Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-317"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-317"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Monsieur le Président, au sein des instances européennes et en particulier dans le rapport de M. Kacin, la Serbie est généralement traitée non pas comme un État souverain mais comme un mauvais élève, un mauvais sujet, auquel l'Union européenne s'attribue le droit de distribuer les bons et les mauvais points. Des bons points, lorsque la Serbie se dote d'un gouvernement qualifié de pro-européen. Pro-européen signifiant bien sûr, assujetti et soumis aux dogmes en vigueur à Bruxelles. Et des mauvais points, lorsque les Serbes ne mettent pas beaucoup de zèle à collaborer avec le Tribunal pénal international. Il est ici utile de rappeler que ce tribunal bafoue deux principes qui sont pourtant à la base du droit: la souveraineté juridique des États et la liberté d'opinion. Ainsi, M. Vojislav Seselj, président du parti radical serbe, qui représente 28% des électeurs, est emprisonné à La Haye depuis février 2003 et toujours dans l'attente d'un jugement, alors qu'il s'est présenté volontairement devant ce tribunal. Ce tribunal viole ainsi allègrement les principes, affichés pourtant par l'Union européenne, de respect des droits fondamentaux et de respect des droits de l'homme, etc. À la vérité, le seul crime de M. Seselj est d'être un patriote serbe. En fait, les dirigeants de l'Union européenne qui veulent désintégrer les nations d'Europe, ne pardonnent pas aux Serbes d'avoir résisté au démantèlement de leur État, et notamment à la sécession du Kosovo qui constitue pourtant le cœur historique de la Serbie. Le traitement infligé aux Serbes du Kosovo constitue un avertissement à tous les peuples d'Europe. Si aujourd'hui les Albanais exigent la création d'un État kosovar, c'est parce que l'immigration en provenance de l'Albanie et la dénatalité serbe leur ont donné la majorité dans une province où, il y a 50 ans, ils étaient minoritaires. L'exemple du Kosovo doit nous amener, plus que jamais, à réaffirmer le droit des peuples européens à rester eux-mêmes et à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire à préserver leur identité et leur souveraineté et, dans une grande Europe européenne des patries et des nations, le peuple serbe devra évidemment trouver légitimement toute sa place."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, evropské orgány a zejména zpráva pana Kacina vyvolávají dojem, že se Srbskem se nezachází jako se suverénním státem, ale jako s neposlušným školákem, někým, komu má Evropská unie právo udělovat dobré a špatné známky. Srbsko dostane dobré známky, když bude mít vládu, která je označená jako proevropská. Toto proevropské označení samozřejmě, znamená podléhat a být oddaný dogmatům platným v Bruselu. Dostane špatné známky, když Srbové dostatečně horlivě nespolupracují s Mezinárodním trestním tribunálem. Zde je užitečné připomenout, že tento tribunál zesměšňuje dvě zásady, které jsou přitom základem právního systému: právní suverenitu států a svobodu projevu. V důsledku toho je vůdce srbské radikální strany, která představuje 28 % voličů Vojislav Seselj od února 2003 uvězněný v Haagu a stále čeká na rozsudek, i když se k soudu dostavil dobrovolně. Tímto tribunál bezohledně porušuje principy dodržování základních práv a lidských práv, které vyhlásila samotná Evropská unie. Po pravdě jediným zločinem pana Seselja je, že je srbský vlastenec. Vládcové Evropské unie, kteří chtějí rozmělnit národy Evropy, nemohou totiž Srbům odpustit, že se postavili proti zničení svého státu a zejména odštěpení Kosova, historického jádru Srbska. Zacházení se Srby v Kosově je varováním pro všechen lid Evropy. Pokud v současnosti Albánci žádají zřízení kosovského státu, je to proto, že imigrace z Albánska a pokles porodnosti mezi Srby způsobily, že v oblasti, kde před přibližně 50 lety tvořili menšinu, v současnosti tvoří většinu. Kosovský příklad by nás měl přinutit k tomu, abychom více než kdy předtím zdůraznili právo evropských národů být sami sebou a jejich právo na sebeurčení, jinými slovy chránit svou identitu a suverenitu a v rozšířené evropské Evropě vlastí a národů by se též mělo najít legitimní místo pro srbský lid."@cs1
"Hr. formand! I EU's instanser og specielt i hr. Kacins betænkning bliver Serbien sædvanligvis behandlet - ikke som en suveræn stat - men som en ulydig elev, en slet person, som EU føler sig berettiget til at rose og dadle. Serbien bliver rost, når det får en regering, der betegnes som proeuropæisk, hvilket naturligvis betyder underkastet og underlagt de i Bruxelles gældende læresætninger. Det bliver dadlet, når serberne ikke viser særlig stor iver for at samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal. Her er det på sin plads at påpege, at dette tribunal lader hånt om to principper, som dog er selve vores retsgrundlag, nemlig staternes retlige suverænitet og ytringsfriheden. Således har Vojislav Seselj, som er formand for det serbiske radikale parti, der repræsenterer 28 % af vælgerne, siddet indespærret i Haag siden februar 2003, og han venter stadig på en domsafgørelse, til trods for at han stillede frivilligt for tribunalet. Dette tribunal krænker altså rask væk de principper, som EU ellers skilter med, f.eks. respekt for grundlæggende rettigheder og respekt for menneskerettigheder. Faktisk er hr. Seseljs eneste forbrydelse, at han er serbisk patriot. I virkeligheden kan EU's ledere, som vil opløse Europas nationer, ikke tilgive serberne, at de har modstået nedbrydningen af deres stat og navnlig løsrivelsen af Kosovo, som jo er kernen i Serbiens historie. Den behandling, serberne i Kosovo udsættes for, er en advarsel til alle Europas folk. Når albanerne i dag forlanger, at Kosovo oprettes som selvstændig stat, er det, fordi de på grund af indvandring fra Albanien og faldende fødselstal blandt serberne er kommet i flertal i en provins, hvor de for 50 år siden udgjorde et mindretal. Eksemplet fra Kosovo bør tilskynde os til mere end nogensinde at bekræfte de europæiske folks selvbestemmelsesret og ret til at være sig selv, dvs. til at bevare deres identitet og suverænitet, og i et udvidet europæisk Europa bestående af fædrelande og nationer bør det serbiske folk naturligvis også finde sin retmæssige plads."@da2
"Herr Präsident! Die europäischen Behörden und insbesondere der Bericht Kacin behandeln Serbien im Allgemeinen nicht als souveränen Staat, sondern wie einen ungezogenen Schuljungen, der nie etwas richtig macht, jemanden, dem die Europäische Union gute Noten und schlechte Noten geben darf. Serbien bekommt gute Noten, wenn es eine Regierung bildet, die als pro-europäisch gilt. Dieser pro-europäische Bezug bedeutet natürlich, dem in Brüssel geltenden Dogma verpflichtet und unterworfen zu sein. Es bekommt schlechte Noten, wenn die Serben nicht allzu viel Eifer zeigen, mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zusammenzuarbeiten. Es ist hier sinnvoll daran zu erinnern, dass dieses Gericht zwei Prinzipien mit Füßen tritt, die die Grundlage unseres Rechtssystems bilden: die rechtliche Souveränität der Staaten und die Meinungsfreiheit. So ist Vojislav Seselj, Vorsitzender der serbischen radikalen Partei, die 28 % der Wähler ausmacht, seit Februar 2003 in Den Haag in Haft und wartet immer noch auf ein Urteil, obwohl er sich freiwillig gestellt hat. Dieses Gericht verletzt auf diese Weise ungeniert genau die Prinzipien, die von der Europäischen Union verkündet worden sind, nämlich die Achtung der Grundrechte und der Menschenrechte. In Wahrheit besteht Herrn Seseljs einziges Verbrechen darin, ein serbischer Patriot zu sein. Die Führer der Europäischen Union, die die Nationen Europas auseinanderbrechen wollen, können den Serben nicht verzeihen, dass sie sich der Zerschlagung ihres Staates und insbesondere der Abspaltung des Kosovo, des historischen Herzens von Serbien, widersetzt haben. Die Behandlung der Serben im Kosovo ist eine Warnung an alle Völker Europas. Wenn die Albaner heute die Bildung eines kosovarischen Staates fordern, so geschieht dies, weil sie durch die Einwanderung aus Albanien und die sinkende Geburtenrate unter den Serben eine Mehrheit in einer Provinz erreicht haben, wo sie vor 50 Jahren in der Minderheit waren. Das Beispiel des Kosovo sollte uns mehr denn je dazu bewegen, das Recht der Völker Europas zu bekräftigen, sie selbst zu sein und selbst zu entscheiden, mit anderen Worten ihre Identität und Souveränität zu bewahren, und in einem erweiterten Europäischen Europa der Nationen und der Vaterländer sollte es eindeutig auch einen legitimen Platz für das serbische Volk geben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι ευρωπαϊκές αρχές, και ειδικότερα η έκθεση Kacin, δείχνουν γενικά να αντιμετωπίζουν τη Σερβία όχι σαν ένα κυρίαρχο κράτος αλλά σαν ένα άτακτο σχολιαρόπαιδο, σαν ένα παιδί που δεν κάνει τίποτα σωστά, σαν κάποιον στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να βάλει καλούς και κακούς βαθμούς. Η Σερβία θα πάρει καλούς βαθμούς όταν αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία χαρακτηρίζεται ως φιλοευρωπαϊκή. Αυτή η φιλοευρωπαϊκή αναφορά σημαίνει βεβαίως ότι θα είναι πιστή και θα υπόκειται στο δόγμα που ισχύει στις Βρυξέλλες. Παίρνει κακούς βαθμούς όταν οι Σέρβοι αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο ενθουσιώδεις όσον αφορά τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι το Δικαστήριο έχει αγνοήσει δύο αρχές οι οποίες στην πραγματικότητα στοχεύουν στην καρδιά του συστήματος δικαιοσύνης μας: τη νόμιμη κυριαρχία των κρατών και την ελευθερία της έκφρασης. Σαν αποτέλεσμα, ο Vojislav Seselj, ο αρχηγός του σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος που εκπροσωπεί το 28% του εκλογικού σώματος, φυλακίστηκε στη Χάγη από τον Φεβρουάριο του 2003 και αναμένει ακόμη την ετυμηγορία, παρόλο που παραδόθηκε από μόνος του. Συνεπώς, είναι οφθαλμοφανές ότι το Δικαστήριο παραβιάζει τις αρχές που διακήρυξε η ΕΕ, δηλαδή τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Για να είμαστε ειλικρινείς, το μοναδικό έγκλημα του κ. Seselj είναι ότι είναι ένας Σέρβος πατριώτης. Οι κυβερνώντες την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι επιθυμούν να διασπάσουν τα έθνη της Ευρώπης, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να συγχωρήσουν τους Σέρβους για το γεγονός ότι αντιστάθηκαν στην καταστροφή του κράτους τους, και ειδικότερα στην απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου, της ιστορικής καρδιάς της Σερβίας. Η μεταχείριση των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου είναι μια προειδοποίηση προς όλους τους λαούς της Ευρώπης. Σήμερα οι Αλβανοί ζητούν την ίδρυση ενός κράτους Κοσοβάρων διότι η μετανάστευση από την Αλβανία και το ποσοστό γεννήσεων των Σέρβων που μειώνεται τους δίνουν την πλειοψηφία σε μια επαρχία όπου, πενήντα χρόνια πριν, ήταν μειονότητα. Το παράδειγμα του Κοσσυφοπεδίου θα πρέπει να μας υποχρεώσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά να διακηρύξουμε εκ νέου το δικαίωμα των ανθρώπων της Ευρώπης να είναι ο εαυτός τους και να αποφασίζουν από μόνοι τους, με άλλα λόγια να διατηρούν την ταυτότητα και την κυριαρχία τους, και σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ευρώπη εθνών και πατρίδων θα πρέπει σαφώς να υπάρχει σαφώς μια νόμιμη θέση για τον λαό της Σερβίας."@el10
". Mr President, the European authorities, and in particular the Kacin report, generally seem to treat Serbia not as a sovereign state but as a naughty schoolboy, a ne’er-do-well, someone the European Union has the right to give good marks and bad marks to. Serbia gets good marks when it acquires a government that is described as being pro-European. This pro-European reference of course means being liable for and subject to the dogma that pertains in Brussels. It gets bad marks when the Serbs prove less than enthusiastic about collaborating with the International Criminal Tribunal. Here it is useful to recall that this Tribunal has scorned two principles that in fact go to the heart of our justice system: the legal sovereignty of states and freedom of expression. As a result, Vojislav Seselj, the leader of the Serbian Radical Party that represents 28% of the electorate, has been imprisoned in The Hague since February 2003 and is still awaiting a verdict, even though he turned himself in voluntarily. This Tribunal is therefore blatantly violating the very principles that have been declared by the European Union, namely respect for fundamental freedoms and human rights. To tell the truth, Mr Seselj’s only crime is to be a Serbian patriot. The rulers of the European Union, who wish to break up the nations of Europe, cannot in fact forgive the Serbs for having resisted the destruction of their state, and in particular the secession of Kosovo, the historic heart of Serbia. The treatment inflicted on the Serbs in Kosovo is a warning to all the peoples of Europe. If today the Albanians are calling for the establishment of a Kosovar state, it is because immigration from Albania and the falling birth-rate among Serbs have given them a majority in a province where, some fifty years ago, they were in the minority. The Kosovan example should compel us more than ever to reaffirm the right of the peoples of Europe to be themselves and to make their own decisions, in other words to preserve their identity and sovereignty, and in an enlarged European Europe of nations and homelands there should also clearly be a legitimate place for the people of Serbia."@en4
". Señor Presidente, las autoridades europeas y, en particular el informe Kacin, parecen tratar a Serbia como a un Estado soberano, sino como a un mal alumno, como a una mala persona, como a alguien a quien la Unión Europea tiene derecho a poner buenas y malas notas. Serbia saca buenas notas cuando se dota de un Gobierno considerado proeuropeo. Este calificativo de proeuropeo significa, por supuesto, que acepta y asume los dogmas que imperan en Bruselas. Y saca malas notas cuando los serbios no muestran demasiado entusiasmo por colaborar con el Tribunal Penal Internacional. Aquí conviene recordar que ese Tribunal ha menospreciado dos principios que, en realidad, están en la base de nuestro sistema judicial: la soberanía jurídica de los Estados y la libertad de expresión. Como resultado, Vojislav Seselj, presidente del Partido Radical Serbio que representa al 28 % del electorado, lleva encarcelado en La Haya desde febrero de 2003 y sigue esperando un veredicto, a pesar de haberse entregado voluntariamente. Por tanto, ese Tribunal está violando flagrantemente los mismos principios que han sido proclamados por la Unión Europea, en especial el respeto por las libertades fundamentales y los derechos humanos. En realidad, el único delito del señor Seselj es ser un patriota serbio. Los dirigentes de la Unión Europea, que desean la desintegración de las naciones de Europa, no perdonan que los serbios se hayan resistido a la destrucción de su Estado y, en particular, a la secesión de Kosovo, el corazón histórico de Serbia. El tratamiento infligido a los serbios en Kosovo constituye una advertencia a todos los pueblos de Europa. Si hoy los albanos exigen la creación de un Estado kosovar, es porque la inmigración procedente de Albania y la caída del índice de natalidad entre los serbios les ha dado la mayoría en una provincia donde, hace cerca de cincuenta años, eran una minoría. El ejemplo de Kosovo debe llevarnos más que nunca a reafirmar el derecho de los pueblos europeos a ser ellos mismos y a tomar sus propias decisiones; en otras palabras, a preservar su identidad y soberanía y, en una gran Europa europea de patrias y de naciones, el pueblo serbio tendrá evidentemente que encontrar un lugar legítimo."@es21
"Lugupeetud juhataja, üldiselt tundub, et Euroopa ametivõimud ja eelkõige Jelko Kacini raport käsitlevad Serbiat mitte kui iseseisvat riiki, vaid kui üleannetut koolipoissi, kes ei suuda midagi hästi teha ja kellele ELil on õigus anda häid ja halbu hindeid. Serbia saab häid hindeid, kui tal on valitsus, mida peetakse Euroopat pooldavaks. Viide Euroopa-meelsusele tähendab muidugi ustavust ja allumist Brüsseli dogmale. Ta saab halbu hindeid, kui serblased ei ole eriti entusiastlikud koostöös rahvusvahelise kriminaalkohtuga. On oluline meelde tuletada, et kõnealune kohus on põlu alla pannud kaks põhimõtet, mis tegelikult asuvad meie õigussüsteemi keskmes: riikide õiguslik iseseisvus ja väljendusvabadus. Tulemus on see, et Vojislav Seselj, Serbia Radikaalse Partei juht, kus on esindatud 28% valijaskonnast, on Haagis vangis alates 2003. aasta veebruarist ja ootab siiamaani kohtuotsust, hoolimata sellest, et ta andis end vabatahtlikult üles. Kõnealune kohus seega ilmselgelt rikub Euroopa Liidus kehtivaid põhimõtteid, eelkõige põhivabaduste ja inimõiguste austamist. Ausalt öelda on härra Seselji ainus kuritegu see, et ta on Serbia patrioot. Euroopa Liidu liidrid, kes soovivad lagundada Euroopa rahvusi, ei saa serblastele anda andeks seda, et nad seisid vastu oma riigi lagundamisele ja eelkõige Serbia ajaloolise südame Kosovo eraldumisele. Kohtlemine, mille osaks said Kosovo serblased, on hoiatuseks kõigile Euroopa rahvastele. Asjaolu, et albaanlased kutsuvad praegu üles Kosovo riigi loomisele, on põhjustatud sellest, et sisseränne Albaaniast ja serblaste langev sündimus on andud albaanlastele ülekaalu provintsis, kus nad ligi 50 aastat tagasi olid vähemuses. Kosovo näide peaks meid senisest enam sundima veel kord kinnitama Euroopa rahvaste õigust enesemääramisele ja oma otsuste tegemisele, ehk teisisõnu, säilitama oma identiteet ja suveräänsus, ning laienenud Euroopa rahvaste Euroopas ja koduriikides peaks olema selgelt õiguspärane koht ka Serbia inimeste jaoks."@et5
". Arvoisa puhemies, eurooppalaisissa päättävissä elimissä yleensä ja etenkään Jelko Kacinin mietinnössä Serbiaa ei kohdella suvereenina valtiona vaan huonona oppilaana, huonona alamaisena, jolle Euroopan unioni jakaa omavaltaisesti hyviä tai huonoja arvosanoja. Pluspisteitä annetaan Serbian valitessa Eurooppa-myönteiseksi katsomamme hallituksen. Eurooppa-myönteisellä tarkoitetaan tietenkin, että se tunnustaa ja seuraa orjallisesti Brysselin opinkappaleita. Miinuspisteitä puolestaan jaetaan silloin, kun serbit eivät tee riittävän innokkaasti yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Tässä yhteydessä on paikallaan muistuttaa, että kyseinen tuomioistuin tekee pilkkaa kahdesta periaatteesta, jotka muodostavat oikeusjärjestelmämme perustan: valtioiden oikeudellinen suvereenisuus ja ilmaisunvapaus. Näin esimerkiksi 28 prosentin kannatuksen saaneen Serbian radikaalipuolueen puheenjohtaja Vojislav Seselj on ollut helmikuusta 2003 asti vangittuna Haagissa ja odottaa edelleen oikeudenkäyntiä, vaikka hän saapui tuomioistuimen eteen vapaaehtoisesti. Kyseinen tuomioistuin rikkoo täten häpeilemättä Euroopan unionin julistamia periaatteita, joita ovat muun muassa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Todellisuudessa Vojislav Seseljin ainoa rikos on se, että hän on isänmaallinen serbi. Tosiasiassa Euroopan unionin johtajat, jotka haluavat purkaa Euroopan kansallisvaltiot, eivät voi antaa serbeille anteeksi sitä, että nämä vastustivat valtionsa hajottamista ja etenkin Serbian historiallisen sydämen Kosovon luovuttamista. Kosovon serbien osakseen saama kohtelu on varoituksena kaikille Euroopan kansoille. Jos albaanit vaativat tänä päivänä Kosovon valtion perustamista, se johtuu siitä, että maahanmuutto Albaniasta ja serbien syntyvyyden lasku ovat saattaneet heidät valta-asemaan maakunnassa, jossa he olivat 50 vuotta sitten vähemmistössä. Nyt enemmän kuin koskaan ennen, Kosovon esimerkin on saatava meidät vahvistamaan Euroopan kansojen oikeus pysyä omana itsenään ja päättää omista asioistaan, toisin sanoen heidän oikeutensa säilyttää identiteettinsä ja suvereeniutensa. Serbian kansan on tietenkin löydettävä oikeutettu paikkansa tässä isänmaiden ja kansojen muodostamassa suuressa eurooppalaisessa Euroopassa."@fi7
". Elnök úr, úgy tűnik, hogy az európai hatóságok és különösen a Kacin-jelentés általánosságban nem szuverén államként kezeli Szerbiát, hanem egy rossz gyerekként, egy semmirekellőként, akinek az Európai Unió adhat jó és rossz jegyeket egyaránt. Szerbia jó jegyeket kap, ha Európa-barát kormány kerül az élére. Ez az Európa-barát jelző természetesen azt jelenti, hogy a kormány köteles tartani és alávetni magát a brüsszeli dogmáknak. Rossz jegyeket kap, ha a szerbek nem annyira lelkesen működnek együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Itt érdemes felidézni, hogy e Bíróság semmibe vesz két alapelvet, melyek igazságügyi rendszerünk központi elemei: az államok jogi szuverenitását és a szólásszabadságot. Ennek eredményeképpen Vojiszlav Seselj, a választók 28%-át képviselő Szerb Radikális Párt vezetője 2003. február óta van börtönben Hágában, és még mindig ítéletre vár, bár önként adta fel magát. A Bíróság ezáltal nyilvánvalóan megsérti az Európai Unió által vallott alapelveket, vagyis az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok tiszteletben tartását. Az igazat megvallva, Seselj úr egyetlen bűne az, hogy szerb hazafi. Az Európai Unió uralkodói, akik meg akarják semmisíteni az európai nemzeteket, valójában nem tudják megbocsátani a szerbeknek, hogy nem engedték elpusztítani az országukat és ellenálltak Koszovó, vagyis Szerbia történelmi középpontja elszakadásának. A koszovói szerbekkel való bánásmód figyelmeztetés Európa összes népe számára. Ha ma az albánok egy koszovói állam megalapítását követelik, az azért van, mert az Albániából érkező bevándorlás és a szerbek körében csökkenő születésszám következtében többségbe kerültek a tartományban, ahol körülbelül ötven éve még kisebbségben voltak. Koszovó példájának arra kell indítania minket, hogy megerősítsük Európa népeinek jogát arra, hogy önmaguk legyenek és saját maguk dönthessenek, vagyis megőrizhessék identitásukat és szuverenitásukat. Egyértelmű, hogy a nemzetek és hazák kibővített európai Európájában Szerbia népét is jogosan megilleti egy hely."@hu11
". Signor Presidente, le autorità europee, e in particolare la relazione Kacin, sembra che in genere trattino la Serbia non come uno Stato sovrano, ma come uno scolaro disubbidiente, svogliato, a cui l’Unione europea ha il diritto di dare voti positivi o negativi. La Serbia ottiene buoni voti quando conquista un governo descritto come pro-europeo. Tale riferimento pro-europeo naturalmente comporta essere responsabili e soggetti al dogma riguardante Bruxelles. Ottiene brutti voti quando i serbi si mostrano poco entusiasti nel collaborare con il Tribunale penale internazionale. A questo proposito, è utile ricordare che questo Tribunale ha svilito i due principi che di fatto sono al centro del nostro sistema giudiziario: la sovranità giuridica degli Stati e la libertà d’espressione. Di conseguenza, Vojislav Seselj, il del Partito radicale serbo che rappresenta il 28 per cento dell’elettorato, è in carcere all’Aia dal febbraio 2003 ed è tuttora in attesa di un verdetto, anche se si è consegnato volontariamente. Questo Tribunale sta quindi violando in maniera lampante i principi propri dichiarati dall’Unione europea, ovvero il rispetto per le libertà fondamentali e i diritti umani. A dire la verità, l’unico crimine di Seselj è essere un patriota serbo. Chi governa l’Unione europea, che ha intenzione di smembrare le nazioni d’Europa, di fatto non può perdonare i serbi per aver resistito alla distruzione del loro Stato, e in particolare la secessione del Kosovo, il cuore storico della Serbia. Il trattamento riservato ai serbi in Kosovo è un avvertimento per tutti i popoli d’Europa. Se oggi gli albanesi chiedono l’istituzione di uno Stato kosovaro, è perché l’immigrazione dall’Albania e il tasso di natalità in calo tra i serbi hanno fornito loro una maggioranza in una provincia in cui, circa cinquant’anni fa, erano in minoranza. L’esempio del Kosovo dovrebbe costringerci più che mai a riaffermare il diritto dei popoli d’Europa a essere se stessi e a prendere le proprie decisioni, in altre parole a preservare la loro identità."@it12
"Gerb. pirmininke, Europos valdžios institucijose ir ypač J. Kacino pranešime su Serbija elgiamasi ne kaip su suverenia valstybe, bet kaip su nepaklusniu mokiniu, nevykėliu, kuriam Europos Sąjunga turi teisę rašyti gerus ir blogus pažymius. Serbijai parašomas geras pažymys, kai ji patvirtina proeuropietišką Vyriausybę. Proeuropietiškumas, žinoma, reiškia būti įpareigotam ir paklusti Briuselio dogmoms. Blogi pažymiai rašomi tada, kai serbai nerodo didelio noro bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Šiuo atveju naudinga prisiminti principus, kad Teismas nepaisė dviejų principų, kurie yra mūsų teisingumo sistemos šerdis: teisinio valstybių suvereniteto ir žodžio laisvės. Todėl Vojislavas Šešelis, Serbijos radikalų partijos, atstovaujančios 28 proc. rinkėjų, lyderis nuo 2003 m. vasario mėn. yra įkalintas Hagoje ir iki šiol laukia nuosprendžio, nors pasidavė savanoriškai. Todėl Teismas akivaizdžiai nesilaiko pačios Europos Sąjungos paskelbtų principų – pagarbos pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms. Tiesą sakant, vienintelis V. Šešelio nusikaltimas yra buvimas Serbijos patriotu. Europos Sąjungos vadovai, norintys suskaldyti Europos tautas, negali atleisti serbams, kurie priešinosi jų valstybės griovimui ir ypač Kosovo – istorinės Serbijos srities – atsiskyrimui. Elgesys su serbais Kosove yra įspėjimas visoms Europos tautoms. Šiandien albanai gali reikalauti sukurti Kosovo valstybę tik todėl, kad dėl imigracijos ir mažėjančio serbų gimstamumo jie tapo dauguma provincijoje, kurioje prie penkiasdešimt metų jie buvo mažuma. Kosovo pavyzdys turėtų priversti mus iš naujo patvirtinti Europos tautų teisę būti savimi ir priimti savarankiškus sprendimus, t. y. išsaugoti savo identitetą ir suverenitetą. Išsiplėtusioje europietiškoje tautų Europoje turi būti skirta teisėta vieta Serbijos žmonėms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas iestādes un it īpaši ziņojums būtībā izturas pret Serbiju nevis kā pret suverēnu valsti, bet kā pret nepaklausīgu skolēnu, neveiksminieku, kādu, kam Eiropas Savienībai ir tiesības likt labas un sliktas atzīmes. Serbija saņem labas atzīmes, ja tai ir valdība, ko apraksta kā proeiropeisku. Šī proeiropeiskā atsauce, protams, nozīmē uzticamību un pakļautību Briseles dogmai. Tā saņem sliktas atzīmes, kad serbi pārāk aizrautīgi nesadarbojas ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu. Ir derīgi atcerēties, ka šis tribunāls ir noniecinājis divus principus, kas patiesībā ir mūsu tiesiskās sistēmas pamatā: valstu juridisko suverenitāti un runas brīvību. Tāpēc kurš vada Serbijas Radikālo partiju, kas pārstāv 28 % vēlētāju, ir ieslodzīts Hāgā kopš 2003. gada februāra un joprojām gaida spriedumu, kaut arī pats brīvprātīgi padevās. Šis tribunāls tādējādi rupji pārkāpj principus, ko sludina Eiropas Savienība, proti, pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu. Patiesību sakot kunga vienīgais noziegums ir tas, ka viņš ir Serbijas patriots. Eiropas Savienības vadītāji, kas vēlas sadalīt Eiropas valstis, patiesībā nevar piedot serbiem to, ka viņi pretojās savas valsts sadalīšanai un jo īpaši Kosovas, Serbijas vēsturiskās vidienes, atdalīšanās procesam. Tas, kā attiecas pret serbiem Kosovā, ir brīdinājums visām Eiropas tautām. Ja šodien albāņi mudina izveidot Kosovas valsti, tad tikai tāpēc, ka imigrācija no Albānijas un samazinātais serbu dzimstības līmenis ir viņus padarījis par vairākumu provincē, kurā pirms piecdesmit gadiem viņi bija minoritāte. Kosovas piemēram vajadzētu vairāk kā jebkad agrāk mums likt no jauna apliecināt Eiropas tautu tiesības būt tām, kas tās ir, un pieņemt pašām savus lēmumus, citiem vārdiem sakot, saglabāt savu identitāti un suverenitāti, un paplašinātā Eiropas nāciju Eiropā un valstīs likumīgi ir jābūt vietai Serbijas iedzīvotājiem."@lv13
"Monsieur le Président, au sein des instances européennes et en particulier dans le rapport de M. Kacin, la Serbie est généralement traitée non pas comme un État souverain mais comme un mauvais élève, un mauvais sujet, auquel l'Union européenne s'attribue le droit de distribuer les bons et les mauvais points. Des bons points, lorsque la Serbie se dote d'un gouvernement qualifié de pro-européen. Pro-européen signifiant bien sûr, assujetti et soumis aux dogmes en vigueur à Bruxelles. Et des mauvais points, lorsque les Serbes ne mettent pas beaucoup de zèle à collaborer avec le Tribunal pénal international. Il est ici utile de rappeler que ce tribunal bafoue deux principes qui sont pourtant à la base du droit: la souveraineté juridique des États et la liberté d'opinion. Ainsi, M. Vojislav Seselj, président du parti radical serbe, qui représente 28% des électeurs, est emprisonné à La Haye depuis février 2003 et toujours dans l'attente d'un jugement, alors qu'il s'est présenté volontairement devant ce tribunal. Ce tribunal viole ainsi allègrement les principes, affichés pourtant par l'Union européenne, de respect des droits fondamentaux et de respect des droits de l'homme, etc. À la vérité, le seul crime de M. Seselj est d'être un patriote serbe. En fait, les dirigeants de l'Union européenne qui veulent désintégrer les nations d'Europe, ne pardonnent pas aux Serbes d'avoir résisté au démantèlement de leur État, et notamment à la sécession du Kosovo qui constitue pourtant le cœur historique de la Serbie. Le traitement infligé aux Serbes du Kosovo constitue un avertissement à tous les peuples d'Europe. Si aujourd'hui les Albanais exigent la création d'un État kosovar, c'est parce que l'immigration en provenance de l'Albanie et la dénatalité serbe leur ont donné la majorité dans une province où, il y a 50 ans, ils étaient minoritaires. L'exemple du Kosovo doit nous amener, plus que jamais, à réaffirmer le droit des peuples européens à rester eux-mêmes et à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire à préserver leur identité et leur souveraineté et, dans une grande Europe européenne des patries et des nations, le peuple serbe devra évidemment trouver légitimement toute sa place."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese autoriteiten, en het verslag Kacin in het bijzonder, lijken Servië over het algemeen te behandelen als een ondeugende leerling, een nietsnut, iemand aan wie de Europese Unie hoge en lage cijfers mag uitdelen. Servië krijgt hoge cijfers wanneer het een regering krijgt die als pro-Europees wordt omschreven. Dit pro-Europese element betekent natuurlijk vatbaarheid voor en onderworpenheid aan het heersende dogma in Brussel. Het land krijgt lage cijfers als de Serviërs zich niet bepaald enthousiast tonen over medewerking met het Joegoslaviëtribunaal. Het is nuttig om ons op dit punt even te herinneren dat dit tribunaal twee beginselen heeft genegeerd die in feite de kern van ons rechtsstelsel raken: de rechtsmacht van de staat en de vrijheid van meningsuiting. Dientengevolge is Vojislav Seselj, de leider van de Servische radicale partij die 28 procent van de kiesgerechtigden vertegenwoordigt, sinds februari 2003 al in hechtenis in Den Haag en wacht hij nog altijd op een uitspraak, ook al heeft hij zichzelf vrijwillig aangegeven. Dit tribunaal pleegt dus een openlijke schending van de beginselen waar de Europese Unie zich nu juist op voorstaat, namelijk eerbiediging van fundamentele vrijheden en mensenrechten. De waarheid is dat de enige misdaad van de heer Seselj is dat hij een Servische patriot is. De heersers van de Europese Unie, die de Europese naties willen opsplitsen, kunnen de Serviërs eigenlijk niet vergeven voor hun verzet tegen de vernietiging van hun staat, en met name tegen de afscheiding van Kosovo, het historische hart van Servië. De behandeling van de Serviërs in Kosovo is een waarschuwing aan het adres van alle Europese bevolkingen. De huidige roep van de Albanezen om een Kosovaarse staat komt voort uit het feit dat zij door immigratie vanuit Albanië en een dalend geboortecijfer onder de Serviërs nu in de meerderheid zijn in een provincie waar ze ongeveer vijftig jaar geleden nog een minderheid waren. Het voorbeeld van Kosovo zou ons meer dan ooit moeten aanzetten tot een herbevestiging van het recht van de bevolkingen van Europa om zichzelf te zijn en hun eigen beslissingen te nemen, oftewel hun identiteit en soevereiniteit te behouden, en in een uitgebreid Europees Europa van naties en thuislanden zou er een rechtmatige plek voor de Servische bevolking moeten zijn."@nl3
". Panie przewodniczący! Władze Europy oraz w szczególności sprawozdanie posła Kacina, wydają się traktować Serbię nie jako suwerenne państwo, ale jak niegrzecznego urwisa ze szkoły, kogoś, komu Unia Europejska może dawać dobre i złe oceny. Serbia dostaje dobre oceny, kiedy ma rząd określany jako proeuropejski. Proeuropejski znaczy oczywiście bycie odpowiedzialnym za normy związane z Brukselą i bycie ich przedmiotem. Dostaje złe oceny, kiedy okazuje się, że Serbowie nie są zbyt entuzjastyczni, jeśli chodzi o współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Warto tutaj przypomnieć, że trybunał ten pogardził dwiema zasadami, które stanowią sedno naszego wymiaru sprawiedliwości: prawną suwerennością krajów i wolnością wyrażania opinii. W wyniku tego Vojislav Szeszelj, przywódca serbskiej partii radykalnej, która reprezentuje 28% elektoratu, jest uwięziony w Hadze od lutego 2003 r. i wciąż czeka na wyrok, mimo że zgłosił się dobrowolnie. Trybunał zatem jawnie łamie zasady ogłoszone przez Unię Europejską, mianowicie poszanowanie dla podstawowych wolności i praw człowieka. Prawdę mówiąc, jedyną zbrodnią pana Szeszelja jest to, że jest on serbskim patriotą. Rządzący Unią Europejską, którzy chcą rozbić narody Europy, nie mogą tak naprawdę wybaczyć Serbom, że opierali się oni zniszczeniu ich kraju, a szczególnie odłączeniu Kosowa, historycznego serca Serbii. Sposób, w jaki zostali potraktowani Serbowie w Kosowie jest ostrzeżeniem dla wszystkich narodów Europy. Jeśli dziś Albańczycy wzywają do utworzenia państwa kosowskiego, to dlatego, że imigracja z Albanii i zmniejszający się przyrost naturalny wśród Serbów sprawiły, że stanowią oni większość w regionie, w którym około 50 lat temu stanowili mniejszość. Przykład Kosowa powinien kazać nam jak nigdy wcześniej na nowo zapewnić prawa narodów Europy do bycia sobą i podejmowania własnych decyzji, innymi słowy do zachowania własnej tożsamości i suwerenności, a w powiększonej Europie narodów i ojczyzn powinno istnieć prawowite miejsce dla ludności Serbii."@pl16
". Senhor Presidente, as autoridades europeias e, em particular o relatório Kacin, parecem, na generalidade, tratar a Sérvia não como um Estado soberano mas como um aluno difícil, um mau sujeito, relativamente a quem a União Europeia tem o direito de dar más ou boas notas. A Sérvia tem boas notas quando tem um governo que se possa qualificar de pró-europeu. Esta referência pró-europeia significa, como é óbvio, estar sujeito e submetido aos dogmas vigentes em Bruxelas. Tem más notas quando os Sérvios se mostram menos entusiastas em colaborar com o Tribunal Penal Internacional. Aqui é útil lembrar que este Tribunal ignora dois princípios que estão, no entanto, na base do nosso sistema de justiça: a soberania jurídica dos Estados e a liberdade de expressão. Assim, o Sr. Vojislav Seselj, o líder do Partido Radical Sérvio que representa 28% do eleitorado, está detido em A Haia desde Fevereiro de 2003, à espera ainda do veredicto, muito embora se tenha apresentado voluntariamente perante este Tribunal. Por conseguinte, esta Instituição viola de forma gritante os próprios princípios enunciados pela União Europeia, nomeadamente, o respeito pelas liberdades fundamentais e o respeito pelos direitos humanos. Para dizer a verdade, o único crime do Sr. Seselj é ser um patriota sérvio. Em boa verdade, os dirigentes da União Europeia que querem desintegrar as nações da Europa, não conseguem perdoar aos Sérvios o facto de oferecerem resistência à destruição do seu Estado e, em particular, à secessão do Kosovo, o coração histórico da Sérvia. O tratamento infligido aos Sérvios no Kosovo constitui um aviso a todos os cidadãos da Europa. Se hoje em dia os albanos exigem a criação de um Estado kosovar, é porque a imigração proveniente da Albânia e a queda da taxa de natalidade entre Sérvios lhes deu a maioria numa província onde, há uns cinquenta anos atrás, estavam em minoria. O exemplo do Kosovo deverá levar-nos, mais do que nunca, a reafirmar o direito dos povos da Europa a serem eles próprios e a tomarem as suas próprias decisões, por outras palavras, a preservar a sua identidade e soberania sendo que, numa grande Europa europeia das pátrias e das nações, o povo sérvio deverá também encontrar, como é evidente, o seu legítimo lugar."@pt17
"Monsieur le Président, au sein des instances européennes et en particulier dans le rapport de M. Kacin, la Serbie est généralement traitée non pas comme un État souverain mais comme un mauvais élève, un mauvais sujet, auquel l'Union européenne s'attribue le droit de distribuer les bons et les mauvais points. Des bons points, lorsque la Serbie se dote d'un gouvernement qualifié de pro-européen. Pro-européen signifiant bien sûr, assujetti et soumis aux dogmes en vigueur à Bruxelles. Et des mauvais points, lorsque les Serbes ne mettent pas beaucoup de zèle à collaborer avec le Tribunal pénal international. Il est ici utile de rappeler que ce tribunal bafoue deux principes qui sont pourtant à la base du droit: la souveraineté juridique des États et la liberté d'opinion. Ainsi, M. Vojislav Seselj, président du parti radical serbe, qui représente 28% des électeurs, est emprisonné à La Haye depuis février 2003 et toujours dans l'attente d'un jugement, alors qu'il s'est présenté volontairement devant ce tribunal. Ce tribunal viole ainsi allègrement les principes, affichés pourtant par l'Union européenne, de respect des droits fondamentaux et de respect des droits de l'homme, etc. À la vérité, le seul crime de M. Seselj est d'être un patriote serbe. En fait, les dirigeants de l'Union européenne qui veulent désintégrer les nations d'Europe, ne pardonnent pas aux Serbes d'avoir résisté au démantèlement de leur État, et notamment à la sécession du Kosovo qui constitue pourtant le cœur historique de la Serbie. Le traitement infligé aux Serbes du Kosovo constitue un avertissement à tous les peuples d'Europe. Si aujourd'hui les Albanais exigent la création d'un État kosovar, c'est parce que l'immigration en provenance de l'Albanie et la dénatalité serbe leur ont donné la majorité dans une province où, il y a 50 ans, ils étaient minoritaires. L'exemple du Kosovo doit nous amener, plus que jamais, à réaffirmer le droit des peuples européens à rester eux-mêmes et à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire à préserver leur identité et leur souveraineté et, dans une grande Europe européenne des patries et des nations, le peuple serbe devra évidemment trouver légitimement toute sa place."@ro18
". Pán predsedajúci, európske orgány a najmä správa pána Kacina vyvolávajú dojem, že so Srbskom sa nezaobchádza ako so suverénnym štátom, ale ako s neposlušným školákom, niekým, komu má Európska únia právo udeľovať dobré a zlé známky. Srbsko dostáva dobré známky, keď má vládu, ktorá je opisovaná ako proeurópska. Táto proeurópska zmienka, samozrejme, znamená podliehať a byť oddaný dogme, ktorá prináleží Bruselu. Dostáva zlé známky, keď Srbi neprejavujú entuziazmus súvisiaci so spoluprácou s Medzinárodným trestným tribunálom. Tu je užitočné pripomenúť, že tento tribunál opovrhol dvoma zásadami, ktoré sú v skutočnosti jadrom nášho právneho systému: právna suverenita štátov a sloboda prejavu. V dôsledku toho Vojislav Seselj, vodca srbskej radikálnej strany, ktorá predstavuje 28 % voličov, bol od februára 2003 uväznený v Haagu a stále čaká na rozsudok, aj keď sa dobrovoľne dostavil pred tribunál. Preto tento tribunál bezohľadne porušuje samotnú zásadu, ktorú vyhlásila Európska únia, najmä čo sa týka rešpektovania základných slobôd a ľudských práv. Pravdupovediac, jediným zločinom pána Seselja je, že je srbský patriot. Vládcovia Európskej únie, ktorí si želajú rozdeliť národy Európy, nemôžu v skutočnosti odpustiť Srbom, že odporovali zničeniu svojho štátu a najmä odlúčeniu Kosova, historickému jadru Srbska. Zaobchádzanie so Srbmi v Kosove je varovaním pre všetok ľud Európy. Ak v súčasnosti Albánci žiadajú zriadenie kosovského štátu, je to preto, lebo imigrácia z Albánska a pokles pôrodnosti medzi Srbmi spôsobili, že v oblasti, kde pred približne 50 rokmi tvorili menšinu, v súčasnosti tvoria väčšinu. Kosovský príklad by nás mal prinútiť k tomu, aby sme viac ako kedykoľvek predtým zdôraznili právo, aby bol európsky ľud sám sebou a uskutočňoval svoje vlastné rozhodnutia, inými slovami chránil svoju identitu a suverenitu a v rozšírenej európskej Európe národov a vlastí by sa tiež malo nájsť legitímne miesto pre srbský ľud."@sk19
"Gospod predsednik, evropski organi in zlasti poročilo gospoda Kacina Srbije na splošno ne obravnavajo kot suvereno državo, ampak kot nagajivega šolarja, ki vedno nagaja in za katerega ima Evropska unija pravico dodeljevanja dobrih in slabih ocen. Srbija dobi dobro oceno, ko pridobi vlado, ki se jo označuje za proevropsko. To omenjanje proevropskosti seveda pomeni, da je njihova vlada odgovorna za izvajanje ter pod vplivom dogme, ki prevladuje v Bruslju. Slabo oceno prejme, ko Srbi pokažejo, da niso navdušeni nad sodelovanjem z Mednarodnim kazenskim sodiščem. Pri tem se je dobro spomniti, da je to sodišče prezrlo dve načeli, ki sta temeljni v našem pravosodnem sistemu: pravno suverenost držav in svobodo izražanja. Kot posledica tega je Vojislav Šešelj, vodja srbske radikalne stranke, ki predstavlja 28 % volivcev, v Haagu zaprt že od februarja 2003 ter še vedno čaka na obsodbo, pri čemer se je temu sodišču prostovoljno predal. To sodišče torej očitno krši prav tista načela, ki jih je razglasila Evropska unija, tj. spoštovanje temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Po pravici povedano je edini zločin gospoda Šešlja ta, da je srbski patriot. Voditelji Evropske unije, ki želijo razdeliti narode Evrope Srbom dejansko ne morejo oprostiti, da so se upirali uničenju svoje države in zlasti odcepitvi Kosova, zgodovinskega jedra Srbije. Obravnavanje Srbov na Kosovu je opozorilo vsem ljudem Evrope. Če danes Albanci pozivajo k ustanovitvi Kosovske države, je to zato, ker zdaj predstavljajo zaradi priseljevanja iz Albanije in padajočega števila rojstev med Srbi v tej regiji večino, pri čemer so bili pred petdesetimi leti tu manjšina. Zaradi kosovskega primera si moramo bolj kot kadar koli prizadevati za zagotovitev pravic ljudi Evrope, da se lahko sami odločajo, kar pomeni, da jim moramo zagotoviti ohranjanje njihove identitete in suverenosti, pri čemer v razširjeni evropski Evropi narodov in domovin potrebujemo legitimno ozemlje za ljudi v Srbiji."@sl20
". Herr talman! De europeiska myndigheterna, och särskilt Kacinbetänkandet, tycks allmänt behandla Serbien inte som en självständig stat utan som en bråkig skolpojke, en oförbätterlig slarver, som vem som helst i EU har rätt att ge bra eller dåliga betyg till. Serbien får bra betyg när det skaffar sig en regering som beskrivs som pro-europeisk. Denna pro-europeiska hänvisning innebär givetvis att vara förpliktigad av och föremål för en dogm som hör hemma i Bryssel. Landet får dåliga betyg när serberna visar sig vara föga entusiastiska över att samarbeta med Internationella krigsförbrytartribunalen. Här är det nyttigt att erinra om att denna tribunal har föraktat två principer som står i centrum för vårt rättsväsende: staternas nationella självbestämmande och yttrandefriheten. Följden är att Vojislav Seselj, ledare för det serbiska radikalpartiet som företräder 28 procent av väljarna, har suttit fängslad i Haag sedan februari 2003 och fortfarande väntar på dom trots att han frivilligt har överlämnat sig. Tribunalen är således en flagrant överträdelse av just de principer som EU har förklarat, nämligen respekt för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. Sanningen är den att Vojislav Seseljs enda brott är att han är serbisk patriot. Makthavarna i EU som vill bryta upp nationerna i Europa kan helt enkelt inte förlåta serberna för att ha gjort motstånd mot förintelsen av deras stat och särskilt utbrytningen av Kosovo, som är Serbiens historiska hjärta. Den behandling som serberna utsatts för i Kosovo är en varning för alla folk i Europa. Om albanerna i dag efterlyser upprättandet av en Kosovarstat, beror det på att invandringen från Albanien och de fallande födelsetalen bland serberna har gett dem majoriteten i en provins där de för femtio år sedan var en minoritet. Kosovoexemplet bör gör att vi mer än någonsin bekräftar alla europeiska folks rätt att vara sig själva och fatta sina egna beslut, med andra ord får behålla sin identitet och sitt självbestämmande, och i ett utvidgat europeiskt Europa av nationer och hemländer bör det också finnas en legitim plats för det serbiska folken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Seselj"13
"Vojislav Seselj"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph