Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-325"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-325"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Köszönöm, elnök úr! Kacin úr jelentése nagyszerű, profi munka, látszik, hogy a régióban született, és ismeri is. Megjegyzéseim: 1. az érték-elv. Nagyon lényeges, hogy olyan örökséggel ne lépjen be senki az Európai Unióba, ahol már nemcsak a kollektív bűnök és a tömeggyilkosságok maradnak föltáratlanok, hanem erre még emlékezni sem lehet, a halottakra. Antigoné óta ez egy minimális emberi jog, az emberi méltóság joga. És ott ahol idáig el sem jutunk és ezt nem is kérjük, ne csodálkozzunk azon, hogy ha radikálisok mászkálnak az utcán, erősödnek, vagy neofasiszták masíroznak újvidéken. Ezt le kell rendezni, hiszen hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor most már nemcsak Szerbiáért kell aggódnunk, hanem Európáért is. 2. én azt gondolom, hogy saját magunkat legalább vállaljuk föl a jelentés kapcsán, tehát módosítókkal ne lúgozzuk ki, vagy ne cenzúrázzuk a saját határozataink címét, pontjait, hanem pontosan idézzük, és ugyanez igaz arra is, ami már területi beosztással, nagyon helyesen, Kacin úr jelentésében a bizottságból följött, hiszen értelmetlen lúgozásokkal nem lehet érteni, hogy mit akarunk. 3. segítséget kell nyújtani Szerbiának, nemcsak beszélni róla, vízumkönnyítés után a teljes vízumeltörlésre van szükség, hogy egy átlag szerb is bármikor Európába tudjon jönni, ameddig ezt nem valósítjuk meg, addig nincs értelme európai perspektívákról ódákat zengeni, hiszen az első lépés hiányzik ahhoz, hogy megtegyük a harmadikat. És ugyanez érvényes a Cefta-tagságra, a társulás végrehajtására vagy a WTO-ban a további működésre. És az utolsó megjegyzésem, hogy alulról építkező és arányosságot is követelő társadalom kell, mind a nemzeti kisebbségek képviseletére a közigazgatásban, ez nagyon lényeges, mind megfelelő autonómia-formák biztosítására, mert ennek hiánya a bizalom hiányát jelenti, és ennek a hiányában nem igazán tudunk előrelépni az új, áhított balkáni együttműködésben. Köszönöm."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane předsedající. Zpráva pana Kacina je výbornou profesionálně odvedenou prací. Dalo by se říct, že se v tomto regionu narodil a velmi dobře ho zná. Mám tyto poznámky: 1. Princip hodnot. Podstatné je, že do Evropské unie by se nemělo vstupovat s takovým dědictvím, v rámci kterého existuje nejen neschopnost vyšetřit kolektivní zločiny a masové vraždy, ale v rámci kterého dokonce není povolené ani tyto zločiny připomínat, připomínat smrt. Od dob Antigony to bylo základním lidským právem, právem na lidskou důstojnost. V zemi, kde se k tomu ještě nedospělo a dokonce se to ani nevyžaduje, se nelze divit, že radikální skupiny se potulují ulicemi a získávají sílu nebo že neofašisté pochodují Vojvodinou. Toto je potřebné vyřešit, protože pokud to neuděláme, můžeme se obávat nejen o Srbsko, ale i o Evropu. 2. Jsem přesvědčený, že bychom měli udělat aspoň to, co jsme si stanovili, pokud jde o tuto zprávu. Jinými slovy, tuto zprávu bychom neměli znehodnotit pozměňovacími návrhy a naše usnesení nebo jejich části bychom neměli podrobovat cenzuře, ale citovat je přesně tak, jak jsou. To stejné platí pro územní opatření, které pan Kacin zcela správně od Komise zanesl do své zprávy, protože nikdo nepochopí, co vlastně chceme, pokud je budeme zbytečně zmírňovat. 3. Srbsku musíme pomoci a nejen o tom mluvit. Po zmírnění vízových požadavků je musíme úplně zrušit, aby mohli běžní Srbové vstupovat do Evropy kdykoliv budou chtít. Do té doby nemá smysl debatovat o perspektivě Srbska v rámci Evropské unie, neboť není možné udělat třetí krok před prvním krokem. To stejné platí pro členství Srbska ve sdružení CEFTA, pro realizaci procesu přidružení a pro jeho budoucnost v rámci Světové obchodní organizace. Mojí poslední poznámkou je, že potřebujeme společnost se strukturou zespodu nahoru, která si vyžaduje proporcionalitu na zastoupení etnických menšin ve veřejné správě, což je velmi důležité, stejně jako na zabezpečení vhodných forem autonomie. Nedostatek proporcionality znamená nedostatek důvěry, a bez důvěry se opravdu nebudeme moci posunout dále směrem k nové spolupráci na Balkáně, kterou si už dlouho přejeme. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Hr. Kacins betænkning er fortrinlig, et professionelt stykke arbejde. Man kan se, at han er født i den region og kender den godt. Jeg har følgende kommentarer: 1. Værdiprincipperne. Det er afgørende, at ingen får lov til at blive medlem af EU med en arv af den type, hvor man ikke alene undlader at efterforske kollektive forbrydelser og massemord, men hvor det ikke engang er tilladt at huske dem, at huske de døde. Det har været den minimale menneskeret, retten til menneskelig værdighed, siden Antigone. På et sted, hvor dette punkt endnu ikke er nået og ikke engang kræves, skal vi ikke blive overraskede, hvis radikale grupper lusker omkring i gaderne og samler styrke, eller neofascister marcherer i Vojvodina. Det skal der gøres noget ved, for hvis vi ikke gør det, er det ikke kun Serbien, vi er nødt til at bekymre os om, men også Europa. 2. Jeg synes, vi i det mindste bør gøre det, vi selv har anført, hvad angår denne betænkning. Med andre ord, lad os ikke svække den med ændringsforslag, lad os ikke censurere de beslutninger, vi har truffet, eller de pointer, der fremkommer i dem, men citere dem præcis, som de er. Det samme gælder de territoriale arrangementer, som hr. Kacin med rette har medtaget i betænkningen fra Kommissionen, for ingen vil forstå, hvad vi ønsker, hvis vi udvander den uden grund. 3. Vi må hjælpe Serbien og ikke kun tale om at gøre det. Efter at have lempet visumpligten er vi nødt til at afskaffe den helt, så almindelige serbere kan rejse til Europa, når de vil. Indtil det sker, nytter det ikke noget konstant at snakke om Serbiens udsigter til EU-medlemskab, for vi kan ikke tage det tredje skridt, før vi har taget det første. Det samme gælder Serbiens medlemskab af CEFTA, gennemførelsen af associeringsprocessen og dets fremtid i WTO. Min sidste bemærkning er, at vi har brug for et nedefra og op-samfund, der kræver proportionalitet både i forhold til etniske minoriteters repræsentation i den offentlige forvaltning, hvilket er meget vigtigt, og sikring af passende former for selvstyre. Manglende proportionalitet er tegn på manglende tillid, og hvis der ikke er nogen tillid, kan vi ikke gøre reelle fremskridt i retning mod et nyt, længe ønsket samarbejde i Balkan."@da2
"Vielen Dank, Herr Präsident. Der Bericht von Herrn Kacin war brillant, eine sehr professionelle Arbeit. Man merkt gleich, dass er in dieser Region geboren wurde und sie gut kennt. Ich möchte dazu folgende Bemerkungen anbringen: Erstens der Grundsatz der Werte. Es ist von größter Wichtigkeit, dass es niemandem erlaubt werden sollte, der EU beizutreten, dessen Vermächtnis darin besteht, nicht nur die Untersuchung von Kollektivverbrechen und Massenmorden zu verhindern, sondern der darüber hinaus verbietet, sich daran zu erinnern und der Toten zu gedenken. Dies ist doch seit Antigone ein grundlegendes Menschenrecht, das Recht auf Menschenwürde. Es sollte uns nicht wundern, wenn in einem Land, in dem dies noch nicht erreicht ist und in dem nicht einmal danach gestrebt wird, radikale Gruppen auf den Straßen umherziehen und zunehmend an Stärke gewinnen oder Neofaschisten in der Vojvodina aufmarschieren. Für diese Situation müssen wir eine Lösung finden, tun wir das nämlich nicht, müssen wir uns nicht nur um Serbien Sorgen machen, sondern auch um Europa. Zweitens bin ich der Meinung, dass wir hierbei mindestens die Maßnahmen ergreifen sollten, die wir uns selbst in Bezug auf den Bericht vorgenommen haben. Mit anderen Worten, sollten wir den Bericht nicht mit Änderungsanträgen abschwächen oder die Entschließungsanträge, die wir angenommen haben oder die Aspekte darin zensieren, sondern diese genau so zitieren, wie sie formuliert sind. Das gleiche trifft auf Territorialabsprachen zu, die Herr Kacin ganz richtig in seinen Bericht von der Kommission aufgenommen hat. Schließlich wird niemand verstehen, was wir wollen, wenn wir den Bericht sinnlos verwässern. Drittens müssen wir Serbien helfen und nicht nur davon reden, es tun zu wollen. Nachdem die Visa-Bestimmungen gelockert wurden, müssen wir diese nun völlig abschaffen, damit jeder Bürger Serbiens wann immer er es wünscht in Europa einreisen kann. Es hat keinen Sinn, vorher ständig über die Aussichten Serbiens hinsichtlich der EU zu diskutieren, da wir ja nicht den dritten vor dem ersten Schritt tun können. Dasselbe gilt für den Beitritt Serbiens zum Mitteleuropäischen Freihandelsabkommen (CEFTA), die Umsetzung des (Stabilisierungs- und) Assoziierungsprozesses und die Zukunft des Landes in der Welthandelsorganisation. Als Letztes möchte ich gern anmerken, dass wir eine „Bottom-up-Gesellschaft“ benötigen und eine Gesellschaft, die Verhältnismäßigkeit sowohl für die Vertretung der ethnischen Minderheiten in der öffentlichen Verwaltung, was wirklich wichtig ist, und für die Sicherstellung der geeigneten Autonomieformen benötigt. Fehlende Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass kein Vertrauen da ist, und wenn kein Vertrauen da ist, werden wir nicht wirklich in der Lage sein, uns in Richtung einer neuen, lang ersehnten Zusammenarbeit in den Balkanstaaten bewegen. Vielen Dank."@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση του κ. Kacin είναι έξοχη, ένα δείγμα επαγγελματικής δουλειάς. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι γεννήθηκε στην περιοχή και τη γνωρίζει καλά. Τα σχόλιά μου είναι τα εξής: 1. Η αρχή των αξιών. Έχει ζωτική σημασία να μην επιτρέπεται κανείς να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νοοτροπία ότι όχι μόνο δεν ερευνώνται συλλογικά εγκλήματα και μαζικές δολοφονίες, , αλλά δεν επιτρέπεται ακόμη και να τους θυμάται κανείς, να θυμάται τους νεκρούς. Αυτό αποτελεί ελάχιστο ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, από την εποχή της Αντιγόνης. Σε ένα μέρος όπου ακόμη δεν επιτεύχθηκε αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση γι’ αυτό, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν ριζοσπαστικές ομάδες περιφέρονται στους δρόμους και ενισχύονται, ή αν νεο-φασίστες κάνουν πορεία στη Vojvodina. Θα πρέπει να βρεθεί λύση γι’ αυτό, γιατί αν δεν τα καταφέρουμε, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε μόνο για την Σερβία αλλά και για την Ευρώπη. 2. Νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να αναλάβουμε αυτά που έχουμε θέσει εμείς όσον αφορά αυτήν την έκθεση. Με άλλα λόγια, ας μην την αποδυναμώσουμε με τροπολογίες, ας μην λογοκρίνουμε τα ψηφίσματα που έχουμε κάνει ή τις παρατηρήσεις μας επί αυτών, αλλά ας τα παραθέσουμε ακριβώς όπως είναι. Το ίδιο ισχύει και για τις εδαφικούς διακανονισμούς, τους οποίους ο κ. Kacin ορθώς εισήγαγε στην έκθεσή του από την Επιτροπή, διότι κανένας άλλος δεν θα καταλάβει τι ζητάμε αν εμείς άσκοπα το τροποποιήσουμε. 3. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Σερβία και όχι απλώς να συζητάμε. Μετά τη χαλάρωση των απαιτήσεων για τις θεωρήσεις, πρέπει να τις καταργήσουμε έτσι ώστε οι απλοί σέρβοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην Ευρώπη όποτε το θελήσουν. Μέχρι τότε, δεν έχει νόημα να μιλάμε διαρκώς για τις προοπτικές ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν μπορούμε να κάνουμε το τρίτο βήμα χωρίς να έχουμε κάνει το πρώτο. Το ίδιο ισχύει και για την συμμετοχή της Σερβίας στην ΚΣΕΕ, για την εφαρμογή της διαδικασίας σύνδεσης και για το μέλλον της στον ΠΟΕ. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνία από τη βάση προς τα πάνω, μια κοινωνία που να ζητά αναλογικότητα, τόσο για την εκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση, που έχει ζωτική σημασία, όσο και για την διασφάλιση των κατάλληλων μορφών αυτονομίας. Η έλλειψη αναλογικότητας σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης, και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε νέα συνεργασία στα Βαλκάνια την οποία επιθυμούσαμε από καιρό. Σας ευχαριστώ."@el10
"Thank you, Mr President. Mr Kacin’s report is excellent, a professional piece of work. One can tell that he was born in the region and knows it well. My comments are as follows: 1. The principle of values. It is vital that no one should be allowed to enter the European Union with the kind of legacy where not only is there a failure to investigate collective crimes and mass murders, but where it is not even permitted to remember them, to remember the dead. This has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone. In a place where this point has not yet been reached and is not even being called for, we should not be surprised if radical groups are prowling the streets and gaining strength, or neo-fascists are on the march in Vojvodina. This must be resolved, because if we fail to do so, it is not only Serbia that we should be worried about, but also Europe. 2. I think we should at least undertake what we ourselves have set out as regards this report. In other words, let us not weaken it with amendments, let us not censor the resolutions we have made or the points made in them, but cite them exactly as they are. The same goes for territorial arrangements, which Mr Kacin has quite rightly brought into his report from the Commission, because no one will understand what we want if we pointlessly water it down. 3. We must help Serbia, and not just talk about doing so. After relaxing visa requirements, we need to abolish them altogether so that ordinary Serbs are able to enter Europe whenever they wish. Until then, there is no point in harping on about Serbia’s European Union prospects, as we cannot take the third step before we take the first. The same goes for Serbia’s membership of CEFTA, for implementation of the Association process, and its future within the WTO. My last remark is that we need a bottom-up society, and one that demands proportionality, both for representation of ethnic minorities in the public administration, which is vital, and for ensuring appropriate forms of autonomy. Lack of proportionality signifies a lack of trust, and if there is no trust we will not really be able to move forward towards new, long-desired cooperation in the Balkans. Thank you."@en4
"Gracias, señor Presidente. El informe del señor Kacin es excelente, un trabajo muy profesional. Se ve que ha nacido en la región y que la conoce muy bien. Mis comentarios son los siguientes: 1. El principio de los valores. Es fundamental que nadie pueda entrar en la Unión Europea con un legado que les lleva a no investigar los crímenes colectivos y los asesinatos en masa y, lo que es más, a ni siquiera poder recordarles, recordar a los muertos. Este ha sido un derecho humano mínimo, el derecho a la dignidad humana, desde Antígonas. En un lugar donde todavía no se ha llegado a este punto y donde ni siquiera se pide llegar ahí, no debemos sorprendernos la presencia de grupos radicales que rondan por las calles y se hacen cada vez más fuertes, o las manifestaciones de neofascistas en Vojvodina. Esto tiene que resolverse porque, de lo contrario, nos tendremos que preocupar no sólo de Serbia, sino también de Europa. 2. Creo que, como mínimo, tenemos que hacer lo que nos hemos propuesto hacer con relación a este informe. En otras palabras, no lo debilitemos con enmiendas; no censuremos las resoluciones que hemos presentado, ni los puntos contenidos en ellas; citémoslas exactamente como están. Lo mismo puede decirse de los acuerdos territoriales, que el señor Kacin ha hecho bien en incorporar a su informe de la Comisión, porque nadie entenderá lo que queremos si diluimos nuestras demandas sin ningún motivo. 3. Tenemos que ayudar a Serbia, y no limitarnos a decir que lo vamos a hacer. Después de relajar los requisitos de visado, tenemos que suprimirlos de una vez por todas, de manera que los ciudadanos serbios puedan viajar a Europa siempre que lo deseen. Hasta entonces, no tiene ningún sentido que estemos siempre con la misma historia de las perspectivas de adhesión de Serbia a la Unión Europea, porque no podemos dar el tercer paso antes de dar el primero. Lo mismo puede decirse de la adhesión de Serbia al ALCEC, de la puesta en marcha del proceso de Asociación, y de su futuro en el seno de la OMC. Mi último comentario es que necesitamos una sociedad activa y que exija proporcionalidad, tanto para la representación de las minorías étnicas en la administración pública, cosa que es fundamental, como para establecer formas adecuadas de autonomía. La falta de proporcionalidad significa falta de confianza, y sin confianza, no seremos realmente capaces de avanzar hacia una cooperación nueva y deseada desde hace tanto tiempo en los Balcanes. Gracias."@es21
"Tänan, lugupeetud juhataja. Jelko Kacini raport on suurepärane, professionaalne töö. Sellest nähtub, et ta on selles piirkonnas sündinud ning tunneb seda hästi. Minu märkused on järgmised. 1. Väärtuste põhimõte. On oluline, et mitte ükski riik ei saaks ELi liikmeks pärandiga, kus mitte ainult ei suudeta uurida kollektiivseid kuritegusid ja massimõrvasid, vaid kus neid ei ole lubatud isegi mäletada, mäletada hukkunuid. Õigus inimlikule väärikusele on alates Antigonest olnud inimõiguste alus. Seal, kus seda ei ole veel saavutatud ja kus seda isegi ei otsita, ei peaks me üllatuma, kui radikaalsed rühmad luuravad tänavatel ja muutuvad tugevateks või kui Vojvodinas on neofašistid tõusuteel. Olukord tuleb lahendada, sest kui me seda ei suuda, ei pea me mitte ainult Serbia pärast, vaid ka Euroopa pärast muret tundma. 2. Arvan, et peaksime tegema vähemalt selle, mis raportis on ette nähtud. Teisisõnu, ärgem lahjendagem raportit muudatusettepanekutega, ärgem tsenseerigem tehtud resolutsioone või punkte, vaid tsiteerigem neid sellistena, nagu nad on. Sama käib territoriaalsete ümberkorralduste kohta, mis härra Kacin on komisjonilt raportisse üle võtnud. Keegi ei saa meie soovidest aru, kui me mõtlematult selle põhja laseme. 3. Me peame Serbiat aitama ning sellest mitte ainult rääkima. Pärast viisanõuete lihtsustumist tuleb meil viisanõuded tühistada, nii et tavalised serblased saaksid Euroopa riikidesse siseneda, millal iganes nad seda soovivad. Kuni sinnamaani ei ole mõtet jorutada Serbia ELi perspektiivist, sest enne esimese sammu astumist ei ole võimalik astuda kolmandat sammu. Sama kehtib Serbia CEFTA liikmelisuse kohta, assotsiatsiooniprotsessi rakendamise kohta ja Serbia tuleviku kohta WTOs. Lõpetuseks tahan öelda, et meil on vaja altpoolt üles toimivat ühiskonda, milles nõutakse proportsionaalsust nii rahvusvähemuste esindamises avalikus halduses (ja see on oluline) kui ka vajaliku autonoomsuse vormi tagamisel. Proportsionaalsuse puudumine tähendab usalduse puudumist ja ilma usalduseta ei saa me tegelikult Balkani riikides uue ja kauaoodatud koostöö poole liikuda. Aitäh."@et5
"Kiitos, arvoisa puhemies. Jelko Kacinin mietintö on erinomainen ja ammattimainen tuotos. On selvästi havaittavissa, että hän on kotoisin tältä alueelta ja tuntee sen hyvin. Haluaisin esittää seuraavat huomiot: 1. Periaatteelliset arvot. On elintärkeää, ettei yhdenkään maan sallita liittyä Euroopan unioniin kantaen sellaista perintöä, jossa kollektiivisia rikoksia ja joukkomurhia ei ensinnäkään ole tutkittu, jonka lisäksi edes niiden muistaminen, kuolleiden muistaminen ei ole sallittua. Oikeus ihmisarvoon on kuitenkin ollut vähimmäisoikeus sitten Antigonen aikojen. Koska tähän pisteeseen ei ole Serbiassa päästy eikä siihen edes pyritä, ei ole yllättävää, että kaduilla vaanivat radikaaliryhmät voimistuvat jatkuvasti tai että uusfasistit ovat liikekannalla Vojvodinan maakunnassa. Tämä ongelma on ratkaistava, sillä jos emme siihen kykene, huolta on kannettava Serbian lisäksi koko Euroopan kehityksestä. 2. Meidän olisi mielestäni pidettävä kiinni ainakin tälle mietinnölle asettamistamme tavoitteista. Älkäämme siis heikentäkö sitä tarkistuksin, älkäämme sensuroiko laatimiamme päätöslauselmia tai niihin sisältyviä näkemyksiä, vaan viitatkaamme niihin sellaisenaan. Sama koskee myös aluejärjestelyjä, jotka Jelko Kacin on oikeutetusti sisällyttänyt mietintöönsä komission työn pohjalta, sillä kukaan ei ymmärrä, mitä haluamme, jos vesitämme mietinnön tarkoituksettomasti. 3. Meidän on autettava Serbiaa, eikä vain puhuttava siitä. Viisumivaatimusten lieventämisen jälkeen ne on poistettava kokonaan, jotta tavalliset serbialaiset voivat tulla Eurooppaan aina halutessaan. Ennen kuin tämä on toteutettu, ei ole mielekästä jauhaa Serbian Euroopan unioniin liittymisestä, sillä emme voi ottaa kolmatta askelta ennen ensimmäistä. Sama koskee Serbian liittymistä CEFTA-sopimukseen, assosiaatioprosessin toteutusta sekä Serbian tulevaisuutta Maailman kauppajärjestössä. Huomauttaisin lopuksi, että tarvitsemme ruohonjuuritasolta ylöspäin suuntautuvaa yhteiskuntaa, joka edellyttää suhteellisuutta, jotta voidaan varmistaa välttämätön etnisten vähemmistöjen edustaminen julkishallinnossa sekä tarkoituksenmukaiset itsehallinnon muodot. Suhteellisuuden puute merkitsee luottamuksen puutetta, ja luottamuksen puuttuessa emme voi edetä todella kohti uudenlaista, pitkään kaivattua yhteistyötä Balkanilla. Kiitos."@fi7
"Je vous remercie, Monsieur le Président. Le rapport de M. Kacin est un travail excellent et professionnel. On peut deviner qu’il est né dans la région et qu’il la connaît bien. Mes remarques sont les suivantes: 1. Le principe des valeurs. Il est vital que personne ne soit autorisé à entrer dans l’Union européenne avec le genre de fardeau où non seulement il y a une incapacité à enquêter sur les crimes collectifs et les meurtres de masse, mais où il n’est même pas permis de s’en souvenir, de se souvenir des défunts. C’est un droit de l’homme minimal, le droit à la dignité humaine, depuis Antigone. Dans un pays où ce stade n’a pas encore été atteint et n’est même pas réclamé, nous ne devrions pas être surpris que des groupes radicaux arpentent les rues et gagnent des forces, ou que les néofascistes soient en marche en Voïvodine. Ce problème doit être résolu, parce que si nous n’y parvenons pas, ce n’est pas seulement pour la Serbie que nous devrons nous inquiéter, mais aussi pour l’Europe. 2. Je pense que nous devrions au moins faire ce que nous avons nous-mêmes définis à l’égard de ce rapport. Autrement dit, ne l’affaiblissons pas avec des amendements, ne censurons pas les résolutions que nous avons faites ou les arguments qu’elles contiennent, mais présentons-les exactement tels quels. Il en va de même pour les dispositions territoriales, que M. Kacin a très justement empruntées à la Commission pour les mettre dans son rapport, parce que personne ne comprendra ce que nous voulons si nous édulcorons inutilement les choses. 3. Nous devons aider la Serbie et pas juste parler de le faire. Après l’assouplissement des exigences en matière de visas, nous devons les abolir totalement afin que les citoyens serbes ordinaires puissent entrer en Europe quand ils le souhaitent. D’ici là, il est inutile de nous rebattre les oreilles avec les perspectives européennes de la Serbie, puisque nous ne pouvons pas faire le troisième pas avant d’avoir fait le premier. Il en va de même pour l’adhésion de la Serbie au CEFTA, pour la mise en œuvre du processus d’association et pour son avenir au sein de l’OMC. Ma dernière remarque est que nous avons besoin d’une société ascendante, et d’une société qui exige la proportionnalité, tant pour la représentation des minorités ethniques dans l’administration publique, ce qui est vital, que pour garantir des formes d’autonomie adaptées. L’absence de proportionnalité signifie l’absence de confiance, et s’il n’y a pas de confiance nous ne pourrons pas vraiment nous diriger vers une nouvelle coopération désirée depuis longtemps dans les Balkans. Je vous remercie."@fr8
". Grazie, Signor Presidente. La relazione dell’onorevole Kacin è eccellente, un lavoro da professionista. Si può dire che è nato nella regione e la conosce bene. I miei commenti sono i seguenti: 1. Il principio dei valori. E’ essenziale che non si consenta a nessuno di entrare nell’Unione europea con il tipo di retaggio in cui non solo non si riesce a indagare su crimini collettivi e carneficine, ma in cui non è nemmeno permesso di ricordarli, di ricordare i morti. Questo è stato un diritto umano minimo, il diritto alla dignità dell’uomo, da Antigone. In un posto in cui non è ancora stato raggiunto questo risultato e neppure è stato richiesto, non dovremmo sorprenderci se i gruppi radicali si aggirano per le strade e riacquistano forza, o se i neofascisti sono in aumento a Vojvodina. E’ una situazione che deve essere risolta, poiché, qualora non ci riuscissimo, non dovremmo preoccuparci soltanto della Serbia, ma anche dell’Europa. 2. Ritengo che dovremmo almeno impegnarci per ciò che noi stessi abbiamo stabilito nella relazione. In altre parole, non indeboliamola con emendamenti, non censuriamo le risoluzioni elaborate o le puntualizzazioni espresse in merito, ma citiamola esattamente per com’è. La stessa cosa vale per le disposizioni territoriali, che l’onorevole Kacin ha mutuato piuttosto giustamente nella sua relazione dalla Commissione, visto che nessuno capirebbe ciò che vogliamo se lo mitighiamo senza un senso. 3. Dobbiamo aiutare la Serbia, e non solo dirlo. Dopo aver ridotto i requisiti per i visti, occorre abolirli del tutto in modo che i comuni cittadini serbi siano in grado di entrare in Europa in qualsiasi momento. Fino ad allora, non ha senso insistere sulle prospettive serbe dell’Unione europea, come non possiamo compiere il passo più lungo della gamba. Lo stesso discorso vale per l’adesione della Serbia al CEFTA, per l’attuazione del processo di associazione, e il suo futuro nell’OMC. La mia ultima considerazione è che abbiamo bisogno di una società sana, che pretende proporzionalità, per la rappresentanza delle minoranze etniche nell’amministrazione pubblica, che è fondamentale, e per garantire forme appropriate di autonomia. Una mancanza di proporzionalità implica una mancanza di fiducia, e senza fiducia non saremo veramente in grado di avanzare verso una nuova e sospirata cooperazione nei Balcani. Vi ringrazio."@it12
"Ačiū, gerb. pirmininke. J. Kacino pranešimas yra nuostabus, profesionalus darbas. Visi pasakytų, kad šis žmogus gimė šiame regione ir puikiai jį pažįsta. Mano komentarai tokie: 1. Vertybių principas. Labai svarbu, kad į Europos Sąjungą niekam nebūtų leidžiama įstoti atsinešant ne tik nesugebėjimą kolektyviai tirti nusikaltimus ir masines žmogžudystes, bet ir draudimą juos net atminti, atminti mirusiuosius. Nuo Antigonės laikų tai buvo minimali žmogaus teisė, teisė į orumą. Ten, kur ši tradicija negerbiama, nereikia stebėtis, kad radikalios grupuotės klaidžioja gatvėmis ir įgyja vis daugiau galios ar per Voivodiną žygiuoja naujieji fašistai. Šią problemą reikia išspręsti, nes kitu atveju reikės nerimauti ne tik dėl Serbijos, bet ir dėl visos Europos. 2. Mano nuomone, mažų mažiausia turime atlikti tai, ką patys išdėstėme šio pranešimo atžvilgiu. Kitaip tariant, nešvelninkime jo pataisomis, necenzūruokime priimtų rezoliucijų ar jų punktų, bet tiksliai jų laikykimės. Tas pats galioja ir teritoriniams susitarimams, kuriuos J. Kacin gana teisingai išdėstė savo pranešime, nes niekas nesupras, ko mes norime, jei to aiškiai neišsakysime. 3. Turime padėti Serbijai, o ne tik apie tai kalbėti. Po to, kai sušvelninome vizų reikalavimus, reikia juos visiškai panaikinti, kad paprasti serbai galėtų atvykti į Europą, kada jie panorės. Iki tol nėra tikslo nepaliaujamai kalbėti apie Serbijos perspektyvas Europos Sąjungoje, nes negalime žengti trečiojo žingsnio prieš tai nežengę pirmojo. Tas pats galioja ir Serbijos narystei CEFTA, asociacijos proceso įgyvendinimui ir jos ateičiai JTO. Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad mums reikia hierarchinės visuomenės. Tokios visuomenės, kuri reikalautų proporcingumo atstovaujant etninėms mažumoms viešo administravimo srityje, nes tai ypač svarbu, ir užtikrinant atitinkamas autonomijos formas. Nepakankamas proporcingumas reiškia pasitikėjimo trūkumą, o jei nėra pasitikėjimo, negalėsime eiti tolyn link naujo ilgai laukto bendradarbiavimo Balkanuose. Ačiū."@lt14,14
"Paldies, priekšsēdētāja kungs. kunga ziņojums ir lielisks, profesionāli padarīts darbs. Var manīt, ka viņš ir dzimis attiecīgajā reģionā un labi to pārzina. Mani komentāri ir šādi. 1. Vērtību princips. Ir svarīgi, lai iekļūt Eiropas Savienībā nebūtu ļauts nevienai valstij, kurai neizdodas izmeklēt grupveidā pastrādātus noziegumus un masu slepkavības un kurai pat nav ļauts tos pieminēt, pieminēt mirušos. Tās ir elementāras cilvēktiesības, cilvēku cieņas ievērošana kopš Antigones laikiem. Vietā, kur nekas tāds nav panākts un pat ne pieprasīts, mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ja radikālie grupējumi klaiņo pa ielām un iegūst arvien lielāku varu vai ja Vojvodinā uzdarbojas neofašisti. Tas ir jāatrisina, jo, ja mums tas neizdosies, tad mums jāraizējas ne vien par Serbiju, bet arī par Eiropu. 2. Manuprāt, mums vajadzētu vismaz uzņemties to, ko esam noteikuši šī ziņojuma sakarā. Citiem vārdiem sakot, nemainīsim tajā teikto ar grozījumiem, necenzēsim savas rezolūcijas vai tajās minētos punktus, bet citēsim tos tādus, kādi tie ir. Tas pats attiecas uz teritoriālajiem nolīgumiem, kurus kungs ir ļoti pareizi minējis savā Komisijas ziņojumā, jo neviens nesapratīs, ko gribam, ja mēs to bezjēdzīgi mainām. 3. Mums jāpalīdz Serbijai, nevis tikai jārunā par to. Pēc vīzu iegūšanas nosacījumu atvieglošanas mums tie jāatceļ pilnībā, lai vienkāršie serbi varētu iebraukt Eiropā, kad vien to vēlas. Līdz tam laikam nav jēgas nemitīgi runāt par Serbijas izredzēm Eiropas Savienībā, jo mēs nevaram spert trešo soli, pirms nav sperts pirmais. Tas pats attiecas uz Serbijas dalību CEBTL, Asociācijas procesa īstenošanu un tās nākotni PTO. Visbeidzot es gribētu atzīmēt, ka mums vajag augšupēju sabiedrību, kura pieprasa proporcionalitāti gan attiecībā uz etnisko minoritāšu pārstāvību valsts pārvaldē, kas ir būtiski, gan uz piemērotu autonomijas veidu piemērošanu. Proporcionalitātes trūkums liecina par uzticības trūkumu, un, ja nav uzticības, mēs nespēsim virzīties pretī jaunai, ilgi gaidītai sadarbībai Balkānos. Paldies."@lv13
"Köszönöm, elnök úr! Kacin úr jelentése nagyszerű, profi munka, látszik, hogy a régióban született, és ismeri is. Megjegyzéseim: 1. az érték-elv. Nagyon lényeges, hogy olyan örökséggel ne lépjen be senki az Európai Unióba, ahol már nemcsak a kollektív bűnök és a tömeggyilkosságok maradnak föltáratlanok, hanem erre még emlékezni sem lehet, a halottakra. Antigoné óta ez egy minimális emberi jog, az emberi méltóság joga. És ott ahol idáig el sem jutunk és ezt nem is kérjük, ne csodálkozzunk azon, hogy ha radikálisok mászkálnak az utcán, erősödnek, vagy neofasiszták masíroznak újvidéken. Ezt le kell rendezni, hiszen hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor most már nemcsak Szerbiáért kell aggódnunk, hanem Európáért is. 2. én azt gondolom, hogy saját magunkat legalább vállaljuk föl a jelentés kapcsán, tehát módosítókkal ne lúgozzuk ki, vagy ne cenzúrázzuk a saját határozataink címét, pontjait, hanem pontosan idézzük, és ugyanez igaz arra is, ami már területi beosztással, nagyon helyesen, Kacin úr jelentésében a bizottságból följött, hiszen értelmetlen lúgozásokkal nem lehet érteni, hogy mit akarunk. 3. segítséget kell nyújtani Szerbiának, nemcsak beszélni róla, vízumkönnyítés után a teljes vízumeltörlésre van szükség, hogy egy átlag szerb is bármikor Európába tudjon jönni, ameddig ezt nem valósítjuk meg, addig nincs értelme európai perspektívákról ódákat zengeni, hiszen az első lépés hiányzik ahhoz, hogy megtegyük a harmadikat. És ugyanez érvényes a Cefta-tagságra, a társulás végrehajtására vagy a WTO-ban a további működésre. És az utolsó megjegyzésem, hogy alulról építkező és arányosságot is követelő társadalom kell, mind a nemzeti kisebbségek képviseletére a közigazgatásban, ez nagyon lényeges, mind megfelelő autonómia-formák biztosítására, mert ennek hiánya a bizalom hiányát jelenti, és ennek a hiányában nem igazán tudunk előrelépni az új, áhított balkáni együttműködésben. Köszönöm."@mt15
"Dank u, mijnheer de Voorzitter. Het verslag vande heer Kacin is uitstekend en getuigt van professionaliteit. Het is duidelijk dat hij in de regio geboren is en deze goed kent. Ik heb de volgende opmerkingen: 1. Fundamentele waarden. Het is van levensbelang dat niemand tot de Europese Unie mag toetreden die het soort gedachtegoed huldigt waarbij collectieve misdrijven en massamoorden niet alleen niet worden onderzocht, maar waarbij het niet eens toegestaan is om ze te herdenken, om de doden te herdenken. Sinds Antigonus is dit al een elementair mensenrecht, het recht op menselijke waardigheid. Het zou geen verbazing moeten wekken dat er op een plek waar dit recht nog niet geldt en hiertoe niet eens opgeroepen wordt, radicale groepen de straten onveilig maken en aan kracht winnen en dat er neo-fascisten in Vojvodina demonstreren. Dit moeten we oplossen want als we dat nalaten, moeten we ons niet alleen zorgen maken over Servië maar ook over Europa. 2. Ik vind dat we op zijn minst aan de slag moeten gaan met wat we ons in dit verslag ten doel hebben gesteld. Met andere woorden, laten we het niet verzwakken met amendementen en laten we onze resoluties en de hierin opgenomen punten niet censureren, maar ze integraal overnemen. Hetzelfde geldt voor territoriale afspraken, die in het verslag van de heer Kacin terecht van de Commissie zijn overgenomen, omdat niemand zal begrijpen wat we willen als we dat nodeloos verdunnen. 3. We moeten Servië echt helpen, niet alleen zeggen dat we dat zullen doen. Na de versoepeling van de visumeisen moeten we ze geheel afschaffen zodat gewone Serviërs Europa binnen kunnen gaan wanneer ze willen. Tot het zover is, heeft het geen nut om ons op de toetredingsperspectieven van Servië blind te staren, aangezien we de derde stap niet kunnen zetten voor we de eerste hebben gezet. Hetzelfde geldt voor het CEFTA-lidmaatschap van Servië, implementatie van het associatieproces en de toekomst van het land in de WHO. Ten slotte wil ik opmerken dat we een bottom-upmaatschappij nodig hebben waarin evenredigheid een vereiste is, zowel voor de vertegenwoordiging van etnische minderheden in het openbaar bestuur, hetgeen van levensbelang is, als voor het garanderen van een gepaste mate van zelfbestuur. Een gebrek aan evenredigheid betekent een gebrek aan vertrouwen en als er geen vertrouwen is, zullen we geen daadwerkelijke vooruitgang kunnen boeken op weg naar nieuwe en langverwachte samenwerking in de Balkan. Dank u."@nl3
"Dziękuję, panie przewodniczący. Sprawozdanie pana Kacina jest doskonałym i profesjonalnym dokumentem. Widać, że urodził on się w tym regionie i zna go dobrze. Mam następujące uwagi: 1. Zasada przestrzegania wartości. Ogromnie ważne jest, by nikt nie mógł dołączyć do Unii Europejskiej ze spuścizną, która polega na tym, że nie tylko nie prowadzi się dochodzeń w kwestii wspólnie popełnionych zbrodni i masowych morderstw, ale nawet niedozwolone jest pamiętanie o nich, pamiętanie o zmarłych. Było to minimalne prawo człowieka, prawo do godności ludzkiej, od czasu Antygony. W miejscu, w którym tego jeszcze nie osiągnięto, ani nawet do tego nie wezwano, nie powinniśmy być zaskoczeni, że po ulicach grasują i rosną w siłę grupy radykalistów lub gdy w Wojwodinie coraz silniejsi są neofaszyści. Tą kwestię musimy rozwiązać, jeśli tego nie zrobimy, to będziemy się musieli martwić nie tylko o Serbię, ale także o Europę. 2. Myślę, że powinniśmy przynajmniej przedsięwziąć to, co sami zaplanowaliśmy w odniesieniu do tego sprawozdania. Innymi słowy nie osłabiajmy go poprawkami, nie cenzurujmy rezolucji, które napisaliśmy, ale cytujmy je dokładnie tak, jak brzmią. To samo tyczy się ustaleń terytorialnych, które pan Kacin słusznie ujął w sprawozdaniu, ponieważ nikt nie zrozumie, czego chcemy, jeśli będziemy je bezsensownie łagodzić. 3. Musimy pomóc Serbii, a nie tylko o tym mówić. Po złagodzeniu wymogów wizowych, musimy znieść je całkowicie, aby zwykli Serbowie mogli wjechać do Europy, kiedy tylko chcą. Do tego momentu nie ma sensu rozwodzić się nad perspektywami Serbii związanymi z Unią Europejską, ponieważ nie możemy zrobić trzeciego kroku, zanim nie zrobimy pierwszego. To samo tyczy się członkostwa Serbii w CEFTA, wdrożenia procesu stowarzyszania i jej przyszłości w WTO. Na koniec chciałbym powiedzieć, że potrzebujemy społeczeństwa budowanego „od dołu”, takiego, które domaga się proporcjonalności, zarówno w kwestii zatrudnienia mniejszości etnicznych w administracji publicznej, które jest niezbędne oraz w kwestii zapewniania odpowiednich form autonomii. Brak proporcjonalności oznacza brak zaufania, a jeśli nie będzie zaufania, nie będziemy w stanie ruszyć do przodu ku nowej, od dawna oczekiwanej współpracy na Bałkanach. Dziękuję."@pl16
"Obrigado, Senhor Presidente. O relatório do senhor deputado Kacin é excelente, um trabalho muito profissional. Vê-se que nasceu na região e a conhece bem. Os meus comentários são os seguintes: 1. O princípio dos valores. É vital que não se permita a entrada na União Europeia de ninguém que tenha um tipo de legado em que não só não se investigam os crimes colectivos e os assassínios em massa, como também nem sequer é permitido recordá-los ou lembrar os mortos. Este tem sido, desde Antígona, um direito humano mínimo, o direito à dignidade humana. Num lugar onde isto ainda não foi obtido e nem sequer está a ser reivindicado, não nos devemos surpreender que grupos radicais estejam a tomar as ruas e a ganhar força, ou que os neofascistas estejam em marcha em Voivodina. Esta situação tem de ser resolvida, porque, se não o fizermos, não teremos de nos preocupar apenas com a Sérvia mas também com a Europa. 2. Penso que devemos realizar pelo menos aquilo a que nos propomos neste relatório. Por outras palavras, não o enfraqueçamos com alterações, não censuremos as resoluções que tomámos ou o que nelas se diz, mas citemo-las tal e qual como estão. O mesmo se aplica às questões territoriais, que o senhor deputado Kacin muito correctamente transferiu da Comissão para o seu relatório, porque ninguém compreenderá o que pretendemos se o diluirmos desnecessariamente. 3. Temos de ajudar a Sérvia e não apenas falar em fazê-lo. Depois de reduzirmos os requisitos para a obtenção de vistos, temos simplesmente de os abolir para que os Sérvios possam entrar na Europa sempre que o desejem. Até lá, não faz sentido falar sobre as perspectivas europeias da Sérvia uma vez que não podemos dar o terceiro passo antes de darmos o primeiro. O mesmo se aplica à adesão da Sérvia à CEFTA, para execução do processo de Associação, e ao seu futuro na OMC. O meu último comentário é que necessitamos de uma sociedade da base para o topo, e uma que exija proporcionalidade, tanto para a representação das minorias étnicas na administração pública, que é vital, como para assegurar formas adequadas de autonomia. Falta de proporcionalidade significa falta de confiança e, se não houver confiança, não conseguiremos avançar verdadeiramente para uma nova cooperação nos Balcãs, há muito desejada. Obrigado."@pt17
"Köszönöm, elnök úr! Kacin úr jelentése nagyszerű, profi munka, látszik, hogy a régióban született, és ismeri is. Megjegyzéseim: 1. az érték-elv. Nagyon lényeges, hogy olyan örökséggel ne lépjen be senki az Európai Unióba, ahol már nemcsak a kollektív bűnök és a tömeggyilkosságok maradnak föltáratlanok, hanem erre még emlékezni sem lehet, a halottakra. Antigoné óta ez egy minimális emberi jog, az emberi méltóság joga. És ott ahol idáig el sem jutunk és ezt nem is kérjük, ne csodálkozzunk azon, hogy ha radikálisok mászkálnak az utcán, erősödnek, vagy neofasiszták masíroznak újvidéken. Ezt le kell rendezni, hiszen hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor most már nemcsak Szerbiáért kell aggódnunk, hanem Európáért is. 2. én azt gondolom, hogy saját magunkat legalább vállaljuk föl a jelentés kapcsán, tehát módosítókkal ne lúgozzuk ki, vagy ne cenzúrázzuk a saját határozataink címét, pontjait, hanem pontosan idézzük, és ugyanez igaz arra is, ami már területi beosztással, nagyon helyesen, Kacin úr jelentésében a bizottságból följött, hiszen értelmetlen lúgozásokkal nem lehet érteni, hogy mit akarunk. 3. segítséget kell nyújtani Szerbiának, nemcsak beszélni róla, vízumkönnyítés után a teljes vízumeltörlésre van szükség, hogy egy átlag szerb is bármikor Európába tudjon jönni, ameddig ezt nem valósítjuk meg, addig nincs értelme európai perspektívákról ódákat zengeni, hiszen az első lépés hiányzik ahhoz, hogy megtegyük a harmadikat. És ugyanez érvényes a Cefta-tagságra, a társulás végrehajtására vagy a WTO-ban a további működésre. És az utolsó megjegyzésem, hogy alulról építkező és arányosságot is követelő társadalom kell, mind a nemzeti kisebbségek képviseletére a közigazgatásban, ez nagyon lényeges, mind megfelelő autonómia-formák biztosítására, mert ennek hiánya a bizalom hiányát jelenti, és ennek a hiányában nem igazán tudunk előrelépni az új, áhított balkáni együttműködésben. Köszönöm."@ro18
"Ďakujem Vám, pán predsedajúci. Správa pána Kacina je výbornou, profesionálnou prácou. Možno povedať, že v tomto regióne sa narodil a veľmi dobre ho pozná. Mám tieto poznámky: 1. Princíp hodnôt. Podstatné je, že do Európskej únie by sa nemalo vstupovať s takým dedičstvom, v rámci ktorého existuje nielen neschopnosť vyšetriť kolektívne zločiny a masové vraždy, ale v rámci ktorého dokonca nie je povolené ani spomínať na tieto zločiny, spomínať na smrť. Od čias Antigony to bolo minimálnym ľudským právom, právom na ľudskú dôstojnosť. V krajine, kde sa k tomu ešte nedospelo a dokonca sa to ani nevyžaduje, sa nemožno čudovať, že radikálne skupiny sa potulujú ulicami a získavajú silu alebo že neofašisti pochodujú Vojvodinou. Toto je potrebné vyriešiť, pretože ak to neurobíme, môžeme sa obávať nielen o Srbsko, ale aj o Európu. 2. Som presvedčený, že by sme mali urobiť aspoň to, čo sme si stanovili, pokiaľ ide o túto správu. Inými slovami, túto správu by sme nemali znehodnotiť pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a naše uznesenia alebo ich časti by sme nemali podrobiť cenzúre, ale citovať ich presne tak, ako sú. To isté platí pre územné opatrenia, ktoré pán Kacin úplne správne vniesol do svojej správy od Komisie, pretože nikto nepochopí, čo vlastne chceme, ak ich budeme zbytočne zmierňovať. 3. Srbsku musíme pomôcť a nielen o tom hovoriť. Po zmiernení vízových požiadaviek ich musíme úplne zrušiť, aby mohli bežní Srbi vstupovať do Európy kedykoľvek budú chcieť. Dovtedy nemá zmysel debatovať o perspektíve Srbska v rámci Európskej únie, keďže nemožno vykonať tretí krok pred prvým krokom. To isté platí pre členstvo Srbska v CEFTA, pre realizáciu procesu pridruženia a pre jeho budúcnosť v rámci WTO. Mojou poslednou poznámkou je, že potrebujeme spoločnosť so štruktúrou zdola nahor, ktorá si vyžaduje proporcionalitu na zastúpenie etnických menšín vo verejnej správe, čo je veľmi dôležité, ako aj na zabezpečenie vhodných foriem autonómie. Nedostatok proporcionality znamená nedostatok dôvery, a bez dôvery sa naozaj nebudeme môcť posunúť ďalej smerom k novej spolupráci na Balkáne, ktorú si už dlho želáme. Ďakujem."@sk19
"Hvala gospod predsednik. Poročilo gospoda Kacina je odlično in strokovno. Očitno je, da je bil rojen v tej regiji in jo tudi dobro pozna. Rad bi pripomnil naslednje: 1. Načelo vrednot. Ključno je, da k Evropski uniji ne smejo pristopiti države z zapuščino, v okviru katere ni le nemogoče raziskati skupnih zločinov in množičnih umorov, ampak v kateri je prepovedano spominjati se teh zločinov in umorov ter spominjati se mrtvih. To je osnovna človekova pravica, pravica do človeškega dostojanstva, že od Antigone dalje. Na območju, v katerem ta točka še ni bila dosežena in se zanjo tudi ne prizadeva, ne smemo biti presenečeni, če po ulicah prežijo radikalne skupine in pridobivajo na svoji moči, ali po Vojvodini korakajo neofašisti. To je treba rešiti, ker če nam ne uspe, ne bomo zaskrbljeni le za Srbijo, ampak tudi za Evropo. 2. Menim, da si moramo prizadevati vsaj za točke, ki smo jih določili v tem poročilu. To pomeni, da ga ne smemo omiliti s predlogi sprememb ali cenzurirati resolucij, ki smo jih oblikovali ali njihovih postavk; moramo jih navajati tako, kot so določene. Enako velja za ozemeljsko ureditev, ki jo je gospod Kacin od Komisije pravilno prenesel v svoje poročilo, ker ne bo nihče razumel našega namena, če ga bomo nesmiselno omilili. 3. Srbiji moramo pomagati in ne smemo le govoriti o tem. Po zmanjšanju zahtev za vizume jih moramo ukiniti v celoti, da bodo lahko običajni Srbi v Evropo vstopali, kadar koli bodo to želeli. Do takrat ni smiselno neprestano poudarjati Srbske perspektive v Evropski uniji, ker ne moremo narediti tretjega koraka pred prvim. Enako velja za članstvo Srbije v srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini, izvajanje pridružitvenega sporazuma in njene prihodnosti v STO. Končno poudarjam, da potrebujemo družbo od spodaj navzgor, ki bo zahtevala sorazmernost tako pri zastopanju etničnih manjšin v javni upravi, kar je ključno, in tudi pri zagotavljanju primernih oblik neodvisnosti. Pomanjkanje sorazmernosti pomeni pomanjkanje zaupanja, in če ni zaupanja, ne moremo napredovati k novemu, dolgo želenemu sodelovanju na Balkanu. Hvala."@sl20
"Tack, herr talman! Jelko Kacins betänkande är utmärkt, ett professionellt arbete. Man kan förstå att han är född i regionen och känner den väl. Mina kommentarer är följande: 1. Principen om värderingar. Det är mycket viktigt att ingen stat bör tillåtas gå med i EU med en bakgrund där man inte bara underlåter att undersöka kollektiva brott och massmord utan man inte ens får minnas dem, minnas de döda. Detta har varit den minsta av mänskliga rättigheter, rätten till mänsklig värdighet, sedan Antigone. I ett land där detta stadium ännu inte har nåtts och inte ens eftersträvas, bör vi inte bli förvånade om radikala grupper drar fram längs gatorna och ökar i styrka, eller nyfascister är på marsch i Vojvodina. Detta måste lösas, för om vi inte gör det, är det inte bara Serbien som vi borde oroa oss för, utan också Europa. 2. Jag anser att vi åtminstone borde göra det som vi själva föresatt oss i fråga om detta betänkande. Med andra ord, låt oss inte försvaga det med ändringsförslag, låt oss inte stryka de beslut vi har fattat eller de klargöranden vi gjort, utan framföra dem precis som de är. Detsamma gäller territoriella uppgörelser, som Jelko Kacin med rätta har tagit med i sitt betänkande från kommissionen, för ingen kommer att förstå vad vi vill om vi vattnar ur det till meningslöshet. 3. Vi måste hjälpa Serbien och inte bara tala om att göra det. Efter att ha lättat på viseringskraven behöver vi avskaffa dem helt och hållet så att vanliga serber kan komma in i Europa när de vill. Tills dess är det ingen idé att ständigt gå på om Serbiens framtidsutsikter i EU, eftersom vi inte kan ta det tredje steget innan vi tar det första. Detsamma gäller Serbiens medlemskap i Centraleuropeiska frihandelsavtalet, Cefta, genomförandet av associeringsavtalet och Serbiens framtid inom WTO. Min sista kommentar är att vi behöver ett botten-upp-samhälle, som kräver proportionalitet, både för representation av etniska minoriteter i den offentliga förvaltningen, vilket är mycket viktigt, och för att garantera lämpliga former av självstyre. Brist på proportionalitet innebär en brist på förtroende, och om det inte finns något förtroende kommer vi inte att kunna gå mot ett nytt efterlängtat samarbete på Balkan. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph