ciò, il fatto scioccante è che le munizioni a grappolo sono accumulate in depositi in oltre 15 Stati membri dell’UE. Ignobilmente, almeno 10 paesi membri dell’Unione europea sono produttori di queste armi: Francia, Spagna, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Bulgaria. Sono dell’avviso che questi paesi, come quelli che le usano, compreso il Regno Unito, abbiano del sangue sulle loro mani. Mentre accolgo con favore iniziative di paesi come il Belgio volte a stabilire una legislazione nazionale che vieti le munizioni a grappolo, tutti gli altri Stati membri devono fare lo stesso. Esorto il Consiglio e la Commissione a sostenere il processo di Oslo, poiché li abbiamo già invitati a farlo. Non si devono considerare le manovre diplomatiche, da parte del governo britannico e di altri, volte a suggerire che esistono munizioni a grappolo “stupide” e “intelligenti”: tutte uccidono e mutilano. Il termine “intelligente” non potrebbe essere più fuorviante o inappropriato. Occorre una moratoria immediata su utilizzo, investimenti, deposito, produzione, trasferimento o importazione di tutte le munizioni a grappolo da parte di tutti gli Stati membri dell’UE. Ogni paese che le ha impiegate deve accettare la propria responsabilità per la loro bonifica, e la Commissione deve aumentare con urgenza l’assistenza finanziaria alle comunità colpite da bombette inesplose. V’invito ad appoggiare questa risoluzione."@it12
"Gerb. pirmininke, kasetinės bombos žudo ir luošina civilius gyventojus, tarp kurių yra daug vaikų. Dūžta svajonės ir likimai. Štai irakiečio berniuko Ahmed Kamel pavyzdys. Suviliotas blizgučio, Ahmedas pakėlė nuo žemės bombą ir ji sprogo jo rankose. Jis neteko abiejų rankų ir regėjimo. Kaip 12-metis turėtų visa tai išgyventi? Vis dėlto šokiruoja tai, kad kasetinė ginkluotė yra saugojama daugiau negu 15 ES valstybių narių. Labiausiai baugina tai, kad šie ginklai gaminami mažiausiai 10 ES valstybių narių: Prancūzijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Švedijoje ir Bulgarijoje. Mano požiūriu šių valstybių, taip pat tų, kurios jas naudoja, tarp jų ir JK, vyriausybės yra susitepusios krauju. Pritariu kai kurių valstybių, pavyzdžiui, Belgijos pastangoms kurti teisės aktus, siekiant uždrausti kasetinės ginkluotės naudojimą. Visos kitos ES valstybės narės turėtų pasekti šiuo pavyzdžiu. Raginu Tarybą ir Komisiją pritarti Oslo procesui. Diplomatiniai JK ir kitų vyriausybių manevrai, teigiant, kad yra „atsilikusi“ ir „pažangi“ kasetinė ginkluotė, turi būti atmesti – visi šie ginklai žudo ir luošina. Žodžio „pažangi“ vartojimas čia yra visiškai nepriimtinas. Būtinas moratoriumas siekiant nedelsiant uždrausti kasetinės ginkluotės visose ES valstybėse narėse naudojimą, investicijas, perdavimą ir eksportą. Visos valstybės, kurios naudoja kasetinę ginkluotę turi imtis atsakomybės išvalyti teritorijas, o Komisija turėtų skubiai padidinti finansinę paramą bendruomenėms, kur yra likusių nesunaikintų bombų. Prašau jūsų pritarti šiai rezoliucijai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Civiliedzīvotājus – daudzus no tiem bērnus – ir, nešķirojot, nogalinājušas vai ievainojušas kasešu bumbas. Sapņi ir sagrauti un dzīves ir iznīcinātas. Kā, piemēram, zēna no Irākas gadījums. Spīdošā objekta pievilināts pacēla mazkalibra bumbu un tā uzsprāga. Viņš zaudēja abas rokas un redzi. Kā 12 gadus vecs bērns varētu saprast, ko nozīmē šāda bumba? Un tomēr šokējošais fakts, ka šī šķembu munīcija ir uzkrāta vairāk nekā 15 ES dalībvalstīs. Šausmīgi, ka vismaz 10 ES dalībvalstis ražo šos ieročus: Francija, Spānija, Grieķija, Itālija, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovākija, Zviedrija un Bulgārija. Manuprāt, šīm valstīm, kā arī tām valstīm, kuras ir izmantojušas šos ieročus, tostarp Apvienotajai Karalistei, uz rokām ir asinis. Lai gan es atzinīgi novērtēju valstu, kā, piemēram, Beļģijas iniciatīvas noteikt valsts likumus, lai aizliegtu šķembu munīciju, visām pārējām ES dalībvalstīm ir jārīkojas tāpat. Es mudinu Padomi un Komisiju atbalstīt Oslo procesu, kā mēs jau esam aicinājuši tās darīt. Apvienotās Karalistes valdības un citu diplomātiskiem manevriem apgalvot, ka ir „neinteliģentā” un „inteliģentā” šķembu munīcija, ir jāpievērš maz vērības – visi šie ieroči nogalina un sakropļo. Vārds „inteliģents” nevarētu būt vēl maldinošāks vai nepiemērotāks. Mums nepieciešams tūlītējs moratorijs attiecībā uz visa veida šķembu munīcijas izmantošanu, finansēšanu, krājumu veidošanu, ražošanu un nodošanu citām personām vai eksportēšanu, ko veic ES dalībvalstis. Visām valstīm, kuras ir izmantojušas šos ieročus, ir jāuzņemas atbildību par attīrīšanu no tiem un Komisijai nekavējoties jāpalielina finansiālais atbalsts kopienām, kuras cietušas no nesprāgušām mazkalibra bumbām. Es jūs visus mudinu atbalstīt šo rezolūciju."@lv13
"Madam President, civilians – many of them children – are indiscriminately killed or injured by cluster bombs. Dreams are shattered and lives are destroyed. Take the case of the Iraqi boy, Ahmed Kamel. Attracted by a shiny object, Ahmed picked up a bomblet and it exploded. He lost both of his hands and his sight. How is a 12-year-old supposed to make sense of this? And yet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States. Horrifyingly, at least 10 EU Member States are producing these weapons: France, Spain, Greece, Italy, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Sweden and Bulgaria. It is my view that these countries, as well as those that have used them, including the UK, have blood on their hands. Whilst I welcome moves by countries such as Belgium to establish national legislation to ban cluster munitions, all other EU Member States must follow suit. I urge the Council and the Commission to endorse the Oslo Process, as we have already called on them to do. Diplomatic manoeuvres by the UK Government and others to suggest there are ‘dumb’ and ‘smart’ cluster munitions must be given short shrift – they all kill and maim. The word ‘smart’ could not be more misleading or more inappropriate. We need an immediate moratorium on the use, investment, stockpiling, production, transfer or export of all cluster munitions by all EU Member States. All states which have used them must accept responsibility for their clearance, and the Commission must urgently increase financial assistance to the communities affected by unexploded bomblets. I urge you all to support this resolution."@mt15
". Voorzitter, burgers, waaronder veel kinderen, worden zonder enige vorm van onderscheid gedood of gewond door clusterbommen. Dromen vallen in duigen en levens worden verwoest. Neem het geval van de Iraakse jongen Ahmed Kamel. Nieuwsgierig naar een glimmend voorwerp, pakte Ahmed een bommetje op, dat explodeerde. Hij raakte beide handen kwijt en werd blind. Hoe kan een kind van 12 zoiets begrijpen? Maar het schokkende feit is dat er in meer dan 15 EU-lidstaten clustermunitie opgeslagen ligt. Het is verschrikkelijk: minstens 10 EU-lidstaten produceren deze wapens: Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije, Zweden en Bulgarije. Ik ben van mening dat deze landen en landen die deze wapens gebruikt hebben, waaronder Groot-Brittannië, bloed aan hun handen hebben. Ik juich weliswaar het initiatief toe van landen als België om tot nationale wetgeving te komen die clustermunitie verbiedt, maar ik vind dat alle ander EU-lidstaten dit voorbeeld moeten volgen. Ik dring er bij de Raad en de Commissie op aan, achter het Oslo-proces te gaan staan, zoals we al eerder gevraagd hebben. Er moet korte metten gemaakt worden met diplomatieke manoeuvres van de Britse regering en anderen om te beweren dat er “domme” en “slimme” clustermunitie bestaat: ze doden en verwonden allemaal. Er is in dit verband geen meer misleidend of minder gepast woord denkbaar dan “slim”. Wat we nodig hebben is een onmiddellijk moratorium op het gebruik van, de investering in, de opslag van en het produceren, transporteren en exporteren van clustermunitie in welke vorm dan ook, door alle EU-lidstaten. Alle staten die deze wapens hebben gebruikt moeten hun volledige verantwoordelijkheid nemen voor het opruimen ervan en de Commissie moet dringend de financiële hulp opvoeren aan groepen die te maken hebben en krijgen met niet-geëxplodeerde bommetjes.Ik roep u allen dringend op deze resolutie te steunen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Amunicja kasetowa masowo morduje lub okalecza ludność cywilną, w dużej mierze ofiarą jej padają dzieci. Rujnuje marzenia i niszczy życie. Weźmy chociażby przykład irackiego chłopca, Ahmeda Kamela. Ahmed, zobaczywszy świecący przedmiot, podniósł pocisk, a ten eksplodował. Chłopiec stracił obie ręce i wzrok. Jaką logiką można to uzasadnić w przypadku dwunastolatka? Jednak wstrząsającym faktem pozostaje to, że amunicja kasetowa jest składowana w ponad 15 państwach członkowskich UE. Jest to przerażające, ale ten rodzaj broni nadal produkuje co najmniej 10 państw członkowskich: Francja, Hiszpania, Grecja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Bułgaria. Moim zdaniem państwa te, jak również państwa, które tę broń stosowały, mają krew na rękach. Z zadowoleniem przyjmuję działania takich państw jak Bułgaria, które dążą do wprowadzenia krajowego ustawodawstwa w celu zakazania amunicji kasetowej, i uważam, że wszystkie pozostałe państwa powinny pójść za jej przykładem. Nalegam, aby Rada i Komisja zatwierdziły proces z Oslo, do czego były już wzywane. Należy ukrócić manewry dyplomatyczne prowadzone przez rząd Wielkiej Brytanii, jak i inne rządy, które sugerują rozróżnianie między „bezmyślnymi” oraz „inteligentnymi” pociskami - wszystkie rodzaje amunicji zabijają i okaleczają. Nie ma nic bardziej mylącego i niestosownego niż używanie w tym kontekście słowa „inteligentny”. Należy natychmiast wprowadzić moratorium na stosowanie, prowadzenie inwestycji, składowanie, produkcję, transfer i eksport wszelkiego rodzaju amunicji kasetowej przez wszystkie państwa członkowskie UE. Wszystkie państwa, które jej używały muszą ponieść odpowiedzialność związaną z jej usuwaniem, a Komisja powinna natychmiast zwiększyć pomoc finansową dla społeczności, które doświadczają skutków tej amunicji. Apeluję do wszystkich o poparcie tej rezolucji."@pl16
"Senhora Presidente, muitos civis, incluindo um número elevado de crianças, são mortos ou feridos indiscriminadamente por bombas de fragmentação. Muitos sonhos são desfeitos e muitas vidas são destruídas. Consideremos o caso de um rapaz iraquiano chamado Ahmed Kamel. Atraído por um objecto brilhante, Ahmed pegou numa pequena bomba que explodiu. Perdeu ambas as mãos e a visão. Como é que uma criança de 12 anos pode compreender uma situação como esta? O que é particularmente chocante é o facto de estarem armazenadas bombas de fragmentação em mais de 15 Estados-Membros da UE. E é horrível que pelo menos 10 Estados-Membros da UE produzam este tipo de armas: França, Espanha, Grécia, Itália, Países Baixos, Polónia, Roménia, Eslováquia, Suécia e Bulgária. Considero que estes Estados-Membros têm sangue nas suas mãos, tal como os que usaram as armas, como o Reino Unido. Embora me congratule com as iniciativas de Estados-Membros como a Bélgica no sentido de adoptar legislação a nível nacional que proíba as munições de fragmentação, todos os outros Estados-Membros da UE devem seguir o seu exemplo. Insto o Conselho e a Comissão a que apoiem o processo de Oslo, na sequência do apelo que fizemos anteriormente. As manobras diplomáticas levadas a cabo pelo Governo britânico, entre outros, no sentido de sugerir que existem munições de fragmentação "inteligentes" e "não inteligentes" não devem ser levadas a sério – todas estas munições matam e mutilam. A palavra "inteligentes" não podia ser mais enganadora e inadequada, tendo em conta o contexto em que é utilizada. É necessária uma moratória imediata sobre a utilização, os investimentos, o armazenamento, a produção, a transferência ou a exportação de munições de fragmentação por todos os Estados-Membros da UE. Todos os Estados que as tenham utilizado devem assumir a responsabilidade pela sua eliminação e a Comissão deve aumentar urgentemente o financiamento da ajuda às comunidades afectadas por pequenas bombas não deflagradas. Apelo a todos para que apoiem a presente resolução."@pt17
"Madam President, civilians – many of them children – are indiscriminately killed or injured by cluster bombs. Dreams are shattered and lives are destroyed. Take the case of the Iraqi boy, Ahmed Kamel. Attracted by a shiny object, Ahmed picked up a bomblet and it exploded. He lost both of his hands and his sight. How is a 12-year-old supposed to make sense of this? And yet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States. Horrifyingly, at least 10 EU Member States are producing these weapons: France, Spain, Greece, Italy, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Sweden and Bulgaria. It is my view that these countries, as well as those that have used them, including the UK, have blood on their hands. Whilst I welcome moves by countries such as Belgium to establish national legislation to ban cluster munitions, all other EU Member States must follow suit. I urge the Council and the Commission to endorse the Oslo Process, as we have already called on them to do. Diplomatic manoeuvres by the UK Government and others to suggest there are ‘dumb’ and ‘smart’ cluster munitions must be given short shrift – they all kill and maim. The word ‘smart’ could not be more misleading or more inappropriate. We need an immediate moratorium on the use, investment, stockpiling, production, transfer or export of all cluster munitions by all EU Member States. All states which have used them must accept responsibility for their clearance, and the Commission must urgently increase financial assistance to the communities affected by unexploded bomblets. I urge you all to support this resolution."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, kazetová munícia bez rozlišovania zabíja alebo spôsobuje zranenia civilistom, z ktorých je mnoho detí. Rozplýva sny a ničí životy. Ako príklad uvediem irackého chlapca Ahmeda Kamela. Ahmeda zaujal lesklý predmet, zodvihol granát a ten vybuchol. Stratil obe ruky a tvár. Ako si to má dvanásťročný chlapec vysvetliť? A teraz šokujúca skutočnosť, že zásoby kazetovej munície sa vytvárajú v 15 členských štátoch EÚ. Je desivé, že najmenej 10 členských štátov EÚ tieto zbrane vyrába: Francúzsko, Španielsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Bulharsko. Podľa môjho názoru majú tieto krajiny vrátane krajín, ktoré túto muníciu používajú vrátane Spojeného kráľovstva, na rukách krv. Hoci vítam pokrok niektorých krajín, akou je napríklad Belgicko, zaviesť vnútroštátne právne predpisy zakazujúce kazetovú muníciu, mali by tak urobiť všetky členské štáty EÚ. Vyzývam radu a Komisiu, aby schválili proces z Osla, ako sme ich už vyzvali. Diplomatické manévre vlády Spojeného kráľovstva a iných, že existuje „hlúpa“ a „inteligentná“ kazetová munícia, musia okamžite skončiť – všetka táto munícia zabíja a zohavuje. Slovo „inteligentné“ by nemohlo byť viac zavádzajúce a nenáležité. Potrebujeme okamžité moratórium na používanie, investície, vytváranie zásob, produkciu, prepravu alebo vývoz akejkoľvek kazetovej munície vo všetkých členských štátoch. Všetky štáty, ktoré túto muníciu používali, musia prijať zodpovednosť za ich odstránenie, a Komisia musí bezodkladne zvýšiť finančnú pomoc pre spoločenstvá, ktoré sú ovplyvnené nevybuchnutou muníciou. Vyzývam vás, aby ste toto uznesenie podporili."@sk19
". – Gospa predsednica, kasetne bombe brez razločevanja ubijajo ali poškodujejo civiliste, med katerimi je veliko otrok. Sanje se končajo in življenja so uničena. Poglejte primer iraškega dečka Ahmeda Kamela. Ker ga je privabil sijoč predmet, je Ahmed pobral kos kasetne bombe, ki pa je eksplodiral. Izgubil je obe roki in svoj vid. Kako naj dvanajstletnik to razume? Presenetljivo dejstvo je, da se kasetno strelivo kopiči v več kot 15 državah članicah EU. Še bolj nesprejemljivo pa je, da vsaj 10 držav članic EU to orožje proizvaja: Francija, Španija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska in Bolgarija. Menim, da te države in države, ki so tako orožje uporabile, vključno z Združenim kraljestvom, skupaj nosijo krivdo za žrtve. Medtem ko pozdravljam ukrepe držav, kot je Belgija, za vzpostavitev nacionalne zakonodaje o prepovedi kasetnega streliva, morajo temu vzgledu slediti tudi ostale države članice EU. Svet in Komisijo pozivam, da podpreta mirovni proces iz Osla, h čemer smo ju že pozvali. Diplomatske manevre vlade Združenega kraljestva in drugih držav, ki namigujejo, da so kasetne bombe lahko „pametne“ ali „neumne“, je treba takoj obsoditi – vse bombe ubijajo in pohabljajo. Beseda „pametne“ ne bi mogla biti bolj zavajajoča oziroma neprimerna. Nujno potrebujemo takojšnji moratorij na uporabo kasetnega streliva ter naložbe, kopičenje, proizvodnjo, prevoz ali izvoz vsega kasetnega streliva v vseh državah članicah EU. Vse države, ki so jih uporabljale, morajo prevzeti odgovornost za njihovo odstranitev, Komisija pa mora takoj povečati finančno pomoč za skupnosti, ki jih ogrožajo neeksplodirani kosi kasetnih bomb. Pozivam vas, da podprete to resolucijo."@sl20
"Fru talman! Civila – många av dem barn – dödas eller skadas urskiljningslöst av klusterbomber. Drömmar krossas och liv förstörs. Ta fallet med den irakiske pojken Ahmed Kamel. Ahmed lockades av ett blänkande föremål som visade sig vara en bombkapsel som utlöstes när han plockade upp den. Han förlorade båda händerna och synen. Hur ska en 12-årig pojke kunna förstå varför detta sker? Och trots detta är den chockerande sanningen att klusterbomber lagras i fler än 15 EU-medlemsstater. Hemskt nog tillverkar minst tio EU-medlemsstater dessa vapen: Frankrike, Spanien, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Sverige och Bulgarien. Enligt min mening har dessa länder samt de som använt vapnen, inklusive Förenade kungariket, blod på sina händer. Jag välkomnar arbetet med att inrätta en nationell lagstiftning för att förbjuda klusterbomber i länder som Belgien, men anser att alla EU-medlemsstater måste göra likadant. Jag uppmanar rådet och kommissionen att stödja Osloprocessen, vilket vi redan har uppmanat dem att göra. Vi måste göra processen kort med diplomatiska manövrar från den brittiska regeringen och andra där det antyds att det finns ”dumma” respektive ”smarta” klusterbomber – alla har det gemensamt att de dödar och lemlästar. Ordet ”smart” skulle inte kunna vara mer vilseledande eller olämpligt. Vi behöver ett omedelbart moratorium för användning, investering, lagring, tillverkning, överföring eller export av alla klusterbomber för alla EU-medlemsstater. Alla stater som har använt dem måste ansvara för att de undanröjs och kommissionen måste snabbt öka det ekonomiska biståndet till de samhällen som är drabbade av odetonerade bombkapslar. Jag uppmanar er alla att stödja denna resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ahmed"13
"Ahmed Kamel"13
"Elizabeth Lynne,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph