Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-345"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.40.3-345"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le Commissaire, les socialistes ont toujours soutenu avec force le principe de l'appropriation des stratégies de développement par les populations concernées, pour que leurs priorités soient réellement prises en compte. Dans ce rapport, nous avons donc naturellement beaucoup insisté sur la participation des parlements nationaux et de la société civile à la nouvelle stratégie Europe-Afrique. Dans la phase actuelle de préparation de cette nouvelle stratégie, qui veut ouvrir un champ nouveau de partenariat, cette participation a très largement fait défaut. Il est essentiel et urgent de redresser le tir. On peut, à cet égard, se féliciter de l'heureuse initiative de la présidence portugaise d'avoir invité, au Sommet de décembre à Lisbonne, des délégations des parlements d'Europe et du Parlement panafricain. Espérons que ce geste ne soit pas uniquement symbolique. Nous avons également rappelé avec insistance - et Mme Martens l'a évoqué il y a un instant - qu'il doit exister une véritable cohérence entre les différentes politiques européennes. Cela implique que les mesures prises dans le cadre de nos politiques menées en matière de commerce, d'agriculture, de pêche ou d'immigration, notamment, doivent être particulièrement attentives à leurs répercussions sur le développement des pays du sud et de l'Afrique en particulier. Nous avons par ailleurs rappelé que l'Union européenne avait promis de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et lutter le plus efficacement possible contre la pauvreté. Dans cette perspective, nous demandons que la nouvelle stratégie Europe-Afrique rappelle clairement ses engagements et précise les mesures concrètes permettant de les honorer pour ce qui concerne l'Afrique. Pour ce qui concerne les accords de partenariat économique, notre position est très claire: nous ne nous opposons nullement, pour quelque raison que ce soit, idéologique ou autre, à la signature d'accords qui consacreraient les termes d'une relation profitable tant aux Européens qu'aux populations des pays ACP. Nous refuserons par contre, avec détermination, tout accord qui, une fois signé, placerait les populations de ces pays d'Afrique, en particulier, dans une position moins favorable que celle qu'elles connaissent aujourd'hui. C'est l'objet de l'amendement que nous proposons à ce sujet. Enfin, je souhaite souligner ici qu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le texte qui sera proposé au prochain Sommet de Lisbonne. Vous nous avez annoncé qu'il était en cours de rédaction. Nous serons donc très attentifs à la manière dont les recommandations contenues dans notre rapport auront été prises en compte dans la rédaction de ce texte et nous nous réservons bien sûr le droit d'y réagir dès que nous en aurons pris connaissance."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážený pane úřadující předsedo, vážený pane komisaři, socialistická skupina v Evropském parlamentu vždy důrazně podporovala zásadu, že kontrolu nad rozvojovými strategiemi by měli mít ti lidé, kterých se to přímo týká, protože tímto způsobem se bude skutečně brát ohled na jejich priority. V této zprávě jsme proto přirozeně zdůrazňovali, že do nové strategie EU a Afriky se musí zainteresovat národní parlamenty a občanská společnost. Tato účast do velké míry v rámci současných příprav této nové strategie, jejímž cílem je vybudování nové formy strategického partnerství, chybí, To je velmi rychle potřeba napravit. V této souvislosti velmi vítáme iniciativu portugalského předsednictva pozvat delegace evropských a panafrických parlamentů na prosincový summit, který se uskuteční v Lisabonu. Doufejme, že nejde jen o symbolické gesto. Trvali jsme rovněž na tom – a paní Martensová to právě uvedla –, že mezi různými evropskými politikami musí existovat reálná soudržnost. Znamená to, že v rámci opatření přijatých jako součást našich politik, které se týkají zejména obchodu, zemědělství, rybolovu a přistěhovalectví, se musí zvláštní pozornost věnovat veškerým důsledkům, které by tato opatření mohla mít na rozvoj jižních zemí a zejména na rozvoj Afriky. Zdůrazňovali jsme rovněž, že Evropská unie se zavázala udělat vše, co je v jejích silách, aby dosáhla rozvojových cílů tisíciletí, a přijmout veškerá potřebná opatření na odstranění chudoby. Se zřetelem na uvedené skutečnosti trváme na tom, že pokud jde o Afriku, v nové strategii EU – Afrika by se měly jasně uvádět její závazky a specifikovat konkrétní opatření potřebná na zabezpečení jejich dodržování. Pokud jde o dohody o hospodářské spolupráci, naše stanovisko je zcela jasné: v žádném případě nejsme proti, ani z ideologického ani ze žádného jiného hlediska, podepsání dohod stanovujících podmínky partnerství, které by bylo vzájemně výhodné pro Evropany i obyvatele zemím AKT. Důrazně však odmítáme jakoukoliv dohodu, která po podepsání staví lidi zejména v Africe do postavení, které je méně výhodné než postavení, ve kterém se nacházejí dnes. Toto je cílem pozměňovacího návrhu, který jsme předložili. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že v současnosti stále neznáme znění, které se má předložit na nadcházejícím lisabonském summitu. Informovali jste nás, že na příslušném dokumentu se pracuje. Budeme proto věnovat zvláštní pozornost způsobu, jak se při vypracování tohoto dokumentu zohlední doporučení z naší zprávy, a vyhrazujeme si samozřejmě právo na odpovídající reakci, jakmile se s uvedeným textem seznámíme."@cs1
"Fru formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær! Socialdemokraterne har altid slået stærkt til lyd for at give de berørte befolkninger medindflydelse på udviklingsstrategierne, således at deres prioriteringer virkelig bliver taget i betragtning. I denne betænkning var det derfor naturligt at lægge særlig vægt på at delagtiggøre de nationale parlamenter og civilsamfundet i den nye EU-Afrika strategi. I den nuværende fase af forberedelserne af den nye strategi, som går ud på at søge en ny form for partnerskab, har denne delagtiggørelse i højeste grad manglet. Det må der omgående rådes bod på. I denne henseende bifalder vi det portugisiske formandskabs glimrende initiativ til at invitere delegationer fra de europæiske parlamenter og fra Det Panafrikanske Parlament til Lissabontopmødet i december. Vi håber ikke, det blot er en symbolsk gestus. Vi har også kraftigt understreget - og fru Martens nævnte det lige før - at der bør være ægte sammenhæng i EU's forskellige politikker. Det betyder, at foranstaltninger som led i vores politikker om f.eks. handel, landbrug, fiskeri og immigration bør vurderes særlig omhyggeligt med hensyn til eftervirkningerne på udviklingen i de sydlige lande og i Afrika i særdeleshed. Vi har i øvrigt også påpeget, at EU havde lovet at sætte alt ind på at opfylde millenniumudviklingsmålene og bekæmpe fattigdom så effektivt som muligt. I denne forbindelse henstiller vi, at der i den nye EU-Afrika strategi klart henvises til dette løfte og anføres konkrete tiltag, hvormed det kan indfries for Afrikas vedkommende. Hvad angår de økonomiske partnerskabsaftaler er vores holdning klar og utvetydig, for vi modsætter os på ingen måde - hverken af ideologiske eller andre grunde - at der indgås aftaler, som besegler vilkårene for et forhold til gavn for både europæerne og befolkningerne i AVS-landene. Derimod forkaster vi bestemt aftaler, som indebærer, at befolkningen i bl.a. de afrikanske lande efter aftalens indgåelse stilles ringere, end de er nu. Det er formålet med det ændringsforslag, vi har stillet. Afslutningsvis vil jeg pointere, at vi endnu ikke kender den tekst, der bliver forelagt på det kommende Lissabontopmøde. De sagde, den var under udarbejdelse. Vi vil altså være meget opmærksomme på, hvordan henstillingerne i vores betænkning bliver indarbejdet i denne tekst, og vi forbeholder os naturligvis ret til at reagere, når den foreligger."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament hat stets entschieden das Prinzip unterstützt, dass die direkt betroffene Bevölkerung über die Entwicklungsstrategien bestimmen sollte, damit ihre Prioritäten wirklich berücksichtigt werden. In diesem Bericht haben wir daher natürlich betont, dass die nationalen Parlamente und die Zivilgesellschaft in die neue EU-Afrika-Strategie einbezogen werden müssen. Diese Einbeziehung fehlte größtenteils bei den derzeit laufenden Vorbereitungen für diese neue Strategie, mit der die Schaffung einer neuartigen strategischen Partnerschaft angestrebt wird. Wir müssen dies dringend korrigieren. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Initiative des portugiesischen Vorsitzes sehr, Delegationen des Europäischen und des Panafrikanischen Parlaments zur Teilnahme am Dezember-Gipfel in Lissabon einzuladen. Hoffen wir, dass dies nicht nur eine symbolische Geste ist. Wir haben auch betont – und Frau Martens hat dies gerade erwähnt –, dass es eine wirkliche Kohärenz zwischen den verschiedenen europäischen Politiken geben muss. Dies bedeutet, dass beispielsweise bei der Annahme der im Rahmen unserer Handels-, Landwirtschafts-, Fischerei- und Einwanderungspolitik getroffenen Maßnahmen jegliche Auswirkungen berücksichtigt werden müssen, die diese für die Entwicklung der Länder des Südens und insbesondere Afrikas haben können. Wir haben auch daran erinnert, dass die Europäische Union versprochen hat, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Millenniumsentwicklungsziele zu erreichen, und alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut zu ergreifen. Angesichts dessen betonen wir nachdrücklich, dass in dieser neuen EU-Afrika-Strategie die damit eingegangenen Verpflichtungen klar dargelegt und die konkreten Maßnahmen zu deren Erfüllung im Hinblick auf Afrika genau festgelegt werden sollten. Was die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen anbelangt, ist unsere Haltung sehr klar: Wir sind in keiner Weise – weder ideologisch, noch anderweitig begründet – gegen die Unterzeichnung von Abkommen zur Festschreibung der Bedingungen einer Partnerschaft, die für die Europäer und die Völker der AKP-Staaten gleichermaßen von Nutzen wäre. Wir werden uns jedoch vehement gegen jegliches Abkommen aussprechen, das nach seiner Unterzeichnung insbesondere die Völker Afrikas in eine Lage versetzt, die weniger vorteilhaft ist als ihre jetzige. Das ist der Zweck unseres Änderungsantrags. Schließlich möchte ich hervorheben, dass wir zur Stunde immer noch nicht den Wortlaut kennen, der beim kommenden Lisabonner Gipfel vorgestellt werden soll. Sie haben uns unterrichtet, dass das betreffende Dokument gerade ausgearbeitet werde. Wir werden also sehr genau darauf achten, inwieweit die in unserem Bericht dargelegten Empfehlungen bei der Ausarbeitung dieses Dokuments berücksichtigt werden, und behalten uns natürlich das Recht vor, dementsprechend darauf zu reagieren, sobald uns der Text vorliegt."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, η σοσιαλιστική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριζε πάντα την αρχή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα θα πρέπει να ελέγχουν τις στρατηγικές ανάπτυξης, καθώς αυτό σημαίνει πως οι προτεραιότητές τους λαμβάνονται όντως υπόψη. Σε αυτήν την έκθεση δώσαμε έμφαση επομένως στο γεγονός ότι εθνικά κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να εμπλακούν στη νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής. Η εμπλοκή αυτή έλειψε κατά ένα μεγάλο βαθμό από τις προετοιμασίες που πραγματοποιούνται επί του παρόντος για αυτήν τη νέα στρατηγική, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα μορφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Πρέπει επειγόντως να επιτευχθεί αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της πορτογαλικής προεδρίας να καλέσει αντιπροσωπείες από το Ευρωπαϊκό και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο για να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο. Ας ελπίσουμε πως δεν πρόκειται απλώς για μια συμβολική κίνηση. Επιμείναμε επίσης - και η κ. Martens το ανέφερε μόλις τώρα – πως πρέπει να υπάρξει μια πραγματική συνοχή μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό σημαίνει πως τα μέτρα που ελήφθησαν ως τμήμα των πολιτικών μας για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία και τη μετανάστευση για παράδειγμα, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν για την ανάπτυξη στις χώρες του Νότου και της Αφρικής κυρίως. Θυμηθήκαμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξαλείψει τη φτώχεια. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, επιμένουμε ότι η νέα στρατηγική μεταξύ ΕΕ και Αφρικής πρέπει να εκφράσει σαφώς τις δεσμεύσεις της και να διευκρινίσει τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλίσει ότι τηρούνται όσον αφορά την Αφρική. Όσον αφορά τις οικονομικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, η θέση μας είναι αρκετά σαφής: δεν διαφωνούμε σε καμία περίπτωση, είτε ιδεολογικά είτε σε οποιαδήποτε άλλη βάση, με την υπογραφή συμφωνιών κύρωσης των όρων μιας εταιρικής σχέσης που θα ήταν επωφελής για τους Ευρωπαίους και τους πληθυσμούς των χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) επίσης. Ωστόσο, θα αντιταχθούμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε συμφωνία η οποία, από τη στιγμή που θα υπογραφεί, θέτει τους λαούς της Αφρικής, κυρίως, σε λιγότερο ευνοϊκή θέση από αυτήν στην οποία βρίσκονται σήμερα. Αυτός είναι ο σκοπός της τροπολογίας που καταθέσαμε. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι, όπως είναι επί του παρόντος τα πράγματα, εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε τη διατύπωση που πρόκειται να προταθεί κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας. Μας ενημερώσατε πως το εν λόγω έγγραφο συντάσσεται. Θα προσέξουμε επομένως εξαιρετικά τον τρόπο με τον οποίο οι συστάσεις που πραγματοποιήσαμε στην έκθεσή μας ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη αυτού του εγγράφου και θα διατηρήσουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε αναλόγως αμέσως μόλις μας κοινοποιηθεί το έγγραφο."@el10
". Madam President, Mr President-in-Office, Commissioner, the Socialist Group in the European Parliament has always strongly supported the principle that those people directly affected should have control over development strategies, as this means that their priorities are really taken into account. In this report we have therefore naturally emphasised that national parliaments and civil society need to be involved in the new EU-Africa strategy. This involvement has to a large extent been missing from the preparations that are currently being made for this new strategy, which seeks to open up a new form of strategic partnership. We urgently need to put this right. In this context we very much welcome the initiative by the Portuguese Presidency to invite delegations from the European and Pan-African Parliaments to attend the December summit in Lisbon. Let us hope that this is not just a symbolic gesture. We have also insisted – and Mrs Martens mentioned this just now – that there must be real coherence between the different European policies. This means that the measures adopted as part of our policies on trade, agriculture, fisheries and immigration, for example, have to take special account of any repercussions there may be for development in the countries of the South and in Africa in particular. We have also recalled that the European Union promised to do everything possible to achieve the Millennium Development Goals and to take all necessary steps to eradicate poverty. With this in mind we are insisting that the new EU-Africa strategy should clearly state its commitments and specify the concrete measures needed to ensure that they are honoured as far as Africa is concerned. As regards the Economic Partnership Agreements our position is quite clear: we are in no way opposed, either ideologically or on any other basis, to the signing of agreements sanctioning the terms of a partnership that would be beneficial to Europeans and to the peoples of the ACP (African, Caribbean and Pacific) countries alike. However, we will resolutely oppose any agreement that, once signed, puts the peoples of Africa, in particular, in a position that is less favourable than the one they know today. This is the aim of the amendment that we have tabled. Finally, I would like to point out that, as things stand at present, we still do not know the wording that is to be put forward at the next Lisbon Summit. You informed us that the document in question was being drafted. We shall therefore pay very close attention to the manner in which the recommendations we have made in our report are taken into account in the drafting of this document and shall naturally reserve the right to react accordingly as soon as the text is made known to us."@en4
". Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo siempre ha apoyado firmemente el principio de que las personas afectadas directamente deben tener el control sobre las estrategias de desarrollo, ya que eso significa que sean tenidas realmente en cuenta sus prioridades. En este informe hemos resaltado naturalmente que los Parlamentos nacionales y la sociedad civil han de participar en la nueva estrategia UE-África. La implicación ha estado ausente en gran medida de los preparativos que se están realizando actualmente para esta nueva estrategia, que se propone inaugurar una nueva forma de asociación estratégica. Es apremiante que corrijamos esto. En este contexto, acogemos con gran satisfacción la iniciativa de la Presidencia portuguesa de invitar a delegaciones de los Parlamentos Europeo y Panafricano para que asistan a la Cumbre de diciembre en Lisboa. Esperemos que no se trate solamente de un gesto simbólico. También hemos insistido —y la señora Martens lo acaba de mencionar— en que exista auténtica coherencia entre las distintas políticas europeas. Eso significa que las medidas adoptadas como parte de nuestras políticas sobre comercio, agricultura, pesca e inmigración, por ejemplo, tienen que tener especialmente en cuenta cualquier repercusión que pueda haber para el desarrollo en los países del Sur y concretamente en África. También hemos recordado que la Unión Europea prometió hacer todo lo posible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y dar todos los pasos necesarios para erradicar la pobreza. Con esto en mente, insistimos en que la nueva estrategia UE-África debería proclamar claramente sus compromisos y especificar las medidas concretas necesarias para garantizar que sean respetados en lo concerniente a África. En cuanto a los acuerdos de asociación económica, nuestra posición es muy clara: no nos oponemos de forma alguna, ni ideológicamente ni sobre ninguna otra base, a la firma de acuerdos que establezcan los términos de una asociación que sea igualmente beneficiosa para los europeos y para los pueblos de los países ACP (de África, del Caribe y del Pacífico). Sin embargo, nos opondremos resueltamente a cualquier acuerdo que, una vez firmado, coloque a los pueblos de África, en concreto, en una situación que sea menos favorable que la que tienen hoy. Ése es el propósito de la enmienda que hemos presentado. Por último, quiero señalar que, en la situación actual, seguimos sin saber el texto que se va a presentar en la próxima Cumbre de Lisboa. Usted nos ha dicho que el documento en cuestión se estaba elaborando. Por tanto, vamos a estar muy atentos a la forma en que las recomendaciones que hemos expuesto en nuestro informe quedan recogidas en la elaboración de este documento y, naturalmente, nos reservamos el derecho a reaccionar debidamente tan pronto como se nos facilite el texto."@es21
"Austatud juhataja, volinik, Euroopa Parlamendi fraktsioon PSE on alati tugevalt toetanud põhimõtet, et inimestel, keda arenguabi otseselt puudutab, peaks olema kontroll arengustrateegiate üle, kuna nii tõesti arvestatakse nende prioriteetidega. Raportis rõhutasime seega asjaolu, et rahvusparlamendid ja kodanikuühiskond tuleb kaasata uude ELi-Aafrika strateegiasse. Uue strateegia ettevalmistamises, mille eesmärk on algatada strateegiline partnerlus uues vormis, ei ole rahvusparlamendid ja kodanikuühiskond peaaegu üldse kaasatud olnud. Meil tuleb kindlasti seda muuta. Sellega seoses tervitame Portugali eesistumise algatust kutsuda Euroopa ja üleaafrikalise parlamendi delegatsioone osalema detsembri tippkohumisel Lissabonis. Loodame, et tegemist ei ole vaid sümboolse käiguga. Samuti rõhutasime – ja seda mainis just Maria Martens – et erinevad Euroopa poliitikad peavad omavahel kokku sobima. See tähendab, et meetmed, mis võetakse Euroopa poliitikate raames kaubanduse, põllumajanduse, kalanduse ja sisserände kohta, peavad konkreetselt arvestama võimalike mõjudega arengule lõuna pool asuvates riikides ja eriti Aafrikas. Raportis tuletasime samuti meelde, et Euroopa Liit lubas teha kõik endast sõltuva, et saavutada ÜRO aastatuhande arengueesmärgid ja võtta kõik vajalikud meetmed, et kaotada vaesus. Seda kõike arvestades rõhutame, et uus ELi-Aafrika strateegia peaks selgelt sõnastama oma kohustused ja määratlema konkreetsed meetmed, et tagada nende täitmine seoses Aafrikaga. Meie seisukoht majanduspartnerluslepingute kohta on üsna selge: me ei ole ei ideoloogilistel ega muudel põhjustel lepingute sõlmimise vastu, mis määratlevad partnerluse tingimused, mis on kasulikud nii eurooplastele kui ka AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani) riikide inimestele. Aga me oleme resoluutselt vastu lepingule, mis allakirjutatuna asetab eelkõige Aafrika inimesed praegusest ebasoodsamasse olukorda. See on meie esitatud muudatusettepaneku eesmärk. Lõpetuseks soovin osutada asjaolule, et praegusel hetkel ei ole meile ikka veel teada sõnastus, mis esitatakse järgmisel Lissaboni tippkohtumisel. Te teavitasite meid, et kõnealune dokument on juba koostatud. Seetõttu jälgime väga hoolikalt, kuidas meie tehtud soovitusi raportis arvestatakse kõnealuse dokumendi koostamisel, ja niipea, kui teksti meile tutvustatakse, võtame loomulikult endale õiguse vastavalt reageerida."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, Euroopan parlamentin sosialistiryhmä on aina tukenut vankkumatta periaatetta, jonka mukaan asianomaisten väestöjen on koettava kehitysstrategiat omikseen, jotta näiden ensisijaiset tarpeet voitaisiin todellakin ottaa huomioon. Käsillä olevassa mietinnössä painotamme siis luonnollisesti kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista uuteen Euroopan ja Afrikan yhteiseen strategiaan. Näiden toimijoiden osallistuminen on kuitenkin ollut hyvin puutteellista parhaillaan käynnissä olevassa valmisteluvaiheessa, vaikka uusi strategia pyrkii luomaan uuden kumppanuuden kentän. On pakottavan tärkeää korjata pikaisesti suuntaa. Tässä suhteessa voimmekin iloita puheenjohtajavaltio Portugalin myönteisestä aloitteesta kutsua joulukuiseen Lissabonin huippukokoukseen Euroopan parlamentin ja yleisafrikkalaisen parlamentin valtuuskunnat. Toivokaamme, ettei kyseinen ele ole pelkästään symbolinen. Olemme myös painottaneet – ja Maria Martens mainitsi asiasta hetki sitten – että unionin eri politiikanalojen välillä on oltava todella johdonmukainen yhteys. Tämä edellyttää, että varsinkin kauppa-, maatalous-, kalastus- ja maahanmuuttopolitiikan puitteissa kiinnitetään erityistä huomiota seurauksiin, joita niillä on eteläisten maiden ja etenkin Afrikan kehitykselle. Olemme myös muistuttaneet, että Euroopan unioni on luvannut tehdä parhaansa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja köyhyyden torjumiseksi. Tämän vuoksi vaadimme, että Euroopan ja Afrikan uudessa strategiassa muistutetaan selväsanaisesti näistä sitoumuksista ja eritellään konkreettiset toimenpiteet, joilla varmistetaan sitoumusten täyttäminen Afrikan suhteen. Talouskumppanussopimusten osalta kantamme on selvä: emme vastusta missään muodoin, sen paremmin ideologisista kuin muistakaan syistä, sellaisten sopimusten allekirjoittamista, joilla vakiinnutettaisiin sekä Euroopan että AKT-maiden kansalaisia hyödyttävän kumppanuussuhteen ehdot. Vastustamme sen sijaan määrätietoisesti sellaisia sopimuksia, joiden allekirjoittaminen heikentäisi etenkin näiden Afrikan maiden väestön nykyistä asemaa. Tähän pyrkii ehdottamamme tarkistus. Haluaisin lopuksi korostaa, ettemme ole vielä voineet tutustua seuraavassa Lissabonin huippukokouksessa esiteltävään tekstiin. Olette kertoneet sitä valmisteltavan parhaillaan. Seuraamme siis tarkkaavaisesti sitä, kuinka mietintöömme sisältyvät suositukset huomioidaan tekstin laadinnassa, ja varaamme luonnollisesti oikeuden reagoida tekstiin kunhan olemme tutustuneet siihen."@fi7
". Elnök asszony, soros elnök úr, biztos úr, az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja mindig határozottan támogatta azt az elvet, hogy a közvetlenül érintett népeknek kell irányítania a fejlesztési stratégiákat, mivel ez azt jelenti, hogy a prioritásokat valóban figyelembe veszik. E jelentésben természetesen kihangsúlyoztuk, hogy a nemzeti parlamenteknek és a civil társadalomnak részt kell vállalnia az új EU-Afrika stratégiában. Ez a részvétel nagyrészt hiányzik az egy újfajta stratégiai partnerséget kialakító új stratégia jelenleg folyó előkészítéséből. Ezt sürgősen helyre kell hoznunk. E tekintetben nagyon üdvözöljük a portugál elnökség kezdeményezését, hogy a decemberi lisszaboni csúcstalálkozón vegyenek részt az Európai és a Pánafrikai Parlament küldöttségei. Reméljük, hogy ez nemcsak egy jelképes gesztus. Kitartottunk amellett is – és Martens asszony épp most említette ezt –, hogy valódi összhangra van szükség a különböző európai politikák között. Ez azt jelenti, hogy például a kereskedelem-, agrár-, halászati és bevándorlási politikánk részeként elfogadott intézkedéseknek különösen figyelembe kell venniük bármilyen hatást, amely érintheti a fejlődő és főként az afrikai országok fejlődését. Arra is emlékeztetünk, hogy az Európai Unió ígéretet tett, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Milleniumi Fejlesztési Célok megvalósításáért és hogy minden lépést megtesz a szegénység felszámolásáért. Ezt szem előtt tartva kitartunk amellett, hogy az új EU-Afrika stratégiának világosan tartalmaznia kell a kötelezettségvállalásokat és részleteznie kell a konkrét intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy e kötelezettségvállalásokat Afrika kapcsán betartsák. A gazdasági partnerségi megállapodások kapcsán álláspontunk nagyon egyértelmű: semmiképp – sem ideológiai, sem bármilyen más alapon – nem ellenezzük olyan megállapodások aláírását, melyek megerősítik egy olyan partnerség feltételeit, mely előnyös mind az európaiaknak, mind az AKCS-országok (afrikai, karibi és csendes-óceáni országok) lakosainak. Azonban minden olyan megállapodást határozottan ellenzünk, amely az aláírás után az afrikai népeket a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzetbe taszítja. Ez az általunk benyújtott módosítás célja. Végezetül szeretnék rámutatni, hogy a dolgok jelenlegi állása mellett még mindig nem ismerjük a lisszaboni csúcstalálkozón előterjesztendő szöveget. Önök tájékoztattak minket arról, hogy a szóban forgó dokumentum jelenleg kidolgozás alatt áll. Ezért nagyon kell ügyelnünk rá, hogy a dokumentum megszövegezésekor hogyan lesznek figyelembe véve a jelentésünkben foglalt ajánlások és természetesen fenntartjuk a jogot, hogy amint a szöveget megismerjük, annak megfelelően reagáljunk."@hu11
". Signora Presidente, signor Presidente in carica, signor Commissario, il gruppo socialista del Parlamento europeo ha sempre sostenuto con forza il principio che le persone direttamente influenzate dovrebbero disporre del controllo sulle strategie dello sviluppo, poiché ciò significa che le loro priorità sono veramente tenute in considerazione. In questa relazione abbiamo quindi evidenziato naturalmente che occorre coinvolgere i parlamenti nazionali e la società civile nella nuova strategia UE-Africa. Tale coinvolgimento era in larga misura assente dai preparativi attualmente in corso per questa nuova strategia, che cerca di schiudere una nuova forma di partenariato strategico. E’ necessario rimediare con urgenza a questa situazione. In questo quadro, accogliamo con favore l’iniziativa della Presidenza portoghese di invitare delegazioni dei parlamenti europei e panafricani a partecipare al vertice di dicembre a Lisbona. Speriamo non si tratti soltanto di un gesto simbolico. Abbiamo anche insistito, e l’onorevole Martens lo ha appena menzionato, sul fatto che debba esserci una coerenza reale tra le diverse politiche europee. Ciò significa che le misure adottate in quanto parte delle nostre politiche in materia di commercio, agricoltura, pesca e immigrazione, ad esempio, hanno tenuto conto delle ripercussioni che potrebbero verificarsi per lo sviluppo nei paesi del sud e dell’Africa in particolare. Abbiamo inoltre ricordato che l’Unione europea ha promesso di fare tutto ciò che è possibile per realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio e intraprendere tutte le iniziative necessarie per sradicare la povertà. Tenendo presente ciò, stiamo insistendo sul fatto che la nuova strategia UE-Africa dovrebbe indicare chiaramente i suoi impegni e specificare le misure concrete volte a garantire che siano mantenute per quanto riguarda l’Africa. La nostra posizione in merito agli accordi di partenariato economico è piuttosto chiara: non siamo affatto contrari, a livello ideologico o a qualsiasi altro livello, alla firma di accordi che sanciscano i termini di un partenariato che sarebbe vantaggioso per gli europei e per i popoli dei paesi ACP (di Africa, Caraibi e Pacifico). Tuttavia, ci opponiamo in maniera risoluta a qualsiasi accordo che, una volta siglato, metta i popoli africani, in particolare, in una posizione che sia meno favorevole di quella che conoscono oggi. E’ questo l’obiettivo dell’emendamento che abbiamo presentato. Infine, vorrei porre l’accento sul fatto che, attualmente, non conosciamo ancora la dichiarazione da presentare al prossimo vertice di Lisbona. Ci avete informato che il documento in questione è stato elaborato. Dobbiamo pertanto prestare la massima attenzione alla maniera in cui si terrà conto delle raccomandazioni espresse nella nostra relazione e dovremmo naturalmente riservarci il diritto di reagire di conseguenza non appena il testo sarà reso noto."@it12
"Gerb. pirmininke, einantysis Tarybos Pirmininko pareigas, Komisijos nary, Europos Parlamento socialistų frakcija visuomet tvirtai laikėsi principo, kad vystymosi strategijas turi kontroliuoti tie žmonės, kurie joms turės tiesioginę įtaką, nes tai reiškia, kad tokiu būdu iš tikrųjų bus atsižvelgta į jų prioritetus. Todėl šiame pranešime mes, savaime suprantama, pabrėžėme, kad į ES ir Afrikos strategiją reikia įtraukti nacionalinius parlamentus ir pilietinę visuomenę. Dabar vykstančiame pasiruošime naujajai strategijai, kuri siekia atverti kelią naujos formos strateginei partnerystei, jų dalyvavimo trūksta dideliu mastu. Mes būtinai turime tai ištaisyti. Šiame kontekste mes palaikome pirmininkaujančios Portugalijos iniciatyvą pakviesti Europos ir Viso Afrikos Parlamentų delegacijas dalyvauti gruodžio mėn. suvažiavime Lisabonoje. Tikėkimės, kad tai ne vien tik simbolinis gestas. Mes taip pat reikalavome – ir M. Martens tai ką tik paminėjo, – kad skirtingos Europos politikos kryptys turi būti nuoseklios. Tai reiškia, kad mūsų prekybos, žemės ūkio, žvejybos ir imigracijos politikos srityse priimtos priemonės turi atsižvelgti į bet kokius su vystymusi susijusius įvykius pietų šalyse, ir ypač Afrikoje. Mes taip pat pamename, kad Europos Sąjunga pažadėjo daryti viską, kas įmanoma, kad pasiektų Tūkstantmečio vystymosi tikslus, ir imtis visų reikiamų žingsnių, kad panaikintų skurdą. Turėdami tai omenyje, mes reikalaujame, kad naujojoje ES ir Afrikos strategijoje būtų aiškiai išdėstyti jos įsipareigojimai ir būtų išvardytos konkrečios jų įgyvendinimui būtinos priemonės, kiek tai susiję su Afrika. Dėl Ekonominės partnerystės susitarimo mūsų pozicija yra pakankamai aiški: mes jokiais būdais, nei ideologiniu, nei kitu pagrindu, nesame nusistatę prieš susitarimus, įtvirtinančius partnerystės, kuri būtų naudinga ir europiečiams, ir AKR (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno) šalių tautoms, sąlygas. Tačiau mes tvirtai priešinsimės bet kokiam susitarimui, kurį pasirašius, ypač Afrikos tautų padėtis bus blogesnė, nei ji yra šiandien. Tai yra mūsų pasiūlyto pataisymo tikslas. Pabaigoje norėčiau parėžti, kad susiklosčius aplinkybėmis mes vis dar nežinome teksto, kuris bus pateiktas kitame Lisabonos suvažiavime. Jūs pranešėte, kad šis dokumentas yra ruošiamas. Todėl mes kreipsime ypatingą dėmesį į tai, kaip mūsų pranešime pasiūlytos rekomendacijos bus atspindėtos šiame dokumente, ir, savaime suprantama, pasiliekame teisę atitinkamai reaguoti iš karto, kai tik susipažinsime su tekstu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāj, komisār, Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā allaž ir ļoti atbalstījusi principu, ka attīstības stratēģijas ir jākontrolē tiem cilvēkiem, kurus tās ietekmē tieši, jo tas nozīmē, ka viņu prioritātes tiešām tiek ņemtas vērā. Tāpēc šajā ziņojumā mēs, saprotams, esam uzsvēruši to, ka valstu parlamentiem un pilsoniskajai sabiedrībai ir jābūt iesaistītai jaunajā ES un Āfrikas stratēģijā. Šīs iesaistīšanās lielā mērā trūkst, gatavojot pašreizējo jauno stratēģiju, kas cenšas atklāt jaunu stratēģiskās partnerības formu. Mums tas steidzami jānokārto. Šajā saistībā mēs ļoti atzinīgi vērtējam Portugāles prezidentūras iniciatīvu ielūgt delegācijas no Eiropas un Visāfrikas parlamentiem uz Lisabonas sammitu decembrī. Cerēsim, ka tas nebūs tikai simbolisks žests. Tāpat mēs uzstājām — un kundze to pieminēja tikai tagad —, ka ir jābūt konsekvencei dažādās Eiropas politikas nostādnēs. Tas nozīmē, ka pasākumiem, kas pieņemti kā daļa no mūsu politikas nostādnēm, piemēram, tirdzniecības, lauksaimniecības, zvejniecības un imigrācijas, ir īpaši jāņem vērā jebkādas atskaņas, kas iespējamas attīstībai dienvidu valstīs un it īpaši Āfrikā. Tāpat mēs esam atgādinājuši, ka Eiropas Savienība solīja darīt visu iespējamo, lai īstenotu Tūkstošgades attīstības mērķus, un spertu visus nepieciešamos soļus, lai izskaustu nabadzību. Paturot to prātā, mēs uzstājam, lai jaunajā ES un Āfrikas stratēģijā būtu skaidri noteiktas saistības un konkretizēti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu to ievērošanu Āfrikas gadījumā Attiecībā uz ekonomiskās partnerības nolīgumiem mūsu nostāja ir diezgan skaidra: mēs nekādā ziņā neiebilstam, ne ideoloģiski, ne kādā citā ziņā, ka tiek parakstīti nolīgumi, kuros tiek sankcionēti partnerības nosacījumi, kas nāktu par labu eiropiešiem un ĀKK (Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona) valstu tautām. Tomēr mēs apņēmīgi iebilstam jebkuram nolīgumam, kas pēc parakstīšanas liek Āfrikas tautām jo īpaši nonākt situācijā, kas ir sliktāka par šodien esošo. Tas ir mūsu iesniegtā grozījuma mērķis. Visbeidzot es gribētu norādīt, ņemot vērā pašreizējo stāvokli, ka mēs joprojām nezinām to redakciju, ar kuru iepazīstinās gaidāmajā Lisabonas sammitā. Jūs mūs informējāt par to, ka tika sagatavots šī dokumenta projekts. Tāpēc mēs pievērsīsim rūpīgu uzmanību veidam, kādā mūsu ziņojumā esošie ieteikumi ir ņemti vērā šī dokumenta projekta veidošanā, un, protams, paturēsim tiesības atbilstīgi reaģēt, tiklīdz kā mums būs zināms teksts."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le Commissaire, les socialistes ont toujours soutenu avec force le principe de l'appropriation des stratégies de développement par les populations concernées, pour que leurs priorités soient réellement prises en compte. Dans ce rapport, nous avons donc naturellement beaucoup insisté sur la participation des parlements nationaux et de la société civile à la nouvelle stratégie Europe-Afrique. Dans la phase actuelle de préparation de cette nouvelle stratégie, qui veut ouvrir un champ nouveau de partenariat, cette participation a très largement fait défaut. Il est essentiel et urgent de redresser le tir. On peut, à cet égard, se féliciter de l'heureuse initiative de la présidence portugaise d'avoir invité, au Sommet de décembre à Lisbonne, des délégations des parlements d'Europe et du Parlement panafricain. Espérons que ce geste ne soit pas uniquement symbolique. Nous avons également rappelé avec insistance - et Mme Martens l'a évoqué il y a un instant - qu'il doit exister une véritable cohérence entre les différentes politiques européennes. Cela implique que les mesures prises dans le cadre de nos politiques menées en matière de commerce, d'agriculture, de pêche ou d'immigration, notamment, doivent être particulièrement attentives à leurs répercussions sur le développement des pays du sud et de l'Afrique en particulier. Nous avons par ailleurs rappelé que l'Union européenne avait promis de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et lutter le plus efficacement possible contre la pauvreté. Dans cette perspective, nous demandons que la nouvelle stratégie Europe-Afrique rappelle clairement ses engagements et précise les mesures concrètes permettant de les honorer pour ce qui concerne l'Afrique. Pour ce qui concerne les accords de partenariat économique, notre position est très claire: nous ne nous opposons nullement, pour quelque raison que ce soit, idéologique ou autre, à la signature d'accords qui consacreraient les termes d'une relation profitable tant aux Européens qu'aux populations des pays ACP. Nous refuserons par contre, avec détermination, tout accord qui, une fois signé, placerait les populations de ces pays d'Afrique, en particulier, dans une position moins favorable que celle qu'elles connaissent aujourd'hui. C'est l'objet de l'amendement que nous proposons à ce sujet. Enfin, je souhaite souligner ici qu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le texte qui sera proposé au prochain Sommet de Lisbonne. Vous nous avez annoncé qu'il était en cours de rédaction. Nous serons donc très attentifs à la manière dont les recommandations contenues dans notre rapport auront été prises en compte dans la rédaction de ce texte et nous nous réservons bien sûr le droit d'y réagir dès que nous en aurons pris connaissance."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter, commissaris, de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement heeft altijd het beginsel gehuldigd dat mensen die te maken krijgen met de directe gevolgen van ontwikkelingsstrategieën, recht hebben op inspraak op dit gebied, om ervoor te zorgen dat er echt rekening wordt gehouden met hun prioriteiten. In dit verslag hebben we derhalve vanzelfsprekend benadrukt dat nationale parlementen en maatschappelijke organisaties betrokken moeten worden bij de nieuwe Euro-Afrikaanse strategie. Deze betrokkenheid ontbreekt grotendeels in de voorbereidingen die op dit moment worden getroffen voor deze nieuwe strategie, die de invoering van een nieuwe vorm van strategisch partnerschap beoogt. Dit moet dringend rechtgezet worden. In dit opzicht zijn wij erg verheugd over het initiatief van het Portugese voorzitterschap om delegatie van de Europese en pan-Afrikaanse parlementen uit te nodigen voor de topconferentie in Lissabon in december. Laten we hopen dat dit niet alleen een symbolisch gebaar is. We hebben er ook herhaaldelijk op gewezen – en mevrouw Martens heeft dit zojuist ook genoemd – dat de verschillende Europese beleidssectoren daadwerkelijke samenhang moeten vertonen. Dit houdt in dat wanneer wij maatregelen nemen als onderdeel van ons beleid inzake handel, landbouw, visserij of immigratie, wij bijzondere aandacht moeten besteden aan de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van landen van het zuiden en van Afrika in het bijzonder. We hebben ook in herinnering geroepen dat de Europese Unie heeft beloofd al het mogelijke te doen om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te verwezenlijken en armoede uit te roeien. Met dit in ons achterhoofd staan wij erop dat de nieuwe Euro-Afrikaanse strategie een duidelijke verbintenisverklaring bevat, alsmede een uiteenzetting van de concrete maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat de verbintenissen jegens Afrika worden nagekomen. Ons standpunt inzake de economische partnerschapsovereenkomsten is zeer helder: wij zijn geenszins, dat wil zeggen noch ideologisch nog op andere gronden, tegen de ondertekening van overeenkomsten waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor een partnerschap dat zowel de Europeanen als de bevolking van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) ten goede zou komen. Wij zullen ons echter wel met hand en tand verzetten tegen overeenkomsten die, eenmaal ondertekend, de bevolking van met name Afrika in een positie brengt die nadeliger is dan die waarin zij zich nu bevindt. Dat is het doel van de amendementen die wij hebben ingediend. Ten slotte zou ik erop willen wijzen dat we nog steeds niet op de hoogte zijn van de precieze tekst die tijdens de volgende Top van Lissabon ter tafel zal komen. U hebt ons verteld dat het document in kwestie op dit moment opgesteld wordt. Wij zullen derhalve scherp in het oog houden hoe de aanbevelingen die wij in dit verslag hebben gedaan, worden meegenomen bij de opstelling van dit document en behouden ons natuurlijk het recht voor om op gepaste wijze te reageren zodra wij de tekst onder ogen krijgen."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący, panie komisarzu! Grupa socjalistyczna w Parlamencie Europejskim zawsze zdecydowanie popierała zasadę, że ludzie bezpośrednio dotknięci jakąś sytuację powinni mieć kontrolę nad strategiami rozwoju, ponieważ dzięki temu ich priorytety zostaną naprawdę wzięte pod uwagę. Dlatego w sprawozdaniu tym naturalnie podkreśliliśmy, że społeczeństwo obywatelskie i parlamenty krajowe powinny być zaangażowane w tworzenie nowej strategii UE-Afryka. W dużym stopniu brakowało tego zaangażowania we właśnie trwających przygotowaniach do nowej strategii, która ma na celu stworzenie nowej formy strategicznego partnerstwa. Musimy natychmiast to naprawić. W tym kontekście z wielkim zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę prezydencji portugalskiej, aby zaprosić delegacje Europejskiego i Panafrykańskiego Parlamentu do udziału w grudniowym szczycie w Lizbonie. Miejmy nadzieję, że nie jest to tylko symboliczny gest. Nalegaliśmy także na to - wspomniała o tym właśnie pani Martens - że między różnymi politykami europejskimi musi istnieć prawdziwa spójność. Oznacza to, że w przypadku środków przyjętych jako część naszej polityki w sprawie, na przykład, handlu, rolnictwa, rybołówstwa i imigracji należy szczególnie wziąć pod uwagę wszelkie konsekwencje, jakie mogą one mieć dla rozwoju krajów na południu, a szczególnie Afryki. Przypomnieliśmy także, że Unia Europejska obiecała zrobić wszystko, co w jej mocy, by zrealizować milenijne cele rozwoju i podjąć niezbędne kroki, aby zlikwidować ubóstwo. Mając to na uwadze, nalegamy, by w nowej strategii UE-Afryka jasno sformułowano zobowiązania i określono konkretne środki mające zapewnić ich wypełnienie, w odniesieniu do Afryki. Jeśli chodzi o umowy o partnerstwie gospodarczym, nasze stanowisko jest jasne - w żadnym razie nie sprzeciwiamy się, ani pod względem ideologicznym, ani żadnym innym, podpisaniu umów sankcjonujących warunki partnerstwa, które będzie korzystne dla Europejczyków i ludności państw AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Jednak zdecydowanie sprzeciwimy się każdej umowie, która, podpisana, sprawi, że ludność Afryki, w szczególności, znajdzie się w gorszej pozycji niż dzisiejsza. Taki jest cel złożonej przez nas poprawki. Wreszcie chciałbym zauważyć, że w obecnej sytuacji nie znamy brzmienia dokumentu, który ma być przedłożony na następnym szczycie w Lizbonie. Poinformowali nas państwo, że dokument ten był opracowywany. Dlatego zwrócimy szczególną uwagę na to, jak w dokumencie uwzględnione zostaną zalecenia poczynione przez nas w sprawozdaniu i oczywiście zastrzegamy sobie prawo do zareagowania w odpowiedni sposób, jak tylko poznamy brzmienie tekstu."@pl16
". Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, o Grupo Socialista no Parlamento Europeu sempre apoiou vigorosamente a apropriação das estratégias de desenvolvimento pelas populações em causa, para que as suas prioridades sejam efectivamente tomadas em conta. Neste relatório, insistimos, naturalmente, na participação dos parlamentos nacionais e da sociedade civil na nova estratégia UE-África. Note-se que na fase actual de preparação desta nova estratégia, que procura abrir caminho a uma nova forma de parceria estratégica, esta participação tem sido largamente insuficiente. Precisamos urgentemente de rectificar a situação. Neste contexto, congratulamo-nos muitíssimo com a iniciativa da Presidência portuguesa de convidar delegações dos parlamentos da Europa e do Parlamento Pan-africano para a Cimeira de Dezembro em Lisboa. Esperemos que este gesto não seja apenas simbólico. Também insistimos – e a senhora deputada Maria Martens mencionou esta questão há pouco – na necessidade de uma coerência real entre as várias políticas europeias. Quer isto dizer que as medidas adoptadas no quadro das nossas políticas em matéria de comércio, agricultura, pescas e imigração, por exemplo, têm de ter especialmente em conta as suas repercussões sobre o desenvolvimento dos países do Sul e de África em particular. Além disso, também lembrámos que a União Europeia prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para realizar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e tomar todas as medidas necessárias para combater a pobreza. Nesta perspectiva, insistimos na necessidade de a nova estratégia UE-África enunciar claramente os seus compromissos e determinar especificamente as medidas necessárias para os poder honrar no que diz respeito a África. No que se refere aos Acordos de Parceria Económica, a nossa posição é muito clara: não nos opomos de forma alguma, quer por razões ideológicas, quer por quaisquer outras, à assinatura de acordos que consagrem os termos de uma parceria benéfica tanto para os Europeus como para as populações dos Países ACP (África, Caraíbas e Pacífico). Em contrapartida, opor-nos-emos decididamente a qualquer acordo que, uma vez assinado, coloque as populações de África, em particular, numa posição menos favorável do que a que têm hoje. Este é o objectivo da alteração que apresentámos. Por último, gostaria de sublinhar, que, neste momento, desconhecemos ainda o texto que será proposto na próxima Cimeira de Lisboa. Fomos informados de que o documento estava a ser redigido. Estaremos, pois, muito atentos à forma como as recomendações contidas no nosso relatório serão tomadas em conta na redacção deste documento e reservamo-nos, naturalmente, o direito de reagir assim que o texto nos for dado a conhecer."@pt17
"Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le Commissaire, les socialistes ont toujours soutenu avec force le principe de l'appropriation des stratégies de développement par les populations concernées, pour que leurs priorités soient réellement prises en compte. Dans ce rapport, nous avons donc naturellement beaucoup insisté sur la participation des parlements nationaux et de la société civile à la nouvelle stratégie Europe-Afrique. Dans la phase actuelle de préparation de cette nouvelle stratégie, qui veut ouvrir un champ nouveau de partenariat, cette participation a très largement fait défaut. Il est essentiel et urgent de redresser le tir. On peut, à cet égard, se féliciter de l'heureuse initiative de la présidence portugaise d'avoir invité, au Sommet de décembre à Lisbonne, des délégations des parlements d'Europe et du Parlement panafricain. Espérons que ce geste ne soit pas uniquement symbolique. Nous avons également rappelé avec insistance - et Mme Martens l'a évoqué il y a un instant - qu'il doit exister une véritable cohérence entre les différentes politiques européennes. Cela implique que les mesures prises dans le cadre de nos politiques menées en matière de commerce, d'agriculture, de pêche ou d'immigration, notamment, doivent être particulièrement attentives à leurs répercussions sur le développement des pays du sud et de l'Afrique en particulier. Nous avons par ailleurs rappelé que l'Union européenne avait promis de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et lutter le plus efficacement possible contre la pauvreté. Dans cette perspective, nous demandons que la nouvelle stratégie Europe-Afrique rappelle clairement ses engagements et précise les mesures concrètes permettant de les honorer pour ce qui concerne l'Afrique. Pour ce qui concerne les accords de partenariat économique, notre position est très claire: nous ne nous opposons nullement, pour quelque raison que ce soit, idéologique ou autre, à la signature d'accords qui consacreraient les termes d'une relation profitable tant aux Européens qu'aux populations des pays ACP. Nous refuserons par contre, avec détermination, tout accord qui, une fois signé, placerait les populations de ces pays d'Afrique, en particulier, dans une position moins favorable que celle qu'elles connaissent aujourd'hui. C'est l'objet de l'amendement que nous proposons à ce sujet. Enfin, je souhaite souligner ici qu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le texte qui sera proposé au prochain Sommet de Lisbonne. Vous nous avez annoncé qu'il était en cours de rédaction. Nous serons donc très attentifs à la manière dont les recommandations contenues dans notre rapport auront été prises en compte dans la rédaction de ce texte et nous nous réservons bien sûr le droit d'y réagir dès que nous en aurons pris connaissance."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán úradujúci predseda, vážený pán komisár, socialistická skupina v Európskom parlamente vždy dôrazne podporovala zásadu, že kontrolu nad rozvojovými stratégiami by mali mať tí ľudia, ktorých sa to priamo týka, pretože takýmto spôsobom sa ich priority naozaj zohľadňujú. V tejto správe sme preto prirodzene zdôrazňovali, že do novej stratégie EÚ a Afriky sa musia zainteresovať národné parlamenty a občianska spoločnosť. Táto účasť do veľkej miery chýba v rámci terajších príprav tejto novej stratégie, ktorej cieľom je vybudovanie novej formy strategického partnerstva. Súrne to potrebujeme napraviť. V tejto súvislosti veľmi vítame iniciatívu portugalského predsedníctva pozvať delegácie európskych a panafrických parlamentov na decembrový samit, ktorý sa uskutoční v Lisabone. Dúfajme, že nejde iba o symbolické gesto. Takisto sme trvali na tom – a pani Martensová to práve uviedla –, že medzi rôznymi európskymi politikami musí existovať reálna súdržnosť. Znamená to, že v rámci opatrení prijatých ako súčasť našich politík, ktoré sa týkajú napríklad obchodu, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a imigrácie, sa osobitná pozornosť musí venovať akýmkoľvek dôsledkom, ktoré by tieto opatrenia mohli mať na rozvoj južných krajín, a najmä na rozvoj Afriky. Takisto sme zdôrazňovali, že Európska únia sa zaviazala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby dosiahla rozvojové ciele milénia, a prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie chudoby. So zreteľom na uvedené skutočnosti trváme na tom, že pokiaľ ide o Afriku, v novej stratégii EÚ – Afrika by sa mali jasne uvádzať jej záväzky a špecifikovať konkrétne opatrenia potrebné na zabezpečenie ich dodržiavania. Pokiaľ ide o dohody o hospodárskej spolupráci, naše stanovisko je úplne jasné: v žiadnom prípade nie sme proti, ani z ideologického ani zo žiadneho iného hľadiska, podpisovaniu dohôd stanovujúcich podmienky partnerstva, ktoré by bolo vzájomne výhodné pre Európanov a obyvateľov krajín AKT (krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria). Dôrazne však odmietame akúkoľvek dohodu, ktorá po podpísaní stavia ľudí najmä v Afrike do postavenia, ktoré je menej výhodné, ako postavenie, v ktorom sa nachádzajú dnes. Toto je cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sme predložili. Na záver by som rád zdôraznil, v súčasnej situácii stále nepoznáme znenie, ktoré sa má predložiť na nadchádzajúcom samite v Lisabone. Informovali ste nás, že na príslušnom dokumente sa pracuje. Venujeme preto osobitnú pozornosť spôsobu, akým sa odporúčania v našej správe pri vypracúvaní tohto dokumentu zohľadňujú, a vyhradzujeme si, samozrejme, právo na zodpovedajúcu reakciu, hneď ako budeme uvedený text poznať."@sk19
"Gospa predsednica, gospod predsedujoči, komisar, skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu je vedno močno podpirala načelo, da bi neposredno prizadeti ljudje morali imeti nadzor nad razvojnimi strategijami, saj to pomeni, da so njihove prednostne naloge zares upoštevane. V tem poročilu smo zato seveda poudarili, da morajo nacionalni parlamenti in civilna družba sodelovati v novi strategiji EU-Afrika. To sodelovanje je bilo v veliki meri izvzeto iz priprav, ki trenutno potekajo v zvezi s to novo strategijo, ki skuša ustvariti novo obliko strateškega partnerstva. Nujno moramo ravnati prav. V tem okviru nadvse pozdravljamo pobudo portugalskega predsedstva, da bi na decembrski vrh v Lizboni povabili delegacije Evropskega in vseafriškega parlamenta. Upajmo, da to ni le simbolična gesta. Kot je gospa Martens ravnokar omenila, smo vztrajali tudi, da morajo biti različne evropske politike medsebojno skladne. To pomeni, da morajo ukrepi, sprejeti kot del naših politik v zvezi s trgovino, kmetijstvom, ribolovom in priseljevanjem, na primer posebej upoštevati kakršne koli posledice, ki bi morda vplivale na razvoj v državah na jugu in zlasti v Afriki. Opozorili smo tudi na to, da je Evropska unija obljubila, da bo storila vse v svoji moči, da bo dosegla razvojne cilje novega tisočletja in ukrenila vse potrebno, da bi odpravila revščino. S tem v mislih vztrajamo, da mora nova strategija EU-Afrika jasno izraziti svoje zaveze in določiti konkretne ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se te zaveze v zvezi z Afriko spoštuje. Kar zadeva sporazume o gospodarskem partnerstvu, je naše stališče precej jasno: nikakor ne oporekamo, naj bo iz ideoloških ali katerih koli drugih razlogov, podpisu sporazumov, ki uveljavljajo določbe partnerstva, ki bi enako koristilo Evropejcem ter prebivalcem afriških, karibskih in pacifiških držav. Vseeno bomo odločno nasprotovali kakršnemu koli sporazumu, ki bo po podpisu zlasti prebivalce Afrike postavil v položaj, ki je manj ugoden od sedanjega. To je cilj predloga spremembe, ki smo ga vložili. Na koncu poudarjam, da zaenkrat še vedno ne poznamo besedila, ki bo predstavljeno na naslednjem lizbonskem vrhu. Obvestili ste nas, da se sestavlja osnutek zadevnega dokumenta. Zato bomo zlasti pozorni na način, na katerega se bodo upoštevala priporočila iz našega poročila pri sestavljanju tega dokumenta, seveda pa si bomo pridržali pravico, da se odzovemo v skladu s tem, ko nam bo besedilo znano."@sl20
". Fru talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot! Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har alltid varit stark anhängare av principen om att de som påverkas direkt ska ha kontrollen över utvecklingsstrategierna, eftersom det innebär att hänsyn verkligen tas till deras prioriterade frågor. I det här betänkandet har vi därför givetvis understrukit att de nationella parlamenten och det civila samhället måste göras delaktiga i den nya strategin för EU och Afrika. Sådan delaktighet har i hög grad saknats i de förberedelser som för närvarande görs för denna nya strategi, som syftar till att öppna en ny form av strategiskt partnerskap. Det är oerhört viktigt att få till det här rätt. I det här sammanhanget välkomnar vi varmt det portugisiska ordförandeskapets initiativ att bjuda in delegationer från Europaparlamentet och det panafrikanska parlamentet att delta i toppmötet i Lissabon. Låt oss hoppas att detta inte bara är en symbolisk gest. Som Maria Martens nämnde nyss har vi också krävt verklig samstämmighet mellan EU:s olika politikområden. Det innebär att när åtgärder antas exempelvis inom ramen för vår politik för handel, jordbruk, fiske och invandring så måste hänsyn tas till de eventuella följderna för utvecklingen i de sydliga länderna, och Afrika i synnerhet. Vi har också erinrat om att EU har lovat att göra allt det kan för att nå millennieutvecklingsmålen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att utrota fattigdomen. Mot denna bakgrund kräver vi att åtaganden ska anges tydligt i den nya strategin för EU och Afrika liksom de konkreta åtgärder som krävs för att se till att åtagandena om Afrika fullgörs. Beträffande de ekonomiska partnerskapsavtalen är vår ståndpunkt mycket tydlig: vi har inga ideologiska eller andra invändningar mot att underteckna avtal med villkor för ett partnerskap som skulle vara fördelaktigt såväl för EU-medborgarna som för folken i AVS-staterna (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). Men vi kommer bestämt att säja nej till alla avtal som, när de väl har undertecknats, leder till att situationen försämras jämfört med i dag, i synnerhet för Afrikas folk. Det är tanken bakom det ändringsförslag vi har lagt fram. Slutligen vill jag påpeka att vi i nuläget fortfarande inte känner till ordalydelsen i det förslag som ska läggas fram vid nästa toppmöte i Lissabon. Ni har talat om för oss att dokumentet i fråga har utarbetats. Vi kommer därför att mycket noggrant följa hur rekommendationerna i vårt betänkande beaktas vid utarbetandet av detta dokument och kommer givetvis att förbehålla oss rätten att ha synpunkter på texten, när vi får se den."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph