Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-329"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-329"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dámy a pánové, Srbsko prošlo za uplynulý rok významnými a jsem přesvědčen že úspěšnými změnami. Zdárně byl zakončen těžký a bolestný proces rozpuštění společenství Srbsko a Černá Hora. Byly uskutečněny, řádně a svobodně, demokratické parlamentní volby a byla vytvořena nová, proevropská vláda. Došlo k solidnímu a tolik potřebnému ekonomickému růstu. Po třináctiměsíční přestávce byla opětovně zahájena jednání o spolupráci a přidružení mezi srbskou vládou a Evropskou unií. Je reálná naděje, že v nejbližší době by mohla být podepsána stabilizační a asociační dohoda, která by představovala výrazný krok na cestě k plnému členství Srbska v Evropské unii. Podmínkou však, jak již bylo dnes několikráte řečeno, je spolupráce Srbska s ICTY. Já věřím, že zítra a pozítří se podaří při návštěvě Carly del Ponteové v Bělehradě odstranit alespoň některé překážky, jako je např. plný přístup k archivním dokumentům na některých ministerstvech. Nebudu se dnes ve svém krátkém příspěvku vyjadřovat ke Kosovu, protože diskutujeme zprávu o Srbsku. Chtěl bych jen ocenit aktivní a zodpovědný přístup Srbska, jeho spolupráci v rámci regionálních iniciativ, jako je pakt stability a CEFTA. Tato spolupráce svědčí o jasném zájmu Srbska rozvíjet a udržovat dobré vztahy se svými regionálními sousedy."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Sidste år gennemgik Serbien nogle væsentlige forandringer, som jeg er overbevist om, også er resultatet af vellykkede forhandlinger. Den vanskelige og smertefulde opløsning af Statsunionen Serbien og Montenegro blev gennemført med godt resultat. Der blev holdt frie og fair, demokratiske parlamentsvalg, og en ny proeuropæisk regering blev indsat. Der fulgte væsentlig og meget nødvendig økonomisk vækst. Efter en pause på 13 måneder blev forhandlingerne om stabiliserings- og associeringsaftalen mellem den serbiske regering og EU genoptaget. Der er realistiske udsigter til, at aftalen kan blive underskrevet inden længe. Det ville udgøre et væsentligt skridt på vejen mod serbisk EU-medlemskab. Som allerede nævnt flere gange i dag er betingelsen herfor Serbiens samarbejde med krigsforbrydertribunalet. Jeg er overbevist om, at i morgen og i overmorgen, under Carla del Pontes besøg i Beograd, vil i det mindste nogle af hindringerne blive overvundet, f.eks. fuld adgang til arkivalier i de ministerielle etater. I mit korte bidrag i dag vil jeg ikke kommentere Kosovo, eftersom det er betænkningen om Serbien, vi diskuterer. Det, jeg til gengæld gerne vil, er at rose Serbien for landets ansvarlige og proaktive tilgang og dets samarbejde i forhold til regionale initiativer såsom stabilitetspagten og CEFTA (den centraleuropæiske frihandelsaftale). Dette samarbejde beviser Serbiens tydelige interesse i at udvikle og bevare et godt forhold til sine naboer i regionen."@da2
"Meine Damen und Herren! Im vergangenen Jahr haben sich in Serbien einige einschneidende Veränderungen vollzogen, die nach meiner Überzeugung auch erfolgreich ausgehandelt wurden. Der schwierige und schmerzhafte Auflösungsprozess der Staatenunion Serbien und Montenegro wurde erfolgreich abgeschlossen. Es fanden faire und freie Parlamentswahlen statt, und es wurde eine neue proeuropäische Regierung gebildet. Darauf folgte ein beträchtliches und dringend benötigtes Wirtschaftswachstum. Nach 13-monatiger Unterbrechung wurden die Verhandlungen zwischen der serbischen Regierung und der EU über ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) wieder aufgenommen. Es besteht die realistische Aussicht, dass die Unterzeichnung des SAA in naher Zukunft erfolgen kann. Dies wäre ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft Serbiens. Wie heute bereits mehrmals erwähnt wurde, ist die Zusammenarbeit Serbiens mit dem IStGHJ eine Voraussetzung dafür. Ich bin zuversichtlich, dass morgen und übermorgen im Laufe des Besuchs von Carla del Ponte in Belgrad wenigstens einige der Hindernisse, wie zum Beispiel der eingeschränkte Zugang zu Archivunterlagen in Ministerien, überwunden werden. In meinem kurzen Redebeitrag gehe ich heute nicht auf den Kosovo ein, weil wir den Bericht über Serbien erörtern. Wohl aber möchte ich Serbien wegen seines verantwortungsvollen und proaktiven Verhaltens und seiner Zusammenarbeit im Rahmen regionaler Initiativen wie des Stabilitätspakts und der CEFTA (Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen) Lob aussprechen. Diese Zusammenarbeit ist der Beweis für das eindeutige Interesse Serbiens an der Entwicklung und Aufrechterhaltung guter Beziehungen mit seinen regionalen Nachbarn."@de9
"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον περασμένο χρόνο η Σερβία προέβη σε κάποιες σημαντικές αλλαγές για τις οποίες είμαι πεπεισμένος πως οι διαπραγματεύσεις ήταν εξίσου επιτυχείς. Η δύσκολη και επίπονη διαδικασία της διάλυσης της κρατικής ένωσης Σερβίας και Μαυροβούνιου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δημοκρατικές κοινοβουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν με δικαιοσύνη και ελευθερία και μια νέα φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία. Ακολούθησε ουσιαστική και απολύτως αναγκαία οικονομική ανάπτυξη. Μετά από ένα διάλειμμα διάρκειας 13 μηνών οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ της σερβικής κυβέρνησης και της ΕΕ συνεχίστηκαν. Υπάρχει η ρεαλιστική προοπτική ότι στο εγγύς μέλλον μπορεί να υπογραφεί η ΣΣΣ. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ. Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές σήμερα, προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συνεργασία της Σερβίας με το ΔΠΔΓ. Ευελπιστώ ότι αύριο και μεθαύριο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Carla del Ponte στο Βελιγράδι, θα ξεπεραστούν τουλάχιστον κάποια εμπόδια, όπως για παράδειγμα, η πλήρης πρόσβαση στα αρχεία υπουργείων. Στη σύντομη εισήγησή μου σήμερα δεν θα κάνω κανένα σχόλιο σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο καθώς συζητάμε την έκθεση για τη Σερβία. Εντούτοις, θα ήθελα να συγχαρώ τη Σερβία για την υπεύθυνη και προληπτική της προσέγγιση και τη συνεργασία της στο πλαίσιο περιφερειακών πρωτοβουλιών όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA). H συνεργασία αυτή είναι η απόδειξη για το σαφές ενδιαφέρον της Σερβίας να αναπτύξει και να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους περιφερειακούς γείτονές της."@el10
"Ladies and gentlemen, last year Serbia went through some significant changes which I am convinced were also successfully negotiated. The difficult and painful process of dissolution of the State Union of Serbia and Montenegro was successfully completed. Democratic parliamentary elections were held fairly and freely and a new pro-European government was established. Substantial and much needed economic growth followed. After a 13-month break, the Stabilisation and Association Agreement (SAA) negotiations between the Serbian Government and the EU resumed. There is a realistic prospect that in the near future the signature of the SAA may take place. This would be a significant step on the path to Serbia’s EU membership. As has already been mentioned today several times, the condition for this is Serbia’s cooperation with the ICTY. I trust that tomorrow and the day after tomorrow, during Carla del Ponte’s visit to Belgrade, at least some of the obstacles will be overcome, such as, for example, full access to archive documents in ministerial departments. In my short contribution today I will not make any comments on Kosovo as we are discussing the report on Serbia. What I would like to do, however, is to commend Serbia for its responsible and proactive approach and its collaboration in the context of regional initiatives such as the Stability Pact and CEFTA (Central European Free Trade Agreement). This collaboration is evidence of Serbia’s clear interest in developing and sustaining good relationships with its regional neighbours."@en4
"Señorías, el año pasado Serbia realizó algunos cambios notables que estoy seguro también fueron gestionados satisfactoriamente. El arduo y doloroso proceso de la disolución de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro se completó con éxito. Se celebraron elecciones parlamentarias democráticas de manera limpia y libre y se creó un nuevo Gobierno proeuropeo. A continuación sobrevino un crecimiento económico notable y muy necesario. Tras un paréntesis de 13 meses se reanudaron las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre el Gobierno serbio y la UE. Existen perspectivas realistas de que en el futuro próximo se produzca la firma del AEA. Eso constituiría un avance notable en el camino hacia la pertenencia de Serbia a la UE. Como ya se ha dicho hoy en varias ocasiones, la condición para ello es la cooperación de Serbia con el TPIY. Confío en que mañana y pasado mañana, durante la visita de Carla del Ponte a Belgrado, al menos se puedan superar algunos de los obstáculos, como por ejemplo, el pleno acceso a los documentos confidenciales en los departamentos ministeriales. En mi breve contribución de hoy no voy a realizar ningún comentario sobre Kosovo, ya que estamos debatiendo el informe sobre Serbia. Sin embargo, sí quiero aplaudir a Serbia por su planteamiento responsable y activo y su colaboración dentro del contexto de las iniciativas regionales, como el Pacto de Estabilidad y el CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). Esta colaboración evidencia el claro interés de Serbia por desarrollar y mantener buenas relaciones con sus vecinos regionales."@es21
"Daamid ja härrad, eelmisel aastal leidsid Serbias aset mõned märkimisväärsed muutused, mille üle olid kindlasti toimunud ka edukad läbirääkimised. Serbia ja Montenegro liitriigi raske ja valulik eraldumisprotsess viidi edukalt lõpule. Demokraatlikud parlamendivalimised toimusid õiglaselt ning vabalt ja võimule tuli uus Euroopa-meelne valitsus. Järgnes sisuline ja väga vajalik majanduskasv. Pärast 13kuulist vaheaega jätkusid stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimised Serbia valitsuse ja ELi vahel. Lähitulevikus on reaalne võimalus, et kõnealusele lepingule kirjutatakse alla. See oleks märkimisväärne samm Serbia teel ELi liikmelisuse poole. Nagu täna on juba mitmeid kordi mainitud, on kõnealuse lepingu allkirjastamise tingimuseks Serbia koostöö EJRKga. Ma usun, et homme ja ülehomme toimuva Carla del Ponte visiidi ajal Belgradi leitakse lahendus mõnedele probleemidele, näiteks täieliku juurdepääsu võimaldamine ministeeriumide arhiividokumentidele. Täna oma lühikeses sõnavõtus ei kavatse ma rääkida Kosovost, kuna me arutame raportit Serbia kohta. Siiski sooviksin tõsta esile Serbia vastutustundlikku ja ennetavat lähenemisviisi ja koostööd selliste piirkondlike algatuste raames nagu stabiilsuse pakt ja CEFTA (Kesk-Euroopa vabakaubandusleping). Kõnealune koostöö on tõestus Serbia selgest huvist arendada ja säilitada head suhted oma piirkonna naabritega."@et5
"Hyvät parlamentin jäsenet, Serbiassa tapahtui viime vuonna eräitä merkittäviä muutoksia, joista neuvoteltiin varmastikin myös menestyksekkäästi. Serbian ja Montenegron valtioliiton purkaminen oli vaikea ja kivulias prosessi, mutta se vietiin päätökseen onnistuneesti. Rehelliset ja vapaat demokraattiset parlamenttivaalit pidettiin ja uusi Eurooppa-myönteinen hallitus astui valtaan. Sitä seurasi huomattava ja kipeästi kaivattu talouskasvu. Kolmentoista kuukauden tauon jälkeen Serbian hallituksen ja EU:n väliset neuvottelut vakaus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiseksi aloitettiin uudelleen. Sopimus saatetaan hyvinkin allekirjoittaa jo lähitulevaisuudessa. Se olisi merkittävä askel kohti Serbian liittymistä EU:hun. Kuten tänään on jo mainittu useaan otteeseen, se edellyttää Serbian tekevän yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Luotan siihen, että huomenna ja ylihuomenna Carla del Ponten Belgradin-matkan aikana voitetaan ainakin jotkin esteet, kuten esimerkiksi ministeriöiden arkistojen täyttä saatavuutta koskeva kysymys. Tämänpäiväisessä lyhyessä puheenvuorossani en kommentoi Kosovon tilannetta, koska keskustelemme Serbiaa käsittelevästä mietinnöstä. Haluaisin kuitenkin antaa tunnustusta Serbian vastuulliselle ja ennakoivalle asenteelle ja yhteistyölle alueellisten aloitteiden kuten vakaussopimuksen ja Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA) puitteissa. Yhteistyö osoittaa Serbian olevan selvästi kiinnostunut kehittämään ja ylläpitämään hyviä suhteita alueellisiin naapureihinsa."@fi7
"Mesdames et Messieurs, l’année dernière, la Serbie a connu des changements significatifs qui, j’en suis convaincu, ont également été négociés avec succès. Le difficile et pénible processus de dissolution de l’État-Union de Serbie et Monténégro s’est achevé avec succès. Des élections parlementaires démocratiques se sont tenues en toute impartialité et en toute liberté et un nouveau gouvernement pro-européen a été mis en place. Une croissance économique substantielle et très nécessaire a suivi. Après une pause de 13 mois, les négociations relatives à l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre le gouvernement serbe et l’UE ont repris. Il y a une chance réaliste que, dans un avenir proche, la signature de l’ASA puisse avoir lieu. Cela représenterait un pas significatif sur le chemin de l’adhésion de la Serbie à l’UE. Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises aujourd’hui, la condition pour cela est que la Serbie coopère avec le TPIY. Je suis sûr que demain et après-demain, lors de la visite de Carla del Ponte à Belgrade, au moins quelques-uns des obstacles seront surmontés, comme, par exemple, l’accès total aux documents d’archive dans les départements ministériels. Lors de ma brève contribution d’aujourd’hui, je ne ferai aucun commentaire sur le Kosovo, puisque nous débattons du rapport sur la Serbie. Ce que je voudrais cependant faire, c’est féliciter la Serbie pour son approche responsable et proactive et pour sa collaboration dans le contexte d’initiatives régionales telles que le pacte de stabilité et le CEFTA (accord de libre-échange d’Europe centrale). Cette collaboration est le signe de l’intérêt manifeste de la Serbie pour le développement et le maintien de bonnes relations avec ses voisins régionaux."@fr8
"Hölgyeim és uraim, tavaly Szerbia néhány jelentős változáson ment át, és meg vagyok róla győződve, hogy ezek szintén sikeres tárgyalás eredményei. Szerbia és Montenegró felbomlásának nehéz és fájdalmas folyamata sikeresen lezárult. A demokratikus országgyűlési választások tisztességesen és szabadon zajlottak le, és egy új Európa-barát kormány alakult. Ezt jelentős és rendkívül szükséges gazdasági növekedés követte. Egy 13 hónapos szünet után folytatódtak a Stabilizációs és Társulási Megállapodásról (SAA) szóló tárgyalások a szerb kormány és az Unió között. Reális esély van rá, hogy a megállapodás a közeljövőben aláírásra kerüljön. Ez jelentős lépés lenne Szerbia útján az uniós tagság felé. Amint ma már többször szó esett róla, ennek az a feltétele, hogy Szerbia működjön együtt a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszékkel (ICTY). Bízom benne, hogy holnap és holnapután, Carla del Ponte belgrádi látogatása során sikerül legalább néhány akadályt felszámolni, mint például megoldani a minisztériumi főosztályok archív dokumentumaihoz való teljes hozzáférés problémáját. Mai rövid felszólalásomban nem beszélek Koszovóról, mivel a vita témája a Szerbiáról szóló jelentés. Meg szeretném dicsérni Szerbiát azért a felelősségteljes és proaktív hozzáállásért és az együttműködésért, melyet a Stabilitási Paktumhoz és a CEFTÁ-hoz (Közép-Európai Szabadkereskedelmi Társulás) hasonló regionális kezdeményezések kapcsán tanúsít. Ez az együttműködés bizonyítja, hogy Szerbia valóban érdekelt jó kapcsolatokat kialakítani és fenntartani szomszédaival a régióban."@hu11
". Onorevoli colleghi, lo scorso anno la Serbia ha attraversato alcuni significativi cambiamenti che sono certo siano stati negoziati con successo. Il complicato e doloroso processo di scioglimento dell’Unione statale di Serbia e Montenegro è stato completato con esito positivo. Le elezioni parlamentari democratiche sono state condotte in modo equo e libero e si è insediato un nuovo governo pro-europeo. E’ seguita una crescita economica sostanziale ed estremamente necessaria. Dopo una pausa di 13 mesi, sono ripresi i negoziati tra il governo serbo e l’UE in merito all’accordo di stabilizzazione e associazione (ASA). C’è la realistica possibilità che nel prossimo futuro possa avvenire la firma dell’ASA. Si tratterebbe di un passo considerevole sulla strada dell’adesione della Serbia all’UE. Come è già stata più volte menzionata oggi, la condizione per tutto ciò è rappresentata dalla cooperazione della Serbia con l’ICTY. Confido nel fatto che domani e dopo domani, durante la visita di Carla del Ponte a Belgrado, si superino almeno alcuni degli ostacoli, quali, ad esempio, un pieno accesso ai documenti di archivio nei dipartimenti ministeriali. Nel mio breve contributo odierno, non esprimerò alcun commento a riguardo del Kosovo poiché stiamo discutendo la relazione sulla Serbia. Ciò che vorrei fare, tuttavia, è lodare la Serbia per il suo approccio responsabile e attivo e la sua collaborazione nel quadro delle iniziative regionali quali il Patto di stabilità e il CEFTA (Accordo centroeuropeo di libero scambio). Tale collaborazione è la prova del preciso interesse della Serbia nello sviluppare e mantenere buoni rapporti con i vicini della regione."@it12
"Ponios ir ponai, praėjusiais metais Serbijoje vyko reikšmingi pokyčiai, dėl kurių, mano įsitikinimu, taip pat buvo sėkmingai susitarta. Sunkus ir skausmingas Serbijos ir Juodkalnijos sąjungos išformavimo procesas įgyvendintas sėkmingai. Demokratiniai parlamento rinkimai vyko sąžiningai ir laisvai ir buvo sudaryta nauja proeuropietiška vyriausybė. Po to sekė ryškus ekonomikos augimas. Po trylikos mėnesių pertraukos vėl atnaujintos Serbijos vyriausybės ir ES derybos dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS). Realu tikėtis, kad artimiausioje ateityje SAS gali būti pasirašytas. Tai būtų reikšmingas žingsnis Serbijos kelyje į narystę ES. Kaip jau buvo šiandien kelis kartus minėta, tam būtina sąlyga yra Serbijos bendradarbiavimas su TBTBJ. Aš tikiu, kad rytoj ir poryt Carlos de Ponte vizito į Belgradą metu bent jau kai kurios kliūtys bus įveiktos, pavyzdžiui, bus suteiktos visos teisės naudotis archyvo dokumentais ministerijų departamentuose. Savo trumpoje šios dienos kalboje nekomentuosiu Kosovo klausimo, nes mes aptarinėjame pranešimą apie Serbiją. Tačiau aš norėčiau pagirti Serbiją už jos atsakingą ir proaktyvų požiūrį bei jos bendradarbiavimą regioninių iniciatyvų kontekste, pavyzdžiui, Stabilumo pakto ir CEFTA (Vidurio Europos laisvosios prekybos sutarties) įgyvendinimas. Šis bendradarbiavimas aiškiai įrodo Serbijos interesą kurti ir palaikyti gerus ryšius su savo regiono kaimynais."@lt14
"Dāmas un kungi, pērn Serbijā notika būtiskas izmaiņas, un es esmu pārliecināts, ka tās arī tika veiksmīgi pārrunātas. Grūtais un mokošais Serbijas un Melnkalnes valstu apvienības sairums tika veiksmīgi pabeigts. Demokrātiskas parlamenta vēlēšanas notika godīgi un brīvi, un tika iecelta jauna proeiropeiska valdība. Visam sekoja ilgtspējīga un ļoti vajadzīga ekonomiskā izaugsme. Pēc 13 mēnešu pārtraukuma atsākās sarunas starp Serbijas valdību un ES par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN). Ir reālas izredzes, ka tuvākajā laikā SAN varētu parakstīt. Tas būtu nozīmīgs solis Serbijas ceļā uz dalību ES. Kā jau šodien vairākkārt tika minēts, tās nosacījums ir Serbijas sadarbība ar . Es ticu, ka rīt un parīt Belgradas apmeklējuma laikā, vismaz daži šķēršļi tiks pārvarēti, piemēram, neierobežota piekļuve ministriju dienestu dokumentu arhīviem. Savā šodienas īsajā uzrunā es neizteikšos par Kosovu, jo mēs pārrunājam ziņojumu par Serbiju. Tomēr es gribētu paslavēt Serbiju par tās atbildīgo un aktīvo pieeju un sadarbību reģionālo iniciatīvu, tādu kā Stabilitātes pakta un CEBTL (Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līguma), kontekstā. Šī sadarbība ir pierādījums Serbijas nešaubīgajai interesei attīstīt un uzturēt labas attiecības ar sava reģiona kaimiņvalstīm."@lv13
"Dámy a pánové, Srbsko prošlo za uplynulý rok významnými a jsem přesvědčen že úspěšnými změnami. Zdárně byl zakončen těžký a bolestný proces rozpuštění společenství Srbsko a Černá Hora. Byly uskutečněny, řádně a svobodně, demokratické parlamentní volby a byla vytvořena nová, proevropská vláda. Došlo k solidnímu a tolik potřebnému ekonomickému růstu. Po třináctiměsíční přestávce byla opětovně zahájena jednání o spolupráci a přidružení mezi srbskou vládou a Evropskou unií. Je reálná naděje, že v nejbližší době by mohla být podepsána stabilizační a asociační dohoda, která by představovala výrazný krok na cestě k plnému členství Srbska v Evropské unii. Podmínkou však, jak již bylo dnes několikráte řečeno, je spolupráce Srbska s ICTY. Já věřím, že zítra a pozítří se podaří při návštěvě Carly del Ponteové v Bělehradě odstranit alespoň některé překážky, jako je např. plný přístup k archivním dokumentům na některých ministerstvech. Nebudu se dnes ve svém krátkém příspěvku vyjadřovat ke Kosovu, protože diskutujeme zprávu o Srbsku. Chtěl bych jen ocenit aktivní a zodpovědný přístup Srbska, jeho spolupráci v rámci regionálních iniciativ, jako je pakt stability a CEFTA. Tato spolupráce svědčí o jasném zájmu Srbska rozvíjet a udržovat dobré vztahy se svými regionálními sousedy."@mt15
"Dames en heren, vorig jaar heeft Servië enkele belangrijke veranderingen ondergaan, die naar mijn overtuiging ook het resultaat waren van succesvolle onderhandelingen. Het moeizame en pijnlijke proces van ontbinding van de statenunie van Servië en Montenegro werd succesvol afgerond. Er werden eerlijke en vrije democratische parlementaire verkiezingen gehouden en een nieuwe pro-Europese regering aangesteld. Hierop volgde een aanzienlijke en broodnodige economische groei. Na een onderbreking van dertien maanden zijn de onderhandelingen tussen de Servische regering en de EU over de stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) weer opgepakt. Er bestaat een reële verwachting dat de SAO binnen afzienbare tijd ondertekend zal worden. Dit zou een belangrijke stap op weg naar Servisch lidmaatschap van de EU betekenen. Zoals vandaag al meermaals gezegd is, is een voorwaarde hiervoor dat Servië meewerkt met het ICTY. Ik vertrouw erop dat op zijn minst een aantal van de obstakels zullen worden overwonnen tijdens het bezoek van Carla del Ponte aan Belgrado dat morgen en overmorgen plaatsvindt, zoals volledige toegang tot archiefdocumenten in ministeriële departementen. Tijdens mijn korte bijdrage van vandaag zal ik niets zeggen over Kosovo omdat we het verslag over Servië bespreken. Wat ik echter wel wil doen, is Servië prijzen vanwege zijn verantwoordelijke en proactieve opstelling en zijn medewerking in het kader van regionale initiatieven zoals het Stabiliteitspact en CEFTA (Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst). Deze medewerking getuigt van de belangstelling van Servië voor het ontwikkelen en onderhouden van goede betrekkingen met zijn regionale buurlanden."@nl3
"Panie i panowie! W zeszłym roku Serbia przeszła kilka poważnych zmian i jestem przekonany, że były one pomyślnie wynegocjowane. Trudny i bolesny proces rozpadu Federacji Serbii i Czarnogóry pomyślnie się zakończył. Przeprowadzono sprawiedliwe i wolne wybory parlamentarne i ustanowiono nowy proeuropejski rząd. Później nastąpił znaczny i bardzo potrzebny wzrost gospodarczy. Po 13-miesięcznej przerwie wznowiono negocjacje na temat Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między serbskim rządem a UE. Podpisanie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w niedalekiej przyszłości jest realne. Byłby to ważny krok na drodze Serbii do członkostwa w UE. Jak zostało to już dziś tutaj kilka razy wspomniane, warunkiem jest współpraca Serbii z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii. Wierzę, że jutro i pojutrze, podczas wizyty Carli del Ponte w Belgradzie, pokonana zostanie przynajmniej część przeszkód, takich jak, na przykład, pełen dostęp do dokumentów archiwalnych w ministerstwach. W moim dzisiejszym krótkim przemówieniu nie będę komentował kwestii Kosowa, ponieważ dyskutujemy na temat sprawozdania w sprawie Serbii. Chciałbym jednak pochwalić Serbię za jej odpowiedzialne i aktywne podejście oraz współpracę w kontekście inicjatyw regionalnych, takich jak Pakt Stabilności i CEFTA (Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu). Współpraca ta dowodzi wyraźnego zainteresowania Serbii rozwijaniem i utrzymywaniem dobrych stosunków z jej sąsiadami."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, no ano passado, a Sérvia passou por algumas mudanças significativas e, na minha opinião, bem sucedidas. O processo difícil e doloroso de dissolução da União de Estado da Sérvia e Montenegro foi concluído com sucesso. Realizaram-se eleições parlamentares democráticas, que decorreram de forma justa e livre, e foi constituído um novo governo pró-europeu. Seguiu-se um crescimento económico substancial e muito necessário. Depois de uma interrupção de 13 meses, foram retomadas as negociações do Acordo de Estabilização e Associação (AEA) entre o Governo sérvio e a UE. É realista pensar que a assinatura do AEA pode ter lugar num futuro próximo. Tal representaria um passo significativo no caminho da Sérvia para a adesão à UE. Tal como já foi mencionado, hoje, várias vezes, a condição para tal é a cooperação da Sérvia com o TPIJ. Acredito que amanhã e depois de amanhã, durante a visita de Carla del Ponte a Belgrado, serão ultrapassados alguns dos obstáculos, como, por exemplo, o pleno acesso a documentos de arquivo nos departamentos ministeriais. Não farei quaisquer comentários sobre o Kosovo, na minha curta intervenção de hoje, visto que estamos a debater o relatório sobre a Sérvia. No entanto, gostaria de elogiar a Sérvia pela sua abordagem responsável e pró-activa e pela sua colaboração no contexto de iniciativas regionais, como o pacto de estabilidade e da CEFTA (Associação de Comércio Livre da Europa Central). Esta colaboração constitui uma prova do interesse claro da Sérvia no desenvolvimento e na manutenção de boas relações com os seus vizinhos regionais."@pt17
"Dámy a pánové, Srbsko prošlo za uplynulý rok významnými a jsem přesvědčen že úspěšnými změnami. Zdárně byl zakončen těžký a bolestný proces rozpuštění společenství Srbsko a Černá Hora. Byly uskutečněny, řádně a svobodně, demokratické parlamentní volby a byla vytvořena nová, proevropská vláda. Došlo k solidnímu a tolik potřebnému ekonomickému růstu. Po třináctiměsíční přestávce byla opětovně zahájena jednání o spolupráci a přidružení mezi srbskou vládou a Evropskou unií. Je reálná naděje, že v nejbližší době by mohla být podepsána stabilizační a asociační dohoda, která by představovala výrazný krok na cestě k plnému členství Srbska v Evropské unii. Podmínkou však, jak již bylo dnes několikráte řečeno, je spolupráce Srbska s ICTY. Já věřím, že zítra a pozítří se podaří při návštěvě Carly del Ponteové v Bělehradě odstranit alespoň některé překážky, jako je např. plný přístup k archivním dokumentům na některých ministerstvech. Nebudu se dnes ve svém krátkém příspěvku vyjadřovat ke Kosovu, protože diskutujeme zprávu o Srbsku. Chtěl bych jen ocenit aktivní a zodpovědný přístup Srbska, jeho spolupráci v rámci regionálních iniciativ, jako je pakt stability a CEFTA. Tato spolupráce svědčí o jasném zájmu Srbska rozvíjet a udržovat dobré vztahy se svými regionálními sousedy."@ro18
"Vážené dámy a vážení páni, Srbsko prešlo minulý rok významnými zmenami, o ktorých som presvedčený, že boli aj úspešné. Ťažký a bolestivý proces rozdelenia spoločenstva Srbska a Čiernej hory sa úspešne ukončil. Uskutočnili sa riadne a slobodné demokratické parlamentné voľby a vytvorila sa nová proeurópska vláda. Nasledoval značný a veľmi potrebný hospodársky rast. Po 13-mesačnej prestávke sa obnovili rokovania o dohode o stabilizácii a pridružení medzi srbskou vládou a EÚ. Existuje reálna šanca, že v blízkej budúcnosti by sa táto dohoda o stabilizácii a pridružení mohla podpísať. Predstavovalo by to významný posun smerom k členstvu Srbska v EÚ. Ako sa už dnes niekoľkokrát uviedlo, podmienkou je spolupráca Srbska s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Som presvedčený, že zajtra a pozajtra sa počas návštevy pani Carly Del Ponteovej v Belehrade prekonajú aspoň niektoré prekážky, ako napríklad plný prístup k archívnym dokumentom na niektorých ministerstvách. Keďže diskutujeme o správe o Srbsku, dnes sa vo svojom krátkom príspevku nebudem venovať Kosovu. Rád by som však ocenil zodpovedný a proaktívny prístup Srbska a jeho spoluprácu v súvislosti s regionálnymi iniciatívami, ako napríklad Pakt stability a CEFTA (Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode). Táto spolupráca svedčí o jasnom záujme Srbska rozvíjať a udržiavať dobré vzťahy so svojimi regionálnymi susedmi."@sk19,19
"Gospe in gospodje, lani je Srbija doživela znatne spremembe, za katere so se uspešno pogajali, o tem sem prepričan. Težaven in mučen proces razdružitve državne skupnosti Srbije in Črne gore je bil uspešno zaključen. Demokratične parlamentarne volitve so bile organizirane pošteno in svobodno, oblikovala se je nova vlada z evropsko usmerjenim konceptom delovanja. Temu je sledila znatna in zelo potrebna gospodarska rast. Po trinajstmesečni prekinitvi so se ponovno začela pogajanja glede stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Srbsko vlado in EU. Dejansko lahko v bližnji prihodnosti pride do podpisa stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. To bi pomenilo pomemben korak Srbije k članstvu v EU. Kot je bilo danes že nekajkrat omenjeno, je pogoj za to sodelovanje Srbije z Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Menim, da se bodo do jutri ali pojutrišnjem, med obiskom gospe Carle del Ponte v Beogradu, odstranile vsaj nekatere ovire, kot sta na primer popoln dostop do arhivskih dokumentov in oddelkov ministrstev. V svojem današnjem kratkem prispevku ne bom obravnaval Kosova, ker razpravljamo o poročilu o Srbiji. Vendar želim čestitati Srbiji za njen odgovoren in proaktiven pristop ter njeno sodelovanje v okviru regionalnih pobud, kot sta pakt stabilnosti in srednjeevropski sporazum o prosti trgovini. To sodelovanje je dokaz jasnih interesov Srbije za razvoj in trajnostne dobre odnose z njenimi sosedami v regiji."@sl20
"Mina damer och herrar! I fjol genomgick Serbien några betydelsefulla förändringar som jag är övertygad om också hade förhandlats fram. Den svåra och smärtsamma processen med upplösningen av statsförbundet Serbien och Montenegro avslutades framgångsrikt. Fria och rättvisa demokratiska parlamentsval hölls och en ny proeuropeisk regering upprättades. Stadig och välbehövlig ekonomisk tillväxt följde. Efter ett uppehåll på 13 månader återtogs förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan den serbiska regeringen och EU. Det finns realistiska utsikter till ett undertecknande av stabiliserings- och associeringsavtalet inom en snar framtid. Detta vore ett betydelsefullt steg på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Som redan nämnts i dag flera gånger är villkoret för detta att Serbien samarbetar med den internationella krigsförbrytartribunalen. Jag är säker på att i morgon och i övermorgon, under Carla del Pontes besök i Belgrad, kommer åtminstone några av hindren att vara avklarade som t.ex. full tillgång till arkivhandlingar på regeringsdepartement. I mitt korta yttrande i dag kommer jag inte att kommentera Kosovo, eftersom vi diskuterar betänkandet om Serbien. Däremot vill jag berömma Serbien för dess ansvarsfulla och förutseende inställning och dess samarbete i samband med regionala initiativ som stabilitetspakten och centraleuropeiska frihandelsavtalet, Cefta. Detta samarbete är ett bevis på Serbiens tydliga intresse för att utveckla och bevara goda relationer med sina regionala grannar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph