Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-334"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-334"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Köszönöm a szót elnök asszony! Tisztelt képviselőtársaim! Üdvözölni szeretném a jelentést, amelynek a Bizottság által elfogadott változatát kifejezetten jónak és kiegyensúlyozottnak tartom. Szerbia európai uniós perspektívája különösen fontos Magyarország számára. Alapvető érdekünk, hogy szomszédunk is mielőbb bebocsátást nyerjen ebbe a közösségbe, amely egyedüli alternatívája a megbékélésnek, szemben a nemzetek közötti torzsalkodással, a háborúval, az emberek megkülönböztetésével és megalázásával, mert esetleg más anyanyelvvel vagy hagyományokkal rendelkeznek. Egyértelmű, hogy nem közömbös számunkra a szerbiai magyar nemzeti közösség sorsa, a Vajdaság kérdését eddig is igyekeztünk az európai napirenden tartani. Nagyon fontos ez és örülök, hogy bekerült a jelentésbe, a figyelmet felhívni arra, hogy meg kell őriznünk a Vajdaság évszázadok alatt kialakult többnemzetiségű jellegét, amelynek alapja a különböző népek együttélése, egy olyan együttélés, ami nem az elhallgattatáson, a megalázáson alapul, hanem a valódi jog- és esélyegyenlőségen. Ma sajnos ez még nem a napi valóság része. Különösen fontosnak tartom a régió etnikai arányainak, értékes sajátosságának fenntartását, és úgy vélem, hogy a szerb menekültek betelepítése veszélyezteti e kényes egyensúly megőrzését, és hozzájárulhat az etnikumközi konfliktusok felerősítéséhez, amelynek már láttunk sok, nagyon csúnya példáját a közelmúltban, így például felhívnám a figyelmet, hogy mai napig sincs megoldva a temerini egyértelmű etnikai diszkrimináció esetében aránytalanul súlyos büntetést megkapott magyar nemzetiségű fiatalok sorsa. Tehát összefoglalva, a Balkánon szükség van az Európai Unióra, hiszen az Unió szellemisége elvei és intézményrendszere, de – és aláhúzom – következetessége hozhat élhető életet. Köszönöm szépen."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, děkuji za prostor. Vážené dámy a vážení pánové, vítám tuto zprávu a jsem přesvědčená, že verze, kterou přijala Komise, je velmi dobrá a vyrovnaná. Perspektiva členství Srbska v Evropské unii je pro Maďarsko mimořádně důležitá. Je v našem velkém zájmu, aby se náš soused dostal do Společenství co nejdřív. Smíření je jedinou alternativou místo mezietnického konfliktu, války a diskriminace lidí nebo jejich ponižování na základě odlišného mateřského jazyka nebo zvyklostí. Nejsme samozřejmě lhostejní k osudu maďarské menšiny v Srbsku a skutečně jsme usilovali o zachování otázky Vojvodiny v evropské agendě. Velmi důležité je, a jsem ráda, že to vidím v této zprávě, zohlednit potřebu zachovat multietnický charakter Vojvodiny, který se vytvářel mnoho století. Základem tohoto multietnického charakteru je spolužití různých etnických skupin, určitý druh společné existence, která není založená na potlačování a ponižování, ale na skutečné rovnosti před zákonem a rovných příležitostech. Dnes to bohužel není součástí každodenní reality v této oblasti. Jsem přesvědčená, že je velmi důležité zachovat etnickou vyváženost tohoto regionu a jeho zvláštní charakteristiky, a podle mého názoru by přesídlení srbských utečenců v tomto regionu ohrozilo šance udržet touto nejistou vyváženost a mohlo by to znovu vyvolat mezietnický konflikt. V nedávné minulosti jsme už zažili dost mnoho špatných příkladů takovéhoto konfliktu. V této souvislosti bych ráda upoutala vaši pozornost například na dodnes nevyřešený případ: osud mladých lidí, etnických Maďarů, kteří dostali nepřiměřeně přísný trest v jasného příkladu etnické diskriminace v Temeríne. Balkán potřebuje Evropskou unii, protože duch, zásady a institucionální systém Evropské unie a skutečnost, že EU je soudržná – a toto zvlášť zdůrazňuji – může přinést život, který se dá žít. Velmi vám děkuji."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg hilser betænkningen velkommen, og efter min mening er især den version, Kommissionen har vedtaget, god og afbalanceret. Serbiens udsigter til medlemskab af EU er særligt vigtige for Ungarn. Vi har en grundlæggende interesse i, at vores nabo bliver lukket ind i Fællesskabet så hurtigt som muligt. Det er den eneste mulighed for forsoning i modsætning til interetnisk strid, krig og diskriminering over for folk eller ydmygelse af dem, fordi deres modersmål eller skikke tilfældigvis er anderledes. Det er klart, at vi ikke er ligeglade med Serbiens ungarske mindretals skæbne, og vi har rent faktisk gjort en indsats for at bevare spørgsmålet om Vojvodina på den europæiske dagsorden. En meget vigtig ting, som jeg er glad for at se i betænkningen, er, at der gøres opmærksom på behovet for at bevare Vojvodinas multietniske karakter, som har udviklet sig gennem århundreder. Grundlaget for denne multietnicitet er forskellige etniske gruppers sameksistens, den form for sameksistens, der ikke er baseret på tavshed og ydmygelse, men på ægte lighed for loven og lige muligheder. I øjeblikket er det dog desværre ikke en del af de daglige realiteter. Jeg mener, at det er særligt vigtigt at bevare regionens etniske balance og dens særlige karakteristika, og efter min mening ville det bringe muligheden for at bevare denne skrøbelige balance i fare og forværre den interetniske konflikt, hvis serbiske flygtninge genhuses i denne region. Vi har allerede set en hel del grimme eksempler på sådanne konflikter for ikke så længe siden. I denne forbindelse vil jeg som et eksempel gerne henlede opmærksomheden på en sag, der er forblevet uløst til den dag i dag: Skæbnen for de unge, etnisk ungarske personer, der fik en uforholdsmæssig hård dom ved det, der var et tydeligt eksempel på etnisk diskrimination i Temerin. Derfor har Balkan alt i alt brug for EU, fordi EU's ånd, principper og institutionelle system og den kendsgerning, at det er konsekvent - og jeg lægger især vægt på sidstnævnte - vil kunne skabe et liv, der er værd at leve."@da2
"Frau Präsidentin! Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Meine Damen und Herren, ich begrüße diesen Bericht und bin der Meinung, dass die von der Kommission angenommene Version eine ganz besonders gute und ausgewogene Version ist. Die Aussichten Serbiens hinsichtlich der EU sind für Ungarn ganz besonders wichtig. Wir haben ein grundlegendes Interesse daran, dass unser Nachbar so bald wie möglich, in diese Gemeinschaft aufgenommen wird. Das ist die einzige Alternative für eine Versöhnung im Gegensatz zu Konflikten zwischen den einzelnen Minderheiten, Krieg und Diskriminierung und Erniedrigung von Menschen, weil sie eine andere Sprache sprechen oder ihre Bräuche zufällig andere sind Wir stehen dem Schicksal der ungarischen Minderheit in Serbien offenkundig nicht gleichgültig gegenüber, und wir haben in der Tat einige Anstrengung unternommen, um das Thema der Vojvodina auf der europäischen Tagesordnung zu halten. Es gibt da etwas ganz Wichtiges, und ich bin froh, dass dieser Punkt auch in dem Bericht enthalten ist, und zwar geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit zu lenken, den multiethnischen Charakter der Vojvodina, der sich über viele Jahrhunderte entwickelt hat, aufrechtzuerhalten. Die Grundlage für diese Multiethnizität ist das Nebeneinanderleben von unterschiedlichen ethnischen Gruppen, und zwar des Nebeneinanders, das nicht auf Schweigen und Erniedrigung sondern auf wahrer Gleichheit vor dem Gesetz und Chancengleichheit beruht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat dies dort leider noch nicht Einzug in den Alltag gehalten. Ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, das ethnische Gleichgewicht und die besonderen Eigenschaften der Region aufrechtzuerhalten, und meiner Meinung nach würde die Wiederansiedlung von serbischen Flüchtlingen in dieser Region die Chancen für das Aufrechterhalten dieses unsicheren Gleichgewichts aufs Spiel setzen und könnte einen Konflikt zwischen den ethnischen Minderheiten verschärfen. Wir haben in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl solcher hässlichen Beispiele gesehen. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen Fall lenken, der bis zum heutigen Tage ungeklärt ist: und zwar das Schicksal zweier Jugendlicher ungarischer Ethnizität, die in einem ganz eindeutigen Fall von ethnischer Diskriminierung in Temerin ein unangemessen hohes Strafmaß erhalten haben. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Balkanstaaten deshalb die Europäische Union brauchen, da der Geist, die Grundsätze und das institutionelle System der Europäischen Union, sowie die Tatsache, dass es kohärent ist – und ich betone Letzteres ganz besonders – ein Leben hervorbringen können, das lebenswert ist. Vielen Dank."@de9
"Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω αυτήν την έκθεση, και πιστεύω πως η εκδοχή που εγκρίθηκε από την Επιτροπή είναι εξαιρετικά σωστή και ισορροπημένη. Οι προοπτικές ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Ουγγαρία. Έχουμε μεγάλο συμφέρον στην ένταξη της γειτονικής μας χώρας σε αυτήν την Κοινότητα το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για τη μόνη εναλλακτική για συμφιλίωση έναντι της ενδοεθνοτικής διαμάχης, του πολέμου και των διακρίσεων κατά ανθρώπων ή του εξευτελισμού τους λόγω της μητρικής τους γλώσσας ή των εθίμων τους τα οποία συμβαίνει να είναι διαφορετικά. Προφανώς, δεν αδιαφορούμε για τη μοίρα της ουγγρικής εθνικής μειονότητας της Σερβίας και πράγματι κάναμε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε το ζήτημα της Vojvodina στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και με χαρά μου το βλέπω σε αυτήν την έκθεση, είναι πως πρέπει δοθεί προσοχή στην ανάγκη διατήρησης του πολυεθνοτικού χαρακτήρα της Vojvodina που αναπτύχθηκε με την πάροδο των αιώνων. Η βάση για αυτήν την πολυεθνικότητα είναι η συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, το είδος της συνύπαρξης που βασίζεται όχι στη σιωπή και την ταπείνωση, αλλά στην πραγματική ισότητα ενώπιον του νόμου και στις ίσες ευκαιρίες. Επί του παρόντος, δυστυχώς, αυτό δεν αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα εκεί. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσουμε την εθνική ισορροπία της περιοχής και τα ειδικά χαρακτηριστικά της και, κατά τη γνώμη μου, η επανεγκατάσταση σέρβων προσφύγων σε αυτήν την περιοχή θα θέσει σε κίνδυνο τις ευκαιρίες διατήρησης αυτής της πολύτιμης ισορροπίας και θα επιδεινώσει την ενδοεθνοτική σύγκρουση. Έχουμε ήδη δει αρκετά άσχημα παραδείγματα παρόμοιων συγκρούσεων στο πρόσφατο παρελθόν. Εν προκειμένω, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, για παράδειγμα, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να μην έχει επιλυθεί έως τώρα: τη μοίρα των νέων της ουγγρικής μειονότητας στους οποίους επιβλήθηκε δυσανάλογα αυστηρή ποινή, σαφές παράδειγμα εθνοτικών διακρίσεων στο Temerin. Πάνω από όλα επομένως, τα Βαλκάνια χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το πνεύμα, οι αρχές και το θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκή Ένωσης, και το γεγονός ότι είναι συνεπής - και επισημαίνω ιδιαίτερα το τελευταίο - θα καταφέρουν να καθιερώσουν έναν υποφερτό τρόπο ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ."@el10
"Thank you for the opportunity to speak, Madam President. Ladies and gentlemen, I welcome this report, and believe that the version adopted by the Commission is a particularly good and balanced one. Serbia’s prospects for European Union membership are especially important for Hungary. We have a fundamental interest in seeing our neighbour admitted into this Community as soon as possible. This represents the only alternative for reconciliation as opposed to inter-ethnic strife, war, and discrimination against people or humiliating them because their mother tongue or customs happen to be different. Obviously, we are not indifferent to the fate of Serbia’s Hungarian ethnic minority, and indeed we have made an effort to keep the issue of Vojvodina on the European agenda. Something that is very important, and I am glad to see that it is in the report, is to draw attention to the need to maintain the multi-ethnic character of Vojvodina that has evolved over many centuries. The basis for this multi-ethnicity is the coexistence of different ethnic groups, the kind of coexistence that is based not on silence and humiliation, but on genuine equality before the law and equal opportunities. At present, unfortunately, this is not part of day-to-day reality there. I believe it is particularly important to maintain the region’s ethnic balance and its special characteristics, and, in my opinion, resettling Serb refugees in this region would jeopardise chances of maintaining this precarious balance and could exacerbate inter-ethnic conflict. We have already seen a good many ugly examples of such conflict in the recent past. In this connection I would draw your attention, for example, to a case that remains unresolved to this day: the fate of the ethnic Hungarian youths who were given a disproportionately severe sentence in a clear-cut example of ethnic discrimination in Temerin. All in all, therefore, the Balkans need the European Union, because the spirit, principles and institutional system of the European Union, and the fact that it is consistent – and I lay particular emphasis on the latter – will be able to bring about a life that is liveable. Thank you very much."@en4
"Muchas gracias por la oportunidad de hablar, señora Presidenta. Señorías, acojo con satisfacción este informe y creo que la versión aprobada por la Comisión es especialmente buena y equilibrada. Las perspectivas de Serbia de convertirse en miembro de la Unión Europea entrañan especial importancia para Hungría. Tenemos un interés fundamental en presenciar la admisión de nuestro vecino en esta Comunidad lo antes posible. Eso representa la única alternativa para la reconciliación, a diferencia de las disensiones interétnicas, la guerra y la discriminación contra la gente o su humillación debido a que su lengua materna o sus costumbres resulten ser diferentes. Evidentemente, no somos indiferentes a la suerte de la minoría étnica húngara de Serbia, y de hecho hemos realizado un esfuerzo para mantener el asunto de Voivodina en la agenda europea. Algo que es muy importante, y me complace ver que está recogido en el informe, es la llamada de atención sobre la necesidad de mantener el carácter multiétnico de Voivodina que se ha ido forjando a lo largo de muchos siglos. La base de este carácter multiétnico es la coexistencia de diferentes grupos étnicos, el tipo de coexistencia que no se fundamenta en el silencio y la humillación, sino en la auténtica igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. De momento, por desgracia, es algo que no forma parte de la realidad cotidiana. Creo que resulta especialmente importante mantener el equilibrio étnico de la región y sus especiales características, y a mi juicio, volver a asentar a los refugiados serbios en esta región pondría en peligro las oportunidades de preservar el precario equilibrio y podría exacerbar el conflicto interétnico. Ya hemos presenciado suficientes ejemplos horribles de tal conflicto en el pasado. A este respecto quiero llamar su atención, por ejemplo, sobre un caso que sigue sin resolverse hasta la fecha: la suerte de los jóvenes de etnia húngara que recibieron una sentencia desproporcionadamente severa en un ejemplo patente de discriminación étnica en Temerin. Así pues, resumiendo, los Balcanes necesitan a la Unión Europea, debido al espíritu, los principios y el sistema institucional de la Unión Europea, y el hecho de que sea coherente —y hago especial énfasis en esto último— podrá alumbrar un tipo de vida que merezca vivirse. Muchas gracias."@es21
"Lugupeetud juhataja, tänan teid võimaluse eest sõna võtta. Daamid ja härrad, ma kiidan kõnealuse raporti heaks ja arvan, et komisjoni kinnitatud versioon on eriti hea ja tasakaalustatud. Serbia ELi perspektiiv on Ungari jaoks eriti tähtis. Meil on sügav huvi, et meie naaber võetaks liitu vastu nii kiiresti kui võimalik. See on ainus leppimisvõimalus, mis vastandub rahvustevahelisele konfliktile, sõjale ja erineva emakeele või tavade tõttu toimuvale diskrimineerimisele või alandamisele. Loomulikult ei ole me ükskõiksed Serbia Ungari rahvusvähemuse saatuse suhtes ja me oleme üritanud hoida Vojvodina küsimuse Euroopa tegevuskavas. Väga oluline on, ja mul on hea meel, et see on raportis ära toodud, pöörata tähelepanu vajadusele säilitada Vojvodina mitmerahvuselisus, nii nagu see on sajandite jooksul arenenud. Selle mitmerahvuselisuse alus on erinevate rahvusrühmade kooseksisteerimine, selline kooseksisteerimine, mis ei põhine vaikimisel ja alandamisel, vaid tõelisel võrdsusel seaduse ees ja võrdsetel võimalustel. Kahjuks ei ole see praegu igapäevane reaalsus. Usun, et on eriti oluline säilitada piirkonna etniline tasakaal ja selle eripärasused, ning olen seisukohal, et Serbia põgenike ümberasustamine sellesse piirkonda ohustab juba niigi õrna tasakaalu hoidmist ning õhutab rahvustevahelist konflikti. Hiljutine minevik on näidanud sellise konflikti inetuid tulemusi. Seoses sellega sooviksin juhtida teie tähelepanu näiteks juhtumile, mis on tänaseni lahendamata: Ungari päritolu noorte saatus, kellele sai osaks ebaproportsionaalselt karm karistus etnilise diskrimineerimise juhtumi näitel Temerinis. Seega kokkuvõtvalt, Balkani piirkond vajab Euroopa Liitu, kuna ELi idee, põhimõtted ja institutsioonid ning asjaolu, et see kõik on püsiv – ma rõhutan eelkõige viimast aspekti – annab võimaluse elamisväärseks eluks. Suur tänu."@et5
"Kiitän teitä tilaisuudesta puhua, arvoisa puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, annan tukeni tälle mietinnölle ja pidän komission hyväksymää versiota erityisen hyvänä ja tasapainoisena. Serbian mahdollinen Euroopan unionin jäsenyys on Unkarin kannalta erityisen tärkeää. On perimmäisen etumme mukaista, että naapurimaamme voi liittyä yhteisöön mahdollisimman pian. Se on ainoa mahdollisuus sovinnontekoon vaihtoehtona etnisten ryhmien välisille konflikteille, sodalle sekä ihmisten syrjinnälle tai nöyryyttämiselle näiden äidinkielen tai erilaisten tapojen johdosta. Emme luonnollisesti ole välinpitämättömiä Serbian unkarilaisvähemmistön kohtalon suhteen, ja olemme ponnistelleet suuresti pitääksemme Vojvodinan kysymyksen Euroopan asialistalla. Iloitsen siitä, että mietinnössä kiinnitetään huomiota tarpeeseen säilyttää Vojvodinan vuosisatojen kuluessa kehittynyt monietninen luonne, sillä se on hyvin tärkeää. Tällaisen monietnisyyden perustana on eri etnisten ryhmien rinnakkaiselo, joka ei perustu vaikenemiseen ja nöyryytyksiin, vaan todelliseen yhdenvertaisuuteen lain edessä sekä yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Se ei valitettavasti ole nykyisin arkitodellisuutta alueella. Pidän erityisen tärkeänä alueen etnisen tasapainon ja sen erityisominaisuuksien säilyttämistä, ja serbipakolaisten asuttaminen tälle alueelle vaarantaisi mielestäni mahdollisuudet ylläpitää herkkää tasapainoa ja se voisi kärjistää etnisten ryhmien välistä konfliktia. Olemme nähneet lähimenneisyydessä monia rumia esimerkkejä tällaisista konflikteista. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomionne esimerkiksi edelleen ratkaisemattomaan tapaukseen, eli niiden unkarilaisnuorten kohtaloon, joille langetettiin kohtuuttoman ankara tuomio Temerinissä ilmiselvästi etnisen syrjinnän perusteella. Kaiken kaikkiaan Balkanin alue tarvitsee siis Euroopan unionia, koska vain unionin henki, periaatteet ja institutionaalinen järjestelmä sekä sen yhtenäisyys, jota korostan erityisesti, voivat johtaa elämisen arvoiseen elämään. Kiitos paljon."@fi7
"Je vous remercie de me donner la possibilité de m’exprimer, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, je salue ce rapport, et je crois que la version adoptée par la Commission est une version particulièrement bonne et équilibrée. Les perspectives d’adhésion de la Serbie à l’Union européenne sont particulièrement importantes pour la Hongrie. Nous avons un intérêt fondamental à voir notre voisin admis dans cette Communauté le plus vite possible. Cela représente la seule alternative à la réconciliation, contre les querelles interethniques, la guerre et la discrimination à l’encontre des peuples ou leur humiliation parce qu’il se fait que leur langue maternelle ou leurs coutumes sont différentes. Nous ne sommes évidemment pas indifférents au sort de la minorité ethnique hongroise de Serbie, et nous nous sommes d’ailleurs efforcés de maintenir la question de la Voïvodine à l’agenda européen. Il est très important, et je suis heureuse de voir que cela figure dans le rapport, d’attirer l’attention sur la nécessité de conserver la nature multiethnique de la Voïvodine, qui a évolué au cours des siècles. La base de cette multiethnicité est la coexistence de différents groupes ethniques, le genre de coexistence qui est fondé non pas sur le silence et l’humiliation, mais sur une véritable égalité devant la loi et sur l’égalité des chances. À l’heure actuelle, cela ne fait malheureusement pas partie de la réalité quotidienne de la région. Je crois qu’il est particulièrement important de maintenir l’équilibre ethnique de la région et ses caractéristiques particulières et, à mon avis, relocaliser les réfugiés serbes dans cette région compromettrait les chances de maintenir cet équilibre précaire et pourrait exacerber le conflit interethnique. Nous avons déjà vu de nombreux exemples peu glorieux de ce genre de conflit dans un passé récent. À cet égard, je voudrais attirer votre attention, par exemple, sur une affaire qui reste à ce jour non résolue: le sort des jeunes de l’ethnie hongroise qui ont reçu une peine démesurément sévère dans un exemple clair de discrimination ethnique à Temerin. En résumé, les Balkans ont donc besoin de l’Union européenne, parce que l’esprit, les principes et le système institutionnel de l’Union européenne, et le fait qu’elle soit cohérente – et j’insiste particulièrement sur ce dernier point – permettra d’y rendre la vie supportable. Merci beaucoup."@fr8
". Signora Presidente, la ringrazio per avermi concesso la possibilità di intervenire. Onorevoli colleghi, accolgo con favore questa relazione, e ritengo che la versione adottata dalla Commissione sia particolarmente valida ed equilibrata. Le prospettive serbe per l’adesione all’Unione europea sono importanti soprattutto per l’Ungheria. Nutriamo un interesse fondamentale nell’assistere all’ammissione del nostro vicino in questa Comunità il più presto possibile. Questa è l’unica alternativa per una riconciliazione in confronto al conflitto interetnico, la guerra e le discriminazioni contro le persone o la loro umiliazione poiché la loro lingua madre o le loro tradizioni sono diverse. Ovviamente, non siamo indifferenti di fronte al destino della minoranza etnica degli ungheresi di Serbia, e in effetti ci siamo adoperati per mantenere la questione di Vojvodina sull’agenda europea. Un aspetto molto importante, e sono lieta che sia presente nella relazione, è quello di richiamare l’attenzione alla necessità di conservare il carattere multietnico di Vojvodina, evolutosi in molti secoli. La base per tale multietnicità è la coesistenza di numerosi gruppi etnici, il tipo di coesistenza che si fonda non sul silenzio e l’umiliazione, ma su un’uguaglianza autentica di fronte alla legge e pari opportunità. Al momento, purtroppo, ciò non rientra nella realtà quotidiana. Ritengo sia particolarmente importante mantenere l’equilibrio etnico della regione e le sue caratteristiche speciali, e, a mio parere, insediare i rifugiati serbi in questa regione metterebbe a rischio le opportunità di conservare il precario equilibrio e potrebbe esacerbare il conflitto interetnico. Abbiamo già osservato numerosi spiacevoli esempi di conflitti simili nel recente passato. A questo proposito, vorrei richiamare la vostra attenzione, ad esempio, su un caso che finora resta irrisolto: il destino dei giovani etnici ungheresi a cui è stata assegnata una condanna sproporzionatamente severa in un preciso esempio di discriminazione etnica a Temerin. Tutto sommato, quindi, i Balcani hanno bisogno dell’Unione europea, poiché lo spirito, i principi e il sistema istituzionale dell’UE, e il fatto che sia coerente, e pongo l’accento su quest’ultimo elemento, saranno in grado di determinare una vita degna di essere vissuta. Vi ringrazio."@it12
"Gerb. pirmininke, dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti. Ponios ir ponai, aš pritariu šiam pranešimui ir tikiu, kad Komisijos priimta versija yra ypač gera ir harmoninga. Serbijos narystės Europos Sąjungoje perspektyvos yra ypač svarbios Vengrijai. Mes esame labai suinteresuoti, kad mūsų kaimynė būtų kuo greičiau priimta į Bendriją. Tai yra vienintelė alternatyva susitaikymui, užkertant kelią tarpetninei nesantaikai, karui, žmonių diskriminacijai ar žeminimui už tai, kad jų gimtoji kalba ar papročiai yra kitokie. Akivaizdu, kad nesame abejingi vengrų tautinei mažumai Serbijoje, ir iš tiesų mes stengėmės, kad Voivodinos klausimas nebūtų išbrauktas iš Europos darbotvarkės. Labai svarbu, ir aš džiaugiuosi tai matydama pranešime, yra atkreipti dėmesį į daugiaetninio Voivodinos pobūdžio išsaugojimą, kuris vystėsi daugelį amžių. Šio daugiaetniškumo pagrindas yra bendras skirtingų etninių grupių sugyvenmas, kuris remiasi ne tyla ir žeminimu, o tikra lygybe prieš įstatymus ir lygiomis galimybėmis. Deja, šiuo metu to kasdienėje tikrovėje nėra. Aš tikiu, kad itin svarbu išlaikyti etninę regiono pusiausvyrą ir jo ypatingą charakteristiką; mano nuomone, serbų pabėgėlių perkėlimas į šį regioną pažeistų šią jautrią pusiausvyrą ir pagilintų tarpetninį konfliktą. Netolimoje praeityje jau matėme nemalonius tokio konflikto pavyzdžius. Turėdama tai omenyje, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, pavyzdžiui, į atvejį, kuris iki šios dienos nėra išspręstas. Etninių vengrų jaunuolių, kuriems akivaizdžios etninės diskriminacijos atveju Temerine buvo skirta neproporcingai griežta bausmė, likimą. Todėl apskritai Balkanams reikia Europos Sąjungos, nes Europos Sąjungos dvasia, principai ir institucinė sistema, ir tai, kad ji yra nuosekli – aš ypač pabrėžiu pastarąją savybę – padės sugrąžinti gyvenimą, kuriame verta gyventi. Labai ačiū."@lt14
"Paldies par iespēju izteikties, priekšsēdētājas kundze. Dāmas un kungi, es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu un uzskatu, ka Komisijas pieņemtā teksta redakcija ir īpaši laba un līdzsvarota. Serbijas izredzes uz dalību Eiropas Savienībā ir īpaši svarīgas Ungārijai. Mēs ļoti vēlamies, lai mūsu kaimiņvalsts tiktu uzņemta šajā Kopienā pēc iespējas drīzāk. Tas nozīmētu ne vien samierināšanās iespēju pretēji etnisko grupu nesaskaņām, karam un cilvēku diskriminācijai un pazemošanai viņu dzimtās valodas vai atšķirīgo tradīciju dēļ. Mēs neesam vienaldzīgi pret Serbijas ungāru etnisko minoritāti, un mēs tiešām esam centušies noturēt Vojvodinas jautājumu Eiropas dienas kārtībā. Tas, kas ir ļoti būtiski un ko es priecājos redzēt šajā ziņojumā, ir uzmanības pievēršana nepieciešamībai uzturēt Vojvodinas multietnisko būtību, kas ir veidojusies daudzu gadsimtu gaitā. Šī multietniskuma pamats ir dažādu etnisko grupu līdzāspastāvēšana, tāda līdzāspastāvēšana, kuras pamatā nav klusēšana un pazemošana, bet īsta vienlīdzība likuma priekšā un vienlīdzīgas iespējas. Diemžēl patlaban tā tur nav ikdiena. Es uzskatu, ka ir īpaši svarīgi saglabāt reģiona etnisko līdzsvaru un tā īpatnības, un, manuprāt, serbu bēgļu pārvietošana apdraudētu šo nestabilo līdzsvaru un pāraugtu etnisko grupu konfliktā. Mēs jau esam redzējuši daudzus šādus nelāgus konfliktus pagātnē. Šajā saistībā es gribu pievērst jūsu uzmanību, piemēram, lietai, kas joprojām nav atrisināta: to etnisko ungāru jauniešu liktenis, kuriem piesprieda nesamērīgi bargu sodu etniskās diskriminācijas skaidrā piemērā Temerinā. Kopumā tāpēc Balkāniem ir vajadzīga Eiropas Savienība, jo Eiropas Savienības būtība, principi un iestāžu sistēma, un tas, ka tie visi ir noturīgi — un es īpaši uzsveru pēdējo — spēs radīt pilnvērtīgu dzīvi. Liels paldies."@lv13
"Köszönöm a szót elnök asszony! Tisztelt képviselőtársaim! Üdvözölni szeretném a jelentést, amelynek a Bizottság által elfogadott változatát kifejezetten jónak és kiegyensúlyozottnak tartom. Szerbia európai uniós perspektívája különösen fontos Magyarország számára. Alapvető érdekünk, hogy szomszédunk is mielőbb bebocsátást nyerjen ebbe a közösségbe, amely egyedüli alternatívája a megbékélésnek, szemben a nemzetek közötti torzsalkodással, a háborúval, az emberek megkülönböztetésével és megalázásával, mert esetleg más anyanyelvvel vagy hagyományokkal rendelkeznek. Egyértelmű, hogy nem közömbös számunkra a szerbiai magyar nemzeti közösség sorsa, a Vajdaság kérdését eddig is igyekeztünk az európai napirenden tartani. Nagyon fontos ez és örülök, hogy bekerült a jelentésbe, a figyelmet felhívni arra, hogy meg kell őriznünk a Vajdaság évszázadok alatt kialakult többnemzetiségű jellegét, amelynek alapja a különböző népek együttélése, egy olyan együttélés, ami nem az elhallgattatáson, a megalázáson alapul, hanem a valódi jog- és esélyegyenlőségen. Ma sajnos ez még nem a napi valóság része. Különösen fontosnak tartom a régió etnikai arányainak, értékes sajátosságának fenntartását, és úgy vélem, hogy a szerb menekültek betelepítése veszélyezteti e kényes egyensúly megőrzését, és hozzájárulhat az etnikumközi konfliktusok felerősítéséhez, amelynek már láttunk sok, nagyon csúnya példáját a közelmúltban, így például felhívnám a figyelmet, hogy mai napig sincs megoldva a temerini egyértelmű etnikai diszkrimináció esetében aránytalanul súlyos büntetést megkapott magyar nemzetiségű fiatalok sorsa. Tehát összefoglalva, a Balkánon szükség van az Európai Unióra, hiszen az Unió szellemisége elvei és intézményrendszere, de – és aláhúzom – következetessége hozhat élhető életet. Köszönöm szépen."@mt15
"Dank u voor deze gelegenheid, mevrouw de Voorzitter. Dames en heren, ik ben verheugd over dit verslag en denk dat de door de Commissie goedgekeurde versie bijzonder goed en evenwichtig is. De vooruitzichten van Servië op lidmaatschap van de Europese Unie zijn bijzonder belangrijk voor Hongarije. Wij hebben er wezenlijk belang bij dat ons buurland zo spoedig mogelijk tot deze Gemeenschap wordt toegelaten. Dit is de enige weg die naar verzoening leidt in plaats van naar interetnische strijd, oorlog en discriminatie of vernedering van mensen omdat hun moedertaal toevallig een andere is. Natuurlijk houdt het lot van de Hongaarse etnische minderheid in Servië ons bezig en we hebben ons dan ook ingezet voor de handhaving van de kwestie Vojvodina op de Europese agenda. Het is zeer belangrijk, en ik ben blij om dat in het verslag terug te zien, dat er aandacht wordt besteed aan de noodzaak van behoud van het multi-etnische karakter van Vojvodina dat zich gedurende vele eeuwen ontwikkeld heeft. De basis voor deze multi-etniciteit is de coëxistentie van verschillende etnische groepen, het soort coëxistentie dat niet stoelt op stilzwijgen en vernedering, maar op daadwerkelijke gelijkheid voor de wet en gelijke kansen. Helaas maakt dit alles op dit moment geen deel uit van de realiteit aldaar. Ik ben van mening dat het bijzonder belangrijk is om het etnische evenwicht van de regio en haar speciale kenmerken te handhaven en ik denk dat de terugkeer van Servische vluchtelingen naar deze regio dit wankele evenwicht in gevaar zou brengen en het interetnische conflict zou kunnen aanwakkeren. In het verleden hebben we al flink wat akelige voorbeelden van dergelijke conflicten gezien. In dit opzicht wil ik uw aandacht vragen voor een overduidelijk voorbeeld van etnische discriminatie in Temerin waar tot op heden nog niets aan gedaan is: het lot van de etnisch-Hongaarse jongeren die een onevenredig zware straf kregen opgelegd. Al met al heeft de Balkan de Europese Unie dus nodig, omdat de geest, de beginselen en het institutionele stelsel van de Europese Unie, en haar consistentie – waar ik met name de nadruk op wil leggen – in staat zullen zijn om een leefbaar bestaan teweeg te brengen. Dank u zeer."@nl3
"Dziękuję za możliwość zabrania głosu, pani przewodnicząca. Panie i panowie! Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie i uważam, że wersja przyjęta przez Komisję jest szczególnie dobra i wyważona. Perspektywy członkostwa Serbii w Unii Europejskiej są szczególnie ważne dla Węgier. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby nasz sąsiad został jak najszybciej dopuszczony do Wspólnoty. Jest to jedyna możliwość pojednania, w przeciwieństwie do konfliktów międzyetnicznych, wojny i dyskryminowania lub poniżania ludzi, ze względu na to, że tak się składa, iż ich język ojczysty lub zwyczaje są inne. Oczywiście nie jesteśmy obojętni na los węgierskiej mniejszości etnicznej w Serbii i istotnie staraliśmy się utrzymać kwestię Wojwodiny wśród priorytetów Unii Europejskiej. Rzeczą bardzo ważną, i cieszę się, że została ona zawarta w sprawozdaniu, jest zwrócenie uwagi na potrzebę utrzymania wieloetnicznego charakteru Wojwodiny, który ewoluował przez wiele stuleci. Podstawą tej wieloetniczności jest współistnienie różnych grup etnicznych, rodzaj współistnienia, który jest oparty nie na ciszy i upokorzeniu, ale na prawdziwej równości wobec prawa i równych możliwościach. Obecnie nie jest tam tak niestety na co dzień. Uważam, że szczególnie ważne jest utrzymywanie równowagi etnicznej regionu i jego szczególnej charakterystyki i moim zdaniem ponowne przesiedlanie uchodźców Serbskich do tego regionu stanowiłoby zagrożenie dla utrzymania tej niepewnej równowagi i mogłoby pogorszyć konflikt międzyetniczny. Widzieliśmy już naprawdę wiele brzydkich przykładów takiego konfliktu w niedawnej przeszłości. W związku z tym zwróciłabym państwa uwagę na przykład na sprawę, która pozostaje nierozwiązana do dziś: los młodych ludzi pochodzenia węgierskiego, którzy otrzymali nieproporcjonalnie surowe wyroki, co było wyraźnym przykładem dyskryminacji etnicznej w Temerinie. Podsumowując, Bałkany potrzebują Unii Europejskiej, ponieważ duch, zasady i system instytucjonalny Unii Europejskiej oraz fakt, że jest on spójny - i podkreślam szczególnie to ostatnie - będą w stanie sprawić, że region ten odżyje i będzie w nim można żyć. Dziękuję bardzo."@pl16
"Senhora Presidente, obrigada pela oportunidade de me pronunciar. Senhoras e Senhores Deputados, congratulo-me com este relatório e acredito que a versão adoptada pela Comissão é especialmente boa e equilibrada. As perspectivas de adesão da Sérvia à União Europeia são de especial importância para a Hungria. Temos um interesse fundamental em ver o nosso vizinho aceite nesta Comunidade logo que possível. Isto representa a única alternativa de reconciliação por oposição a uma situação de tensão inter-étnica, guerra e discriminação contra as pessoas ou a sua humilhação porque simplesmente a sua língua materna ou costumes são diferentes. Obviamente, não nos é indiferente o destino da minoria étnica húngara da Sérvia e, de facto, temos feito um esforço para manter a questão de Voivodina na agenda europeia. Uma coisa que é muito importante, e fico satisfeita por ver que consta do relatório, é chamar a atenção para a necessidade de manter o carácter multi-étnico de Voivodina, que se desenvolveu ao longo de muitos séculos. A base para esta pluralidade étnica é a coexistência de diferentes grupos étnicos, um tipo de coexistência que se baseia não em silêncio e humilhação mas em genuína igualdade perante a lei e oportunidades iguais. Na actualidade, infelizmente, isto não faz parte da realidade quotidiana naquela região. Penso que é especialmente importante manter o equilíbrio étnico da região e as suas características especiais e, na minha opinião, realojar refugiados sérvios nesta região poria em perigo a possibilidade de manter este equilíbrio precário e poderia exacerbar o conflito inter-étnico. Já vimos muitos maus exemplos deste tipo de conflito no passado recente. Neste sentido, gostaria de chamar a atenção, por exemplo, para um caso que permanece por resolver até hoje: o destino dos jovens de etnia húngara a quem foi aplicada uma sentença desproporcionadamente severa, num exemplo claro de discriminação étnica em Temerin. Globalmente, portanto, os Balcãs necessitam da União Europeia porque o espírito, princípios e sistema institucional da União Europeia, e o facto de ser coerente – e sublinho especialmente este último aspecto – permitirão criar uma vida que seja viável. Muito obrigada."@pt17
"Köszönöm a szót elnök asszony! Tisztelt képviselőtársaim! Üdvözölni szeretném a jelentést, amelynek a Bizottság által elfogadott változatát kifejezetten jónak és kiegyensúlyozottnak tartom. Szerbia európai uniós perspektívája különösen fontos Magyarország számára. Alapvető érdekünk, hogy szomszédunk is mielőbb bebocsátást nyerjen ebbe a közösségbe, amely egyedüli alternatívája a megbékélésnek, szemben a nemzetek közötti torzsalkodással, a háborúval, az emberek megkülönböztetésével és megalázásával, mert esetleg más anyanyelvvel vagy hagyományokkal rendelkeznek. Egyértelmű, hogy nem közömbös számunkra a szerbiai magyar nemzeti közösség sorsa, a Vajdaság kérdését eddig is igyekeztünk az európai napirenden tartani. Nagyon fontos ez és örülök, hogy bekerült a jelentésbe, a figyelmet felhívni arra, hogy meg kell őriznünk a Vajdaság évszázadok alatt kialakult többnemzetiségű jellegét, amelynek alapja a különböző népek együttélése, egy olyan együttélés, ami nem az elhallgattatáson, a megalázáson alapul, hanem a valódi jog- és esélyegyenlőségen. Ma sajnos ez még nem a napi valóság része. Különösen fontosnak tartom a régió etnikai arányainak, értékes sajátosságának fenntartását, és úgy vélem, hogy a szerb menekültek betelepítése veszélyezteti e kényes egyensúly megőrzését, és hozzájárulhat az etnikumközi konfliktusok felerősítéséhez, amelynek már láttunk sok, nagyon csúnya példáját a közelmúltban, így például felhívnám a figyelmet, hogy mai napig sincs megoldva a temerini egyértelmű etnikai diszkrimináció esetében aránytalanul súlyos büntetést megkapott magyar nemzetiségű fiatalok sorsa. Tehát összefoglalva, a Balkánon szükség van az Európai Unióra, hiszen az Unió szellemisége elvei és intézményrendszere, de – és aláhúzom – következetessége hozhat élhető életet. Köszönöm szépen."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ďakujem za priestor. Vážené dámy a vážení páni, vítam túto správu a som presvedčená, že verzia, ktorú prijala Komisia, je veľmi dobrá a vyrovnaná. Perspektíva členstva Srbska v Európskej únii je pre Maďarsko mimoriadne dôležitá. Je v našom veľkom záujme vidieť nášho suseda v tomto Spoločenstve čo najskôr. Zmierenie je jedinou alternatívou namiesto medzietnického konfliktu, vojny a diskriminácie ľudí alebo ich ponižovania na základe odlišného materinského jazyka alebo zvyklostí. Nie sme, samozrejme, ľahostajní k osudu maďarskej menšiny v Srbsku a naozaj sme sa usilovali zachovať problém Vojvodiny v európskej agende. Veľmi dôležité je, a som rada, že to vidím v tejto správe, zohľadniť potrebu zachovať multietnický charakter Vojvodiny, ktorý sa vytváral mnoho storočí. Základom tohto multietnického charakteru je spolunažívanie rôznych etnických skupín, určitý druh spoločnej existencie, ktorá nie je založená na potláčaní a ponižovaní, ale na ozajstnej rovnosti pred zákonom a rovnakých príležitostiach. Dnes to nie je, žiaľ, súčasťou každodennej reality v tejto oblasti. Som presvedčená, že je veľmi dôležité zachovať etnickú vyváženosť tohto regiónu a jeho osobitné charakteristiky, a podľa môjho názoru by presídlenie srbských utečencov v tomto regióne ohrozilo šance udržať túto neistú vyváženosť a mohlo by to znovu vyvolať medzietnický konflikt. V nedávnej minulosti sme už zažili dosť veľa zlých príkladov takéhoto konfliktu. V tejto súvislosti by som rada upriamila vašu pozornosť napríklad na dodnes nevyriešený prípad: osud mladých ľudí, etnických Maďarov, ktorí dostali neprimerane prísny trest v rámci jasného príkladu etnickej diskriminácie v Temeríne. Balkán potrebuje Európsku úniu, pretože duch, zásady a inštitucionálny systém Európskej únie a skutočnosť, že EÚ je konzistentná – a toto osobitne zdôrazňujem – môžu priniesť život, ktorý sa dá žiť. Veľmi pekne Vám ďakujem."@sk19
"Gospa predsednica, hvala za besedo. Gospe in gospodje, strinjam se s tem poročilom in menim, da je različica, ki jo je sprejela Komisija zlasti dobra in uravnotežena. Srbski obeti v zvezi s članstvom v Evropski uniji so za Madžarsko zlasti pomembni. Zelo smo zainteresirani za čim prejšnje sprejetje naše sosede v to Skupnost. To je edina nadomestna možnost za spravo, če ne želimo medetničnih sporov, vojne in diskriminacije ljudi ali poniževanja ljudi, ker so njihov materni jezik ali navade drugačne. Očitno nismo brezbrižni glede usode srbske madžarske etnične manjšine in si prizadevamo za to, da vprašanje Vojvodine ostane na evropski agendi. Zelo pomembno je, in veseli me, da to omenja tudi poročilo, pozornost nameniti potrebi po ohranjanju večetničnega značaja Vojvodine, ki se je razvijal več stoletij. Podlaga za to večetničnost je sobivanje različnih etničnih skupin, ki ne temelji na tišini in poniževanju, ampak na resnični enakosti pred zakonom ter na enakih priložnostih. Žal zdaj to ni del tukajšnje vsakodnevne realnosti. Menim, da je zlasti pomembno ohraniti etnično ravnovesje regije in njene posebne značilnosti, poleg tega menim, da lahko preseljevanje srbskih beguncev v to regijo ogrozi možnosti za ohranitev tega negotovega ravnovesja ter zaostri medetnične spore. Nedavno smo bili priča številnim neprijetnim primerom takih sporov. V zvezi s tem vas opozarjam na primer, ki je še danes nerešen: usoda etnične Madžarske mladine, ki je prejela nesorazmerno stroge kazni v jasnem primeru etnične diskriminacije v Temerinu. Zato Balkan potrebuje Evropsko unijo, ker bodo duh, načela in institucionalni sistem Evropske unije ter dejstvo, da je dosledna, kar zlasti poudarjam, omogočili življenje, ki se ga da živeti. Najlepša hvala."@sl20
"Tack för ordet, fru talman. Mina damer och herrar! Jag välkomnar detta betänkande och jag anser att den version som kommissionen antagit är synnerligen välbetänkt och välavvägd. Serbiens utsikter till EU-medlemskap är speciellt viktiga för Ungern. Vi har ett grundläggande intresse av att se vår granne ansluten till denna gemenskap så snart som möjligt. Det utgör det enda alternativet för försoning i motsats till interetniska stridigheter, krig, diskriminering mot eller förödmjukelse av folk för att deras modersmål eller sedvänjor råkar vara annorlunda. Självklart är vi inte likgiltiga för vad som händer Serbiens ungerska minoritet, och vi har verkligen ansträngt oss för att hålla kvar frågan om Vojvodina på den europeiska dagordningen. Något som är mycket viktigt, och jag är glad över att det finns med i betänkandet, är att uppmärksamma behovet av att bevara Vojvodinas multietniska karaktär som har utvecklats under många århundraden. Grunden för denna multietnicitet är att olika etniska grupper lever tillsammans, det slags samlevnad som inte är grundad på tystnad och förödmjukelse utan på verklig likhet inför lagen och lika möjligheter. Så ser inte vardagen ut där för närvarande. Jag anser att det är särskilt viktigt att bevara regionens etniska balans och dess speciella karaktär, och enligt min åsikt skulle en återplacering av serbiska flyktingar i denna region riskera möjligheterna till att bevara denna ömtåliga balans och kunna förvärra den interetniska konflikten. Vi har redan sett en hel del otäcka exempel på en sådan konflikt helt nyligen. I detta sammanhang vill jag göra er uppmärksamma på ett exempel på ett sådant fall, som ännu inte har lösts: de ungdomar av ungersk etnicitet som fick ett oproportionerligt strängt straff i ett tydligt fall av etnisk diskriminering i Temerin. Därför behöver Balkan helt enkelt EU, det behöver EU:s anda, principer och institutionella system och konsekvens – och jag betonar särskilt det senare – för att skapa goda levnadsvillkor i landet. Tack så mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph