Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-344"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.40.3-344"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Pani poseł Martens przygotowała doskonałe sprawozdanie, które zostało jednoznacznie przyjęte przez Komisję Rozwoju. Po raz pierwszy w historii Afryka i Europa zyskują powoli wspólną oraz partnerską wizję rozwoju demokracji, wspierania rozwoju oraz umacniania pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim. Mam nadzieję, podobnie jak przedstawiciele Rady i Komisji, że sprawozdanie to będzie dobrą inspiracją przed lizbońskim szczytem Unia-Afryka. Wiele zapisów sprawozdania, a właściwie ich implementacja będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju stosunków europejsko-afrykańskich. Trudno będzie osiągnąć postęp we wzajemnych relacjach bez zwiększenia koherentności różnych polityk unijnych - polityki handlowej, rozwojowej, polityk w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa czy polityki migracyjnej. Istotne jest również, aby wypełniać podjęte wcześniej decyzje i zobowiązania. Rada Unii Europejskiej postanowiła w 2005 roku, że co najmniej 50% dodatkowych środków na pomoc rozwojową będzie skierowana do państw afrykańskich. W moim własnym kraju, w Polsce, pomoc rozwojowa wzrosła w ostatnich latach bardzo znacznie. Problem polega jednak na tym, że w ubiegłym roku zaledwie 1,4% całej polskiej pomocy dwustronnej było przeznaczone dla Afryki Subsaharyjskiej. Zaniepokojenie budzi też fakt opóźnień w niektórych państwach członkowskich procesu ratyfikacji zrewidowanej umowy z Kotonu i porozumienia wewnętrznego dotyczącego 10 EDF. Fakty są takie, że dzisiaj tylko połowa krajów Unii Europejskiej ratyfikowała zrewidowaną umowę o partnerstwie z krajami AKP, która ma wejść w życie 1 stycznia 2008 roku. Jeżeli do ratyfikacji nie dojdzie, będzie bardzo trudno kontynuować programy na rzecz Afryki i wizja konkretnego wspierania Afryki stanie się po prostu czystą fikcją. Dlatego zachęcam posłów do Parlamentu Europejskiego, aby naciskali na swoje rządy i parlamenty narodowe, aby te ratyfikowały zrewidowaną umowę z Kotonu."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, paní Martensová připravila výbornou zprávu, kterou Výbor pro rozvoj jednomyslně přijal. Afrika a Evropa vůbec poprvé začíná pomalu pracovat na partnerství a vytvoření společného přístupu k rozvoji demokracie, podpoře rozvoje a posilnění míru a bezpečnosti na africkém kontinentu. Sdílím se zástupci Rady a Komise naději, že tato zpráva bude výborným zdrojem inspirace při přípravách summitu EU a Afriky v Lisabonu. Mnohá ustanovení této zprávy, a zejména jejich provádění, budou pro rozvoj vztahů mezi Evropou a Afrikou velmi důležité. Bude těžké dosáhnout pokroku v rámci našich vzájemných vztahů bez zlepšení konzistence různých politik Unie jakými jsou například obchod, rozvoj, ochrana životního prostředí, zemědělství a migrační politiky. Je rovněž důležité respektovat rozhodnutí a závazky z minulosti. Rada Evropské unie v roce 2005 rozhodla, že africkým zemím se v rámci rozvojové pomoci přidělí aspoň o 50 % více zdrojů. V mé zemi, Polsku, se rozvojová pomoc během posledních let významně zvýšila. Problémem je, že v minulém roce se subsaharské Africe přidělilo jen 1,4 % veškeré polské dvoustranné pomoci. Znepokojující je rovněž skutečnost, že některé členské státy jsou pomalé při ratifikaci zrevidované Dohody z Cotonou a interní dohody, která se týká 10. evropského rozvojového fondu. Do dnešního dne ratifikovala Dohodu o partnerství se zeměmi AKT (africké, karibské a tichomořské země), která má vstoupit v platnost 1. ledna 2008, jen polovina členských států Unie. Pokud nedojde ke kompletní ratifikaci, bude velmi těžké úspěšně pokračovat v afrických programech a plány zaměřené na podporu Afriky zůstanou v rovině návrhů. Vyzývám proto poslance tohoto Parlamentu, aby na svoje národní parlamenty a vlády vyvíjely tlak s cílem zabezpečit ratifikaci zrevidované Dohody z Cotonou."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Fru Martens har udarbejdet en fremragende betænkning, som Udviklingsudvalget enstemmigt har vedtaget. For første gang i historien er Afrika og Europa så småt ved at have udarbejdet en fælles partnermæssig vision om udvikling af demokratiet, udviklingsstøtte samt styrkelse af freden og sikkerheden på det afrikanske kontinent. Jeg håber ligesom Rådets og Kommissionens repræsentanter, at betænkningen vil udgøre en god inspiration forud for Lissabontopmødet mellem EU og Afrika. Mange af betænkningens bestemmelser, eller rettere gennemførelsen heraf, vil have en nøglebetydning for udviklingen af de europæiske og afrikanske forbindelser. Det bliver svært at opnå fremskridt i alle de indbyrdes relationer uden større kohærens af de forskellige EU-politikker - handels- og udviklingspolitikken, politikken forbundet med miljøbeskyttelse, landbrugs- eller migrationspolitikken. Det er ligeledes vigtigt at opfylde de tidligere vedtagne beslutninger og forpligtelser. Rådet besluttede i 2005, at minimum 50 % af de ekstra udviklingsbistandsmidler skal rettes mod de afrikanske lande. I mit eget land, Polen, er udviklingsstøtten steget markant de seneste år. Det er imidlertid et problem, at blot 1,4 % af hele den samlede polske bilaterale bistand sidste år var øremærket Afrika syd for Sahara. Det vækker ligeledes bekymring, at nogle medlemsstater er bagefter med ratificeringen af Cotonouaftalen og den interne aftale om den 10. EUF. Det er en kendsgerning, at blot halvdelen af EU-landene har ratificeret den reviderede aftale om partnerskab med AVS-landene, der træder i kraft 1. januar 2008. Hvis ratifikationen ikke gennemføres, bliver det meget svært at fortsætte programmerne for Afrika, og visionen om konkret støtte til Afrika bliver ganske enkelt ren fiktion. Jeg opfordrer derfor parlamentsmedlemmerne til at lægge pres på deres regeringer og nationale parlamenter, så de ratificerer den revidere Cotonou-aftale."@da2
". Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Frau Martens hat einen hervorragenden Bericht erarbeitet, den der Entwicklungsausschuss einstimmig angenommen hat. Afrika und Europa beginnen zum allerersten Mal, langsam in einer Partnerschaft zu arbeiten und ein gemeinsames Konzept für die Entwicklung der Demokratie, die Unterstützung der Entwicklung und die Stärkung des Friedens und der Sicherheit auf dem afrikanischen Kontinent zu entwickeln. Ich teile die Hoffnung der Vertreter des Rates und der Kommission, dass dieser Bericht sich im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels in Lissabon als eine gute Quelle der Inspiration erweisen wird. Viele der Bestimmungen in dem Bericht und vor allem deren Umsetzung sind für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Europa und Afrika äußerst wichtig. Es wird schwer sein, unsere gegenseitigen Beziehungen voranzubringen, wenn es uns nicht gelingt, die zahlreichen EU-Politiken wie die Handels-, die Entwicklungs-, die Umweltschutz-, die Agrar- und die Migrationspolitik voranzubringen. Ferner ist es wichtig, die Entscheidungen und Zusagen der Vergangenheit zu würdigen. Der Rat der Europäischen Union hat im Jahr 2005 festgelegt, dass die afrikanischen Länder mindestens 50 % mehr Entwicklungshilfe erhalten sollen. In meinem Heimatland Polen ist die Entwicklungshilfe in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass im vergangenen Jahr gerade noch 1,4 % der polnischen bilateralen Beihilfen in südlich der Sahara gelegene Länder geflossen sind. Die Tatsache, dass einige Mitgliedstaaten das geänderte Abkommen von Cotonou und die interne Vereinbarung über den 10. Europäischen Entwicklungsfonds nur schleppend ratifiziert haben, gibt ebenfalls Anlass zur Sorge. Nach dem derzeitigen Stand hat lediglich die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten das Partnerschaftsabkommen mit den AKP-Staaten (Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean), das am 1. Januar 2008 in Kraft treten soll, ratifiziert. Wenn es nicht von allen ratifiziert wird, wird es sehr schwer werden, afrikanische Programme fortzusetzen und die Pläne zur Unterstützung Afrikas werden nichts als Pläne bleiben. Daher ersuche ich die Abgeordneten dieses Hauses, Druck auf ihre nationalen Parlamente und Regierungen auszuüben, um sicherzustellen, dass das überarbeitete Abkommen von Cotonou ratifiziert wird."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η κ. Martens ετοίμασε μια εξαιρετική έκθεση που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά η Αφρική και η Ευρώπη ξεκινούν με αργά βήματα να εργάζονται από κοινού για να αναπτύξουν μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, τη στήριξη της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλη την αφρικανική ήπειρο. Συμφωνώ με την ελπίδα που εξέφρασαν οι εκπρόσωποί μας του Συμβουλίου και της Επιτροπής ότι αυτή η έκθεση θα αποδειχτεί μια καλή πηγή έμπνευσης κατά την πορεία προς τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας για τη σχέση ΕΕ-Αφρικής. Πολλές από τις διατάξεις στην έκθεση και ιδιαίτερα η εφαρμογή τους, θα είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Θα είναι δύσκολο να συντελεστεί πρόοδος στις αμοιβαίες σχέσεις μας χωρίς τη βελτίωση της συνοχής των διάφορων πολιτικών της Ένωσης, όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία, η γεωργία και οι μεταναστευτικές πολιτικές. Είναι επίσης σημαντικό να σεβαστούμε τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν στο παρελθόν. Το 2005 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι τουλάχιστον 50% περισσότεροι πόροι για την αναπτυξιακή βοήθεια θα έπρεπε να χορηγηθούν σε αφρικανικές χώρες. Στη χώρα μου, την Πολωνία, η αναπτυξιακή βοήθεια αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι το προηγούμενο έτος μόλις το 1,4% του συνόλου της πολωνικής διμερούς ενίσχυσης χορηγήθηκε στην υποσαχάρια Αφρική. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη καθυστέρησαν να επικυρώσουν την αναθεωρημένη συμφωνία της Κοτονού και την εσωτερική συμφωνία σχετικά με το 10ο ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί επίσης αιτία ανησυχίας. Όπως είναι τα πράγματα επί του παρόντος, μόνο τα μισά από τα κράτη μέλη της Ένωσης έχουν επικυρώσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) που έπρεπε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008. Αν δεν πραγματοποιηθεί πλήρης επικύρωση, θα είναι πολύ δύσκολο να προωθηθούν τα προγράμματα για την Αφρική και τα σχέδια για την υποστήριξη της Αφρικής θα παραμείνουν στα χαρτιά. Επομένως ζητώ από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου να ασκήσουν πίεση στα εθνικά τους κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις τους προκειμένου να διασφαλίσουν την επικύρωση της αναθεωρημένης συμφωνίας της Κοτονού."@el10
". Madam President, Commissioner, Mrs Martens has prepared an excellent report that was unanimously adopted by the Committee on Development. For the first time ever Africa and Europe are slowly beginning to work in partnership and establish a common approach to the development of democracy, support for development and strengthening peace and security across the African continent. I share the hope expressed by the representatives of the Council and the Commission that this report will prove a good source of inspiration in the run-up to the Lisbon EU-Africa Summit. Many of the provisions in the report, and more especially their implementation, will be of crucial importance to the development of relations between Europe and Africa. It will be difficult to make progress in our mutual relations without improving the consistency of various Union policies, such as the trade, development, environmental protection, agriculture and migration policies. It is also important to honour the decisions and commitments made in the past. In 2005 the Council of the European Union determined that at least 50% more resources for development aid would be allocated to African countries. In my own country, Poland, development aid has increased significantly in recent years. The difficulty is that last year barely 1.4% of all Polish bilateral aid was allocated to sub-Saharan Africa. The fact that certain Member States have been slow to ratify the revised Cotonou Agreement and the internal agreement regarding the 10th European Development Fund is also cause for concern. As things stand at present, only half the Member States of the Union have ratified the Partnership Agreement with the ACP (African, Caribbean and Pacific) countries due to enter into force on 1 January 2008. If full ratification does not take place, it will be very difficult to carry forward the African programmes and the plans for supporting Africa will remain on the drawing board. I therefore urge Members of this House to put pressure on their national parliaments and governments to ensure the revised Cotonou Agreement is ratified."@en4
". Señora Presidenta, señor Comisario, la señora Martens ha elaborado un informe excelente que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo. Por primera vez en la historia, África y Europa están empezando lentamente a trabajar de forma conjunta y a establecer un enfoque común para el desarrollo de la democracia, el apoyo al desarrollo y el fortalecimiento de la paz y la seguridad en todo el continente africano. Comparto la esperanza expresada por los representantes del Consejo y de la Comisión en cuanto a que este informe va a constituir una buena fuente de inspiración durante los preparativos de la Cumbre UE-África de Lisboa. Muchas de las disposiciones en el informe, y más concretamente su ejecución, tendrán una importancia vital para el desarrollo de las relaciones entre Europa y África. Resultará difícil conseguir algún progreso en nuestras relaciones mutuas sin mejorar la coherencia de diversas políticas de la Unión, como las de comercio, desarrollo, protección medioambiental, agricultura y migración. También es importante respetar las decisiones y compromisos contraídos en el pasado. En 2005, el Consejo de la Unión Europea dictaminó que se asignara al menos un 50 % más de recursos en ayuda al desarrollo para los países africanos. En mi país, Polonia, la ayuda al desarrollo ha aumentado notablemente durante los últimos años. La dificultad estriba en que el año pasado, apenas el 1,4 % de toda la ayuda bilateral polaca se destinó al África subsahariana. El hecho de que ciertos Estados miembros hayan tardado en ratificar el Acuerdo de Cotonú revisado y el acuerdo interno relativo al 10º Fondo Europeo de Desarrollo también constituye un motivo de preocupación. A fecha de hoy, sólo la mitad de los Estados miembros han ratificado el Acuerdo de Asociación con los países ACP (de África, del Caribe y del Pacífico) que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2008. Si no se produce la ratificación plena, va a resultar muy difícil seguir adelante con los programas africanos y los planes de apoyo a África se quedarán sobre la mesa. Por tanto, insto a los diputados de esta Cámara a que presionen a sus Parlamentos y Gobiernos nacionales para garantizar que se produzca la ratificación del Acuerdo de Cotonú revisado."@es21
"Austatud juhataja, volinik, Maria Martens on koostanud suurepärase raporti, mille arengukomisjon üksmeelselt heaks kiitis. Esimest korda hakkavad Aafrika ja Euroopa tasapisi partnerluse kaudu tegema koostööd ja looma ühist lähenemisviisi demokraatia arendamiseks, arengu toetuseks ning rahu ja turvalisuse tugevdamiseks kogu Aafrika mandril. Ma jagan nõukogu ja komisjoni esindajate väljendatud lootust, et raport osutub heaks inspiratsiooniallikaks Lissabonis toimuva ELi-Aafrika tippkohtumise ettevalmistamisel. Paljud raportis sisalduvad sätted ja eriti nende rakendamine on olulise tähtsusega Euroopa ja Aafrika vaheliste suhete arengus. On raske suhteid edasi arendada, ilma et muudetaks mitmete ELi poliitikate kokkusobivust, nagu näiteks kaubandus-, arengu-, keskkonnakaitse-, põllumajandus- ja rändepoliitika. Samuti on oluline täita minevikus tehtud otsuseid ja kohustusi. 2005. aastal otsustas Euroopa Liidu Nõukogu, et Aafrika riikidele eraldatakse arenguabiks vähemalt 50% rohkem ressursse. Minu kodumaal Poolas on viimaste aastate jooksul arenguabi maht märkimisväärselt kasvanud. Probleem on selles, et eelmisel aastal eraldati vaevalt 1,4% kogu Poola kahepoolsest abist Saharast lõunas asuvale Aafrikale. Teatud liikmesriigid on venitanud muudetud Cotonou lepingu ratifitseerimisega ja liidusisene 10. Euroopa Arengufondi puudutav leping annab samuti põhjust muretsemiseks. Praegu on vaid pooled liikmesriigid partnerluslepingu AKV riikidega (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond) ratifitseerinud, mis peaks jõustuma 1. jaanuaril 2008. Kui kõik riigid lepingut ei ratifitseeri, on väga raske Aafrikaga seotud programme edasi arendada ja Aafrika toetamise kavad jäävad vaid paberile. Seetõttu palun parlamendi liikmetel avaldada survet rahvusparlamentidele ja valitsustele, et tagada muudetud Cotonou lepingu ratifitseerimine."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Maria Martens on laatinut erinomaisen mietinnön, jonka kehitysyhteistyövaliokunta hyväksyi yksimielisesti. Ensimmäistä kertaa koskaan Afrikka ja Eurooppa ovat alkaneet tehdä todellista yhteistyötä laatiakseen yhteisen lähestymistavan demokratian kehitykseen, kehityksen tukemiseen sekä rauhan ja turvallisuuden vahvistamiseen koko Afrikan mantereella. Jaan neuvoston ja komission edustajien ilmaiseman toiveen siitä, että mietintö osoittautuu inspiraation lähteeksi EU:n ja Afrikan välisen Lissabonin huippukokouksen valmistelussa. Monien mietinnön ehdotusten toteuttaminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan ja Afrikan suhteiden kehitykselle. Keskinäisissä suhteissa edistyminen on vaikeaa, mikäli emme paranna unionin politiikan johdonmukaisuutta monilla aloilla, kuten kaupan, kehitysyhteistyön, ympäristönsuojelun, maatalouden ja maahanmuuton alalla. On lisäksi tärkeää noudattaa aikaisempia päätöksiä ja täyttää annetut sitoumukset. Vuonna 2005 Euroopan unionin neuvosto päätti, että Afrikan maille annettavaa kehitysapua nostettaisiin vähintään puolella. Kotimaani Puolan kehitysapu on noussut merkittävästi viime vuosina. Ongelmana on, että Puolan antamasta kahdenvälisestä avusta tuskin 1,4 prosenttia suunnattiin viime vuonna Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Huolta aiheuttaa myös eräiden jäsenvaltioiden hidastelu tarkistetun Cotonoun sopimuksen ja 10. Euroopan kehitysrahastoa koskevan sisäisen sopimuksen ratifioinnissa. Nykyisellään unionin jäsenvaltioista vain puolet on ratifioinut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen, jonka on määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2008. Mikäli ratifiointia ei saateta päätökseen, Afrikan-ohjelmien jatkaminen on hyvin vaikeaa ja Afrikkaa koskevat tukihankkeet jäävät suunnitteluasteelle. Kehotan siksi painokkaasti parlamentin jäseniä painostamaan kansallisia parlamentteja ja hallituksia varmistaakseen tarkistetun Cotonoun sopimuksen ratifioinnin."@fi7
". Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mme Martens a préparé un excellent rapport, qui a été adopté à l’unanimité par la commission du développement. Pour la toute première fois, l’Afrique et l’Europe commencent lentement à travailler en partenariat et à mettre au point une approche commune du développement de la démocratie, de l’aide au développement et du renforcement de la paix et de la sécurité dans tout le continent africain. Je partage l’espoir exprimé par les représentants du Conseil et de la Commission de voir ce rapport devenir une bonne source d’inspiration lors des préparatifs du sommet UE-Afrique de Lisbonne. Beaucoup des dispositions du rapport et, plus particulièrement, leur mise en œuvre, seront d’une importance capitale pour le développement de relations entre l’Europe et l’Afrique. Il sera difficile de progresser dans nos relations mutuelles sans renforcer la cohérence de plusieurs politiques de l’Union, comme les politiques du commerce, du développement, de la protection de l’environnement, de l’agriculture et de l’immigration. Il est également important de respecter les décisions et les engagements pris dans le passé. En 2005, le Conseil de l’Union européenne a décidé qu’au moins 50 % de ressources destinée à l’aide au développement supplémentaires seraient allouées aux pays africains. Dans mon propre pays, la Pologne, l’aide au développement a augmenté de manière significative ces dernières années. Le problème, c’est que, l’année dernière, à peine 1,4 % de toute l’aide bilatérale polonaise a été allouée à l’Afrique subsaharienne. Le fait que certains États membres aient mis du temps à ratifier l’accord de Cotonou révisé et l’accord interne relatif au 10 Fonds européen de développement est également préoccupant. Dans l’état actuel des choses, seule la moitié des États membres de l’Union a ratifié l’accord de partenariat avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) qui doit entrer en vigueur le 1 janvier 2008. Si la ratification complète n’a pas lieu, il sera difficile de poursuivre les programmes africains et les projets d’aide à l’Afrique resteront à l’état de projets. J’invite par conséquent les députés de cette Assemblée à faire pression sur leurs parlements nationaux et sur leurs gouvernements afin de faire en sorte que l’accord de Cotonou révisé soit ratifié."@fr8
". Elnök asszony, biztos úr, Martens asszony kiváló jelentést készített, amelyet a Fejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadott. Először történik meg, hogy Afrika és Európa lassan partnerség keretében kezd együtt dolgozni és közös megközelítést alakít ki, hogy ezzel segítsék elő az afrikai kontinensen mindenhol a demokrácia fejlesztését, a fejlődés támogatását és a béke és biztonság megerősítését. Osztom a Tanács és a Bizottság képviselőinek reményét, hogy e jelentés jó ihletforrás lesz a lisszaboni EU-Afrika csúcstalálkozóra való előkészületben. A jelentés sok rendelkezése és főként azok végrehajtása döntő fontosságú lesz az Európa és Afrika közötti kapcsolatok fejlődése szempontjából. Nehéz lesz előrelépést elérni a kölcsönös kapcsolatainkban anélkül, hogy javítanánk számos uniós szakpolitika – például a kereskedelem-, a fejlesztési, a környezetvédelmi, az agrár- és a migrációs politika – összhangját. A múltbeli döntések és kötelezettségvállalások tiszteletben tartása szintén fontos. 2005-ben az Európai Unió Tanácsa úgy döntött, hogy legalább 50%-kal több fejlesztési segélyre szánt forrást juttat az afrikai országoknak. Az én országomban, Lengyelországban a fejlesztési támogatás jelentősen nőtt az elmúlt években. A nehézséget az jelenti, hogy tavaly az összes lengyel kétoldalúan nyújtott segélynek alig 1,4%-át kapta Fekete Afrika. Az, hogy bizonyos tagállamok lassan ratifikálták a felülvizsgált Cotonoui Megállapodást és a 10. Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó belső megállapodást, aggodalomra ad okot. A dolgok jelenlegi állása szerint csupán az uniós tagállamok fele ratifikálta az AKCS-országokkal (afrikai, karibi és csendes-óceáni országok) kötött partnerségi megállapodást, mely 2008. január 1-jén lép életbe. Ha a teljes ratifikáció nem történik meg, nagyon nehéz lesz folytatni az afrikai programokat és az Afrika támogatására irányuló tervek csak papíron léteznek majd. Ezért arra buzdítom képviselőtársaimat, hogy gyakoroljanak nyomást nemzeti parlamentjeikre és kormányaikra, hogy biztosítsuk a felülvizsgált Cotonoui Megállapodás ratifikációját."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, l’onorevole Martens ha preparato una relazione eccellente che è stata adottata all’unanimità dalla commissione per lo sviluppo. Per la prima volta l’Africa e l’Europa stanno lentamente iniziando a lavorare in partenariato e stabilendo un approccio comune all’evoluzione di democrazia, sostegno allo sviluppo e rafforzamento di pace e sicurezza sul continente africano. Condivido la speranza espressa dai rappresentanti del Consiglio e della Commissione che tale relazione si dimostrerà una valida fonte d’ispirazione verso il Vertice UE-Africa di Lisbona. Molte delle disposizioni di questo testo, e più in particolare la loro attuazione, saranno di importanza cruciale per lo sviluppo delle relazioni tra Europa e Africa. Sarà difficile compiere progressi nelle nostre relazioni reciproche senza perfezionare la coerenza di diverse politiche dell’Unione, quali il commercio, lo sviluppo, la tutela ambientale, l’agricoltura e l’immigrazione. E’ inoltre importante onorare le decisioni e gli impegni presi in passato. Nel 2005 il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito di assegnare almeno il 50 per cento in più di risorse allo sviluppo per i paesi africani. Nel mio paese, la Polonia, negli ultimi anni gli aiuti allo sviluppo sono aumentati in modo significativo. La difficoltà è che, lo scorso anno, appena l’1,4 per cento di tutti gli aiuti polacchi bilaterali è stato stanziato all’Africa subsahariana. Il fatto che certi Stati membri abbiano ritardato a ratificare l’accordo modificato di Cotonou e l’accordo interno relativo al 10° Fondo europeo dello sviluppo è altresì fonte di preoccupazione. Attualmente, solo metà degli Stati membri dell’Unione ha ratificato l’accordo di partenariato con i paesi ACP (di Africa, Caraibi e Pacifico) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008. Se non si verificherà una ratifica completa, sarà molto difficile portare avanti i programmi africani e i progetti per il sostegno all’Africa rimarranno sulla carta. Invito quindi i deputati di quest’Aula a insistere con i loro parlamenti e governi nazionali al fine di garantire la ratifica dell’accordo di Cotonou."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, M. Martens parengė puikų pranešimą, kurį Vystymosi komitetas vieningai priėmė. Pirmą kartą Afrika ir Europa iš lėto pradeda dirbti partnerystės pagrindu ir įgyvendinti bendrą požiūrį į demokratijos vystymąsi, vystymosi paramą ir stiprina taiką ir saugumą visame Afrikos žemyne. Kaip ir Tarybos ir Komisijos atstovai, tikiuosi, kad šis pranešimas taps geru įkvėpimo šaltiniu ruošiantis ES ir Afrikos suvažiavimui Lisabonoje. Daugelis pranešime pateiktų sąlygų ir ypač jų įgyvendinimas atliks labai svarbų vaidmenį Europos ir Afrikos santykių vystymesi. Be įvairių Sąjungos politikų nuoseklumo gerinimo, pavyzdžiui, prekybos, vystymosi, aplinkosaugos, žemės ūkio ir migracijos politikų, mūsų abipusiai santykiai sunkiai žengs į priekį. Taip pat yra svarbu vykdyti anksčiau priimtus sprendimus ir įsipareigojimus. 2005 m. Europos Sąjungos Taryba nusprendė Afrikos šalims skirti bent 50 proc. daugiau išteklių. Mano šalyje, Lenkijoje, pastaraisiais metais plėtros pagalba gerokai padidėjo. Problema ta, kad praėjusiais metais vos 1,4 proc. visos dvišalės Lenkijos paramos buvo skirta Afrikos šalims į pietus nuo Sacharos. Tai, kad kai kurios šalys narės neskuba ratifikuoti pataisyto Kotonu susitarimo ir vidinio susitarimo dėl dešimtojo Europos vystymosi fondo, taip pat kelia susirūpinimą. Esant dabartinei situacijai, tik pusė Sąjungos šalių narių yra ratifikavusios Partnerystės susitarimą su AKR (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno) šalimis, kuris turi įsigalioti 2008 m. sausio 1 d. Jei susitarimą ratifikuos ne visos šalys, bus labai sunku paspartinti Afrikos programas ir paramos Afrikai planai taip ir liks planais. Todėl aš raginu šių rūmų narius daryti spaudimą savo šalių parlamentams ir vyriausybėms, kad būtų ratifikuotas pataisytas Kotonu susitarimas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār kundze ir sagatavojusi lielisku ziņojumu, kas vienprātīgi tika pieņemts Attīstības komitejā. Pirmo reizi vēsturē Āfrika un Eiropa lēnām cenšas darboties partnerībā un izveidot kopīgu pieeju demokrātijas attīstībai, attīstības atbalstam un miera un drošības nostiprināšanai visā Āfrikas kontinentā. Es pievienojos Padomes un Komisijas pārstāvju izteiktajām cerībām par to, ka šis ziņojums izrādīsies labs iedvesmas avots gaidāmajam ES un Āfrikas sammitam Lisabonā. Daudzi ziņojumā minētie noteikumi un it īpaši to īstenošana būs izšķirīgas nozīmes faktors Eiropas un Āfrikas attiecību attīstībā. Būs grūti panākt progresu mūsu abpusējās attiecībās, neuzlabojot vairāku Eiropas Savienības politikas nostādņu, piemēram, tirdzniecības, attīstības, vides aizsardzības, lauksaimniecības un migrācijas politikas nostādņu konsekvenci. Tāpat ir svarīgi ievērot pagātnē pieņemtos lēmumus un apņemšanās. 2005. gadā Eiropas Savienības Padome noteica, ka vismaz par 50 % vairāk līdzekļu tiks piešķirti Āfrikas valstu attīstības atbalstam. Manā valstī Polijā attīstības atbalsts pēdējos gados ir būtiski palielinājies. Problēma ir tā, ka pērn tikai 1,4 % no visa Polijas divpusējā atbalsta tika piešķirti Subsahāras Āfrikai. Bažas rada arī fakts, ka dažas dalībvalstis vilcinās ratificēt pārskatīto Kotonū Nolīgumu un iekšējo nolīgumu par 10. Eiropas Attīstības fondu. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, tikai puse Eiropas Savienības dalībvalstu ir ratificējusi Partnerības nolīgumu ar ĀKK (Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona) valstīm, kuram jāstājas spējā 2008. gada 1. janvārī. Ja ratificēšana nenotiks, būs grūti virzīt uz priekšu Āfrikas programmas, un plāni, kas atbalsta Āfriku, paliks uz projektu dēļa. Tāpēc es mudinu šī Parlamenta deputātus izdarīt spiedienu uz savu valstu parlamentiem un valdībām, lai nodrošinātu to, ka Kotonū Nolīgums tiek ratificēts."@lv13
"Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Pani poseł Martens przygotowała doskonałe sprawozdanie, które zostało jednoznacznie przyjęte przez Komisję Rozwoju. Po raz pierwszy w historii Afryka i Europa zyskują powoli wspólną oraz partnerską wizję rozwoju demokracji, wspierania rozwoju oraz umacniania pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim. Mam nadzieję, podobnie jak przedstawiciele Rady i Komisji, że sprawozdanie to będzie dobrą inspiracją przed lizbońskim szczytem Unia-Afryka. Wiele zapisów sprawozdania, a właściwie ich implementacja będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju stosunków europejsko-afrykańskich. Trudno będzie osiągnąć postęp we wzajemnych relacjach bez zwiększenia koherentności różnych polityk unijnych - polityki handlowej, rozwojowej, polityk w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa czy polityki migracyjnej. Istotne jest również, aby wypełniać podjęte wcześniej decyzje i zobowiązania. Rada Unii Europejskiej postanowiła w 2005 roku, że co najmniej 50% dodatkowych środków na pomoc rozwojową będzie skierowana do państw afrykańskich. W moim własnym kraju, w Polsce, pomoc rozwojowa wzrosła w ostatnich latach bardzo znacznie. Problem polega jednak na tym, że w ubiegłym roku zaledwie 1,4% całej polskiej pomocy dwustronnej było przeznaczone dla Afryki Subsaharyjskiej. Zaniepokojenie budzi też fakt opóźnień w niektórych państwach członkowskich procesu ratyfikacji zrewidowanej umowy z Kotonu i porozumienia wewnętrznego dotyczącego 10 EDF. Fakty są takie, że dzisiaj tylko połowa krajów Unii Europejskiej ratyfikowała zrewidowaną umowę o partnerstwie z krajami AKP, która ma wejść w życie 1 stycznia 2008 roku. Jeżeli do ratyfikacji nie dojdzie, będzie bardzo trudno kontynuować programy na rzecz Afryki i wizja konkretnego wspierania Afryki stanie się po prostu czystą fikcją. Dlatego zachęcam posłów do Parlamentu Europejskiego, aby naciskali na swoje rządy i parlamenty narodowe, aby te ratyfikowały zrewidowaną umowę z Kotonu."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, mevrouw Martens heeft een uitstekend verslag opgesteld dat door de Commissie ontwikkelingssamenwerking unaniem goedgekeurd is. Het is voor het eerst dat Afrika en Europa langzamerhand als partnerschap beginnen te functioneren en een gezamenlijke benadering vaststellen voor de ontplooiing van democratie, ontwikkelingshulp en bevordering van vrede en veiligheid op het gehele Afrikaanse continent. Ik deel de door vertegenwoordigers van de Raad en Commissie uitgesproken hoop dat dit verslag een goede inspiratiebron zal blijken in de aanloop naar de Euro-Afrikaanse topconferentie in Lissabon. Veel van de bepalingen in dit verslag, en meer in het bijzonder de implementatie hiervan, zullen van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Europa en Afrika. Het zal moeilijk zijn om vooruitgang te boeken in onze wederzijdse betrekkingen zonder de consistentie van verschillende beleidssectoren van de Unie te verbeteren, zoals het beleid inzake handel, ontwikkeling, milieubescherming, landbouw en migratie. Het is ook belangrijk om de besluiten en verbintenissen uit het verleden na te komen. In 2005 bepaalde de Raad van de Europese Unie dat er ten minste vijftig procent meer middelen voor ontwikkelingshulp aan Afrikaanse landen zou worden toegewezen. In mijn eigen land, Polen, is de ontwikkelingshulp de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Het probleem is dat vorig jaar slechts 1,4 procent van alle Poolse ontwikkelingshulp aan sub-Sahara Afrika is toegewezen. Het feit dat bepaalde lidstaten hebben getreuzeld bij het bekrachtigen van de herziene Overeenkomst van Cotonou en de interne overeenkomst inzake het tiende Europees Ontwikkelingsfonds, is eveneens zorgwekkend. Zoals het er nu voorstaat, heeft slechts de helft van de lidstaten van de Unie de Partnerschapsovereenkomst met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) die op 1 januari 2008 in werking moet treden, bekrachtigd. Als volledige bekrachtiging uitblijft, zal het erg moeilijk zijn om de Afrikaanse programma’s voort te zetten en zullen de plannen voor ondersteuning van Afrika op de tekentafel blijven liggen. Ik doe daarom een beroep op de Parlementsleden om bij hun nationale parlementen en regeringen aan te dringen op bekrachtiging van de herziene Cotonou-Overeenkomst."@nl3
". Senhora Presidente, Senhor Comissário, a senhora deputada Maria Martens preparou um excelente relatório, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão do Desenvolvimento. Pela primeira vez na história, a África e a Europa começam aos poucos a trabalhar em parceria, com base numa abordagem comum. Esta abordagem assenta no desenvolvimento da democracia, no apoio ao desenvolvimento e na construção da paz e segurança em todo o continente africano. Partilho a esperança, manifestada pelos representantes do Conselho e da Comissão, de que este relatório sirva como fonte de inspiração aos preparativos da Cimeira UE-África em Lisboa. Muitas das disposições contidas no relatório, sobretudo em termos da sua aplicação, são de uma importância crucial para o desenvolvimento das relações entre a Europa e a África. O progresso das nossas relações mútuas depende do estabelecimento de uma maior coerência entre diversas políticas da União, designadamente as políticas de comércio, desenvolvimento, protecção ambiental, agricultura e migração. Importa igualmente que honremos as decisões que tomámos e os compromissos que assumimos. Em 2005 o Conselho da União Europeia decidiu aumentar de pelo menos 50% os recursos da ajuda ao desenvolvimento afectados a países africanos. No meu próprio país, a Polónia, a ajuda ao desenvolvimento cresceu significativamente nos últimos anos. O problema é que, no ano passado, apenas 1,4% do total da ajuda bilateral da Polónia foi afectado à África subsariana. Também é preocupante o facto de alguns Estados-Membros não terem ainda ratificado o Acordo de Cotonu revisto, nem o acordo interno relativo ao Décimo Fundo Europeu de Desenvolvimento. Neste momento, o Acordo de Parceria com os países ACP (África, Caraíbas e Pacífico), cuja entrada em vigor está prevista para 1 de Janeiro de 2008, apenas foi ratificado por metade dos Estados-Membros da União. Sem estar concluído o processo de ratificação será muito difícil levar por diante os programas para o continente africano e concretizar os planos de apoio. Convido assim os deputados desta câmara a insistirem junto dos seus parlamentos nacionais e governos para que se empenhem na ratificação do Acordo de Cotonu revisto."@pt17
"Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Pani poseł Martens przygotowała doskonałe sprawozdanie, które zostało jednoznacznie przyjęte przez Komisję Rozwoju. Po raz pierwszy w historii Afryka i Europa zyskują powoli wspólną oraz partnerską wizję rozwoju demokracji, wspierania rozwoju oraz umacniania pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim. Mam nadzieję, podobnie jak przedstawiciele Rady i Komisji, że sprawozdanie to będzie dobrą inspiracją przed lizbońskim szczytem Unia-Afryka. Wiele zapisów sprawozdania, a właściwie ich implementacja będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju stosunków europejsko-afrykańskich. Trudno będzie osiągnąć postęp we wzajemnych relacjach bez zwiększenia koherentności różnych polityk unijnych - polityki handlowej, rozwojowej, polityk w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa czy polityki migracyjnej. Istotne jest również, aby wypełniać podjęte wcześniej decyzje i zobowiązania. Rada Unii Europejskiej postanowiła w 2005 roku, że co najmniej 50% dodatkowych środków na pomoc rozwojową będzie skierowana do państw afrykańskich. W moim własnym kraju, w Polsce, pomoc rozwojowa wzrosła w ostatnich latach bardzo znacznie. Problem polega jednak na tym, że w ubiegłym roku zaledwie 1,4% całej polskiej pomocy dwustronnej było przeznaczone dla Afryki Subsaharyjskiej. Zaniepokojenie budzi też fakt opóźnień w niektórych państwach członkowskich procesu ratyfikacji zrewidowanej umowy z Kotonu i porozumienia wewnętrznego dotyczącego 10 EDF. Fakty są takie, że dzisiaj tylko połowa krajów Unii Europejskiej ratyfikowała zrewidowaną umowę o partnerstwie z krajami AKP, która ma wejść w życie 1 stycznia 2008 roku. Jeżeli do ratyfikacji nie dojdzie, będzie bardzo trudno kontynuować programy na rzecz Afryki i wizja konkretnego wspierania Afryki stanie się po prostu czystą fikcją. Dlatego zachęcam posłów do Parlamentu Europejskiego, aby naciskali na swoje rządy i parlamenty narodowe, aby te ratyfikowały zrewidowaną umowę z Kotonu."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, pani Martensová pripravila výbornú správu, ktorú Výbor pre rozvoj prijal jednomyseľne. Afrika a Európa vôbec po prvýkrát pomaly začínajú pracovať na partnerstve a vytvorení spoločného prístupu k rozvoju demokracie, podpore rozvoja a posilneniu mieru a bezpečnosti na africkom kontinente. Som takisto presvedčený, ako zástupcovia Rady a Komisie, že táto správa bude výborným zdrojom inšpirácie pri prípravách samitu EÚ a Afriky v Lisabone. Mnohé ustanovenia tejto správy, a najmä ich vykonávanie, budú pre rozvoj vzťahov medzi Európou a Afrikou veľmi dôležité. Bude ťažké dosiahnuť pokrok v rámci našich vzájomných vzťahov bez zlepšenia konzistencie rôznych politík Únie, akými sú napríklad obchod, rozvoj, ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a migračné politiky. Takisto je dôležité rešpektovať rozhodnutia a záväzky z minulosti. Rada Európskej únie v roku 2005 rozhodla, že africkým krajinám sa v rámci rozvojovej pomoci pridelí aspoň o 50 % viac zdrojov. V Poľsku, ktoré je mojou vlastnou krajinou, sa rozvojová pomoc počas posledných rokov významne zvýšila. Problémom je, že v minulom roku sa subsaharskej Afrike pridelilo iba 1,4 % všetkej poľskej dvojstrannej pomoci. Takisto je znepokojujúca skutočnosť, že niektoré členské štáty sú pomalé pri ratifikácii zrevidovanej Dohody z Cotonou a vnútornej dohody, ktorá sa týka 10. Európskeho rozvojového fondu. Do dnešného dňa ratifikovala Dohodu o partnerstve s krajinami AKT (krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria), ktorá má nadobudnúť platnosť 1. januára 2008, iba polovica členských štátov Únie. Ak sa neuskutoční kompletná ratifikácia, bude veľmi ťažké úspešne pokračovať v afrických programoch a plány zamerané na podporu Afriky zostanú v rovine návrhov. Vyzývam preto poslancov tohto Parlamentu, aby na svoje národné parlamenty a vlády vyvíjali tlak s cieľom zabezpečiť ratifikáciu zrevidovanej Dohody z Cotonou."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, gospa Martens je pripravila odlično poročilo, ki ga je odbor za razvoj soglasno sprejel. Prvič v zgodovini Afrika in Evropa počasi začenjata sodelovati in vzpostavljati skupen pristop za razvoj demokracije, podporo razvoja ter krepitev miru in varnosti na afriški celini. Kot predstavniki Sveta in Komisije tudi jaz upam, da bo to poročilo dober vir navdiha pred lizbonskim vrhom med EU in Afriko. Mnogo določb v poročilu, zlasti njihovo izvajanje, bo ključnega pomena za razvoj odnosov med Evropo in Afriko. Težko bo napredovati v medsebojnih odnosih brez izboljšanja skladnosti raznih politik Unije na področju trgovine, razvoja, varstva okolja, kmetijstva in preseljevanja. Prav tako je pomembno spoštovati odločitve in zaveze, sprejete v preteklosti. Leta 2005 je Svet Evropske unije odločil, da se bo afriškim državam dodelilo vsaj 50 % več sredstev za razvojno pomoč. V moji državi, na Poljskem, se je razvojna pomoč znatno povečala v zadnjih letih. Težava je v tem, da se je lani podsaharski Afriki dodelilo komaj 1,4 % poljske dvostranske pomoči. Dejstvo, da so nekatere države članice odlašale z ratificiranjem revidiranega sporazuma iz Cotonouja in notranjega sporazuma v zvezi z desetim evropskim razvojnim skladom, je prav tako zaskrbljujoče. Sedanje stanje je tako, da je le polovica držav članic Unije ratificirala sporazum o partnerstvu z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, ki naj bi začel veljati 1. januarja 2008. Če ne pride do popolne ratifikacije, bo zelo težko nadaljevati afriške programe, načrti za podporo Afrike pa ne bodo izpolnjeni. Iz tega razloga pozivam poslance tega parlamenta, naj izvajajo pritisk na svoje nacionalne parlamente in vlade, da bi zagotovili ratifikacijo revidiranega sporazuma iz Cotonouja."@sl20
". Fru talman, herr kommissionsledamot! Maria Martens har utarbetat ett utmärkt betänkande, som antogs enhälligt av utvecklingsutskottet. För första gången någonsin börjar Afrika och Europa långsamt att börja arbeta i partnerskap och anlägga ett gemensamt synsätt på hur man ska utveckla demokratin, stödja utvecklingen och stärka freden och säkerheten på hela den afrikanska kontinenten. Jag delar den förhoppning som rådets och kommissionens företrädare har uttryckt om att betänkandet ska bli en god inspirationskälla inför toppmötet i Lissabon mellan EU och Afrika. Många av betänkandets bestämmelser, och framför allt deras genomförande, kommer att bli avgörande för utvecklingen av förbindelserna mellan Europa och Afrika. Det kommer att bli svårt att göra framsteg i våra ömsesidiga förbindelser utan bättre samordning av EU:s olika politikområden, till exempel handel, utveckling, miljöskydd, jordbruk och migration. Det är också viktigt att leva upp till tidigare beslut och åtaganden. Under 2005 beslutade Europeiska unionens råd att de afrikanska länderna skulle få minst 50 procent mer i utvecklingsbistånd. I mitt hemland Polen har utvecklingsbiståndet ökat kraftigt de senaste åren. Problemet är att förra året var det bara 1,4 procent av Polens samlade bilaterala bistånd som gick till Afrika söder om Sahara. Att vissa medlemsstater har varit långsamma med att ratificera det reviderade Cotonouavtalet och den interna överenskommelsen om den tionde Europeiska utvecklingsfonden är också oroande. I nuläget är det bara hälften av EU:s medlemsstater som har ratificerat partnerskapsavtalet med AVS-staterna (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet), som ska träda i kraft den 1 januari 2008. Om det inte blir någon fullständig ratificering kommer det att bli mycket svårt att vidareutveckla de afrikanska programmen, och planerna för stöd till Afrika kommer att förbli enbart planer. Jag uppmanar därför parlamentets ledamöter att sätta press på sina nationella parlament och regeringar för att se till att det reviderade Cotonouavtalet ratificeras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph