Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-380"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-380"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, falo em nome do Grupo Socialista. Esta resolução reflecte o papel de liderança do Parlamento Europeu no que diz respeito ao desarmamento convencional, aos controlos de transferências de armamento e ao aprofundamento do direito humanitário internacional. Lutámos pelo alargamento da Convenção de Otava a todos os tipos de minas. Defendemos, bem antes do Conselho Europeu, um tratado global para o comércio de armas. Também a necessidade imperiosa de transformar o código de conduta de exportação de armas da União Europeia num instrumento juridicamente vinculativo tem sido exigência inabalável deste Parlamento. Esta resolução sobre bombas de fragmentação está virada para o futuro, para aquilo que a Europa deve fazer para eliminar estas armas que não distinguem civis de militares e tantas vidas humanas ceifam. Propomos uma moratória imediata em relação ao uso, à produção, à acumulação e à exportação destas armas. A moratória deve ser transformada, em tempo útil, num instrumento legal que tenha como efeito banir a longo prazo estas munições bárbaras dos arsenais e dos campos de batalha da mesma maneira que as minas anti-pessoal já começam a rarear. Para além de exigirmos da União Europeia uma ofensiva diplomática a favor deste novo instrumento, queremos que os seus Estados-Membros liderem pelo exemplo e eliminem o uso destas armas pelas suas Forças Armadas, mas também que interrompam permanentemente a sua exportação, produção e acumulação. Todos os dias civis, no Líbano, na Chechénia, no Afeganistão e em dezenas de outros países onde as guerras até já acabaram, pagam o preço supremo pela irresponsabilidade criminosa e imoral de Forças Armadas que perderam a noção dos limites éticos e legais que devem orientar as acções de povos civilizados. Cabe à Europa liderar uma aliança global que restabeleça, reafirme e reforce esses limites. Precisamos urgentemente de uma posição comum para erradicar as bombas e outras munições de fragmentação."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, mluvím jménem Socialistické skupiny v Evropském parlamentu. Tyto otázky dokazují vedoucí postavení tohoto Parlamentu ve vztahu ke konvenčnímu odzbrojení, kontrole přepravy munice a posílením mezinárodních humanitárních právních předpisů. Bojovali jsme za rozšíření Ottawské úmluvy na všechny druhy min. Mnohem dřív než Evropská rada jsme argumentovali pro globální smlouvu o obchodování se zbraněmi. Stálým požadavkem tohoto Parlamentu byla také naléhavá potřeba transformovat kodex chování EU do právně závazného nástroje. Tyto otázky, které se týkají kazetové munice, se zabývají budoucností a tím, co musí Evropa udělat s cílem odstranit tyto zbraně, které nerozlišují mezi civilním obyvatelstvem a vojenským personálem, které už zničily mnoho lidských životů. Vyzýváme k okamžitému moratoriu na používání, výrobu, tvorbu zásob a vývoz těchto zbraní. Toto moratorium se musí v pravý čas přetransformovat do právního nástroje, jehož důsledkem bude dlouhodobý zákaz této barbarské munice v rámci arzenálů a bojových polí, podobně jako se už začaly ztrácet protipěchotné miny. Kromě toho, že Evropskou unii vyzýváme, aby začala diplomatickou aktivitu v prospěch tohoto nového nástroje, přejeme si, aby členské státy začaly jít příkladem a omezily používání těchto zbraní v rámci svých ozbrojených sil. Navíc musí nastálo zastavit vývoz, výrobu a vytváření zásob. V Libanonu, Čečensku, Afghánistánu a mnoha jiných zemích, kde války už skončila, platí lidé každý den nejvyšší cenu za kriminální a nemorální nezodpovědnost ozbrojených sil, které ztratily jakýkoliv smysl pro etické a právní limity, kterými by se mely řídit akce civilizovaných lidí. Úlohou Evropy je vést globální alianci s cílem opětovně vytvořit, opětovně potvrdit a opětovně posilnit tyto limity. Naléhavě potřebujeme společný postoj s cílem odstranit kazetovou munici."@cs1
". Hr. formand! Jeg taler på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet. Disse spørgsmål er eksempler på den ledende rolle, som Parlamentet spiller med hensyn til nedrustning af konventionelle våben, kontrol med overførsel af ammunition samt en styrkelse af den internationale humanitære lovgivning. Vi kæmpede for en udvidelse af Ottawakonventionen til alle typer af miner. Længe før Det Europæiske Råd argumenterede vi for en global traktat om våbenhandel. Det centrale behov for at omsætte EU's adfærdskodeks om våbeneksport til et juridisk bindende instrument har også været et konstant krav her fra Parlamentet. Disse spørgsmål om klyngebomber drejer sig om fremtiden, og hvad Europa skal gøre for at afskaffe disse våben, som ikke skelner mellem civile og militært personel, og som ødelægger så mange menneskeliv. Vi opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium på brug, produktion, oplagring og eksport af disse våben. Moratoriet skal på et tidspunkt omdannes til et juridisk instrument, der på lang sigt har til formål at forbyde denne barbariske form for ammunition fra arsenaler og slagmarker på samme måde, som antipersonelminer allerede er begyndt at forsvinde. Ud over at opfordre EU til at indlede en diplomatisk offensiv til fordel for dette nye instrument ønsker vi, at medlemsstaterne skal foregå med et godt eksempel og sørge for, at deres væbnede styrker ophører med at anvende disse våben. Ikke kun det, de skal permanent standse eksport, produktion og oplagring. Hver dag betaler mennesker i Libanon, Tjetjenien, Afghanistan og dusinvis af andre lande, hvor krigene allerede er ophørt, den ultimative pris for de væbnede styrkers forbryderiske og umoralske uansvarlighed, som har mistet enhver fornemmelse for de etiske og juridiske grænser, der skal være bestemmende for civiliserede menneskers handlinger. Det er op til Europa at føre an i en global alliance, der skal genetablere, genbekræfte og styrke disse grænser. Vi har hurtigst mulig brug for en fælles holdning for at afskaffe klyngebomber og andre former for klyngeammunition."@da2
". Herr Präsident! Ich melde mich im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament zu Wort. Diese Fragen lassen auf die führende Rolle schließen, die unser Hohes Haus bei der Abrüstung von konventionellen Waffen, der Kontrolle des Munitionstransfers und der Stärkung des humanitären Völkerrechts übernimmt. Wir haben uns für die Ausweitung des Ottawa-Übereinkommens auf alle Arten von Minen eingesetzt. Lange vor dem Europäischen Rat haben wir uns um einen internationalen Vertrag zum Waffenhandel bemüht. Ferner hat unser Parlament wiederholt auf das dringende Erfordernis verwiesen, den EU-Verhaltenskodex zu Waffenausfuhren rechtsverbindlich zu gestalten. Diese Fragen befassen sich mit der Zukunft der Splitterwaffen und mit den Maßnahmen, die die EU ergreifen muss, um diese Waffen zu beseitigen, die keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Soldaten machen und unzählige Menschenleben fordern. Wir sprechen uns für ein sofortiges Moratorium für die Verwendung, Herstellung, Lagerung, und Ausfuhr dieser Waffen aus. Das Moratorium muss schnellstmöglich in ein Rechtsinstrument umgewandelt werden, das darauf abzielt, diese barbarische Munition dauerhaft aus den Arsenalen und von den Kriegsschauplätzen zu verbannen, nach dem Vorbild von Antipersonenminen, deren Zahl bereits kontinuierlich zurückgeht. Neben unserer Forderung an die Europäische Union, eine diplomatische Offensive für dieses neue Instrument zu starten, wollen wir, dass die Mitgliedstaaten mit gutem Beispiel vorangehen und den Einsatz dieser Waffen durch ihre Streitkräfte untersagen. Und nicht nur das, sie müssen sich auch um ein dauerhaftes Verbot der Ausfuhr, Herstellung und Lagerung bemühen. Tagtäglich zahlen Menschen im Libanon, in Tschetschenien, Afghanistan und Dutzenden anderen Ländern mit ihrem Leben für die kriminelle und unmoralische Verantwortungslosigkeit der Streitkräfte, die jegliches Gefühl für die ethischen und rechtlichen Grenzen, die das Handeln zivilisierter Menschen bestimmen sollten, verloren haben. Es ist Aufgabe Europas, sich an die Spitze einer internationalen Allianz zu stellen, die diese Grenzen wieder herstellt, bekräftigt und stärkt. Wir benötigen dringend einen gemeinsamen Standpunkt, um Streuwaffen und andere Streumunition aus der Welt zu schaffen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, μιλώ εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής ομάδας στο Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Τα ζητήματα αυτά αιτιολογούν τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο σε σχέση με τον αφοπλισμό όσον αφορά τα συμβατικά όπλα, τους ελέγχους όσον αφορά τη μεταφορά οπλισμού και την ενίσχυση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αγωνιστήκαμε για την επέκταση της σύμβασης της Οτάβας σε όλους τους τύπους ναρκών. Πολύ πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιχειρηματολογήσαμε για μια παγκόσμια συνθήκη όσον αφορά το εμπόριο όπλων. Η ζωτικής σημασίας ανάγκη μετατροπής του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ σχετικά με τις εξαγωγές όπλων σε ένα νομικά δεσμευτικό εργαλείο υπήρξε επίσης ένα συνεχές αίτημα στο Κοινοβούλιο. Τα ζητήματα αυτά όσον αφορά τα πυρομαχικά διασποράς βλέπουν προς το μέλλον και σε όσα πρέπει να πράξει η Ευρώπη για να εξαλείψει αυτά τα όπλα τα οποία δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ αμάχων και στρατιωτικού προσωπικού και τα οποία καταστρέφουν τόσες πολλές ανθρώπινες ζωές. Ζητούμε την άμεση αναστολή της χρήσης, παραγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής αυτών των όπλων. Η αναστολή θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατραπεί σε ένα νομικό εργαλείο το οποίο θα καταφέρει να απαγορεύσει αυτά τα βάρβαρα όπλα, μακροπρόθεσμα, από οπλοστάσια και πεδία μάχης με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έχουν ήδη αρχίσει να εξαφανίζονται οι νάρκες κατά προσωπικού. Επιπλέον, εκτός από τα να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει διπλωματική επίθεση υπέρ αυτού του νέου μέσου, θέλουμε τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να εξαλείψουν τη χρήση αυτών των όπλων από τις Ένοπλες Δυνάμεις τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει επίσης να σταματήσουν την εξαγωγή, παραγωγή και αποθήκευσή τους για πάντα. Καθημερινά στο Λίβανο, την Τσετσενία, το Αφγανιστάν και δεκάδες άλλες χώρες όπου έχουν λήξει ήδη οι συγκρούσεις, οι άνθρωποι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα για την εγκληματική και ανήθικη ανευθυνότητα των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες έχουν χάσει κάθε αίσθηση ηθικής και νομικών ορίων που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις ενέργειες πολιτισμένων ανθρώπων. Εξαρτάται από την Ευρώπη να ηγηθεί μιας παγκόσμιας συμμαχίας για τον εκ νέου καθορισμό, επαναδιαβεβαίωση και ενίσχυση αυτών των ορίων. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια κοινή θέση προκειμένου εξαλείψουμε τις βόμβες διασποράς και κάθε άλλο πυρομαχικό διασποράς."@el10
". Mr President, I am speaking on behalf of the Socialist Group in the European Parliament. These questions exemplify the leading role played by this House in relation to conventional disarmament, controls on the transfer of munitions and the strengthening of international humanitarian law. We fought for the extension of the Ottawa Convention to all types of mines. Well before the European Council, we argued for a global treaty on the arms trade. The vital need to convert the EU Code of Conduct on Arms Exports into a legally binding instrument has also been a constant demand of this Parliament. These questions on cluster bombs look to the future and to what Europe must do to eliminate these weapons which make no distinction between civilians and military personnel and which destroy so many human lives. We are calling for an immediate moratorium on using, producing, stockpiling and exporting these weapons. The moratorium must in due time be converted into a legal instrument which has the effect of banning these barbaric munitions, in the long term, from arsenals and battlefields in the same way as anti-personnel mines have already started to disappear. In addition to calling on the European Union to begin a diplomatic offensive in favour of this new instrument, we want the Member States to lead by example and eliminate the use of these weapons by their Armed Forces. Not only that, they must also permanently stop their export, production and stockpiling. Every day in the Lebanon, Chechnya, Afghanistan and dozens of other countries where the wars have already ended, people are paying the ultimate price for the criminal and immoral irresponsibility of Armed Forces which have lost any sense of the ethical and legal limits that should guide the actions of civilised people. It is up to Europe to lead a global alliance to re-establish, reaffirm and reinforce these limits. We urgently need a common position in order to eradicate cluster bombs and other cluster munitions."@en4
". Señor Presidente, hablo en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Estas cuestiones ejemplifican el destacado papel desempeñado por esta Cámara en relación al desarme convencional, los controles sobre la transferencia de municiones y la consolidación del derecho humanitario internacional. Hemos propugnado la ampliación de la Convención de Ottawa a todos los tipos de minas. Mucho antes que el Consejo Europeo, abogamos en favor de un tratado global sobre el comercio de armamento. La necesidad vital de convertir el Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas en un instrumento jurídicamente vinculante también ha sido una demanda constante de este Parlamento. Estas cuestiones sobre las bombas de racimo miran al futuro y a lo que Europa tiene que hacer para eliminar estas armas, que no distinguen entre civiles y personal militar y que destruyen tantas vidas humanas. Solicitamos una moratoria inmediata sobre el uso, producción, almacenamiento y exportación de estas municiones. La moratoria deberá transformarse a su debido tiempo en un instrumento jurídico que tenga como efecto la erradicación de estas bárbaras municiones, a la larga, de los arsenales y los campos de batalla, de igual forma que han comenzado a desaparecer las minas antipersona. Además de realizar un llamamiento a la Unión Europea para que inicie una ofensiva diplomática a favor de este nuevo instrumento, queremos que los Estados miembros den ejemplo y supriman el uso de estas armas por sus Fuerzas Armadas. Y no sólo eso, también deberán detener de forma permanente su exportación, producción y almacenamiento. Todos los días, en el Líbano, Chechenia, Afganistán y docenas de otros países donde ya han terminado las guerras, hay gentes que pagan un precio supremo por la irresponsabilidad criminal e inmoral de los ejércitos que han perdido todo sentido de los límites éticos y legales que deberían guiar las acciones de las personas civilizadas. Compete a Europa encabezar una alianza global para volver a instaurar, reafirmar y reforzar estos límites. Necesitamos urgentemente una posición común a fin de erradicar las bombas y otras municiones de racimo."@es21
"Lugupeetud juhataja, ma võtan sõna Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. Need küsimused näitavad täiskogu juhtivat rolli seoses desarmeerimisega, kontrollidega lahingumoona üleandmiste üle ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tugevdamisega. Me seisime selle eest, et Ottawa konventsioon laieneks kõikidele miiniliikidele. Pikka aega enne Euroopa Ülemkogu võitlesime me relvakaubandust käsitleva üldlepingu eest. Parlament on samuti pidevalt nõudnud, et Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend muudetaks õiguslikult siduvaks õigusaktiks. Kõnealused küsimused kassettlahingumoona kohta on suunatud tulevikku ja hõlmavad seda, mida Euroopa peab tegema, et hävitada relvad, mis ei tee vahet tsiviilisikute ja sõjaväelaste vahel ning mis hävitavad palju inimelusid. Me nõuame, et kehtestataks kohe moratoorium kassettlahingumoona kasutamise, tootmise, varumise ja ekspordi kohta. Moratoorium tuleb õigel ajal muuta õigusaktiks, millega edaspidi kaasneb selle barbaarse lahingumoona varumise ja lahinguväljadel kasutamise keelustamine, nii nagu isikuvastaste maamiinide puhul on juba juhtunud. Lisaks üleskutsele, et Euroopa Liit alustaks selle uue vahendiga diplomaatilist rünnakut, soovime, et liikmesriigid näitaksid eeskuju ja et kassettlahingumoon kõrvaldaks nende relvajõudude kasutusest. Ja mitte ainult, nad peavad ka alaliselt lõpetama selle lahingumoona ekspordi, tootmise ja varumise. Iga päev Liibanonis, Tšetšeenias, Afganistanis ja paljudes teistes riikides, kus sõda on lõppenud, maksavad inimesed relvajõudude, kes on minetanud kõik tsiviliseeritud inimeste tegusid juhtivad eetilised ja õiguslikud piirid, kuritegeliku ja ebaeetilise vastutustundetuse eest ränka hinda. Euroopal lasub ülesanne juhtida globaalset liitu, et need piirid uuest paika panna, määratleda ja tugevdada. Vajame kiiresti ühist seisukohta, et kobarpommid ja muu kassettlahingumoon hävitada."@et5
". Arvoisa puhemies, puhun Euroopan parlamentin sosialistiryhmän nimissä. Nämä kysymykset ilmentävät parlamentin johtavaa asemaa tavanomaisten aseiden riisunnassa, ammusten siirtämisen valvonnassa ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden lujittamisessa. Taistelimme laajentaaksemme Ottawan yleissopimuksen koskemaan kaikkia miinoja. Kauan ennen Eurooppa-neuvostoa puolustimme asekauppaa koskevaa maailmanlaajuista sopimusta. Parlamentti on myös jatkuvasti korostanut, että on elintärkeää muuntaa aseiden vientiä koskevat EU:n käytännesäännöt oikeudellisesti sitovaksi välineeksi. Rypälepommeja koskevat kysymykset katsovat tulevaisuuteen ja pohtivat, mitä Euroopan on tehtävä hävittääkseen nämä aseet, jotka eivät tee eroa siviilien ja sotilashenkilöstön välillä ja jotka tuhoavat monien ihmisten elämän. Vaadimme keskeyttämään välittömästi niiden käytön, valmistuksen, varastoinnin ja viennin. Moratorio on aikanaan muunnettava säädökseksi, jolla nämä raakalaismaiset ammukset kielletään pitkällä tähtäimellä asevarastoista ja taistelukentiltä, samalla tavoin kuin henkilömiinojen käyttöä on jo alettu harventaa. Sen lisäksi, että kehotamme Euroopan unionia kampanjoimaan diplomatian keinoin uuden välineen puolesta, haluamme jäsenvaltioiden näyttävän esimerkkiä ja lopettavan näiden aseiden käytön asevoimissaan. Niiden on lisäksi lopetettava pysyvästi rypäleaseiden vienti, valmistus ja varastointi. Libanonissa, Tšetšeniassa, Afganistanissa ja monissa muissa maissa, joissa sota on jo ohi, ihmiset maksavat joka päivä äärimmäisen hinnan asevoimien rikollisesta ja moraalittomasta vastuuttomuudesta näiden menetettyä kaiken käsityksen niistä eettisistä ja oikeudellisista rajoista, joiden olisi ohjattava sivistyneiden ihmisten toimintaa. Euroopan on johdettava globaalia liittoa näiden rajojen määrittämiseksi ja vahvistamiseksi uudelleen ja niiden lujittamiseksi. Tarvitsemme pikaisesti yhteisen kannan rypälepommien ja muiden rypäleaseiden hävittämiseksi lopullisesti."@fi7
". Monsieur le Président, je m’adresse à vous au nom du groupe socialiste au Parlement européen. Ces questions illustrent le rôle majeur joué par cette Assemblée dans le désarmement conventionnel, les contrôles du transfert de munitions et le renforcement du droit humanitaire international. Nous nous sommes battus pour l’élargissement de la convention d’Ottawa à tous les types de mines. Bien avant le Conseil européen, nous avons plaidé en faveur d’un traité global sur le commerce des armes. La nécessité capitale de faire du code de conduite européen sur les exportations d’armes un instrument juridiquement contraignant a également été une demande constante de ce Parlement. Ces questions sur les sous-munitions sont tournées vers l’avenir et sur ce que l’Europe doit faire pour éliminer ces armes qui ne font aucune distinction entre civils et militaires et qui détruisent tant de vies humaines. Nous demandons un moratoire immédiat sur l’utilisation, la production, la constitution de stocks et l’exportation de ces armes. Le moratoire doit, en temps voulu, devenir un instrument juridique ayant pour effet d’interdire, à long terme, ces munitions barbares des arsenaux et des champs de bataille, de la même manière que les mines antipersonnel ont déjà commencé à disparaître. En plus d’inviter l’Union européenne à lancer une offensive diplomatique en faveur de ce nouvel instrument, nous voulons que les États membres montrent l’exemple et mettent fin à l’utilisation de ces armes par leurs forces armées. Non seulement cela, mais ils doivent aussi mettre définitivement fin à l’exportation, à la production et à la constitution de stocks de ces armes. Chaque jour au Liban, en Tchétchénie, en Afghanistan et dans des dizaines d’autres pays où des guerres ont déjà pris fin, des gens paient le prix ultime de l’irresponsabilité criminelle et immorale de forces armées qui ont perdu tout sens de l’éthique et des limites légales qui devraient guider les actes des personnes civilisées. C’est à l’Europe de prendre la tête d’une alliance mondiale en vue de réétablir, réaffirmer et renforcer ces limites. Nous avons d’urgence besoin d’une position commune afin d’éradiquer les bombes à fragmentation et autres sous-munitions."@fr8
". Elnök asszony, az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja nevében beszélek. E kérdések jól példázzák, milyen vezető szerepet játszik az Európai Parlament a hagyományos fegyverzetcsökkentés, a lőszerek szállításának ellenőrzése és a nemzetközi humanitárius jog megerősítésé terén. Küzdöttünk az Ottawai Egyezmény kiterjesztéséért az aknák minden típusára. Még jóval az Európai Tanács ülése előtt mi már egy a fegyverkereskedelemről szóló globális szerződés mellett érveltünk. A Parlament azt is folyamatosan követeli, hogy az Európai Unió fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexét alakítsák át egy jogilag kötelező érvényű eszközzé. A repeszbombákról szóló kérdések a jövőbe tekintenek és arra, hogy Európának mit kell tennie, hogy felszámolja ezeket e fegyvereket, melyek nem tesznek különbséget a polgári lakosság és a katonák között és oly sok emberi életet oltanak ki. Azonnali moratóriumot követelünk e fegyverek használatát, előállítását, felhalmozását és kivitelét illetően. A moratóriumot kellő időben jogi eszközzé kell alakítani, amely hosszú távon kitiltja e barbár lőszereket a fegyverraktárakból és csataterekről éppúgy, mint ahogy a gyalogsági aknák már eltűnőfélben vannak. Azon túl, hogy felszólítjuk az Európai Uniót, hogy indítson diplomáciai támadást ezen új eszköz érdekében, azt kívánjuk, hogy a tagállamok járjanak elöl jó példával és kerüljék el, hogy fegyveres erőik e fegyvereket használják. Ezenkívül azonban véglegesen le kell állítani e fegyverek kivitelével, előállításával és felhalmozásával is. Libanonban, Csecsenföldön, Afganisztánban és több tucat más országban, ahol a háborúk már véget értek, az emberek naponta fizetnek végső árat azon fegyveres erők bűnös és erkölcstelen felelőtlenségéért, melyek áthágnak minden etikai és jogi határt, melyek a civilizált emberek cselekedeteit hivatottal vezérelni. Most Európa feladata, hogy egy globális szövetség élére álljon, hogy helyreállítsa, újra megerősítse és támogassa e határokat. Sürgősen szükség van egy közös álláspontra a repeszbombák és egyéb repeszlőszerek megsemmisítéséhez."@hu11
". Signora Presidente, intervengo a nome del gruppo socialista del Parlamento europeo. Tali richieste illustrano il ruolo guida assunto da quest’Aula in relazione al disarmo convenzionale, ai controlli sul trasferimento di munizioni e al consolidamento del diritto umanitario internazionale. Abbiamo lottato per l’ampliamento della convenzione di Ottawa a tutti i tipi di mine. Ben prima del Consiglio europeo, abbiamo discusso di un trattato globale sul commercio di armi. L’essenziale necessità di convertire il Codice di condotta dell’UE per le esportazioni di armi in uno strumento giuridicamente vincolante è stata anche una costante richiesta di questo Parlamento. Queste richieste relative alle bombe a grappolo guardano al futuro e a ciò che l’Europa deve fare per eliminare queste armi che non operano alcuna distinzione fra civili e militari e che distruggono così tante vite umane. Chiediamo una moratoria immediata sull’utilizzo, la produzione, il deposito e l’esportazione di queste armi. La moratoria deve essere convertita a tempo debito in uno strumento giuridico che ha l’effetto di bandire a lungo termine queste barbare munizioni dagli arsenali e dai campi di battaglia nello stesso modo in cui hanno iniziato a scomparire le mine antiuomo. Oltre all’invito all’Unione europea di intraprendere un’offensiva diplomatica a favore di questo nuovo strumento, vorremmo che gli Stati membri fossero un modello ed eliminassero l’uso di queste armi da parte delle loro forze armate. Non solo, devono anche interrompere in maniera permanente la loro esportazione, produzione e deposito. Ogni giorno in Libano, Cecenia, Afghanistan e dozzine di altri paesi in cui le guerre sono già concluse, le persone pagano l’ultimo prezzo per l’irresponsabilità criminale e immorale delle forze armate che hanno perso qualsiasi senso del limite etico e giuridico che dovrebbe accompagnare le azioni delle persone civili. Spetta all’Europa guidare un’alleanza globale per ristabilire, riaffermare e rafforzare tali limiti. Occorre con urgenza una posizione comune al fine di abolire le bombe a grappolo e altre munizioni di questo tipo."@it12
". Gerb. pirmininke, kalbėsiu Socialistų frakcijos Europos Parlamente vardu. Klausimai, kuriuos mes svarstome rodo, kad šiam Parlamentui tenka pirmaujantis vaidmuo įprastinio nusiginklavimo, ginkluotės perdavimo kontrolės srityje ir stiprinant tarptautinius humanitarinius įstatymus. Mes kovojome dėl to, kad Otavos konvencija būtų išplėsta ir taikoma visoms minų rūšims. Gerokai prieš Europos Vadovų Tarybą mes derėjomės dėl visuotinės sutarties dėl ginklų prekybos. Parlamente taip pat buvo atsižvelgta į itin svarbius reikalavimus paversti ES elgesio kodeksą ginklų eksporto srityje teisiškai įpareigojančia priemone. Klausimai dėl kasetinių bombų turės būti sprendžiami ateityje nustatant, ką turėtų daryti Europa tam, kad būtų atsisakyta šių ginklų, kurie yra vienodai pavojingi civiliams gyventojams ir kariniam personalui. Mes raginame taikyti moratoriumą naudoti, gaminti, kaupti ir eksportuoti šią ginkluotę. Moratoriumas atėjus laikui turėtų tapti teisine priemone, kuri leistų uždrausti šių barbariškų ginklų saugojimą arsenaluose ir kovos lauke ilgalaikiu laikotarpiu, kaip tai buvo padaryta su priešpėstinėmis minomis. Be to ragindami Europos Sąjungą pradėti diplomatinius veiksmus įgyvendinant šią priemonę, mes norime, kad valstybės narės parodytų pavyzdį ir atsisakytų šių ginklų savo ginkluotose pajėgose. Jos ne tik privalo sustabdyti jų eksportą, gamybą ir saugojimą. Libane, Čečėnijoje, Afganistane ir dešimtyse kitų šalių, kur karas jau baigėsi, žmonės kasdien sumoka aukščiausią kainą už kariškių neatsakingumą, kuris yra nusikalstamas ir amoralus, peržengiantis etines ir teisines ribas, kurios būdingos civilizuotam žmonių elgesiui. Europa galėtų vadovauti pasauliniam aljansui, siekiant atkurti, patvirtinti ir laikytis šių apribojimų. Mums skubiai reikalinga bendra pozicija tam, kad būtų sustabdytas kasetinių bombų ir kitos kasetinės ginkluotės naudojimas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es runāju Sociāldemokrātu grupas Eiropas Parlamentā vārdā. Šie jautājumi ilustrē vadošo lomu, kāda ir šim parlamentam, attiecībā uz atbrīvošanos no parastajiem ieročiem, kontrolē pār munīcijas nodošanu citām personām un starptautisko humanitāro tiesību stiprināšanā. Mēs cīnījāmies par Otavas konvencijas paplašināšanu, lai tajā iekļautu visa veida mīnas. Ilgu laiku pirms Eiropadomes mēs iestājāmies par globālu līgumu par ieroču tirdzniecību. Būtiskā nepieciešamība pārveidot ES Rīcības kodeksu par ieroču eksportu juridiski saistošā dokumentā ir arī bijusi pastāvīga šā parlamenta prasība. Ar šiem jautājumiem par kasešu bumbām raugās nākotnē un uz to, kas Eiropai ir jādara, lai novērstu šo ieroču izmantošanu, kuri nešķiro civiliedzīvotājus un militārpersonas un kuri iznīcina tik daudzas cilvēku dzīvības. Mēs aicinām pasludināt tūlītēju moratoriju attiecībā uz šo ieroču izmantošanu, ražošanu, krājumu veidošanu un eksportēšanu. Šim moratorijam savlaicīgi ir jākļūst par juridisku instrumentu, ar kuru ilgtermiņā aizliedz šo barbarisko munīciju izmantot ieroču arsenālos un kaujas laukos tādā pašā veidā, kā jau sākušas izzust pretkājnieku mīnas. Papildus tam, lai aicinātu Eiropas Savienību sākt diplomātisko ofensīvu šā jaunā instrumenta panākšanai, mēs vēlamies, lai dalībvalstis rādītu priekšzīmi un novērstu to, ka šos ieročus izmanto to bruņotie spēki. Ne tikai to, tām ir arī uz neierobežotu laiku jāpārtrauc to eksports, ražošana un krājumu veidošana. Katra dienu Libānā, Čečenijā, Afganistānā un daudzās citās valstīs, kur kari jau ir beigušies, cilvēki maksā vislielāko cenu par bruņoto spēku noziedzīgo un amorālo bezatbildību, kuri ir pazaudējuši jebkuru ētikas un juridisko ierobežojumu izjūtu, pēc kuras būtu jāvadās civilizētu cilvēku rīcībā. Tas ir Eiropas ziņā virzīt globālo aliansi uz to, lai no jauna noteiktu, atkārtoti apstiprinātu un pastiprinātu šos ierobežojumus. Mums steidzami ir nepieciešama kopēja nostāja, lai izskaustu kasešu bumbas un citu šķembu munīciju."@lv13
"Senhor Presidente, falo em nome do Grupo Socialista. Esta resolução reflecte o papel de liderança do Parlamento Europeu no que diz respeito ao desarmamento convencional, aos controlos de transferências de armamento e ao aprofundamento do direito humanitário internacional. Lutámos pelo alargamento da Convenção de Otava a todos os tipos de minas. Defendemos, bem antes do Conselho Europeu, um tratado global para o comércio de armas. Também a necessidade imperiosa de transformar o código de conduta de exportação de armas da União Europeia num instrumento juridicamente vinculativo tem sido exigência inabalável deste Parlamento. Esta resolução sobre bombas de fragmentação está virada para o futuro, para aquilo que a Europa deve fazer para eliminar estas armas que não distinguem civis de militares e tantas vidas humanas ceifam. Propomos uma moratória imediata em relação ao uso, à produção, à acumulação e à exportação destas armas. A moratória deve ser transformada, em tempo útil, num instrumento legal que tenha como efeito banir a longo prazo estas munições bárbaras dos arsenais e dos campos de batalha da mesma maneira que as minas anti-pessoal já começam a rarear. Para além de exigirmos da União Europeia uma ofensiva diplomática a favor deste novo instrumento, queremos que os seus Estados-Membros liderem pelo exemplo e eliminem o uso destas armas pelas suas Forças Armadas, mas também que interrompam permanentemente a sua exportação, produção e acumulação. Todos os dias civis, no Líbano, na Chechénia, no Afeganistão e em dezenas de outros países onde as guerras até já acabaram, pagam o preço supremo pela irresponsabilidade criminosa e imoral de Forças Armadas que perderam a noção dos limites éticos e legais que devem orientar as acções de povos civilizados. Cabe à Europa liderar uma aliança global que restabeleça, reafirme e reforce esses limites. Precisamos urgentemente de uma posição comum para erradicar as bombas e outras munições de fragmentação."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik spreek namens de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement. Deze vragen illustreren de voortrekkersrol van dit Huis op het gebied van conventionele ontwapening, controle op het munitieverkeer en versterking van het internationale humanitaire recht. We hebben gestreden voor de uitbreiding van Verdrag van Ottawa tot alle soorten mijnen. Wij waren de Europese Raad ruim voor bij het pleiten voor een wereldwijd verdrag inzake wapenhandel. En ook heeft dit Parlement herhaaldelijk benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is om de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer in een wettelijk bindend instrument om te zetten. Deze vragen over clusterbommen gaan over de toekomst en over wat Europa moet doen om deze wapens, die geen onderscheid maken tussen burgers en militairen en zoveel mensenlevens verwoesten, uit te bannen. Wij roepen op tot een onmiddellijk moratorium op het gebruik, de productie, de aanleg van voorraden en de uitvoer van deze wapens. Op den duur moet het moratorium worden omgezet in een wettelijk instrument dat deze afgrijselijke munitie op de lange termijn kan weren uit wapenmagazijnen en slagvelden, zoals inmiddels ook gebeurt voor antipersoneelsmijnen. Niet alleen roepen we de Europese Unie op om een diplomatiek offensief voor dit nieuwe instrument te starten, ook vragen we de lidstaten om het goede voorbeeld te geven door het gebruik van deze wapens door hun strijdmachten te verbieden. Bovendien moeten ze de uitvoer, productie en aanleg van voorraden onmiddellijk staken. In Libanon, Tsjetsjenië, Afghanistan en tientallen andere landen waar al geen oorlog meer woedt, betalen mensen elke dag weer met hun leven voor het misdadige en immorele gebrek aan verantwoordelijkheid van strijdmachten die elk besef van de ethische en wettelijke grenzen van beschaafd gedrag verloren zijn. Europa zal het voortouw moeten nemen in een wereldwijde samenwerking om deze grenzen opnieuw in te stellen, te herbevestigen en te versterken. We hebben dringend een gemeenschappelijk standpunt nodig om clusterbommen en andere clustermunitie te verdelgen."@nl3
". Panie przewodniczący! Wypowiem się w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. Te pytania to przykład wiodącej roli jaką ta Izba odgrywa w kwestiach rozbrojenia, kontroli przepływu amunicji oraz wzmacniania międzynarodowego prawa humanitarnego. Walczyliśmy o rozszerzenie konwencji z Ottawy na wszystkie typy min. Dużo wcześniej niż Rada Europejska argumentowaliśmy za światowym traktatem w sprawie handlu bronią. Istnieje nagląca potrzeba przekształcenia kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia w prawnie wiążący instrument, co też stanowi nieustanne życzenie Parlamentu. Kwestia amunicji kasetowej to kwestia przyszłości i tego, co Europa musi uczynić, aby zlikwidować tę broń, która jednako traktuje cywilów i żołnierzy, która pozbawia życia tak wielu ludzi. Apelujemy o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie, produkcję, składowanie i eksport tej broni. Moratorium musi w odpowiednim czasie zostać przekształcone w instrument prawny, który na dłuższą metę będzie skutkował zakazem posiadania w arsenałach i wykorzystywania na polach walki tej barbarzyńskiej amunicji, w taki sam sposób, w jaki doprowadzono do wyeliminowania min przeciwpiechotnych. Dodatkowo wzywam Unię Europejską do rozpoczęcia ofensywy dyplomatycznej na rzecz nowego instrumentu; pragniemy, aby państwa członkowskie dały przykład i odrzuciły stosowanie tej broni przez swoje siły zbrojne. Poza tym musimy raz na zawsze zaprzestać jej eksportu, produkcji i składowania. Każdego dnia w Libanie, Czeczenii, Afganistanie i dziesiątkach innych państw, w których wojny dobiegły już końca, mieszkańcy płacą najwyższą cenę za zbrodniczą i amoralną bezmyślność sił zbrojnych, które przekroczyły etyczne i prawne granice wyznaczające działania cywilizowanych ludzi. Do Europy należy teraz stanięcie na czele światowego sojuszu w celu ponownego stworzenia, utwierdzenia i wzmocnienia tych granic. Zachodzi pilna potrzeba ustanowienia wspólnego stanowiska odnośnie do eliminacji pocisków kasetowych i amunicji kasetowej wszelkiego innego rodzaju."@pl16
"Senhor Presidente, falo em nome do Grupo Socialista. Esta resolução reflecte o papel de liderança do Parlamento Europeu no que diz respeito ao desarmamento convencional, aos controlos de transferências de armamento e ao aprofundamento do direito humanitário internacional. Lutámos pelo alargamento da Convenção de Otava a todos os tipos de minas. Defendemos, bem antes do Conselho Europeu, um tratado global para o comércio de armas. Também a necessidade imperiosa de transformar o código de conduta de exportação de armas da União Europeia num instrumento juridicamente vinculativo tem sido exigência inabalável deste Parlamento. Esta resolução sobre bombas de fragmentação está virada para o futuro, para aquilo que a Europa deve fazer para eliminar estas armas que não distinguem civis de militares e tantas vidas humanas ceifam. Propomos uma moratória imediata em relação ao uso, à produção, à acumulação e à exportação destas armas. A moratória deve ser transformada, em tempo útil, num instrumento legal que tenha como efeito banir a longo prazo estas munições bárbaras dos arsenais e dos campos de batalha da mesma maneira que as minas anti-pessoal já começam a rarear. Para além de exigirmos da União Europeia uma ofensiva diplomática a favor deste novo instrumento, queremos que os seus Estados-Membros liderem pelo exemplo e eliminem o uso destas armas pelas suas Forças Armadas, mas também que interrompam permanentemente a sua exportação, produção e acumulação. Todos os dias civis, no Líbano, na Chechénia, no Afeganistão e em dezenas de outros países onde as guerras até já acabaram, pagam o preço supremo pela irresponsabilidade criminosa e imoral de Forças Armadas que perderam a noção dos limites éticos e legais que devem orientar as acções de povos civilizados. Cabe à Europa liderar uma aliança global que restabeleça, reafirme e reforce esses limites. Precisamos urgentemente de uma posição comum para erradicar as bombas e outras munições de fragmentação."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, hovorím v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente. Tieto otázky dokazujú vedúce postavenie tohto Parlamentu vo vzťahu ku konvenčnému odzbrojeniu, kontrole prepravy munície a posilneniu medzinárodných humanitárnych právnych predpisov. Bojovali sme za rozšírenie Ottawského dohovoru na všetky druhy mín. Oveľa skôr ako Európska rada sme argumentovali za globálnu zmluvu o obchodovaní so zbraňami. Stálou požiadavkou tohto Parlamentu bola takisto naliehavá potreba transformovať kódex správania EÚ do právne záväzného nástroja. Tieto otázky, ktoré sa týkajú kazetovej munície, sa zaoberajú budúcnosťou a tým, čo musí Európa urobiť s cieľom odstrániť tieto zbrane, ktoré nerozlišujú medzi civilným obyvateľstvom a vojenským personálom, ktoré už zničili mnoho ľudských životov. Vyzývame na okamžité moratórium na používanie, produkciu, tvorbu zásob a vývoz týchto zbraní. Toto moratórium sa musí v pravý čas pretransformovať do právneho nástroja, ktorého dôsledkom bude dlhodobý zákaz tejto barbarskej munície v rámci arzenálov a bojových polí, podobne ako sa už začali strácať protipechotné míny. Okrem toho, že Európsku úniu vyzývame, aby začala diplomatickú aktivitu v prospech tohto nového nástroja, želáme si, aby začali byť členské štáty príkladom a obmedzili používanie týchto zbraní v rámci svojich ozbrojených síl. Navyše musia na trvalom základe zastaviť svoj vývoz, produkciu a vytváranie zásob. V Libanone, Čečensku, Afganistane a mnohých iných krajinách, kde sa vojny už skončili, platia ľudia každý deň najvyššiu cenu za kriminálnu a nemorálnu nezodpovednosť ozbrojených síl, ktoré stratili akýkoľvek zmysel pre etické a právne limity, ktorými by sa mali riadiť akcie civilizovaných ľudí. Úlohou Európy je viesť globálnu alianciu s cieľom opätovne vytvoriť, opätovne potvrdiť a posilniť tieto limity. Naliehavo potrebujeme spoločnú pozíciu s cieľom odstrániť kazetovú muníciu."@sk19
"Gospod predsednik, govorim v imenu skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu. Ta vprašanja ponazarjajo vodilno vlogo, ki jo ima ta parlament v zvezi s konvencionalnim razoroževanjem, nadzorom nad prenosom streliva in krepitvijo mednarodnega humanitarnega prava. Borili smo se za razširitev konvencije iz Ottawe na vse vrste min. Veliko pred Evropskim svetom smo se zavzemali za globalni sporazum o trgovini z orožjem. Ta parlament je kot nujno prav tako stalno zahteval, da kodeks ravnanja EU o izvažanju orožja postane pravno zavezujoč instrument. Ta vprašanja o kasetnih bombah so usmerjena v prihodnost in ukrepe, ki jih mora izvesti Evropa, da odpravi to orožje, ki ne razlikuje med civilisti in vojaškim osebjem ter uničuje toliko človeških življenj. Pozivamo k takojšnjemu moratoriju na uporabo, proizvajanje, skladiščenje in kopičenje tega orožja. Ta moratorij mora pravočasno postati pravni instrument, ki bo dolgoročno uvedel prepoved tega barbarskega streliva v zalogah in na bojiščih, kakor so se že začele odstranjevati protipehotne mine. Poleg tega, da pozivamo Evropsko unijo k izvajanju diplomatskega napada za podporo temu novemu instrumentu, želimo, da države članice postavijo zgled in v svojih oboroženih silah odpravijo uporabo tega orožja. Razen tega morajo tudi trajno ustaviti svoje izvažanje, proizvodnjo in kopičenje. V Libanonu, Čečeniji, Afganistanu in desetinah drugih držav, v katerih so se vojne že končale, ljudje plačujejo končno ceno za kriminal in nemoralno neodgovornost oboroženih sil, ki so izgubile sleherni občutek za etične in pravne meje, na katerih bi morali temeljiti ukrepi civiliziranih ljudi. Evropa mora imeti vodilno vlogo v globalnem zavezništvu za ponovno vzpostavitev, potrditev in okrepitev teh mej. Nujno moramo oblikovati skupno stališče, da odpravimo kasetne bombe in drugo kasetno strelivo."@sl20
". Herr talman! Jag talar för socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. De här frågorna visar den ledande roll som parlamentet spelar i frågor som konventionell nedrustning, kontroller av ammunitionstransporter och förstärkning av internationell humanitär rätt. Vi har kämpat för att Ottawakonventionen ska utökas till att omfatta alla slags minor. Vi har inför Europeiska rådet argumenterat för ett globalt fördrag om vapenhandel. Det centrala behovet av att omvandla EU:s uppförandekod för vapenexport till ett rättsligt bindande instrument har också varit ett ständigt krav från parlamentet. I de här frågorna om klusterbomber ser man till framtiden och till vad EU måste göra för att eliminera de här vapnen, som är lika farliga för civila som för militär personal och som ödelägger så många människors liv. Vi kräver ett omedelbart moratorium för användning, produktion, lagring och export av klustervapen. Moratoriet måste i god tid omvandlas till ett rättsligt instrument som innebär att denna barbariska ammunition på lång sikt bannlyses från vapenfabriker och krigsskådeplatser på samma sätt som truppminor redan har börjat försvinna. Utöver att kräva att EU inleder en diplomatisk offensiv för det här nya instrumentet vill vi att medlemsstaterna ska föregå med gott exempel och stoppa sina väpnade styrkors användning av de här vapnen. De måste dessutom stoppa sin export, produktion och lagring för gott. Varje dag i Libanon, Tjetjenien, Afghanistan och dussintals andra länder, där krigen redan är slut, betalar människor det yttersta priset för den kriminella och omoraliska oansvarigheten hos väpnade styrkor som har tappat all känsla för de etiska och rättsliga gränser som bör styra civiliserade människors handlingar. Det är upp till EU att leda en global allians för att återupprätta, bekräfta och förstärka dessa gränser. Vi är i desperat behov av en gemensam ståndpunkt för att kunna utrota klusterbomber och annan klusterammunition."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph