Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-379"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-379"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I should like to say to the Commissioner that I am encouraged by the fact that we share the same worries and goals and I thank her for her presentation and description of the developments. I am also glad about the good cooperation between the Members of Parliament in preparing a relevant motion for a resolution. First of all, it is a matter of urgency. It has a human and political urgency because, in spite of warning signals from all around the world, cluster bombs are still being actively used. So there are two problems we need to address. Firstly, the use of cluster bombs has an especially inhuman aspect. Those who launch these bombs are usually not able to target them very specifically. The failure rates happen to be much higher than might be expected. The tragic result is extremely high numbers of casualties among civilians, more than 90%, as has been said. Another problem is the multitude of unexploded cluster bombs that lie in the former conflict areas. This is a major handicap to states that have resolved to start to rebuild their economies after conflicts. Against this background I think the EU should take the lead in trying to ban any kind of production, use and sale of cluster munitions. The first step should be to introduce an immediate moratorium on the use of these weapons. Further, our resolution insists that EU troops should under no circumstances make use of any kind of cluster ammunition until the relevant international agreements have been achieved. We ask Parliament and the Commission to urgently increase financial assistance to communities and individuals who have been affected by both exploded and unexploded cluster munitions, using to this end all available instruments."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, paní komisařce bych rád řekl, že mám radost toho, že máme společné obavy a cíle, a děkuji jí za prezentaci a popis vývoje. Také mě těší dobrá spolupráce mezi poslanci Parlamentu v rámci přípravy příslušného návrhu usnesení. Především jde o naléhavou záležitost. Je naléhavá z lidského i politického hlediska, protože i přes varovné signály z celého světa se kazetová munice stále aktivně používá. Musíme tedy vyřešit dva problémy. Za prvé, používání kazetové munice má mimořádně nelidský vliv. Ti, kdo používají tuto munici, ji obvykle nejsou schopní úplně přesně namířit. Míra odchylky je mnohem větší než očekávaná možná míra. Tragickým důsledkem je mimořádně vysoký počet úmrtí civilistů, jak už bylo řečeno je to víc než 90 %. Dalším problémem je velké množství nevybuchnuté kazetové munice, která se nachází v oblastech bývalých konfliktů. pro země, které se snažily začít s obnovou svých hospodářství po konfliktech, je to velkou překážkou. Na základě toho si myslím, že EU by měla zaujmout vedoucí postavení v rámci snahy o zakázání jakékoliv výroby, používání a obchodování s kazetovou municí. Prvním krokem by mělo být zavedení okamžitého moratoria na používání těchto zbraní. Dále trváme na tom, že jednotky EU by za žádných okolností neměly používat žádné druhy kazetové munice, dokud se neuzavřou příslušné mezinárodní dohody. Vyzýváme Parlament a Komisi, aby bezodkladně zvýšily finanční pomoc pro společenství a jednotlivce zasažené vybuchnutou nebo nevybuchnutou kazetovou municí, a aby na tento účel použily všechny dostupné nástroje."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne fortælle kommissæren, at jeg finder det opmuntrende, at vi deler de samme bekymringer og mål, og jeg takker hende for hendes fremlæggelse og beskrivelse af udviklingen. Det gode samarbejde blandt medlemmerne af Parlamentet om udarbejdelsen af et relevant beslutningsforslag glæder mig også. For det første haster det. Det haster både menneskeligt og politisk, for på trods af advarselssignaler fra hele verden bruges klyngebomber stadig aktivt. Så der er to problemer, vi skal gøre noget ved. Det første er, at brugen af klyngebomber rummer et særligt umenneskeligt aspekt. Dem, der affyrer sådanne bomber, er som regel ikke i stand til at ramme særligt præcist. Andelen, der rammer ved siden af, er meget højere, end man kunne forvente. Den tragiske følge er ekstremt mange ofre blandt civile, over 90 %, som det er blevet nævnt. Et andet problem er det store antal ueksploderede klyngebomber, der ligger i de tidligere konfliktområder. Det er et væsentligt handicap for stater, der er begyndt at genopbygge deres økonomier efter en konflikt. Set herudfra synes jeg, at EU burde gå forrest i forsøget på at forbyde enhver form for produktion, brug og salg af klyngeammunition. Første skridt ville være at indføre et øjeblikkeligt moratorium for brugen af disse våben. Desuden insisterer vores beslutning på, at EU-tropper under ingen omstændigheder må anvende nogen form for klyngeammunition, før de relevante internationale aftaler er på plads. Vi anmoder Parlamentet og Kommissionen om så hurtigt som muligt at forøge den økonomiske hjælp til samfund og personer, der er blevet påvirket af både eksploderet og ueksploderet klyngeammunition ved hjælp af alle til rådighed stående midler."@da2
". Frau Präsidentin! Ich möchte der Frau Kommissarin sagen, dass ich es ermutigend finde, dass wir die gleichen Sorgen und Ziele haben, und ich möchte ihr für ihre Darstellung und Beschreibung der Entwicklungen danken. Ich bin auch froh über die gute Zusammenarbeit zwischen den Abgeordneten bei der Vorbereitung eines entsprechenden Entschließungsantrags. Zuallererst einmal ist die Sache dringend, sie ist menschlich und politisch gesehen dringlich, weil Streubomben ungeachtet der von überall in der Welt kommenden Warnsignale nach wie vor eingesetzt werden. Wir müssen uns also mit zwei Problemen auseinandersetzen. Erstens ist der Einsatz von Streubomben ganz besonders unmenschlich. Diejenigen, die solche Bomben abwerfen, sind in der Regel nicht in der Lage, sie ganz genau auf ein Ziel auszurichten. Mitunter sind ja die Fehlerquoten viel höher als zu erwarten gewesen wäre. Das tragische Ergebnis sind extrem hohe Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung, über 90 %, wie es hieß. Ein zweites Problem ist die Vielzahl von nicht gezündeten Streubomben, die in den ehemaligen Konfliktgebieten liegen. Das ist für Staaten, die sich entschlossen haben, nach einem Konflikt mit dem Wiederaufbau ihrer Wirtschaft zu beginnen, ein großes Hindernis. Vor diesem Hintergrund sollte die EU meiner Ansicht nach vorangehen und versuchen, jede Form der Produktion, des Einsatzes und des Verkaufs von Streumunition zu verbieten. Der erste Schritt sollte darin bestehen, ein sofortiges Moratorium für den Einsatz dieser Waffen zu bewirken. Weiterhin fordern wir in unserer Entschließung, dass die Truppen der EU unter gar keinen Umständen Streumunition jedweder Art einsetzen dürfen, bis die entsprechenden internationalen Verträge zustande gekommen sind. Wir appellieren eindringlich an das Parlament und die Kommission, die finanzielle Unterstützung für Bevölkerungsgruppen und Personen, die unter gezündeter oder nicht gezündeter Streumunition zu leiden haben, zu erhöhen und dafür alle verfügbaren Instrumente zu nutzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στην Επίτροπο ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε κοινές ανησυχίες και στόχους και την ευχαριστώ για την παρουσίαση και περιγραφή των εξελίξεων. Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου για την καλή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών του Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία ενός σχετικού σχεδίου ψηφίσματος. Καταρχάς, πρόκειται για ένα επείγον ζήτημα. Είναι επείγον από ανθρωπιστικής και πολιτικής άποψης γιατί, παρόλα τα προειδοποιητικά μηνύματα από όλο τον κόσμο, οι βόμβες διασποράς εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως. Υπάρχουν επομένως δύο προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, η χρήση των πυρομαχικών διασποράς έχει μια εξαιρετικά απάνθρωπη πτυχή. Αυτοί που χρησιμοποιούν αυτά τα πυρομαχικά, συνήθως δεν είναι σε θέση να βρουν τον ακριβή στόχο. Τα ποσοστά αποτυχίας είναι πολύ υψηλότερα από τα αναμενόμενα. Το τραγικό αποτέλεσμα είναι οι εξαιρετικά υψηλοί αριθμοί θυμάτων μεταξύ των αμάχων, περισσότερο από το 90%, όπως προαναφέρθηκε. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η πληθώρα βομβών διασποράς που δεν έχουν εκραγεί και βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες έχουν προηγηθεί συγκρούσεις. Πρόκειται για τεράστιο πρόβλημα για κράτη που έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των οικονομιών τους μετά τις συγκρούσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω πως η ΕΕ μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας απαγόρευσης οποιουδήποτε είδους παραγωγής, χρήσης και πώλησης πυρομαχικών διασποράς. Το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι η εισαγωγή άμεσης αναστολής της χρήσης αυτών των όπλων. Επιπλέον, το ψήφισμά μας επιμένει ότι τα στρατεύματα της ΕΕ δεν θα πρέπει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε είδος πυρομαχικών διασποράς έως την επίτευξη των σχετικών διεθνών συμφωνιών. Ζητάμε από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσει επειγόντως τη χρηματοδοτική ενίσχυση στις κοινότητες και τα άτομα που έχουν πληγεί από εκραγέντα και μη εκραγέντα πυρομαχικά διασποράς."@el10
"Señora Presidenta, quiero decir a la señora Comisaria que me alegro de que compartamos las mismas preocupaciones y los mismos objetivos y le doy las gracias por su presentación y exposición de los hechos. Me alegra también la buena cooperación que ha existido entre los diputados al Parlamento Europeo para la preparación de la correspondiente propuesta de resolución. En primer lugar, se trata de una cuestión urgente. Es una urgencia humana y política porque, a pesar de las señales de advertencia provenientes de todo el mundo, las bombas de racimo se siguen utilizando activamente. Así que hay dos problemas que tenemos que resolver. Primero, el uso de bombas de racimo tiene un aspecto especialmente inhumano. Los que lanzan esas bombas no suelen ser capaces de dirigirlas con mucha precisión. Los porcentajes de fallos son mucho mayores de lo que cabría esperar. El resultado trágico es un número extremadamente elevado de víctimas entre la población civil, más del 90 %, como ya se ha dicho. Otro problema es la multitud de bombas de racimo sin explotar que quedan en las zonas que han sufrido un conflicto previo. Ésta es una seria desventaja para los estados que consiguen empezar a reconstruir sus economías después de un conflicto. Con este telón de fondo, creo que la UE debe tomar la iniciativa y tratar de prohibir todo tipo de fabricación, uso y venta de bombas de racimo. El primer paso sería la introducción de una moratoria inmediata sobre el uso de estas armas. Además, nuestra resolución insiste en que las tropas de la UE no deben hacer uso, en ninguna circunstancia, de ningún tipo de munición de racimo hasta que se hayan alcanzado los acuerdos internacionales pertinentes. Pedimos al Parlamento y a la Comisión que aumenten urgentemente la ayuda económica a las comunidades y personas que se han visto afectadas por bombas de racimo, hayan o no explotado, utilizando para ello todos los instrumentos a su alcance."@es21
"Austatud juhataja, sooviksin volinikule öelda, et mind julgustab asjaolu, et me jagame samu muresid ja eesmärke, ning ma tänan teda ettekande ja ülevaate eest arengute kohta selles valdkonnas. Mul on hea meel ka parlamendiliikmete vahel toimiva hea koostöö üle asjakohase resolutsiooni ettepaneku ettevalmistamisel. Kõigepealt on tegemist kiirloomulise küsimusega. Tegemist on humanitaaralaselt ja poliitiliselt kiiret lahendust vajava olukorraga, kuna hoolimata kogu maailmast saabuvatest hoiatussignaalidest, kasutatakse kassettlahingumoona endiselt aktiivselt. Seega tuleb meil tegeleda kahe probleemiga. Esiteks on kassettlahingumoona kasutamisel eriti ebainimlik aspekt. Pommide heitjad tavaliselt ei suuda sihtmärki täpselt määratleda. Ebaõnnestumiste määr on palju kõrgem kui võiks arvata. Tulemuseks on äärmiselt kõrge tsiviilisikutest ohvrite arv, üle 90%, nagu eelnevalt juba mainitud. Teine probleem on lõhkemata pommide hulk endistes konfliktipiirkondades. See on peamine takistus riikidele, kes on otsustanud hatata oma majandust konflikti järel uuesti üles ehitama. Selle taustal on minu arvamus, et EL peaks võtma endale juhtrolli püüdluses keelustada kassettlahingumoona igasugune tootmine, kasutamine ja müük. Esimene samm peaks olema nende relvade kasutamise kohene moratoorium. Meie resolutsioon rõhutab lisaks, et mitte mingitel asjaoludel ei tohi ELi väed kasutada mis tahes tüüpi kassettlahingumoona, kuni on jõutud asjakohase rahvusvahelise kokkuleppeni. Me palume parlamendil ja komisjonil kiiremas korras suurendada rahalist abi nii lõhkenud kui ka lõhkemata kobarpommide tõttu kannatada saanud kogukondadele ja isikutele, kasutades selleks kõiki kättesaadavaid vahendeid."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa komission jäsenelle saaneeni rohkaisua siitä, että jaamme samat huolet ja tavoitteet, ja haluan kiittää häntä viimeaikaisen kehityksen esittelemisestä ja kuvailusta. Iloitsen myös parlamentin jäsenten hyvästä yhteistyöstä asiaa koskevan päätöslauselmaesityksen valmistelussa. Asialla on ensinnäkin pakottava kiire. Se on pakottavan tärkeää sekä inhimilliseltä että poliittiselta kannalta, sillä eri puolilta maailmaa saaduista varoitussignaaleista huolimatta rypälepommit ovat edelleen aktiivisessa käytössä. Meidän on siis käsiteltävä kahta ongelmaa. Ensinnäkin, rypälepommien käyttöön liittyy erityisen epäinhimillisiä piirteitä. Näitä pommeja ei yleensä voida suunnata hyvin tarkasti. Räjähdysvarmuus on itse asiassa paljon odotettua alhaisempi. Tämän traaginen seuraus on siviiliuhrien erittäin suuri määrä, joka on kuten sanottu yli 90 prosenttia. Toinen ongelma on räjähtämättömien rypälepommien suuri määrä entisillä konfliktialueilla. Se aiheuttaa suurta haittaa maille, jotka ovat päättäneet ryhtyä jälleenrakentamaan talouttaan konfliktin jälkeen. Tätä taustaa vasten uskon, että EU:n olisi ryhdyttävä johtamaan pyrkimyksiä rypäleammusten kaikenlaisen valmistamisen, käytön ja myynnin kieltämiseksi. Ensi alkuun näiden aseiden käyttö olisi keskeytettävä välittömästi. Päätöslauselmassamme korostetaan lisäksi, ettei EU:n joukkojen tulisi missään olosuhteissa käyttää minkäänlaisia sirpalepommeja, kunnes asiaa koskevat kansainväliset sopimukset on tehty. Pyydämme parlamenttia ja komissiota lisäämään nopeasti kaikkien käytettävissä olevien välineiden avulla taloudellista tukea räjähtäneistä ja räjähtämättömistä rypäleammuksista kärsiville yhteisöille ja yksilöille."@fi7
"Madame la Présidente, je souhaiterais dire à la commissaire que cela m'encourage de constater que nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes buts. De plus, je la remercie pour sa présentation et sa description de l'évolution de la situation. Je me réjouis en outre de la bonne coopération dont les membres du Parlement ont fait preuve pour élaborer une proposition de résolution pertinente. Tout d'abord, il s'agit d'une question urgente sur le plan tant humain que politique car, en dépit des messages d'avertissement lancés des quatre coins du monde, les bombes à dispersion sont encore largement utilisées. Nous avons donc deux problèmes à traiter. En premier lieu, l'emploi des bombes à dispersion comporte un aspect particulièrement inhumain. Ceux qui les lancent ne sont en général pas capables de cibler avec précision leur bombardement. Les taux d'échec s'avèrent beaucoup plus élevés que prévu. Tragique résultat de cette imprécision, une très grande proportion des victimes – plus de 90 % – sont des civils, comme déjà dit. Un autre problème est formé par la multitude de bombes à dispersion non explosées qui demeurent dans les anciennes zones de combat. C'est là un handicap majeur pour les États qui ont décidé de commencer à reconstruire leur économie après un conflit. Dans ce contexte, je crois que l'UE devrait montrer l'exemple en essayant d'interdire toute production, utilisation et vente de munitions à dispersion. La première étape de notre action devrait être l'introduction d'un moratoire sur l'utilisation de ces armes. De plus, notre résolution insiste pour que les troupes de l'UE ne fassent usage sous aucun prétexte de munitions à dispersion jusqu'à ce que les accords internationaux pertinents aient été conclus. Nous demandons au Parlement et à la Commission d'accroître de toute urgence l'aide financière aux communautés et aux personnes affectées par des munitions à dispersion, tant explosées que non explosées, et de recourir à tous les instruments disponibles à cette fin."@fr8
"Elnök asszony, szeretném elmondani a biztos asszonynak, hogy engem bátorsággal tölt el, hogy az aggodalmaink és céljaink közösek, és köszönöm, hogy ismertette és jellemezte a fejleményeket. Annak is örülök, hogy a parlamenti képviselők között jó együttműködés alakult ki egy lényeges állásfoglalási indítvány előkészítése során. Először is, ez sürgős kérdés. Emberileg és politikailag is sürgős, mivel az egész világról érkező figyelmeztető jelek ellenére a repeszbombák még mindig aktív használatban vannak. Két problémát kell tehát megoldanunk. Először, a repeszbombák használatának van egy különösen kegyetlen vonása. Akik e bombákat vetik, általában nem tudnak nagyon pontosan célozni. A félrement bombák aránya sokkal magasabb a vártnál. Ennek tragikus következménye az áldozatok rendkívül magas száma –a hírek alapján 90% felett – a polgári lakosság körében. Egy másik probléma a rengeteg fel nem robbant repeszbomba, amely a korábbi konfliktusok területein található. Ez nagy akadályt jelent azon országok számára, melyek elhatározták, hogy a konfliktusok után újjáépítik gazdaságukat. Ilyen háttér láttán, úgy gondolom, az Uniónak vezető szerepet kell vállalnia a küzdelemben, mely a repeszbombák bármilyen előállításának, alkalmazásának és értékesítésének betiltására irányul. Első lépésként azonnali moratóriumot kellene életbe léptetni e fegyverek használatára. Az állásfoglalásunk továbbá kitart amellett, hogy az uniós csapatok semmilyen körülmények között nem használhatnak repeszbombákat, míg a vonatkozó nemzetközi megállapodások meg nem születnek. Arra kérjük a Parlamentet és a Bizottságot, hogy sürgősen emeljék fel a felrobbant és fel nem robbant repeszbombák által sújtott közösségeknek és egyéneknek nyújtott pénzügyi segély összegét, és e célra használjanak fel minden rendelkezésre álló eszközt."@hu11
". Signora Presidente, vorrei comunicare al Commissario che sono incoraggiato dal fatto che nutriamo le medesime preoccupazioni e gli stessi obiettivi e la ringrazio per la sua presentazione e descrizione degli sviluppi. Sono inoltre soddisfatto della valida cooperazione tra i deputati del Parlamento nell’elaborazione di una pertinente proposta di risoluzione. Innanzi tutto è urgente. Si tratta di un’urgenza umana e politica, poiché, nonostante i segnali d’avvertimento dal mondo, le bombe a grappolo sono tuttora usate in maniera attiva. Pertanto, occorre affrontare due problemi. Primo, l’uso delle bombe a grappolo ha un aspetto particolarmente disumano. Chi lancia queste bombe di solito, non è in grado di indirizzarle in modo molto preciso. Accade che il margine di errore sia molto più elevato di quanto ci possa aspettare. Il tragico risultato, come si è detto, è costituito da un numero estremamente alto di vittime tra i civili, oltre il 90 per cento. Un altro problema è la quantità di bombe a grappolo inesplose che giacciono in zone interessate da conflitti. Si tratta di un grande svantaggio per i paesi che hanno deciso di iniziare a ricostruire le loro economie dopo una guerra. Con queste premesse, ritengo che l’UE dovrebbe assumere la guida nel cercare di vietare qualsiasi tipo di produzione, uso e vendita di munizioni a grappolo. Il primo passo dovrebbe essere introdurre una moratoria immediata sull’uso di queste armi. Inoltre, la nostra risoluzione insiste sul fatto che le truppe europee non dovrebbero in nessuna occasione utilizzare qualsiasi tipo di munizione a grappolo finché non sono stati raggiunti i relativi accordi internazionali. Invitiamo il Parlamento e la Commissione ad aumentare con urgenza l’assistenza finanziaria per le comunità e i soggetti colpiti da munizioni a grappolo esplose e inesplose, impiegando a questo scopo tutti gli strumenti disponibili."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pasakyti Komisijos narei, kad mane įkvepia mus siejantys bendri tikslai, ir padėkoti jai už išsamų šio klausimo pristatymą ir apibūdinimą. Taip pat manau, kad bendradarbiavimas tarp Parlamento narių rengiant šį pasiūlymą dėl rezoliucijos buvo labai geras. Šį klausimą būtina skubiai spręsti. Tai būtina iš žmogiškųjų pozicijų ir politiniu požiūriu, nes nežiūrint iš įspėjimo ženklų iš viso pasaulio, kasetinės bombos plačiai tebenaudojamos. Būtina atsižvelgti į du šio klausimo aspektus. Pirmiausia kasetinių bombų naudojimas yra nehumaniškas. Šios bombos paprastai nėra nukreiptos į konkrečius objektus. Jų tikslumas nėra toks didelis, kaip būtų galima tikėtis. Jas naudojant yra labai didelis aukų skaičius tarp civilių gyventojų, kuris, kaip buvo sakyta, viršija 90 proc. Kitas klausimas yra tai, kad buvusiose konfliktų srityse lieka daug nesprogusių kasetinių bombų. Jos yra labai didelis kliuvinys atkuriant ekonomiką po konfliktų. Todėl aš manau, kad ES turėtų imtis pirmaujančio vaidmens ir uždrausti kasetinės ginkluotės gamybą, naudojimą ir pardavimą. Pirmasis žingsnis būtų nedelsiant įvesti moratoriumą šiems ginklams. Toliau mūsų rezoliucijoje primygtinai reikalaujama, kad ES karinės pajėgos jokiomis aplinkybėmis nenaudotų kasetinės ginkluotės, kol nebus pasiekta atitinkamų tarptautinių susitarimų. Mes prašome Parlamentą ir Komisiją skubiai padidinti finansinę paramą bendruomenėms ir asmenims, kurie patyrė žalą dėl sprogusios ir nesprogusios kasetinės ginkluotės, naudojant šiuo požiūriu visas turimas finansines priemones."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es gribētu pateikt komisārei, ka mani iedrošina tas, ka mums ir kopīgas bažas un mērķi, un es pateicos viņai par viņas uzstāšanos un attīstības tendenču šajā jomā aprakstu. Es arī priecājos par labo sadarbību starp Parlamenta deputātiem svarīga rezolūcijas priekšlikuma sagatavošanā. Pirmkārt, tas ir steidzami risināms jautājums. Tas ir steidzami no humānās un politiskās perspektīvas, jo, par spīti brīdinājuma signāliem no visas pasaules, kasešu bumbas joprojām tiek aktīvi izmantotas. Tāpēc ir divas problēmas, kuras mums ir jārisina. Pirmkārt, kasešu bumbu izmantošanai ir īpaši necilvēcīgs darbības veids. Tie, kuri aktivizē šīs bumbas, parasti nespēj tās ļoti precīzi nomērķēt. Neveiksmīgi mēģinājumi gadās daudz biežāk, nekā to varētu sagaidīt. Traģiskais iznākums ir ārkārtīgi liels cietušo skaits civiliedzīvotāju vidū — vairāk nekā 90 %, kā tiek minēts. Vēl viena problēma ir daudzās nesprāgušās kasešu bumbas, kas atrodas bijušajās konfliktu zonās. Tā būtiski kavē tās valstis, kuras ir apņēmušās sākt atjaunot savu ekonomiku pēc konfliktiem. Ņemot to vērā, es domāju, ka ES vajadzētu uzņemties vadību centienos aizliegt šķembu munīcijas jebkāda veida ražošanu, izmantošanu un tirdzniecību. Pirmajam solim ir jābūt tūlītēja moratorija pasludināšanai attiecībā uz šo ieroču izmantošanu. Turklāt mūsu rezolūcijā uzstāj uz to, ka ES karaspēks nekādos apstākļos nedrīkst izmantot jebkāda veida šķembu munīciju, līdz tiek panākti attiecīgie starptautiskie nolīgumi. Mēs aicinām Parlamentu un Komisiju steidzami palielināt finansiālo atbalstu kopienām un indivīdiem, kuri cietuši no uzsprāgušas vai nesprāgušas šķembu munīcijas, izmantojot šim mērķim visus pieejamos instrumentus."@lv13
"Madam President, I should like to say to the Commissioner that I am encouraged by the fact that we share the same worries and goals and I thank her for her presentation and description of the developments. I am also glad about the good cooperation between the Members of Parliament in preparing a relevant motion for a resolution. First of all, it is a matter of urgency. It has a human and political urgency because, in spite of warning signals from all around the world, cluster bombs are still being actively used. So there are two problems we need to address. Firstly, the use of cluster bombs has an especially inhuman aspect. Those who launch these bombs are usually not able to target them very specifically. The failure rates happen to be much higher than might be expected. The tragic result is extremely high numbers of casualties among civilians, more than 90%, as has been said. Another problem is the multitude of unexploded cluster bombs that lie in the former conflict areas. This is a major handicap to states that have resolved to start to rebuild their economies after conflicts. Against this background I think the EU should take the lead in trying to ban any kind of production, use and sale of cluster munitions. The first step should be to introduce an immediate moratorium on the use of these weapons. Further, our resolution insists that EU troops should under no circumstances make use of any kind of cluster ammunition until the relevant international agreements have been achieved. We ask Parliament and the Commission to urgently increase financial assistance to communities and individuals who have been affected by both exploded and unexploded cluster munitions, using to this end all available instruments."@mt15
"Voorzitter, ik wil de commissaris zeggen dat ik het bemoedigend vind dat we dezelfde zorgen en doelen hebben en ik bedank haar voor haar presentatie en beschrijving van de ontwikkelingen. Ik ben ook blij met de goede samenwerking tussen de Europarlementariërs bij de voorbereiding van een relevante ontwerpresolutie. Op de allereerste plaats is het een zeer dringende kwestie. Dit is urgent, zowel op menselijk als op politiek vlak, omdat clusterbommen, ondanks waarschuwingssignalen vanuit de hele wereld, nog steeds actief gebruikt worden. Er zijn dus twee problemen die om onze aandacht vragen. Ten eerste zit er aan het gebruik van clusterbommen een bij uitstek onmenselijke kant. Degenen die deze bommen lanceren zijn meestal niet in staat ze erg precies te richten. Het percentage missers is veel hoger dan wellicht gedacht wordt. Het tragische gevolg is een extreem hoog aantal burgerslachtoffers: meer dan 90 procent, is al eens gezegd. Het andere probleem is het grote aantal niet geëxplodeerde clusterbommen in voormalige conflictgebieden. Dit feit vormt een grote handicap voor landen die hun economie weer willen opbouwen na een conflict. Tegen deze achtergrond ben ik van mening dat de EU het voortouw moet nemen bij pogingen een verbod te bewerkstelligen op alle vormen van productie, gebruik en verkoop van clustermunitie. De eerste stap dient de onmiddellijke invoering van een moratorium op het gebruik van dit soort wapens te zijn. Daarnaast dringt onze resolutie erop aan, dat EU-troepen onder geen enkele omstandigheden gebruik mogen maken van clustermunitie in welke vorm dan ook, totdat de betreffende internationale overeenkomsten tot stand gekomen zijn. We vragen het Parlement en de Commissie dringend, de financiële steun op te voeren aan groepen en individuen die getroffen zijn door geëxplodeerde en niet-geëxplodeerde clustermunitie, en alle beschikbare instrumenten hiervoor in te zetten."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym oświadczyć pani komisarz, że bardzo cieszy mnie fakt, że podzielamy te same obawy i cele oraz podziękować jej za prezentację i opis rozwoju wydarzeń. Z zadowoleniem przyjmuję dobrą współpracę między posłami podczas przygotowywania tego ważnego projektu rezolucji. Po pierwsze, kwestia jest nagląca. Jest pilna ze względów ludzkich i politycznych, ponieważ wbrew napływającym z całego świata sygnałom ostrzegawczym, amunicja kasetowa jest nadal w czynnym użyciu. Mamy więc do czynienia z dwoma problemami, wobec których musimy zająć stanowisko. Po pierwsze, stosowanie amunicji kasetowej jest nieludzkie. Osoby, które zrzucają bomby najczęściej nie są w stanie precyzyjnie ich wycelować. Błędy zdarzają się częściej niż przypuszczamy. Ich straszliwym skutkiem jest niezwykle wysoka liczba przypadków śmiertelnych wśród ludności cywilnej - jak już powiedziano, przewyższa ona 90%. Kolejnym problemem jest wielka liczba niewybuchów, które pozostały na terenach uprzednio objętych konfliktem. Stanowi to poważną przeszkodę dla władz, które po zakończeniu konfliktu decydują się odbudować krajowe gospodarki. Biorąc to wszystko pod uwagę, jestem zdania, że UE powinna odgrywać wiodącą rolę we wprowadzaniu zakazu jakiejkolwiek produkcji, użycia czy sprzedaży amunicji kasetowej. Pierwszy krok to wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie tej broni. W naszej rezolucji położony jest następnie nacisk na to, aby oddziały zbrojne UE w żadnych okolicznościach nie wykorzystywały żadnego rodzaju amunicji kasetowej, dopóki nie zostaną osiągnięte odpowiednie ustalenia międzynarodowe. Zwracamy się z prośbą do Parlamentu i Komisji o natychmiastowe zwiększenie, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych instrumentów, wsparcia finansowego dla społeczności i jednostek, które doświadczyły skutków amunicji kasetowej, zarówno tej, która eksplodowała, jak i niewybuchów."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de comunicar à Senhora Comissária que me congratulo com o facto de partilharmos os mesmos objectivos e preocupações e agradeço-lhe a sua apresentação e descrição dos desenvolvimentos. Congratulo-me igualmente com a excelente colaboração entre os deputados do Parlamento no quadro da preparação de uma proposta de resolução pertinente. Antes de mais, trata-se de uma questão urgente. Existe uma urgência humana e política, pois continuam a ser usadas bombas de fragmentação apesar dos sinais de alerta com origem em todo o mundo. Consequentemente, há dois problemas que devemos abordar. Em primeiro lugar, a utilização de bombas de fragmentação é particularmente desumana. Normalmente, quem lança este tipo de bombas não consegue atingir os alvos com grande precisão. A taxa de falhas é muito mais elevada do que seria de esperar. Este facto tem como resultado trágico um número muito elevado de vítimas civis, mais de 90% segundo o que tem sido referido. Outro problema consiste no grande número de bombas de fragmentação por explodir que permanecem nas zonas onde ocorreram os conflitos. Esta é uma importante dificuldade com que se deparam os países que resolvem começar a reconstruir as suas economias após os conflitos. Face a esta situação, considero que a UE deverá assumir a liderança no sentido de tentar proibir a produção, utilização e venda de munições de fragmentação. Considero que o primeiro passo deveria ser a introdução imediata de uma moratória relativa à utilização deste tipo de armas. Além disso, a nossa resolução insiste que, em nenhuma circunstância ou condições, as tropas dos Estados-Membros da UE utilizem qualquer tipo de munições de fragmentação enquanto não for negociado um acordo internacional relevante sobre esta matéria. Exorta o Parlamento e a Comissão a que, através de todos os instrumentos disponíveis, aumente urgentemente o financiamento da ajuda às comunidades e indivíduos afectados por bombas de fragmentação deflagradas ou não deflagradas."@pt17
"Madam President, I should like to say to the Commissioner that I am encouraged by the fact that we share the same worries and goals and I thank her for her presentation and description of the developments. I am also glad about the good cooperation between the Members of Parliament in preparing a relevant motion for a resolution. First of all, it is a matter of urgency. It has a human and political urgency because, in spite of warning signals from all around the world, cluster bombs are still being actively used. So there are two problems we need to address. Firstly, the use of cluster bombs has an especially inhuman aspect. Those who launch these bombs are usually not able to target them very specifically. The failure rates happen to be much higher than might be expected. The tragic result is extremely high numbers of casualties among civilians, more than 90%, as has been said. Another problem is the multitude of unexploded cluster bombs that lie in the former conflict areas. This is a major handicap to states that have resolved to start to rebuild their economies after conflicts. Against this background I think the EU should take the lead in trying to ban any kind of production, use and sale of cluster munitions. The first step should be to introduce an immediate moratorium on the use of these weapons. Further, our resolution insists that EU troops should under no circumstances make use of any kind of cluster ammunition until the relevant international agreements have been achieved. We ask Parliament and the Commission to urgently increase financial assistance to communities and individuals who have been affected by both exploded and unexploded cluster munitions, using to this end all available instruments."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárke by som rád povedal, že som potešený skutočnosťou, že máme spoločné obavy a ciele, a ďakujem jej za prezentáciu a opis vývoja. Takisto ma teší dobrá spolupráca medzi poslancami Parlamentu v rámci prípravy príslušného návrhu uznesenia. Predovšetkým ide o naliehavú záležitosť. Je naliehavá z ľudského aj politického hľadiska, pretože napriek varovným signálom z celého sveta sa kazetová munícia stále aktívne používa. Musíme teda vyriešiť dva problémy. Po prvé, používanie kazetovej munície má mimoriadne neľudský vplyv. Tí, ktorí používajú túto muníciu, ju obvykle nie sú schopní úplne presne namieriť. Miera odchýlky je oveľa väčšia ako očakávaná možná miera. Tragickým dôsledkom je mimoriadne vysoký počet úmrtí civilistov, ako už bolo povedané, viac ako 90 %. Ďalším problémom je veľké množstvo nevybuchnutej kazetovej munície, ktorá sa nachádza v oblastiach bývalých konfliktov. Pre krajiny, ktoré sa snažili začať s obnovou svojich hospodárstiev po konfliktoch, je to veľkou prekážkou. Na základe toho si myslím, že EÚ by mala zaujať vedúce postavenie v rámci snahy o zakázanie akejkoľvek produkcie, používania a obchodovania s kazetovou muníciou. Prvým krokom by malo byť zavedenie okamžitého moratória na používanie týchto zbraní. Ďalej trváme na tom, že jednotky EÚ by za žiadnych okolností nemali používať žiadne druhy kazetovej munície, kým sa nedosiahnu príslušné medzinárodné dohody. Vyzývame Parlament a Komisiu, aby bezodkladne zvýšili finančnú pomoc pre spoločenstvá a jednotlivcov, ktorí sú ovplyvnení vybuchnutou alebo nevybuchnutou kazetovou muníciou, a aby na tento účel použili všetky dostupné nástroje."@sk19
". – Gospa predsednica, komisarki sporočam, da me veseli dejstvo, da smo zaskrbljeni zaradi istih stvari in imamo enake cilje, ter se ji zahvaljujem za njeno predstavitev in opis napredka. Pozdravljam tudi dobro sodelovanje med poslanci Parlamenta pri pripravi ustreznega predloga resolucije. Najprej želim poudariti, da gre za nujno vprašanje. Nujno je s človeškega in političnega vidika, ker se kljub opozorilom iz vsega sveta kasetne bombe še vedno uporabljajo v praksi. Obravnavati moramo torej dve težavi. Prvič, uporaba kasetnih bomb je zelo nehumana. Uporabniki teh bomb jih običajno ne morejo zelo natančno usmeriti. Napake so veliko pogostejše, kot bi pričakovali. Tragični rezultat je tako izjemno veliko število civilnih žrtev, po nekaterih podatkih več kot 90 %. Druga težava je veliko število neeksplodiranih kasetnih bomb na nekdanjih konfliktnih območjih. To je za države, ki so se po konfliktih odločile za začetek obnove svojih gospodarstev, velika ovira. Ob upoštevanju tega mislim, da mora EU prevzeti glavno vlogo pri prizadevanjih za prepoved kakršne koli proizvodnje, uporabe ali prodaje kasetnega streliva. Prvi korak mora biti uvedba takojšnjega moratorija na uporabo takšnega orožja. Razen tega naša resolucija zahteva, da vojaške sile EU v nobenih okoliščinah ne smejo uporabljati kakršnega koli kasetnega streliva, dokler se ne sprejmejo ustrezni mednarodni sporazumi. Parlament in Komisijo pozivamo, da takoj povečata finančno pomoč za skupnosti in posameznike, ki so bili žrtve eksplodiranega in neeksplodiranega kasetnega streliva, ter za to uporabita vse razpoložljive instrumente."@sl20
"Fru talman! Jag vill säga till ledamoten av kommissionen att jag känner mig hoppfull inför det faktum att vi delar samma oro och samma mål och jag tackar henne för hennes presentation och beskrivning av utvecklingen. Jag gläds också över det goda samarbetet mellan parlamentsledamöterna när det gäller att utarbeta ett relevant förslag till resolution. Det är framför allt ett brådskande ärende. Det är brådskande, både ur humanitär och politisk synvinkel, eftersom klusterbomber, trots alla varningssignaler världen över, fortfarande aktivt används. Så det är två problem vi måste ta itu med. Det första problemet är att användningen av klusterbomber har en särskilt omänsklig aspekt. De som släpper dessa bomber kan oftast inte rikta dem mot specifika mål. Felmarginalen är i själva verket mycket högre än vad som kanske förväntas. Den tragiska följden är ytterst många dödsfall bland civila, över 90 procent, vilket har nämnts. Ett annat problem är den mängd odetonerade klusterbomber som finns i tidigare konfliktområden. Detta är ett allvarligt handikapp för de stater som har beslutat sig för att återuppbygga sin ekonomi efter konflikterna. Mot bakgrund av detta anser jag att EU bör ta täten när det gäller att förbjuda all slags tillverkning, användning och försäljning av klusterbomber. Det första steget bör vara att införa ett omedelbart moratorium för användningen av dessa vapen. I vår resolution insisterar vi vidare på att EU:s trupper under inga omständigheter får använda sig av någon form av klusterammunition förrän relevanta internationella avtal har slutits. Vi ber parlamentet och kommissionen att snarast öka det ekonomiska biståndet till de samhällen och individer som har drabbats av både detonerade och odetonerade klusterbomber, och att i arbetet med detta använda sig av alla tillgängliga instrument."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph