Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-368"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.40.3-368"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, Senhores Deputados, desejo em primeiro lugar agradecer os vossos comentários, sugestões, críticas mesmo, relativamente àquilo que a Presidência se propõe fazer no âmbito do seu programa relativo às relações com a UE e com África. De todas as sugestões, observações, reparos, tomei, obviamente, devida nota. Gostaria de deixar aqui muito claro que o que propomos em termos de novo relacionamento com África tem dois aspectos que diria inovadores, ou que pretendemos que sejam inovadores e que se revelem efectivamente inovadores. Em primeiro lugar, estabelecermos uma efectiva parceria com os nossos parceiros africanos e uma parceria que se revele também em termos de apropriação. Como aqui já vos referi, a estratégia que estamos a elaborar para África é uma estratégia que não é unilateral. É uma estratégia conjunta, é uma estratégia que é redigida, analisada, debatida em conjunto para o que dela resulte e para o que ela se proponha seja efectivamente aquilo que os nossos amigos africanos pretendem e esperam de nós e aquilo que nós naturalmente gostaríamos também de receber, no sentido obviamente positivo, da parte africana. Mas queremos também, por outro lado, alargar os actores que se envolvem nesta estratégia. Não queremos que sejam apenas, como tradicionalmente, os Governos. Queremos que, para além dos Governos, haja também outras instituições públicas, os parlamentos, como eu aqui referi, mas também sectores alargados da sociedade civil, os seus representantes e os seus actores, e queremos um segundo aspecto que me parece extremamente importante: queremos modernizar a agenda entre a União Europeia e África, queremos que ela responda aos novos desafios globais, que ela tenha em conta as profundas transformações em que o mundo se encontra e, sobretudo, que ela ofereça efectivamente a oportunidade a África para se integrar plenamente no novo mundo global. É por isso que vamos discutir e debater com África questões tão novas e tão modernas, por assim dizer, como a questão da energia, como a questão das alterações climáticas, como as questões ligadas às migrações, à mobilidade e ao emprego, sem descurar obviamente temas que continuam a ser fundamentais na nossa parceria tradicional, como a paz, a segurança, a governação democrática e os direitos humanos, questões ligadas à ciência e à sociedade de informação. É uma agenda, eu creio que completa, ambiciosa, mas, como vos digo, sobretudo moderna. Queremos modernizar a nossa agenda com África, queremos que ela possa efectivamente responder àquilo que são as necessidades actuais. Gostaria também de dizer que a Presidência portuguesa, Portugal, nunca hesitou em nomear ditadores em África ou em qualquer outra parte do mundo e, consequentemente, em denunciá-los, e fará sempre isso quando o entender. Finalmente, queria também aqui deixar uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido em conjunto com a Comissão na preparação de todo este trabalho que conduzirá à segunda Cimeira Europa-África. Temos recebido da Comissão e dos Comissários com responsabilidade concreta nestes dossiês, seja no âmbito do comércio, seja no âmbito da acção externa, seja no âmbito da ajuda humanitária, um apoio muito empenhado, um apoio de grande qualidade, e estamos certos que todos nós trabalhamos para um objectivo comum de fazer a diferença em África e por África."@pt17
lpv:translated text
"− Vážená paní předsedající, vážené dámy a vážení pánové, v prvé řadě musím poděkovat za vaše příspěvky, návrhy a kritiku v souvislosti s návrhy předsednictví v rámci plánování vztahů EU a Afriky. Tímto návrhům, úvahám a kritice jsem samozřejmě věnoval náležitou pozornost. Rád bych objasnil, že to, co navrhujeme v souvislosti s novým vztahem s Afrikou, má dva aspekty, o kterých bych řekl, že jsou inovační, nebo aspoň doufáme, že inovační jsou nebo se jako inovační mohou projevit. Za prvé, s našimi africkými partnery plánujeme vytvořit efektivní partnerství; toto partnerství musí být efektivní i v souvislosti s vlastnictvím. Jak jsem už řekl, strategie, kterou vytváříme pro Afriku, není jednostrannou strategií. Je společnou strategií, jinými slovy strategií, která se navrhuje, analyzuje a konzultuje společně, takže tyto výsledky a návrhy jsou přesně tím, v co naši afričtí partneři doufají a co od nás očekávají, a tím, co bychom i my samozřejmě rádi získali, v pozitivním smyslu, od našich afrických partnerů. Na druhé straně se také snažíme zvýšit počet subjektů zainteresovaných do této strategie, aby nezahrnovala jen vlády, jako obyčejně. Jak jsem už uvedl, kromě vlád chceme zainteresovat i jiné veřejné instituce, parlamenty a také široké skupiny občanské společnosti, jejich představitele a činitele. Podle mého názoru je druhým velmi důležitým aspektem to, že chceme zmodernizovat program jednání mezi Evropskou unií a Afrikou. Tímto způsobem chceme reagovat na nové globální výzvy, zohlednit významné změny, které ve světě nastaly, a zejména nabídnout Africe skutečnou příležitost, aby se úplně integrovala do nového uspořádání světa. S Afrikou se proto chystáme diskutovat a debatovat o těchto nových a moderních otázkách jako je například otázka energie, otázka změny klimatu a otázky spojené s migrací, mobilitou a zaměstnaností samozřejmě bez toho, abychom zapomínali na otázky, které jsou pro naše tradiční partnerství nadále klíčovými, jako například mír, bezpečnost, demokratická správa a lidská práva a také otázky spojené s vědou a informační společností. Jsem přesvědčený, že tato agenda je komplexní, ambiciózní, a jak jsem již uvedl, úplně moderní. Musíme zmodernizovat naši agendu, která se týká Afriky, abychom byli schopní účinným způsobem reagovat na současné potřeby. Také bych rád uvedl, že portugalské předsednictví a Portugalsko se nikdy nezdráhaly pojmenovat diktátory v Africe nebo v jakékoliv jiné části světa a následně je odsoudit, v čemž budeme pokračovat, kdykoliv to bude nutné. Na závěr musím také poděkovat za práci, kterou jsme společně s Komisí vykonali v rámci všech potřebných příprav druhého summitu EU a Afriky. Komise a komisaři se specifickými odpovědnostmi v těchto oblastech, jako jsou například obchod, zahraniční záležitosti a humanitární pomoc, nám poskytli velmi angažovanou a velice kvalitní podporu, a jsme přesvědčení, že všichni usilujeme o společný cíl, kterým je změna v Africe a změna pro Afriku."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke Dem for Deres kommentarer, forslag og endda kritik af det, formandskabet foreslår i sin plan for EU's relationer med Afrika. Jeg har naturligvis noteret mig alle disse forslag, betragtninger og kritikpunkter. Jeg vil gerne gøre det helt klart, at det, vi foreslår med hensyn til et nyt forhold til Afrika, rummer to aspekter, som jeg ville sige, er innovative, eller i det mindste håber vi, at de er innovative eller vil vise sig at være det. For det første planlægger vi at etablere et effektivt partnerskab med vores afrikanske partnere. Dette partnerskab er også nødt til at være effektivt i forhold til ejerskab. Som sagt er den strategi, vi er ved at udvikle for Afrika, ikke en unilateral strategi. Det er en fælles strategi, med andre ord en strategi, der udarbejdes, analyseres og debatteres i fællesskab, så resultaterne og det, der foreslås, faktisk er, hvad vores afrikanske venner håber på og forventer fra os, og hvad vi naturligvis også gerne ville modtage på en positiv måde fra vores afrikanske partnere. På den anden side vil vi også gerne forøge antallet af aktører, der er involveret i strategien, så den ikke kun inddrager regeringer som sædvanlig. Ud over regeringer ønsker vi, at andre offentlige institutioner, parlamenter, som jeg allerede har nævnt, og også brede udsnit af civilsamfundet, deres repræsentanter og aktører skal inddrages. Det andet aspekt, som efter min mening er yderst vigtigt, er, at vi ønsker at modernisere dagsordenen mellem EU og Afrika. Vi ønsker, at den skal svare til de nye globale udfordringer, tage højde for de dybtgående forandringer, der finder sted i verden, og ikke mindst virkelig give Afrika lejlighed til at blive fuldt integreret i den nye verdensorden. Derfor vil vi diskutere og drøfte sådanne nye og moderne emner som spørgsmålet om energi, spørgsmålet om klimaændringer og spørgsmål med forbindelse til migration, mobilitet og beskæftigelse, men naturligvis uden at glemme de emner, der fortsat er grundlæggende i vores traditionelle partnerskab, såsom fred, sikkerhed, demokratisk regeringsførelse og menneskerettigheder foruden emner med forbindelse til videnskab og informationssamfundet. Jeg synes, det er en omfattende, ambitiøs og som sagt helt igennem moderne dagsorden. Vi er nødt til at modernisere vores dagsorden med Afrika, fordi den skal kunne reagere effektivt på aktuelle behov. Jeg vil også sige, at det portugisiske formandskab og Portugal aldrig har tøvet med at udpege diktatorer i Afrika eller andre dele af verden eller med konsekvent at fordømme dem, og det vil vi fortsat gøre, når det er nødvendigt. Sluttelig må jeg takke for det arbejde med at forberede alt til det andet topmøde mellem EU og Afrika, der er blevet udført sammen med Kommissionen. Vi har fra Kommissionen og fra kommissærerne med specifikt ansvar inden for disse områder, dvs. handel, foranstaltninger udadtil og humanitær bistand, modtaget meget engageret støtte af høj kvalitet, og vi er sikre på, at vi alle arbejder frem mod samme mål, nemlig at gøre en forskel i Afrika og for Afrika."@da2
". − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich Ihnen für Ihre Anmerkungen, Anregungen und sogar für Ihre Kritik an den geplanten Maßnahmen des Ratsvorsitzes mit Blick auf die Beziehungen zwischen der EU und Afrika danken. Natürlich habe ich alle Anregungen, Anmerkungen und Kritikpunkte aufmerksam zur Kenntnis genommen. Ich möchte mit aller Deutlichkeit sagen, dass unsere Vorschläge für neue Beziehungen zu Afrika zwei Aspekte beinhalten, die ich als innovativ bezeichnen würde, zumindest hoffen wir, dass sie innovativ sind oder sich als innovativ erweisen werden. Zunächst wollen wir eine effiziente Partnerschaft mit unseren afrikanischen Partnern errichten; Diese Partnerschaft muss sich auch mit Blick auf die Eigenverantwortlichkeit als effizient erweisen. Wie ich bereits gesagt habe, handelt es sich bei der Strategie, die wir für Afrika entwickeln, nicht um eine einseitige, sondern um eine gemeinsame Strategie, mit anderen Worten eine Strategie, die gemeinsam entworfen, analysiert und diskutiert wird, sodass die Ergebnisse und Vorschläge im Grunde den Wünschen und Erwartungen entsprechen, die unsere afrikanischen Freunde an uns haben und die wir in einem positiven Sinne natürlich auch an unsere Partner in Afrika haben. Andererseits wollen wir auch die Zahl der in diese Strategie eingebundenen Akteure erhöhen, damit nicht nur wie üblich Regierungen daran beteiligt sind. Neben den Regierungen wünschen wir uns die Beteiligung anderer staatlicher Einrichtungen und der Parlamente, die ich bereits genannt habe, sowie breiter Kreise der Zivilgesellschaft, ihrer Vertreter und Akteure. Der zweite Aspekt, den ich für ausgesprochen entscheidend halte, ist unser Plan, die Agenda zwischen der Europäischen Union und Afrika zu überarbeiten. Wir wollen die Agenda an die neuen globalen Herausforderungen anpassen, damit sie dem grundlegendem Wandel in der Welt Rechnung trägt und insbesondere Afrika die Möglichkeit bietet, sich voll in die neue Weltordnung zu integrieren. Aus diesem Grunde wollen wir mit Afrika neue und zeitgemäße Themen wie die Energiekrise, den Klimawandel sowie Fragen der Migration, Mobilität und Beschäftigung erörtern, ohne dabei natürlich Sachverhalte zu vernachlässigen, die für unsere bisherige Partnerschaft von Bedeutung waren und immer noch sind, wie Frieden, Sicherheit, demokratische Staatsführung und Menschenrechte sowie Fragen der Wissenschaft und der Informationsgesellschaft. Ich denke, dass diese Agenda umfassend, ehrgeizig und, wie ich bereits gesagt habe, zeitgemäß ist. Wir müssen unsere Agenda mit Afrika erneuern, um wirksam auf die derzeitigen Bedürfnisse reagieren zu können. Ich möchte ferner betonen, dass der portugiesische Ratsvorsitz und Portugal nie gezögert haben, Diktatoren in Afrika und in anderen Teilen der Welt beim Namen zu nennen und somit anzuprangern, und wir werden dies falls nötig auch weiterhin tun. Abschließend möchte ich auch der Kommission für ihre Hilfe bei den Vorbereitungen für den zweiten EU-Afrika-Gipfel danken. Wir haben von der Kommission und von Kommissionsmitgliedern mit besonderen Zuständigkeiten in diesen Bereichen engagierte und erstklassige Unterstützung erfahren, und wir sind uns sicher, dass wir alle auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten, Veränderungen in Afrika und für Afrika herbeizuführen."@de9
". − Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, τις συστάσεις και ακόμη και την κριτική σας για όσα προτείνει η Προεδρία στο πλαίσιο των σχεδίων της για τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής. Έλαβα ασφαλώς υπόψη μου όλες τις συστάσεις, τις παρατηρήσεις και τις κριτικές. Θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές ότι αυτό που προτείνουμε όσον αφορά μια νέα σχέση με την Αφρική έχει δύο πτυχές που θα έλεγα πως είναι καινοτόμες, ή τουλάχιστον ελπίζουμε πως είναι καινοτόμες ή μπορεί να αποδειχτεί πως θα είναι κάτι τέτοιο. Πρώτον, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική εταιρική σχέση με τους αφρικανούς εταίρους μας· αυτή η εταιρική σχέση πρέπει επίσης να αποδειχτεί αποτελεσματική όσον αφορά την κυριότητα. Όπως προανέφερα ήδη, η στρατηγική που αναπτύσσουμε για την Αφρική δεν είναι μια μονομερής στρατηγική. Πρόκειται για μια κοινή στρατηγική, με άλλα λόγια μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί, αναλυθεί και συζητηθεί από κοινού, ώστε τα αποτελέσματα και όσα προτείνονται να είναι στην πραγματικότητα όσα οι Αφρικανοί φίλοι μας ελπίζουν και αναμένουν από εμάς και όσα ασφαλώς θα θέλαμε να λάβουμε, με τη θετική έννοια, από τους αφρικανούς εταίρους μας. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε επίσης να αυξήσουμε τον αριθμό των παραγόντων που εμπλέκονται στην στρατηγική ώστε να μην εμπλέκει μόνο κυβερνήσεις όπως συνήθως. Εκτός από τις κυβερνήσεις, θέλουμε άλλα δημόσια θεσμικά όργανα, κοινοβούλια, όπως ήδη ανέφερα, και επίσης μεγάλα τμήματα της κοινωνίας των πολιτών, τους εκπροσώπους τους και τους παράγοντες που πρέπει να συμμετέχουν. Η δεύτερη πτυχή η οποία κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντική είναι το γεγονός ότι θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε την ατζέντα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής. Θέλουμε να ανταποκριθεί στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, να λάβει υπόψη της τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο και κυρίως, να προσφέρει πραγματικά μια ευκαιρία στην Αφρική να ενσωματωθεί πλήρως στη νέα παγκόσμια τάξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον πρόκειται να συζητήσουμε και να επιχειρηματολογήσουμε με την Αφρική για νέα και σύγχρονα θέματα όπως είναι το ζήτημα της ενέργειας, της αλλαγής του κλίματος, και ζητήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την εργασία, προφανώς όμως χωρίς να λησμονήσουμε τα ζητήματα που εξακολουθούν να είναι θεμελιώδη στην παραδοσιακή εταιρική μας σχέση όπως η ειρήνη, η ασφάλεια, η δημοκρατική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και ζητήματα που συνδέονται με την επιστήμη και την κοινωνία της πληροφορίας. Πιστεύω πως αυτή η ατζέντα είναι περιεκτική, φιλόδοξη και όπως είπα ήδη, απόλυτα σύγχρονη. Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε την ατζέντα μας με την Αφρική καθώς αυτή πρέπει να καταφέρει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες. Θα ήθελα επίσης να πω πως η πορτογαλική Προεδρία και η Πορτογαλία δεν δίστασαν ποτέ να κατονομάσουν δικτάτορες στην Αφρική ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του κόσμου και επομένως να τους καταγγείλουν, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όπου κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, πρέπει επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την εργασία που συντελέστηκε από κοινού με την Επιτροπή κατά τις προετοιμασίες για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής. Λάβαμε από την Επιτροπή και από τους Επιτρόπους που είναι αρμόδιοι σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή το εμπόριο, την εξωτερική δράση και την ανθρωπιστική βοήθεια, πολύ υπεύθυνη και υψηλής ποιότητας στήριξη και είμαστε σίγουροι πως εργαζόμαστε προς έναν κοινό στόχο προκειμένου να κάνουμε τη διαφορά στην Αφρική και για την Αφρική."@el10
". − Madam President, ladies and gentlemen, firstly I must thank you for your comments, suggestions and even criticisms of what the Presidency is proposing in its plans for EU-Africa relations. I have of course taken due note of all these suggestions, observations and criticisms. I should like to make it very clear that what we are proposing in terms of a new relationship with Africa has two aspects that I would say are innovative, or at least we hope they are innovative or may prove to be so. Firstly, we plan to establish an effective partnership with our African partners; this partnership must also prove to be effective in terms of ownership. As I have already mentioned, the strategy that we are developing for Africa is not a unilateral strategy. It is a joint strategy, in other words a strategy that is being drafted, analysed and debated together so that what results and what is proposed is actually what our African friends are hoping for and expecting from us and what we would also of course like to receive, in a positive sense, from our African partners. On the other hand, we also want to increase the number of actors involved in this strategy so that it does not just involve governments as usual. In addition to governments, we want other public institutions, parliaments, as I have already mentioned, and also broad sections of civil society, their representatives and actors to be involved. The second aspect which in my view is extremely important is that we want to modernise the agenda between the European Union and Africa. We want this to respond to the new global challenges, to take account of the profound changes that are occurring in the world and, in particular, to genuinely offer Africa the opportunity to become fully integrated within the new world order. That is why we are going to discuss and debate with Africa such new and modern issues as the energy issue, the climate change issue, and issues linked to migration, mobility and employment, but obviously without forgetting those issues which continue to be fundamental in our traditional partnership, such as peace, security, democratic governance and human rights, and also issues linked to science and the information society. I believe this agenda is comprehensive, ambitious and, as I have said, thoroughly modern. We must modernise our agenda with Africa as this must be able to effectively respond to current needs. I would also say that the Portuguese Presidency and Portugal have never hesitated to name dictators in Africa or in any other part of the world and consequently to denounce them and we will continue to do so whenever necessary. Finally, I must also say a word of thanks for the work carried out jointly with the Commission in preparing everything for the second EU-Africa Summit. We have received from the Commission and from the Commissioners with specific responsibility in these areas, namely trade, external action and humanitarian aid, very committed and high-quality support and we are sure that we are all working towards a common goal of making the difference in Africa and for Africa."@en4
". − Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar tengo que darles las gracias por sus comentarios, sugerencia e incluso críticas sobre lo que la Presidencia propone en sus planes para las relaciones UE-África. Por supuesto, he tomado nota de todas estas sugerencias, observaciones y críticas. Quiero dejar muy claro que lo que estamos proponiendo en cuanto a una nueva relación con África presenta dos aspectos que diría que son innovadores, o al menos esperamos que lo sean o acaben siéndolo. Primero, pretendemos establecer una asociación eficaz con nuestros socios africanos; esta asociación tiene que resultar eficaz en términos de propiedad. Como ya he mencionado, la estrategia que estamos desarrollando para África no es una estrategia unilateral. Se trata de una Estrategia conjunta, en otras palabras, una estrategia que se está elaborando, analizando y debatiendo conjuntamente, a fin de que los resultados y lo que se proponga sean realmente los que nuestros amigos africanos aguardan y esperan de nosotros y los que nosotros, por supuesto, quisiéramos recibir, en un sentido positivo, de nuestros socios africanos. Por otra parte, también queremos aumentar el número de actores implicados en esta estrategia, para que no sólo involucre a los Gobiernos como de costumbre. Además de los Gobiernos, queremos que participen otras instituciones públicas, Parlamentos, como ya he mencionado, así como amplios sectores de la sociedad civil, sus representantes y actores. El segundo aspecto, que a mi parecer es enormemente importante, es que queremos modernizar la agenda entre la Unión Europea y África. Queremos que esto responda a los nuevos retos globales, que tenga en cuenta los profundos cambios que se están produciendo en el mundo y, en concreto, que ofrezca auténticamente a África la oportunidad de quedar completamente integrado dentro del nuevo orden mundial. Esa es la razón por la que vamos a discutir y debatir con África tales asuntos nuevos y modernos como la cuestión energética, el asunto del cambio climático, los temas ligados a la migración, la movilidad y el empleo, pero evidentemente sin olvidar aquellos temas que continúan siendo fundamentales en nuestra asociación tradicional, como la paz, la seguridad, la gobernanza democrática y los derechos humanos, así como cuestiones vinculadas a la ciencia y la sociedad de la información. Creo que esta agenda es amplia, ambiciosa y, como ya he dicho, profundamente moderna. Hemos de modernizar nuestra agenda con África, ya que ha de ser capaz de responder eficazmente a las actuales necesidades. Me gustaría decir que la Presidencia portuguesa y Portugal jamás han dudado en identificar a los dictadores en África o en ninguna otra parte del mundo y, en consecuencia, en denunciarlos, y vamos a seguir haciéndolo siempre que sea necesario. Por último, debo decir unas palabras de agradecimiento por la labor realizada conjuntamente con la Comisión durante la elaboración de todo para la segunda Cumbre UE-África. Por parte de la Comisión y de los Comisarios con responsabilidad específica en estos ámbitos, a saber, Comercio, Acción Exterior y Ayuda Humanitaria, hemos recibido un apoyo sumamente comprometido y de alta calidad y estamos convencidos de que todos estamos trabajando hacia un objetivo común para marcar la diferencia en África y para África."@es21
"Lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, kõigepealt soovin tänada teid märkuste, ettepanekute ja ka kriitika eest eesistujariigi kavade suhtes ELi ja Aafrika suhete jaoks. Loomulikult jätan meelde kõik siinkuuldud ettepanekud, tähelepanekud ja kogu kriitika. Soovin selgeks teha, et sellel, mida me pakume välja uute suhete nime all Aafrikaga, on kaks minu arvates uuenduslikku aspekti, vähemalt ma loodan, et need on uuenduslikud või võiksid selleks osutuda. Esiteks kavatseme Aafrika partneritega luua tõhusa partnerluse; see partnerlus peab osutuma tõhusaks ka omandiõiguse puhul. Nagu ma juba mainisin, ei ole strateegia, mida me välja töötame, ühepoolne. See on ühisstrateegia, ehk teisisõnu koostatakse, analüüsitakse ja arutatakse strateegiat koos nii, et tulemus ja väljakäidud ideed on see, mida meie Aafrika sõbrad tegelikult loodavad ja meilt ootavad, ja ka see, mida ka meie sooviksime positiivses mõttes oma Aafrika partneritelt vastu saada. Teiselt poolt soovime suurendada ka strateegias osalejate hulka, nii et asjaosalised ei oleks vaid tavapäraselt valitsused. Lisaks valitsustele soovime, et oleksid kaasatud teised riigiasutused, parlamendid, nagu juba mainitud, ja ka laiad kodanikuühiskonna kihid, nende esindajad ja asjaosalised. Teine aspekt, mis minu arvates on väga oluline, on see, et me soovime Euroopa Liidu ja Aafrika vahelist tegevuskava. Soovime, et see vastaks uutele globaalsetele väljakutsetele, arvestaks maailmas toimuvaid suuri muutusi ja eelkõige annaks Aafrikale tõelise võimaluse täielikult integreeruda uue maailma korraga. Seepärast on meil kavas Aafrikaga arutada ja vaielda selliste uute ja kaasaja küsimuste üle nagu energia ja kliimamuutus, ränne, liikuvus ja tööhõive, unustamata seejuures neid küsimusi, mis on meie traditsioonilises partnerluses endiselt olulised, nagu rahu, turvalisus, demokraatlik valitsemistava ja inimõigused ning samuti teaduse ja infoühiskonnaga seotud küsimused. Minu arvates on tegevuskava kõikehõlmav, ambitsioonikas ja nagu öeldud, läbinisti kaasaegne. Peame oma tegevuskava Aafrikaga kaasajastama, et vastata praegustele vajadustele. Samuti ütleksin, et Portugal eesistujariigina ja Portugal ei ole kunagi kõhelnud osutamast diktaatoritele Aafrikas või mõnes teises maailma osas ja neid seejärel ka avalikult hukka mõistma, me teeme seda ka edaspidi, millal iganes selleks vajadus on. Lõpetuseks tänan komisjoni koos tehtud töö eest teise ELi-Aafrika tippkohtumise ettevalmistamisel. Komisjon ja komisjoni liikmed, kelle vastutusala hõlmab kaubandust, välistegevust ja humanitaarabi, on meid pühendunult ja kõrge kvaliteediga tööga toetanud, ning oleme kindlad, et me kõik töötame ühise eesmärgi nimel – teha muutusi Aafrikas ja Aafrika heaks."@et5
". − Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensi alkuun kiittää teitä huomioistanne, ehdotuksistanne ja myös kritiikistänne puheenjohtajavaltion EU:n ja Afrikan suhteita koskevia suunnitelmia kohtaan. Olen luonnollisesti pannut asianmukaisesti merkille kaikki ehdotukset, huomiot ja kritiikin. Haluaisin tehdä hyvin selväksi, että ehdotuksiimme uuden suhteen luomiseksi Afrikan kanssa sisältyy kaksi aspektia, joita pidän innovatiivisina tai joiden ainakin toivomme ja uskomme osoittautuvan sellaisiksi. Aiomme ensinnäkin luoda toimivan kumppanuuden afrikkalaisten kumppaniemme kanssa, ja kumppanuuden on osoittauduttava tehokkaaksi myös omistajuuden osalta. Kuten jo mainitsin, Afrikan-strategiaamme ei kehitetä yksipuolisesti. Kyse on yhteisestä strategiasta, joka laaditaan, jota analysoidaan ja josta keskustellaan yhdessä. Lopputulokset ja ehdotukset vastaavat siten afrikkalaisten ystäviemme toiveita ja odotuksia, ja tietenkin myös meidän afrikkalaisille kumppaneillemme asettamia myönteisiä odotuksia. Haluamme myös lisätä strategiaan osallistuvien toimijoiden määrää, jotta se ei käsittäisi tavalliseen tapaan vain hallituksia. Hallitusten lisäksi haluamme ottaa mukaan toimintaan muut julkiset instituutiot, parlamentit, kuten jo sanoin, sekä kansalaisyhteiskunnan eri ryhmien edustajat ja toimijat. Toinen erittäin tärkeänä pitämäni tekijä on halumme ajantasaistaa Euroopan unionin ja Afrikan yhteistä asialistaa. Haluamme sen vastaavan uusia globaaleja haasteita, huomioivan maailmassa tapahtuvat syvälliset muutokset ja etenkin tarjoavan Afrikalle todellisen tilaisuuden löytää paikkansa uudessa maailmanjärjestyksessä. Tämän vuoksi aiomme käsitellä Afrikan kanssa uusia ajankohtaisia kysymyksiä kuten energiaa, ilmastonmuutosta, muuttoliikkeitä, liikkuvuutta ja työllisyyttä, unohtamatta kuitenkaan luonnollisesti perinteisen kumppanuutemme kannalta olennaisia kysymyksiä, joita ovat rauha, turvallisuus, demokraattinen hallintotapa ja ihmisoikeudet sekä tieteeseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät kysymykset. Pidän asialistaa kattavana, kunnianhimoisena ja, kuten sanoin, kauttaaltaan nykyaikaisena. Yhteistä asialistaamme Afrikan kanssa on päivitettävä, sillä sen on vastattava tehokkaasti nykyisiä tarpeita. Haluaisin myös sanoa, ettei puheenjohtajavaltio Portugali ole koskaan epäröinyt mainita nimeltä Afrikan tai muun maailman diktaattoreja tuomitakseen nämä, ja teemme niin jatkossakin aina tarpeen vaatiessa. Haluaisin lopuksi antaa tunnustusta komission kanssa tehdylle yhteistyölle toisen EU:n ja Afrikan välisen huippukokouksen valmistelussa. Komissio sekä tämän alan erityiskysymyksistä eli kauppapolitiikasta, ulkosuhteista ja humanitaarisesta avusta vastaavat komission jäsenet ovat antaneet meille sitoumuksensa ja arvokkaan tukensa. Olemme varmoja siitä, että teemme kaikki työtä yhteisen tavoitteen eteen, eli muutoksen saamiseksi aikaan Afrikassa ja Afrikkaa varten."@fi7
". − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais d’abord vous remercier pour vos remarques, vos suggestions et même vos critiques au sujet de ce que la présidence propose dans ses plans pour les relations entre l’UE et l’Afrique. J’ai, bien sûr, pris dûment note de toutes ces suggestions, observations et critiques. Je voudrais indiquer très clairement que ce que nous proposons comme nouvelle relation avec l’Afrique comporte deux aspects qui sont, je dirais, novateurs, du moins, nous l’espérons, ou qui pourraient s’avérer l’être. Premièrement, nous prévoyons d’établir un partenariat efficace avec nos partenaires africains. Ce partenariat doit aussi s’avérer efficace en termes d’appropriation. Comme je l’ai déjà dit, la stratégie que nous élaborons pour l’Afrique n’est pas une stratégie unilatérale. C’est une stratégie conjointe, autrement dit, une stratégie qui est élaborée, analysée et débattue ensemble afin que le résultat et ce qui est proposé soient réellement ce que nos amis africains espèrent et attendent de nous et ce que nous voudrions bien sûr recevoir, dans un sens positif, de nos partenaires africains. Par ailleurs, nous voulons aussi accroître le nombre d’acteurs participant à cette stratégie, afin qu’elle n’implique pas seulement les gouvernements, comme d’habitude. Outre les gouvernements, nous voulons que d’autres institutions publiques, les parlements, comme je l’ai déjà dit, ainsi que de grands groupes de la société civile, leurs représentants et leurs acteurs participent. Le second aspect, qui est, selon moi, extrêmement important, est que nous voulons moderniser l’agenda entre l’Union européenne et l’Afrique. Nous voulons qu’il réponde aux nouveaux défis mondiaux, qu’il tienne compte des profonds changements qui sont en train de se produire dans le monde et, en particulier, qu’il offre véritablement à l’Afrique l’occasion de s’intégrer totalement dans le nouvel ordre mondial. C’est pourquoi nous allons discuter et débattre avec l’Afrique de ces problèmes nouveaux et modernes que sont l’énergie, le changement climatique et les problèmes liés à l’immigration, à la mobilité et à l’emploi, mais sans oublier, bien sûr, les problèmes qui continuent à être fondamentaux dans notre partenariat traditionnel, tels que la paix, la sécurité, la gouvernance démocratique et les droits de l’homme, ainsi que les problèmes liés aux sciences et à la société de l’information. Je crois que cet agenda est complet, ambitieux et, comme je l’ai dit, profondément moderne. Nous devons moderniser notre agenda avec l’Afrique, car celui-ci doit pouvoir répondre efficacement aux besoins actuels. Je voudrais également dire que la présidence portugaise et le Portugal n’ont jamais hésité à nommer les dictateurs en Afrique ou dans toute autre partie du monde et, par conséquent, à les dénoncer, et nous continueront à le faire, si nécessaire. Enfin, je dois également dire un mot de remerciement pour le travail effectué conjointement avec la Commission afin de tout préparer pour le deuxième sommet UE-Afrique. Nous avons reçu, de la part de la Commission et des commissaires qui ont une responsabilité particulière dans ces domaines, à savoir, le commerce, l’action extérieure et l’aide humanitaire, une aide très engagée et de qualité et nous sommes sûrs que nous nous attelons tous à un objectif commun qui est de faire la différence en Afrique et pour l’Afrique."@fr8
". − Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is megköszönöm az észrevételeiket, javaslataikat, sőt, még kritikáikat is annak kapcsán, amit az elnökség az Európai Unió és Afrika közötti kapcsolatokra vonatkozó tervben javasol. Természetesen megjegyeztem e javaslatokat, észrevételeket és ki ritkákat. Szeretném nagyon világossá tenni, hogy az Afrikához fűződő új kapcsolatra vonatkozó javaslatunk két – véleményem szerint – újító vonással rendelkezik, vagy legalábbis remélem, hogy újító jellegűek vagy annak bizonyulnak. Először is, afrikai partnereinkkel egy eredményes partnerség kialakítását tervezzük, amelynek a tulajdon tekintetében is eredményesnek kell bizonyulnia. Amint már említettem, az Afrika-stratégia, melyen dolgozunk, nem egyoldalú stratégia. Közös stratégia, vagyis olyan, amelyet együtt dolgozunk ki, elemzünk és vitatunk meg, hogy az eredmények és a javaslatok megfeleljenek annak, amit afrikai barátaink remélnek és várnak tőlünk és amit persze mi is kapni szeretnénk – pozitív értelemben – afrikai partnereinktől. Másrészt a stratégiában részt vevő szereplők számát is növelni szeretnénk, hogy az ne csak a kormányokat foglalja magában, amint különben szokás. Szeretnénk, ha a kormányokon kívül más közintézmények, parlamentek – amint már említettem – és a civil társadalom széles rétegei, azok képviselői és szereplői is bekapcsolódnának. A második szerintem rendkívül fontos vonás az, hogy korszerűbbé akarjuk tenni az Európai Unió és Afrika közös cselekvési programját. Azt szeretnénk, hogy ez reagáljon az új globális kihívásokra, vegye számításba a világban végbemenő mély változásokat és főleg azt, hogy valóban lehetőséget kínáljon Afrikának arra, hogy az új világrend szerves részévé váljon. Ezért beszélünk és vitatunk majd meg Afrikával olyan új és modern témákat, mint az energiakérdés, az éghajlatváltozás, valamint a migrációhoz, a mobilitáshoz és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kérdések, azonban közben nyilvánvalóan nem feledkezünk el azokról a kérdésekről, melyek továbbra is alapvetőek a hagyományos partnerségünkben, mint a béke, a biztonság, a demokratikus kormányzás, az emberi jogok és a tudományhoz és az információs társadalomhoz kapcsolódó kérdések. Úgy gondolom, hogy ez a cselekvési program átfogó, nagyratörő és – amint mondtam – teljes mértékben modern. Az Afrikával közös cselekvési programunkat korszerűbbé kell tenni, hiszen ennek eredményesen kell válaszolnia az aktuális igényekre. Véleményem szerint a portugál elnökség és Portugália sosem habozott megnevezni, majd azt követően elítélni Afrika vagy a világ más részeinek diktátorait, és továbbra is ezt tesszük, amikor szükséges. Végezetül köszönetemet kell kifejeznem a Bizottsággal együtt végzett munkáért a második EU-Afrika csúcstalálkozó teljes körű előkészítésének terén. Nagyon elkötelezett és minőségi támogatást kaptunk a Bizottságtól és a konkrét területekért – nevezetesen a kereskedelemért, a külügyekért és a humanitárius segélyekért – felelős biztosoktól, és meg vagyunk róla győződve, hogy mindannyian ugyanazon közös célért dolgozunk: hogy változást tudjunk előidézni Afrikában és Afrika számára."@hu11
". − Signora Presidente, onorevoli deputati, devo innanzi tutto ringraziarvi per i vostri commenti, suggerimenti e anche per le critiche delle proposte della Presidenza nei suoi progetti per le relazioni UE-Africa. Naturalmente ho preso nota di tutti questi suggerimenti, osservazioni e critiche. Vorrei precisare che ciò che proponiamo in termini di una nuova relazione con l’Africa ha due aspetti che vorrei definire innovativi, o almeno ci auguriamo che lo siano o dimostrino di esserlo. Primo, prevediamo di stabilire un efficace partenariato con i nostri africani; anche questo partenariato deve dimostrare di essere efficace dal punto di vista della proprietà. Come ho già menzionato, la strategia che stiamo sviluppando per l’Africa non è unilaterale ma comune, in altre parole una strategia elaborata, analizzata e discussa insieme cosicché ciò che risulta ed è proposto è davvero quello che i nostri amici africani sperano e si attendono da noi, nonché ciò che anche noi vorremmo ricevere naturalmente, in senso positivo, dai nostri africani. Dall’altro lato, vorremmo inoltre aumentare il numero di attori coinvolti in questa strategia in modo da non coinvolgere soltanto i governi come di consueto. Oltre ai governi, vogliamo rendere partecipi altre istituzioni pubbliche, parlamenti, come ho già menzionato, e anche ampie porzioni della società civile, dei loro rappresentanti e attori. Il secondo aspetto che a mio parere è estremamente importante è l’intenzione di modernizzare l’agenda tra l’Unione europea e l’Africa. Vorremmo che questo fattore reagisse alle nuove sfide globali, che tenesse conto dei profondi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo e, in particolare, che offrisse naturalmente all’Africa la possibilità di integrarsi pienamente nel nuovo ordine mondiale. Perciò, discuteremo e rifletteremo con l’Africa a riguardo di tali nuove e moderne questioni relative a energia, cambiamenti climatici, migrazione, mobilità e occupazione, senza dimenticare ovviamente quei problemi che continuano a essere fondamentali nel nostro partenariato tradizionale, quali pace, sicurezza, governo democratico e diritti umani, nonché quelli connessi alla scienza e alla società dell’informazione. Ritengo che quest’agenda sia esaustiva, ambiziosa e, come ho affermato, del tutto moderna. Dobbiamo modernizzare la nostra agenda con l’Africa siccome deve essere in grado di rispondere in maniera efficace alle necessità correnti. Inoltre, vorrei dire che la Presidenza portoghese e il Portogallo non hanno mai esitato a fare i nomi dei dittatori in Africa o in qualsiasi altra parte del mondo e di conseguenza a denunciarli, e seguiteremo a farlo ove necessario. Infine, devo anche formulare i miei ringraziamenti per il lavoro svolto insieme alla Commissione nella preparazione del secondo Vertice UE-Africa. Abbiamo ricevuto dalla Commissione e dai Commissari, con una responsabilità specifica in questi settori, in altre parole commercio, azioni esterne e aiuti umanitari, un sostegno molto impegnato e di elevata qualità e siamo certi che tutti stiamo operando verso un obiettivo comune al fine di fare la differenza in Africa e per l’Africa."@it12
". − Gerb. pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, pirmiausia norėčiau padėkoti už jūsų pastabas, pasiūlymus ir net kritiką dėl to, ką dėl Afrikos ir ES santykių siūlo pirmininkaujanti valstybė narė. Žinoma, mes tinkamai atsižvelgėme į visus šiuos pasiūlymus, pastabas ir kritiką. Norėčiau paaiškinti, kad tai, ką mes siūlome naujų santykių su Afrika požiūriu, gali būti vertinama dviem aspektais, kurie yra naujoviški, arba mes manome, kad jie tokie yra, arba gali pasirodyti esą. Pirmiausia mes planuojame skurti veiksmingą partnerystę su Afrika; ši partnerystė taip pat privalo būti veiksminga nuosavybės požiūriu. Kaip jau minėjau, strategija, kurią mes kuriame Afrikai, nėra vienašalė strategija. Tai yra bendra strategija, kitais žodžiais tariant, strategija, kurios projektas buvo parengtas, aptartas ir priimtas kartu ir, kad ir koks būtų jo rezultatas, jis turėtų atitikti mūsų draugų iš Afrikos lūkesčius ir tai, ko mes taip pat, žinoma, teigiama prasme tikimės iš mūsų Afrikos partnerių. Kita vertus, mes taip pat norėtume padidinti šios strategijos dalyvių skaičių ir norėtume, kad joje dalyvautų ne tik vyriausybės. Mes norime, kad joje dalyvautų ir kitos visuomeninės institucijos, parlamentai, kaip jau minėjau, ir platesni pilietinės visuomenės sluoksniai, jų atstovai ir dalyviai. Kitas aspektas, kuris, mano nuomone, yra svarbus, yra tai, kad mes norime modernizuoti Europos Sąjungos ir Afrikos darbotvarkę. Mes norime, kad ja būtų atsižvelgiama į naujus visuotinius iššūkius, sudėtingus pokyčius, kurie vyksta pasaulyje, ir suteikti Afrikai galimybę integruotis į naująją pasaulio sąrangą. Būtent todėl mes norime kartu su Afrika svarstyti ir tokius naujus klausimus, kaip energijos klausimas, klimato kaita ir klausimai, susiję su migracija, mobilumu ir užimtumu, nepamirštant ir tų klausimų, kurie ir toliau yra tradiciniai, pavyzdžiui, taika, saugumas, demokratinis valdymas ir žmogaus teisės ir mokslo ir informacinės visuomenės klausimai. Manau, kad ši darbotvarkė yra nuosekli, drąsi ir, kaip jau sakiau, šiuolaikiška. Mes privalome modernizuoti mūsų darbotvarkę su Afrika, kuria siekiama veiksmingai atsiliepti į dabartinius poreikius. Norėčiau taip pat pasakyti, kad Portugalija niekada nedvejojo įvardyti diktatorius Afrikoje arba kitoje pasaulio dalyje ir juos pasmerkti, ir mes tai darysime, kai tik tai bus būtina. Pagaliau turėčiau taip pat padėkoti Komisijai už darbą, rengiantis antrajam ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimui. Mes gavome iš Komisijos ir Komisijos narių, kurie yra konkrečiai atsakingi už prekybą, išorės veiksmus ir humanitarinę pagalbą, labai reikšmingą ir kokybišką paramą."@lt14
". − Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, vispirms man jāpateicas par jūsu komentāriem, ieteikumiem un pat kritiku prezidentūras ierosinājumiem saistībā ar tās plāniem ES un Āfrikas attiecībās. Es, protams, esmu pierakstījis visus šos ieteikumus, novērojumus un kritiku. Es gribētu skaidri pateikt, ka tam, ko mēs ierosinām attiecībā uz jaunām attiecībām ar Āfriku, ir divi aspekti, kas, manuprāt, ir inovatīvi vai vismaz mēs ceram, ka tie ir vai var izrādīties inovatīvi. No vienas puses, mēs plānojam nodibināt efektīvu partnerību ar saviem afrikāņu partneriem; šai partnerībai ir jāpierāda, ka tā ir arī efektīva īpašumtiesību jautājumā. Kā jau esmu minējis, stratēģija, ko izstrādājam Āfrikai, nav vienpusēja stratēģija. Tā ir kopīga stratēģija, jeb, citiem vārdiem sakot, stratēģija, kuras projekts tiek kopīgi veidots, analizēts un pārrunāts tā, lai iznākums un tajā ierosinātais patiesībā ir tas, uz ko mūsu afrikāņu draugi cer, ko no mums sagaida un ko arī mēs, protams, gribētu saņemt, pozitīvā nozīmē, no mūsu afrikāņu partneriem. No otras puses, mēs gribam arī palielināt šajā stratēģijā iesaistīto dalībnieku skaitu tā, lai būtu iesaistītas ne tikai valdības, kā tas ir parasti. Bez valdībām mēs gribam redzēt iesaistāmies citas valsts iestādes, parlamentus, kā jau minēju, un arī plašas pilsoniskās sabiedrības grupas, viņu pārstāvjus un dalībniekus. Otrais aspekts, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, ir tas, ka vēlamies modernizēt Eiropas Savienības un Āfrikas darba kārtību. Mēs gribam reaģēt uz jaunajiem globālajiem izaicinājumiem, ņemt vērā milzīgās pārmaiņas, kas notiek pasaulē, un it īpaši neviltoti piedāvāt Āfrikai iespēju pilnībā integrēties jaunajā pasaules kārtībā. Tāpēc mēs debatēs ar Āfriku spriedīsim un pārrunāsim tādas jaunas mūsdienu problēmas kā enerģijas problēmu, klimata pārmaiņu problēmu un problēmas, kas saistītas ar migrāciju, mobilitāti un nodarbinātību, bet, protams, neaizmirstot tos jautājumus, kas joprojām ir būtiski mūsu tradicionālajās attiecībās, proti, miers, drošība, demokrātiska pārvaldība un cilvēktiesības, kā arī jautājumi, kas saistīti ar zinātni un informācijas sabiedrību. Es uzskatu, ka šī darba kārtība ir visaptveroša, vērienīga un, kā jau teicu, pilnībā moderna. Mums jāmodernizē darba kārtība ar Āfriku, jo tai ir efektīvi jāreaģē uz mūsu pašreizējām vajadzībām. Es gribētu arī teikt, ka Portugāles prezidentūra un Portugāle nekad nav vilcinājusies nosaukt Āfrikas vai kādas citas pasaules daļas diktatorus un pēc tam viņus apsūdzēt, un mēs turpināsim to darīt, kad vien tas būs nepieciešams. Visbeidzot, man arī jāpateicas par darbu, kas veikts kopā ar Komisiju, sagatavojot visu nepieciešamo ES un Āfrikas otrajam sammitam. No Komisijas un no komisāriem, kam ir īpaša atbildība šajās jomās, proti, tirdzniecībā, ārējā darbībā un humānās palīdzības jautājumos, mēs esam saņēmuši ļoti pašaizliedzīgu un augstas kvalitātes atbalstu, un mēs esam pārliecināti, ka mēs visi cenšamies sasniegt kopīgu mērķi, veidojot atšķirīgu Āfriku un veidojot atšķirības Āfrikai."@lv13
"Senhora Presidente, Senhores Deputados, desejo em primeiro lugar agradecer os vossos comentários, sugestões, críticas mesmo, relativamente àquilo que a Presidência se propõe fazer no âmbito do seu programa relativo às relações com a UE e com África. De todas as sugestões, observações, reparos, tomei, obviamente, devida nota. Gostaria de deixar aqui muito claro que o que propomos em termos de novo relacionamento com África tem dois aspectos que diria inovadores, ou que pretendemos que sejam inovadores e que se revelem efectivamente inovadores. Em primeiro lugar, estabelecermos uma efectiva parceria com os nossos parceiros africanos e uma parceria que se revele também em termos de apropriação. Como aqui já vos referi, a estratégia que estamos a elaborar para África é uma estratégia que não é unilateral. É uma estratégia conjunta, é uma estratégia que é redigida, analisada, debatida em conjunto para o que dela resulte e para o que ela se proponha seja efectivamente aquilo que os nossos amigos africanos pretendem e esperam de nós e aquilo que nós naturalmente gostaríamos também de receber, no sentido obviamente positivo, da parte africana. Mas queremos também, por outro lado, alargar os actores que se envolvem nesta estratégia. Não queremos que sejam apenas, como tradicionalmente, os Governos. Queremos que, para além dos Governos, haja também outras instituições públicas, os parlamentos, como eu aqui referi, mas também sectores alargados da sociedade civil, os seus representantes e os seus actores, e queremos um segundo aspecto que me parece extremamente importante: queremos modernizar a agenda entre a União Europeia e África, queremos que ela responda aos novos desafios globais, que ela tenha em conta as profundas transformações em que o mundo se encontra e, sobretudo, que ela ofereça efectivamente a oportunidade a África para se integrar plenamente no novo mundo global. É por isso que vamos discutir e debater com África questões tão novas e tão modernas, por assim dizer, como a questão da energia, como a questão das alterações climáticas, como as questões ligadas às migrações, à mobilidade e ao emprego, sem descurar obviamente temas que continuam a ser fundamentais na nossa parceria tradicional, como a paz, a segurança, a governação democrática e os direitos humanos, questões ligadas à ciência e à sociedade de informação. É uma agenda, eu creio que completa, ambiciosa, mas, como vos digo, sobretudo moderna. Queremos modernizar a nossa agenda com África, queremos que ela possa efectivamente responder àquilo que são as necessidades actuais. Gostaria também de dizer que a Presidência portuguesa, Portugal, nunca hesitou em nomear ditadores em África ou em qualquer outra parte do mundo e, consequentemente, em denunciá-los, e fará sempre isso quando o entender. Finalmente, queria também aqui deixar uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido em conjunto com a Comissão na preparação de todo este trabalho que conduzirá à segunda Cimeira Europa-África. Temos recebido da Comissão e dos Comissários com responsabilidade concreta nestes dossiês, seja no âmbito do comércio, seja no âmbito da acção externa, seja no âmbito da ajuda humanitária, um apoio muito empenhado, um apoio de grande qualidade, e estamos certos que todos nós trabalhamos para um objectivo comum de fazer a diferença em África e por África."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, allereerst moet ik u bedanken voor uw commentaren, suggesties en zelfs voor uw kritiek op de voorstellen van het voorzitterschap inzake de betrekkingen tussen de EU en Afrika. Ik heb vanzelfsprekend nota genomen van al deze suggesties, opmerkingen en kritiek. Ik wil zeer duidelijk stellen dat onze voorstellen inzake een nieuwe verhouding met Afrika in mijn optiek op twee punten vernieuwend zijn, of twee punten bevatten waarvan we tenminste hopen dat ze vernieuwend zijn of zullen blijken. Ten eerste willen we een oprecht partnerschap met onze Afrikaanse partners opzetten; deze oprechtheid moet ook tot uitdrukking komen in het eigenaarschap. Zoals ik al gezegd heb, is de strategie die wij ontwikkelen voor Afrika geen unilaterale strategie. Het is een gezamenlijke strategie, oftewel een strategie die gezamenlijk wordt opgesteld, geanalyseerd en besproken, zodat het uiteindelijke voorgestelde resultaat echt voldoet aan wat onze Afrikaanse vrienden hopen en van ons verwachten en natuurlijk ook aan wat wij, in positieve zin, van onze Afrikaanse partners hopen terug te krijgen. Anderzijds willen wij het aantal betrokkenen bij deze strategie vergroten, zodat het niet zoals altijd alleen regeringen zijn die erbij betrokken zijn. Naast regeringen willen we andere openbare instellingen, de reeds genoemde parlementen en ook een groot aantal maatschappelijke organisaties en hun vertegenwoordigers en uitvoerders erbij betrekken. Het tweede aspect dat naar mijn mening zeer belangrijk is, is dat we de gezamenlijke agenda van de Europese Unie en Afrika willen actualiseren. We willen dat deze aan de nieuwe mondiale uitdagingen beantwoordt, rekening houdt met de ingrijpende veranderingen die in de wereld plaatsvinden en, met name, Afrika de kans biedt om zich volledig te integreren in de nieuwe wereldorde. Dat is waarom we met Afrika in bespreking en debat zullen gaan over nieuwe en actuele kwesties als de energiekwestie, de klimaatveranderingskwestie en kwesties omtrent migratie, mobiliteit en werkgelegenheid, natuurlijk zonder de kwesties uit het oog te verliezen die van wezenlijk belang blijven voor ons traditionele partnerschap, zoals vrede, veiligheid, democratisch bestuur en mensenrechten, evenals kwesties inzake de wetenschap en de informatiemaatschappij. Ik denk dat deze agenda veelomvattend, ambitieus en, zoals ik al heb aangegeven, zeer actueel is. We moeten onze gezamenlijke agenda met Afrika actualiseren omdat deze aan de huidige behoeften moet voldoen. Ik wil ook zeggen dat het Portugese voorzitterschap en Portugal nooit hebben geschroomd om dictators in Afrika of waar ook ter wereld bij naam te noemen en ze te veroordelen en dat we dit waar nodig zullen blijven doen. Ten slotte moet ik ook mijn dank uitspreken voor de samenwerking met de Commissie bij alle voorbereidingen voor de tweede Euro-Afrikaanse topconferentie. De Commissie en de commissarissen die bevoegd zijn voor handel, buitenlands beleid en humanitaire steun, hebben zich uit alle macht ingezet om ons van kwalitatief hoogstaande ondersteuning te voorzien en we zijn er zeker van dat we met zijn allen streven naar het gemeenschappelijke doel om een verschil te maken in Afrika en voor Afrika."@nl3
". − Pani przewodnicząca, panie i panowie! Na początku chciałbym podziękować za państwa uwagi, sugestie, a nawet krytykę propozycji prezydencji, które zawarła ona w planach dotyczących stosunków europejsko-afrykańskich. Każda z sugestii, uwag i krytyk została przeze mnie należycie uwzględniona. Pragnę wyjaśnić, że w naszych propozycjach nowych relacji z Afryką zawarte zostały dwa aspekty, które, mógłbym rzec, są innowacyjne, a przynajmniej mam nadzieję że takimi się być okażą. Po pierwsze, planujemy zbudować skuteczne partnerstwo z naszymi afrykańskimi partnerami; musi ono być również efektywne jeśli chodzi o kwestię własności. Jak już wspomniałem, strategia, którą obecnie tworzymy nie jest jednostronna. Jest to strategia wspólna, innymi słowy taka, którą projektujemy, analizujemy i nad którą debatujemy razem, tak aby wyniki i propozycje faktycznie odpowiadały nadziejom i oczekiwaniom naszych afrykańskich przyjaciół, lecz również temu, co w dobrym znaczeniu my otrzymamy od naszych partnerów. Z drugiej strony chcemy również zwiększyć ilość podmiotów, które zaangażują się w tę strategię, aby nie ograniczyła się ona wyłącznie do rządów, tak jak to zwykle bywało. Chcemy, aby poza władzami udział swój miały też inne instytucje publiczne, parlamenty, jak już wcześniej wspomniałem, oraz duża część społeczeństwa obywatelskiego, jego przedstawiciele i podmioty. Drugim aspektem, który według mnie ma ogromne znaczenie, jest nasza chęć unowocześniania programu pomiędzy Unią Europejską i Afryką. Chcemy, aby odpowiadało to nowym, globalnym wyzwaniom, z uwzględnieniem głębokich zmian, które zachodzą na świecie oraz, w szczególności, autentycznie dać Afryce możliwość pełnej integracji z nowym porządkiem świata. Dlatego też zamierzamy przedyskutować z Afryką współczesne i nowe kwestie, takie jak problem energii, zmian klimatu, migracji, mobilności i zatrudnienia, nie zapominając jednak o rzeczach podstawowych, które tradycyjnie tworzyły nasze wzajemne relacje, czyli kwestiach pokoju, bezpieczeństwa, demokratycznych rządów i praw człowieka, jak również nauki i społeczeństwa informacyjnego. Mam nadzieję, że program ten jest zrozumiały, ambitny i, jak mówiłem, na wskroś nowoczesny. Musimy dokonać modernizacji programu przy udziale Afryki - powinien być on w stanie skutecznie odpowiadać bieżącym potrzebom. Pragnę podkreślić, że prezydencja portugalska nigdy nie wahała się wskazywać na dyktatorów, czy to w Afryce, czy w innych częściach świata, oraz w rezultacie potępiać ich, i tę praktykę zamierzamy kontynuować zawsze, gdy będzie to konieczne. Na koniec pragnę wyrazić wdzięczność za pracę wykonaną wspólnie z Komisją podczas przygotowywania drugiego szczytu UE-Afryka. Od Komisji i komisarzy, na których ciąży określona odpowiedzialność w tych obszarach, tj. handlu, działań zewnętrznych i pomocy humanitarnej, otrzymaliśmy bardzo poważne wsparcie i mamy pewność, że nasza praca zmierza w kierunku wspólnego celu, czyli wprowadzenia zmian w Afryce, dla Afryki."@pl16
"Senhora Presidente, Senhores Deputados, desejo em primeiro lugar agradecer os vossos comentários, sugestões, críticas mesmo, relativamente àquilo que a Presidência se propõe fazer no âmbito do seu programa relativo às relações com a UE e com África. De todas as sugestões, observações, reparos, tomei, obviamente, devida nota. Gostaria de deixar aqui muito claro que o que propomos em termos de novo relacionamento com África tem dois aspectos que diria inovadores, ou que pretendemos que sejam inovadores e que se revelem efectivamente inovadores. Em primeiro lugar, estabelecermos uma efectiva parceria com os nossos parceiros africanos e uma parceria que se revele também em termos de apropriação. Como aqui já vos referi, a estratégia que estamos a elaborar para África é uma estratégia que não é unilateral. É uma estratégia conjunta, é uma estratégia que é redigida, analisada, debatida em conjunto para o que dela resulte e para o que ela se proponha seja efectivamente aquilo que os nossos amigos africanos pretendem e esperam de nós e aquilo que nós naturalmente gostaríamos também de receber, no sentido obviamente positivo, da parte africana. Mas queremos também, por outro lado, alargar os actores que se envolvem nesta estratégia. Não queremos que sejam apenas, como tradicionalmente, os Governos. Queremos que, para além dos Governos, haja também outras instituições públicas, os parlamentos, como eu aqui referi, mas também sectores alargados da sociedade civil, os seus representantes e os seus actores, e queremos um segundo aspecto que me parece extremamente importante: queremos modernizar a agenda entre a União Europeia e África, queremos que ela responda aos novos desafios globais, que ela tenha em conta as profundas transformações em que o mundo se encontra e, sobretudo, que ela ofereça efectivamente a oportunidade a África para se integrar plenamente no novo mundo global. É por isso que vamos discutir e debater com África questões tão novas e tão modernas, por assim dizer, como a questão da energia, como a questão das alterações climáticas, como as questões ligadas às migrações, à mobilidade e ao emprego, sem descurar obviamente temas que continuam a ser fundamentais na nossa parceria tradicional, como a paz, a segurança, a governação democrática e os direitos humanos, questões ligadas à ciência e à sociedade de informação. É uma agenda, eu creio que completa, ambiciosa, mas, como vos digo, sobretudo moderna. Queremos modernizar a nossa agenda com África, queremos que ela possa efectivamente responder àquilo que são as necessidades actuais. Gostaria também de dizer que a Presidência portuguesa, Portugal, nunca hesitou em nomear ditadores em África ou em qualquer outra parte do mundo e, consequentemente, em denunciá-los, e fará sempre isso quando o entender. Finalmente, queria também aqui deixar uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido em conjunto com a Comissão na preparação de todo este trabalho que conduzirá à segunda Cimeira Europa-África. Temos recebido da Comissão e dos Comissários com responsabilidade concreta nestes dossiês, seja no âmbito do comércio, seja no âmbito da acção externa, seja no âmbito da ajuda humanitária, um apoio muito empenhado, um apoio de grande qualidade, e estamos certos que todos nós trabalhamos para um objectivo comum de fazer a diferença em África e por África."@ro18
"− Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a vážení páni, v prvom rade musím poďakovať za vaše príspevky, návrhy a kritiku v súvislosti s návrhmi predsedníctva v rámci plánovania vzťahov EÚ a Afriky. Týmto návrhom, úvahám a kritike som, samozrejme, venoval náležitú pozornosť. Rád by som objasnil, že to, čo navrhujeme v súvislosti s novým vzťahom s Afrikou, má dva aspekty, o ktorých by som povedal, že sú inovačné, alebo aspoň dúfame, že inovačné sú alebo sa takými môžu ukázať. Po prvé, s našimi africkými partnermi plánujeme vytvoriť efektívne partnerstvo; toto partnerstvo musí byť efektívne aj v súvislosti s vlastníctvom. Ako som už uviedol, stratégia, ktorú vytvárame pre Afriku, nie je jednostrannou stratégiou. Je spoločnou stratégiou, inými slovami stratégiou, ktorá sa navrhuje, analyzuje a konzultuje spoločne, takže tieto výsledky a návrhy sú presne tým, v čo naši africkí partneri dúfajú a čo od nás očakávajú, a tým, čo by sme aj my, samozrejme, radi získali, v pozitívnom zmysle, od našich afrických partnerov. Na druhej strane sa takisto usilujeme zvýšiť počet subjektov zainteresovaných do tejto stratégie, aby nezahŕňala iba vlády, ako obyčajne. Ako som už uviedol, okrem vlád chceme zainteresovať aj iné verejné inštitúcie, parlamenty a takisto široké skupiny občianskej spoločnosti, ich predstaviteľov a činiteľov. Podľa môjho názoru je druhým veľmi dôležitým aspektom to, že chceme zmodernizovať program rokovania medzi Európskou úniou a Afrikou. Týmto spôsobom chceme reagovať na nové globálne výzvy, zohľadniť významné zmeny, ktoré vo svete nastali, a najmä ponúknuť Afrike skutočnú príležitosť, aby sa úplne integrovala do nového usporiadania sveta. S Afrikou sa preto chystáme diskutovať a debatovať o týchto nových a moderných záležitostiach, akými sú napríklad záležitosť energie, záležitosť zmeny klímy a záležitosti spojené s migráciou, mobilitou a zamestnanosťou, samozrejme, bez toho, aby sme zabúdali na záležitosti, ktoré sú pre naše tradičné partnerstvo naďalej kľúčovými, ako napríklad mier, bezpečnosť, demokratická správa a ľudské práva a takisto záležitosti spojené s vedou a informačnou spoločnosťou. Som presvedčený, že táto agenda je komplexná, ambiciózna, a ako som už uviedol, úplne moderná. Musíme zmodernizovať našu agendu, ktorá sa týka Afriky, aby sme boli schopní účinným spôsobom reagovať na súčasné potreby. Takisto by som rád uviedol, že portugalské predsedníctvo a Portugalsko sa nikdy nezdráhali pomenovať diktátorov v Afrike alebo v ktorejkoľvek inej časti sveta a následne ich odmietať a pokračovať v potrebnej práci. Na záver musím takisto poďakovať za prácu, ktorú sme spoločne s Komisiou vykonali v rámci všetkých potrebných príprav druhého samitu EÚ a Afriky. Komisia a komisári so špecifickými zodpovednosťami v týchto oblastiach, akými sú napríklad obchod, vonkajšie záležitosti a humanitárna pomoc, nám poskytli veľmi angažovanú a vysokokvalitnú podporu, a sme presvedčení, že všetci sa usilujeme o spoločný cieľ, ktorým je zmena v Afrike a zmena pre Afriku."@sk19
". − Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej se vam zahvaljujem za vaše pripombe, predloge in celo kritike tega, kar predlaga Parlament v svojih načrtih za odnose med EU in Afriko. Seveda sem upošteval vse te predloge, opažanja in kritike. Rad bi jasno poudaril, da ima naš predlog v zvezi z novim odnosom z Afriko dva vidika, ki sta po mojem mnenju inovativna ali vsaj upamo, da sta inovativna ali pa se bosta izkazala za taka. Prvič, načrtujemo vzpostavitev učinkovitega partnerstva z našimi afriškimi partnerji; to partnerstvo se mora izkazati za učinkovitega v zvezi z lastništvom. Kot sem že omenil, strategija, ki jo razvijamo za Afriko, ni enostranska. To je skupna strategija, z drugimi besedami strategija, ki jo skupaj pripravljamo, analiziramo in razpravljamo o njej zato, da bodo njeni rezultati in predlogi zanjo resnično to, na kar naši afriški prijatelji upajo in od nas pričakujejo, ter kar bi seveda tudi mi radi prejeli od naših afriških partnerjev v pozitivnem smislu. Na drugi strani hočemo povečati tudi število udeležencev v tej strategiji, da ne bo kot ponavadi vključevala le vlad. Poleg vlad hočemo, da sodelujejo tudi druge javne institucije, parlamenti, kot sem že omenil, ter tudi širši deli civilne družbe, njihovi predstavniki in udeleženci. Drugi vidik, ki je po mojem mnenju izredno pomemben, je, da hočemo posodobiti program med Evropsko unijo in Afriko. Hočemo, da se odziva na nove svetovne izzive, da upošteva globoke spremembe, do katerih prihaja v svetu, in zlasti, da Afriki resnično ponudi priložnost, da se v celoti vključi v nov svetovni red. Zato se bomo z Afriko pogovarjali in razpravljali o novih in modernih vprašanjih, kot sta vprašanji energije in podnebnih sprememb ter vprašanjih, povezanih s preseljevanjem, mobilnostjo in zaposlovanjem, pri čemer seveda ne bomo zanemarili tistih vprašanj, ki so še naprej temeljna v našem tradicionalnem partnerstvu, kot so mir, varnost, demokratično upravljanje in človekove pravice, pa tudi vprašanja, povezana z znanostjo in informacijsko družbo. Menim, da je ta program celovit, ambiciozen in, kot sem že rekel, v celoti moderen. Posodobiti moramo naš program z Afriko, saj se mora biti sposoben učinkovito odzvati na sedanje potrebe. Rekel bi tudi, da portugalsko predsedstvo in Portugalska nikoli nista oklevala pri naštevanju diktatorjev v Afriki ali katerem koli delu sveta ter jih posledično obsojala, s čimer bomo nadaljevali, kadar bo to potrebno. Na koncu pa se moram zahvaliti za delo, ki smo ga izvedli skupaj s Komisijo pri pripravi na drugi vrh med EU in Afriko. Od Komisije in komisarjev smo dobili zelo predano in visokokakovostno podporo s posebnimi nalogami na področjih trgovine, zunanjega ukrepanja in humanitarne pomoči, in prepričani smo, da vsi delamo za skupen cilj, da bi dosegli spremembo v Afriki in za Afriko."@sl20
". − Fru talman, mina damer och herrar! För det första måste jag tacka er för era synpunkter, förslag och även kritik rörande ordförandeskapets förslag om planerna för förbindelserna mellan EU och Afrika. Jag har givetvis tagit till mig alla förslag, iakttagelser och kritiska anmärkningar. Jag vill vara mycket tydlig med att våra förslag om ett nytt förhållande med Afrika har två aspekter, som jag vill kalla innovativa. Vi hoppas åtminstone att de är det, eller kommer att visa sig vara det. För det första planerar vi att inrätta ett effektivt partnerskap med våra afrikanska partner – ett partnerskap som också måste visa sig vara effektivt i fråga om äganderätten. Som jag redan har nämnt är den strategi som vi utformar för Afrika inte någon ensidig strategi. Det är en gemensam strategi, med andra ord en strategi som utarbetas, analyseras och diskuteras tillsammans så att resultatet och förslagen faktiskt uppfyller våra afrikanska vänners förhoppningar och förväntningar på oss, och givetvis också är i linje med vad vi skulle vilja få från våra afrikanska partner, i en positiv bemärkelse. Å andra sidan vill vi också öka antalet berörda aktörer i den här strategin så att den inte bara innefattar regeringar, så som vanligen är fallet. Förutom regeringar vill vi att andra offentliga institutioner, parlament – som jag redan har nämnt – och även stora delar av det civila samhället, deras företrädare och aktörer, ska delta. Den andra aspekten, som jag anser är ytterst viktig, är att vi vill ha en modernare agenda mellan EU och Afrika. Vi vill att den ska göra det möjligt att hantera de nya globala utmaningarna, för att ta hänsyn till de genomgripande förändringar som sker i världen och, framför allt, för att verkligen ge Afrika möjlighet att integreras fullt ut med den nya världsordningen. Därför kommer vi att tillsammans med Afrika diskutera och debattera nya och moderna frågor som energi och klimatförändring, liksom frågor som rör migration, rörlighet och sysselsättning. När vi gör det kommer vi naturligtvis inte att glömma bort de frågor som förblir grundläggande i vårt traditionella partnerskap, såsom fred, säkerhet, demokratiskt styre och mänskliga rättigheter, samt frågor som rör forskning och informationssamhället. Jag anser att den här agendan är omfattande, ambitiös och – som jag redan sagt – alltigenom modern. Vi måste modernisera vår agenda i förhållande till Afrika, då vi inom ramen för denna agenda måste kunna tillgodose aktuella behov på ett effektivt sätt. Jag vill också säga att det portugisiska ordförandeskapet och Portugal aldrig har tvekat att peka ut diktatorer i Afrika eller i någon annan del av världen, och därmed starkt kritisera dem. Det kommer vi att fortsätta göra när så behövs. Slutligen måste jag också tacka för det arbete som genomförts tillsammans med kommissionen för att förbereda allt för det andra mötet mellan EU och Afrika. Kommissionen och de kommissionsledamöter som ansvarar för dessa specifika ämnesområden, nämligen handel, yttre förbindelser och humanitärt stöd, har gett ett stöd som varit mycket engagerat och av hög kvalitet, och vi är säkra på att vi alla arbetar mot det gemensamma målet att bidra till en positiv förändring i Afrika, och för Afrika."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph