Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-328"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-328"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die Zukunft der ehemaligen jugoslawischen Republik Serbien liegt in Europa. Das gilt für alle Republiken des ehemaligen Jugoslawien. Wie für jeden potenziellen Kandidaten gibt es Voraussetzungen für den Beitritt zu dieser Wertegemeinschaft. Ich bin dem Berichterstatter deshalb nicht nur für seinen Bericht dankbar, sondern auch dafür, dass er in seiner Rede deutlich gemacht hat, welche die Konditionalitäten sind. Die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ist in der Tat eine Vorbedingung für die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens. Für mich ist es schwer erträglich, mir vorzustellen, dass Kriegsverbrecher wie Mladić und Karadžić noch über viele Sympathisanten, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Polizei, Militär und bei vielen Funktionsträgern in Serbien verfügen, also bei Personen, mit denen man bald über die Annäherung an die EU verhandeln soll. Vergangenheitsbewältigung ist keine formelle Voraussetzung für eine Annäherung an die EU, wäre aber eine Erleichterung für die Serben, ihre unmittelbaren Nachbarn und die EU insgesamt. Auch die Kosovofrage ist formell separat zu betrachten. Aber ich halte die Politik der nationalistischen Verweigerung nicht für hilfreich. Ich halte es auch für falsch, sich ein russisches Veto im Sicherheitsrat durch großzügigen Verkauf von Schlüsselunternehmen an russische Unternehmen zu erkaufen. Am Ende – so ist wohl das Kalkül in Belgrad – erwartet man von der EU Kompensation in Form des Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens für Konzessionen, die man in der Kosovofrage gar nicht gemacht hat. Das wird sich nach dem 10. Dezember zeigen. Ich unterstütze daher ausdrücklich die Haltung des Kollegen Lagendijk. Der Grad der Kooperation in der Kosovofrage ist für die Annäherung an die EU also entweder eher hilfreich oder eher hinderlich. Das sollte man in Belgrad zur Kenntnis nehmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, budoucnost bývalé jugoslávské republiky Srbsko je v Evropě. Platí to pro všechny republiky bývalé Jugoslávie. V případě každého potenciálního kandidáta existují podmínky, které se uplatňují na přistoupení k tomuto společenství hodnot, a proto by jsem rád poděkoval zpravodaji nejen za jeho zprávu, ale i za to, že ve svém projevu tyto podmínky objasnil. Bezpodmínečná spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii je samozřejmě základní podmínkou podepsání dohody o stabilizaci a přidružení. Je pro mě nepochopitelné, že váleční zločinci, jako například Mladič nebo Karadžič, mají stále mnoho sympatizantů nejen mezi veřejností, ale i mezi policií, armádou a mnohými veřejnými činiteli v Srbsku: jinými slovy, jde přesně o ty lidi, se kterými budeme brzy jednat o užších vztazích Srbska s EU. Řešení minulosti není formální podmínkou užších vztahů s EU, pomohlo by však Srbsku, jeho bezprostředním sousedům a EU jako celku. Otázka Kosova se musí také posuzovat odděleně v rámci formálních podmínek, toto nacionalistické vyhýbavé vystupovaní však nepovažuji za prospěšné. Také nepovažuji za správné získat ruské veto v Radě bezpečnosti v rámci výhodných odprodejů klíčových společností ruským firmám. Očekává se – podle kalkulací Bělehradu –, že na konci tohoto procesu poskytne EU kompenzaci ve formě dohody o stabilizaci a přidružení za ústupky, které se v případě Kosova vlastně ještě neudělali. Ukáže se to po 10. prosinci. Stanovisko pana Lagendijka proto zcela podporuji. Úroveň spolupráce v otázce Kosova bude tedy jedním z faktorů, který je buď užitečnější, nebo je spíš překážkou v rámci užších vztahů Srbska s EU, a Bělehrad by si měl tuto skutečnost uvědomit."@cs1
"Hr. formand! Fremtiden for den tidligere jugoslaviske republik Serbien ligger i Europa. Det gælder alle de tidligere jugoslaviske republikker. Ligesom for alle potentielle kandidater er der betingelser for at kunne tiltræde dette værdifællesskab, og jeg vil derfor gerne takke ordføreren, ikke kun for hans betænkning, men også for at gøre det klart i sin tale, hvad disse betingelser er. Ubetinget samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien er i høj grad en forudsætning for underskrivelse af stabiliserings- og associeringsaftalen. Jeg har svært ved at kapere, at krigsforbrydere som Mladic og Karadzic stadig har så mange sympatisører, ikke kun i den brede offentlighed, men også blandt politiet, militæret og mange embedsmænd i Serbien - med andre ord de selvsamme mennesker, som vi snart skal forhandle med om Serbiens tættere relationer med EU. Det er ikke en formel betingelse for tættere forbindelser til EU, at man forliger sig med fortiden, men det ville hjælpe serberne, deres nærmeste naboer og hele EU. Også Kosovospørgsmålet skal formelt set betragtes isoleret, men jeg opfatter den nationalistiske obstruktion meget lidt formålstjenlig. Jeg synes også, det er forkert at købe sig til et russisk veto i sikkerhedsrådet med generøse frasalg af vigtige virksomheder til russiske firmaer. Sidst i processen - efter Beograds beregninger - forventes EU at levere kompensation for indrømmelser, der ikke i praksis er blevet givet i Kosovosagen, i form af stabiliserings- og associeringsaftalen. Det vil blive tydeligt efter den 10. december. Derfor støtter jeg fuldt ud hr. Lagendijks standpunkt. Graden af samarbejde om Kosovospørgsmålet bliver dermed en af de faktorer, der enten kan fremme eller vanskeliggøre Serbiens tættere relationer med EU, og det bør Beograd lægge mærke til."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, το μέλλον της πρώην γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Σερβίας βρίσκεται στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει για όλες τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Όπως συμβαίνει στην περίπτωση κάθε πιθανού υποψήφιου, υπάρχουν προϋποθέσεις που ισχύουν για την ένταξη σε αυτήν την κοινότητα αξιών, και συνεπώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή όχι μόνο για την έκθεσή του αλλά και διότι στην ομιλία του κατέστησε σαφές ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις. Η απεριόριστη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία αποτελεί πράγματι προϋπόθεση για την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Δυσκολεύομαι να αποδεχτώ ότι αυτοί οι εγκληματίες πολέμου όπως ο Mladić και ο Karadžić έχουν ακόμη τόσο πολλούς υποστηρικτές, όχι μόνο ανάμεσα στο λαό, αλλά και στην αστυνομία, στο στρατό και σε πολλούς αξιωματούχους στη Σερβία: με άλλα λόγια, μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους σύντομα θα διαπραγματευόμαστε τις στενότερες σχέσεις της Σερβίας με την ΕΕ. Η αντιμετώπιση του παρελθόντος δεν αποτελεί επίσημη προϋπόθεση για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ, αλλά θα βοηθήσει τους Σέρβους, τους πλησιέστερους γείτονές τους και την ΕΕ σαν σύνολο. Το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου, επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά επισήμως, αλλά θεωρώ ότι αυτή η εθνικιστική κωλυσιεργία δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Επίσης θεωρώ ότι είναι λάθος να εξαγοράζεται ένα ρωσικό βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας με γενναιόδωρες πωλήσεις σε χαμηλές τιμές πολύ σημαντικών εταιρειών σε ρωσικές επιχειρήσεις. Στο τέλος της διαδικασίας – σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Βελιγραδίου – αναμένεται η παροχή αποζημιώσεων από την ΕΕ, υπό τη μορφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, για παραχωρήσεις οι οποίες έγιναν στην πραγματικότητα όσον αφορά το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό θα γίνει εμφανές μετά τις 10 Δεκεμβρίου. Επομένως στηρίζω πλήρως τη θέση του κ. Lagendijk. Το επίπεδο συνεργασίας όσον αφορά το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου θα είναι επομένως ένας από τους παράγοντες ο οποίος είτε θα βοηθήσει είτε θα εμποδίσει τις στενότερες σχέσεις της Σερβίας με την ΕΕ, και το γεγονός αυτό θα πέσει στην αντίληψη του Βελιγραδίου."@el10
"Mr President, the future of the former Yugoslav republic of Serbia lies in Europe. That applies to all the republics of the former Yugoslavia. As is the case for every potential candidate, there are conditions that apply to accession to this community of values, and I would therefore like to thank the rapporteur not just for his report but also for making it clear in his speech what these conditions are. Unlimited cooperation with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is indeed a precondition for the signing of the Stabilisation and Association Agreement. I find it hard to stomach that war criminals such as Mladić and Karadžić still have so many sympathisers, not only among the general public but also among the police, the military and many public office-holders in Serbia: in other words, the very people with whom we will soon be negotiating Serbia’s closer relations with the EU. Dealing with the past is not a formal condition for closer relations with the EU, but it would help the Serbs, their immediate neighbours and the EU as a whole. The Kosovo issue, too, must be viewed separately in formal terms, but I find this nationalist stonewalling very unhelpful. I also think it is wrong to purchase a Russian veto in the Security Council with generous sell-offs of key companies to Russian firms. At the end of the process – according to Belgrade’s calculations – the EU is expected to provide compensation, in the form of the Stabilisation and Association Agreement, for concessions which have not actually been made in the Kosovo issue. That will become apparent after 10 December. I therefore fully support Mr Lagendijk’s position. The level of cooperation on the issue of Kosovo will thus be one of the factors which is either more helpful or more of a hindrance to Serbia’s closer relations with the EU, and Belgrade should take note of that fact."@en4
"Señor Presidente, el futuro de la antigua República Yugoslava de Serbia está en Europa. Lo mismo puede decirse de todas las repúblicas de la antigua Yugoslavia. Como ocurre con todos los candidatos potenciales, la adhesión a nuestra comunidad de valores exige el cumplimiento de una serie de condiciones y por eso quiero dar las gracias al ponente no sólo por este informe, sino también por explicar claramente en su intervención cuáles son esas condiciones. La cooperación incondicional con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia es, efectivamente, una condición previa para la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Me resulta difícil digerir que criminales de guerra como Mladić y Karadžić sigan teniendo tantos simpatizantes, no sólo entre los ciudadanos de la calle, sino también entre la policía, los militares y muchos funcionarios públicos en Serbia: en otras palabras, las mismas personas con las que en breve estaremos negociando unas relaciones más estrechas de Serbia con la UE. Asumir el pasado no es una condición formal para estrechar las relaciones con la UE, pero ayudaría a los serbios, a sus vecinos inmediatos y al conjunto de la Unión Europea. La cuestión de Kosovo tiene que verse también por separado en términos formales, pero me parece que las evasivas nacionalistas ayudan muy poco. También me parece un error comprar el veto ruso en el Consejo de Seguridad con generosas cesiones de algunas grandes compañías a las empresas rusas. Al final del proceso ─según los cálculos de Belgrado─ se espera de la UE algún tipo de compensación, en forma del Acuerdo de Estabilización y Asociación, por las concesiones que no se han hecho realmente en la cuestión de Kosovo. Eso se hará aparente después del 10 de diciembre. Por tanto, apoyo plenamente la posición del señor Lagendijk. El grado de cooperación sobre la cuestión de Kosovo será, por consiguiente, uno de los factores que más puede ayudar o más puede dificultar una relaciones más estrechas de Serbia con la UE, y Belgrado debe tomar nota de ello."@es21
"Lugupeetud juhataja, endise Jugoslaavia vabariigi Serbia tulevik peitub Euroopas. See kehtib kõigi endiste Jugoslaavia vabariikide kohta. Nagu igale potentsiaalsele kandidaatriigile esitatakse tingimused ka Serbiale, et ühineda väärtuste kogukonnaga, ja seetõttu sooviksin raportööri tänada mitte ainult raporti eest, aga ka selle eest, et ta need tingimused selgelt oma kõnes esitas. Täielik koostöö endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga on tõepoolest eeltingimus stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimisele. Mul on raske tunnustada, et sellistel sõjakurjategijatel nagu Mladić ja Karadžić on ikka veel nii palju poolehoidjaid, mitte ainult tavainimeste seas, vaid ka politsei, armee ja paljude võimu teostavate töötajate seas Serbias: teisisõnu, inimeste seas, kellega me peatselt räägime läbi Serbia tihedamad suhted ELiga. Minevikuga tegelemine ei ole formaalne tingimus ELiga lähemate suhete loomiseks, vaid see aitab serblasi, nende lähinaabreid ja ELi üldiselt. Ka Kosovo küsimust tuleb käsitleda eraldi, aga ma leian, et selliste natsionalistlike müüride ehitamine ei aita asjale kaasa. Samuti ei pea ma õigeks Venemaa vetoõiguse ostmist ÜRO Julgeolekunõukogus, pakkudes vastutasuks Venemaa ettevõtetele oluliste ettevõtete ostuvõimalust soodsatel tingimustel. Belgrad ootab protsessi lõpus ELilt stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu näol kompensatsiooni järeleandmiste eest, mida tegelikult Kosovo küsimuses tehtud ei ole. See kerkib üles pärast 10. detsembrit. Seetõttu toetan ma täielikult Lagendijki seisukohta. Koostöö Kosovo küsimuses on seega üks aspektidest, mis kas aitab kaasa või takistab Serbia lähemaid suhteid ELiga, ja Belgrad peaks sellega arvestama."@et5
"Arvoisa puhemies, entisen Jugoslavian tasavallan Serbian tulevaisuus on Euroopassa. Sama koskee myös muita entisen Jugoslavian tasavaltoja. Kuten jokaisen potentiaalisen ehdokkaan osalta, tähän arvoyhteisöön liittymiseen sovelletaan ehtoja, ja haluaisinkin kiittää esittelijää paitsi mietinnöstä, myös näiden ehtojen selventämisestä puheessaan. Täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on todellakin ennakkoehto vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiselle. Minun on vaikea sietää sitä, että sotarikollisilla kuten Mladićilla ja Karadžićilla on edelleen monia kannattajia Serbiassa ei vain suuren yleisön mutta myös poliisin, armeijan ja julkishallinnon keskuudessa. Kyseessä ovat toisin sanoen samat tahot, joiden kanssa neuvottelemme pian Serbian ja EU:n tiiviimmistä suhteista. Menneisyyden käsittely ei ole muodollinen edellytys tiiviimmille suhteille EU:n kanssa, mutta se olisi hyödyksi serbeille itselleen, heidän lähinaapureilleen sekä EU:lle kokonaisuudessaan. Virallisesti myös Kosovon kysymystä on tarkasteltava erillään, mutta pidän nationalistien kieltäytymistä keskustelusta lähinnä haitallisena. Mielestäni on myös väärin ostaa Venäjän veto turvallisuusneuvostossa myymällä avokätisesti keskeiset yritykset venäläisille konserneille. Prosessin päätteeksi EU:n on Belgradin laskelmien mukaan määrä antaa vakaus- ja assosiaatiosopimuksen muodossa vastinetta myönnytyksille, joita ei todellisuudessa ole tehty Kosovon kysymyksessä. Tämä käy selväksi 10. joulukuuta jälkeen. Yhdyn siksi täysin Joost Lagendijkin näkemykseen. Yhteistyö Kosovon kysymyksessä voi edistää tai haitata tiiviimpien suhteiden kehittymistä Serbian ja EU:n välillä, ja Belgradin olisi otettava huomioon tämä tosiseikka."@fi7
"Monsieur le Président, l’avenir de l’ancienne République yougoslave de Serbie est en Europe. Cela s’applique à toutes les républiques de l’ex-Yougoslavie. Comme c’est le cas pour n’importe quel candidat potentiel, il y a des conditions qui s’appliquent à l’adhésion à cette communauté de valeurs, et je voudrais dès lors remercier le rapporteur non seulement pour son rapport, mais aussi pour avoir dit clairement dans son discours quelles étaient ces conditions. Une coopération illimitée avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie est effectivement une condition préalable à la signature de l’accord de stabilisation et d’association. Je trouve difficile à encaisser que des criminels de guerre tels que Mladić et Karadžić aient encore autant de sympathisants, non seulement parmi le grand public, mais aussi dans la police, dans l’armée et parmi les membres de la fonction publique en Serbie: autrement dit, les personnes mêmes avec qui nous allons bientôt négocier des relations plus étroites entre la Serbie et l’UE. Régler son passé n’est pas une condition formelle à l’établissement de relations plus étroites avec l’UE, mais cela aiderait les Serbes, leurs voisins immédiats et l’UE dans son ensemble. La question du Kosovo doit, elle aussi, être considérée séparément de manière formelle, mais je trouve que l’obstruction des nationalistes n’aide pas du tout. Je pense également qu’il n’est pas bon d’acheter le veto de la Russie au Conseil de sécurité avec de généreuses ventes d’entreprises clés à des sociétés russes. En fin de compte – selon les calculs de Belgrade – l’UE devrait offrir une compensation, sous la forme de l’accord de stabilisation et d’association, pour les concessions qui n’ont pas été faites sur la question du Kosovo. Cela deviendra clair après le 10 décembre. Je soutiens dès lors totalement la position de M. Lagendijk. Le degré de coopération sur la question du Kosovo sera donc un des facteurs qui sera soit une aide soit un obstacle au rapprochement de la Serbie de l’UE, et Belgrade devrait prendre acte de ce fait."@fr8
"Elnök úr, Szerbia volt jugoszláv köztársaság jövője Európában van. Ez a volt Jugoszlávia összes köztársaságára vonatkozik. Mint minden potenciális tagjelölt esetében, a csatlakozás ehhez az értékközösséghez feltételekhez kötött, ezért nemcsak a jelentést szeretném megköszönni az előadónak, hanem azt is, hogy felszólalásában világosan megfogalmazta, hogy mik ezek a feltételek. A korlátlan együttműködés a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszékkel valóban előfeltétele a Stabilizációs és Társulási Megállapodásnak. Nehezen tudom elviselni, hogy olyan háborús bűnösökkel, mint Mladics és Karadzsics, még mindig oly sokan rokonszenveznek Szerbiában, nemcsak a nagyközönségben, hanem a rendőrök, a katonák és a köztisztviselők között is sokan, vagyis épp azok az emberek, akikkel nemsokára elkezdünk tárgyalni Szerbia és az Unió kapcsolatainak szorosabbra fűzéséről. A múlttal megbirkózni nem hivatalos feltétel az Unióval tartott szorosabb kapcsolatoz, de segítségére lenne a szerbeknek, közvetlen szomszédaiknak és az egész Uniónak. A koszovói kérdést is hivatalosan külön kell kezelni, azonban ezt a nacionalista obstrukciós politikát nagyon nem találom segítőkésznek. Véleményem szerint orosz vétót vásárolni a Biztonsági Tanácsban kulcsfontosságú vállalatok orosz cégeknek történő nagylelkű kiárusításával szintén nem helyes. A folyamat végén – Belgrád számításai szerint – az Uniónak a Stabilizációs és Társulási Megállapodás formájában kárpótlást kell nyújtania olyan engedményekért, melyeket Szerbia nem tett meg a koszovói kérdés kapcsán. Ez december 10-e után nyilvánvalóvá válik majd. Ennélfogva teljes mértékben támogatom Lagendijk úr álláspontját. A koszovói kérdés terén megvalósuló együttműködés szintje így egyike lesz azon tényezőknek, melyek vagy segítik vagy hátráltatják Szerbia és az Unió kapcsolatainak szorosabbra fűzését, és Belgrádnak ezt fel kell ismernie."@hu11
". Signor Presidente, il futuro dell’ex Repubblica iugoslava di Serbia è in Europa. Quest’idea è adattabile a tutte le repubbliche dell’ex Iugoslavia. Come si verifica per ogni possibile candidato, esistono condizioni che sono applicabili all’adesione a questa comunità di valori, e desidero quindi ringraziare il relatore non solo per la sua relazione, ma anche per aver chiarito, nel suo intervento, quali sono queste condizioni. Una cooperazione illimitata con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia è effettivamente una precondizione per la firma dell’accordo di stabilizzazione e associazione. Trovo difficile accettare che criminali di guerra come Mladić e Karadžić abbiano tuttora molti simpatizzanti, non solo nell’opinione pubblica, ma anche nella polizia, nell’esercito e in numerosi funzionari pubblici in Serbia: in altre parole, proprio le persone con cui presto negozieremo relazioni serbe più strette con l’UE. Affrontare il passato non è una condizione formale per rapporti più stretti con l’UE, ma aiuterebbe i serbi, i loro vicini più prossimi e l’UE nel complesso. Anche la questione del Kosovo deve essere considerata separatamente in termini formali, ma considero di poco aiuto questo ostruzionismo nazionalista. Ritengo inoltre sia sbagliato ottenere un veto russo nel Consiglio di sicurezza con generose svendite di importanti società ad aziende russe. Al termine del processo, secondo i calcoli di Belgrado, si attende che l’UE fornisca una compensazione, sottoforma dell’accordo di stabilizzazione e associazione, per le concessioni che non sono state realmente accordate nella questione del Kosovo. Tale situazione diventerà evidente dopo il 10 dicembre. Quindi, sostengo pienamente la posizione dell’onorevole Lagendijk. Il livello di cooperazione in merito al problema del Kosovo sarà pertanto uno dei fattori più utili o di maggiore impedimento per relazioni serbe più strette con l’UE, e Belgrado dovrebbe tenerne conto."@it12
"Gerb. pirmininke, buvusios Jugoslavijos Respublikos Serbijos ateitis yra Europoje. Tai taikoma visoms buvusios Jugoslavijos respublikoms. Kiekvieno potencialaus kandidato atveju yra tam tikros sąlygos, taikomos prisijungimui prie šios vertybių visuomenės, todėl aš norėčiau padėkoti pranešėjui ne tik už jo pranešimą, bet ir už aiškų šių sąlygų išdėstymą. Neapribotas bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu Buvusiajai Jugoslavijai išties yra išankstinė sąlyga, kad būtų pasirašytas stabilizacijos ir asociacijos susitarimas. Man sunku susitaikyti su tuo, kad karo nusikaltėliai, pavyzdžiui, R. Mladič ir R. Karadžič vis dar turi tiek daug šalininkų ne tik plačiojoje Serbijos visuomenėje, bet ir policijoje, kariuomenėje ir tarp valstybės pareigūnų: kitais žodžiais tariant, tai tie patys žmonės, su kuriais mes derėsimės dėl glaudesnių Serbijos santykių su ES. Praeities klausimų sprendimas nėra tik formali sąlyga glaudesniems ryšiams su ES. Tai padėtų serbams, jų artimiausiems kaimynams ir visai ES. Kosovo klausimas taip pat turi būti vertinamas atskirai formaliu požiūriu, tačiau aš manau, kad šis nacionalistinis priešinimasis yra labai nenaudingas. Aš taip pat manau, kad nėra teisinga pirkti Rusijos veto teisę Saugumo Taryboje mainais už dėsningą pagrindinių įmonių pardavimą Rusijos įmonėms. Proceso pabaigoje, remiantis Belgrado paskaičiavimais, ES turi suteikti kompensaciją, stabilizacijos ir asociacijos susitarimo formoje, už nuolaidas, kurios nebuvo padarytos sprendžiant Kosovo klausimą. Tai bus aišku po gruodžio 10 d. Todėl aš visiškai palaikau J. Lagendijko poziciją. Bendradarbiavimo lygis sprendžiant Kosovo klausimą bus vienas iš veiksnių, kuris arba padės, arba sutrukdys glaudesniems Serbijos santykiams su ES, ir Belgradas turėtų atkreipti dėmesį į šį faktą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, bijušās Dienvidslāvijas Serbijas Republikas nākotne ir Eiropā. Tas attiecas uz visām bijušajām Dienvidslāvijas Republikām. Jebkuras potenciālās kandidātvalsts gadījumā ir noteikumi, ko piemēro, lai valsti pievienotu šai vērtību kopienai, un tāpēc es gribētu pateikties referentam ne vien par viņa ziņojumu, bet arī par to, ka viņš savā runā skaidri pateica, kādi ir šie noteikumi. Neierobežota sadarbība ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai tik tiešām ir stabilizācijas un asociācijas nolīguma parakstīšanas priekšnoteikums. Man ir grūti saprast to, ka tādiem kara noziedzniekiem kā un joprojām ir daudz piekritēju ne vien plašā sabiedrībā, bet arī policijā, armijā un daudzu citu Serbijas sabiedrības iestāžu darbinieku vidū; citiem vārdiem sakot, šie ir tie paši cilvēki, ar kuriem mēs drīz pārrunāsim Serbijas un ES attiecību uzlabošanu. Pagātnes jautājumu nokārtošana nav oficiāls nosacījums ciešākai sadarbībai ar ES, bet tas palīdzētu serbiem, viņu tuvākajiem kaimiņiem un ES kopumā. Kosovas problēma arī ir jāskata atsevišķi oficiālā gaisotnē, bet man šī nacionālistu obstrukcija nešķiet pārāk noderīga. Tāpat es uzskatu, ka ir nepareizi nopirkt Krievijas veto Drošības padomē ar dāsnu lielo kompāniju pārdošanu Krievijas uzņēmumiem. Procesa noslēgumā — saskaņā ar Belgradā veiktajiem aprēķiniem — ES, visticamāk, nāksies maksāt kompensāciju stabilizācijas un asociācijas nolīguma veidā par atlaidēm, kas patiesībā nav piešķirtas Kosovas jautājuma risināšanā. Tas kļūs zināms pēc 10. decembra. Tāpēc es pilnībā atbalstu kunga nostāju. Sadarbības līmenis Kosovas jautājumā tādējādi būs viens no faktoriem, kas vai nu palīdzēs, vai kavēs Serbijas un ES tuvāku attiecību veidošanos, un Belgradai šis fakts būtu jāņem vērā."@lv13
"Herr Präsident! Die Zukunft der ehemaligen jugoslawischen Republik Serbien liegt in Europa. Das gilt für alle Republiken des ehemaligen Jugoslawien. Wie für jeden potenziellen Kandidaten gibt es Voraussetzungen für den Beitritt zu dieser Wertegemeinschaft. Ich bin dem Berichterstatter deshalb nicht nur für seinen Bericht dankbar, sondern auch dafür, dass er in seiner Rede deutlich gemacht hat, welche die Konditionalitäten sind. Die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ist in der Tat eine Vorbedingung für die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens. Für mich ist es schwer erträglich, mir vorzustellen, dass Kriegsverbrecher wie Mladić und Karadžić noch über viele Sympathisanten, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Polizei, Militär und bei vielen Funktionsträgern in Serbien verfügen, also bei Personen, mit denen man bald über die Annäherung an die EU verhandeln soll. Vergangenheitsbewältigung ist keine formelle Voraussetzung für eine Annäherung an die EU, wäre aber eine Erleichterung für die Serben, ihre unmittelbaren Nachbarn und die EU insgesamt. Auch die Kosovofrage ist formell separat zu betrachten. Aber ich halte die Politik der nationalistischen Verweigerung nicht für hilfreich. Ich halte es auch für falsch, sich ein russisches Veto im Sicherheitsrat durch großzügigen Verkauf von Schlüsselunternehmen an russische Unternehmen zu erkaufen. Am Ende – so ist wohl das Kalkül in Belgrad – erwartet man von der EU Kompensation in Form des Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens für Konzessionen, die man in der Kosovofrage gar nicht gemacht hat. Das wird sich nach dem 10. Dezember zeigen. Ich unterstütze daher ausdrücklich die Haltung des Kollegen Lagendijk. Der Grad der Kooperation in der Kosovofrage ist für die Annäherung an die EU also entweder eher hilfreich oder eher hinderlich. Das sollte man in Belgrad zur Kenntnis nehmen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de toekomst van de Voormalige Joegoslavische Republiek Servië ligt in Europa. Dat geldt voor alle republieken van voormalig Joegoslavië. Zoals voor elke kandidaat-lidstaat gelden er voorwaarden voor de toetreding tot deze gemeenschap van waarden en ik zou de rapporteur derhalve willen bedanken, niet alleen voor zijn verslag maar ook voor het duidelijk maken van deze voorwaarden in zijn redevoering. Volledige medewerking met het Joegoslaviëtribunaal is inderdaad een vereiste voor de ondertekening van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. Ik vind het moeilijk te aanvaarden dat oorlogsmisdadigers als Mladić en Karadžić nog zo veel sympathisanten hebben, niet alleen onder het grote publiek maar ook onder de politie, het leger en bekleders van openbare ambten: met andere woorden, precies die mensen waarmee we spoedig in onderhandeling zullen gaan over het aantrekken van de betrekkingen tussen Servië en de EU. Het erkennen van het verleden is geen formele voorwaarde voor nauwere betrekkingen met de EU, maar het zou de Serviërs, hun naaste buren en de gehele EU wel ten goede komen. Ook de kwestie Kosovo staat officieel los van dit alles, maar ik vind deze nationalistische oogkleppen erg storend. Ik vind het evenmin juist om een Russisch veto in de Veiligheidsraad te ruilen voor de verkoop van een aantal belangrijke ondernemingen aan Rusland tegen een vriendenprijsje. Aan het eind van het proces – volgens de berekeningen van Belgrado – zal van de EU, via de stabilisatie- en associatieovereenkomst, volledige compensatie worden verwacht voor de zogenaamde inschikkelijkheid in de kwestie Kosovo. Dat zal na 10 december duidelijk worden. Ik ben het daarom helemaal eens met het standpunt van de heer Lagendijk. De mate van medewerking in de kwestie Kosovo zal dus een van de factoren worden die de nauwere betrekkingen tussen Servië en de EU zullen vergemakkelijken dan wel belemmeren, en Belgrado zal daar rekening mee moeten houden."@nl3
"Panie przewodniczący! Przyszłość byłej Jugosłowiańskiej Republiki Serbii leży w Europie. Odnosi się to do wszystkich republik byłej Jugosławii. Tak jak w przypadku każdego potencjalnego kandydata, istnieją warunki dotyczące przystąpienia do tej wspólnoty wartości i dlatego chciałbym podziękować sprawozdawcy nie tylko za sprawozdanie, ale także za jasne określenie tych warunków w jego przemówieniu. Nieograniczona współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii w istocie jest warunkiem wstępnym podpisania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Trudno mi znieść fakt, że przestępcy wojenni jak Mladić i Karadżić wciąż mają tylu zwolenników, nie tylko wśród opinii publicznej, ale także wśród policjantów, wojskowych i wielu osób sprawujących urzędy publiczne - innymi słowy właśnie wśród osób, z którymi będziemy niedługo negocjować kwestię bliższych stosunków Serbii z UE. Rozprawienie się z przeszłością nie jest formalnym warunkiem posiadania bliższych stosunków z UE, ale pomogłoby Serbom i ich najbliższym sąsiadom ogólnie. Kwestię Kosowa należy także formalnie rozpatrywać osobno, ale uważam, że te utrudnienia ze strony nacjonalistów nie pomagają. Myślę także, że źle jest kupować rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa za pomocą korzystnych wyprzedaży kluczowych firm firmom rosyjskim. Pod koniec tego procesu - według kalkulacji Belgradu - oczekuje się, że UE udzieli wynagrodzenia w formie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu za ustępstwa, do których w rzeczywistości nie doszło w kwestii Kosowa. Będzie to widoczne po 10 grudnia. Dlatego popieram stanowisko pana Lagendijka. Poziom współpracy w kwestii Kosowa będzie zatem jednym z czynników, które będą albo pomagały albo przeszkadzały w ustanowieniu bliższych stosunków Serbii z UE i Belgrad powinien wziąć to pod uwagę."@pl16
"Senhor Presidente, o futuro da antiga República Jugoslava da Sérvia reside na Europa. Isso aplica-se a todas as repúblicas da antiga Jugoslávia. Tal como para todos os potenciais candidatos, existem condições para aderir a esta comunidade de valores, e por isso gostaria de agradecer ao relator não apenas pelo seu relatório, mas também por ter dito claramente no seu discurso quais são essas condições. A cooperação sem reservas com o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Jugoslávia é, de facto, um pré-requisito para a assinatura do Acordo de Estabilização e de Associação. Custa-me engolir que criminosos de guerra como Mladić e Karadžić continuem a ter tantos simpatizantes, não apenas na população em geral, mas também entre a polícia, os militares e muitos funcionários públicos na Sérvia: ou seja, as pessoas com quem iremos em breve negociar o estreitamento das relações da Sérvia com a UE. Lidar com o passado não é uma condição formal para a aproximação à UE, mas seria uma ajuda para os Sérvios, para os seus vizinhos directos e para toda a UE. Também a questão do Kosovo tem de ser considerada à parte em termos formais, mas esta atitude nacionalista de bloqueio não ajuda nada, em meu entender. Considero, além disso, errado que se esteja a comprar um veto da Rússia no Conselho de Segurança através da venda ao desbarato de importantes empresas a empresas russas. No final do processo - são essas as expectativas de Belgrado - vão querer uma compensação da UE, sob a forma do Acordo de Estabilização e de Associação, por concessões que na realidade não foram feitas na questão do Kosovo. Isso irá ver-se depois do dia 10 de Dezembro. Subscrevo, por isso, inteiramente a posição do senhor deputado Lagendijk. O nível de cooperação na questão do Kosovo será, pois, um dos factores que pode ser mais uma ajuda ou mais um obstáculo à aproximação da Sérvia à UE, e Belgrado deverá tomar consciência desse facto."@pt17
"Herr Präsident! Die Zukunft der ehemaligen jugoslawischen Republik Serbien liegt in Europa. Das gilt für alle Republiken des ehemaligen Jugoslawien. Wie für jeden potenziellen Kandidaten gibt es Voraussetzungen für den Beitritt zu dieser Wertegemeinschaft. Ich bin dem Berichterstatter deshalb nicht nur für seinen Bericht dankbar, sondern auch dafür, dass er in seiner Rede deutlich gemacht hat, welche die Konditionalitäten sind. Die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ist in der Tat eine Vorbedingung für die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens. Für mich ist es schwer erträglich, mir vorzustellen, dass Kriegsverbrecher wie Mladić und Karadžić noch über viele Sympathisanten, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Polizei, Militär und bei vielen Funktionsträgern in Serbien verfügen, also bei Personen, mit denen man bald über die Annäherung an die EU verhandeln soll. Vergangenheitsbewältigung ist keine formelle Voraussetzung für eine Annäherung an die EU, wäre aber eine Erleichterung für die Serben, ihre unmittelbaren Nachbarn und die EU insgesamt. Auch die Kosovofrage ist formell separat zu betrachten. Aber ich halte die Politik der nationalistischen Verweigerung nicht für hilfreich. Ich halte es auch für falsch, sich ein russisches Veto im Sicherheitsrat durch großzügigen Verkauf von Schlüsselunternehmen an russische Unternehmen zu erkaufen. Am Ende – so ist wohl das Kalkül in Belgrad – erwartet man von der EU Kompensation in Form des Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens für Konzessionen, die man in der Kosovofrage gar nicht gemacht hat. Das wird sich nach dem 10. Dezember zeigen. Ich unterstütze daher ausdrücklich die Haltung des Kollegen Lagendijk. Der Grad der Kooperation in der Kosovofrage ist für die Annäherung an die EU also entweder eher hilfreich oder eher hinderlich. Das sollte man in Belgrad zur Kenntnis nehmen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, budúcnosť bývalej juhoslovanskej republiky Srbsko je v Európe. Platí to pre všetky republiky bývalej Juhoslávie. V prípade každého potenciálneho kandidáta existujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na pristúpenie k tomuto spoločenstvu hodnôt, a preto by som rád poďakoval spravodajcovi nielen za jeho správu, ale aj za to, že vo svojom prejave tieto podmienky objasnil. Bezpodmienečná spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu je, samozrejme, základnou podmienkou podpísania dohody o stabilizácii a pridružení. Je pre mňa nepochopiteľné, že vojnoví zločinci, ako napríklad Mladič alebo Karadžič, majú stále veľa sympatizantov nielen medzi verejnosťou, ale aj medzi políciou, armádou a mnohými verejnými činiteľmi v Srbsku: inými slovami, ide presne o tých ľudí, s ktorými budeme čoskoro rokovať o užších vzťahoch Srbska s EÚ. Riešenie minulosti nie je formálnou podmienkou užších vzťahov s EÚ, pomohlo by však Srbsku, jeho bezprostredným susedom a EÚ ako celku. Otázka Kosova sa musí takisto posudzovať oddelene v rámci formálnych podmienok, toto nacionalistické vyhýbavé vystupovanie však nepovažujem za prospešné. Takisto nepovažujem za správne získať ruské veto v Bezpečnostnej rade v rámci výhodných odpredajov kľúčových spoločností ruským firmám. Očakáva sa – podľa kalkulácií Belehradu –, že na konci tohto procesu poskytne EÚ kompenzáciu vo forme dohody o stabilizácii a pridružení za ústupky, ktoré sa v prípade Kosova vlastne ešte neurobili. Ukáže sa to po 10. decembri. Stanovisko pána Lagendijka preto úplne podporujem. Úroveň spolupráce v otázke Kosova bude teda jedným z faktorov, ktorý je buď užitočnejší, alebo je skôr prekážkou v rámci užších vzťahov Srbska s EÚ, a Belehrad by si mal túto skutočnosť uvedomiť."@sk19,19
"Gospod predsednik, prihodnost Nekdanje jugoslovanske republike Srbije je v Evropi. To zadeva vse države nekdanje Jugoslavije. Kot velja za vsakega možnega kandidata, tudi tu veljajo pogoji, določeni v zvezi s pristopom k tej skupnosti vrednot, zato se zahvaljujem poročevalcu ne le za njegovo poročilo, ampak tudi za njegov govor, v katerem je pojasnil te pogoje. Neomejeno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je zagotovo predpogoj za podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Težko razumem, da imata vojna zločinca, kot sta Mladić in Karadžić, še vedno toliko privržencev, ne le med splošno javnostjo, ampak tudi med policijo, vojsko in številnimi nosilci javnih funkcij v Srbiji: to so prav tiste osebe, s katerimi se bomo kmalu pogajali glede tesnejših odnosov Srbije z EU. Obravnavanje preteklosti ni uraden pogoj za tesnejše odnose z EU, vendar bi pomagalo Srbom, njihovim neposrednim sosedom in tudi EU kot celoti. Tudi vprašanje Kosova je treba v formalnem smislu obravnavati ločeno, vendar menim, da je to nacionalistično oviranje zelo nekoristno. Poleg tega menim, da je radodarno prodajanje ključnih podjetij ruskim družbam in s tem kupovanje ruskega veta v Varnostnem svetu napačno ravnanje. Ob koncu tega procesa, glede na izračune Beograda, se od EU pričakuje zagotovilo odškodnine v obliki stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma za koncesije, ki se v zvezi z vprašanjem Kosova dejansko niso dodelile. To bo postalo jasno po 10. decembru. Zato v celoti podpiram stališče gospoda Lagendijka. Raven sodelovanja v zvezi z vprašanjem Kosova bo tako postala eden od dejavnikov, ki bodo izboljšali ali ogrozili tesnejše odnose Srbije z EU, zato mora Beograd to upoštevati."@sl20
"Herr talman! Framtiden för f.d. jugoslaviska republiken Serbien ligger i Europa. Det gäller alla republikerna i f.d. Jugoslavien. Precis som för alla eventuella kandidater finns det villkor som gäller för anslutning till denna gemenskap av värderingar, och jag skulle därför vilja tacka föredraganden inte bara för hans betänkande utan också för att han i sitt tal klargjort vilka dessa villkor är. Villkorslöst samarbete med den internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien är självfallet en förutsättning för ett undertecknande av stabiliserings- och associeringsavtalet. Jag tycker att det är svårt att smälta att krigsförbrytare som Ratko Mladić och Radovan Karadžić fortfarande har så många sympatisörer, inte bara bland allmänheten utan också bland poliser, militärer och många offentliga tjänstemän i Serbien: med andra ord just de personer med vilka vi snart kommer att förhandla om Serbiens närmare förbindelser med EU. Att göra upp med det förflutna är inte ett formellt villkor för närmare förbindelser med EU, men det skulle hjälpa serberna, deras närmaste grannar och EU som helhet. Kosovofrågan måste också ses separat i formella termer, men jag tycker att denna nationalistiska obstruktionspolitik är mycket ineffektiv. Jag anser också att det är fel att köpa ett ryskt veto i säkerhetsrådet med generösa utförsäljningar av viktiga bolag till ryska firmor. I slutändan förväntas EU – enligt Belgrads kalkyler – ge kompensation i form av stabiliserings- och associeringsavtalet för medgivanden som faktiskt inte gjorts i Kosovofrågan. Det kommer att bli uppenbart efter den 10 december. Jag stöder därför till fullo Joost Lagendijks ståndpunkt. Nivån på samarbetet om Kosovofrågan blir följaktligen en av de faktorer som antingen är mer till hjälp eller mer till hinder för Serbiens närmare förbindelser med EU, och Belgrad borde överväga detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph