Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-347"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.40.3-347"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank the President-in-Office and the Commissioner for their intervention but also in particular our rapporteur, Ms Martens, for her work on this issue, because the reality is that we are dealing with a new partnership, a new arrangement between the European Union and Africa. I congratulate the Council for coming forward with the EU-Africa Summit in December and I would hope that the summit will not rest on whether or not one single person attends that summit. There is too much at stake with regard to the relationship between Europe and Africa to be determined by whether or not Robert Mugabe will be there. We all know and criticise the actions of Robert Mugabe in Zimbabwe. We all defend the rights of democratic institutions and democratic movements within Zimbabwe and we all call for the protection of those democratic rights, but that should not hinder the proper development and the proper work that must go on between the European Union and Africa as a whole. The issues with regard to governance, the issues with regard to development aid and, in particular, the issues with regard to free trade are vitally important for future developments of Africa. When we speak about development, the European Union is the largest donor of aid in the world. Ireland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world. But that should not be about giving aid to get something back. That should be about giving people the freedom to free themselves, to trade out of difficulties, to create education, health and infrastructure to ensure they will no longer rely on or be dependent on aid in the future. There are issues with regard to China’s involvement because China does not give the same credence to governance, lack of corruption, openness and transparency that Europe does. We should take cognisance of the influence that China has in that developing world. Thank you very much, Madam President, for your licence."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chtěl bych poděkovat úřadujícímu předsedovi Rady a panu komisaři za jejich vystoupení, zejména však zpravodajkyni paní Martensové za její práci v této oblasti, protože jde skutečně o nové partnerství, o novou dohodu mezi Evropskou unií a Afrikou. Blahopřeji Radě k tomu, že navrhla uskutečnit prosincový summit EU – Afrika, a přál bych si, aby tento summit neselhal na tom, zda přijede, nebo nepřijede jedna jediná osoba. Pokud jde o vztah mezi Evropou a Afrikou, ve hře je příliš mnoho na to, aby byl tento vztah vymezený tím, zda přijede, nebo nepřijede Robert Mugabe. Všichni známe a kritizujeme, co Robert Mugabe dělá v Zimbabwe. Všichni obhajujeme práva demokratických institucí a demokratických hnutí v Zimbabwe, a všichni vyzýváme k ochraně těchto demokratických práv, nemělo by to však bránit náležitému rozvoji a řádné spolupráci mezi Evropskou unií a Afrikou jako celkem, která musí pokračovat. Pro další rozvoj Afriky jsou rozhodující otázky týkající se správy věcí veřejných, otázky týkající se rozvojové pomoci, a zejména otázky týkající se volného obchodu. Pokud mluvíme o rozvoji, Evropská unie je největším poskytovatelem pomoci ve světě. Irsko, má země, je šestým největším poskytovatelem pomoci ve světě na obyvatele. Nemělo ba však jít o poskytování pomoci s cílem dostat něco zpět. Mělo by jít o poskytování svobody lidem, aby se osvobodili, aby se zbavili problémů, aby se vytvářely systémy vzdělávání, zdravotnictví a infrastruktury s cílem zabezpečit, aby se v budoucnosti už nikdy nespoléhali na pomoc, a aby na ní už nikdy nebyli závislí. Existují i otázky týkající se zainteresovanosti Číny, protože Čína nevěnuje stejný důraz správě věcí veřejných, neexistenci korupce, otevřenosti a transparentnosti jako Evropa. Měli bychom uznat vliv, jaký Čína v tomto rozvojovém světě má. Vážená paní předsedající, rád bych vyjádřil vděk za poskytnutý prostor."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke formanden for Rådet og kommissæren for deres intervention, men også især vores ordfører, fru Martens, for hendes arbejde på denne sag, for sandheden er, at vi har at gøre med et nyt partnerskab, et nyt arrangement mellem EU og Afrika. Jeg gratulerer Rådet for at melde sig på banen med topmødet mellem EU og Afrika i december, og jeg håber, at topmødet ikke vil afhænge af, hvorvidt en enkelt person deltager eller ej. Der er for meget på spil, hvad angår forholdet mellem Europa og Afrika, til, at det må blive afgjort af, om Robert Mugabe er til stede eller ikke. Vi kender alle til og er kritiske over for Robert Mugabes handlinger i Zimbabwe. Vi forsvarer alle demokratiske institutioners og bevægelsers rettigheder i Zimbabwe, og vi opfordrer alle til beskyttelse af disse demokratiske rettigheder, men det bør ikke være til hinder for den gode udvikling og det gode arbejde, der må fortsætte mellem EU og Afrika som et hele. Spørgsmålene vedrørende styreformer, spørgsmålene vedrørende udviklingshjælp og især spørgsmålene vedrørende frihandel har afgørende vigtighed for den fremtidige udvikling i Afrika. Når vi taler om udvikling, er EU verdens største bidragyder. Irland, mit land, er verdens sjettestørste bidragyder i forhold til indbyggertallet. Men det bør ikke handle om at yde hjælp for at få noget igen. Det bør handle om at give folk friheden til at frigøre sig selv, til at handle sig ud af vanskelighederne, til at skabe uddannelse, sundhed og infrastruktur for at sikre, at de ikke længere vil skulle modtage eller være afhængig af hjælp i fremtiden. Der er problemer i forhold til Kinas involvering, fordi Kina ikke i samme grad fæster lid til regeringsførelse, fravær af korruption, åbenhed og gennemsigtighed, som Europa gør. Vi bør bemærke os den indflydelse, Kina har i udviklingslandene."@da2
". Frau Präsidentin! Ich möchte dem Herrn Ratspräsidenten und dem Herrn Kommissar für ihre Äußerungen danken, ganz besonders aber auch unserer Berichterstatterin, Frau Martens, für ihre Arbeit an diesem Thema, denn es ist in der Tat so, dass wir es mit einer neuen Partnerschaft zu tun haben, mit einer neuen Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und Afrika. Ich beglückwünsche den Rat zu seinem Vorschlag, den EU-Afrika-Gipfel im Dezember abzuhalten, und ich hoffe, dass dieser Gipfel nicht von der Teilnahme einer einzelnen Person abhängt. Für die Beziehungen zwischen Europa und Afrika steht zuviel auf dem Spiel, als dass sie durch Robert Mugabes An- oder Abwesenheit bei dem Gipfel bestimmt werden dürften. Wir alle kennen und kritisieren die Taten Robert Mugabes in Simbabwe. Wir alle verteidigen die Rechte demokratischer Einrichtungen und Bewegungen in Simbabwe, und wir alle fordern zum Schutz dieser demokratischen Rechte auf, aber das sollte die eigentliche Entwicklung und die eigentliche Arbeit, die zwischen der Europäischen Union und dem gesamten Afrika stattfinden muss, nicht behindern. Die Fragen bezüglich Governance, Entwicklungshilfe und insbesondere bezüglich des freien Handels sind für die zukünftige Entwicklung Afrikas äußerst wichtig. Was die Entwicklung betrifft, so leistet die Europäische Union weltweit die größte Entwicklungshilfe. Mein Heimatland Irland steht, gemessen an Spenden pro Kopf, an sechster Stelle der weltweiten Geberländer. Dabei sollte es jedoch nicht darum gehen, Hilfe zu leisten und eine Gegenleistung zu erwarten. Vielmehr sollte es darum gehen, Menschen die Freiheit zu geben, sich selbst zu befreien und Handel zu betreiben, um so ihre persönliche Situation zu verbessern. Es sollte darum gehen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie eine Infrastruktur zu schaffen, die sicherstellen, dass diese Menschen zukünftig nicht mehr auf Hilfe angewiesen sein werden. Chinas Mitwirkung sollte berücksichtigt werden, da Themen wie Governance, Korruptionsbekämpfung, Offenheit und Transparenz in China nicht die gleiche Bedeutung beigemessen wird wie in Europa. Wir sollten den Einfluss zur Kenntnis nehmen, den China in dieser sich entwickelnden Welt ausübt. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre Erlaubnis."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα και τον Επίτροπο για την παρέμβασή τους αλλά και ιδιαίτερα την εισηγήτριά μας, κ. Martens, για την εργασία της όσον αφορά αυτό το ζήτημα, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια νέα εταιρική σχέση, μια νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής. Συγχαίρω το Συμβούλιο που πρότεινε τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου και ελπίζω η σύνοδος κορυφής να μη βασιστεί στο εάν θα συμμετέχει ή όχι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτή. Διακυβεύονται τόσα πολλά όσον αφορά τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής για να καθοριστεί από το εάν ο Robert Mugabe θα είναι εκεί. Γνωρίζουμε όλοι και επικρίνουμε τις ενέργειες του Robert Mugabe στη Ζιμπάμπουε. Υπερασπιζόμαστε όλοι τα δικαιώματα των δημοκρατικών θεσμών και των δημοκρατικών κινημάτων στη Ζιμπάμπουε και ζητούμε όλοι την προστασία αυτών των δημοκρατικών δικαιωμάτων, αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη σωστή ανάπτυξη και τη σωστή δουλειά που πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής συνολικά. Τα ζητήματα όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα ζητήματα όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και, κυρίως, τα ζητήματα όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο, είναι εξαιρετικής σημασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις στην Αφρική. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρητή στον κόσμο. Η Ιρλανδία, η χώρα μου, αποτελεί τον έκτο κατά κεφαλήν μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας στον κόσμο. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει παροχή βοήθειας με ανταλλάγματα. Θα πρέπει να σημαίνει παροχή ελευθερίας στους ανθρώπους να απελευθερωθούν, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, να δημιουργήσουν εκπαίδευση, υγεία και υποδομές για να διασφαλίσουν ότι δεν θα βασίζονται ή θα εξαρτώνται από τη βοήθεια στο μέλλον. Υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την εμπλοκή της Κίνας γιατί η Κίνα δεν αποδίδει την ίδια σημασία στη διακυβέρνηση, την απουσία διαφθοράς, τον ανοιχτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ευρώπης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την επιρροή που η Κίνα ασκεί σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την άδειά σας."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio y al Comisario por su intervención, pero sobre todo también a nuestra ponente, señora Martens, por su trabajo sobre esta cuestión, porque lo cierto es que estamos considerando una nueva asociación, un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y África. Felicito al Consejo por proponer que se celebre una Cumbre UE-África en diciembre y espero que ésta no dependa de que una sola persona acuda o no a la misma. Hay mucho en juego en la relación entre Europa y África como para que dependa de si Robert Mugabe acude o no a la cumbre. Todos conocemos y criticamos las acciones de Robert Mugabe en Zimbabwe. Todos defendemos los derechos de las instituciones democráticas y de los movimientos democráticos dentro de Zimbabwe y todos pedimos la protección de esos derechos democráticos, pero eso no debe obstaculizar el desarrollo ni el trabajo que tienen que realizar conjuntamente la Unión Europea y África. Las cuestiones relacionadas con la gobernanza, la ayuda al desarrollo y, sobre todo, el libre comercio, tienen una importancia vital para el futuro desarrollo de África. Si hablamos de desarrollo, la Unión Europea es el principal donante de ayuda en el mundo. Irlanda, mi país, es por habitante el sexto mayor donante de ayuda en el mundo. Pero la ayuda no debe concederse pensando en conseguir algo a cambio, sino pensando en ofrecer a los ciudadanos la libertad para liberarse a sí mismos, resolver las dificultades, disponer de una educación, una salud y unas infraestructuras que les permitan dejar de depender de ayudas en el futuro. China plantea algunos problemas, porque no valora igual que Europa la gobernanza, la lucha contra la corrupción, la apertura y la transparencia. Tenemos que reconocer la influencia que tiene China en el mundo en desarrollo. Muchas gracias, señora Presidenta, por su permiso."@es21
"Lugupeetud juhataja, tänan presidenti ja volinikku sõnavõttude eest, aga eelkõige meie raportööri Maria Martensit töö eest kõnealusel teemal. Tõsi on, et tegeleme uue partnerlusega, uue Euroopa Liidu ja Aafrika vahelise kokkuleppega. Tervitan nõukogu detsembris korraldatava ELi-Aafrika tippkohtumise eest ja avaldan lootust, et tippkohtumine ei sõltu sellest, kas üks isik seal osaleb või mitte. Euroopa ja Aafrika suhetes on liiga palju kaalul, et määravaks osutuks, kas Robert Mugabe tippkohtumisel osaleb või mitte. Me kõik teame ja kritiseerime Robert Mugabe tegevust Zimbabwes. Me kõik kaitseme demokraatlike institutsioonide ja liikumiste õigusi Zimbabwes ja kutsume üles neid õigusi kaitsma, aga see ei tohiks takistada edasiliikumist ja tööd, mis peab jätkuma Euroopa Liidu ja kogu Aafrika vahel. Küsimused, mis hõlmavad valitsemistavasid, arenguabi ja eelkõige vabakaubandust, on väga olulised Aafrika edasise arengu jaoks. Kui rääkida arenguabist, siis Euroopa Liit on maailmas kõige suurem abiandja. Minu enda kodumaa Iirimaa on elaniku kohta järjestuselt kuues abiandja maailmas. Aga asi ei peaks olema andmises, et midagi vastu saada. Asi peaks olema anda inimestele võimalus vabaks saada, raskustest üle saada, rajada haridus- ja tervishoiusüsteemid ning infrastruktuur, eesmärgiga tagada, et nad tulevikus enam ei loodaks abile või oleks sellest sõltuvad. Küsimused tekivad Hiina suhtes, kuna Hiina ei omista samasugust tähtsust valitsemistavadele, korruptsiooni kaotamisele, avatusele ja läbipaistvusele kui Euroopa. Peaksime võtma arvesse mõju, mis Hiinal on arengumaades. Austatud juhataja, tänan teid, et lubasite mul lõpuni rääkida."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa ja komission jäsentä heidän puheenvuoroistaan, sekä etenkin esittelijäämme Maria Martensia hänen tämän kysymyksen parissa tekemästä työstään, sillä kyseessä on todellakin uudenlainen kumppanuus, uusi Euroopan unionin ja Afrikan välinen sopimus. Onnittelen neuvostoa sen antamasta panoksesta EU:n ja Afrikan joulukuisen huippukokouksen järjestämiseksi, ja toivoisin, ettei kokouksen onnistuminen riipu siitä, osallistuuko tietty yksittäinen henkilö siihen. Liian paljon on pelissä Euroopan ja Afrikan suhteen kannalta, eivätkä tulokset voi määräytyä ainoastaan siltä pohjalta, osallistuuko Robert Mugabe kokoukseen vaiko ei. Me kaikki tiedämme Robert Mugaben toimista Zimbabwessa ja suhtaudumme niihin kriittisesti. Me kaikki puollamme Zimbabwen demokraattisten instituutioiden ja kansanliikkeiden oikeuksia ja vaadimme suojaamaan näitä demokraattisia oikeuksia, mutta tämä ei saisi estää sitä kehitystä ja työtä, jota on tehtävä Euroopan ja unionin ja koko Afrikan välillä. Hallintotapaa, kehitysapua ja etenkin vapaakauppaa koskevat kysymykset ovat ensiarvoisen tärkeitä Afrikan tulevalle kehitykselle. Kehitysyhteistyöstä puheen ollen, Euroopan unioni on maailman suurin avunantaja. Kotimaani Irlanti on asukasmääräänsä suhteutettuna maailman kuudenneksi suurin avunantaja. Avun antamisen tarkoituksena ei kuitenkaan tulisi olla vastineen saaminen. Sen sijaan olisi pyrittävä antamaan ihmisille mahdollisuus vapauttaa itsensä, selviytyä vaikeuksista kaupankäynnin avulla sekä luoda koulutus- ja terveydenhoitojärjestelmät ja infrastruktuurit sen varmistamiseksi, etteivät he ole tulevaisuudessa enää riippuvaisia avusta. Kiinan osallistuminen kehitykseen herättää kysymyksiä, sillä se ei kiinnitä Euroopan lailla huomiota hyvään hallintotapaan, korruption poistamiseen ja avoimuuteen. Meidän on tarpeen tiedostaa Kiinan vaikutusvalta kehittyvässä maailmassa. Arvoisa puhemies, kiitän teitä kärsivällisyydestänne."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à remercier le président en exercice et le commissaire pour leur intervention mais surtout notre rapporteur, M Martens, pour le travail accompli sur cette question car, en réalité, nous avons affaire à un nouveau partenariat, un nouvel arrangement entre l'Union européenne et l'Afrique. Je félicite le Conseil d'avoir suggéré la tenue du sommet UE-Afrique en décembre. J'espère que la réussite de ce sommet ne dépendra pas de la présence ou non d'une seule personne. Pour ce qui est des relations entre l'Europe et l'Afrique, il y a trop en jeu pour que tout soit déterminé par la présence ou l'absence de Robert Mugabe au sommet. Tous, nous connaissons et critiquons les actes de cette personne au Zimbabwe. Nous défendons tous les droits des institutions démocratiques et des mouvements démocratiques au Zimbabwe, et nous appelons tous à la protection de ces droits. Cette position ne devrait cependant pas entraver le développement des relations et le travail qui doivent se poursuivre entre l'Union européenne et l'Afrique dans son ensemble. Les questions relatives à la gouvernance, à l'aide au développement et, en particulier, au libre-échange revêtent une importance cruciale pour l'évolution de l'Afrique. Quand nous parlons de développement, il faut savoir que l'Union européenne est le plus grand bailleur de fonds du monde. L'Irlande, mon pays, est par habitant le sixième donateur d'aide au monde. Il ne s'agit cependant pas de donner de l'aide pour recevoir quelque chose en retour. Il s'agit de donner à des personnes la liberté de se libérer elles-mêmes, de résoudre leurs difficultés par le commerce, de créer des services éducatifs et sanitaires ainsi que des infrastructures pour veiller à ce que, à l'avenir, elles ne dépendent plus de l'aide internationale. D'autres questions concernent l'implication de la Chine car ce pays ne croit pas de la même façon que l'Europe aux concepts de gouvernance, d'absence de corruption, d'ouverture et de transparence. Nous devrions nous rendre compte de l'influence exercée par la Chine dans ce monde en développement. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir permis de m'exprimer."@fr8
"Elnök asszony, szeretném megköszönni a Tanács soros elnöke és a biztos úr felszólalását, de előadónk, Martens asszony munkáját, mivel valójában egy az Európai Unió és Afrika közötti új partnerséggel, egy új megállapodással foglalkozunk. Gratulálok a Tanácsnak a decemberi EU-Afrika csúcstalálkozó kezdeményezéséhez, és remélem, hogy a csúcstalálkozó nem azon múlik majd, hogy egy személy részt vesz-e. Túl nagy a tét az Európa és Afrika közötti kapcsolatot illetően ahhoz, hogy Robert Mugabe jelenléte vagy hiánya meghatározó legyen. Mindannyian ismerjük és kritikával illetjük Robert Mugabe tetteit Zimbabwében. Mindannyian védelmünkbe vesszük a zimbabwei demokratikus intézmények és mozgalmas jogait, és felszólítunk e demokratikus jogok védelmére, azonban ez nem gátolhatja a megfelelő fejlődést és munkát, melynek az Európai Unió és Afrika egésze között kell végbemennie. A kormányzásra, a fejlesztési segélyre és főként a szabad kereskedelemre vonatkozó kérdések életbevágóan fontosak Afrika jövőbeli fejlődése szempontjából. A fejlesztés terén az Európai Unió a legnagyobb donor a világon. Az én országom, Írország az egy főre eső érték alapján a hatodik legnagyobb donor a világon. A segélynek azonban nem arról kell szólnia, hogy mit kapunk cserébe. Arról kell szólnia, hogy az embereknek szabadságot adunk, hogy felszabadítsák magukat, hogy kereskedelemmel oldják meg a nehézségeket, hogy oktatást, egészségügyet és infrastruktúrát építsenek ki, hogy ezáltal biztosítsák, hogy a jövőben többé ne kelljen segélyre támaszkodniuk, ne függjenek tőle. Kína szerepvállalásával is kell foglalkozni, mivel Kína nem hisz úgy a kormányzásban, a korrupciótól való mentességben, a nyitottságban és átláthatóságban, mint Európa. Tudomásul kell vennünk Kína befolyását a fejlődő világban. Köszönöm a szót, elnök asszony."@hu11
". Signora Presidente, desidero ringraziare il Presidente in carica e il Commissario per il loro intervento, ma soprattutto la nostra relatrice, l’onorevole Martens, per il suo lavoro relativo alla questione, poiché la realtà è che ci stiamo occupando di un nuovo partenariato, una nuova intesa tra Unione europea e Africa. Mi congratulo con il Consiglio per essersi esposto con il Vertice UE-Africa di dicembre e mi auguro che non si basi sul fatto che una persona partecipi o meno al vertice. C’è troppo in ballo da decidere per quanto riguarda le relazioni tra Europa e Africa per chiedersi se Robert Mugabe sarà presente o meno. Tutti conosciamo e critichiamo le azioni di Robert Mugabe in Zimbabwe. Tutti difendiamo i diritti delle istituzioni e dei movimenti democratici in questo paese ed esigiamo la tutela di tali diritti di democrazia, ma ciò non dovrebbe ostacolare lo sviluppo e il lavoro appropriato che deve proseguire tra l’Unione europea e l’Africa nel loro complesso. Le questioni riguardanti aiuti allo sviluppo e, in particolare, il libero scambio sono estremamente importanti per gli sviluppi dell’Africa. Quando parliamo di sviluppo, l’Unione europea è il maggior donatore di aiuti del mondo. L’Irlanda, il mio paese, è il sesto maggior donatore di aiuti del mondo. Tuttavia, non si dovrebbe trattare di offrire aiuti per ottenere qualcosa in cambio, ma di concedere alle persone la libertà di essere indipendente, di commerciare senza difficoltà, di creare infrastrutture in materia di istruzione e salute al fine di garantire che non contino o non siano più dipendenti dagli aiuti in futuro. Esistono problemi relativi al coinvolgimento della Cina poiché questo paese non attribuisce lo stesso valore a assenza di corruzione, apertura e trasparenza dell’Europa. Dovremmo renderci conto dell’influenza che la Cina possiede in questo mondo in via di sviluppo. Signora Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti einančiajam pirmininko pareigas ir Komisijos nariui už jų pasisakymus, bet labiausiai – mūsų pranešėjai M. Martens už jos darbą šiuo klausimu, nes tikrovė yra ta, kad mes susiduriame su nauja partneryste, nauju susitarimu tarp Europos Sąjungos ir Afrikos. Aš sveikinu Tarybą dėl rengiamo ES ir Afrikos suvažiavimo gruodžio mėn. ir tikiuosi, kad šis suvažiavimas nepriklausys nuo to, ar jame dalyvaus vienas tam tikras asmuo. Ant kortos yra pastatyta pernelyg daug, kalbant apie santykius tarp Europos ir Afrikos, kad būtų svarstoma, ar Robert Mugabe dalyvaus, ar ne. Mes visi žinome ir kritikuojame Roberto Mugabe veiksmus Zimbabvėje. Mes visi giname demokratinių institucijų ir demokratinių judėjimų Zimbabvėje teises ir raginame ginti šias demokratines teises, tačiau tai neturi sutrukdyti tinkamam vystymuisi ir tinkamam darbui, kuris turi vykti tarp Europos Sąjungos ir visos Afrikos. Valdymo klausimai, vystymosi pagalbos klausimai ir ypač laisvos prekybos klausimai yra gyvybiškai svarbūs Afrikos vystymuisi ateityje. Kalbant apie vystymąsi, Europos Sąjunga yra didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje. Airija, mano šalis, pagal vienam gyventojui tenkančią paramos sumą užima šeštą vietą pasaulyje. Bet kalba ne apie tai, kad parama teikiama tam, kad būtų atsilyginta. Kalbame apie tai, kad turime suteikti žmonėms laisvę išlaisvinti save, išmainyti sunkumus, sukurti švietimą, sveikatos priežiūrą ir infrastruktūrą tam, kad ateityje jie nepriklausytų nuo pagalbos. Lieka dar klausimai dėl Kinijos suinteresuotumo, nes Kinija nesuteikia tokio pasitikėjimo valdymu, korupcijos nebuvimu, atvirumu ir skaidrumu kaip kad Europa. Mes privalome turėti omenyje Kinijos įtaką tame besivystančiame pasaulyje. Gerb. pirmininke, labai dėkoju už suteiktą leidimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es gribētu pateikties Padomes priekšsēdētājam un komisāram par viņu teikto, bet īpaši pateikties mūsu referentei kundzei, par ieguldīto darbu šajā jautājumā, jo realitāte ir tāda, ka mēs runājam par jaunu partnerību, par jaunu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfriku. Es apsveicu Padomi par ES un Āfrikas sammita rīkošanu decembrī, un es ceru, ka šajā sammitā galvenais nebūs tas, cik cilvēku tajā piedalīsies. Uz spēles ir likts pārāk daudz saistībā ar Eiropas un Āfrikas attiecībām, kuras noteiks tas, vai būs vai nebūs klāt. Mēs visi zinām un kritizējam rīcību Zimbabvē. Mēs visi aizstāvam demokrātisku iestāžu tiesības un demokrātiskas kustības Zimbabvē, un mēs visi prasām šo demokrātisko tiesību aizstāvību, bet tam nevajadzētu kavēt īsto attīstību un sadarbību, kam jāturpinās starp Eiropas Savienību un Āfriku kopumā. Problēmas saistībā ar pārvaldību, problēmas saistībā ar atbalstu attīstībai un it īpaši problēmas saistībā ar brīvo tirdzniecību ir ļoti būtiskas turpmākajai Āfrikas attīstībai. Runājot par attīstību, Eiropas Savienība ir lielākā atbalsta sniedzēja pasaulē. Īrija, mana valsts ir sestā lielākā atbalsta sniedzēja pasaulē. Bet atbalstu nedrīkst sniegt, kaut ko gaidot atpakaļ. Te runa ir par to, ka cilvēkiem tiek piešķirta brīvība atbrīvot pašiem sevi, izkulties no grūtībām, izveidot izglītības, veselības un infrastruktūras sistēmas, lai nodrošinātu to, ka cilvēki vairs nepaļaujas un nav atkarīgi no atbalsta nākotnē. Problēmas ir ar Ķīnas iesaistīšanos, jo Ķīna nepiešķir tik lielu uzmanību pārvaldībai, korupcijas izskaušanai, atvērtībai un pārredzamībai, kā to dara Eiropa. Mums vajadzētu ņemt vērā Ķīnas ietekmi tajā pasaules daļā, kas attīstās. Priekšsēdētājas kundze, liels paldies par atļauju izteikties."@lv13
"Madam President, I would like to thank the President-in-Office and the Commissioner for their intervention but also in particular our rapporteur, Ms Martens, for her work on this issue, because the reality is that we are dealing with a new partnership, a new arrangement between the European Union and Africa. I congratulate the Council for coming forward with the EU-Africa Summit in December and I would hope that the summit will not rest on whether or not one single person attends that summit. There is too much at stake with regard to the relationship between Europe and Africa to be determined by whether or not Robert Mugabe will be there. We all know and criticise the actions of Robert Mugabe in Zimbabwe. We all defend the rights of democratic institutions and democratic movements within Zimbabwe and we all call for the protection of those democratic rights, but that should not hinder the proper development and the proper work that must go on between the European Union and Africa as a whole. The issues with regard to governance, the issues with regard to development aid and, in particular, the issues with regard to free trade are vitally important for future developments of Africa. When we speak about development, the European Union is the largest donor of aid in the world. Ireland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world. But that should not be about giving aid to get something back. That should be about giving people the freedom to free themselves, to trade out of difficulties, to create education, health and infrastructure to ensure they will no longer rely on or be dependent on aid in the future. There are issues with regard to China’s involvement because China does not give the same credence to governance, lack of corruption, openness and transparency that Europe does. We should take cognisance of the influence that China has in that developing world. Thank you very much, Madam President, for your licence."@mt15
". Voorzitter, ik wil de fungerend Voorzitter en de commissaris bedanken voor hun bijdrage, maar ook in het bijzonder onze rapporteur, mevrouw Martens, voor haar werk ten aanzien van dit onderwerp, want in werkelijkheid hebben we te maken met een nieuw partnerschap, een nieuwe samenwerking tussen de Europese Unie en Afrika. Ik complimenteer de Raad met de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van de EU-Afrikatop in december en ik spreek de hoop uit dat de top niet zal afhangen van de vraag of één bepaalde persoon al dan niet deelneemt aan die top. In de betrekkingen tussen Europa en Afrika staat te veel op het spel en dat mag niet afhangen van de aanwezigheid dan wel afwezigheid van Robert Mugabe. De acties van Robert Mugabe zijn ons allen welbekend en we hebben er allemaal kritiek op. We steunen allemaal de rechten van de democratische instellingen en de democratische bewegingen in Zimbabwe en we doen allemaal een oproep deze rechten te verdedigen, maar dat mag de ontwikkeling en het werk dat nodig is en doorgang moet hebben tussen de Europese Unie en Afrika als geheel niet in de weg staan. De kwesties die spelen ten aanzien van goed bestuur, ontwikkelingshulp en in het bijzonder de vrije handel zijn van vitaal belang voor de toekomstige ontwikkelingen in Afrika. Wat ontwikkelingshulp betreft is de Europese Unie de grootste hulpgever ter wereld. Ierland, mijn eigen land, staat op de zesde plaats in de wereld als het gaat om het bedrag aan ontwikkelingshulp per hoofd van de bevolking. Maar het moet niet een vorm van geven zijn waar we iets voor terug verwachten. Waar het om moet gaan, is dat we mensen de vrijheid geven om zichzelf te bevrijden, problemen aan te pakken, en aan onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur te werken, zodat ze in de toekomst niet langer afhankelijk zullen zijn van hulp. Er leven vragen ten aanzien van de betrokkenheid van China, omdat China niet hetzelfde belang hecht aan goed bestuur, corruptiebestrijding, openheid en transparantie als Europa. We moeten de invloed die China in die ontwikkelingslanden heeft, goed in de gaten houden. Voorzitter, bedankt voor deze spreektijd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować panu urzędującemu przewodniczącemu i panu komisarzowi za ich wystąpienia, ale także przede wszystkim sprawozdawczyni, pani Martens, za jej pracę w tej dziedzinie, ponieważ w rzeczywistości mamy do czynienia z nowym partnerstwem, nowym układem między Unią Europejską i Afryką. Gratuluję Radzie zaproponowania szczytu UE-Afryka w grudniu i mam nadzieję, że szczyt nie będzie zależał od tego, czy będzie w nim brała udział jedna osoba. Stawka jest za wysoka i stosunki między Europą i Afryką nie mogą być określane w zależności od tego, czy Robert Mugabe tam będzie, czy nie. Wszyscy znamy działania Roberta Mugabe w Zimbabwe i sprzeciwiamy się im. Wszyscy bronimy praw instytucji demokratycznych i ruchów demokratycznych w Zimbabwe i wszyscy wzywamy do ochrony tych praw demokratycznych, ale nie powinno być to przeszkodą dla właściwego rozwoju i właściwej pracy, która musi być kontynuowana między Unią Europejską i całą Afryką. Kwestie odnoszące się do sprawowania rządów, kwestie odnoszące się do pomocy rozwojowej i zwłaszcza kwestie odnoszące się do wolnego handlu są ogromnie ważne dla przyszłego rozwoju Afryki. Jeśli mówimy o rozwoju, Unia Europejska jest największym dawcą pomocy na świecie. Irlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie. Ale nie powinno to polegać na udzielaniu pomocy, aby otrzymać coś w zamian. Powinno polegać na daniu ludziom wolności do uwolnienia się, do pokonania trudności, do stworzenia możliwości edukacji, ochrony zdrowia i infrastruktury, aby dopilnować, że nigdy już nie będą zależni od pomocy. Istnieją sprawy związane z działaniem Chin, ponieważ Chiny nie przykładają takiej samej wagi do sprawowania rządów, braku korupcji, otwartości i przejrzystości jak Europa. Powinniśmy zwrócić uwagę na wpływ, jaki w rozwijającym się świecie mają Chiny. Dziękuję bardzo za pozwolenie, pani przewodnicząca."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Presidente em exercício e ao Senhor Comissário as suas intervenções e também, em especial, à nossa relatora, a senhora deputada Maria Martens, o seu trabalho sobre este tema, porque na realidade estamos a falar de uma nova parceria, um novo acordo entre a União Europeia e África. Felicito o Conselho pela iniciativa da Cimeira UE-África que terá lugar em Dezembro e espero que a cimeira não seja dominada pelo facto de uma determinada pessoa estar ou não presente. Há demasiado em jogo no que diz respeito à relação entre a Europa e África para permitirmos que o tema da presença ou ausência de Robert Mugabe seja dominante. Todos conhecemos e criticamos as acções de Robert Mugabe no Zimbabué. Todos defendemos os direitos das instituições democráticas e dos movimentos democráticos no Zimbabué e todos apelamos à protecção desses direitos democráticos, mas tal não deve prejudicar os desenvolvimentos e os trabalhos adequados que devem ter lugar entre a União Europeia e África no seu todo. As questões relacionadas com a governação, com a ajuda ao desenvolvimento e, em especial, com o comércio livre são de extrema importância para o desenvolvimento futuro em África. No que respeita ao desenvolvimento, a União Europeia é o maior doador de ajuda do mundo. O meu próprio país, a Irlanda, é o sexto maior doador do mundo. Contudo, não devemos conceder essa ajuda com o objectivo de receber algo de volta. Devemos dar liberdade às pessoas para se libertarem a si próprias, para se livrarem de dificuldades, para criarem educação, saúde e infra-estruturas, de modo a assegurar que no futuro não necessitem nem sejam dependentes de ajuda. Existem algumas questões controversas no que respeita ao envolvimento da China, pois este país não atribui a mesma importância que a Europa à governação, ausência de corrupção, abertura e transparência. Devemos estar conscientes da influência que a China tem no mundo em desenvolvimento. Senhora Presidente, muito obrigado por me ter concedido a palavra."@pt17
"Madam President, I would like to thank the President-in-Office and the Commissioner for their intervention but also in particular our rapporteur, Ms Martens, for her work on this issue, because the reality is that we are dealing with a new partnership, a new arrangement between the European Union and Africa. I congratulate the Council for coming forward with the EU-Africa Summit in December and I would hope that the summit will not rest on whether or not one single person attends that summit. There is too much at stake with regard to the relationship between Europe and Africa to be determined by whether or not Robert Mugabe will be there. We all know and criticise the actions of Robert Mugabe in Zimbabwe. We all defend the rights of democratic institutions and democratic movements within Zimbabwe and we all call for the protection of those democratic rights, but that should not hinder the proper development and the proper work that must go on between the European Union and Africa as a whole. The issues with regard to governance, the issues with regard to development aid and, in particular, the issues with regard to free trade are vitally important for future developments of Africa. When we speak about development, the European Union is the largest donor of aid in the world. Ireland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world. But that should not be about giving aid to get something back. That should be about giving people the freedom to free themselves, to trade out of difficulties, to create education, health and infrastructure to ensure they will no longer rely on or be dependent on aid in the future. There are issues with regard to China’s involvement because China does not give the same credence to governance, lack of corruption, openness and transparency that Europe does. We should take cognisance of the influence that China has in that developing world. Thank you very much, Madam President, for your licence."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval úradujúcemu predsedovi a pánovi komisárovi za ich vystúpenia, najmä však spravodajkyni, pani Martensovej, za jej prácu v tejto oblasti, pretože ide naozaj o nové partnerstvo, o novú dohodu medzi Európskou úniou a Afrikou. Blahoželám Rade k tomu, že navrhla samit EÚ – Afrika v decembri, a prial by som si, aby tento samit nezlyhal na tom, či príde alebo nepríde nejaká osoba. Pokiaľ ide o vzťah medzi Európou a Afrikou, v hre je príliš veľa na to, aby bol tento vzťah vymedzený tým, či príde alebo nepríde Robert Mugabe. Všetci poznáme a kritizujeme akcie Roberta Mugabeho v Zimbabwe. Všetci obhajujeme práva demokratických inštitúcií a demokratických hnutí v Zimbabwe, a všetci vyzývame na ochranu týchto demokratických práv, nemalo by to však brániť náležitému rozvoju a zodpovedajúcej spolupráci medzi Európskou úniou a Afrikou ako celkom, ktorá musí pokračovať. Na ďalší rozvoj Afriky sú kľúčové otázky týkajúce sa správy vecí verejných, otázky týkajúce sa rozvojovej pomoci, a najmä otázky týkajúce sa voľného obchodu. Ak hovoríme o rozvoji, Európska únia je najväčším poskytovateľom pomoci vo svete. Írsko, moja krajina, je šiestym najväčším poskytovateľom pomoci vo svete na obyvateľa. Nemalo ba však ísť o poskytovanie pomoci s cieľom dostať niečo späť. Malo by ísť o poskytovanie slobody ľuďom, aby sa oslobodili, aby sa zbavili problémov, aby sa vytvárali systémy vzdelávania, zdravotníctva a infraštruktúry s cieľom zabezpečiť, aby sa v budúcnosti už nikdy nespoliehali na pomoc, a aby od nej už nikdy neboli závislí. Existujú aj otázky týkajúce sa zainteresovanosti Číny, pretože Čína nepripisuje rovnakú dôveryhodnosť správe vecí verejných, neexistencii korupcie, otvorenosti a transparentnosti, ako Európa. Mali by sme uznať vplyv, ktorý má Čína v tomto rozvojovom svete. Vážená pani predsedajúca, rád by som vyjadril svoju vďaku za poskytnutý priestor."@sk19
". – Gospa predsednica, predsedujočemu in komisarju se zahvaljujem za posredovanje, še zlasti pa naši poročevalki, gospe Martens, za njeno prizadevanje v zvezi s tem vprašanjem, ker se dejansko ukvarjamo z novim partnerstvom, z novo ureditvijo med Evropsko unijo in Afriko. Svetu čestitam, da je predlagal vrh EU-Afrika v decembru, in upam, da ta vrh ne bo odvisen od tega, ali se ga bo udeležila določena oseba. Kar zadeva odnose med Evropo in Afriko, je stanje preveč tvegano, da bi lahko bilo odvisno od tega, ali bo prisoten Robert Mugabe. Vsi poznamo in kritiziramo dejanja Roberta Mugabeja v Zimbabveju. Vsi zagovarjamo pravice demokratičnih institucij in demokratičnih gibanj v Zimbabveju ter pozivamo k zaščiti teh demokratičnih pravic, vendar to ne sme ovirati ustreznega razvoja in sodelovanja, ki mora potekati med Evropsko unijo in celotno Afriko. Vprašanja v zvezi z upravljanjem, razvojno pomočjo in zlasti prosto trgovino so bistvena za prihodnji razvoj Afrike. Kar zadeva razvoj, je Evropska unija največja donatorka pomoči na svetu. Moja država Irska je šesta največja donatorka pomoči na prebivalca. Vendar se za zagotavljanje pomoči ne sme pričakovati povračila. Smisel pomoči mora biti, da se ljudem omogoči svoboda, da se odpravijo težave, da se oblikujejo izobraževanje, zdravstvo in infrastruktura, kar bi ljudem omogočilo, da v prihodnosti ne bi bili več odvisni od pomoči. Težave se pojavljajo v zvezi s prisotnostjo Kitajske, ker Kitajska upravljanju, odsotnosti korupcije, odprtosti in preglednosti ne namenja toliko pozornosti kot Evropa. Zavedati se moramo vpliva, ki ga ima Kitajska na države v razvoju. Gospa predsednica, najlepša hvala za vaše dovoljenje."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka rådets ordförande och ledamoten av kommissionen för deras inlägg, men framför allt vår föredragande, Maria Martens, för hennes arbete i den här frågan, eftersom vi hanterar ett nytt partnerskap, ett nytt avtal mellan EU och Afrika. Jag gratulerar rådet till att ha gått vidare med toppmötet mellan EU och Afrika i december och jag hoppas att toppmötet inte kommer att avgöras av huruvida en viss person deltar där. För mycket står på spel när det gäller relationen mellan Europa och Afrika för att toppmötet ska avgöras av om Robert Mugabe deltar eller inte. Vi känner alla till och kritiserar Robert Mugabes agerande i Zimbabwe. Vi försvarar alla de demokratiska institutionernas och rörelsernas rättigheter inom Zimbabwe och vi kräver att dessa demokratiska rättigheter skyddas, men detta bör inte stå i vägen för den utveckling och det arbete som måste ske mellan Europeiska unionen och Afrika som helhet. Frågorna som rör förvaltning, utvecklingsbistånd och framför allt frihandel är ytterst viktiga för Afrikas framtida utveckling. På tal om utveckling är Europeiska unionen den största biståndsgivaren i världen. Irland, mitt eget land, är per capita den sjätte största biståndsgivaren i världen. Men det bör inte handla om att ge bistånd för att få något tillbaka. Det bör handla om att ge människor friheten att frigöra sig själva, att med hjälp av handel ta sig ur svårigheter, att skapa utbildning, hälsa och infrastruktur för att se till att de inte längre behöver vara beroende av bistånd i framtiden. Kinas engagemang är problematiskt eftersom Kina inte sätter samma tilltro till förvaltning, brist på korruption, öppenhet och insyn som Europa gör. Vi bör lägga märke till det inflytande som Kina har i utvecklingsvärlden. Tack så mycket, fru talman, för ert tillstånd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph