Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-378"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-378"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to thank Mr Borrell Fontelles for putting this oral question to us. I am glad because I think this is an opportunity for us to comprehensively answer this question on something which has particularly appalling consequences. It has a highly negative impact on human beings, particularly on civilians. The question is, therefore, very dear to me because things that affect human security are always very close to my heart. I fully agree with the position expressed by our Council President, but I would like to mention a few other things also. At the same time, the Commission closely follows the Oslo Process and intends to participate as an observer at the meetings planned in that context in Brussels and in Vienna. In conclusion, I would like to assure you, Mr Borrell Fontelles, and also the European Parliament, that the Commission will continue to make its best efforts to support all the multilateral initiatives that are aimed at a comprehensive and effective ban on cluster mines. Over the past year I have had the opportunity to discuss it in several formal and informal fora, including in meetings organised – the first in Paris and then a later one in Alexandria – by the Institute for Peace Studies and chaired by Ms Mubarak. She took on this issue very strongly and I think she has tried to bring things forward. As in the case for antipersonnel landmines, explosive remnants of war pose great threats to the lives and safety of civilian populations and I would like to comprehensively answer the questions that Mr Borrell Fontelles has asked here. Their effects can be both immediate and long-lasting. By scattering explosives over wide areas they can kill and injure, as we all know, large numbers of civilians, very often children. In addition, many of the bomblets or submunitions fail to implode and to explode on impact, and their lethal effects remain after conflict so furthermore cluster munitions seriously hinder international humanitarian assistance. We have seen it in the war in Lebanon. As regards crisis management and post-conflict reconstruction programmes during and in the aftermath of conflicts over the past several years, we in the Commission have been very active in countering the problems created by landmines and also by other explosive remnants of war, including cluster ammunition. Through the two European Commission mine action strategies covering the period 2002-2007, over EUR 300 million have been committed worldwide in projects covering activities such as demining, stockpile destruction, mine risk education, mine victim assistance, rehabilitation and social economic reintegration. Projects covering cluster munitions have also been carried out in countries which are highly affected by these weapons, such as Afghanistan, Laos and Cambodia to name a few of them. As for the future, we will maintain our engagement through mainstreaming actions against antipersonnel landmines and explosive remnants of war in our Community external assistance strategies and programmes – so this will be everywhere. The Commission also makes use of the humanitarian aid instrument managed by ECHO to fund humanitarian demining efforts. The most recent case of humanitarian demining support has been in Lebanon, which received significant humanitarian aid following the conflict in December 2006, which I mentioned before. Concerning the Commission’s role in the negotiation of disarmament treaties or conventions, I would like to recall that such negotiations are sometimes not in our competence. If the Community is not a party to the disarmament treaties or conventions, it can then legally only encourage partner countries to engage fully in multilateralism, in particular via participation in treaties and conventions. I think our President has said a lot on this already. We took part in the EU troika démarches carried out in key countries such as the United States of America, Japan, Brazil, South Korea, Canada, Pakistan and Ukraine, to promote the multilateral initiatives on cluster munitions in the framework of the Convention on Certain Conventional Weapons, and in particular a negotiation on a legally binding instrument addressing humanitarian concerns about cluster munitions. The objective is to conclude negotiations by the end of next year."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chtěla bych poděkovat panu Borrellovi Fontellesovi za tuto otázku k ústnímu zodpovězení, kterou nám položil. Jsem ráda, protože si myslím, že to je příležitost, abychom komplexně odpověděli na tuto otázku, která se týká záležitosti s mimořádně děsivými důsledky. Tato záležitost má velmi negativní vliv na lidi, zejména na civilní obyvatelstvo. Tato otázka se mě proto velmi dotýká, neboť záležitosti, které mají vliv na lidskou bezpečnost, mi byly vždy velmi blízké. Plně souhlasím se stanoviskem předsedy Rady, ráda bych však ještě dodala několik jiných věcí. Komise zároveň podrobně sleduje proces z Osla a má v úmyslu zúčastnit se jako pozorovatel na zasedáních v Bruselu i ve Vídni, které se v této souvislosti plánují. Na závěr bych ráda ubezpečila pana Borrella Fontellese a také Evropský parlament, že Komise se bude nadále ze všech sil snažit o podporu všech mnohostranných iniciativ, které jsou zaměřené na úplný a účinný zákaz kazetové munice. Během posledního roku jsem měla příležitost diskutovat v rámci několika oficiálních i neoficiálních fór včetně zasedání – první bylo v Paříži a druhé v Alexandrii –, které zorganizoval Institut mírových studií, a kterým předsedala pani Mubaraková. Uvedenou záležitost brala velmi vážně a jsem přesvědčená, že se pokusila o dosažení pokroku. Pokud jde o protipěchotné miny, výbušniny z války představují velkou hrozbu pro životy a bezpečnost civilního obyvatelstva, a chtěla bych komplexně odpovědět na otázky, které tu položil pan Borrell Fontelles. Mohou mít bezprostřední i dlouhodobý vliv. Výbušniny, které se rozptylují v rozsáhlých oblastech, zabíjí a způsobují zranění, jak jistě víte, velkému počtu civilistů, velmi často dětem. Kromě toho se mnoho granátů nebo submunice neroztříští a při dopadu nevybuchne, a jejich smrtící účinek přetrvává i po ukončení konfliktu, takže kazetová munice navíc vážně ohrožuje mezinárodní humanitární pomoc. Viděli jsme to ve válce v Libanonu. Pokud jde o krizové řízení během konfliktů a programy obnovy při a po konfliktech jsme během několika posledních let v Komisi velmi aktivní při řešení problémů způsobených pozemními minami a také jinými výbušninami po válce včetně kazetové munice. Prostřednictvím dvou akčních strategií Evropské komise, které souvisí s minami a které se týkaly období let 2002 až 2007, se na projekty v celém světě, které se týkají činností, jako je například odminování, ničení zásob, školení v oblasti rizika min, pomoc obětem min, rehabilitace a sociální a hospodářská reintegrace, věnovalo 300 milionů EUR. V zemích, kde je velký výskyt kazetové munice, například v Afghánistánu, Laosu a Kambodži, se také realizovaly projekty týkající se této munice. Pokud jde o budoucnost, budeme v rámci našich strategií a programů zahraniční pomoci Společenství – čili všude – nadále usilovat o prosazování akcí proti protipěchotným minám a výbušninám z války. Komise rovněž využívá nástroj humanitární pomoci, který řídí Úřad pro humanitární pomoc (ECHO), na financovaní úsilí humanitárního odminování. Nejnovějším příkladem podpory humanitárního odminování je Libanon, kam po konfliktu v prosinci 2006, o němž jsem už mluvila, směřovala značná humanitární podpora. Pokud jde úlohu Komise v rámci jednání o smlouvách nebo úmluvách o odzbrojení, bych chtěla připomenout, že tato jednání nikdy nejsou v naší pravomoci. pokud Společenství není smluvní stranou smlouvy nebo úmluvy o odzbrojení, může jen legálně podpořit partnerské země, aby se plně angažovaly v multilateralismu, zejména prostřednictvím účasti na smlouvách a úmluvách. Myslím, že náš předseda k této věci už řekl dost. Byli jsme součástí diplomatických demarší trojky EU, které se uskutečnily v klíčových zemích jako jsou například Spojené státy americké, Japonsko, Brazílie, Jižní Korea, Kanada, Pákistán a Ukrajina, s cílem prosazovat mnohostranné iniciativy týkající se kazetové munice v rámci Úmluvy OSN o zákazu používání některých konvenčních zbraní, a zejména jednání o právně závazném nástroji, kterým by se řešily humanitární obavy z kazetové munice. Cílem je ukončit tato jednání do konce budoucího roku."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Borrell Fontelles for at rette sin mundtlige forespørgsel til os. Jeg er glad, fordi jeg betragter det som en mulighed for os for at give et tilbundsgående svar på spørgsmålet om noget, der kan få særdeles forfærdelige konsekvenser. Det har en yderst negativ indflydelse på mennesker, især på civile. Spørgsmålet ligger mig derfor meget på sinde, fordi ting, der har indflydelse på menneskers sikkerhed, altid står mit hjerte nær. Jeg er fuldstændig enig med den holdning, som vores rådsformand har givet udtryk for, men jeg vil også gerne nævne et par andre ting. Samtidig følger Kommissionen Osloprocessen tæt og har til hensigt at deltage som observatør i de møder i Bruxelles og Wien, der er planlagt i denne sammenhæng. Hr. Borrell Fontelles! Afslutningsvis vil jeg gerne forsikre Dem og Parlamentet om, at Kommissionen fortsat vil yde sit bedste til støtte for alle de multilaterale initiativer, der sigter mod et omfattende og effektivt forbud mod klyngeminer. I løbet af det seneste år har jeg haft lejlighed til at diskutere det i adskillige formelle og uformelle fora, herunder på møder - det første i Paris, senere endnu et i Alexandria - arrangeret af Institute for Peace Studies under forsæde af fru Mubarak. Hun har i høj grad taget sagen til sig, og jeg synes, hun har forsøgt at få gang i tingene. Ligesom antipersonellandminer udgør eksplosive krigsefterladenskaber en stor trussel for civilbefolkningens liv og helbred, og jeg vil gerne give et tilbundsgående svar på de spørgsmål, hr. Borrell Fontelles har stillet her. Deres virkninger kan være både øjeblikkelige og langvarige. Ved at sprede sprængstoffer over store områder kan de dræbe og kvæste, som vi alle ved, store antal civile, ofte børn. Desuden er der mange småbomber eller subammunitioner, der ikke imploderer og eksplodere ved nedslag, og de bevarer deres dødelige virkning, efter konflikten er slut. Derved udgør klyngeammunition også en alvorlig hindring for international humanitær hjælp. Det har vi set i krigen i Libanon. Hvad angår krisestyring og programmer til postkonfliktgenopbygning i tiden under og efter konflikter gennem de seneste år, har vi i Kommissionen været meget aktive i forhold til at imødegå de problemer, landminer og andre eksplosive krigsefterladenskaber, herunder klyngeammunition, skaber. Globalt set er der afsat over 300 millioner euro gennem Kommissionens to minerydningsinitiativer, der dækker perioden 2002-2007, til projekter, der omfatter aktiviteter som minerydning, destruktion af våbenlagre, undervisning i faren ved miner, hjælp til ofre for miner, rehabilitering og socioøkonomisk reintegration. Projekter, der omfatter klyngeammunition, er også blevet gennemført i lande, der er kraftigt påvirket af sådanne våben, f.eks. Afghanistan, Laos og Cambodja, for blot at nævne et par stykker. Hvad fremtiden angår, vil vi fortsætte vores arbejde ved at integrere indsatsen mod antipersonel-landminer og eksplosive krigsefterladenskaber i vores fællesskabsstrategier og -programmer for bistand til tredjelande - så det vil blive meget udbredt. Kommissionen benytter sig også af det humanitære hjælpeværktøj, der administreres af ECHO, til at finansiere humanitære minerydningsindsatser. Det seneste tilfælde af støtte til humanitær minerydning var i Libanon, som har modtaget humanitær hjælp i betydeligt omfang siden konflikten i december 2006, som jeg omtalte før. Hvad angår Kommissionens rolle i forhandlingerne om nedrustningstraktater eller -konventioner, vil jeg gerne minde om, at den slags forhandlinger ikke altid falder ind under vores kompetence. Hvis Fællesskabet ikke er part i nedrustningstraktaterne eller -konventionerne, kan det rent juridisk kun opfordre partnerlande til at engagere sig fuldt ud i multilateralisme, især gennem deltagelse i traktater og konventioner. Det har vores formand vist allerede sagt en del om. Vi deltog i EU-trojkaens demarcher, der blev gennemført i vigtige lande som USA, Japan, Brasilien, Sydkorea, Canada, Pakistan og Ukraine for at fremme de multilaterale initiativer vedrørende klyngeammunition inden for rammerne af konventionen om visse konventionelle våben, og især en forhandling om et juridisk bindende instrument vedrørende humanitære bekymringer om klyngeammunition. Målet er at afslutte forhandlingerne inden årets udgang."@da2
". − Herr Präsident! Ich möchte Herrn Borrell Fontelles dafür danken, dass er diese mündliche Anfrage an uns gerichtet hat. Ich bin froh darüber, denn meiner Meinung nach ist dies für uns eine Gelegenheit, diese Frage umfassend zu beantworten, geht es doch um eine Sache mit besonders erschreckenden Konsequenzen. Die Auswirkungen auf die Menschen, insbesondere auf die Zivilbevölkerung, sind in hohem Maße negativ. Deshalb schätze ich diese Frage sehr, denn alles, was die Sicherheit der Menschen betrifft, liegt mir immer sehr am Herzen. Ich stimme voll und ganz mit dem Standpunkt unseres Ratspräsidenten überein, möchte aber auch noch ein paar andere Dinge ansprechen. Gleichzeitig verfolgt die Kommission aufmerksam den Oslo-Prozess und beabsichtigt, als Beobachter an den in diesem Zusammenhang geplanten Zusammenkünften in Brüssel und in Wien teilzunehmen. Abschließend möchte ich Ihnen, Herr Borrell Fontelles, und auch dem Europäischen Parlament versichern, dass sich die Kommission weiterhin nach besten Kräften bemühen wird, alle multilateralen Initiativen zu unterstützen, die auf ein umfassendes und wirksames Verbot von Streuminen abzielen. Im Laufe des vergangenen Jahres hatte ich Gelegenheit, diese Frage in verschiedenen offiziellen und inoffiziellen Foren zu erörtern, darunter auf zwei Tagungen – einer ersten in Paris und später einer weiteren in Alexandria – die vom Institut für Friedensfragen unter Leitung von Frau Mubarak veranstaltet wurden. Sie hat sich dieser Sache sehr angenommen und meiner Meinung nach versucht, die Dinge voranzubringen. Ebenso wie Antipersonenminen sind auch explosive Kampfmittelrückstände eine große Bedrohung für das Leben und die Sicherheit der Zivilbevölkerungen, und ich möchte auf die von Herrn Borrell Fontelles gestellten Fragen gern ausführlich antworten. Solche Kampfmittel können sowohl Sofortwirkungen als auch Langzeitwirkungen haben. Durch das Ausstreuen von Sprengstoffen über große Flächen können sie, wie wir alle wissen, viele Zivilisten töten und verwunden; häufig, handelt es sich dabei um Kinder. Darüber hinaus kommt es oft vor, dass Kleinbomben oder Submunition beim Aufprall nicht implodieren bzw. explodieren und ihre tödliche Wirkung nach dem Konflikt weiter besteht, sodass durch Streumunition auch die internationale humanitäre Hilfe ernsthaft behindert wird. Das haben wir im Libanon-Krieg gesehen. Was das Krisenmanagement in den letzten Jahren und die Nachkriegswiederaufbauprogramme in Kriegs- und Nachkriegszeiten betrifft, so haben wir in der Kommission sehr aktiv den durch Landminen und auch durch andere explosive Kampfmittelrückstände einschließlich Streumunition entstandenen Problemen entgegengewirkt. Im Rahmen der beiden Antiminenstrategien der Europäischen Kommission für den Zeitraum 2002 bis 2007 sind weltweit über 300 Millionen Euro in Projekten gebunden worden, bei denen es um Aktivitäten wie Minenräumung, Vernichtung von Munitionsvorräten, Aufklärung über Minengefahren, Minenopferhilfe, Rehabilitation und soziale und wirtschaftliche Wiedereingliederung ging. Projekte zum Thema Streumunition sind auch in Ländern durchgeführt worden, die stark unter diesen Waffen zu leiden hatten, wie zum Beispiel Afghanistan, Laos und Kambodscha, um nur einige zu nennen. Auch in Zukunft werden wir unser Engagement fortsetzen, indem wir die Aktionen gegen Antipersonenminen und explosive Kampfmittelrückstände in unseren gemeinschaftlichen Programmen und Strategien unserer externen Hilfe festschreiben – das wird also überall sein. Bei der Finanzierung von humanitären Minenräumaktionen greift die Kommission auch auf das von ECHO verwaltete Instrument für humanitäre Hilfe zurück. Das jüngste Beispiel für die Unterstützung einer humanitären Minenräumung war Libanon, wohin nach dem bereits von mir erwähnten Konflikt im Dezember 2006 bedeutende humanitäre Hilfe geflossen ist. Was die Rolle der Kommission bei den Verhandlungen zu Abrüstungsverträgen oder -übereinkommen betrifft, so möchte ich daran erinnern, dass solche Verhandlungen manchmal nicht in unserer Zuständigkeit liegen. Wenn die Gemeinschaft nicht als Partei an den Abrüstungsverträgen oder -übereinkommen beteiligt ist, dann kann sie rechtlich nur an Partnerländer appellieren, sich für den Multilateralismus stark zu machen, besonders durch Beteiligung an Verträgen und Abkommen. Ich denke, dazu hat sich unser Präsident bereits ausführlich geäußert. Wir haben bei den Demarchen der EU-Troika in Kernländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Brasilien, Südkorea, Kanada, Pakistan und der Ukraine mitgewirkt, um die multilateralen Initiativen zu Streumunition im Rahmen des Übereinkommens über das Verbot bestimmter konventioneller Waffen, insbesondere Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Instrument zur Behandlung der humanitären Probleme von Streumunition, zu fördern. Das Ziel besteht darin, die Verhandlungen bis Ende nächsten Jahres abzuschließen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Borrell Fontelles ο οποίος μας έθεσε αυτήν την προφορική ερώτηση. Χαίρομαι γιατί πιστεύω πως είναι μια ευκαιρία για εμάς να απαντήσουμε με σαφή τρόπο σε αυτή την ερώτηση όσον αφορά κάτι το οποίο έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες. Έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στους ανθρώπους, κυρίως στους αμάχους. Η ερώτηση είναι επομένως πολύ σημαντική για μένα, καθώς τα πράγματα τα οποία επηρεάζουν την ανθρώπινη ασφάλεια αγγίζουν πάντα την καρδιά μου. Συμφωνώ απολύτως με τη θέση που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αλλά θα ήθελα να αναφέρω μερικά επιπλέον πράγματα. Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία του Όσλο και προτίθεται να συμμετάσχει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις που προγραμματίστηκαν σε αυτό το πλαίσιο στις Βρυξέλλες και τη Βιέννη. Συμπερασματικά, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, κύριε Borrell Fontelles, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για τη στήριξη των πολυμερών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν σε μια εκτενή και αποτελεσματική απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους είχα την ευκαιρία να το συζητήσω σε πολλά επίσημα και ανεπίσημα φόρουμ συμπεριλαμβανόμενων των συνεδριάσεων που οργανώθηκαν – η πρώτη στο Παρίσι και στη συνέχεια μια άλλη στην Αλεξάνδρεια – από το Κέντρο Σπουδών για την Ειρήνη υπό την προεδρία της κ. Mubarak. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και προσπάθησε να το προωθήσει. Όπως στην περίπτωση των ναρκών κατά προσωπικού, τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου αποτελούν τεράστια απειλή για τη ζωή και την ασφάλεια των άμαχων πληθυσμών και θα ήθελα να απαντήσω με σαφή τρόπο στις ερωτήσεις που έθεσε εδώ ο κ. Borrell Fontelles. Οι συνέπειές τους μπορεί να είναι άμεσες και διαρκείς. Η χρήση εκρηκτικών διασποράς σε ευρείες περιοχές μπορεί να σκοτώσει και να τραυματίσει, όπως γνωρίζουμε, μεγάλο αριθμό αμάχων, μεταξύ των οποίων, πολύ συχνά, παιδιά. Επιπλέον, πολλά βομβίδια ή δευτερεύοντα βλήματα δεν εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση και οι θανατηφόρες επιπτώσεις τους παραμένουν μετά τις συγκρούσεις, έτσι επιπλέον τα πυρομαχικά διασποράς δυσχεραίνουν σοβαρά τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια. Το είδαμε στον πόλεμο στο Λίβανο. Όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης και τα προγράμματα ανασυγκρότησης κατά και μετά τις συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια, εμείς στην Επιτροπή υπήρξαμε εξαιρετικά δραστήριοι όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από νάρκες ξηράς και επίσης από άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, συμπεριλαμβανόμενων των πυρομαχικών διασποράς. Μέσω των δύο στρατηγικών δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για της νάρκες που καλύπτουν την περίοδο 2002-2007, περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ αφιερώθηκαν παγκοσμίως σε σχέδια που καλύπτουν δραστηριότητες όπως περισυλλογή ναρκών, καταστροφή αποθεμάτων, εκπαίδευση όσον αφορά τους κινδύνους από τις νάρκες και περίθαλψη, αποκατάσταση και κοινωνική και οικονομική επανένταξη των θυμάτων ναρκών. Σχέδια που καλύπτουν πυρομαχικά διασποράς έχουν επίσης δημιουργηθεί σε χώρες οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από αυτά τα όπλα, όπως το Αφγανιστάν, το Λάος και η Καμπότζη, μεταξύ άλλων. Όσον αφορά το μέλλον, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας μέσω της ενσωμάτωσης δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκών κατά προσωπικού και των εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου στις στρατηγικές και τα προγράμματα εξωτερικής παροχής βοήθειας της Κοινότητάς μας – αυτό λοιπόν θα συμβαίνει παντού. Η Επιτροπή επίσης χρησιμοποιεί το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHO) για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών προσπαθειών περισυλλογής ναρκών. Η πιο πρόσφατη περίπτωση ανθρωπιστικής στήριξης περισυλλογής ναρκών ήταν στο Λίβανο, που έλαβε σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια μετά τη σύγκρουση του Δεκεμβρίου 2006, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις συνθηκών ή συμβάσεων αφοπλισμού, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι παρόμοιες διαπραγματεύσεις δεν ανήκουν ορισμένες φορές στην αρμοδιότητά μας. Αν η Κοινότητα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις συνθήκες και τις συμβάσεις αφοπλισμού, μπορεί νομικά μόνο να ενθαρρύνει χώρες εταίρους να συμμετάσχουν πλήρως στις πολυμερείς σχέσεις, κυρίως μέσω της συμμετοχής τους σε συνθήκες και συμβάσεις. Νομίζω πως ο Πρόεδρός μας είπε ήδη αρκετά όσον αφορά αυτό το θέμα. Συμμετείχαμε σε ενέργειες της τρόικας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν σε βασικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς, το Πακιστάν και η Ουκρανία, για την προώθηση των πολυμερών πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πυρομαχικά διασποράς στο πλαίσιο της Σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα, και κυρίως μια διαπραγμάτευση όσον αφορά ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών ανησυχιών σχετικά με πυρομαχικά διασποράς. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις έως το τέλος του επόμενου έτους."@el10
"Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Borrell Fontelles por la pregunta oral que nos ha formulado. Me alegra porque creo que nos da la oportunidad de responder con detalle sobre algo que tiene consecuencias especialmente terribles. Tiene un impacto muy negativo en los seres humanos, sobre todo en la población civil. Por eso me alegro mucho de que se haya formulado la pregunta, porque las cuestiones relacionadas con la seguridad humana me afectan muy de cerca. Estoy totalmente de acuerdo con la posición expresada por nuestro Presidente del Consejo, pero quiero llamar su atención también sobre otros aspectos. Al mismo tiempo, la Comisión sigue de cerca el Proceso de Oslo y pretende participar como observadora en las reuniones previstas como parte de ese proceso en Bruselas y en Viena. Para terminar, quiero tranquilizar al señor Borrell Fontelles, y también al Parlamento Europeo, en el sentido de que la Comisión seguirá haciendo todo lo posible para apoyar las iniciativas multilaterales encaminadas a la prohibición plena y efectiva de las bombas de racimo. En el último año he tenido la oportunidad de discutirlo en distintos foros formales e informales, también en reuniones organizadas —la primera en París y la última en Alejandría— por el Instituto de Estudios para la Paz y presididas por la señora Mubarak. Ella se ha tomado esta cuestión con mucho interés y creo que ha intentado que se avanzara en ella. Al igual que en el caso de las minas terrestres antipersona, los restos explosivos de guerra entrañan un grave peligro para las vidas y la seguridad de la población civil y quiero responder con detalle a las preguntas que ha formulado aquí el señor Borrell Fontelles. Sus efectos pueden ser tan inmediatos como duraderos. Cuando hay grandes extensiones sembradas de explosivos de guerra, como todos sabemos, un gran número de víctimas civiles, con frecuencia niños, pueden resultar heridas o muertas. Además, muchas de las minibombas y submuniciones no implosionan ni explotan al producirse el impacto, y sus efectos letales persisten después del conflicto, de modo que, además, las bombas de racimo dificultan seriamente la ayuda humanitaria internacional. Lo hemos visto en la guerra del Líbano. En cuanto a la gestión de crisis y a los programas de reconstrucción durante y después de los conflictos ocurridos en los últimos años, en la Comisión hemos trabajado muy activamente para neutralizar los problemas creados por las minas terrestres y también por otros restos explosivos de guerra, incluidas las bombas de racimo. A través de las dos estrategias de acción contra las minas de la Comisión Europea para el período 2002-2007, se han destinado más de 300 millones de euros en todo el mundo a proyectos que abarcaban actividades de eliminación de minas, destrucción de las reservas almacenadas de éstas, educación sobre el riesgo que entrañan, y ayuda, rehabilitación y reinserción social y económica a las víctimas de las minas. Se han llevado a cabo también proyectos relacionados con bambas de racimo en países muy afectados por esas armas, como Afganistán, Laos y Camboya, por nombrar sólo algunos. De cara al futuro, mantendremos nuestro compromiso integrando las acciones contra las minas terrestres antipersona y los restos explosivos de guerra en nuestras estrategias y programas comunitarios de ayuda exterior; así que estarán en todas partes. La Comisión utiliza además el instrumento de la ayuda humanitaria gestionada por la ECHO para financiar actividades humanitarias de eliminación de minas. El caso más reciente de ayuda humanitaria para eliminación de minas ha sido el Líbano, país que ha recibido ayuda humanitaria considerable después del conflicto de diciembre de 2006, como he mencionado antes. En cuanto al papel de la Comisión en la negociación de tratados o convenios de desarme, quiero recordar que esas negociaciones no son siempre competencia nuestra. Si la Comunidad no ratifica los tratados o convenios de desarme, entonces sólo puede instar legalmente a los países socios a comprometerse plenamente con el multilateralismo, en particular por medio de su participación en tratados y convenios. Creo que nuestro Presidente se ha referido a esta cuestión en numerosas ocasiones. Hemos participado en las gestiones de la troika de la UE realizadas en países clave como los Estados Unidos de América, Japón, Brasil, Corea del Sur, Canadá, Pakistán y Ucrania, para promover las iniciativas multilaterales sobre municiones de racimo en el marco de la Convención sobre ciertas armas convencionales y, en particular, la negociación de un instrumento legalmente vinculante que se ocupa de los aspectos humanitarios relacionados con las bombas de racimo. El objetivo es concluir las negociaciones antes de finales del año que viene."@es21
"− Lugupeetud juhataja, ma soovin härra Borrell Fontelles’i küsimuse eest tänada. Mul on hea meel võimaluse eest vastata põhjalikult küsimusele probleemi kohta, millel on eriti kohutavad tagajärjed. Sellel on inimestele, eelkõige tsiviilelanikele, väga negatiivne mõju. Küsimus on seetõttu minu jaoks väga oluline, kuna asjad, mis mõjutavad inimeste turvalisust, on mulle väga südamelähedased. Nõustun täielikult nõukogu eesistuja väljendatud seisukohaga, aga sooviksin seejuures paar muud aspekti lisada. Samal ajal jälgib komisjon Oslo protsessi ja kavatseb selleteemalistel kohtumistel Brüsselis ja Viinis vaatlejana osaleda. Lõpuks sooviksin teile kinnitada, härra Borrell Fontelles ja Euroopa Parlament, et komisjon teeb ka edaspidi kõik endast oleneva, et toetada mitmepoolseid algatusi, mille eesmärk on täielik ja tõhus kassettlahingumoona keeld. Viimaste aastate jooksul on mul olnud võimalus arutleda kõnealusel teemal nii ametlikus kui ka mitteametlikus kontekstis, sealhulgas kõigepealt Pariisis, seejärel Alexandrias rahu-uuringute instituudis ja Mubaraki juhtimisel toimunud kohtumistel. Mubaraki jaoks on teema lähedane ja ma arvan, et ta on seda edendanud. Nii nagu isikuvastased maamiinid, kujutavad sõjast mahajäänud lõhkekehad tõsist ohtu tsiviilelanikkonna elule ja turvalisusele, ja ma sooviksin vastata põhjalikult küsimustele, mis Borrell Fontelles on siin esitanud. Pommide mõju on nii kohene kui ka pikaajaline. Puistates lõhkekehad üle suure ala, võivad need pommid, nagu me kõik teame, tappa ja vigastada paljusid tsiviilisikuid, väga sageli lapsi. Pealegi ei lõhke paljud lõhkekehad tabamisel ja nende surmatoov mõju säilib pärast konflikti lõppemist, nii et see olukord takistab tõsiselt rahvusvahelise humanitaarabi andmist. Me nägime, et nii juhtus Liibanoni sõjas. Mis puutub kriisireguleerimisse ja konfliktijärgsetesse ülesehitusprogrammidesse konflikti ajal ja konflikti lõppedes, oleme me viimaste aastate jooksul komisjonis aktiivselt tegutsenud maamiinide ja ka teiste sõjast mahajäänud lõhkekehade tõttu, sealhulgas kassettlaskemoon, tekkinud probleemide lahendamisel. Ajavahemikku 2002–2007 hõlmava kahe Euroopa Komisjoni miinivastase tegevuse strateegia kaudu on suunatud üle 300 miljoni euro üle kogu maailma projektidesse, mis hõlmavad selliseid tegevusi nagu demineerimine, lahingumoonavarude hävitamine, riskist teavitamine, ohvritele abi andmine, rehabilitatsioon ning sotsiaal-majanduslik reintegreerimine. Kassettlahingumoonaga seotud projekte on rakendatud ka riikides, kes on sellise lõhkemata kassettlahingumoona läbi palju kannatada saanud, näiteks Afganistan, Laos ja Kambodža, mainides ainult mõnda riiki. Kui tulevikust rääkida, siis me täidame endiselt võetud kohustusi, tugevdades meetmeid, et kõrvaldada isikuvastased maamiinid ja sõjast mahajäänud lõhkekehad vastavalt ühenduse välisabi strateegiatele ja programmidele. Samuti kasutab komisjon Euroopa Humanitaarabi Ameti hallatavat humanitaarabi instrumenti, et rahastada humanitaarabimissioone seoses demineerimisega. Kõige hiljutisem näide sellise toetuse kohta on Liibanon, kes sai märkimisväärsel hulgal humanitaarabi eespool mainitud konflikti lõppedes 2006. aasta detsembris. Komisjoni rolli puhul seoses läbirääkimistega desarmeerimislepingute või -konventsioonide üle tuletaksin meelde, et mõnikord ei kuulu need läbirääkimised meie pädevusse. Kui EL ei ole desarmeerimislepingute või -konventsioonide üks osapooltest, saab EL õiguslikust aspektist lähtudes partnerriike vaid õhutada täielikult osalema mitmepoolses koostöös, eelkõige osalemisega lepingutes ja konventsioonides. Arvan, et president on juba sel teemal palju rääkinud. Osalesime ELi kolmiku demaršis, mis viidi läbi sellistes võtmeriikides nagu Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Brasiilia, Lõuna-Korea, Kanada, Pakistan ja Ukraina, et edendada mitmepoolseid kassettlaskemoona alaseid algatusi teatavate tavarelvade konventsiooni raames, eelkõige läbirääkimised õiguslikult siduva vahendi üle, mis käsitleb humanitaaraspekte seoses kõnealuse lahingumoonaga. Eesmärk on läbirääkimised järgmise aasta lõpuks lõpetada."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Josep Borrell Fontellesia tämän suullisen kysymyksen johdosta. Iloitsen siitä, koska se antaa meille tilaisuuden vastata kattavasti tähän kysymykseen, jolla on erityisen hirveitä seurauksia. Sillä on erityisen kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja etenkin siviileihin. Tämä kysymys on siksi minulle hyvin tärkeä, sillä ihmisten turvallisuuteen vaikuttavat seikat ovat aina lähellä sydäntäni. Allekirjoitan täysin neuvoston puheenjohtajan esittämän kannan, mutta haluaisin mainita myös pari muuta seikkaa. Samanaikaisesti komissio seuraa myös tiiviisti Oslon prosessin etenemistä ja se aikoo osallistua tarkkailijan asemassa asian tiimoilta Brysselissä ja Wienissä järjestettäviin kokouksiin. Lopuksi haluaisin vakuuttaa Josep Borrell Fontellesille sekä Euroopan parlamentille, että komissio aikoo jatkossakin tehdä kaikkensa rypäleammusten kattavaan ja tehokkaaseen kieltoon tähtäävien monenvälisten aloitteiden tukemiseksi. Kuluneen vuoden aikana olen saanut tilaisuuden keskustella asiasta useissa virallisissa ja epämuodollisissa yhteyksissä, muun muassa kokouksissa – joista ensimmäinen pidettiin Pariisissa ja toinen myöhemmin Aleksandriassa – jotka järjesti Institute for Peace Studies ja joiden puheenjohtajana toimi Suzanne Mubarak. Hän suhtautui tähän kysymykseen erittäin vakavasti ja uskon, että hän on yrittänyt edistää asiaa. Kuten henkilömiinat, sodanaikaiset räjähteet aiheuttavat suuria riskejä siviiliväestöjen elämälle ja turvallisuudelle, ja haluaisinkin vastata kattavasti Josep Borrell Fontellesin esittämiin kysymyksiin. Vaikutukset voivat olla sekä välittömiä että pitkäkestoisia. Ammuksista räjähteet leviävät laajoille alueille ja kuten tiedämme, ne voivat tappaa tai vammauttaa monia siviilejä, usein lapsia. Lisäksi monet tytärpommit tai -ammukset eivät räjähdä maahan osuessaan ja niiden tappavat vaikutukset jatkuvat konfliktin päättymisen jälkeen, jonka vuoksi rypäleammukset haittaavat suuresti myös kansainvälisen humanitaarisen avun antamista. Näimme sen Libanonin sodassa. Viime vuosien konfliktien aikaisen kriisinhallinnan sekä konfliktien jälkeisen jälleenrakentamisen alalla komissio on toiminut aktiivisesti maamiinojen ja muiden sodanaikaisten räjähteiden kuten rypäleammusten aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Kahden vuodet 2002–2007 kattavan Euroopan komission miinoja koskevan toimintastrategian puitteissa maailmanlaajuisesti on suunnattu yli 300 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin kuten miinanraivaukseen, varastojen tuhoamiseen, miinojen riskeistä valistamiseen sekä uhrien auttamiseen, kuntoutukseen ja sosioekonomiseen integraatioon. Rypäleammuksiin liittyviä hankkeita on myös toteutettu maissa, jotka kärsivät suuresti näistä aseista, kuten Afganistanissa, Laosissa ja Kambodžassa, vain muutaman mainitakseni. Tulevaisuudessa aiomme pitää sitoumuksemme valtavirtaistamalla henkilömiinojen ja sodanaikaisten räjähteiden vastaiset toimet yhteisön ulkoisiin tukistrategioihin ja -ohjelmiin – ne tullaan siis huomioimaan kaikilla osa-alueilla. Komissio käyttää myös ECHO:n hallinnoimaa humanitaarisen avun välinettä rahoittaakseen humanitaarisia miinanraivaustoimia. Viimeksi humanitaarista miinanraivausta tuettiin Libanonissa, jolle annettiin merkittävää humanitaarista apua aiemmin mainitsemani joulukuun 2006 konfliktin jälkeen. Komission roolin osalta aseistariisuntaa koskevien sopimusten tai yleissopimusten neuvottelussa haluaisin muistuttaa, ettemme ole kaikissa tapauksissa toimivaltaisia käymään tällaisia neuvotteluja. Jos yhteisö ei ole asianomaisen aseistariisuntasopimuksen sopimuspuoli, niin se voi laillisesti ainoastaan kannustaa sopimusvaltioita sitoutumaan monenvälisyyteen, etenkin osallistumalla sopimuksiin ja yleissopimuksiin. Puheenjohtaja kertoi jo laajalti tästä kysymyksestä. Osallistuimme EU:n troikan toimiin keskeisessä asemassa olevissa valtioissa kuten Yhdysvalloissa, Japanissa, Brasiliassa, Etelä-Koreassa, Kanadassa, Pakistanissa ja Ukrainassa rypäleammuksia koskevien monenvälisten aloitteiden edistämiseksi tiettyjä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen puitteissa, ja etenkin neuvottelujen järjestämiseksi, jotta voitaisiin luoda oikeudellisesti sitova väline rypäleammuksiin liittyviin humanitaarisiin ongelmiin vastaamiseksi. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Borrell Fontelles de nous avoir posé cette question orale. Je pense en effet que c'est là l'occasion de donner une réponse complète à une question dont le sujet implique des conséquences particulièrement effroyables. Ce problème produit un impact négatif très fort sur les êtres humains, en particulier les civils. Cette question revêt pour moi une très grande importance car je prends toujours très à cœur les problèmes qui affectent la sécurité humaine. Je suis entièrement d'accord avec la position exprimée par le président du Conseil mais je souhaiterais la compléter en mentionnant quelques autres points. Parallèlement à tout cela, la Commission suit de près le processus d'Oslo et compte participer en tant qu'observatrice aux réunions prévues dans ce contexte à Bruxelles et à Vienne. En conclusion, je voudrais vous assurer, M. Borrell Fontelles et aussi le Parlement européen, que la Commission continuera à faire de son mieux pour soutenir toutes les initiatives multilatérales qui visent à l'établissement d'une interdiction complète et effective des munitions à dispersion. Au cours de l'année écoulée, j'ai eu l'occasion d'en parler dans le cadre de plusieurs forums formels et informels, notamment lors des réunions organisées – la première à Paris puis une autre à Alexandrie – par l' et présidées par M Moubarak. Celle-ci s'occupait de cette question très sérieusement; je pense qu'elle a essayé de faire avancer les choses. Comme dans le cas des mines antipersonnel, les débris de guerre explosifs constituent une grande menace pour la vie et la sécurité des populations civiles. C'est pourquoi je tiens à répondre de façon complète à la question que M. Borrell Fontelles a posée ici. Les effets des débris de guerre explosifs peuvent être immédiats ou durables. Les explosifs disséminés sur de vastes zones peuvent tuer ou blesser, comme nous le savons tous, de nombreux civils, très souvent des enfants. De plus, une grande partie des petites bombes ou sous-munitions n'implosent pas ou n'explosent pas à l’impact, et gardent tout leur potentiel mortel une fois le conflit terminé. Les munitions à dispersion entravent donc gravement l'aide humanitaire internationale, comme on a pu le voir après la guerre au Liban. Concernant les programmes de gestion de crises et de reconstruction d'après conflit qui ont été menés pendant et après les conflits ces dernières années, la Commission n'a pas ménagé ses efforts pour résoudre les problèmes créés par les mines terrestres et aussi par les autres débris de guerre explosifs, notamment les munitions à dispersion. Grâce à deux stratégies d'action contre les mines mises en place par la Commission pour la période 2002-2007, plus de 300 millions d'euros ont été engagés de par le monde pour des projets couvrant des activités telles que le déminage, la destruction de stocks, la sensibilisation aux risques posés par les mines, l'aide à leurs victimes, la réhabilitation et la réinsertion économique et sociale. Des projets relatifs aux munitions à dispersion ont également été menés dans des pays fortement affectés par celles-ci, par exemple l'Afghanistan, le Laos et le Cambodge, pour n'en citer que quelques-uns. Pour ce qui est de l'avenir, nous maintiendrons notre engagement en intégrant dans nos stratégies et programmes communautaires d'aide extérieure les actions contre les mines antipersonnel et les débris de guerre explosifs, cela pour que cette problématique soit prise en compte de façon généralisée. La Commission emploie également l'instrument d'aide humanitaire géré par ECHO pour financer les efforts de déminage humanitaire. Le cas le plus récent d'aide accordée à un déminage de ce type s'est vu au Liban, qui a reçu une aide humanitaire considérable à la suite du conflit de décembre 2006, que j'ai déjà évoqué. Concernant le rôle de la Commission dans la négociation des traités ou conventions de désarmement, je voudrais rappeler que de telles négociations ne relèvent pas toujours de notre compétence. Si la Communauté n'est pas partie à ces traités ou conventions, du point de vue juridique, elle ne peut qu'encourager les pays partenaires à s'engager pleinement dans le multilatéralisme, en particulier via la participation à des traités ou conventions. Je pense que notre président en a déjà beaucoup dit à ce sujet. Nous avons pris part aux démarches de la troïka de l'UE effectuées dans des pays clés tels que les États-Unis, le Japon, le Brésil, la Corée du Sud, le Canada, le Pakistan ou l'Ukraine, afin de promouvoir les initiatives multilatérales en matière de munitions à dispersion dans le cadre de la convention sur certaines armes classiques, en particulier une négociation sur un instrument juridique contraignant applicable aux préoccupations humanitaires dues aux munitions à dispersion. L'objectif est de conclure les négociations d'ici à la fin de l'année prochaine."@fr8
"Elnök úr, szeretném megköszönni Borrell Fontelles úrnak, hogy feltette nekünk ezt a szóbeli kérdést. Örülök, mivel ez lehetőséget nyújt rá, hogy kimerítően megválaszoljuk ezt a kérdést, mely olyan témára vonatkozik, mely különösen megdöbbentő következményekkel jár. Rendkívül negatív hatással van az emberekre, főként a polgári lakosságra. A kérdés ezért nagyon értékes a szememben, mivel az emberek biztonságát érintő dolgok mindig is közel állnak a szívemhez. Teljes mértékben egyetértek a Tanács elnöke által kifejezett állásponttal, de szeretnék megemlíteni még néhány dolgot. Ugyanakkor a Bizottság figyelemmel követi az oslói folyamatot és szándékában áll megfigyelőként részt venni az ezzel összefüggésben tervezett brüsszeli és bécsi találkozón. Végül, Borell Fontelles úr, szeretném biztosítani Önt és az Európai Parlamentet, hogy a Bizottság továbbra is megtesz minden tőle telhetőt, hogy támogassa a repeszaknák széles körű és tényleges betiltására irányuló valamennyi multilaterális kezdeményezést. Az elmúlt év során lehetőségem nyílt tárgyalni erről a kérdésről több hivatalos és nem hivatalos fórumon, köztük a Béketanulmányi Intézet által szervezett találkozókon – először Párizsban, majd Alexandriában –, melyeken Mubarak asszony elnökölt. Ő nagyon határozottan foglalkozott ezzel e kérdéssel, és azt hiszem, megpróbálta előrevinni a dolgokat. Mint a gyalogsági aknák esetében, a háborús robbanóanyag-maradványok nagy veszélyt jelentenek a polgári lakosság életére és biztonságára, és szeretném kimerítően megválaszolni a Borrell Fontelles úr által feltett kérdéseket. A hatásuk lehet azonnali és hosszantartó egyaránt. Ha nagy területeken szórnak el robbanóanyagokat, azok – mint tudjuk- nagyon sok polgári lakost, gyakran gyermekeket is megölhetnek vagy megsebesíthetnek. Ráadásul sok töltet vagy résztöltet nem robban fel vagy nem robban fel behatásra, és így végzetes hatásuk megmarad a konfliktus után is, ennélfogva a repeszbombák súlyosan hátráltatják a nemzetközi humanitárius segélynyújtást. Láttuk ezt a libanoni háborúban. Ami a válságkezelést és az elmúlt évek konfliktusai alatt és után működő konfliktus utáni újjáépítési programokat illeti, a Bizottságban nagyon aktívan foglakoztunk a taposóaknák és egyéb háborús robbanóanyag-maradványok, köztük repeszbombák okozta problémák kezelésével. Az Európai Bizottság által a 2002-2007 időszakra vonatkozó az aknákkal kapcsolatos két stratégiáján keresztül világszerte több mint 300 millió eurót szántak e problémára a taposóaknák felszedésével, a készletek megsemmisítésével, az aknaveszély-oktatással, az áldozatok megsegítésével, rehabilitációjával és társadalmi-gazdasági reintegrációjával foglalkozó projektek keretében. Rekeszbombákkal foglalkozó projektek működtek az e fegyverek által súlyosan érintett országokban is, például Afganisztánban, Laoszban és Kambodzsában, csak hogy néhányat megnevezzek. A jövőben is fenntartjuk e kötelezettségvállalásunkat a gyalogsági aknák és háborús robbanóanyag-maradványok elleni akcióink révén a közösségi külső segítségnyújtási stratégiáink és programjaink keretében – ez tehát mindenhol lesz. A Bizottság az ECHO által kezelt Humanitárius Segítségnyújtási Eszközt is felhasználja a humanitárius aknamentesítési műveletek finanszírozásához. Humanitárius aknamentesítésre legutóbb Libanonban került sor, amely az általam már korábban említett 2006. decemberi konfliktust követően jelentős humanitárius segélyt kapott. Annak kapcsán, hogy milyen szerepet játszik a Bizottság a fegyverzetcsökkentési szerződések vagy egyezmények tárgyalásaiban, hadd emlékeztessek arra, hogy e tárgyalások olykor nem a mi hatáskörünkbe tartoznak. Ha a Közösség nem szerződő fele a fegyverzetcsökkentési szerződéseknek vagy egyezményeknek, akkor legálisan csak ösztönözheti a partnerországokat arra, hogy teljes mértékben kapcsolódjanak be a multilateralizmusba, főként a szerződésekhez és egyezményekhez való csatlakozás révén. Azt gondolom, hogy az elnök úr már sok mindent elmondott erről. Részt vettünk az EU trojkájának diplomáciai lépéseiben, melyekre az olyan döntő fontosságú országokban került sor, mint az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Brazília, Dél-Korea, Kanada, Pakisztán és Ukrajna. Ezek célja a repeszbombákkal foglalkozó multilaterális kezdeményezések elősegítése volt a bizonyos hagyományos fegyverekről szóló egyezmény keretében, és főként tárgyalást folytatni egy olyan jogilag kötelező erejű eszközről, amely a repeszbombákkal kapcsolatos humanitárius problémák megoldására irányul. A cél a tárgyalásokat a jövő év végéig lezárni."@hu11
". Signora Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Borrell Fontelles per aver posto la sua interrogazione orale. Sono soddisfatta, poiché ritengo si tratti di un’opportunità per rispondere in modo esaustivo a questa interrogazione su un aspetto che provoca conseguenze particolarmente terribili. Ha un impatto altamente negativo sugli esseri umani, soprattutto sui civili. Quindi, la domanda è molto importante per me dal momento che tengo sempre molto ad affrontare ciò che colpisce la sicurezza umana. Concordo pienamente con la posizione espressa dal Presidente del Consiglio, ma vorrei menzionare anche alcuni altri aspetti. Nel contempo, la Commissione segue con attenzione il processo di Oslo e intende partecipare come osservatrice agli incontri pianificati in tale contesto a Bruxelles e a Vienna. In conclusione, vorrei garantire a lei, onorevole Borrell Fontelles, e anche al Parlamento europeo, che la Commissione continuerà a compiere il massimo sforzo per sostenere tutte le iniziative multilaterali finalizzate a un’interdizione esaustiva ed efficace delle bombe a grappolo. Lo scorso anno ho avuto l’opportunità di discuterne in diversi incontri formali e informali, comprese le riunioni, la prima a Parigi e la seconda ad Alessandria, organizzate dall’Istituto di studi per la pace e presiedute da Suzanne Mubarak. Ha preso molto seriamente la questione e ritengo abbia tentato di compiere progressi in merito. Come nel caso delle mine terrestri, gli ordigni bellici esplosivi costituiscono grandi minacce per la vita e la sicurezza delle popolazioni civili e vorrei rispondere in modo esaustivo alle domande poste dall’onorevole Borrell Fontelles. I loro effetti possono essere immediati e duraturi. Disseminare esplosivi su vaste aree può uccidere e ferire, come tutti sappiamo, numerosi civili, molto spesso bambini. Inoltre, molte bombette e submunizioni non riescono a scoppiare e a esplodere al momento dell’impatto, e i loro effetti letali rimangono dopo il conflitto, pertanto le munizioni a grappolo intralciano seriamente l’assistenza umanitaria internazionale. Abbiamo assistito a ciò nella guerra del Libano. Per quanto riguarda la gestione della crisi e i programmi di ricostruzione successiva al conflitto durante e in seguito alle guerre negli anni passati, noi della Commissione siamo stati molto attivi nel contrastare i problemi generati dalle mine terrestri e anche dagli ordigni bellici esplosivi, incluse le munizioni a grappolo. Tramite le due strategie d’azione della Commissione europea sulle mine per il periodo 2002-2007, nel mondo sono stati assegnati oltre 300 milioni di euro per progetti che comprendono attività quali sminamento, distruzione dei depositi, istruzione sui rischi delle mine, assistenza per le vittime di mine, riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica. In paesi estremamente colpiti da queste armi, come Afghanistan, Laos e Cambogia, solo per citarne alcuni, sono stati condotti progetti che prevedevano le munizioni a grappolo. Per quanto riguarda il futuro, manterremo il nostro impegno attraverso azioni d’integrazione contro le mine antiuomo e gli ordigni bellici esplosivi nelle nostre strategie e nei nostri programmi di assistenza comunitaria esterna, iniziativa diffusa dappertutto. La Commissione utilizza inoltre lo strumento degli aiuti umanitari gestito da ECHO per finanziare gli sforzi di sminamento. Il caso più recente di sostegno allo sminamento si è verificato in Libano, che ha ricevuto considerevoli aiuti umanitari in seguito al conflitto del dicembre 2006, che ho menzionato in precedenza. Per quanto riguarda il ruolo della Commissione nella negoziazione dei trattati o delle convenzioni sul disarmo, vorrei ricordare che tali negoziati talvolta non ci competono. Se la Comunità non è parte dei trattati o delle convenzioni sul disarmo, allora può solo incoraggiare giuridicamente i paesi a impegnarsi appieno nel multilateralismo, in particolare mediante una partecipazione ai trattati e alle convenzioni. Ritengo che il nostro Presidente sia già intervenuto a sufficienza in merito. Abbiamo preso parte alle nuove linee d’azione della troika europea attuate in paesi importanti come Stati Uniti d’America, Giappone, Brasile, Corea del Sud, Canada, Pakistan e Ucraina, al fine di promuovere le iniziative multilaterali sulle munizioni a grappolo nel quadro della convenzione sull’uso di alcune armi convenzionali, e in particolare una negoziazione su uno strumento giuridicamente vincolante che affronti le questioni umanitarie relative alle bombe a grappolo. L’obiettivo è concludere i negoziati entro la fine del prossimo anno."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti Josepui Borrelliui Fontelles už šį žodinį klausimą. Tai suteikia mums galimybę išsamiai apsvarstyti šį klausimą, kuris gali turi itin baisias pasekmes ir neigiamą poveikį, ypač civiliams gyventojams. Man šis klausimas atrodo labai svarbus, nes aš skiriu labai didelį dėmesį tam, kas turi įtakos žmonių saugumui. Visiškai pritariu Tarybos pirmininko nuomonei, tačiau taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos kitus klausimus. Kartu Komisija atidžiai stebi Oslo proceso eigą ir kaip stebėtoja siekia dalyvauti susitikimuose, planuojamuose šiuo požiūriu Briuselyje ir Vienoje. Baigdama norėčiau užtikrinti jus, Josep Borrell Fontelles, ir Europos Parlamentą, kad Komisija ir toliau rems daugiašales iniciatyvas, kuriomis siekiama visiškai ir galutinai uždrausti kasetinių minų naudojimą. Per šiuos metus man buvo sudaryta galimybė aptarti šį klausimą keliuose oficialiuose ir neoficialiuose forumuose, tarp jų ir susitikimuose – pirmajame Paryžiuje ir vėliau kitame Aleksandrijoje, kuriuos organizavo Taikos studijų institutas, vadovaujant S. Mubarak. Ji ėmėsi energingai spręsti ir siekė pažangos šiuo klausimu. Likusios po karo priešpėstinės minos kelia didelį pavojų civilių gyventojų gyvybei ir saugumui, ir todėl norėčiau išsamiai atsakyti į klausimus, kuriuos čia pateikė Josep Borrell Fontelles. Šios ginkluotės poveikis gali būti staigus arba ilgalaikis. Didelėse teritorijose pasklidę sprogmenys kelia pavojų civiliams gyventojams, dažnai vaikams. Be to, daug mažų bombų arba atskilusios ginkluotės skeveldrų nesuyra ir nesprogsta nuo smūgio, ir jų mirtinas poveikis išlieka ir po konflikto, todėl kasetinė ginkluotė yra didelė kliūtis teikiant humanitarinę pagalbą. Tai akivaizdžiai matyti iš karo Libane. Pastaraisiais metais likviduojant konfliktų padarinius Komisija aktyviai sprendė minų ir kitų likusių nuo karo sprogmenų, tarp jų dėl kasetinės ginkluotės klausimą. Vadovaujantis dviem Europos Komisijos minų veiksmų strategijomis 2002–2007 m., teritorijos valymo, atsargų naikinimo, informavimo apie minų pavojų, paramos nukentėjusiems, reabilitavimo ir socialinio ekonominio integravimo į visuomenę projektams visame pasaulyje buvo skirta daugiau kaip 300 mln. EUR. Projektai, susiję su kasetine ginkluote vykdomi įvairiose šalyse, tarp jų Afganistane, Laose ir Kambodžoje, kur šios ginkluotės poveikis yra didelis. Mes ir toliau sieksime integruoti veiksmus prieš priešpėstines minas ir likusius nuo karo sprogmenis į mūsų Bendrijos išorės paramos strategijas ir programas. Komisija taip pat naudoja humanitarinės pagalbos priemonę, numatytą pagal ECHO finansuoti humanitarinius išminavimo veiksmus. Paskutinioji humanitarinė parama išminavimui buvo suteikta Libane, kuris gavo didelę humanitarinę pagalbą po konflikto 2006 m. gruodžio mėn. Norėčiau priminti, kad Komisijos vaidmuo derybose dėl nusiginklavimo sutarčių arba konvencijų ne visuomet yra mūsų kompetencijos klausimas. Jei Bendrija nėra pasirašiusi nusiginklavimo sutarčių arba konvencijų, teisiniu požiūriu ji gali tik skatinti partneres siekti daugiašališkumo, ypač dalyvaujant sutartyse ir konvencijose. Manau, kad mūsų pirmininkas pakankamai daug apie tai kalbėjo. Mes dalyvavome ES troikos išvykose į Jungtines Amerikos Valstijas, Japoniją, Braziliją, Pietų Korėją, Kanadą, Pakistaną ir Ukrainą, kuriomis buvo siekiama skatinti daugiašales iniciatyvas dėl kasetinės ginkluotės remiantis Konvencija dėl kai kurių įprastinių ginklų, ypač derybas dėl teisiškai įpareigojančios priemonės, kuri padėtų spręsti humanitarinius klausimus, susijusius su humanitariniais kasetinės ginkluotės naudojimo aspektais. Mūsų tikslas – užbaigti derybas iki kitų metų pabaigos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties kungam par šā mutiskā jautājuma uzdošanu. Es priecājos, jo, manuprāt, šī mums ir iespēja visaptveroši atbildēt uz šo jautājumu par kaut ko, kam ir īpaši šausmīgas sekas. Tam ir ļoti negatīva ietekme uz cilvēkiem, īpaši uz civiliedzīvotājiem. Tāpēc šis jautājums man ir ļoti tuvs, jo viss, kas skar cilvēku drošību, vienmēr ir tuvs manai sirdij. Es pilnībā piekrītu mūsu Padomes priekšsēdētāja paustajai nostājai, bet es vēlos minēt arī pāris citas lietas. Vienlaikus Komisija cieši seko līdzi Oslo procesam un kā novērotāja gatavojas piedalīties šajā saistībā plānotajās sanāksmēs Briselē un Vīnē. Noslēgumā es gribētu apliecināt jums kungs, un arī Eiropas Parlamentam, ka Komisija turpinās veikt visu iespējamo, lai atbalstītu visas daudzpusējās iniciatīvas, kuru mērķis ir visaptverošs un efektīvs šķembu mīnu aizliegums. Pagājušajā gadā man bija iespēja apspriest šo jautājumu vairākos oficiālos un neoficiālos forumos, arī Miera izpētes institūta organizētajās sanāksmēs — pirmā notika Parīzē un otrā — Aleksandrijā, kuras vadīja kundze. Viņa šo problēmu uztvēra ļoti nopietni, un, manuprāt, viņa ir mēģinājusi panākt lietu virzību uz priekšu. Kā, piemēram, pretkājnieku sauszemes mīnu gadījumā sprādzienbīstamās kara paliekas rada lielu apdraudējumu civiliedzīvotāju dzīvībām un drošībai, un es gribētu visaptveroši atbildēt uz jautājumiem, kurus šeit ir uzdevis kungs. To ietekme var būt gan tūlītēja, gan ilgstoša. Izkaisot sprādzienbīstamās šķembas plašā teritorijā, tās var nogalināt un ievainot, kā mēs visi zinām, lielu civiliedzīvotāju skaitu, ļoti bieži bērnus. Turklāt daudzas no mazkalibra bumbām vai sekundārā munīcija neuzsprāgst uz iekšu vai uzsprāgst sadursmē, un to iznīcinošā ietekme saglabājas pēc konflikta, tāpēc šķembu munīcija arī nopietni apgrūtina starptautiskās humānās palīdzības sniegšanu. Mēs to esam redzējuši karā Libānā. Attiecībā uz krīžu pārvaldību un pēckonfliktu rekonstrukcijas programmām konfliktu un pēckonfliktu laikā dažos pēdējos gados mēs Komisijā esam bijuši ļoti aktīvi, novēršot tās problēmas, kuras rada sauszemes mīnas un arī citas sprādzienbīstamās kara paliekas, tostarp arī šķembu munīcija. Ar divām Eiropas Komisijas pretmīnu stratēģijām, kas aptver laika posmu no 2002. līdz 2007. gadam, vairāk nekā EUR 300 miljoni visā pasaulē ir ieguldīti projektos, ar kuriem paredz tādus pasākumus kā atmīnēšanu, krājumu iznīcināšanu, mīnu riska izglītību, palīdzību mīnu upuriem un viņu rehabilitāciju, un sociāli ekonomisko reintegrāciju. Projekti, kuri attiecas uz šķembu munīciju, arī tiek īstenoti valstīs, kuras ļoti cietušas no šiem ieročiem, piemēram, Afganistānā, Laosā un Kambodžā, lai minētu dažas no tām. Kas attiecas uz nākotni, mēs tupināsim iesaistīties, izmantojot integrēšanas pasākumus, kas vērsti pret pretkājnieku sauszemes mīnām un sprādzienbīstamām kara paliekām, mūsu Kopienas ārējās palīdzības stratēģijās un programmās — tāpēc tas būs iekļauts visur. Komisija arī izmanto humānās palīdzības instrumentu, kuru pārvalda Eiropas Kopienas Humānās palīdzības birojs ( ), lai finansētu humānos atmīnēšanas centienus. Visnesenāk humānais atmīnēšanas atbalsts tika sniegts Libānā, kura saņēma ievērojamu humāno palīdzību pēc 2006. gada decembra konflikta, kuru es pieminēju iepriekš. Attiecībā uz Komisijas lomu sarunās par atbruņošanās līgumiem vai konvencijām, es gribētu atgādināt, ka šādas sarunas dažkārt nav mūsu kompetencē. Ja Kopiena nav atbruņošanās līgumu vai konvenciju puse, tad tā var juridiski vienīgi mudināt partnervalstis pilnībā iesaistīties daudzpusējās attiecībās, jo īpaši ar dalību līgumos un konvencijās. Manuprāt, mūsu priekšsēdētājs jau ir daudz ko pateicis par to. Mēs piedalījāmies ES trijotnes demaršos, kas notika tādās svarīgās valstīs kā Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Brazīlija, Dienvidkoreja, Kanāda, Pakistāna un Ukraina, lai veicinātu daudzpusējas iniciatīvas jautājumā par šķembu munīciju saistībā ar Konvenciju par noteiktiem parastiem ieročiem un jo īpaši sarunās par juridiski saistošu instrumentu, ar kuru aplūkotu humānos apsvērumus par šķembu munīciju. Mērķis ir pabeigt sarunas līdz nākamā gada beigām."@lv13
"Mr President, I should like to thank Mr Borrell Fontelles for putting this oral question to us. I am glad because I think this is an opportunity for us to comprehensively answer this question on something which has particularly appalling consequences. It has a highly negative impact on human beings, particularly on civilians. The question is, therefore, very dear to me because things that affect human security are always very close to my heart. I fully agree with the position expressed by our Council President, but I would like to mention a few other things also. At the same time, the Commission closely follows the Oslo Process and intends to participate as an observer at the meetings planned in that context in Brussels and in Vienna. In conclusion, I would like to assure you, Mr Borrell Fontelles, and also the European Parliament, that the Commission will continue to make its best efforts to support all the multilateral initiatives that are aimed at a comprehensive and effective ban on cluster mines. Over the past year I have had the opportunity to discuss it in several formal and informal fora, including in meetings organised – the first in Paris and then a later one in Alexandria – by the Institute for Peace Studies and chaired by Ms Mubarak. She took on this issue very strongly and I think she has tried to bring things forward. As in the case for antipersonnel landmines, explosive remnants of war pose great threats to the lives and safety of civilian populations and I would like to comprehensively answer the questions that Mr Borrell Fontelles has asked here. Their effects can be both immediate and long-lasting. By scattering explosives over wide areas they can kill and injure, as we all know, large numbers of civilians, very often children. In addition, many of the bomblets or submunitions fail to implode and to explode on impact, and their lethal effects remain after conflict so furthermore cluster munitions seriously hinder international humanitarian assistance. We have seen it in the war in Lebanon. As regards crisis management and post-conflict reconstruction programmes during and in the aftermath of conflicts over the past several years, we in the Commission have been very active in countering the problems created by landmines and also by other explosive remnants of war, including cluster ammunition. Through the two European Commission mine action strategies covering the period 2002-2007, over EUR 300 million have been committed worldwide in projects covering activities such as demining, stockpile destruction, mine risk education, mine victim assistance, rehabilitation and social economic reintegration. Projects covering cluster munitions have also been carried out in countries which are highly affected by these weapons, such as Afghanistan, Laos and Cambodia to name a few of them. As for the future, we will maintain our engagement through mainstreaming actions against antipersonnel landmines and explosive remnants of war in our Community external assistance strategies and programmes – so this will be everywhere. The Commission also makes use of the humanitarian aid instrument managed by ECHO to fund humanitarian demining efforts. The most recent case of humanitarian demining support has been in Lebanon, which received significant humanitarian aid following the conflict in December 2006, which I mentioned before. Concerning the Commission’s role in the negotiation of disarmament treaties or conventions, I would like to recall that such negotiations are sometimes not in our competence. If the Community is not a party to the disarmament treaties or conventions, it can then legally only encourage partner countries to engage fully in multilateralism, in particular via participation in treaties and conventions. I think our President has said a lot on this already. We took part in the EU troika démarches carried out in key countries such as the United States of America, Japan, Brazil, South Korea, Canada, Pakistan and Ukraine, to promote the multilateral initiatives on cluster munitions in the framework of the Convention on Certain Conventional Weapons, and in particular a negotiation on a legally binding instrument addressing humanitarian concerns about cluster munitions. The objective is to conclude negotiations by the end of next year."@mt15
". − Voorzitter, ik wil de heer Borrell Fontelles bedanken dat hij ons deze mondelinge vraag heeft voorgelegd. Ik ben daar blij mee, omdat dit ons de gelegenheid biedt uitgebreid in te gaan op iets dat werkelijk vreselijke gevolgen heeft. Iets dat zeer negatieve gevolgen heeft voor mensen, met name burgers. De vraag ligt me dan ook zeer na aan het hart, omdat vraagstukken van menselijke veiligheid mij altijd zeer na aan het hart liggen. Ik ben het volledig eens met het standpunt dat naar voren gebracht is door de Voorzitter van onze Raad, maar ik zou daar graag nog een paar andere dingen aan toe willen voegen. Tegelijkertijd volgt de Commissie het Osloproces op de voet en is zij voornemens als waarnemer deel te nemen aan de bijeenkomsten die in die context gepland zijn in Brussel en Wenen. Ter afsluiting wil ik u ervan verzekeren, meneer Borrell Fontelles en ook het Europees Parlement, dat de Commissie haar uiterste best zal blijven doen om alle multilaterale initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op een breed en effectief verbod op clustermijnen. In de loop van het afgelopen jaar heb ik dit voor verschillende formele en informele fora kunnen bespreken, onder andere tijdens de bijeenkomsten – eerst in Parijs en daarna in Alexandrië – die georganiseerd zijn door het Instituut voor Vredesvraagstukken, onder voorzitterschap van mevrouw Mubarak. Ze heeft zich erg ingezet voor deze kwestie en ik denk dat ze geprobeerd heeft schot in de zaak te krijgen. Evenals het geval is bij anti-personeelsmijnen, vormen explosieve resten van oorlogen een grote bedreiging voor de levens en de veiligheid van de burgerbevolking en ik zou graag uitgebreid ingaan op de vragen die de heer Borrell Fontelles hier heeft gesteld. De effecten hiervan zijn zowel onmiddellijk als langdurig. Doordat explosieven over grote gebieden verspreid worden, kunnen - zoals we allemaal weten - grote aantallen burgers, vaak kinderen, gedood of gewond raken. Bovendien imploderen en exploderen veel van de bommetjes of submunities niet op het moment van inslag, waardoor hun dodelijk effect nog lang nadat het conflict beëindigd is doorgaat, waardoor clustermunitie ook nog eens een ernstige belemmering vormt voor internationale humanitaire hulp. Dit hebben we bijvoorbeeld gezien tijdens de oorlog in Libanon. Wat betreft het crisismanagement en post-conflict wederopbouwprogramma’s tijdens en in de nasleep van conflicten, zijn we met de Commissie de afgelopen jaren uiterst actief geweest bij het bestrijden van de problemen die door landmijnen en andere explosieve resten van oorlogen, waaronder clustermunitie, teweeg gebracht worden In het kader van de twee mijnactiestrategieën van de Europese Commissie, die de periode 2002-2007 bestrijken, is over de hele wereld 300 miljoen euro gestoken in projecten die activiteiten omvatten zoals ontmijnen, vernietigen van voorraden, voorlichting geven over risico’s van mijnen, hulpverlening aan slachtoffers van mijnen, rehabilitatie en sociaal-economische integratie. Projecten op het gebied van clustermunitie zijn ook uitgevoerd in landen die sterk getroffen zijn door deze wapens, zoals Afghanistan, Laos en Cambodja, om er een paar te noemen. In de toekomst zullen we deze lijn blijven volgen, door acties tegen antipersoneelsmijnen en explosieve oorlogsresten te integreren in de externe hulpstrategieën en –programma’s van de Gemeenschap; overal dus. De Commissie maakt ook gebruik van het humanitaire hulpinstrument dat door ECHO wordt aangestuurd om humanitaire initiatieven op het gebied van ontmijnen te financieren. Het meest recente geval van humanitaire steun op het gebied van ontmijning was in Libanon, dat na het conflict van december 2006, waar ik eerder naar verwees, omvangrijke humanitaire steun heeft ontvangen. Wat de rol van de Commissie bij de onderhandelingen over ontwapeningsverdragen of –conventies betreft, wil ik erop wijzen dat dergelijke onderhandelingen niet altijd tot onze competentie behoren. Als de Gemeenschap geen partij is in de ontwapeningsverdragen of –conventies, kan het juridisch niet méér doen dan partnerlanden stimuleren om zich te engageren voor multilateralisme, met name door deelname in verdragenen conventies. Ik vind dat onze President hier al veel over gezegd heeft. We hebben deelgenomen in de activiteiten van de EU-Troika in sleutellanden zoals de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Brazilië, Zuid-Korea, Canada, Pakistan en de Oekraïne, om de multilaterale initiatieven over clustermunitie te stimuleren binnen het kader van de Conventie inzake Bepaalde Conventionele Wapens, en in het bijzonder een onderhandeling over een wettelijk bindend instrument gericht op humanitaire zorg over clustermunitie. Het plan is deze onderhandelingen tegen het einde van volgend jaar af te ronden."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować panu posłowi Borrellowi Fontellesowi za postawienie nam tego ustnego pytania. Przyjęłam je z zadowoleniem, gdyż daje nam ono możliwość udzielenia wyczerpującej odpowiedzi w sprawie kwestii, która ma niezwykle niepokojące konsekwencje. Ma ona wielce negatywny wpływ na życie ludzkie, szczególnie na życie cywilów. Pytanie to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa ludzi, które zawsze było drogie mojemu sercu. Zgadzam się w pełni ze stanowiskiem przedstawionym przez przewodniczącego Rady, jednak chciałabym wspomnieć jeszcze o kilku innych rzeczach. W tym czasie Komisja będzie również wykonywać założenia procesu z Oslo i zamierza przyjąć rolę obserwatora podczas spotkań dotyczących tego problemu, które mają odbyć się w Brukseli i w Wiedniu. Podsumowując, pragnę zapewnić pana posła Borrella Fontellesa oraz Parlament Europejski, że Komisja będzie nadal silnie wspierać wszelkie wielostronne inicjatywy, które mają na celu całkowity i skuteczny zakaz stosowania amunicji kasetowej. W ciągu ostatniego roku miałam możliwość przeprowadzenia dyskusji na kilku forach, zarówno formalnych jak i nieformalnych, wliczając w to spotkania, którym przewodniczyła pani Suzanne Mubarak, zorganizowane przez Instytut Badań nad Pokojem, z których pierwsze odbyło się w Paryżu, a kolejne w Aleksandrii. Pani Mubarak podeszła do tego problemu z wielką powagą i uważam, że starała się nadać sprawom bieg. Tak jak w przypadku min przeciwpiechotnych, pozostałości materiałów wybuchowych stanowią ogromne zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa ludności cywilnej, chciałabym zatem udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie zadane przez pana posła Borrella Fontellesa. Skutki mogą być natychmiastowe, bądź długotrwałe. Jak wiemy, rozrzucenie materiałów wybuchowych na dużym obszarze może zabić lub zranić dużą liczbę cywilów, bardzo często ofiarą padają dzieci. W dodatku, wiele bomb i podpocisków wchodzących w skład pocisków kasetowych nie imploduje i wybucha przy uderzeniu, w związku z czym ich śmiertelne skutki rozciągają się jeszcze na okres po zakończeniu konfliktu, a amunicja kasetowa poważnie utrudnia niesienie międzynarodowej pomocy humanitarnej. Byliśmy tego świadkami podczas wojny w Libanie. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem i programy odbudowy po konfliktach, to w ciągu ostatnich kilku lat, podczas konfliktów i w ich dogrywkach Komisja starała się aktywnie przeciwdziałać problemowi min przeciwpiechotnych, jak również innych powojennych niewybuchów, włączając w to amunicje kasetową. Działania te obejmowały dwie strategie Komisji Europejskiej dotyczące min, w latach 2002-2007; na projekty związane z odminowywaniem, niszczeniem składów amunicji, zmniejszaniem zagrożenia minami, pomocą ofiarom min, rehabilitacją i reintegracją gospodarczą przyznano ponad 300 milionów euro. Projekty obejmujące amunicję kasetową wdrożono również w państwach, takich jak chociażby Afganistan, Laos czy Kambodża, w których ten typ broni wyrządził bardzo wiele szkód. Nasze plany na przyszłość obejmują dalsze zaangażowanie poprzez prowadzenie działań skierowanych przeciwko minom przeciwpiechotnym i niewybuchom powojennym w ramach programów i strategii zewnętrznej pomocy wspólnotowej na całym świecie. Komisja wykorzystuje instrument zarządzany przez Biuro Pomocy Humanitarnej w celu sponsorowania humanitarnych wysiłków mających na celu usuwanie min. Ostatni przypadek naszego wsparcia miał miejsce w Libanie, który otrzymał znaczną pomoc humanitarną po konflikcie z grudnia 2006 roku, o którym już wspominałam. Jeśli chodzi o rolę Komisji w negocjowaniu traktatów czy konwencji, chciałabym przypomnieć, że tego rodzaju negocjacje często nie podlegają naszej kompetencji. Jeśli Wspólnota nie jest stroną traktatu lub konwencji rozbrojeniowej, może jedynie zachęcać państwa partnerskie do pełnego zaangażowania w wielostronność, szczególnie poprzez udział w traktatach i konwencjach. Myślę, że wiele na ten temat zostało już powiedziane przez pana przewodniczącego. Braliśmy udział w zabiegach dyplomatycznych trojki EU, które miały miejsce w kluczowych krajach, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Brazylia, Korea Południowa, Kanada, Pakistan i Ukraina, mających na celu propagowanie wielostronnych inicjatyw w sprawie amunicji kasetowej w ramach Konwencji w sprawie niektórych typów broni konwencjonalnej, zwłaszcza w negocjacjach prawnie wiążącego instrumentu dotyczącego humanitarnych obaw związanych z amunicją kasetową. Naszym celem jest zakończenie negocjacji do końca przyszłego roku."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Josep Borrell Fontelles a pergunta oral que nos apresentou. Congratulo-me com esta oportunidade para respondermos de forma exaustiva a esta pergunta sobre algo que tem consequências particularmente chocantes. Tem um impacto extremamente negativo nos seres humanos, especialmente sobre os civis. Esta questão é muito cara para mim, pois considero muito importante tudo o que afecta a segurança dos seres humanos. Concordo inteiramente com a posição expressa pelo Presidente do Conselho, mas gostaria de referir algumas questões adicionais. Simultaneamente, a Comissão tem acompanhado de perto o processo de Oslo e tenciona participar, na qualidade de observador, nos encontros que estão planeados nesse âmbito e que terão lugar em Bruxelas e Viena. A título de conclusão, gostaria de assegurar ao Parlamento Europeu, bem como ao senhor deputado Josep Borrell Fontelles que a Comissão continuará a fazer o seu melhor para apoiar todas as iniciativas multilaterais destinadas a implementar uma proibição eficaz e abrangente das munições de fragmentação. No ano passado tive a oportunidade de discutir o assunto em diversos fóruns formais e informais, incluindo os encontros organizados pelo Instituto de Estudos para a Paz presididos por Suzanne Mubarak, o primeiro em Paris e outro, numa data posterior, em Alexandria. A Sra. Mubarak tem uma posição de grande firmeza relativamente a este tema e penso que tentou propor medidas concretas. Tal como sucede com as minas antipessoais, as munições não deflagradas constituem uma grave ameaça para a vida e segurança da população civil e eu gostaria de responder de forma exaustiva às perguntas aqui apresentadas pelo deputado Josep Borrell Fontelles. Os seus efeitos podem ser imediatos e de longo prazo. Quando se espalham explosivos por áreas bastante vastas estes podem, como sabemos, matar e ferir um grande número de civis, incluindo com frequência crianças. Além disso, muitas das pequenas bombas ou submunições acabam por não implodir ou explodir no momento do impacto e os seus efeitos mortíferos continuam a fazer-se sentir após os conflitos, de modo que as munições de fragmentação prejudicam gravemente a assistência humanitária internacional. Verificámos que isso aconteceu na Guerra do Líbano. No que respeita a programas de reconstrução após os conflitos e gestão de crises, durante os últimos anos, no decorrer dos conflitos e após os mesmos nós, na Comissão, temos desenvolvido numerosas iniciativas no âmbito da resolução de problemas provocados pelas minas e outras munições não deflagradas, incluindo munições de fragmentação. Através das duas estratégias de desminagem da Comissão Europeia que abrangeram o período de 2002-2007, foram atribuídos mais de 300 milhões de euros a nível mundial a projectos que incluíam actividades como a desminagem, destruição das reservas, educação sobre os riscos, assistência às vítimas das minas, reabilitação e reintegração socioeconómica. Em países muito afectados por este tipo de armas como o Afeganistão, o Laos e o Cambodja, entre outros, também foram executados projectos relativos a munições de fragmentação. Relativamente ao futuro, vamos manter o nosso compromisso através de acções de grande impacto contra as minas antipessoais e munições não deflagradas no quadro dos nossos programas e estratégias comunitários de assistência externa – o que irá ocorrer por todo o lado. A Comissão recorre igualmente ao instrumento de ajuda humanitária gerido no âmbito do ECHO para financiar os esforços humanitários de desminagem. O caso mais recente de apoio humanitário de desminagem teve lugar no Líbano, que recebeu ajuda humanitária significativa na sequência do conflito de Dezembro de 2006, que referi anteriormente. Quanto ao papel da Comissão no quadro da negociação de convenções ou tratados de desarmamento, gostaria de recordar que essas negociações nem sempre são da nossa competência. Se a Comunidade não participar em convenções ou tratados de desarmamento, do ponto de vista legal, apenas pode encorajar os países parceiros para que se empenhem totalmente no multilateralismo, em especial através da participação em convenções e tratados. Penso que o nosso presidente já disse bastante a este respeito. Participámos nas diligências empreendidas pela tróica da UE em países chave como os Estados Unidos da América, Japão, Brasil, Coreia do Sul, Canadá, Paquistão e Ucrânia para promover as iniciativas multilaterais sobre munições de fragmentação no quadro da Convenção sobre certas armas convencionais e, em especial, numa negociação sobre um instrumento juridicamente vinculativo que trate dos problemas humanitários provocados pelos engenhos explosivos de fragmentação. O objectivo consiste em concluir as negociações até ao final do próximo ano."@pt17
"Mr President, I should like to thank Mr Borrell Fontelles for putting this oral question to us. I am glad because I think this is an opportunity for us to comprehensively answer this question on something which has particularly appalling consequences. It has a highly negative impact on human beings, particularly on civilians. The question is, therefore, very dear to me because things that affect human security are always very close to my heart. I fully agree with the position expressed by our Council President, but I would like to mention a few other things also. At the same time, the Commission closely follows the Oslo Process and intends to participate as an observer at the meetings planned in that context in Brussels and in Vienna. In conclusion, I would like to assure you, Mr Borrell Fontelles, and also the European Parliament, that the Commission will continue to make its best efforts to support all the multilateral initiatives that are aimed at a comprehensive and effective ban on cluster mines. Over the past year I have had the opportunity to discuss it in several formal and informal fora, including in meetings organised – the first in Paris and then a later one in Alexandria – by the Institute for Peace Studies and chaired by Ms Mubarak. She took on this issue very strongly and I think she has tried to bring things forward. As in the case for antipersonnel landmines, explosive remnants of war pose great threats to the lives and safety of civilian populations and I would like to comprehensively answer the questions that Mr Borrell Fontelles has asked here. Their effects can be both immediate and long-lasting. By scattering explosives over wide areas they can kill and injure, as we all know, large numbers of civilians, very often children. In addition, many of the bomblets or submunitions fail to implode and to explode on impact, and their lethal effects remain after conflict so furthermore cluster munitions seriously hinder international humanitarian assistance. We have seen it in the war in Lebanon. As regards crisis management and post-conflict reconstruction programmes during and in the aftermath of conflicts over the past several years, we in the Commission have been very active in countering the problems created by landmines and also by other explosive remnants of war, including cluster ammunition. Through the two European Commission mine action strategies covering the period 2002-2007, over EUR 300 million have been committed worldwide in projects covering activities such as demining, stockpile destruction, mine risk education, mine victim assistance, rehabilitation and social economic reintegration. Projects covering cluster munitions have also been carried out in countries which are highly affected by these weapons, such as Afghanistan, Laos and Cambodia to name a few of them. As for the future, we will maintain our engagement through mainstreaming actions against antipersonnel landmines and explosive remnants of war in our Community external assistance strategies and programmes – so this will be everywhere. The Commission also makes use of the humanitarian aid instrument managed by ECHO to fund humanitarian demining efforts. The most recent case of humanitarian demining support has been in Lebanon, which received significant humanitarian aid following the conflict in December 2006, which I mentioned before. Concerning the Commission’s role in the negotiation of disarmament treaties or conventions, I would like to recall that such negotiations are sometimes not in our competence. If the Community is not a party to the disarmament treaties or conventions, it can then legally only encourage partner countries to engage fully in multilateralism, in particular via participation in treaties and conventions. I think our President has said a lot on this already. We took part in the EU troika démarches carried out in key countries such as the United States of America, Japan, Brazil, South Korea, Canada, Pakistan and Ukraine, to promote the multilateral initiatives on cluster munitions in the framework of the Convention on Certain Conventional Weapons, and in particular a negotiation on a legally binding instrument addressing humanitarian concerns about cluster munitions. The objective is to conclude negotiations by the end of next year."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rada by som poďakovala pánovi Borrellovi Fontellesovi za túto otázku na ústne zodpovedanie, ktorú nám položil. Som rada, pretože si myslím, že to je príležitosť, aby sme komplexne odpovedali na túto otázku, ktorá sa týka záležitosti s mimoriadne desivými dôsledkami. Táto záležitosť má veľmi negatívny vplyv na ľudí, najmä na civilné obyvateľstvo. Táto otázka sa ma preto veľmi dotýka, keďže záležitosti, ktoré majú vplyv na ľudskú bezpečnosť, mi boli vždy veľmi blízke. Úplne súhlasím so stanoviskom predsedu Rady, rada by som však ešte dodala niekoľko iných vecí. Komisia zároveň podrobne sleduje proces z Osla a má v úmysle zúčastniť sa ako pozorovateľ na zasadnutiach v Bruseli a vo Viedni, ktoré sa v tejto súvislosti plánujú. Na záver by som rada ubezpečila pána Borrella Fontellesa a takisto aj Európsky parlament, že Komisia sa bude naďalej zo všetkých síl usilovať o podporu všetkých mnohostranných iniciatív, ktoré sú zamerané na úplný a účinný zákaz kazetovej munície. Počas posledného roku som mala príležitosť diskutovať v rámci niekoľkých oficiálnych aj neoficiálnych fór vrátane zasadnutí – prvé bolo v Paríži a druhé v Alexandrii –, ktoré zorganizoval Inštitút mierových štúdií, a ktorým predsedala pani Mubaraková. Uvedenú záležitosť brala veľmi vážne a som presvedčená, že sa pokúsila o dosiahnutie pokroku. Pokiaľ ide o protipechotné míny, výbušné pozostatky vojny predstavujú veľkú hrozbu pre životy a bezpečnosť civilného obyvateľstva, a rada by som komplexne odpovedala na otázky, ktoré tu položil pán Borrell Fontelles. Môžu mať bezprostredný aj dlhodobý vplyv. Výbušniny, ktoré sa rozptyľujú v rozsiahlych oblastiach, zabíjajú a spôsobujú zranenia, ako iste viete, veľkému počtu civilistov, veľmi často deťom. Okrem toho mnoho granátov alebo submunície neroztriešti a pri dopade nevybuchne, a ich smrtiaci účinok pretrváva aj po ukončení konfliktu, takže kazetová munícia navyše vážne ohrozuje medzinárodnú humanitárnu pomoc. Videli sme to vojne v Libanone. Pokiaľ ide o krízové riadenie počas konfliktov a programy obnovy po konfliktoch počas niekoľkých posledných rokov, v Komisii sme veľmi aktívni pri riešení problémov spôsobených pozemnými mínami a takisto aj inými výbušnými pozostatkami vojny vrátane kazetovej munície. Prostredníctvom dvoch akčných stratégií Európskej Komisie, ktoré súvisia s mínami, a ktoré sa týkali obdobia rokov 2002 až 2007, sa na projekty v celom svete, ktoré sa týkajú činností, akými sú napríklad odmínovanie, ničenie zásob, vzdelávanie v oblasti rizika mín, pomoc obetiam mín, rehabilitácia a sociálna a hospodárska reintegrácia, venovalo 300 miliónov EUR. V krajinách, kde je veľký výskyt kazetovej munície, napríklad v Afganistane, Laose a Kambodži, sa takisto realizovali projekty týkajúce sa tejto munície. Pokiaľ ide o budúcnosť, v rámci našich stratégií a programov vonkajšej pomoci Spoločenstva – čiže všade – sa budeme naďalej usilovať o presadzovanie akcií proti protipechotným mínam a výbušným pozostatkom vojny. Komisia takisto využíva nástroj humanitárnej pomoci, ktorý riadi Úrad pre humanitárnu pomoc (ECHO), na financovanie úsilia humanitárneho odmínovania. Najnovším príkladom podpory humanitárneho odmínovania je Libanon, kam po konflikte v decembri 2006, ktorý som už uviedla, smerovala značná humanitárna podpora. Pokiaľ ide úlohu Komisie v rámci rokovaní o zmluvách alebo dohovoroch o odzbrojení, rada by som pripomenula, že tieto rokovania niekedy nie sú v našej právomoci. Ak Spoločenstvo nie je zmluvnou stranou zmluvy alebo dohovoru o odzbrojení, môže iba legálne podporiť partnerské krajiny, aby sa plne angažovali v multilateralizme, najmä prostredníctvom účasti na zmluvách a dohovoroch. Myslím, že náš predseda k tejto veci už povedal dosť. Boli sme súčasťou diplomatických zákrokov trojky EÚ, ktoré sa uskutočnili v kľúčových krajinách, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Japonsko, Brazília, Južná Kórea, Kanada, Pakistan a Ukrajina, s cieľom presadzovať mnohostranné iniciatívy týkajúce sa kazetovej munície v rámci Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, a najmä rokovania o právne záväznom nástroji, ktorým by sa riešili humanitárne obavy z kazetovej munície. Cieľom je ukončiť tieto rokovania do konca budúceho roka."@sk19
". Gospod predsednik, gospodu Borrellu Fontellesu se zahvaljujem za to ustno vprašanje. Menim, da je to priložnost, da celovito odgovorimo na to vprašanje v zvezi s težavo, ki ima zlasti negativne posledice. Zelo negativno vpliva na ljudi, zlasti civiliste. To vprašanje mi je zato zelo blizu, ker sem vedno zelo zaskrbljena zaradi stvari, ki vplivajo na varnost ljudi. V celoti se strinjam s stališčem, ki ga je izrazil predsednik Sveta, vendar želim govoriti še o nekaterih drugih zadevah. Komisija hkrati tesno spremlja mirovni proces iz Osla ter načrtuje, da bo kot opazovalka sodelovala na srečanjih o teh vprašanjih, ki bodo potekala v Bruslju in na Dunaju. Na koncu želim gospodu Borrellu Fontellesu in Evropskemu parlamentu zagotoviti, da si bo Komisija še naprej čim bolj prizadevala za podpiranje vseh multilateralnih pobud, katerih cilj je celovita in učinkovita prepoved kasetnih min. V zadnjem letu sem imela možnost, da sem o tem vprašanju razpravljala na več formalnih in neformalnih forumih, vključno s srečanji, ki jih je organiziral Inštitut za mirovne študije in jim je predsedovala gospa Mubarak, in sicer najprej v Parizu in nato v Aleksandriji. To vprašanje je obravnavala zelo resno in mislim, da je poskušala doseči napredek. Kot kaže primer protipehotnih kopenskih min, eksplozivni ostanki vojn ogrožajo življenja in varnost civilnega prebivalstva, zato želim celovito odgovoriti na vprašanja gospoda Borrella Fontellesa. Vplivi teh ostankov so lahko takojšnji in dolgotrajni. Kot vemo, lahko eksplozivi, razpršeni po širših območjih, ubijejo in poškodujejo veliko civilistov, pogosto tudi otrok. Poleg tega več delov kasetnega streliva ob udarcu ne eksplodira in njihovi smrtonosni učinki se ohranijo tudi po konfliktu, zato kasetno strelivo dodatno ogroža mednarodno humanitarno pomoč. To je bilo očitno v vojni v Libanonu. Kar zadeva krizno upravljanje in programe za obnovo po koncu konflikta v zadnjih nekaj letih, smo bili v Komisiji zelo dejavni pri reševanju težav, ki jih povzročajo kopenske mine in drugi eksplozivni ostanki vojn, vključno s kasetnim strelivom. Na podlagi dveh strategij Evropske komisije za odpravo min za obdobje 2002–2007 se je po vsem svetu zagotovilo več kot 300 milijonov EUR za projekte, ki vključujejo dejavnosti, kot so odstranjevanje min, uničevanje zalog, izobraževanje o nevarnosti min ter pomoč, rehabilitacija in ponovno vključevanje žrtev min v družbo. Izvajali so se tudi projekti v zvezi s kasetnim strelivom, in sicer v državah, ki jih je to orožje najbolj prizadelo, kot so na primer Afganistan, Laos in Kambodža. Tudi v prihodnosti bomo nadaljevali z našim prizadevanjem z usklajevanjem ukrepov proti protipehotnim kopenskim minam in eksplozivnim ostankom vojn v strategijah in programih Skupnosti za zunanjo pomoč – da bo tako povsod. Komisija za financiranje prizadevanj za humanitarno odstranjevanje min uporablja tudi instrument humanitarne pomoči, s katerim upravlja ECHO. Zadnji primer pomoči za humanitarno odstranjevanje min je Libanon, ki je po konfliktu decembra 2006, ki sem ga že omenila, prejel precejšnjo humanitarno pomoč. Kar zadeva vlogo Komisije v pogajanjih o pogodbah ali konvencijah o razorožitvi, želim poudariti, da včasih za takšna pogajanja nismo pristojni. Če Skupnost ni pogodbena stranka pogodb ali konvencij o razorožitvi, lahko po zakonu le spodbuja partnerske države k multilateralnemu delovanju, zlasti s sprejemanjem pogodb in konvencij. Mislim, da je naš predsednik o tem že veliko povedal. Sodelovali smo pri ukrepih trojke EU, ki so se izvajali v ključnih državah, kot so Združene države Amerike, Japonska, Brazilija, Južna Koreja, Kanada, Pakistan in Ukrajina, za spodbujanje multilateralnih pobud o kasetnem strelivu na podlagi konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja in zlasti pogajanj o pravno zavezujočem instrumentu v zvezi s humanitarnimi vprašanji glede kasetnega streliva. Cilj je zaključek pogajanj do konca naslednjega leta."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka Josep Borrell Fontelles för hans muntliga fråga. Jag är glad eftersom jag ser detta som en möjlighet för oss att ge ett ingående svar på den här frågan om något som har fått mycket hemska konsekvenser. Det har haft en mycket negativ inverkan på människor, framför allt på civilbefolkningen. Frågan ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom sådant som påverkar den mänskliga tryggheten alltid gör det. Jag instämmer helt och hållet med den ståndpunkt som vår rådsordförande har uttryckt, men jag vill även nämna några andra saker. Samtidigt följer kommissionen noggrant Osloprocessen och avser att delta som observatör vid de möten som planeras inom den ramen i Bryssel och Wien. Sammanfattningsvis vill jag försäkra Josep Borell Fontelles och Europaparlamentet om att kommissionen kommer att fortsätta att göra sitt bästa för att stödja alla multilaterala initiativ vars syfte är att införa ett omfattande och effektivt förbud mot klusterminor. Det senaste året har jag haft möjlighet att diskutera frågan i flera formella och informella fora, bland annat vid möten som anordnats av Institute for Peace Studies med Suzanne Mubarak som värd. Hon tog sig verkligen an den här frågan och jag tycker att hon har försökt att föra saker och ting framåt. När det gäller antipersonella minor utgör odetonerade föremål från tidigare krig stora hot mot civilbefolkningens liv och säkerhet och jag vill svara ingående på de frågor som Josep Borrell Fontelles har ställt här. Deras inverkan kan både vara omedelbar och långvarig. Sprängämnen som sprids ut över stora områden kan som vi alla vet döda och skada många i civilbefolkningen, mycket ofta barn. Dessutom detonerar många bombkapslar eller substridsdelar inte utan exploderar när de träffar något hårt och fortsätter att ha dödliga effekter även efter att konflikten upphört, så klusterbomber är ett allvarligt hinder mot internationella humanitära insatser. Vi har sett detta ske i kriget i Libanon. När det gäller krishantering och återuppbyggnadsprogram under och i efterdyningarna av konflikter har vi på kommissionen under de senaste åren varit mycket aktiva när det gäller att bekämpa de problem som skapas av landminor och andra odetonerade föremål från krig, inklusive klusterammunition. Genom Europeiska kommissionens två åtgärdsstrategier mot minor för perioden 2002–2007 har över 300 miljoner euro avsatts till projekt världen över som omfattar minröjning, förstöring av lager, undervisning om de risker minor för med sig, stöd till minoffer, rehabilitering och återinslussning i samhälle och näringsliv. Dessutom har projekt om klusterbomber genomförts i länder som påverkas starkt av dessa vapen, till exempel Afghanistan, Laos och Kambodja, för att bara nämna några. När det gäller framtiden kommer vi att bibehålla vårt engagemang genom integreringsåtgärder mot antipersonella landminor och odetonerade föremål från tidigare krig i gemenskapens strategier och program för externt bistånd, så detta kommer att finns överallt. Kommissionen använder sig även av verktyget för humanitärt bistånd som hanteras av Europeiska gemenskapens kontor för humanitärt bistånd för att finansiera humanitära minröjningsinsatser. Det senaste exemplet på humanitärt bistånd till minröjning skedde i Libanon som mottog viktigt humanitärt stöd efter konflikten i december 2006, som jag nämnde tidigare. När det gäller kommissionens roll i förhandlingarna om fördrag eller konvent för nedrustning vill jag påminna om att sådana förhandlingar inte alltid tillhör våra befogenheter. Om gemenskapen inte är en part i fördragen eller konventen för nedrustning har den enligt lagen endast rätt att uppmana partnerländer att engagera sig helhjärtat i multilateralism, framför allt via deltagande i fördrag och konvent. Jag tror att vår ordförande redan har sagt mycket om detta. Vi deltog i EU-trojkans demarcher som genomfördes i viktiga länder såsom Förenta staterna, Japan, Brasilien, Sydkorea, Kanada, Pakistan och Ukraina för att främja de multilaterala initiativen om klusterbomber inom ramen för konventionen om konventionella vapen och framför allt en förhandling om ett lagligt bindande instrument för hantering av humanitär oro för klusterbomber. Målsättningen är att slutföra förhandlingarna i slutet av nästa år."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"Institute for Peace Studies"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph