Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-350"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.40.3-350"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, education is the bridge from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society. It is the bulwark against poverty and the building block of development. Thus Kofi Annan described the strategy in the Millennium Goals, which are similar to those in the EU development strategy for Africa. It places education alongside trade as key to the development of the continent. Despite this, the EU is set to join wealthy nations like the USA, Australia, Canada and New Zealand in systematically exporting the skilled and educated from Africa and Asia. Commissioner Frattini announced last month that, to ensure Europe will get ‘the migrants its economy needs’, over the next 20 years the EU would import 20 million skilled workers from these continents through the blue card system, similar to the American Green Card. Though having a steady supply of skilled workers to fill in the gaps left by our ageing workforce will have benefits for us, this kind of braindraining will be devastating for the poor and underdeveloped countries of Africa. Europe is also engaged in asset-stripping among Africa’s poor. Children are our countries’ future, yet EU development funds are routinely tied to population control programmes aiming at eliminating future Africans. The EU Green Paper on demography clearly states that, without population growth, there will be no economic growth. Africa is now the only continent in the world with a birth rate above replacement. If we keep our Millennium Goals and if we keep our promises, Africa will emerge in this century as a world leader."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vzdělávaní je cestou od utrpení k naději. V moderní společnosti je nástrojem každodenního života. Je opevněním proti chudobě a stavebním kamenem rozvoje. Pan Kofi Annan tak popsal strategii v cílech století, které jsou podobné cílům rozvojové strategie EU pro Afriku. Vzdělávaní spolu s obchodem se v ní považují za klíčové faktory rozvoje tohoto kontinentu. EU i přes to pokračuje společně s bohatými národy, jakými jsou například USA, Austrálie, Kanada a Nový Zéland, v systematickém „nasávaní“ kvalifikovaných a vzdělaných lidí z Afriky a Asie. Pan komisař Frattini minulý měsíc oznámil, že na to, aby Evropa dostala „přistěhovalce, které její hospodářství potřebuje“ by EU měla během následujících 20 let importovat 20 milionů kvalifikovaných pracovníků z těchto kontinentů prostřednictvím systému modrých karet, který se podobá americkému systému zelených karet. Ačkoliv stabilní přísun kvalifikovaných pracovníků, kteří zaplní mezeru způsobenou naší stárnoucí populací, bude pro nás přínosem, tento druh odlivu mozků bude pro chudé a rozvojové země Afriky zničující. Evropská unie se také podílí na tunelování majetku afrických chudých. Děti jsou budoucností našich zemí a rozvojové fondy EU se navzdory tomu běžně spojují s programy kontroly porodnosti, jejichž cílem je odstranění budoucích Afričanů. Zelená kniha EU o demografii jasně říká, že bez růstu populace nemůže nastat hospodářský růst. Afrika je dnes jediným kontinentem na světě s vyšší mírou porodnosti, než je míra ¨potřebná k obnově populace. Pokud se budeme snažit o cíle tisíciletí a pokud dodržíme naše závazky, Afrika v tomto století získá vedoucí postavení ve světě."@cs1
"Fru formand! Uddannelse udgør broen fra elendighed til håb. Det er et værktøj for den daglige tilværelse i det moderne samfund. Det er et bolværk mod fattigdom og en byggesten for udvikling. Sådan beskrev Kofi Annan strategien i Årtusindmålene, som svarer til målene i EU's udviklingsstrategi for Afrika. Det placerer uddannelse side om side med handel i vigtighed for kontinentets udvikling. På trods heraf er EU klar til at slutte op i rækken af rige lande som USA, Australien, Canada og New Zealand, der systematisk eksporterer den faglærte og uddannede arbejdskraft fra Afrika og Asien. Sidste måned udtalte kommissær Frattini, at for at sikre, at Europa kan få "de migranter, økonomien har brug for" de næste 20 år, vil EU importere 20 millioner faglærte arbejdere fra disse kontinenter via det blå kort, der svarer til den amerikanske green card-ordning. En jævn forsyning af faglærte arbejdere, der kan udfylde de huller, vores aldrende arbejdsstyrke efterlader, vil ganske vist være til fordel for os, men denne form for hjerneflugt vil have katastrofale følger for Afrikas fattige og underudviklede lande. Europa begiver sig også af med selskabstømning blandt Afrikas fattige. Børnene er vores landes fremtid. Alligevel knyttes EU's udviklingsbistand rutinemæssigt sammen med befolkningskontrolprogrammer, der har til formål at eliminere fremtidige afrikanere. I EU's grønbog om demografi står der højt og tydeligt, at uden befolkningstilvækst vil der ikke ske nogen økonomisk vækst. Afrika er nu det eneste kontinent i verden, hvor fødselsraten er høj nok til, at befolkningstallet opretholdes. Hvis vi overholder vores Årtusindmål, og hvis vi overholder vores løfter, vil Afrika ende som verdensleder, før dette århundrede er slut."@da2
". Frau Präsidentin! Bildung ist die Brücke zwischen Elend und Hoffnung. In einer modernen Gesellschaft ist sie ein Werkzeug des Alltags. Sie ist das Bollwerk gegen Armut und der Baustein für Entwicklung. So beschrieb Kofi Annan die Strategie in den Millenniumszielen, ähnlich der in der Entwicklungsstrategie der EU für Afrika formulierten Ziele. Sie stellt Bildung neben dem Handel als den Schlüssel für die Entwicklung des Kontinents dar. Dennoch ist die EU entschlossen, es reichen Nationen wie den USA, Australien, Kanada und Neuseeland gleichzutun und qualifizierte, gebildete Afrikaner und Asiaten systematisch zu exportieren. Kommissar Frattini kündigte letzten Monat an, die EU werde, um sicherzustellen, dass es die „Migranten [bekomme], die seine Wirtschaft braucht“, in den kommenden 20 Jahren 20 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte aus diesen Kontinenten per Blue Card importieren, einem System, das der amerikanischen Green Card gleicht. Wenngleich es für uns von Vorteil sein wird, wenn ein ständiger Vorrat an qualifizierten Arbeitskräften die Lücken füllt, die unsere alternden Erwerbstätigen hinterlassen, wird diese Art des Braindrains verheerende Folgen für die armen und unterentwickelten Länder Afrikas haben. Europa betreibt zudem ein „Asset-stripping“ unter Afrikas Bedürftigen und schlachtet ihre Vermögenswerte aus. Kinder sind die Zukunft unserer Länder, doch Entwicklungsgelder der EU sind grundsätzlich an Geburtenkontrollprogramme gebunden, die darauf abzielen, zukünftige Afrikaner zu beseitigen. Das Grünbuch zum demografischen Wandel der EU besagt ausdrücklich, dass es ohne Bevölkerungswachstum kein Wirtschaftswachstum geben kann. Afrika ist inzwischen der einzige Kontinent, dessen Geburtenrate über der Reproduktionsziffer liegt. Wenn wir an unseren Millenniumszielen festhalten und unsere Versprechen einlösen, wird Afrika sich in diesem Jahrhundert zu einer Weltmacht entwickeln."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η εκπαίδευση αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τη δυστυχία με την ελπίδα. Πρόκειται για ένα μέσο της καθημερινής ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. Πρόκειται για το ανάχωμα προστασίας από τη φτώχεια και βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν ο Kofi Annan περιέγραψε τη στρατηγική στους Στόχους της Χιλιετίας, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με αυτούς της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την Αφρική. Τοποθετεί την εκπαίδευση μαζί με το εμπόριο ως βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της ηπείρου. Παρόλα αυτά, η ΕΕ πρόκειται να ακολουθήσει το παράδειγμα πλούσιων εθνών όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία, εξάγοντας συστηματικά ικανό και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό από την Αφρική και την Ασία. Ο Επίτροπος Frattini ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι, για να διασφαλίσει η Ευρώπη τους «μετανάστες που χρειάζεται η οικονομία της», τα επόμενα 20 χρόνια η ΕΕ θα πρέπει να εισάγει 20 εκατομμύρια καταρτισμένους εργαζόμενους από αυτές τις ηπείρους μέσω του συστήματος της μπλε κάρτας, που είναι παρόμοιο με το σύστημα της πράσινης κάρτας της Αμερικής. Παρόλο που η σταθερή παροχή εξειδικευμένων εργαζομένων για την κάλυψη των κενών που έχουν δημιουργηθεί από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού θα είναι ωφέλιμη για εμάς, αυτού του είδους αφαίμαξη επιστημονικού δυναμικού θα είναι καταστροφική για τις φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες της Αφρικής. Η Ευρώπη έχει επίσης εμπλακεί στη λεηλασία των περιουσιακών στοιχείων των φτωχών της Αφρικής. Τα παιδιά είναι το μέλλον των χωρών μας, κι όμως, τα αναπτυξιακά κονδύλια της ΕΕ συνδέονται συνήθως με προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού που έχουν ως στόχο την εξάλειψη των μελλοντικών Αφρικανών. Η Πράσινη Βίβλος της ΕΕ για τη δημογραφική εξέλιξη, αναφέρει ρητά ότι, χωρίς αύξηση του πληθυσμού, δεν θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Η Αφρική είναι επί του παρόντος η μόνη ήπειρος στον κόσμο με ποσοστό γεννήσεων πάνω από το όριο ανανέωσης των γενεών. Αν διατηρήσουμε τους στόχους της Χιλιετίας και αν κρατήσουμε τις υποσχέσεις μας, η Αφρική θα μετατραπεί τον αιώνα αυτό σε παγκόσμιο ηγέτη."@el10
"Señora Presidenta, la educación es el puente que enlaza la miseria con la esperanza. Es una herramienta para la vida diaria en la sociedad moderna. Es el muro contra la pobreza y el ladrillo con el que se construye el desarrollo. Kofi Annan describió la estrategia en los Objetivos del Milenio, que son similares a los establecidos en la estrategia de desarrollo de la UE para África. La educación se sitúa en el mismo plano que el comercio como clave para el desarrollo del continente. A pesar de ello, la UE no tiene reparos en sumarse a naciones ricas como los Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda para la exportación sistemática de profesionales africanos y asiáticos con un alto nivel de cualificación y formación. El Comisario Frattini anunció el mes pasado que, para que Europa pueda conseguir «los inmigrantes que su economía necesita», en los próximos 20 años la UE tendrá que importar 20 millones de trabajadores cualificados de esos continentes por medio del sistema de la tarjeta azul, similar a la Tarjeta Verde de los Estados Unidos. Y aunque es cierto que el flujo constante de trabajadores cualificados para llenar los vacíos dejados por nuestra población trabajadora cada vez más envejecida nos beneficiará a nosotros, ese tipo de fuga de cerebros tendrá consecuencias devastadoras para los países pobres y subdesarrollados de África. Europa es también responsable de la descapitalización de los pobres de África. Los niños son el futuro de nuestros países, pero los fondos para el desarrollo de la UE están sistemáticamente vinculados a programas de control de la natalidad dirigidos a eliminar africanos futuros. El Libro Verde de la UE sobre demografía dice claramente que sin crecimiento demográfico no habrá crecimiento económico. África es actualmente el único continente del mundo con una tasa de natalidad por encima del nivel de reposición. Si mantenemos nuestros Objetivos del Milenio y cumplimos nuestras promesas, África llegará a convertirse este siglo en un líder mundial."@es21
"Austatud juhataja, haridus on sillaks viletsuse ja lootuse vahel. Haridus on kaasaegses ühiskonnas vahend igapäevaelus toimetulekuks. See on tõke vaesuse vastu ja ehituskivi arenguks. Nii kirjeldas Kofi Annan strateegiat aastatuhande eesmärkides, mis sarnanevad eesmärkidele ELi Aafrika arengustrateegias. Selles asetatakse haridus kõrvuti kaubandusega kui võti mandri arenguks. Hoolimata sellest on EL valmis ühinema teiste rikaste riikidega, nagu Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa, kes süstemaatiliselt toovad kvalifitseeritud ja haritud inimesi sisse Aafrikast ja Aasiast. Volinik Frattini teatas eelmisel kuul, et selleks, et tagada Euroopa majandusele vajalikud sisserändajad, peaks EL järgmise 20 aasta jooksul sisse tooma 20 miljonit kvalifitseeritud töötajat Aafrikast ja Aasiast, kasutades sinise kaardi süsteemi, mis sarnaneb Ameerika rohelisele kaardile. Kuigi kvalifitseeritud töötajate olemasolu täidab Euroopa vananevast töötajaskonnast tekkivad tühjad kohad ja ehkki see on Euroopale kasulik, on ajude äravool Aafrika vaeste ja vähearenenud riikide jaoks hävituslik. Euroopa on samuti seotud Aafrika vaeste paljaks varastamisega. Lapsed on riikide tulevik, ometi on ELi arengufondid tavaliselt seotud rahvastiku kontrolli programmidega, mille eesmärk on tulevased aafriklased hävitada. ELi roheline raamat demograafia kohta märgib selgelt, et ilma rahvastiku kasvuta ei ole majanduskasvu. Aafrika on praegu ainuke manner maailmas, kus demograafilised näitajad on positiivsed. Kui me peame kinni aastatuhande arengueesmärkidest ja oma lubadused täidame, siis saab Aafrikast sel sajandil maailma liider."@et5
"Arvoisa puhemies, koulutus luo sillan kurjuudesta toivoon. Se on työkalu jokapäiväistä elämää varten modernissa yhteiskunnassa. Se on turvavalli köyhyyttä vastaan ja kehityksen kulmakivi. Näillä sanoin Kofi Annan kuvaili vuosituhattavoitteiden strategiaa, joka muistuttaa pitkälti EU:n Afrikkaa koskevan kehitysstrategian tavoitteita. Koulutus on siinä kaupan rinnalla keskeisessä asemassa Afrikan mantereen kehityksessä. Tästä huolimatta EU on ryhtynyt muiden rikkaiden maiden kuten Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan ja Uuden-Seelannin tavoin viemään järjestelmällisesti Afrikasta ja Aasiasta niiden ammattitaitoisen ja koulutetun työvoiman. Komission jäsen Frattini ilmoitti viime kuussa, että turvatakseen taloutensa tarvitsemat maahanmuuttajat EU tuo seuraavien 20 vuoden aikana 20 miljoonaa ammattitaitoista työntekijää näistä maanosista Yhdysvaltojen vihreän kortin kaltaisen, niin sanotun sinisen kortin järjestelmän puitteissa. Vaikka ammattitaitoisen työvoiman jatkuva saatavuus oman ikääntyvän työväestömme jättämien aukkojen paikkaamiseksi hyödyttää meitä, tällä aivoviennillä on tuhoisia vaikutuksia Afrikan köyhissä ja alikehittyneissä maissa. Eurooppa osallistuu myös Afrikan köyhien pääoman riistoon. Vaikka lapset ovat maidemme tulevaisuus, EU:n kehitysyhteistyövarat on yleensä sidottu väestönkasvun rajoittamisohjelmiin, jotka tähtäävät uusien afrikkalaisten syntymisen estämiseen. EU:n väestörakenteen muutoksia koskevassa vihreässä kirjassa sanotaan selvästi, ettei talouskasvu ole mahdollista ilman väestönkasvua. Afrikka on nykyään maailman ainoa maanosa, jossa syntyvyys ylittää uusiutumistason. Jos saavutamme vuosituhattavoitteet ja pidämme lupauksemme, Afrikka nousee kuluvalla vuosisadalla johtavaan asemaan maailmassa."@fi7
"Madame la Présidente, l'éducation est le pont qui permet de relier la misère à l'espoir. Elle est un outil nécessaire pour la vie quotidienne dans la société moderne. L'éducation est un rempart contre la pauvreté mais aussi un moyen de promouvoir le développement. C'est en ces termes que Kofi Annan a décrit la stratégie des objectifs du millénaire, qui sont similaires aux objectifs de la stratégie de développement pour l'Afrique mise en place par l'UE. Cette stratégie place l'éducation sur le même pied que le commerce et les définit comme deux éléments clés pour le développement du continent. Malgré ces intentions, l'UE s'apprête à suivre l'exemple de nations riches telles que les États-Unis, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui exportent systématiquement les personnes qualifiées et formées au départ de l'Afrique et de l'Asie. Le mois passé, le commissaire Frattini a annoncé que, pour veiller à ce que l'Europe reçoive «les migrants dont son économie a besoin», au cours des 20 prochaines années, l'UE importera 20 millions de travailleurs qualifiés de ces continents en appliquant un système de carte bleue, similaire à la carte verte des États-Unis. Même si le fait de disposer d'une offre soutenue de travailleurs qualifiés pour remplacer les postes laissés vacants par notre main-d'œuvre vieillissante nous est bénéfique, cette sorte d'importation des cerveaux aura des effets dévastateurs sur les pays pauvres et sous-développés de l'Afrique. De plus, l'Europe a entrepris un dépouillement des actifs parmi les pauvres de l'Afrique. Les enfants sont l'avenir de nos pays et pourtant les fonds de développement de l'UE sont invariablement liés à des programmes de contrôle de la population visant à éliminer les futurs Africains. Le livre vert de l'UE sur la démographie précise clairement que, sans une croissance de la population, il ne pourra y avoir de croissance économique. L'Afrique est désormais le seul continent au monde à avoir un taux de natalité supérieur au taux de remplacement des générations. Si nous nous en tenons aux objectifs du millénaire et à nos promesses, l'Afrique deviendra le leader mondial au cours de ce siècle."@fr8
"Elnök asszony, az oktatás a nyomorból a reménybe vezető híd. A modern társadalomban az oktatás a mindennapi élet eszköze. Gát a szegénység ellen és a fejlődés építőeleme. Így jellemezte Kofi Annan a stratégiát a millenniumi célokban, melyek hasonlóak az Unió Afrikára vonatkozó fejlesztési stratégiájának céljaihoz. Az oktatást a kereskedelem mellé helyezi mint a kontinens fejlődésének kulcsát. Ennek ellenére az Unió olyan gazdag államokhoz kíván csatlakozni, mint az Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada és Új-Zéland a képzett és tanult afrikaiak és ázsiaiak módszeres exportjában. Frattini biztos úr a múlt hónapban bejelentette, hogy azt biztosítandó, hogy Európa megkapja „a gazdaság által igényelt migránsokat”, az elkövetkezendő 20 év során Európa 20 millió képzett munkást importál e kontinensekről az amerikai zöldkártya-rendszerhez hasonló kékkártya-rendszeren keresztül. Bár hasznunkra lesz, hogy a képzett munkások állandó utánpótlása segít betölteni az idősödő munkaerő által hagyott űrt, ez a fajta agyelszívás pusztító hatással lesz Afrika szegény és alulfejlett országaira. Európa részt vesz az afrikai szegények megkopasztásában is. A gyermekek jelentik országaink jövőjét, az Unió fejlesztési alapjai mégis rendszeresen jövőbeli afrikaiak kiküszöbölését célzó népességszabályozási programokhoz kötik a támogatást. Az Unió demográfiai zöld könyve egyértelműen kimondja, hogy a népesség növekedése nélkül nincs gazdasági növekedés. Jelenleg Afrika az egyetlen kontinens, amelyen a születések aránya meghaladja az népességszám szinten tartásához szükséges szintet. Ha tartjuk magunkat a millenniumi céljainkhoz és ha betartjuk az ígéreteinket, Afrika ebben az évszázadban a világ egyik vezető hatalmává emelkedik."@hu11
". Signora Presidente, l’istruzione rappresenta il ponte dalla miseria alla speranza. Si tratta di uno strumento per la vita quotidiana nella società moderna, il baluardo contro la povertà e il fondamento dello sviluppo. Così Kofi Annan ha descritto la strategia negli obiettivi del Millennio, che sono simili a quelli della strategia europea dello sviluppo per l’Africa, che colloca l’istruzione accanto al commercio come fattori essenziali per lo sviluppo del continente. Ciononostante, l’UE è decisa a unirsi a nazioni ricche come gli USA, l’Australia, il Canada e la Nuova Zelanda per esportare in maniera sistematica le persone qualificate ed istruite da Africa e Asia. Il Commissario Frattini lo scorso mese ha annunciato che, per garantire che l’Europa ottenga “i migranti di cui necessita la sua economia”, nei prossimi 20 anni l’UE importerà 20 milioni di lavoratori qualificati da questi continenti mediante il sistema della carta blu, simile a alla carta verde americana. Anche se la regolare fornitura di lavoratori qualificati per colmare le lacune lasciate dalla nostra forza lavoro in fase di invecchiamento apporterà benefici, questo tipo di fuga di cervelli avrà effetti devastanti sui paesi poveri e sottosviluppati dell’Africa. L’Europa è anche impegnata in pratiche di smembramento delle attività tra i poveri dell’Africa. I bambini sono il futuro dei nostri paesi, eppure i fondi europei dello sviluppo sono ripetutamente collegati a programmi di controllo della popolazione destinati a eliminare i futuri africani. Il Libro verde dell’UE relativo alla demografia stabilisce chiaramente che, senza crescita della popolazione, non si verificherà sviluppo economico. Ora l’Africa è l’unico continente del mondo con un tasso di natalità superiore al ricambio. Se manteniamo i nostri obiettivi del Millennio e le nostre promesse, in questo secolo l’Africa emergerà come mondiale."@it12
"Gerb. pirmininke, švietimas yra tiltas iš skurdo į viltį. Tai šiuolaikinės visuomenės kasdienio gyvenimo priemonė. Tai tvirtovė, sauganti nuo skurdo, ir svarbus vystymosi elementas. Todėl Kofi Annan aprašė strategiją Tūkstantmečio vystymosi tiksluose, kurie yra panašūs į ES strategijos dėl Afrikos tikslu. Joje švietimas gretinamas su prekyba pagal savo svarbą žemyno vystymuisi. Nepaisant to, ES linkusi prisijungti prie turtingų valstybių, pavyzdžiui, JAV, Australijos, Kanados ir Naujosios Zelandijos, nuolat eksportuojant kvalifikuotą ir išsilavinusią darbo jėgą iš Afrikos ir Azijos. Praėjusį mėnesį Komisijos narys F. Frattini paskelbė, jog tam, kad Europa užsitikrintų jos ekonomikai reikiamą migrantų skaičių, per ateinančius 20 metų Europa importuos 20 mln. kvalifikuotų darbininkų iš šių žemynų pagal mėlynosios kortelės, panašios į Amerikos žaliąją kortelę, sistemą. Nors nuolatinio kvalifikuotų darbininkų trūkumo, kuris atsiranda dėl mūsų senstančios darbo jėgos, užpildymas ir atneš mums naudą, toks protinio potencialo nutekėjimas žlugdys skurdžias ir neišsivysčiusias Afrikos šalis. Europa yra taip pat įsivėlusi į privatizuotų įmonių turto dalijimą varganose Afrikos šalyse. Vaikai yra mūsų šalių ateitis, tačiau ES vystymosi fondai nuolat laikosi gimstamumo reguliavimo programų, siekiančių eliminuoti būsimus afrikiečius. ES Žaliojoje knygoje dėl demografijos aiškiai pasakyta, kad jei gyventojų skaičius neauga, ekonomikos augimas neįmanomas. Dabar Afrika yra vienintelis žemynas pasaulyje, kur gimstamumas yra didesnis už demografinę pusiausvyrą. Jei mes įgyvendinsime savo Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir jei tesėsime savo pažadus, šiame amžiuje Afrika taps pasaulio lydere."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, izglītība ir tilts no izmisuma uz cerībām. Tā ir ikdienas instruments mūsdienu sabiedrībā. Tā ir aizsargvalnis pret nabadzību un attīstības jaunbūve. Šādi aprakstīja Tūkstošgades mērķu stratēģiju, kuri līdzinās mērķiem, kādi ir izvirzīti ES attīstības stratēģijā Āfrikai. Tajā izglītība ir ierindota līdzās tirdzniecībai kā kontinenta attīstības atslēga. Par spīti tam ES ir gatava pievienoties tādām turīgajām valstīm kā ASV, Austrālija, Kanāda un Jaunzēlande, sistemātiski izvedot prasmīgus un izglītotus iedzīvotājus no Āfrikas un Āzijas. Komisārs pagājušajā mēnesī paziņoja — lai nodrošinātu to, ka Eiropa saņem no „migrantiem tās ekonomiskās vajadzības”, nākamajos 20 gados ES ievedīs 20 miljonus kvalificētu darbinieku no šiem kontinentiem, izmantojot zilās kartes sistēmu, līdzīgi amerikāņu zaļajai kartei. Lai arī pastāvīga kvalificētu darbinieku plūsma aizpildīs mūsu novecojošā darba spēka radītos robus, šāda „prātu” aizplūšana būs postoša nabadzīgajām un neattīstītajām Āfrikas valstīm. Eiropa nodarbojas arī ar Āfrikas nabadzīgo iedzīvotāju skaita noplicināšanu. Bērni ir mūsu valstu nākotne, tomēr ES attīstības fondi parasti ir piesaistīti iedzīvotāju dzimstības kontroles programmām, kuru mērķis ir turpmāko paaudžu afrikāņu skaita ierobežošana. ES Zaļajā grāmatā par demogrāfiju ir skaidri teikts, ka bez iedzīvotāju pieauguma nav ekonomiskās izaugsmes. Āfrika tagad ir vienīgais kontinents pasaulē, kurā dzimstības līmenis ir augstāks par paaudžu atjaunošanās līmeni. Ja turpināsim īstenot Tūkstošgades mērķus un turēsim doto vārdu, Āfrika šajā gadsimtā kļūs par pasaules līderi."@lv13
"Madam President, education is the bridge from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society. It is the bulwark against poverty and the building block of development. Thus Kofi Annan described the strategy in the Millennium Goals, which are similar to those in the EU development strategy for Africa. It places education alongside trade as key to the development of the continent. Despite this, the EU is set to join wealthy nations like the USA, Australia, Canada and New Zealand in systematically exporting the skilled and educated from Africa and Asia. Commissioner Frattini announced last month that, to ensure Europe will get ‘the migrants its economy needs’, over the next 20 years the EU would import 20 million skilled workers from these continents through the blue card system, similar to the American Green Card. Though having a steady supply of skilled workers to fill in the gaps left by our ageing workforce will have benefits for us, this kind of braindraining will be devastating for the poor and underdeveloped countries of Africa. Europe is also engaged in asset-stripping among Africa’s poor. Children are our countries’ future, yet EU development funds are routinely tied to population control programmes aiming at eliminating future Africans. The EU Green Paper on demography clearly states that, without population growth, there will be no economic growth. Africa is now the only continent in the world with a birth rate above replacement. If we keep our Millennium Goals and if we keep our promises, Africa will emerge in this century as a world leader."@mt15
". Voorzitter, onderwijs is de brug van armoede naar hoop. Het is een instrument voor het dagelijks leven in onze moderne samenleving. Het is een bolwerk tegen armoede en een bouwsteen voor ontwikkeling. Zo beschreef Kofi Annan de strategie in de Millenniumdoelstellingen, die overeenkomen met de doelstellingen van de EU-strategie voor Afrika. Hierin worden onderwijs en handel naast elkaar gezet, als sleutels tot de ontwikkeling van het continent. Desondanks gaat de EU zich aansluiten bij rijke naties als de VS, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland om geschoolde mensen systematisch uit Afrika en Azië te exporteren. Commissaris Frattini heeft vorige maand aangekondigd dat Europa de komende 20 jaar 20 miljoen geschoolde arbeiders uit deze continenten gaat importeren, om te zorgen dat Europa “de migranten krijgt die de economie nodig heeft”, middels het blauwe kaart systeem, vergelijkbaar met de Amerikaanse . Een constante aanvoer van geschoolde arbeiders om de gaten op te vullen die ontstaan door de vergrijzing zal zeker voordelen hebben voor ons, maar een dergelijke zal een desastreus effect hebben op de arme en onderontwikkelde landen van Afrika. Europa ontdoet de armen van Afrika ook van hun meest waardevolle bezit. Kinderen zijn de toekomst van ons land, maar de ontwikkelingsgelden van de EU worden gewoonlijk verbonden aan programma’s voor bevolkingspolitiek, die erop gericht zijn toekomstige Afrikanen te elimineren. In het EU-Groenboek over demografie staat duidelijk dat er, zonder bevolkingsgroei, geen economische groei mogelijk is. Afrika is momenteel het enige continent ter wereld waar het geboortecijfer hoger is dan het sterftecijfer. Als we ons aan onze Millenniumdoelstellingen houden en onze beloftes nakomen, wordt Afrika in deze eeuw een wereldleider."@nl3
"Pani przewodnicząca! Edukacja jest mostem prowadzącym od niedoli do nadziei. Jest narzędziem codziennego życia we współczesnym społeczeństwie. Jest osłoną przed ubóstwem i fundamentem rozwoju. Tak Kofi Annan opisał strategię w milenijnych celach rozwoju, które są podobne do celów zawartych w strategii rozwoju dla Afryki. Umieszcza ona edukację obok handlu jako klucz do rozwoju kontynentu. Mimo to UE ma zamiar dołączyć do zamożnych krajów, jak USA, Australia, Kanada i Nowa Zelandia i do procesu systematycznego sprowadzania z Afryki i Azji osób wykwalifikowanych i wykształconych. Komisarz Frattini powiedział w zeszłym miesiącu, że aby dopilnować, by Europa otrzymała „imigrantów, których potrzebuje jej gospodarka”, w ciągu następnych 20 lat UE „zaimportuje” 20 milionów wykwalifikowanych pracowników z tych kontynentów dzięki systemowi niebieskiej karty, podobnej do amerykańskiej zielonej karty. Stały dopływ wykwalifikowanych pracowników, który wypełni luki pozostawione przez naszą starzejącą się siłę roboczą będzie miał dla nas korzyści, jednak taki drenaż mózgów będzie bardzo niszczący dla biednych i słabo rozwiniętych krajów Afryki. Europa zajmuje się też pozbywaniem się aktywów pośród ubogich z Afryki. Dzieci są przyszłością naszych krajów, jednak fundusze rozwojowe są często powiązane z programami kontroli populacji mającymi na celu wyeliminowanie przyszłych Afrykanów. Zielona księga UE w sprawie demografii wskazuje jasno, że bez wzrostu populacji nie będzie wzrostu gospodarczego. Afryka jest teraz jedynym kontynentem na świecie, w którym wskaźnik urodzeń przewyższa wskaźnik odnowy pokoleń. Jeśli osiągniemy cele milenijne i jeśli dotrzymamy naszych obietnic, Afryka stanie się w tym stuleciu światowym liderem."@pl16
"Senhora Presidente, a educação é a ponte entre a miséria e a esperança. É uma ferramenta da vida diária na sociedade moderna. É uma protecção contra a pobreza e a pedra basilar do desenvolvimento. Foi assim que Kofi Annan expôs a estratégia dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, que se assemelham aos da estratégia de desenvolvimento para África da UE. Considera a educação e o comércio fundamentais para o desenvolvimento do continente. Apesar disso, a UE está prestes a juntar-se a países ricos como os EUA, Austrália, Canadá e Nova Zelândia no âmbito do acolhimento sistemático dos trabalhadores qualificados e com um nível elevado de formação de África e Ásia. O Comissário Frattini anunciou no mês passado que, para assegurar que a Europa receba "os emigrantes de que a sua economia necessita", durante os próximos 20 anos a UE iria acolher 20 milhões de trabalhadores qualificados dos referidos continentes através do sistema do cartão azul, semelhante ao cartão verde dos Estados Unidos. Embora seja benéfico para nós um fluxo constante de trabalhadores qualificados para preencher as vagas deixadas pela nossa mão-de-obra em envelhecimento, este tipo de fuga de cérebros terá consequências devastadoras para os países pobres e subdesenvolvidos de África. A Europa está igualmente empenhada em privar os Africanos pobres dos seus recursos. As crianças são o futuro dos nossos países. No entanto, a atribuição de fundos comunitários destinados ao desenvolvimento dependem normalmente da execução de programas de controlo demográfico, destinados a impedir o nascimento de futuros cidadãos em África. O Livro Verde sobre a demografia elaborado pela UE refere claramente que o crescimento económico não é possível sem crescimento demográfico. África é actualmente o único continente com uma taxa de natalidade acima do nível de substituição. Se cumprirmos os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e as nossas promessas, África surgirá neste século como um líder mundial."@pt17
"Madam President, education is the bridge from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society. It is the bulwark against poverty and the building block of development. Thus Kofi Annan described the strategy in the Millennium Goals, which are similar to those in the EU development strategy for Africa. It places education alongside trade as key to the development of the continent. Despite this, the EU is set to join wealthy nations like the USA, Australia, Canada and New Zealand in systematically exporting the skilled and educated from Africa and Asia. Commissioner Frattini announced last month that, to ensure Europe will get ‘the migrants its economy needs’, over the next 20 years the EU would import 20 million skilled workers from these continents through the blue card system, similar to the American Green Card. Though having a steady supply of skilled workers to fill in the gaps left by our ageing workforce will have benefits for us, this kind of braindraining will be devastating for the poor and underdeveloped countries of Africa. Europe is also engaged in asset-stripping among Africa’s poor. Children are our countries’ future, yet EU development funds are routinely tied to population control programmes aiming at eliminating future Africans. The EU Green Paper on demography clearly states that, without population growth, there will be no economic growth. Africa is now the only continent in the world with a birth rate above replacement. If we keep our Millennium Goals and if we keep our promises, Africa will emerge in this century as a world leader."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vzdelávanie je cestou od utrpenia k nádeji. V modernej spoločnosti je nástrojom každodenného života. Je opevnením proti chudobe a stavebným kameňom rozvoja. Pán Kofi Annan tak opísal stratégiu v cieľoch milénia, ktoré sú podobné cieľom rozvojovej stratégie EÚ pre Afriku. Vzdelávanie spolu s obchodom sa v nej považujú za kľúčové faktory rozvoja tohto kontinentu. EÚ napriek tomu pokračuje spolu s bohatými národmi, akými sú napríklad USA, Austrália, Kanada a Nový Zéland, v systematickom „nasávaní“ kvalifikovaných a vzdelaných ľudí z Afriky a Ázie. Pán komisár Frattini minulý mesiac oznámil, že na to, aby Európa dostala „prisťahovalcov, ktorých jej hospodárstvo potrebuje“ by EÚ mala počas nasledujúcich 20 rokov importovať 20 miliónov kvalifikovaných pracovníkov z týchto kontinentov prostredníctvom systému modrých kariet, ktorý sa podobá americkému systému zelených kariet. Hoci stabilný prísun kvalifikovaných pracovníkov, ktorí zaplnia medzeru spôsobenú našou starnúcou populáciou, bude pre nás prínosom, tento druh odlivu mozgov bude pre chudobné a rozvojové krajiny Afriky zničujúci. Európska únia sa takisto podieľa na znehodnocovaní majetku africkej chudoby. Deti sú budúcnosťou našich krajín a rozvojové fondy EÚ sa napriek tomu bežne spájajú s programami kontroly obyvateľstva, ktorých cieľom je odstránenie budúcich Afričanov. Zelená kniha EÚ o demografii jasne uvádza, že bez rastu populácie nemôže nastať hospodársky rast. Afrika je dnes jediným kontinentom na svete s vyššou mierou pôrodnosti, ako je miera reprodukcie. Ak sa budeme snažiť o ciele milénia a ak dodržíme naše záväzky, Afrika v tomto storočí nadobudne vedúce postavenie vo svete."@sk19
"Gospa predsednica, izobraževanje predstavlja most od bede k upanju. Je orodje za vsakdanje življenje v sodobni družbi. Je zaščita pred revščino in temelj za razvoj. Tako je Kofi Annan opisal strategijo v razvojnih ciljih novega tisočletja, ki so podobni ciljem v razvojni strategiji EU za Afriko. Ta strategija izobraževanje skupaj s trgovino postavlja kot ključni pogoj za razvoj celine. Kljub temu je EU odločena, da se bo pridružila bogatim državam, kot so ZDA, Avstralija, Kanada in Nova Zelandija, pri sistematičnem izvažanju usposobljenih in izobraženih oseb iz Afrike in Azije. Komisar Frattini je prejšnji mesec objavil, da bo EU za zagotovitev, da bo Evropa dobila „toliko priseljencev, kot jih potrebuje njeno gospodarstvo“, v naslednjih dvajsetih letih uvozila 20 milijonov kvalificiranih delavcev iz teh celin prek sistema modrih kart, ki bi bile podobne ameriškim zelenim kartam. Čeprav nam bo stalno zagotavljanje usposobljenih delavcev, ki bodo zapolnili prazna delovna mesta zaradi naše starajoče se delovne sile, koristilo, bo takšen beg možganov poguben za revne in nerazvite države v Afriki. Evropa sodeluje tudi pri razprodaji sredstev med revnimi v Afriki. Otroci so prihodnost naših držav, pa vendar so razvojni skladi EU običajno povezani s programi za nadzor rodnosti, ki so namenjeni zmanjševanju rojstev Afričanov. Zelena knjiga EU o demografskih spremembah jasno navaja, da brez rasti prebivalstva ne bo gospodarske rasti. Afrika je trenutno edina celina na svetu, kjer je stopnja rodnosti nad mejo za obnavljanje prebivalstva. Če bomo uresničevali naše razvojne cilje novega tisočletja in držali svoje obljube, bo Afrika v tem stoletju prevzela svetovno vodstvo."@sl20
"Fru talman! Utbildning är en bro mellan förtvivlan och hopp. Det är ett verktyg för dagligt liv i det moderna samhället. Det är en skyddande mur mot fattigdom och en byggsten för utveckling. På detta sätt har Kofi Annan beskrivit strategin i milleniemålen, som liknar målen i EU:s utvecklingsstrategi för Afrika. Utbildning anges som lika avgörande för kontinentens utveckling som handel. Trots detta är EU på väg att precis som rika nationer som Förenta staterna, Australien, Kanada och Nya Zeeland systematiskt exportera högutbildade personer från Afrika och Asien. Kommissionsledamot Franco Frattini tillkännagav förra månaden att EU under de kommande 20 åren, för att se till att Europa får ”de invandrare dess ekonomi behöver”, kommer att ta emot 20 miljoner högutbildade arbetstagare från dessa kontinenter genom systemet med blått kort som påminner om det amerikanska gröna kortet. Även om en jämn tillgång på högutbildade arbetstagare, som fyller de luckor vår åldrande arbetskraft lämnar, innebär fördelar för oss blir denna form av begåvningsflykt förödande för de fattiga och underutvecklade länderna i Afrika. Europeiska intressenter är även aktiva i försäljningen av lätt realiserbara tillgångar bland Afrikas fattiga. Trots att barnen är våra länders framtid binds EU:s utvecklingsfonder rutinmässigt i program för befolkningskontroll vars syfte är att eliminera framtida afrikaner. I EU:s grönbok om demokrati anges tydligt att det utan befolkningstillväxt inte kan bli någon ekonomisk tillväxt. Afrika är nu den enda kontinenten i världen vars födelsetal är högre än reproduktionsnivån. Om vi håller fast vid våra milleniemål och håller våra löften kommer Afrika under detta århundrande att bli världsledande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"IND/DEM vardu."14
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph