Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-324"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-324"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, het solide brede verslag van collega Kacin staat op evenwichtige wijze stil bij de sociaal-economische ontwikkeling van Servië. Licht- en schaduwzijde komen naar voren: fraaie groeicijfers tegenover een hoog werkloosheidspercentage bijvoorbeeld, ofwel in concreto 7,2 procent gedurende de laatste drie jaren versus boven de 20 procent. Voor de Servische ontwikkeling zijn directe buitenlandse investeringen onmisbaar en daar schort het juist aan op dit moment. De oorzaken zijn evident. Zij zijn vooral terug te voeren op imagoproblemen van Belgrado. Wat buitenlandse investeerders bovenal afschrikt, zijn aanhoudende politieke onzekerheden - steekwoord Kosovo -, alsmede sterk afgenomen markteconomische hervormingsdynamiek aan de kant van Belgrado. Dat brengt me bij een cruciale vraag. Staat Servië zichzelf in de weg? Het verslag-Kacin opent met de stelling dat de toekomst van Servië in de Europese Unie ligt; de Europese condities op die weg zijn Belgrado genoegzaam bekend. Zo ook Europese betrokken medewerking op die weg. Uiteindelijk dienen de Servische autoriteiten zelf de prangende vraag te beantwoorden: staat Servië zichzelf in de weg?"@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, kvalitní a rozsáhlá zpráva pana Kacina nabízí vyvážený pohled na socioekonomický vývoj Srbska. Uvádějí se v ní silné i slabé stránky: například výborné údaje týkající se růstu v porovnání s vysokou nezaměstnaností; konkrétně 7,2 % oproti více než 20 % za poslední tři roky. Pro rozvoj Srbska jsou velmi důležité přímé zahraniční investice a právě ty v současnosti chybějí. Příčiny jsou zřejmé. Týkají se zejména problémové image Bělehradu. Zahraniční investoři se ze všeho nejvíc obávají stálé politické nestability – příkladem je Kosovo – a také výrazného zpomalení tempa tržních reforem ze strany Bělehradu. To mě přivádí k zásadní otázce. Stojí Srbsko na své vlastní cestě? Zpráva pana Kacina začíná tezí, že budoucnost Srbska je v Evropské unii; Bělehrad velmi dobře zná evropské podmínky i evropský závazek v tomto směru. Srbské orgány by si měly nakonec samy odpovědět na touto naléhavou otázku: stojí Srbsko na své vlastní cestě?"@cs1
"Hr. formand! Hr. Kacins solide, vidtspændende betænkning giver et afbalanceret billede af den socioøkonomiske udvikling i Serbien. Både de mørke og de lyse sider vises, f.eks. flotte væksttal, konkret 7,2 % i de sidste tre år, men en høj arbejdsløshedsprocent, nemlig 20 %. For den serbiske udvikling er direkte udenlandske investeringer uundværlige, og det er netop det, der mangler i øjeblikket. Årsagerne er indlysende. De skyldes især Beograds imageproblemer. Det, som frem for alt afskrækker udenlandske investorer, er vedvarende politisk usikkerhed - stikord Kosovo - og den stærkt reducerede dynamik, hvad angår markedsøkonomiske reformer fra Beograds side. Det får mig til at stille et væsentligt spørgsmål. Står Serbien i vejen for sig selv? Kacin-betænkningen begynder med at fastslå, at Serbiens fremtid findes i EU. De europæiske betingelser herfor kender Beograd udmærket. Det gælder også europæisk engageret medvirken hertil. I sidste instans bør de serbiske myndigheder selv besvare det presserende spørgsmål: Står Serbien i vejen for sig selv?"@da2
"Herr Präsident! Der gründliche, weit gefasste Bericht von Herrn Kacin gibt uns einen ausgewogenen Überblick über die sozioökonomische Entwicklung Serbiens. Es werden sowohl die positiven als auch die negativen Seiten dargelegt, beispielsweise die hervorragenden Wachstumszahlen gegenüber der hohen Arbeitslosigkeit – in Zahlen: 7,2 % gegenüber mehr als 20 % in den letzten drei Jahren. Ausländische Direktinvestitionen sind für die Entwicklung Serbiens grundlegend, und genau daran mangelt es gegenwärtig. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Sie sind maßgeblich auf das Imageproblem Belgrads zurückzuführen. Was ausländische Investoren mehr als irgendetwas sonst abschreckt, sind die andauernde politische Unsicherheit – Stichwort Kosovo – sowie die zu verzeichnende Verlangsamung der Marktreformen von Seiten Belgrads. Das führt mich zu einer äußerst wichtigen Frage. Steht Serbien sich selbst im Weg? Der Bericht Kacin beginnt mit der Aussage, die Zukunft Serbiens liege in der Europäischen Union. Belgrad sind die Bedingungen dem Weg dahin sehr wohl bekannt, ebenso wie die Zusage Europas, auf diesem Weg zusammenzuarbeiten. Am Ende sollten die serbischen Behörden sich selbst die dringende Frage beantworten: Steht Serbien sich selbst im Weg?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η σταθερή και εκτεταμένη έκθεση του κ. Kacin παρέχει μια ισορροπημένη εικόνα της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Σερβίας. Παρουσιάζονται τόσο οι σκοτεινές όσο και οι φωτεινές πλευρές: εξαιρετικά στοιχεία ανάπτυξης αλλά και υψηλό ποσοστό ανεργίας, για παράδειγμα. Συγκεκριμένα, 7,2% σε σύγκριση με 20% και άνω για τα προηγούμενα τρία χρόνια. Η άμεσες ξένες επενδύσεις είναι σημαντικές για την ανάπτυξη στη Σερβία και αυτό ακριβώς λείπει επί του παρόντος. Οι αιτίες είναι προφανείς. Μπορούν να ανιχνευτούν στο πρόβλημα εικόνας του Βελιγραδίου. Αυτό που τρομάζει τους ξένους επενδυτές περισσότερο απ’ όλα είναι συνεχιζόμενη πολιτική ανασφάλεια – δηλαδή το Κοσσυφοπέδιο – και επίσης η επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων της αγοράς από την πλευρά του Βελιγραδίου. Αυτό με φέρνει σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Η Σερβία οδεύει στον δικό της δρόμο; Η έκθεση Kacin ξεκινά με την πρόταση ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκές προϋποθέσεις που οδηγούν εκεί είναι γνωστές στο Βελιγράδι, όπως και η ευρωπαϊκή δέσμευση για συνεργασία σε αυτόν τον δρόμο. Εν τέλει οι σερβικές αρχές πρέπει να αναρωτηθούν το εξής: Η Σερβία οδεύει στον δικό της δρόμο;"@el10
"Mr President, Mr Kacin’s solid wide-ranging report gives a balanced view of the socio-economic development of Serbia. The dark and bright sides are both presented: excellent growth figures against high unemployment, for instance; in concrete terms, 7.2% against over 20% for the past three years. Direct foreign investment is essential for Serbian development and that is exactly what is lacking at the moment. The causes are obvious. They can mainly be traced back to Belgrade’s image problem. What frightens off foreign investors, more than anything, is protracted political insecurity – byword Kosovo – and also the marked slowing down in the pace of market reforms on the part of Belgrade. That brings me to a crucial question. Is Serbia standing in its own way? The Kacin report opens with the proposition that the future of Serbia lies in the European Union; the European conditions en route to that are perfectly well-known to Belgrade, as is European commitment to cooperate on that route. In the end the Serbian authorities should themselves answer the pressing question: is Serbia standing in its own way?"@en4
"Señor Presidente, el exhaustivo y sólido informe del señor Kacin proporciona una visión equilibrada del desarrollo socioeconómico de Serbia. El informe tiene un lado oscuro y un lado claro: excelentes cifras de crecimiento frente a un elevado desempleo, por ejemplo; concretamente, el 7,2 % frente al 20 % en los últimos tres años. La inversión extranjera directa es esencial para el desarrollo de Serbia y eso es exactamente lo que falta en este momento. Las causas son evidentes. Se pueden remontar sobre todo al problema de imagen de Belgrado. Lo que asusta a los inversores extranjeros, más que nada, es la inseguridad política prolongada ─sinónimo de Kosovo─ y también la marcada desaceleración en el ritmo de las reformas del mercado por parte de Belgrado. Eso me lleva a plantear una cuestión crucial. ¿Está Serbia interponiéndose en su propio camino? El informe Kacin comienza con la propuesta de que el futuro de Serbia está en la Unión Europea; las condiciones europeas para el proceso de adhesión son perfectamente conocidas por Belgrado, al igual que el compromiso europeo de cooperar en dicho proceso. Al final, las propias autoridades serbias deben responder a la pregunta más acuciante: ¿Está Serbia interponiéndose en su propio camino?"@es21
"Austatud juhataja, Jelko Kacini põhjalik ja kõikehõlmav raport annab Serbia sotsiaal-majanduslikust arengust tasakaalustatud ülevaate. Selles on esitatud nii tumedad kui ka heledad aspektid: ühelt poolt suurepärased majanduskasvu näitajad, teiselt poolt kõrge töötuse tase: nimelt 7,2%-line majanduskasv ja 20%-line töötuse tase viimase kolme aasta jooksul. Serbia arengule on oluline otsene välisinvesteering, hetkel see puudub. Põhjused on ilmsed. Peamine põhjus on Belgradi maine. Kestev poliitiline ebakindlus, mille sünonüüm on Kosovo, on see, mis välisinvestoreid kõige enam eemale hirmutab, aga ka tuntav turureformide läbiviimise aeglustumine. Siinkohal jõuangi kõige olulisemani. Kas Serbia seisab oma arenguteel ees? Kacini raport algab ettepanekuga, et Serbia tulevik on kuuluda Euroopa Liitu; Euroopa esitatud tingimused selle saavutamiseks on Belgradile väga hästi teada, nii nagu on teada Euroopa pühendumus selle nimel koostööd teha. Serbia ametivõimudel tuleks endalt kiiremas korras küsida: kas Serbia seisab oma arenguteel ees?"@et5
"Arvoisa puhemies, Jelko Kacinin perusteellinen ja kattava mietintö antaa tasapainoisen kuvan Serbian sosioekonomisesta kehityksestä. Mietinnössä käsitellään sekä kielteisiä että myönteisiä puolia, kuten yhtäältä erinomaisia kasvulukuja ja toisaalta korkeaa työttömyysastetta, eli konkreettisesti 7,2 prosentin kasvua ja 20 prosentin työttömyysastetta viimeisten kolmen vuoden aikana. Suorat ulkomaiset sijoitukset ovat Serbian kehitykselle olennaisia, ja juuri niistä on tällä hetkellä puutetta. Syyt siihen ovat selvät. Pääsyy on Belgradin imago-ongelma. Ulkomaiset sijoittajat karkottaa maasta ennen kaikkea pitkittynyt poliittinen epävarmuus – liikanimeltään Kosovo – ja markkinoiden hyytyminen Belgradin markkinauudistusten tahdissa. Tämä nostaa esiin tärkeän kysymyksen: onko Serbia itse oman edistymisensä suurin este? Kacinin mietinnön alussa todetaan Serbian tulevaisuuden olevan Euroopan unionissa. Belgrad on täysin tietoinen Euroopan sille asettamista ehdoista samoin kuin Euroopan sitoumuksesta yhteistyöhön tällä tiellä. Viime kädessä Serbian viranomaisten itsensä olisi vastattava pakottavaan kysymykseen: seisooko Serbia oman edistymisensä tiellä?"@fi7
"Monsieur le Président, le rapport de M. Kacin, qui est sérieux et couvre un champ très large, donne une idée équilibrée du développement socio-économique de la Serbie. Le bon et le mauvais côté sont tous deux présentés: excellents chiffres de croissance contre chômage élevé, par exemple; concrètement, 7,2 % contre plus de 20 % pour les trois dernières années. Les investissements étrangers directs sont essentiels au développement serbe et c’est exactement ce qui manque pour l’instant. Les causes sont évidentes. Elles sont principalement imputables au problème d’image de Belgrade. Ce qui fait peur aux investisseurs, plus que tout, c’est l’insécurité politique prolongée – synonyme de Kosovo – ainsi que le ralentissement marqué du rythme des réformes du marché de la part de Belgrade. Cela m’amène à une question cruciale. La Serbie est-elle un obstacle pour elle-même? Le rapport Kacin s’ouvre sur la proposition que l’avenir de la Serbie est dans l’Union européenne; les conditions européennes pour cela sont parfaitement connues de Belgrade, tout comme la volonté européenne de coopérer à cet égard. En fin de compte, les autorités serbes devraient elles-mêmes répondre à cette question pressante: la Serbie est-elle un obstacle pour elle-même?"@fr8
"Elnök úr, Kacin úr határozott és széleskörű jelentése kiegyensúlyozott képet ad Szerbia társadalmi-gazdasági fejlődéséről. Bemutatja a sötét és világos oldalt egyaránt: kiemelkedő növekedési adatok állnak szemben például a magas munkanélküliséggel, konkrét számokban ez 7,2% szemben több mint 20%-kal az elmúlt három évben. A külföldi működőtőke befektetések alapvető fontosságúak Szerbia fejlődése szempontjából, és jelenleg éppen ez hiányzik. Az okok nyilvánvalóak. Leginkább Belgrád imázsának problémájára vezethetők vissza. Minden másnál jobban elijeszti a külföldi befektetőket a hosszan tartó politikai bizonytalanság – ékes példa erre Koszovó – és a piaci reformok ütemének kifejezett lelassítása Belgrád által. Ez elvezet egy döntő kérdéshez. Szerbia vajon saját maga útjában áll? A Kacin-jelentés azzal az állítással indít, hogy Szerbia jövője az Európai Unióban van, az oda vezető Európa-szabta feltételeket Belgrád tökéletesen ismeri, akárcsak Európa kötelezettségvállalást arra, hogy együttműködéssel segít ezen az úton. Végül is maguknak a szerb hatóságoknak kell megválaszolniuk a sürgető kérdést: Szerbia saját maga útjában áll?"@hu11
". Signor Presidente, la solida ed esaustiva relazione Kacin offre una visione equilibrata dello sviluppo socioeconomico della Serbia. Sono presentati i dati positivi e negativi: dati di crescita eccellente opposti a un elevato tasso di disoccupazione, ad esempio; in termini concreti, il 7,2 per cento contro l’oltre 20 per cento degli ultimi tre anni. Per lo sviluppo serbo sono essenziali investimenti stranieri diretti ed è proprio ciò che manca attualmente. Le cause sono ovvie. Possono essere individuate soprattutto al problema d’immagine di Belgrado. La cosa che più di ogni altra spaventa gli investitori stranieri è la protratta insicurezza politica, proverbialmente il Kosovo, nonché il marcato rallentamento nell’andatura delle riforme del mercato da parte di Belgrado. Tale condizioni mi porta a una domanda decisiva. La Serbia ce la fa da sola? La relazione Kacin esordisce con l’asserzione che il futuro della Serbia è nell’Unione europea; le condizioni europee in questa direzione sono perfettamente note a Belgrado, come l’impegno europeo a collaborare in merito. Alla fine le autorità europee dovrebbe rispondere all’urgente domanda: la Serbia ce la fa da sola?"@it12
"Gerb. pirmininke, J. Kacino solidžiame ir plačiai aprėpiančiame pranešime pateikiamas subalansuotas socialinio ir ekonominio Serbijos vystymosi vaizdas. Pateiktos tiek šviesioji, tiek ir tamsioji pusės: pavyzdžiui, puiki augimo statistika prieš didelį nedarbą. Kalbant konkrečiai, pastaruosius trejus metus tai buvo 7,2 proc. prieš daugiau nei 20 proc. Serbijos vystymuisi svarbios tiesioginės užsienio investicijos, o būtent to šiuo metu ir trūksta. To priežastys akivaizdžios. Iš esmės priežastys siekia prasto Belgrado įvaizdžio problemą. Labiau nei kas nors kitas, užsienio investuotojus gąsdina užsitęsęs politinis nesaugumas, kurio apraiška – Kosovas, ir ryškus rinkos reformų tempo mažinimas iš Belgrado pusės. Visa tai verčia mane užduoti esminį klausimą: ar Serbija eina savo keliu? J. Kacino pranešimas pradedamas teiginiu, kad Serbijos ateitis yra Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos sąlygos, norint pasiekti šį tikslą, Belgradui puikiai žinomos, kaip ir Europos pasiryžimas bendradarbiauti jo siekiant. Galų gale Serbijos valdžios institucijos pačios turi atsakyti į šį aktualų klausimą – ar Serbija eina savo keliu?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kunga pamatīgais un vispusīgais ziņojums sniedz līdzsvarotu Serbijas sociāli ekonomiskās attīstības apskatu. Ir apskatītas gan labās, gan sliktās puses: lieliskas izaugsmes dati pret bezdarba līmeni, piemēram, konkrētos skaitļos ir 7,2 % pret vairāk nekā 20 % pēdējos trīs gados. Tiešas ārvalstu investīcijas Serbijas attīstībai ir būtiskas, un tieši to patlaban pietrūkst. Iemesli ir acīmredzami. Tos var galvenokārt saistīt ar Belgradas tēla problēmu. Ārvalstu investorus vairāk par visu biedē ieilgusī politiskā nedrošība, proti, Kosovas jautājums, un arī būtiskā tirgus reformu tempa palēnināšanās no Belgradas puses. Tas man liek uzdot izšķirošu jautājumu. Vai Serbija pati sev rada šķēršļus? ziņojums sākas ar apgalvojumu, ka Serbijas nākotne ir Eiropas Savienībā; ar to saistītie Eiropas izvirzītie noteikumi Belgradai ir pilnībā zināmi, tāpat kā Eiropas apņemšanās sadarboties šajā jautājumā. Galu galā Serbijas iestādēm pašām ir jāatbild uz neatliekamo jautājumu: vai Serbija pati sev liek šķēršļus?"@lv13
"Voorzitter, het solide brede verslag van collega Kacin staat op evenwichtige wijze stil bij de sociaal-economische ontwikkeling van Servië. Licht- en schaduwzijde komen naar voren: fraaie groeicijfers tegenover een hoog werkloosheidspercentage bijvoorbeeld, ofwel in concreto 7,2% gedurende de laatste drie jaren versus boven de 20%. Voor de Servische ontwikkeling zijn directe buitenlandse investeringen onmisbaar en daar schort het juist aan op dit moment. De oorzaken zijn evident. Zij zijn vooral terug te voeren op imagoproblemen van Belgrado. Wat buitenlandse investeerders bovenal afschrikt, zijn aanhoudende politieke onzekerheden - steekwoord Kosovo -, alsmede sterk afgenomen markteconomische hervormingsdynamiek aan de kant van Belgrado. Dat brengt me bij een cruciale vraag. Staat Servië zichzelf in de weg? Het verslag-Kacin opent met de stelling dat de toekomst van Servië in de Europese Unie ligt; de Europese condities op die weg zijn Belgrado genoegzaam bekend. Zo ook Europese betrokken medewerking op die weg. Uiteindelijk dienen de Servische autoriteiten zelf de prangende vraag te beantwoorden: staat Servië zichzelf in de weg?"@mt15
"Panie przewodniczący! Słuszne i wszechstronne sprawozdanie posła Kacina prezentuje wyważony obraz społeczno-gospodarczego rozwoju Serbii. Zaprezentowane są zarówno ciemne i jasne strony - na przykład wspaniałe liczby dotyczące wzrostu obok wysokiego bezrobocia, mówiąc konkretnie: 7,2% oraz ponad 20% przez ostatnie trzy lata. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są niezbędne dla rozwoju Serbii i właśnie tego w tym momencie brakuje. Powody są oczywiste. Głównie mają swoje źródło w kwestii wizerunku Belgradu. Zagranicznych inwestorów jak nic innego odstrasza przedłużający się brak bezpieczeństwa politycznego - hasło Kosowo - a także wyraźne spowolnienie tempa reform rynkowych ze strony Belgradu. Prowadzi mnie to do pytania zasadniczego. Czy Serbia stoi sobie sama na drodze? Sprawozdanie posła Kacina zaczyna się stwierdzeniem, że przyszłość Serbii leży w Unii Europejskiej - warunki Unii na drodze do tego są doskonale znane Belgradowi, tak samo jak gotowość Europy do współpracy na tej drodze. Władze Serbii powinny w końcu same odpowiedzieć na to palące pytanie: czy Serbia sama sobie stoi na drodze?"@pl16
"Senhor Presidente, o sólido e vasto relatório do senhor deputado Kacin proporciona-nos uma visão equilibrada da evolução socioeconómica da Sérvia. Tanto os lados escuros como os luminosos se encontram nele presentes: excelentes números de crescimento contra um elevado desemprego, por exemplo. Em termos concretos, 7,2% contra 20%, durante os últimos três anos. Para o desenvolvimento da Sérvia são essenciais os investimentos directos estrangeiros, que é exactamente o que falta neste momento. As causas são óbvias. Elas podem ser atribuídas principalmente ao problema de imagem de Belgrado. Mais do que tudo, o que afugenta os investidores estrangeiros é a prolongada insegurança política ­ sinónimo: Kosovo ­, bem como o abrandamento do ritmo das reformas do mercado por parte de Belgrado. Isso leva-me a uma pergunta crucial: será que a Sérvia está a constituir um obstáculo para si própria? O relatório Kacin abre com a afirmação de que o futuro da Sérvia reside na União Europeia. As condições europeias nessa via são perfeitamente conhecidas de Belgrado, como conhecido é o compromisso europeu de cooperar nessa via. No final, as próprias autoridades sérvias deviam responder à pergunta insistente: será que a Sérvia está a constituir um obstáculo para si própria?"@pt17
"Voorzitter, het solide brede verslag van collega Kacin staat op evenwichtige wijze stil bij de sociaal-economische ontwikkeling van Servië. Licht- en schaduwzijde komen naar voren: fraaie groeicijfers tegenover een hoog werkloosheidspercentage bijvoorbeeld, ofwel in concreto 7,2% gedurende de laatste drie jaren versus boven de 20%. Voor de Servische ontwikkeling zijn directe buitenlandse investeringen onmisbaar en daar schort het juist aan op dit moment. De oorzaken zijn evident. Zij zijn vooral terug te voeren op imagoproblemen van Belgrado. Wat buitenlandse investeerders bovenal afschrikt, zijn aanhoudende politieke onzekerheden - steekwoord Kosovo -, alsmede sterk afgenomen markteconomische hervormingsdynamiek aan de kant van Belgrado. Dat brengt me bij een cruciale vraag. Staat Servië zichzelf in de weg? Het verslag-Kacin opent met de stelling dat de toekomst van Servië in de Europese Unie ligt; de Europese condities op die weg zijn Belgrado genoegzaam bekend. Zo ook Europese betrokken medewerking op die weg. Uiteindelijk dienen de Servische autoriteiten zelf de prangende vraag te beantwoorden: staat Servië zichzelf in de weg?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, solídna a rozsiahla správa pána Kacina ponúka vyvážený pohľad na socioekonomický vývoj Srbska. Uvádzajú sa v nej silné aj slabé stránky: napríklad výborné čísla týkajúce sa rastu oproti vysokej nezamestnanosti; konkrétne 7,2 % oproti viac ako 20 % za posledné tri roky. Na rozvoj Srbska sú veľmi dôležité priame zahraničné investície a práve tie v súčasnosti chýbajú. Príčiny sú zrejmé. Týkajú sa najmä problémového obrazu Belehradu. Zahraniční investori sa zo všetkého najviac obávajú stálej politickej nestability – príkladom je Kosovo – a takisto výrazného spomalenia tempa trhových reforiem zo strany Belehradu. Privádza ma to k zásadnej otázke. Stojí si Srbsko vo vlastnej ceste? Správa pána Kacina začína tézou, že budúcnosť Srbska je v Európskej únii; Belehrad veľmi dobre pozná európske podmienky, ako aj európsky záväzok v tomto smere. Srbské orgány by si mali nakoniec sami odpovedať na túto naliehavú otázku: stojí si Srbsko vo vlastnej ceste?"@sk19
"Gospod predsednik, trdno in široko poročilo gospoda Kacina nam omogoča uravnotežen pogled na socialno-ekonomski razvoj Srbije. Tako negativna in tudi pozitivna stran sta predstavljeni: odlične številke rasti proti visoki stopnji nezaposlenosti na primer; to pomeni 7,2 % proti več kot 20 % za zadnja tri leta. Za razvoj Srbije so ključne neposredne tuje naložbe, in prav tega zdaj primanjkuje. Vzroki so očitni. Izvirajo iz Beograda in njegovih težav s podobo. Tuje investitorje bolj kot karkoli drugega plaši dolgotrajna politična negotovost, tj. vprašanje Kosova, in tudi opazna upočasnitev tržnih reform, ki jih izvaja Beograd. Zdaj bom govoril o ključnem vprašanju. Ali Srbija sama sebe ovira? Poročilo gospoda Kacina se začne s predlogom, da je prihodnost Srbije v Evropski uniji; Beograd se zaveda evropskih pogojev v zvezi s tem, prav tako se zaveda evropske zavezanosti za sodelovanje v zvezi s tem. Končno bi morali srbski organi sami odgovoriti na to nujno vprašanje: ali Srbija sama sebe ovira?"@sl20
"Herr talman! Jelko Kacins gedigna, omfattande betänkande ger en balanserad syn på Serbiens socioekonomiska utveckling. Både de ljusa och mörka sidorna presenteras: utmärkt tillväxtstatistik mot hög arbetslöshet till exempel; i konkreta termer 7,2 procent mot över 20 procent under de tre senaste åren. Direkta utländska investeringar är mycket viktiga för Serbiens utveckling och det är exakt det som saknas för närvarande. Orsakerna är uppenbara. De kan nämligen hänföras till att Belgrad har problem med sin framtoning. Vad som framför allt avskräcker utländska investerare är långdragen politisk osäkerhet – liktydigt med Kosovo – och även den markanta dämpningen av takten på marknadsreformer från Belgrads sida. Det leder mig till en mycket viktig fråga. Står Serbien i vägen för sig självt? Kacinbetänkandet öppnar med påståendet att Serbiens framtid ligger i EU, Belgrad känner mycket väl till EU:s villkor för detta, liksom EU:s utfästelse att samarbeta på vägen. När allt kommer omkring borde de serbiska myndigheterna själva besvara den enträgna frågan: står Serbien i vägen för sig självt?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph