Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.41.3-375"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Ministro, cada vez oímos con más fuerza el clamor que pide la prohibición de las bombas de racimo. Su uso, en el verano del 2006, en la guerra del Líbano, nos demostró hasta qué punto podía provocar una catástrofe humanitaria. Por eso necesitamos un proceso de Oslo sólido, en torno al cual los Estados, las ONG, la Cruz Roja, los organismos internacionales, definan y cumplan una agenda ambiciosa. Por el momento, Oslo ha sido apoyado por ochenta Estados, entre los que se encuentran muchos países en vías de desarrollo, pero no está nada claro que este proceso consiga, por fin, una prohibición absoluta de las bombas de racimo. Lo que sí está claro es que necesitamos un enfoque integrado y comprensivo que sea humanitario en su naturaleza y que no hable sólo de desarme, que su objetivo principal debe ser la protección de civiles, ayudarles a hacer frente a las consecuencias de la guerra, estableciendo la destrucción de las reservas existentes de esas bombas y la limpieza de las áreas contaminadas. En un contexto en el que se van a producir pronto importantes acontecimientos, como la reunión en Viena en diciembre, o en Bruselas la próxima semana, o el 5 de noviembre, Día Mundial contra las bombas de racimo, donde habrá una gran movilización en todas partes, ¿qué haremos nosotros? Me gustaría en este contexto preguntar a los representantes de la Comisión y del Consejo qué haremos, cuál será nuestra posición. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea sobre el estado de las discusiones en el marco del Convenio sobre la prevención de ciertas armas convencionales? ¿Vamos a tener una posición común del Consejo en esta materia? ¿Qué iniciativas estamos desarrollando para animar a los Estados miembros a adoptar medidas nacionales a fin de prohibir las bombas de racimo? ¿Qué estamos haciendo para respaldar a los terceros países en la limpieza de los terrenos contaminados por estos artefactos, en la educación sobre el riesgo y en la destrucción de las reservas de municiones ya prohibidas? Finalmente, ¿va a considerar la Comisión la celebración de una conferencia internacional sobre el papel de la Unión Europea en el tratamiento de las consecuencias socioeconómicas, humanitarias y de desarrollo tras un conflicto en el que esas armas han sido utilizadas? Son armas que amenazan a civiles y a militares, pero en la práctica, el 90 % de sus víctimas son civiles, y el 10 % de esas bombas mortíferas no explotan, quedan en el terreno y tienen un efecto parecido al de las minas antipersona. Por eso, la limpieza de los terrenos contaminados por estas municiones es peligrosa, tanto para las poblaciones como para las fuerzas internacionales de paz. Esas bombas no solamente se usan para la guerra, quedan obstaculizando durante mucho tiempo el transporte, la agricultura, generando barreras al comercio y obstáculos a la ayuda humanitaria. Por eso, son uno de los principales problemas que se encuentra en el camino del desarrollo de los países pobres. Porque son los países más pobres los más afectados por esas bombas y, dentro de ellos, las principales víctimas son las poblaciones más pobres y con menor educación. Además, ya no podemos decir que mantener la paz o intervenir militarmente se hace de forma eficiente bombardeando al adversario desde 10 000 metros de altura, sembrando, como con el agua de la ducha, bombas que quedan sobre el terreno. El despliegue de fuerzas de paz y la ayuda humanitaria son hoy imprescindibles para estabilizar y reconstruir las zonas afectadas por el conflicto y esas bombas carecen hoy de toda justificación, incluso desde un punto de vista militar. Hoy vamos a hablar con la Comisión y con el Consejo, precisamente, de las iniciativas que han surgido en este cambio de actitud generalizado de la comunidad internacional frente a las bombas de racimo. El Parlamento Europeo ha adoptado reiteradamente una posición muy clara: queremos ver una normativa internacional de carácter global que prohíba el uso, la producción, la transferencia, la financiación y el almacenamiento de bombas de racimo. Mientras no consigamos esto, los Estados miembros de la Unión deberían emprender acciones unilaterales para prohibir el uso y la transferencia de esas bombas, como ya lo han hecho algunos Estados y otros se disponen a hacerlo. El Parlamento Europeo, señora Comisaria, señor Ministro, quiere agradecer los esfuerzos de la Presidencia del Consejo, de la Comisión y de los Estados miembros para negociar un nuevo protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales, donde se aborden todos los problemas humanitarios, asociados al uso de las bombas de racimo. Pero, desgraciadamente, hay que reconocer que, hasta la fecha, no ha habido muchos progresos."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážený pane ministře, výzvy na zákaz kazetové munice jsou stále intenzivnější. Nasazení této munice ve válce v Libanonu v létě 2006 ukázalo, jak velkou lidskou katastrofu může způsobit. Potřebujeme proto pevný proces z Osla, na základě kterého mohou státy, nevládní organizace, Červený kříž a mezinárodní organizace vypracovat a plnit ambiciózní agendu. V současnosti tento proces podporuje 80 zemí včetně mnoha rozvojových zemí, ještě však vůbec není jasné, zda tento proces případně povede k úplnému zákazu kazetové munice. Je jasné, že potřebujeme integrovaný, komplexní, humanitárně orientovaný přístup, jehož cílem je nejen odzbrojení, ale především ochrana civilního obyvatelstva, kterému pomůže se vyrovnat s důsledky války a zároveň zabezpečí, aby se zničily existující zásoby této munice a aby se odstranila z kontaminovaných oblastí. Co plánujeme udělat v rámci významných nadcházejících akcí, jakými jsou například prosincové zasedání ve Vídni a zasedání v Bruselu o týden později, dále 5. listopad, který je celosvětovým dnem pro zákaz kazetové munice, a v rámci mnoha akcí ve světě? V této souvislosti bych se rád zeptal zástupců Komise a Rady, co plánujeme udělat, jaké bude naše stanovisko? Jaké je stanovisko Evropské unie v souvislosti se stavem diskusí v rámci Úmluvy OSN o zákazu používání některých konvenčních zbraní? Budeme mít v této souvislosti společné stanovisko v rámci Rady? Jaké iniciativy vyvíjíme s cílem povzbudit členské státy, aby přijali vnitrostátní opatření zaměřené na zákaz kazetové munice? Co děláme v rámci podpory třetích zemí v souvislosti s odstraněním této munice z kontaminovaných oblastí, informováním o rizicích a ničením zásob munice, která je už zakázaná? Na závěr, zvažuje Komise uspořádat mezinárodní konferenci o úloze Evropské unie při řešení sociálně-ekonomických, humanitárních a rozvojových důsledcích konfliktů, při nichž se použila tato munice? Tyto zbraně jsou nebezpečné pro civilisty i pro vojenský personál, v praxi však tvoří 90 % obětí těchto zbraní civilisti. Kromě toho 10 % této munice nevybuchne: zůstává na zemi a má stejný účinek jako miny. Odstraňovaní této munice z kontaminovaných oblastí, je proto nebezpečné jak pro obyvatelstvo, tak i pro mezinárodní mírové síly. Táto munice se nepoužívá jen ve válce; představuje dlouhodobou překážku pro dopravu a zemědělství, a také vytváří bariéry a překážky pro humanitární pomoc. Tato munice je proto jedním z nejvýznamnějších problémů, které se týkají rozvoje chudých zemí: nejchudších zemí se to týká nejvíc, a většinu obětí v těchto zemích představují nejchudší a nejméně vzdělané části obyvatelstva. Už nelze dál tvrdit, že bombardování nepřítele z výšky 10 000 metrů a shazování bomb, které zůstávají na zemi, je účinným způsobem udržení míru nebo přijetí vojenských opatření. Rozmístění mírových sil a humanitární pomoci je dnes nevyhnutné pro stabilizaci a obnovu oblastí postižených konflikty, a tato munice dnes už nemá žádné opodstatnění, kromě vojenské perspektivy. Dnes máme diskutovat s Komisí a Radou právě o iniciativách, které nastaly v důsledku obecně rozšířené změně postoje mezinárodního společenství ke kazetové munici. Evropský parlament opakovaně přijal velmi jasné stanovisko: chceme mezinárodní regulaci globálního charakteru, kterou se zakazuje používání, výroba, přeprava, financování a vytváření zásob kazetové munice. Členské státy by měly v rámci toho realizovat jednostranné akce zaměřené na zakázání používání a přepravy této munice, jak už mnoho států udělalo a jiné se tak chystají udělat. Vážený pane komisaři, vážený pane ministře, Parlament by rád poděkoval předsednictvu Rady, Komisi a členským státům za jejich úsilí dohodnout nový protokol k Úmluvě OSN o zákazu používání některých konvenčních zbraní, který se zabývá všemi humanitárními problémy, které jsou spojené s používáním kazetové munice. Musíme uznat, že do dnešního dne se bohužel dosáhlo jen velmi malého pokroku"@cs1
"Fru formand! Fru kommissær, hr. minister, kravet om et forbud mod klyngebomber bliver stadig stærkere. Anvendelsen af klyngebomber i sommeren 2006 i Libanonkrigen viste os, i hvilket omfang de kan forvolde en humanitær katastrofe. Vi har derfor brug for en solid Osloproces som udgangspunkt for staternes, ngo'ernes, Røde Kors' og de internationale organisationers definition og overholdelse af en ambitiøs dagsorden. Indtil videre er Osloprocessen blevet støttet af 80 stater, herunder mange udviklingslande, men det er på ingen måde sikkert, at denne proces ender med at opnå et fuldstændigt forbud mod klyngebomber. Det ligger dog klart, at vi har brug for en integreret og omfattende tilgang, der i sig selv er humanitær, og som ikke kun taler om nedrustning, og hvis hovedformål bør være den civile beskyttelse. Der skal ydes bistand til at klare krigens følger, lagrene af disse bomber skal destrueres, og de forurenede områder skal ryddes. Der vil snart finde vigtige begivenheder sted, f.eks. mødet i Wien til december eller i Bruxelles i næste uge, eller den 5. november, der er verdensdagen mod klyngebomber. Hvad gør vi i denne forbindelse? I tilknytning hertil vil jeg gerne spørge repræsentanterne for Kommissionen og Rådet, hvad vi vil gøre, og hvad der er vores holdning. Hvad er EU's holdning til statussen for diskussionerne inden for rammerne af konventionen om begrænsninger i anvendelsen af visse konventionelle våben? Får vi en fælles holdning fra Rådet på dette område? Hvilke initiativer tager vi for at opmuntre medlemsstaterne til at træffe nationale foranstaltninger med det formål at forbyde klyngebomber? Hvad gør vi for at bistå tredjelande med at rydde de områder, der er forurenet med disse våben, med uddannelse i risikoen og med destruktionen af lagrene af allerede forbudte våben? Endelig vil jeg gerne vide, om Kommissionen overvejer at afholde en international konference om EU's rolle i forbindelse med behandlingen af de samfundsøkonomiske, humanitære og udviklingsrelaterede følger efter en konflikt, hvor disse våben er blevet anvendt? Det er våben, der truer civile og militære, men i praksis er 90 % af ofrene civile, og 10 % af disse dødbringende våben eksploderer ikke, de bliver liggende på jorden, og de har en virkning, der minder om landminers. Derfor er rydningen af de områder, der er forurenet med disse våben, farlig, såvel for befolkningerne som for de internationale fredsstyrker. Bomberne bruges ikke kun i selve krigen, de bliver i lang tid ved med at vanskeliggøre transporten og landbruget, og de skaber handelshindringer og hindringer for den humanitære bistand. Det er derfor et af de største problemer på vejen til udvikling af de fattige lande. For det er de fattigste lande, der er værst ramt af disse bomber, og i disse lande er det de fattigste og dårligst uddannede befolkningsgrupper, der er de vigtigste ofre. Derudover kan vi ikke længere sige, at fredsbevarelse eller militær intervention kan foregå effektivt ved at bombe modstanderen fra 10.000 meters højde og sprede bomber, der bliver liggende på jorden, som om det var vand fra en bruser. De fredsbevarende styrker og den humanitære bistand er i dag absolut nødvendige for at stabilisere og genopbygge de områder, der er berørt af konflikten, og klyngebomberne har i dag overhovedet ingen berettigelse, heller ikke fra et militært synspunkt. I dag skal vi netop tale med Kommissionen og Rådet om de initiativer, der er opstået i forbindelse med det internationale samfunds generelle ændrede holdning til klyngebomber. Europa-Parlamentet har gentagne gange indtaget en meget klar holdning: Vi ønsker en overordnet international lovgivning, der forbyder brug, produktion, overførsel, finansiering og opbevaring af klyngebomber. Indtil vi har opnået det, bør EU's medlemsstater iværksætte ensidige aktioner med henblik på at forbyde anvendelsen og overførslen af disse bomber, sådan som nogle stater allerede har gjort, og som andre planlægger at gøre. Europa-Parlamentet vil gerne takke rådsformandskabet, Kommissionen og medlemsstaterne for deres bestræbelser på at forhandle en ny protokol for FN's konvention om visse konventionelle våben, som omhandler de humanitære problemer i tilknytning til anvendelsen af klyngebomber. Men vi er desværre nødt til at erkende, at der hidtil ikke er sket større fremskridt."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Minister! Der Ruf nach einem Verbot von Splitterbomben wird immer lauter. Der Einsatz dieser Bomben im Sommer 2006 im Libanon machte deutlich, in welchem Ausmaß sie zu einer humanitären Katastrophe führen können. Deshalb brauchen wir einen soliden Oslo-Prozess, auf dessen Grundlage die Staaten, die NRO, das Rote Kreuz und die internationalen Organisationen eine ambitiöse Agenda festlegen und umsetzen können. Im Moment wird Oslo von 80 Ländern unterstützt, einschließlich vieler Entwicklungsländer, doch es ist keineswegs sicher, dass dieser Prozess in einem vollständigen Verbot von Splitterbomben münden wird. Klar ist, dass wir einen integrierten, umfassenden Ansatz benötigen, der ein humanitäres Wesen besitzt und nicht nur auf die Abrüstung sondern vor allem auf den Schutz von Zivilisten gerichtet ist, um ihnen zu helfen, die Folgen des Krieges zu überwinden und dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Bestände dieser Bomben vernichtet und die kontaminierten Flächen geräumt werden. Mit einer Reihe von wichtigen Veranstaltungen, die kurz bevorstehen, wie dem Treffen in Wien im Dezember und dem Treffen in Brüssel nächste Woche sowie dem weltweiten Aktionstag zum Verbot von Splitterbomben am 5. November, wird es viele Aktivitäten weltweit geben, und was werden wir tun? In diesem Zusammenhang möchte ich die Kommission und die Vertreter des Rates fragen, was wir tun werden, welche Position wir einnehmen. Wie ist die Position der Europäischen Union zum Stand der Diskussionen im Rahmen der Konvention über den Einsatz bestimmter konventioneller Waffen? Werden wir einen Gemeinsamen Standpunkt des Rates zu dieser Angelegenheit haben? Welche Initiativen entwickeln wir, um die Mitgliedstaaten zu ermuntern, nationale Maßnahmen zum Verbot von Splitterbomben zu ergreifen? Was tun wir, um Drittländer bei der Räumung der von dieser Munition verseuchten Gebiete, bei der Information über die Gefahren und der Vernichtung der Bestände bereits verbotener Munition zu unterstützen? Und zum Schluss, wird die Kommission die Durchführung einer internationalen Konferenz über die Rolle der Europäischen Union bei der Bewältigung der sozioökonomischen, humanitären und entwicklungspolitischen Folgen nach Konflikten, bei denen diese Waffen zum Einsatz kamen, in Erwägung ziehen? Es handelt sich um Waffen, die eine Gefahr für Zivilisten und Armeekräfte darstellen, doch in der Praxis stammen 90 % ihrer Opfer aus der zivilen Bevölkerung. Darüber hinaus explodieren 10 % dieser tödlichen Bomben nicht, sie bleiben im Boden liegen und haben die gleiche Wirkung wie Landminen. Deshalb ist das mit dieser Munition verseuchte Land für die Bevölkerung und auch für die internationalen Friedenskräfte gefährlich. Diese Bomben werden nicht nur für den Krieg verwendet, sie sind über einen langen Zeitraum ein Hindernis für Verkehr und Landwirtschaft sowie Handelsbarrieren und Hemmnisse für die humanitäre Hilfe. Daher sind sie eines der Hauptprobleme, die sich nachteilig auf die Entwicklung der armen Länder auswirken. Gerade die ärmsten Länder sind besonders von ihnen betroffen, und in diesen Ländern kommen die Opfer vor allem aus den ärmsten Bevölkerungsgruppen mit dem niedrigsten Bildungsgrad. Wir können nicht mehr sagen, dass die Bombardierung eines Feindes aus einer Höhe von 10 000 Metern und die gießkannenartige Streuung von Bomben, die dann am Boden liegen bleiben, ein wirksamer Weg zur Erhaltung des Friedens oder der militärischen Intervention ist. Die Stationierung von Friedenstruppen und der Einsatz der humanitären Hilfe sind heute von wesentlicher Bedeutung, um die vom Konflikt betroffenen Regionen zu stabilisieren und wiederaufzubauen, und diese Bomben sind jetzt durch nichts mehr zu rechtfertigen, auch nicht aus militärischer Sicht. Heute wollen wir mit der Kommission und dem Rat konkret über die Initiativen sprechen, die infolge eines breiten Wandels im Denken der internationalen Gemeinschaft zu diesen Splitterbomben entstanden sind. Das Europäische Parlament hat wiederholt einen ganz klaren Standpunkt eingenommen: Wir wollen eine internationale Rechtsvorschrift globalen Charakters, mit der die Anwendung, Produktion, Weitergabe, Finanzierung und Lagerung von Splitterbomben verboten werden. Bis dahin sollten die Mitgliedstaaten einseitige Maßnahmen ergreifen, um den Einsatz und die Weitergabe dieser Bomben zu unterbinden, wie es viele Staaten bereits getan haben und andere jetzt vorbereiten. Frau Kommissarin, Herr Minister, der Dank des Europäischen Parlaments gilt der Ratspräsidentschaft, der Kommission und den Mitgliedstaaten für ihre Bemühungen um die Verhandlung eines neuen Protokolls zur Konvention der Vereinten Nationen über den Einsatz bestimmter konventioneller Waffen, in dem alle humanitären Probleme in Verbindung mit der Verwendung von Splitterbomben aufgegriffen werden. Doch leider müssen wir eingestehen, dass bis jetzt sehr wenige Fortschritte gemacht wurden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, οι εκκλήσεις για απαγόρευση των βομβών διασποράς γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Η χρήση αυτών των βομβών το καλοκαίρι του 2006 στο Λίβανο απέδειξε σε ποιο βαθμό μπορούν να προκαλέσουν ανθρώπινη καταστροφή. Χρειαζόμαστε επομένως μια σταθερή διαδικασία του Όσλο βάσει της οποίας τα κράτη, οι ΜΚΟ, ο Ερυθρός Σταυρός και οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια φιλόδοξη ατζέντα. Για την ώρα, το Όσλο υποστηρίχτηκε από 80 χώρες, συμπεριλαμβανόμενων πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, παραμένει όμως ασαφές το αν η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απαγόρευση των βομβών διασποράς. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη, περιεκτική προσέγγιση με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, η οποία θα επικεντρώνεται όχι μόνο στον αφοπλισμό, αλλά πάνω από όλα στην προστασία των αμάχων, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου, διασφαλίζοντας την ίδια στιγμή ότι τα υπάρχοντα αποθέματα αυτών των βομβών θα καταστραφούν και ότι οι μολυσμένες περιοχές θα καθαριστούν. Ενόψει αρκετών σημαντικών διοργανώσεων, , όπως η συνάντηση της Βιέννης τον Δεκέμβριο και των Βρυξελλών μια εβδομάδα μετά, καθώς και η 5η Νοεμβρίου, η Παγκόσμια ημέρα δράσης για την απαγόρευση των βομβών διασποράς, όταν θα υπάρξουν πολλές εκδηλώσεις, τι πρόκειται να κάνουμε; Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου τι πρόκειται να κάνουμε, ποια θα είναι η θέση μας; Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κατάσταση των συζητήσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης σχετικά με τη χρήση ορισμένων συμβατικών όπλων; Πρόκειται να υιοθετήσουμε μια κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά αυτό το θέμα; Ποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσουμε για να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικά μέτρα που αποσκοπούν στην απαγόρευση των βομβών διασποράς; Τι κάνουμε για να στηρίξουμε τρίτες χώρες όσον αφορά τον καθαρισμό περιοχών που πλήττονται από αυτά τα πυρομαχικά, την εκπαίδευση όσον αφορά τους κινδύνους και την καταστροφή αποθεμάτων πυρομαχικών τα οποία έχουν ήδη απαγορευτεί; Τελικά, προτίθεται η Επιτροπή να οργανώσει μια διεθνή διάσκεψη όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών, ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών συνεπειών των συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των οποίων χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα; Είναι όπλα τα οποία είναι επικίνδυνα τόσο για τον άμαχο πληθυσμό όσο και για το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά πρακτικά, ένα ποσοστό 90% των θυμάτων είναι άμαχοι. Επιπλέον, το 10% αυτών των θανατηφόρων βομβών δεν εκρήγνυται: παραμένει στο έδαφος και έχει τις ίδιες επιπτώσεις με τις νάρκες ξηράς. Επιπλέον, ο καθαρισμός του εδάφους που έχει μολυνθεί από τα πυρομαχικά αυτά είναι επικίνδυνος, τόσο για τους πληθυσμούς όσο και για τις διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις. Οι βόμβες αυτές δεν χρησιμοποιούνται μόνο για πόλεμο· χρησιμοποιούνται και ως μακροπρόθεσμο εμπόδιο για τις μεταφορές και τη γεωργία, και δημιουργούν εμπόδια στο εμπόριο και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται επομένως για ένα από τα κύρια προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φτωχών χωρών: οι φτωχότερες χώρες επηρεάζονται περισσότερο από αυτά, και σε αυτές τις χώρες τα κύρια θύματα είναι τα φτωχότερα και λιγότερο μορφωμένα τμήματα του πληθυσμού. Δεν μπορούμε πια να πούμε ότι ο βομβαρδισμός αντιπάλων από ύψος 10 000 μέτρων, με βόμβες που παραμένουν στο έδαφος, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης της ειρήνης ή λήψης στρατιωτικής δράσης. Η ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων και ανθρωπιστικής βοήθειας είναι σήμερα καθοριστική για τη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις και η χρήση αυτών των βομβών δεν δικαιολογείται αυτήν την στιγμή, ακόμη και από στρατιωτικής άποψης. Σήμερα πρόκειται να μιλήσουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο συγκεκριμένα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ευρείας αλλαγής αντιμετώπισης στο εσωτερικό της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τα πυρομαχικά διασποράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα υιοθέτησε μια πολύ σαφή στάση: θέλουμε οι διεθνείς κανονισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο να απαγορεύσουν τη χρήση, παραγωγή, μεταφορά, χρηματοδότηση και αποθήκευση βομβών διασποράς. Έχοντας αυτό σε εκκρεμότητα, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν μονομερείς δράσεις προκειμένου να απαγορεύσουν τη χρήση και μεταφορά αυτών των πυρομαχικών, όπως πολλά κράτη έχουν ήδη κάνει και άλλα προετοιμάζονται να κάνουν. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ευχαριστήσει την Προεδρία του Συμβουλίου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τις προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν ένα νέο πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τη χρήση ορισμένων συμβατικών όπλων, που ασχολείται με όλα τα ανθρωπιστικά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση βομβών διασποράς. Δυστυχώς, ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει συντελεστεί ελάχιστη πρόοδος μέχρι σήμερα."@el10
". Madam President, Commissioner, Minister, the calls for a ban on cluster bombs are getting louder and louder. Use of these bombs in summer 2006 in the Lebanon war showed the extent to which they can cause a human disaster. We therefore need a solid Oslo Process on the basis of which the states, the NGOs, the Red Cross and the international organisations can draw up and fulfil an ambitious agenda. For the moment, Oslo has been backed by 80 countries, including many developing countries, but it is far from clear yet whether this process will eventually result in a complete ban on cluster bombs. What is clear is that we need an integrated, comprehensive approach that has a humanitarian slant and that focuses not just on disarmament, but above all on the protection of civilians, helping them to cope with the consequences of war while ensuring that the existing stockpiles of these bombs are destroyed and that the contaminated areas are cleared. With a number of important events coming up, such as the Vienna meeting in December and the Brussels meeting the following week, as well as 5 November, the Global Day of Action to Ban Cluster Bombs, when there will be many events around the world, what are we going to do? In this context I would like to ask the Commission and Council representatives what we are going to do, what our position will be? What is the European Union’s position on the state of the discussions in the framework of the Convention on the Use of Certain Conventional Weapons? Are we going to have a common position of the Council in this matter? What initiatives are we developing to encourage the Member States to adopt national measures aimed at prohibiting cluster bombs? What are we doing to support third countries in terms of clearing the areas affected by these munitions, providing education on the risks and destroying the stockpiles of munitions already prohibited? Finally, is the Commission going to consider organising an international conference on the European Union’s role in tackling the socio-economic, humanitarian and development consequences following conflicts in which these weapons have been used? They are weapons that are a danger to both civilians and military personnel, but in practice 90% of their victims are civilians. In addition, 10% of these deadly bombs do not explode: they remain in the ground and have the same effect as landmines. Therefore, clearing the land contaminated with these munitions is dangerous, both for the populations and for the international peacekeeping forces. These bombs are not only used for war; they act as a long-term obstacle to transport and agriculture, and they create trade barriers and obstacles to humanitarian aid. They are thus one of the main problems affecting the development of poor countries: it is the poorest countries that are most affected by them, and in those countries the main victims are the poorest and least-educated sections of the population. We can no longer say that bombing one’s opponents from a height of 10 000 metres and showering them with bombs that remain in the ground is an efficient way of maintaining peace or taking military action. The deployment of peacekeeping forces and humanitarian aid are today essential to stabilise and rebuild the areas affected by conflict and these bombs now lack any justification, including from a military perspective. Today we are going to talk to the Commission and to the Council precisely about the initiatives that have come about as a result of the widespread change of attitude among the international community towards cluster bombs. The European Parliament has repeatedly adopted a very clear position: we want to see international regulation of a global nature prohibiting the use, production, transfer, financing and stockpiling of cluster bombs. Pending this, the EU Member States should implement unilateral actions to prohibit the use and transfer of these bombs, as many states have already done and others are preparing to do. Commissioner, Minister, the European Parliament wants to thank the Presidency of the Council, the Commission and the Member States for their efforts to negotiate a new protocol to the United Nations Convention on the Use of Certain Conventional Weapons, which deals with all the humanitarian problems associated with the use of cluster bombs. Unfortunately, however, we must recognise that very little progress has been made to date."@en4
"Austatud juhataja, volinik, minister, üleskutsed keelustada kassettlahingumoon muutuvad üha valjemaks. Sellise lahingumoona kasutamine 2006. aasta suvel Liibanoni sõjas näitas, millise ulatusega inimkatastroofi see tekitada võib. Seetõttu vajame me tugevat Oslo protsessi, mille alusel riigid, valitsusvälised organisatsioonid, Punane Rist ja teised rahvusvahelised organisatsioonid koostavad ja rakendavad ambitsioonikat tegevuskava. Praegu toetab Oslo protsessi 80 riiki, kelle hulgas on mitmed arengumaad, samas ei ole veel sugugi selge, kas kõnealuse protsessi tulemusena kassettlahingumoon täielikult ka keelustatakse. Selge on see, et vajame integreeritud ja kõikehõlmavat humanitaarset lähenemisviisi, mis keskendub mitte ainult demineerimisele, vaid eelkõige tsiviilisikute kaitsele, aidates neil toime tulla sõja tagajärgedega, samal ajal tagades, et hävitatakse olemasolevad kassettlahingumoona varud ja alad puhastatakse kassettlahingumoonast. Selliste oluliste sündmuste lähenedes nagu Viini kohtumine detsembris ja Brüsseli kohtumine järgmisel nädalal, samuti 5. november, kui üle kogu maailma tähistatakse paljude üritustega kobarpommide keelustamise päeva, mida kavatseme meie teha? Selles kontekstis sooviksin küsida komisjoni ja nõukogu esindajatelt: mida me kavatseme ette võtta? Milline on meie seisukoht? Milline on Euroopa Liidu arutelude olukord teatavate tavarelvade kasutamise konventsiooni raames? Kas nõukogu võtab selles küsimuses ühise seisukoha? Millised on algatused, et innustada liikmesriike vastu võtma riiklikke meetmeid keelustamaks kassettlahingumoon? Mida me teeme selleks, et toetada kolmandaid riike seoses alade puhastamisega kassettlahingumoonast, teabe andmisega riskide kohta ja juba keelustatud lahingumoona varude hävitamisega? Lõpetuseks, kas komisjon kavatseb kaaluda rahvusvahelise konverentsi korraldamist Euroopa Liidu rolli kohta seoses sotsiaal-majanduslike, humanitaar- ja arengualaste tagajärgedega, mis kaasnevad konfliktidega, milles kõnealuseid relvi kasutati? Tegemist on relvadega, mis on ohtlikud nii tsiviilelanikele kui ka sõjaväelastele, aga reaalsuses on 90% nende ohvritest tsiviilisikud. Lisaks sellele jääb 10% neist surmavatest relvadest lõhkemata: need jäävad maa sisse ja neil on samasugune mõju kui maamiinidel. Seetõttu on kassettlahingumoonaga alade puhastamine ohtlik nii elanikkonnale kui ka rahvusvahelistele rahuvalvejõududele. Nende pommidega mitte ainult ei peeta sõdasid, need relvad on pikaajaliseks takistuseks transpordile ja põllumajandusele ning takistavad kaubandust ja humanitaarabi andmist. See on üks peamistest probleemidest, mis puudutavad vaeste riikide arengut: just kõige vaesemates riikides on see probleem kõige suurem ja neis riikides on peamised ohvrid kõige vaesemad ja vähem haritumad elanikkonna kihid. Ei saa enam öelda, et vastaste pommitamine 10 000 meetri kõrguselt ja neile pommide viskamine, mis jäävad maa sisse, on tõhus vahend rahu tagamiseks või sõjaliseks tegutsemiseks. Rahuvalvejõudude kohalolek ja humanitaarabi andmine on praegu olulised, et stabiliseerida ja ehitada üles konfliktis kannatada saanud alad. Nende pommide kasutamine ei ole enam õigustatud, ka mitte sõjalisest seisukohast. Me kavatseme komisjoni ja nõukogu teavitada meetmetest, mis on võetud alates sellest ajast, kui rahvusvahelises kogukonnas toimus muutus suhtumises kobarpommide suhtes. Euroopa Parlament on korduvalt võtnud väga selge seisukoha: me soovime, et rahvusvahelist õigusakti, millega keelustatakse kobarpommide kasutamine, tootmine, rahastamise ja varumine. Samal ajal peaksid ELi liikmesriigid rakendama ühepoolseid meetmeid, et keelata nende pommide kasutamine ja üleandmine, nii nagu osad riigid seda juba teinud on ja teised seda kavandavad. Volinik, minister, Euroopa Parlament soovib tänada nõukogu eesistujariiki, komisjoni ja liikmesriike jõupingutuste eest rääkida läbi ÜRO teatavate tavarelvade konventsiooni uue protokolli küsimuses, mis käsitleb kõiki kassettlahingumoona kasutamisega seotud humanitaarprobleeme. Kahjuks peame siiski tunnistama, et praegu on sel alal väga vähe saavutatud."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, rypälepommien kieltämistä koskevat vaatimukset ovat alati kuuluvampia. Rypälepommien käyttö Libanonin sodassa kesällä 2006 osoitti, kuinka laajan inhimillisen katastrofin ne voivat aiheuttaa. Tarvitsemme siksi vahvaa Oslon prosessia, jonka pohjalta valtiot, kansalaisjärjestöt, Punainen Risti ja muut kansainväliset järjestöt voivat laatia ja toteuttaa kunnianhimoisen toimintasuunnitelman. Toistaiseksi 80 maata, joista monet ovat kehitysmaita, on antanut tukensa Oslon prosessille, mutta vielä on epäselvää, johtaako prosessi aikanaan rypäleammusten täyskieltoon. Selvää puolestaan on se, että tarvitsemme yhdennettyä ja kattavaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan humanitaariset näkökohdat, ja joka keskittyy aseistariisunnan lisäksi ennen kaikkea siviilien suojeluun ja auttaa näitä selviytymään sodan seurauksista, samalla kun varmistetaan näiden ammusten varastojen tuhoaminen ja asianomaisten alueiden raivaaminen ammuksista. Nyt monien tärkeiden tapahtumien alla, kuten joulukuinen Wienin kokous ja seuraavalla viikolla Brysselissä järjestettävä tapaaminen sekä kansainvälinen toimintapäivä rypäleammusten kieltämiseksi 5. marraskuuta, nyt kun kaikkialla maailmassa järjestetään monia tapahtumia, mitä me aiomme tehdä? Tässä yhteydessä haluaisin kysyä komission ja neuvoston edustajilta: mitä aiomme tehdä, mikä on kantamme? Mikä on Euroopan unionin näkemys tiettyjen tavanomaisten aseiden käyttöä koskevan yleissopimuksen puitteissa käytävien keskustelujen tilasta? Laatiiko neuvosto yhteisen kannan asiaan? Mihin aloitteisiin ryhdymme kannustaaksemme jäsenvaltioita toteuttamaan kansallisia toimia rypälepommien kieltämiseksi? Kuinka tuemme kolmansia maita näistä ammuksista kärsivien alueiden raivaamisessa, riskeistä tiedottamisessa ja kiellettyjen ammusten varastojen tuhoamisessa? Lopuksi, aikooko komissio harkita kansainvälisen konferenssin järjestämistä Euroopan unionin roolin määrittelemiseksi niiden sosioekonomisten, humanitaaristen ja kehitykselle aiheutuvien seurausten käsittelyssä, joita aikaansaavat konfliktit, joissa käytetään näitä aseita? Nämä aseet ovat uhka sekä siviileille että sotilashenkilöstölle, mutta käytännössä 90 prosenttia niiden uhreista on siviilejä. Lisäksi 10 prosenttia näistä tappavista pommeista ei räjähdä, vaan ne jäävät maahan, jossa ne käyttäytyvät maamiinojen lailla. Siksi tällaisia ammuksia sisältävän maan raivaaminen on vaarallista sekä alueiden väestöille että kansainvälisille rauhanturvajoukoille. Pommeja ei käytetä vain sodassa, vaan ne hankaloittavat pitkäkestoisesti liikennettä ja maataloutta, jonka lisäksi ne luovat esteitä kaupalle ja humanitaariselle avulle. Ne kuuluvat siten tärkeimpiin köyhien maiden kehitystä haittaaviin ongelmiin: köyhimmät maat kärsivät niistä pahiten ja näissä maissa uhreiksi joutuvat ensi sijassa köyhimmät ja vähiten koulutetut väestöryhmät. Emme voi enää väittää, että vastustajien pommittaminen 10 000 metrin korkeudesta ja pommien syytäminen maahan on tehokas keino rauhan turvaamisessa tai sotilaallisia toimia varten. Rauhanturvajoukkojen ja humanitaarisen avun lähettäminen on tänä päivänä keskeistä konfliktialueiden vakauttamisessa ja jälleenrakentamisessa, eikä näitä pommeja voida enää pitää oikeutettuina myöskään sotilaalliselta kannalta katsoen. Kerromme komissiolle ja neuvostolle tänään nimenomaan niistä aloitteista, joihin on johtanut kansainvälisen yhteisön asennemuutos rypälepommien suhteen. Euroopan parlamentti on toistuvasti omaksunut erittäin selvän kannan: haluamme kieltää rypäleammusten käytön, valmistamisen, siirtämisen, rahoittamisen ja varastoinnin maailmanlaajuisesti sovellettavalla kansainvälisellä sopimuksella. EU:n jäsenvaltioiden olisi tällä välin toteutettava yksipuolisia toimia käytön ja siirtämisen kieltämiseksi, kuten monet maat ovat jo tehneet tai valmistautuvat tekemään. Arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, Euroopan parlamentti haluaa kiittää neuvoston puheenjohtajaa, komissiota ja jäsenvaltioita niiden ponnisteluista rypäleammusten käyttöön liittyviä humanitaarisia ongelmia käsittelevän uuden pöytäkirjan neuvottelemiseksi tiettyjen tavanomaisten aseiden käyttöä koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen. Valitettavasti on kuitenkin tunnustettava, että edistys on toistaiseksi ollut hyvin vähäistä."@fi7
". Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, les appels à une interdiction des sous-munitions se font de plus en plus forts. L’utilisation de ces bombes au cours de l’été 2006 lors de la guerre au Liban a montré à quel point elles pouvaient causer une catastrophe humaine. Nous avons dès lors besoin d’un processus d’Oslo solide, sur la base duquel les États, les ONG, la Croix-Rouge et les organisations internationales peuvent élaborer et mettre en œuvre un agenda ambitieux. Pour le moment, Oslo a reçu l’appui de 80 pays, dont de nombreux pays en développement, mais il est loin d’être évident de savoir si ce processus résultera finalement en une interdiction complète des sous-munitions. Ce qui est clair, c’est que nous avons besoin d’une approche intégrée globale à tendance humanitaire et axée non seulement sur le désarmement, mais surtout sur la protection des civils, afin de les aider à faire face aux conséquences de la guerre, tout en veillant à ce que les stocks de ces bombes soient détruits et à ce que les zones contaminées soient nettoyées. Avec une série d’événements importants qui arrivent, tels que la réunion de Vienne en décembre et la réunion de Bruxelles la semaine suivante, ainsi que, le 5 novembre, la Journée mondiale d’action pour l’interdiction des sous-munitions, où il y aura de nombreuses manifestations partout dans le monde, qu’allons-nous faire? Dans ce contexte, je voudrais demander aux représentants de la Commission et du Conseil ce que nous allons faire, quelle sera notre position? Quelle est la position de l’Union européenne sur l’état des débats dans le cadre de la Convention sur l’utilisation de certaines armes classiques? Allons-nous avoir une position commune du Conseil à ce sujet? Quelles initiatives mettons-nous en place en vue d’encourager les États membres à adopter des mesures nationales visant à interdire les sous-munitions? Que faisons-nous pour aider les pays tiers à nettoyer les zones touchées par ces sous-munitions, à éduquer la population au sujet des risques et à détruire les stocks de munitions déjà interdites? Enfin, la Commission va-t-elle envisager d’organiser une conférence internationale sur le rôle de l’Union européenne dans la gestion des conséquences socio-économiques, des conséquences humanitaires et des conséquences en matière de développement des conflits au cours desquels ces armes ont été utilisées? Ces armes sont un danger tant pour les civils que pour les militaires, mais en pratique, 90 % de leurs victimes sont des civils. En outre 10 % de ces bombes mortelles n’explosent pas: elles restent dans le sol et ont le même effet que les mines antipersonnel. Par conséquent, débarrasser le sol contaminé par ces sous-munitions est dangereux, tant pour les populations que pour les forces internationales de maintien de la paix. Ces bombes ne sont pas seulement utilisées pour la guerre, elles agissent aussi comme des obstacles à long terme au transport et à l’agriculture et elles créent des barrières commerciales et des entraves à l’aide humanitaire. Elles sont donc l’un des principaux problèmes affectant le développement des pays pauvres: ce sont les pays les plus pauvres qui sont le plus touchés et, dans ces pays, les principales victimes sont les couches les plus pauvres et les moins instruites de la population. Nous ne pouvons plus dire que bombarder des opposants d’une hauteur de 10 000 mètres et faire pleuvoir sur eux des bombes qui restent dans le sol est un moyen efficace de maintenir la paix ou d’entreprendre une opération militaire. Le déploiement de forces de maintien de la paix et d’une aide humanitaire est aujourd’hui essentiel en vue de stabiliser et de reconstruire les zones touchées par les conflits et ces bombes ne se justifient à présent plus, même d’un point de vue militaire. Aujourd’hui, nous allons précisément parler à la Commission et au Conseil des initiatives qui ont vu le jour à la suite du changement d’attitude généralisé au sein de la communauté internationale face aux sous-munitions. Le Parlement européen a, à maintes reprises, adopté une position très claire: nous voulons voir une réglementation internationale de nature globale interdisant l’utilisation, la production, le transfert, le financement et la constitution de stocks de sous-munitions. En attendant, les États membres de l’UE devraient entreprendre des actions unilatérales en vue d’interdire l’utilisation et le transfert de ces bombes, comme beaucoup d’États l’ont déjà fait et comme d’autres se préparent à le faire. Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, le Parlement européen voudrait remercier la présidence du Conseil, la Commission et les États membres pour leurs efforts en vue de négocier un nouveau protocole à la convention des Nations unies sur l’utilisation de certaines armes classiques, qui traite de tous les problèmes humanitaires associés à l’utilisation des sous-munitions. Malheureusement, toutefois, nous devons admettre que très peu de progrès ont été accomplis à ce jour."@fr8
". Elnök asszony, biztos úr, miniszter úr, a repeszbombák betiltását követelő hangok egyre hangosabbak. E bombák alkalmazása a 2006. nyári libanoni háborúban megmutatta, milyen mértékű emberi katasztrófát képesek előidézni. Ezért egy határozott oslói folyamatra van szükség, melynek alapján az államok, a nem kormányzati szervezetek, a Vöröskereszt és a nemzetközi szervezetek nagyratörő cselekvési programot tudnak kidolgozni és megvalósítani. Jelenleg az oslói folyamatot 80 ország támogatja, köztük sok fejlődő ország, azonban még egyáltalán nem egyértelmű, hogy végül a repeszbombák teljes betiltásához vezet-e. Az világos, hogy olyan integrált és átfogó megközelítésre van szükség, amely szem előtt tartja a humanitárius szempontokat és nemcsak a fegyverzetcsökkentésre összpontosít, hanem mindenekelőtt a polgári lakosok védelmére, és segít nekik megbirkózni a háború következményeivel, miközben gondoskodik a felhalmozott bombák megsemmisítéséről és a szennyezett területek megtisztításáról. Számos jelentős eseményre kerül sor a közeljövőben, ide tartozik a decemberi bécsi és az azt követő héten a brüsszeli ülés, valamint november 5-én a repeszbombák betiltásáért való cselekvési világnap, amikor sok különböző eseményre kerül sor szerte a világon – mi mit csinálunk? Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a Bizottság és a Tanács képviselőitől: mit fogunk csinálni, milyen álláspontot képviselünk? Mi az Európai Unió álláspontja a bizonyos hagyományos fegyverekről szóló egyezmény keretében folyó megbeszélések helyzetéről? Lesz erről közös tanácsi álláspont? Milyen kezdeményezéseket alakítunk ki, hogy a tagállamokat ösztönözzük a repeszbombák betiltására irányuló nemzeti intézkedések meghozatalára? Mit teszünk, hogy támogassuk a harmadik országokat az ilyen bombák által érintett területek megtisztításában, illetve a már betiltott lőszerek készleteinek veszélyeiről és megsemmisítéséről nyújtott oktatásban? Végezetül tervezi a Bizottság, hogy nemzetközi konferenciát szervez arról, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik azon társadalmi-gazdasági, humanitárius és fejlesztési problémák megoldásában, melyek olyan konfliktusok következtében alakultak ki, melyekben e fegyvereket használták? E fegyverek veszélyt jelentenek a polgári lakosságra és a katonákra egyaránt, a gyakorlatban azonban az áldozatok 90%−a polgári lakos. Ráadásul e halált okozó bombák 10%-a nem robban fel: a földben maradnak és ugyanúgy működnek, mint a taposóaknák. Ezért az ilyen bombákkal szennyezett területek megtisztítása veszélyes mind a lakosságra, mind a békefenntartó erőkre nézve. E bombákat nemcsak háborús célokra használják; hosszú távú közlekedési és mezőgazdasági akadályként is működnek, valamint kereskedelmi korlátként és akadályként gátolják a humanitárius segélyt. Ennélfogva a szegény országok fejlődésére kiható fő problémák egyikéről van szó: a legszegényebb országokban okozzák e bombák a legnagyobb problémát, és ezekben az országokban az áldozatok nagy része a népesség legszegényebb és legkevésbé tanult rétegeiből kerül ki. Többé nem mondhatjuk, hogy az ellenfeleket 10.000 méteres magasságból bombázni és olyan bombákat zúdítani rájuk, melyek a földben maradnak, hatékony módja a békefenntartásnak vagy a katonai akcióknak. A békefenntartó erők bevetése és a humanitárius segély ma nélkülözhetetlen a konfliktus sújtotta területek stabilizációjához és újjáépítéséhez, és e bombák bevetése jelenleg indokolatlan, még katonai szempontból is. Ma éppen azokról a kezdeményezésekről beszélünk a Bizottságnak és a Tanácsnak, melyek abból születtek, hogy a nemzetközi közösség széles körben megváltoztatta a repeszbombákkal kapcsolatban alkalmazott megközelítését. Az Európai Parlament ismét nagyon egyértelmű álláspontot alakított ki: olyan nemzetközi szabályozást akarunk, amely az egész világon tiltja a repeszbombák alkalmazását, előállítását, átadását, finanszírozását és felhalmozását. Amíg erre nem kerül sor, az Unió tagállamainak egyoldalú intézkedésekkel kell tiltaniuk e bombák alkalmazását és átadását, amint sok ország már meg is tette és mások készülnek rá. Biztos úr, miniszter úr, az Európai Parlament szeretné megköszönni a Tanács elnöksége, a Bizottság és a tagállamok erőfeszítéseit a bizonyos hagyományos fegyverekről szóló ENSZ-egyezmény új jegyzőkönyvének tárgyalására, amely jegyzőkönyv a repeszbombákkal kapcsolatos valamennyi humanitárius problémával foglalkozik. Sajnálatos módon azonban be kell látnunk, hogy nagyon kevés előrelépés történt mostanáig."@hu11
". Signora Presidente, signora Commissario, signor Ministro, le richieste di interdizione delle munizioni grappolo si stanno facendo sempre più insistenti. L’uso di queste munizioni nell’estate del 2006 nella guerra del Libano ha mostrato la misura in cui possano causare un disastro umano. Occorre quindi un solido processo di Oslo in base al quale gli Stati, le ONG, la Croce Rossa e le organizzazioni internazionali possano elaborare e rispettare un’agenda ambiziosa. Attualmente, Oslo è stato appoggiato da 80 paesi, inclusi numerosi paesi in via di sviluppo, ma non è ancora chiaro se questo processo risulterà infine in una completa interdizione delle bombe a grappolo. E’ evidente che occorre un approccio integrato ed esaustivo dotato di inclinazione umanitaria e che si incentri non solo sul disarmo, ma soprattutto sulla protezione dei civili, aiutandoli ad affrontare le conseguenze della guerra, garantendo che le scorte esistenti di queste bombe siano distrutte e che le aree contaminate siano bonificate. Visti i numerosi importanti eventi futuri, quali l’incontro di Vienna di dicembre e quello di Bruxelles della prossima settimana, nonché quello del 5 novembre, la Giornata mondiale di azione per l’interdizione delle bombe a grappolo, quando nel mondo avvengono molti eventi, noi che cosa facciamo? In questo contesto, vorrei chiedere ai rappresentanti della Commissione e del Consiglio che cosa hanno intenzione di fare, quale sarà la nostra posizione? Quale sarà la posizione dell’Unione europea sullo attuale delle discussioni nel quadro della convenzione sull’uso di alcune armi convenzionali? A questo proposito si formulerà una posizione comune del Consiglio? Quali iniziative stiamo preparando per incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure nazionali finalizzate a proibire le bombe a grappolo? In che modo interveniamo per sostenere i paesi terzi in termini di bonifica delle aree contaminate da tali munizioni, fornendo istruzione sui rischi e distruggendo le scorte di munizioni già vietate? Infine, la Commissione considererà l’organizzazione di una conferenza internazionale sul ruolo dell’Unione europea nell’affrontare le conseguenze socioeconomiche, umanitarie e per lo sviluppo successive ai conflitti in cui sono state utilizzate queste armi? Sono armi che costituiscono un pericolo per i civili e il personale militare, ma in pratica il 90 per cento delle loro vittime sono civili. Inoltre, il 10 per cento di queste bombe letali non esplodono: rimangono nel terreno e hanno lo stesso effetto delle mine terrestri. Pertanto, bonificare i terreni contaminati da queste munizioni è pericoloso sia per le popolazioni, sia per le forze internazionali di mantenimento della pace. Queste bombe non sono impiegate esclusivamente nelle guerre; agiscono come impedimento a lungo termine per trasporti e agricoltura, e creano barriere al commercio e ostacoli agli aiuti umanitari. Rappresentano quindi uno dei problemi principali che influenzano lo sviluppo dei paesi poveri: sono i paesi più indigenti a esserne maggiormente colpiti, e in queste regioni le vittime sono soprattutto le parti più povere e meno istruite della popolazione. Non è più possibile affermare che bombardare un nemico da un’altezza di 10 000 metri e coprirlo di bombe che restano nel terreno sia un metodo efficace per mantenere la pace o intraprendere azioni militari. Lo sviluppo di forze di mantenimento della pace e gli aiuti umanitari oggi sono essenziali per stabilizzare e ricostruire le zone colpite da conflitti, e ora queste bombe non hanno alcuna giustificazione, anche da una prospettiva militare. Oggi presenteremo alla Commissione e al Consiglio proprio le iniziative che sono nate in seguito al mutamento generale di atteggiamento nella comunità internazionale verso le munizioni a grappolo. Il Parlamento europeo ha ripetutamente adottato una posizione chiara: vorremmo vedere un regolamento internazionale di natura globale che vieti l’uso, la produzione, il trasferimento, il finanziamento e l’accumulo di bombe a grappolo. Nell’attesa, gli Stati membri dell’UE dovrebbero attuare azioni unilaterali al fine di proibire l’utilizzo e il trasferimento di queste bombe, come numerosi paesi hanno già fatto e altri sono in procinto di fare. Signora Commissario, signor Ministro, il Parlamento europeo vorrebbe ringraziare la Presidenza del Consiglio, la Commissione e gli Stati membri per i loro sforzi volti a negoziare un nuovo protocollo alla convenzione delle Nazioni Unite sull’uso di alcune armi convenzionali, che si occupa di tutti i problemi umanitari associati all’utilizzo delle bombe a grappolo. Purtroppo, tuttavia, dobbiamo riconoscere che finora sono stati compiuti scarsi progressi."@it12
". Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ministre, vis dažniau ir garsiau girdėti raginimai uždrausti kasetinių bombų naudojimą. Šių bombų naudojimas 2006 m. vasarą Libane parodė galimos humanitarinės nelaimės mastą. Todėl mums reikalingas solidus Oslo procesas, kurio pagrindu šalys, NVO, Raudonasis Kryžius ir tarptautinės organizacijos parengtų drąsią darbotvarkę. Šiuo metu Oslo procesą remia 80 šalių, tarp jų daug besivystančių valstybių, tačiau neaišku, ar šiuo procesu pagaliau pavyks visiškai uždrausti kasetines bombas. Mums reikalingas integruotas, išsamus humanitarinis požiūris, kuriuo daug dėmesio būtų skiriama ne nusiginklavimui, bet civilių asmenų apsaugai, padedant jiems įveikti karo padarinius ir užtikrinti, kad sukauptos bombos būtų sunaikintos, o užterštos sritys išvalytos. Artėjant daugeliui svarbių įvykių, pavyzdžiui, Vienos susitikimui gruodžio mėn. ir Briuselio susitikimui kitą savaitę ir minint Pasaulinę veiksmų prieš kasetines bombas dieną lapkričio mėn. 5 d., kai visame pasaulyje vyks daugelis renginių, ką darysime mes? Šiomis sąlygomis norėčiau paklausti Komisijos ir Tarybos atstovų, ką mes darysime, kokia bus mūsų pozicija? Kokia yra Europos Sąjungos pozicija dėl diskusijų konvencijos dėl kai kurių įprastinių ginklų sistemoje? Ar mes priimsime Tarybos bendrą poziciją šiuo klausimu? Kokiomis iniciatyvomis valstybės narės bus skatinamos priimti priemones, siekiant uždrausti kasetines bombas? Ką mes darome remiant trečiąsias šalis tam, kad išvalytume teritorijas, informuotume gyventojus apie rizikos veiksnius ir sunaikintume jau uždraustos ginkluotės atsargas? Pagaliau ar Komisija svarstys tarptautinės konferencijos dėl Europos Sąjungos vaidmens siekiant įveikti socialines ekonomines, humanitarines ir vystymosi pasekmes po konfliktų, kuriose šie ginklai buvo naudojami, organizavimo klausimą? Tai ginkluotė, kuri yra pavojinga civiliams gyventojams ir kariniams darbuotojams, tačiau praktiškai 90 proc. aukų yra civiliai gyventojai. Be to, 10 proc. šių mirtinų bombų nesprogsta: jos lieka žemėje ir turi tą patį poveikį kaip ir minos. Todėl teritorijos, kurioje lieka ši ginkluotė valymas yra pavojingas gyventojams ir tarptautinių taikos palaikymo pajėgų kariams. Šios bombos naudojamos ne tik kare; jos yra ilgalaikė kliūtis transportui ir žemės ūkiui ir prekybai ir humanitarinei pagalbai. Todėl kasetinės bombos yra vienas pagrindinių sunkumų neturtingų šalių vystymuisi: būtent neturtingos šalys patiria šį poveikį, ir pagrindinės aukos šiose šalyse yra neturtingiausia ir mažiausiai išsilavinusi gyventojų dalis. Mes nebegalime sakyti, kad bombardavimas iš 10 000 metrų aukščio ir bombos, kurios visam laikui pasilieka žemėje yra veiksmingas būdas palaikyti taiką arba vykdyti karinius veiksmus. Taikos palaikymo jėgų išdėstymas ir humanitarinė pagalba šiandien yra itin svarbios stabilizuojant ir atkuriant konfliktų paveiktas sritis, ir šios ginkluotės naudojimas dabar neturi jokio pateisinimo, net žvelgiant iš karinės perspektyvos. Šiandien mes norime aptarti su Komisija ir Taryba iniciatyvas, kurios yra pasikeitusio tarptautinės bendruomenės požiūrio į kasetines bombas rezultatas. Europos Parlamentas laikosi labai aiškaus požiūrio: mums reikalingas tarptautinis visuotinio pobūdžio reglamentas, uždraudžiant kasetinių bombų naudojimą, gamybą, perdavimą, finansavimą ir saugojimą. ES valstybės narės turėtų įgyvendinti vienašalius veiksmus ir uždrausti šių bombų naudojimą ir prekybą, sekant šalių, kurios tai padarė arba rengiasi padaryti, pavyzdžiu. Komisijos nary, ministre, Europos Parlamentas norėtų padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei, Komisijai ir valstybėms narėms už tai, kad jos siekia naujo Jungtinių Tautų konvencijos protokolo dėl kai kurių įprastinių ginklų, kuriame būtų aptariami įvairūs kasetinių bombų naudojimo humanitariniai aspektai. Deja, vis dėlto mes turime pripažinti, kad iki šiol buvo pasiekta pažanga buvo nedidelė."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, ministr, prasības aizliegt kasešu bumbas kļūst arvien skaļākas un skaļākas. Šo bumbu izmantošana 2006. gada Libānas karā pierādīja, kādā apjomā tās spēj nest postu cilvēkiem. Tāpēc mums ir vajadzīgs kārtīgs Oslo process, uz kuru pamatojoties, valstis, NVO, Sarkanais Krusts un starptautiskas organizācijas var izveidot un īstenot mērķtiecīgu darba kārtību. Patlaban Oslo atbalsta 80 valstis, arī daudzas jaunattīstības valstis, bet joprojām nav skaidrs, vai šis process galu galā novedīs pie pilnīga kasešu bumbu aizlieguma. Skaidrs ir tas, ka mums vajag integrētu, visaptverošu pieeju, kam ir humanitāra šķautne un kas vērsta ne tikai uz atbruņošanos, bet pāri visam uz civiliedzīvotāju aizsardzību, palīdzot viņiem tikt galā ar kara sekām, vienlaikus nodrošinot to, ka šo bumbu krājumi tiek iznīcināti un ka piesārņotās vietas tiek attīrītas. Tuvojoties vairākiem svarīgiem notikumiem, piemēram, sanāksmei Vīnē decembrī un Briselē nedēļu pēc tam, kā arī 5. novembrim, Vispasaules rīcības dienai, lai aizliegtu kasešu bumbas, ko mēs iesāksim? Šajā kontekstā es gribētu pajautāt Komisijas un Padomes pārstāvjiem, ko mēs darīsim, kāda būs mūsu nostāja? Kāda ir Eiropas Savienības nostāja par sarunu pašreizējo stāvokli saistībā ar Konvenciju par konkrētu konvencionālo ieroču izmantošanu? Vai sagaidīsim Padomes kopēju nostāju šajā jautājumā? Kādas iniciatīvas mēs izstrādāsim, lai iedrošinātu dalībvalstis noteikt valstiskus pasākumus kasešu bumbu aizliegšanai? Ko mēs darām, lai atbalstītu trešās valstis teritoriju attīrīšanā no šīs munīcijas, izglītotu par riskiem un iznīcinātu jau aizliegto munīciju uzkrājumus? Visbeidzot — vai Komisija apsvērs un rīkos starptautisku konferenci par Eiropas Savienības nozīmi, risinot sociāli ekonomiskas, humanitāras un ar attīstību saistītas sekas, kas rodas pēc konfliktiem, kuros izmantoti šie ieroči? Tie ir ieroči, kas ir bīstami gan civiliedzīvotājiem, gan militārpersonām, bet praksē 90 % to upuri ir civiliedzīvotāji. Turklāt 10 % šo nāvējošo bumbu neuzsprāgst: tās paliek zemē, radot kājnieku mīnām līdzīgu ietekmi. Tāpēc ar šo munīciju piesārņoto vietu attīrīšana ir bīstama gan iedzīvotājiem, gan starptautiskajiem miera uzturēšanas spēkiem. Šīs bumbas tiek izmantotas ne vien karā, bet tās ir kā ilglaicīgs šķērslis pārvadātājiem un lauksaimniekiem, un tās rada tirdzniecības barjeras un šķēršļus humānās palīdzības saņemšanai. Tāpēc šī ir viena no galvenajām problēmām, kas skar nabadzīgo valstu attīstību: tieši nabadzīgākās valstis visbiežāk no tām cieš, un šajās valstīs galvenie upuri ir nabadzīgākā un vismazāk izglītotākā iedzīvotāju daļa. Mēs vairs nevaram teikt, ka, bombardējot oponentus no 10 000 metru augstuma un apberot viņus ar bumbām, kas paliks zemē, ir efektīvs miera uzturēšanas vai militārās darbības uzsākšanas veids. Miera uzturētāju spēku un humānās palīdzības izvietošana patlaban ir svarīga, lai stabilizētu un atjaunotu konfliktā cietušās zonas, un šīm bumbām nav nekāda attaisnojuma, arī ne no militārās perspektīvas. Šodien mēs runāsim ar Komisiju un ar Padomi tieši par iniciatīvām, kas ir radušās, pateicoties izplatītajai attieksmes maiņai starptautiskajā kopienā attiecībā uz kasešu bumbām. Eiropas Parlaments ir atkārtoti pieņēmis ļoti skaidru nostāju: mēs vēlamies redzēt to, kā starptautiski tiek regulēta vispasaules vēlme aizliegt kasešu bumbu izmantošanu, ražošanu, pārvadāšanu, finansēšanu un uzkrāšanu. To atliekot, ES dalībvalstīm ir vienpusēji jārīkojas un jāaizliedz šo bumbu lietošana un pārvešana, kā daudzas valstis jau to ir izdarījušas un citas vēl tam gatavojas. Komisār, ministr, Eiropas Parlaments vēlas pateikties Padomes prezidentūrai, Komisijai un dalībvalstīm par centieniem ieviest jaunu protokolu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par konkrētu konvencionālo ieroču izmantošanu sakarā ar visām humanitārajām problēmām, kas saistītas ar kasešu bumbu izmantošanu. Diemžēl ir jāatzīst, ka līdz šim ir panākts niecīgs progress."@lv13
"Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Ministro, cada vez oímos con más fuerza el clamor que pide la prohibición de las bombas de racimo. Su uso, en el verano del 2006, en la guerra del Líbano, nos demostró hasta qué punto podía provocar una catástrofe humanitaria. Por eso necesitamos un proceso de Oslo sólido, en torno al cual los Estados, las ONG, la Cruz Roja, los organismos internacionales, definan y cumplan una agenda ambiciosa. Por el momento, Oslo ha sido apoyado por ochenta Estados, entre los que se encuentran muchos países en vías de desarrollo, pero no está nada claro que este proceso consiga, por fin, una prohibición absoluta de las bombas de racimo. Lo que sí está claro es que necesitamos un enfoque integrado y comprensivo que sea humanitario en su naturaleza y que no hable sólo de desarme, que su objetivo principal debe ser la protección de civiles, ayudarles a hacer frente a las consecuencias de la guerra, estableciendo la destrucción de las reservas existentes de esas bombas y la limpieza de las áreas contaminadas. En un contexto en el que se van a producir pronto importantes acontecimientos, como la reunión en Viena en diciembre, o en Bruselas la próxima semana, o el 5 de noviembre, Día Mundial contra las bombas de racimo, donde habrá una gran movilización en todas partes, ¿qué haremos nosotros? Me gustaría en este contexto preguntar a los representantes de la Comisión y del Consejo qué haremos, cuál será nuestra posición. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea sobre el estado de las discusiones en el marco del Convenio sobre la prevención de ciertas armas convencionales? ¿Vamos a tener una posición común del Consejo en esta materia? ¿Qué iniciativas estamos desarrollando para animar a los Estados miembros a adoptar medidas nacionales a fin de prohibir las bombas de racimo? ¿Qué estamos haciendo para respaldar a los terceros países en la limpieza de los terrenos contaminados por estos artefactos, en la educación sobre el riesgo y en la destrucción de las reservas de municiones ya prohibidas? Finalmente, ¿va a considerar la Comisión la celebración de una conferencia internacional sobre el papel de la Unión Europea en el tratamiento de las consecuencias socioeconómicas, humanitarias y de desarrollo tras un conflicto en el que esas armas han sido utilizadas? Son armas que amenazan a civiles y a militares, pero en la práctica, el 90 % de sus víctimas son civiles, y el 10 % de esas bombas mortíferas no explotan, quedan en el terreno y tienen un efecto parecido al de las minas antipersona. Por eso, la limpieza de los terrenos contaminados por estas municiones es peligrosa, tanto para las poblaciones como para las fuerzas internacionales de paz. Esas bombas no solamente se usan para la guerra, quedan obstaculizando durante mucho tiempo el transporte, la agricultura, generando barreras al comercio y obstáculos a la ayuda humanitaria. Por eso, son uno de los principales problemas que se encuentra en el camino del desarrollo de los países pobres. Porque son los países más pobres los más afectados por esas bombas y, dentro de ellos, las principales víctimas son las poblaciones más pobres y con menor educación. Además, ya no podemos decir que mantener la paz o intervenir militarmente se hace de forma eficiente bombardeando al adversario desde 10 000 metros de altura, sembrando, como con el agua de la ducha, bombas que quedan sobre el terreno. El despliegue de fuerzas de paz y la ayuda humanitaria son hoy imprescindibles para estabilizar y reconstruir las zonas afectadas por el conflicto y esas bombas carecen hoy de toda justificación, incluso desde un punto de vista militar. Hoy vamos a hablar con la Comisión y con el Consejo, precisamente, de las iniciativas que han surgido en este cambio de actitud generalizado de la comunidad internacional frente a las bombas de racimo. El Parlamento Europeo ha adoptado reiteradamente una posición muy clara: queremos ver una normativa internacional de carácter global que prohíba el uso, la producción, la transferencia, la financiación y el almacenamiento de bombas de racimo. Mientras no consigamos esto, los Estados miembros de la Unión deberían emprender acciones unilaterales para prohibir el uso y la transferencia de esas bombas, como ya lo han hecho algunos Estados y otros se disponen a hacerlo. El Parlamento Europeo, señora Comisaria, señor Ministro, quiere agradecer los esfuerzos de la Presidencia del Consejo, de la Comisión y de los Estados miembros para negociar un nuevo protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales, donde se aborden todos los problemas humanitarios, asociados al uso de las bombas de racimo. Pero, desgraciadamente, hay que reconocer que, hasta la fecha, no ha habido muchos progresos."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, commissaris, minister, de roep om een verbod op clusterbommen wordt sterker en sterker. Door het gebruik van deze bommen in de zomer van 2006, tijdens de oorlog in Libanon, werd duidelijk welke menselijke rampen ze kunnen aanrichten. We hebben derhalve een degelijk proces van Oslo nodig, op basis waarvan de landen, de NGO’s, het Rode Kruis en de internationale organisaties een ambitieuze agenda kunnen opstellen en uitvoeren. Op dit moment wordt Oslo gesteund door tachtig landen, waaronder veel ontwikkelingslanden, maar het is nog helemaal niet duidelijk of dit proces uiteindelijk zal resulteren in een volledig verbod op clusterbommen. Het is duidelijk dat we behoefte hebben aan een geïntegreerde en allesomvattende benadering met een humanitaire insteek, die zich niet alleen richt op ontwapening maar juist vooral op het beschermen van burgers en die hen helpt om te gaan met de nasleep van een oorlog. Tegelijkertijd moeten de bestaande voorraden van deze bommen worden vernietigd en de verontreinigde gebieden worden schoongemaakt. Nu er een aantal belangrijke evenementen aankomen, zoals de bijeenkomst in Wenen in december en de bijeenkomst in Brussel de week daarna, evenals 5 november, de wereldwijde actiedag tegen clustermunitie, die in de hele wereld gepaard gaat met allerlei activiteiten, vraag ik me af wat we gaan doen. In dit kader wil ik de vertegenwoordigers van de Commissie en de Raad vragen wat we gaan doen, wat ons standpunt zal zijn. Wat is het standpunt van de Europese Unie over de stand van zaken in de besprekingen in het kader van het Verdrag inzake het gebruik van bepaalde conventionele wapens? Zal er een gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake deze kwestie komen? Welke initiatieven ondernemen we om lidstaten aan te moedigen nationale maatregelen tegen clusterbommen te nemen? Wat doen we om derde landen te ondersteunen bij het opruimen van deze munitie, het geven van voorlichting over de risico’s en het vernietigen van voorraden reeds verboden munitie? Ten slotte, is de Commissie bereid na te denken over het organiseren van een internationale conferentie over de rol van de EU bij het omgaan met de sociaal-economische, humanitaire en ontwikkelingsgevolgen van conflicten waarin deze wapens zijn gebruikt? Het gaat hier om wapens die een gevaar zijn voor zowel burgers als militairen, maar die in de praktijk negentig procent van hun slachtoffers onder burgers maken. Daarnaast ontploft tien procent van deze dodelijke bommen niet. Deze onontplofte munitie blijft onder de grond liggen, met hetzelfde effect als landmijnen. Het opruimen van deze munitie is dan ook zeer gevaarlijk, zowel voor de bevolking als de internationale vredesmachten. Deze bommen worden niet alleen ingezet voor oorlogsdoeleinden; ze functioneren tevens als een langdurig obstakel voor vervoer en landbouw en werpen handelsbelemmeringen en hindernissen voor humanitaire hulp op. Zo vormt deze munitie een van de belangrijkste problemen bij de ontwikkeling van arme landen: de armste landen hebben er het meest van te lijden en de grootste slachtoffers in deze landen zijn de armste en laagst geschoolde inwoners. We kunnen niet langer volhouden dat het bombarderen van de vijand vanaf een hoogte van 10 000 meter en hem met bommen bestoken die onder de grond blijven liggen, een doeltreffende vorm van vredesbewaking of militaire actie is. De inzet van vredesmachten en humanitaire hulp zijn nu van levensbelang voor de stabilisering en wederopbouw van de gebieden die te kampen hebben met de gevolgen van conflicten. Deze bommen kunnen nu geenszins meer gerechtvaardigd worden, ook niet vanuit militair oogpunt. Vandaag gaan we met de Commissie en de Raad spreken over de initiatieven die zijn ondernomen als gevolg van deze in de internationale gemeenschap wijdverbreide verandering van mening over clusterbommen. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk een zeer duidelijk standpunt aangenomen: wij willen internationale regelgeving op mondiale schaal die het gebruik, de productie, de overdracht, de financiering en de aanleg van voorraden van clusterbommen uitbant. In afwachting hiervan zouden de EU-lidstaten unilaterale maatregelen moeten nemen voor een verbod op het gebruik en de overdracht van deze bommen, zoals vele landen al gedaan hebben en andere op het punt staan te doen. Commissaris, minister, het Europees Parlement wil het voorzitterschap van de Raad, de Commissie en de lidstaten bedanken voor hun inzet bij de onderhandelingen over een nieuw protocol betreffende alle humanitaire problemen als gevolg van het gebruik van clusterbommen bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het gebruik van bepaalde conventionele wapens. Helaas moeten we echter onderkennen dat er tot op heden zeer weinig vooruitgang is geboekt."@nl3
". Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie ministrze! Głosy w sprawie zakazu stosowania amunicji kasetowej stają się coraz donośniejsze. Wykorzystanie tego rodzaju amunicji latem 2006 roku podczas wojny w Libanie pokazało do jakiego stopnia jest ona przyczyną tragedii ludzkich. Potrzeba nam trwałego procesu z Oslo, w którym będą mogły uczestniczyć i realizować ambitny program państwa, organizacje pozarządowe, Czerwony Krzyż oraz organizacje międzynarodowe. Obecnie ustalenia z Oslo zostały poparte przez 80 państw, w tym wiele krajów rozwijających się, lecz jeszcze nie możemy mieć pewności, czy w wyniku tego procesu zostanie wprowadzony całkowity zakaz stosowania amunicji kasetowej. Rzeczą oczywistą jest, że potrzebujemy całościowego, spójnego podejścia o humanitarnym charakterze, które skoncentruje się nie tylko na rozbrojeniu, ale przede wszystkim na ochronie ludności cywilnej i udzieleniu im pomocy w zakresie radzenia sobie ze skutkami wojny i zniszczeniu istniejących zapasów tej amunicji oraz oczyszczeniu obszarów, na których znajdują się niewybuchy. W nadchodzącym okresie będzie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń, takich jak grudniowe spotkanie w Wiedniu i spotkanie w Brukseli w przyszłym tygodniu, jak również przypadający na 5 listopada Światowy Dzień Na Rzecz Zakazu Stosowania Broni Kasetowej, podczas którego odbędzie się wiele wydarzeń na całym świecie. Co my zamierzamy zrobić w tym czasie? Pragnę zwrócić się z pytaniem do przedstawicieli Komisji i Rady, co zamierzamy uczynić, jakie zajmiemy stanowisko? Jakie jest zdanie Unii Europejskiej na temat stanu rozmów w ramach Konwencji w sprawie niektórych typów broni konwencjonalnej? Czy zamierzamy przyjąć w tym względzie takie samo stanowisko jak Rada? Czy rozwijamy jakieś inicjatywy aby zachęcić państwa członkowskie do przyjęcia krajowych środków w celu wprowadzenia zakazu stosowania amunicji kasetowej? Co robimy w celu wspierania państw trzecich, aby oczyścić obszary dotknięte problemem tej amunicji, oferować edukację w zakresie ryzyka oraz zniszczyć zapasy amunicji, której stosowanie już stało się nielegalne? Na koniec chcę zadać pytanie: czy Komisja zamierza rozpatrzyć zorganizowanie konferencji międzynarodowej na temat roli Unii Europejskiej w zwalczaniu społeczno-gospodarczych, humanitarnych i rozwojowych konsekwencji wynikających z konfliktów, podczas których używana była tego rodzaju broń? Broń ta jest niebezpieczna zarówno dla cywilów, jak i żołnierzy, ale w praktyce ponad 90% jej ofiar to ludność cywilna. Nadmienię, że 10% tych bomb nie wybucha i pozostaje w ziemi przynosząc taki sam skutek jak miny przeciwpiechotne. Oczyszczanie terenu z niewybuchów jest ryzykowne, zarówno dla mieszkańców, jak i międzynarodowych sił pokojowych. Amunicja ta jest więc wykorzystywana nie tylko podczas prowadzenia działań wojennych; służy też jako przeszkoda dla transportu i rolnictwa, tworzy bariery handlowe oraz utrudnia niesienie pomocy humanitarnej. Dlatego jest jednym z największych problemów, które mają wpływ na rozwój ubogich krajów - to właśnie kraje najuboższe najbardziej odczuwają jej skutki, a ofiarą pada głównie najbiedniejsza i najgorzej wykształcona część społeczeństwa. Nie możemy dalej twierdzić, że zrzucenie na wroga bomby z wysokości 10 tysięcy metrów i zasypanie go pociskami, które pozostają w ziemi, jest skuteczną drogą do utrzymania pokoju, czy też prowadzenia działań militarnych. Rozlokowanie sił pokojowych i pomoc humanitarna to dziś czynniki najważniejsze, aby ustabilizować i odbudować obszary, na których rozgrywały się konflikty, nie ma więc żadnego uzasadnienia dla stosowania tego rodzaju amunicji, również z militarnego punktu widzenia. Dziś zamierzamy przeprowadzić rozmowy z Komisją i Radą właśnie na temat inicjatywy, która wypłynęła na skutek powszechnej zmiany postawy społeczności międzynarodowej wobec kwestii amunicji kasetowej. Parlament Europejski niezmiennie przyjmuje wyraźnie określoną pozycję: chcemy, aby zostało wprowadzone międzynarodowe prawo zakazujące stosowania, produkcji, transferu, finansowania i składowania amunicji kasetowej. Do tego czasu państwa członkowskie UE powinny podjąć jednostronne działania mające na celu zakazanie stosowania i transferu tej amunicji, tak jak uczyniło to już wiele państw, a w niektórych z pozostałych prowadzone są przygotowania. Pani komisarz, panie ministrze! Parlament Europejski pragnie podziękować prezydencji Rady, Komisji i państwom członkowskim za wysiłki poczynione na rzecz negocjacji nowego protokołu na konwencji ONZ w sprawie niektórych typów broni konwencjonalnej, która odnosi się do problemów humanitarnych związanych ze stosowaniem amunicji kasetowej. Niestety, musimy jednak zauważyć, że do chwili obecnej poczynione postępy są nieznaczne."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhor Ministro, os apelos à proibição das bombas de fragmentação ouvem-se cada vez com maior intensidade. A utilização destas bombas na guerra do Líbano, no Verão de 2006, demostrou até que ponto podem provocar uma catástrofe humanitária. Precisamos, por conseguinte, de um Processo de Oslo sólido com base no qual os Estados, as ONG, a Cruz Vermelha e os organismos internacionais possam definir e cumprir uma agenda ambiciosa. Até ao momento, Oslo foi apoiado por 80 países, entre os quais se incluem muitos países em desenvolvimento, mas ainda está longe de ser claro se este processo acabará por resultar numa proibição absoluta das bombas de fragmentação. O que está claro é que precisamos de uma abordagem integrada e global, que tenha um carácter humanitário e não se centre apenas no desarmamento, mas acima de tudo na protecção de civis, ajudando-os a fazer face às consequências da guerra e garantindo ao mesmo tempo a destruição das reservas existentes dessas bombas e a limpeza das áreas contaminadas. Com vários acontecimentos importantes em perspectiva, nomeadamente a reunião de Viena em Dezembro e a reunião de Bruxelas na próxima semana, assim como o Dia Internacional contra as Bombas de Fragmentação, em 5 de Novembro, altura em que decorrerão muitos eventos em todo o mundo, que vamos nós fazer? Neste contexto, gostaria de perguntar aos representantes da Comissão e do Conselho o que vamos fazer, qual vai ser a nossa posição. Qual é a posição da União Europeia sobre o estado das discussões no quadro da Convenção sobre o Uso de Certas Armas Convencionais? Vamos ter uma posição comum do Conselho nesta matéria? Que iniciativas estamos a desenvolver para incentivar os Estados-Membros a adoptar medidas nacionais destinadas a proibir as bombas de fragmentação? Que estamos a fazer para apoiar os países terceiros na limpeza das áreas contaminadas por estas munições, na educação sobre os riscos e na destruição das reservas de munições já proibidas? Finalmente, vai a Comissão considerar a realização de uma conferência internacional sobre o papel da União Europeia no tratamento das consequências socioeconómicas, humanitárias e de desenvolvimento na sequência de um conflito no qual estas armas tenham sido utilizadas? São armas que ameaçam tanto civis como militares, mas, na prática, 90% das suas vítimas são civis. Além disso, 10% destas bombas mortíferas não explodem: permanecem no solo e têm um efeito semelhante ao das minas terrestres. Portanto, a limpeza das áreas contaminadas com estas munições é uma tarefa perigosa, tanto para as populações como para as forças internacionais de manutenção da paz. Estas bombas não são utilizadas apenas para a guerra; funcionam durante muito tempo como obstáculos aos transportes e à agricultura, além de criarem barreiras ao comércio e obstáculos à ajuda humanitária. Estas bombas constituem, por isso, um dos principais problemas que afectam o desenvolvimento dos países pobres: são os países mais pobres os mais afectados por elas e as principais vítimas são as camadas mais pobres e menos instruídas da população. Já não podemos dizer que bombardear os adversários a partir de uma altura de 10 000 metros, fazendo chover sobre eles bombas que ficam no solo, é uma forma eficiente de manter a paz ou intervir militarmente. A utilização de forças de manutenção da paz e a ajuda humanitária são hoje essenciais para estabilizar e reconstruir as zonas afectadas pelo conflito e estas bombas carecem actualmente de qualquer justificação, inclusive do ponto de vista militar. Hoje vamos falar com a Comissão e com o Conselho precisamente sobre as iniciativas que surgiram em resultado da mudança generalizada de atitude da comunidade internacional em relação às bombas de fragmentação. O Parlamento Europeu adoptou reiteradamente uma posição muito clara: queremos ver uma regulamentação internacional de carácter global que proíba o uso, a produção, a transferência, o financiamento e o armazenamento de bombas de fragmentação. Enquanto tal não se concretizar, os Estados-Membros da UE deveriam empreender acções unilaterais para proibir o uso e a transferência dessas bombas, como muitos Estados já fizeram e outros se preparam para fazer. Senhora Comissária, Senhor Ministro, o Parlamento Europeu deseja agradecer à Presidência do Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros os esforços desenvolvidos para negociar um novo protocolo à Convenção das Nações Unidas sobre o Uso de Certas Armas Convencionais, onde se abordem todos os problemas humanitários associados ao uso das bombas de fragmentação. Infelizmente, porém, temos de reconhecer que muito poucos progressos foram feitos até à data."@pt17
"Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Ministro, cada vez oímos con más fuerza el clamor que pide la prohibición de las bombas de racimo. Su uso, en el verano del 2006, en la guerra del Líbano, nos demostró hasta qué punto podía provocar una catástrofe humanitaria. Por eso necesitamos un proceso de Oslo sólido, en torno al cual los Estados, las ONG, la Cruz Roja, los organismos internacionales, definan y cumplan una agenda ambiciosa. Por el momento, Oslo ha sido apoyado por ochenta Estados, entre los que se encuentran muchos países en vías de desarrollo, pero no está nada claro que este proceso consiga, por fin, una prohibición absoluta de las bombas de racimo. Lo que sí está claro es que necesitamos un enfoque integrado y comprensivo que sea humanitario en su naturaleza y que no hable sólo de desarme, que su objetivo principal debe ser la protección de civiles, ayudarles a hacer frente a las consecuencias de la guerra, estableciendo la destrucción de las reservas existentes de esas bombas y la limpieza de las áreas contaminadas. En un contexto en el que se van a producir pronto importantes acontecimientos, como la reunión en Viena en diciembre, o en Bruselas la próxima semana, o el 5 de noviembre, Día Mundial contra las bombas de racimo, donde habrá una gran movilización en todas partes, ¿qué haremos nosotros? Me gustaría en este contexto preguntar a los representantes de la Comisión y del Consejo qué haremos, cuál será nuestra posición. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea sobre el estado de las discusiones en el marco del Convenio sobre la prevención de ciertas armas convencionales? ¿Vamos a tener una posición común del Consejo en esta materia? ¿Qué iniciativas estamos desarrollando para animar a los Estados miembros a adoptar medidas nacionales a fin de prohibir las bombas de racimo? ¿Qué estamos haciendo para respaldar a los terceros países en la limpieza de los terrenos contaminados por estos artefactos, en la educación sobre el riesgo y en la destrucción de las reservas de municiones ya prohibidas? Finalmente, ¿va a considerar la Comisión la celebración de una conferencia internacional sobre el papel de la Unión Europea en el tratamiento de las consecuencias socioeconómicas, humanitarias y de desarrollo tras un conflicto en el que esas armas han sido utilizadas? Son armas que amenazan a civiles y a militares, pero en la práctica, el 90 % de sus víctimas son civiles, y el 10 % de esas bombas mortíferas no explotan, quedan en el terreno y tienen un efecto parecido al de las minas antipersona. Por eso, la limpieza de los terrenos contaminados por estas municiones es peligrosa, tanto para las poblaciones como para las fuerzas internacionales de paz. Esas bombas no solamente se usan para la guerra, quedan obstaculizando durante mucho tiempo el transporte, la agricultura, generando barreras al comercio y obstáculos a la ayuda humanitaria. Por eso, son uno de los principales problemas que se encuentra en el camino del desarrollo de los países pobres. Porque son los países más pobres los más afectados por esas bombas y, dentro de ellos, las principales víctimas son las poblaciones más pobres y con menor educación. Además, ya no podemos decir que mantener la paz o intervenir militarmente se hace de forma eficiente bombardeando al adversario desde 10 000 metros de altura, sembrando, como con el agua de la ducha, bombas que quedan sobre el terreno. El despliegue de fuerzas de paz y la ayuda humanitaria son hoy imprescindibles para estabilizar y reconstruir las zonas afectadas por el conflicto y esas bombas carecen hoy de toda justificación, incluso desde un punto de vista militar. Hoy vamos a hablar con la Comisión y con el Consejo, precisamente, de las iniciativas que han surgido en este cambio de actitud generalizado de la comunidad internacional frente a las bombas de racimo. El Parlamento Europeo ha adoptado reiteradamente una posición muy clara: queremos ver una normativa internacional de carácter global que prohíba el uso, la producción, la transferencia, la financiación y el almacenamiento de bombas de racimo. Mientras no consigamos esto, los Estados miembros de la Unión deberían emprender acciones unilaterales para prohibir el uso y la transferencia de esas bombas, como ya lo han hecho algunos Estados y otros se disponen a hacerlo. El Parlamento Europeo, señora Comisaria, señor Ministro, quiere agradecer los esfuerzos de la Presidencia del Consejo, de la Comisión y de los Estados miembros para negociar un nuevo protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales, donde se aborden todos los problemas humanitarios, asociados al uso de las bombas de racimo. Pero, desgraciadamente, hay que reconocer que, hasta la fecha, no ha habido muchos progresos."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážený pán minister, výzvy na zákaz kazetovej munície sú stále intenzívnejšie. Nasadenie tejto munície vo vojne v Libanone v lete 2006 ukázalo mieru, do akej môžu spôsobiť ľudskú katastrofu. Potrebujeme preto pevný proces z Osla, na základe ktorého môžu štáty, mimovládne organizácie, Červený kríž a medzinárodné organizácie vypracovať a napĺňať ambicióznu agendu. V súčasnosti tento proces podporuje 80 krajín vrátane mnohých rozvojových krajín, ešte však vôbec nie je jasné, či bude tento proces prípadne viesť k úplnému zákazu kazetovej munície. Je jasné, že potrebujeme integrovaný, komplexný, humanitárne orientovaný prístup, ktorého cieľom je nielen odzbrojenie, ale predovšetkým aj ochrana civilného obyvateľstva, pomôcť mu vyrovnať sa s dôsledkami vojny a zároveň zabezpečiť, aby sa zničili existujúce zásoby tejto munície, a aby sa odstránila z kontaminovaných oblastí. Čo plánujeme urobiť v rámci významných nadchádzajúcich podujatí, akými sú napríklad decembrové zasadnutie vo Viedni a zasadnutie v Bruseli ďalší týždeň, ako aj 5. november, ktorý je celosvetovým dňom akcie zameranej na zákaz kazetovej munície, a v rámci mnohých podujatí vo svete? V tejto súvislosti by som sa rád opýtal zástupcov Komisie a Rady čo plánujeme urobiť, aké bude naše stanovisko? Aké je stanovisko Európskej únie v súvislosti so stavom diskusií v rámci Dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní? Budeme mať v tejto súvislosti spoločné stanovisko v rámci Rady? Aké iniciatívy vyvíjame s cieľom povzbudiť členské štáty, aby prijali vnútroštátne opatrenia zamerané na zákaz kazetovej munície? Čo robíme v rámci podpory tretích krajín v súvislosti s odstránením tejto munície z kontaminovaných oblastí, vzdelávaním o rizikách a ničením zásob munície, ktorá je už zakázaná? Na záver, zvažuje Komisia organizáciu medzinárodnej konferencie o úlohe Európskej únie pri riešení socioekonomických, humanitárnych a rozvojových dôsledkov konfliktov, v ktorých sa použila táto munícia? Tieto zbrane sú nebezpečné pre civilistov aj pre vojenský personál, v skutočnosti však tvoria 90 % obetí týchto zbraní civilisti. Okrem toho 10 % tejto munície nevybuchne: zostávajú na zemi a majú rovnaký účinok ako míny. Odstraňovanie tejto munície z kontaminovaných oblastí, je preto nebezpečné pre obyvateľstvo, ako aj pre medzinárodné mierové sily. Táto munícia sa nepoužíva iba vo vojne; predstavuje dlhodobú prekážku pre dopravu a poľnohospodárstvo, a takisto vytvára bariéry a prekážky pre humanitárnu pomoc. Táto munícia je preto jedným z najvýznamnejších problémov, ktoré sa týkajú rozvoja chudobných krajín: najchudobnejších krajín sa to týka najviac, a väčšinu obetí v týchto krajinách predstavujú najchudobnejšie a najmenej vzdelané časti obyvateľstva. Už nemožno viac tvrdiť, že bombardovanie nepriateľa z výšky 10 000 metrov a zhadzovanie bômb, ktoré zostávajú na zemi, je účinným spôsobom udržania mieru alebo prijatia vojenských opatrení. Rozmiestnenie mierových síl a humanitárnej pomoci je dnes nevyhnutné na stabilizáciu a obnovu oblastí postihnutých konfliktmi, a táto munícia dnes už nemá žiadne opodstatnenie, okrem vojenskej perspektívy. Dnes máme diskutovať s Komisiou a Radou práve o iniciatívach, ktoré nastali v dôsledku rozšírenej zmeny postoja medzinárodného spoločenstva ku kazetovej munícii. Európsky parlament opakovane prijal veľmi jasné stanovisko: chceme medzinárodnú reguláciu globálneho charakteru, ktorou sa zakazuje používanie, výroba, preprava, financovanie a vytváranie zásob kazetovej munície. Členské štáty by mali v rámci toho realizovať jednostranné akcie zamerané na zakázanie používania a prepravy tejto munície, ako už mnoho štátov urobilo a iné sa tak chystajú urobiť. Vážený pán komisár, vážený pán minister, Parlament by rád poďakoval predsedníctvu Rady, Komisii a členským štátom za ich úsilie dohodnúť nový protokol k Dohovoru OSN o používaní určitých konvenčných zbraní, ktorý sa zaoberá všetkými humanitárnymi problémami, ktoré sú spojené s používaním kazetovej munície. Musíme uznať, že do dnešného dňa sa, žiaľ, dosiahol len veľmi malý pokrok."@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, gospod minister, pozivi k prepovedi kasetnih bomb so vedno glasnejši. Z uporabo teh bomb poleti leta 2006 v libanonski vojni se je pokazalo, v kakšnem obsegu lahko povzročijo človeško katastrofo. Zato potrebujemo trden proces iz Osla, na podlagi katerega lahko države, nevladne organizacije, Rdeči križ in mednarodne organizacije oblikujejo in izpolnijo ambiciozne programe. Do zdaj je Oslo podprlo 80 držav, vključno z veliko državami v razvoju, vendar še zdaleč ni jasno, ali bo ta proces sčasoma dosegel popolno prepoved kasetnih bomb. Jasno je, da potrebujemo enoten in celosten pristop, ki ima humanitarni vidik ter se poleg razoroževanja osredotoča tudi na zaščito civilistov, jim pomaga pri premagovanju posledic vojne in hkrati zagotavlja, da se obstoječe zaloge teh bomb uničijo ter da se kontaminirana območja očistijo. Glede na številne pomembne dogodke, ki se obetajo, kot sta srečanje na Dunaju decembra in v Bruslju v tednu, ki sledi, ter prav tako 5. november, svetovni dan ukrepov za prepoved kasetnih bomb, ko se po vsem svetu zvrstilo veliko dogodkov, kaj bomo storili? Pri tem sprašujem predstavnike Komisije in Sveta, kaj bomo storili, kakšno bo naše stališče? Kakšno je stališče Evropske unije o poteku razprav v okviru konvencije o uporabi določenega konvencionalnega orožja? Ali bo Svet imel skupno stališče o tej zadevi? Kakšne pobude razvijamo za spodbujanje držav članic k sprejetju nacionalnih ukrepov za prepoved kasetnih bomb? S kakšnimi ukrepi podpiramo tretje države pri čiščenju območij, kontaminiranih s tem strelivom, zagotavljamo izobraževanja o tveganjih in uničevanje zalog streliva, ki je že prepovedano? Nazadnje, ali Komisija namerava razmisliti o pripravi mednarodne konference o vlogi Evropske unije pri odpravljanju družbeno-gospodarskih, humanitarnih in razvojnih posledic, ki nastopijo po konfliktih, v katerih se je to orožje uporabilo? To je orožje, ki je nevarno za civiliste in vojaško osebje, vendar je v praksi 90 % njegovih žrtev civilistov. Poleg tega 10 % teh smrtno nevarnih bomb ne eksplodira: ostanejo v zemlji in imajo enake posledice kot mine. Zato je čiščenje ozemlja, ki je posuto s tem strelivom, nevarno za prebivalce in mednarodne mirovne sile. Te bombe se ne uporabljajo le za vojno, ampak tudi dolgoročno ovirajo promet kmetijstvo, predstavljajo trgovinske ovire in ovirajo humanitarno pomoč. Zato so ena od glavnih težav, ki vplivajo na razvoj revnih držav. Najbolj vplivajo na najrevnejše države, v katerih so glavne žrtve najrevnejši in najmanj izobraženi sloji prebivalstva. Ne moremo več trditi, da je bombardiranje nasprotnikov z višine 10 000 metrov in obsipanje nasprotnikov z bombami, ki ostanejo v zemlji, učinkovit način za ohranjanje miru ali izvajanje vojaških ukrepov. Danes je za stabilizacijo in obnovo območij, ki jih pretresajo spori, ključna napotitev mirovnih sil in humanitarne pomoči, pri čemer te bombe, vključno z vojaško perspektivo, nikakor niso upravičene. S Komisijo in Svetom bomo danes govorili ravno o pobudah, ki so rezultat znatne spremembe v odnosu mednarodne skupnosti do kasetnih bomb. Evropski parlament je večkrat sprejel zelo jasno stališče: želimo mednarodno uredbo globalne narave, ki bo prepovedala uporabo, proizvodnjo, prenos, financiranje in kopičenje kasetnega streliva. O tem morajo države članice EU izvesti enostranske ukrepe za prepoved uporabe in prenosa teh bomb, kar je veliko držav že storilo, druge pa se k temu pripravljajo. Gospa komisarka, gospod minister, Evropski parlament se želi zahvaliti predsedstvu Sveta, Komisiji in državam članicam za prizadevanja v pogajanjih za sprejetje novega protokola konvencije Združenih narodov o uporabi določenega konvencionalnega orožja, ki obravnava vse humanitarne težave, povezane z uporabo kasetnih bomb. Vendar moramo na žalost priznati, da se je do zdaj doseglo zelo malo."@sl20
". Fru talman, fru kommissionsledamot, herr minister! Kraven på ett förbud mot klusterbomber blir allt mer uttalade. Användningen av sådana bomber sommaren 2006 i kriget i Libanon visade vilken mänsklig katastrof de kan orsaka. Vi behöver därför en stabil Osloprocess utifrån vilken länder, icke-statliga organisationer, Röda korset och internationella organisationer kan utforma och genomföra en ambitiös agenda. För närvarande har Oslodeklarationen undertecknats av 80 länder, varav många utvecklingsländer, men ännu är det långt ifrån säkert om den kommer att leda till ett fullständigt förbud mot klusterbomber i slutändan. Vad som däremot är säkert är att vi behöver ett integrerat och heltäckande angreppssätt med en humanitär vinkling, där fokus inte bara ligger på nedrustning utan framför allt på att skydda civila och hjälpa dem att hantera krigets konsekvenser, samtidigt som man ser till att befintliga lager av klusterbomber destrueras och att kontaminerade områden röjs. Flera viktiga evenemang planeras, däribland mötet i Wien i december och mötet i Bryssel veckan därefter, samt den 5 november, som är en global aktionsdag för förbud av klusterbomber, då många evenemang kommer att hållas runtom i världen. Vad ska vi göra mot denna bakgrund? I anslutning till detta vill jag fråga kommissionens och rådets företrädare vad vi ska göra och vilken ståndpunkt vi kommer att inta? Vilken är EU:s ståndpunkt när det gäller läget i diskussionerna inom ramen för konventionen om användningen av vissa konventionella vapen? Kommer vi att få se en gemensam ståndpunkt från rådet i den här frågan? Vilka initiativ utformar vi för att uppmuntra medlemsstaterna att anta nationella åtgärder i syfte att förbjuda klusterbomber? Vad gör vi för att hjälpa tredjeländer att röja områden där sådan ammunition finns, tillhandahålla utbildning om riskerna och förstöra lager av redan förbjuden ammunition? Avslutningsvis undrar jag om kommissionen kommer att överväga att anordna en internationell konferens om EU:s roll i hanteringen av de socioekonomiska, humanitära och utvecklingsmässiga konsekvenserna av konflikter där klustervapen har använts? De här vapnen är farliga både för civilbefolkningen och militär personal, men i praktiken är 90 procent av offren civila. Dessutom förblir 10 procent av dessa dödliga bomber odetonerade. De ligger kvar i marken och får samma effekt som landminor. Det är därför farligt att röja mark som kontaminerats med sådan ammunition, både för befolkningen och de internationella fredsstyrkorna. De här bomberna används inte bara i kriget, utan fungerar som ett långsiktigt hinder för transporter och jordbruk. De skapar också handelshinder och försvårar humanitärt bistånd. Bomberna är därför ett av huvudproblemen för fattiga länders utveckling. Det är de fattiga länderna som påverkas mest av bomberna, och i dessa länder är det i huvudsak de fattiga och sämst utbildade i befolkningen som drabbas. Vi kan inte längre säga att freden kan upprätthållas eller militära åtgärder vidtas på ett effektivt sätt genom att man bombar sina motståndare från 10 000 meters höjd eller överöser dem med bomber som blir liggande kvar i marken. Användningen av fredsbevarande styrkor och humanitärt bistånd är i dag centrala medel för att stabilisera och återuppbygga konfliktdrabbade områden, och dessa bomber är inte längre motiverade ens ur ett militärt perspektiv. I dag ska vi tala till kommissionen och rådet just om de initiativ som har blivit resultatet av den allmänt förändrade synen på klusterbomber inom det internationella samfundet. Europaparlamentet har gång på gång intagit en mycket tydlig ståndpunkt: vi vill ha internationell lagstiftning som förbjuder användning, produktion, transport, finansiering och lagring av klusterbomber i världen. I väntan på det bör EU:s medlemsstater införa ensidiga åtgärder för att förbjuda användning och transport av sådana bomber, så som många länder redan har gjort och andra håller på att göra. Fru kommissionsledamot, herr minister! Europaparlamentet vill tacka rådets ordförandeskap, kommissionen och medlemsstaterna för deras insatser för att förhandla fram ett nytt protokoll till FN:s konvention om användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar, i vilket alla humanitära problem i samband med användning av klusterbomber tas upp. Tyvärr måste vi dock erkänna att mycket få framsteg har gjorts hittills."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Autor"18,15,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph