Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-314"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident! Zuerst herzlichen Dank an den Berichterstatter für seine umfassende und gute Arbeit. Wir begrüßen sehr, dass sich das Europäische Parlament regelmäßig und deutlich in die politische Diskussion zur Lage in Südosteuropa einmischt. Serbien spielte und spielt dabei eine herausragende Rolle in der Region. Daher ist es unerlässlich, immer wieder zu unterstreichen, dass Serbiens Zukunft in der EU liegt und wir gute und verlässliche Partner sind. Nur, zu einer Partnerschaft gehören mindestens zwei. Ich appelliere daher an Serbien, an dem Weg der EU-Integration festzuhalten und auch konstruktiv an der Lösung der Kosovo-Frage mitzuwirken. Wir erwarten endlich die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal – das wurde mehrfach gesagt –, aber auch die Erfüllung der Anforderung der europäischen Standards. Ich hoffe sehr, dass die verbesserten Reisemöglichkeiten auch dazu beitragen werden und eine Verbesserung in der Zukunft bringen. Nichts halte ich allerdings von hier und da aufgeworfenen Vorschlägen zur Anwendung unterschiedlicher Standards für einen EU-Beitritt. Ich bin froh, dass sowohl der Berichterstatter als auch der Kommissar und der Vertreter des Rates in die gleiche Richtung denken, zumal wir ja erst kürzlich vielleicht etwas Lehrgeld bezahlt haben. Ich habe großes Verständnis für die schwierige und schmerzliche Lage Serbiens, aber dennoch und nochmals: Zu einer Partnerschaft gehören mindestens zwei."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Lugupeetud juhataja, kõigepealt soovin tänada raportööri tugeva ja kõikehõlmava töö eest. Me kiidame heaks asjaolu, et Euroopa Parlament selgelt ja korrapäraselt räägib kaasa poliitilises arutelus Kagu-Euroopa küsimuses. Serbia etendab ja on etendanud selles piirkonnas olulist rolli. Seepärast on oluline ikka ja jälle rõhutada, et Serbia tulevik peitub ELis ja et me oleme head ja usaldusväärsed partnerid. Siiski on vaja partnerluse ülesehitamiseks vähemalt kahte osapoolt, seepärast kutsun ma Serbiat üles jätkama teed ELi integratsiooni suunas ja etendama konstruktiivset rolli Kosovo küsimuse lahendamises. Eeldame täielikku koostööd Haagi kohtuga – seda punkti on mitmeid kordi rõhutatud – ja Euroopa standarditega kooskõlla viimist. Ma väga loodan, et paremad reisivõimalused aitavad siinkohal kaasa ja osutuvad tulevikus tulemuslikuks. Ma ei saa siiski nõustuda aeg-ajalt tehtavate ettepanekutega rakendada ELiga ühinemisel erinevaid standardeid. Mul on hea meel, et raportöör, volinik ja nõukogu esindaja on samasugusel seisukohal, eelkõige seepärast, et hiljuti me maksime selle eest kallist hinda. Ma mõistan täielikult Serbia rasket ja valulikku olukorda, aga kordan: partnerluse ehitamiseks on vaja vähemalt kahte osapoolt."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem poročevalcu za njegovo temeljito in izčrpno delo. Strinjamo se z dejstvom, da Evropski parlament jasno in redno prispeva l politični razpravi o razmerah v jugovzhodni Evropi. Srbija ima in je tudi v preteklosti imela pomembno vlogo v tej regiji. Zato je pomembno, da se nenehno poudarja, da je prihodnost Srbije v EU, in da smo dobri in zanesljivi partnerji. Vendar sta za partnerski odnos potrebni vsaj dve strani, zato Srbijo pozivam, naj nadaljuje svoje prizadevanje za vključitev v Evropo in prevzame konstruktivno vlogo pri reševanju vprašanja Kosova. Pričakujemo neomejeno sodelovanje s haaškim sodiščem – to je bilo že večkrat poudarjeno – in usklajenost z merili Evropskih standardov. Upam, da bodo k temu znatno prispevale tudi boljše možnosti za potovanja ter v prihodnosti omogočile izboljšanja. Vendar ne morem podpreti predlogov, ki so bili občasno predloženi za uporabo različnih standardov pri pristopu k EU. Veseli me, da gospod poročevalec, gospod komisar in predstavnik Sveta zavzemajo isto stališče, zlasti zato, ker smo nedavno za to drago plačali. Zelo dobro razumem težke in mučne razmere v Srbiji, vendar ponavljam, da sta za partnerski odnos potrebni vsaj dve strani."@sl20
lpv:translated text
"Herr Präsident! Zuerst herzlichen Dank an den Berichterstatter für seine umfassende und gute Arbeit. Wir begrüßen sehr, dass sich das Europäische Parlament regelmäßig und deutlich in die politische Diskussion zur Lage in Südosteuropa einmischt. Serbien spielte und spielt dabei eine herausragende Rolle in der Region. Daher ist es unerlässlich, immer wieder zu unterstreichen, dass Serbiens Zukunft in der EU liegt und wir gute und verlässliche Partner sind. Nur, zu einer Partnerschaft gehören mindestens zwei. Ich appelliere daher an Serbien, an dem Weg der EU-Integration festzuhalten und auch konstruktiv an der Lösung der Kosovo-Frage mitzuwirken. Wir erwarten endlich die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal – das wurde mehrfach gesagt –, aber auch die Erfüllung der Anforderung der europäischen Standards. Ich hoffe sehr, dass die verbesserten Reisemöglichkeiten auch dazu beitragen werden und eine Verbesserung in der Zukunft bringen. Nichts halte ich allerdings von hier und da aufgeworfenen Vorschlägen zur Anwendung unterschiedlicher Standards für einen EU-Beitritt. Ich bin froh, dass sowohl der Berichterstatter als auch der Kommissar und der Vertreter des Rates in die gleiche Richtung denken, zumal wir ja erst kürzlich vielleicht etwas Lehrgeld bezahlt haben. Ich habe großes Verständnis für die schwierige und schmerzliche Lage Serbiens, aber dennoch und nochmals: Zu einer Partnerschaft gehören mindestens zwei."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, v prvé řadě bych chtěla srdečně poděkovat panu zpravodaji za jeho důkladnou a komplexní práci. Velmi vítáme skutečnost, že Evropský parlament jasně a pravidelně přispívá k politickým diskusím o situaci v jihovýchodní Evropě. Srbsko sehrávalo a sehrává v regionu přední úlohu. Z tohoto důvodu je potřebné opět zdůraznit, že budoucnost Srbska spočívá v Evropě, a že my jsme dobří a spolehliví partneři. Na vybudování partnerství jsou však potřební minimálně dva, a proto vyzývám Srbsko, aby pokračovalo v cestě za integrací do EU a sehrálo při řešení otázky Kosova konstruktivní úlohu. Očekáváme neomezenou spolupráci s tribunálem v Haagu – tato otázka byla zmíněná několikrát – a soulad s kritérii evropských norem. Pevně doufám, že lepší možnosti cestování budou též přínosem a v budoucnosti přispějí k pokroku. Nemohu však souhlasit s návrhy, které zazněly v některých příspěvcích, totiž aby se použily různé normy přistoupení k EU. Jsem ráda, že pan zpravodaj, pan komisař a představitel Rady mají stejný názor, zejména když jsme na touto skutečnost nedávno draze doplatili. Mám pochopení pro náročnou a nepříjemnou pozici, ve které se samotné Srbsko nachází, ale opakuji na vybudování partnerství jsou potřební dva."@cs1
lpv:translated text
"Pán predsedajúci, v prvom rade by som sa chcela srdečne poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho dôkladnú a komplexnú prácu. Veľmi vítame skutočnosť, že Európsky parlament jasne a pravidelne prispieva k politickým diskusiám o situácii v juhovýchodnej Európe. Srbsko zohrávalo a zohráva poprednú úlohu v regióne. Z tohto dôvodu je potrebné opäť zdôrazniť, že budúcnosť Srbska spočíva v Európe, a že my sme dobrí a spoľahliví partneri. Na vybudovanie partnerstva sú však potrební minimálne dvaja, a preto vyzývam Srbsko, aby pokračovalo na ceste za integráciou do EÚ a zohrávalo úlohu pri riešení otázky Kosova. Očakávame neobmedzenú spoluprácu s tribunálom v Haagu – táto otázka bola spomenutá niekoľkokrát – a súlad s kritériami európskych noriem. Pevne dúfam, že lepšie možnosti cestovania budú tiež prínosom a v budúcnosti prispejú k pokroku. Nemôžem však súhlasiť s návrhmi, ktoré boli príležitostne prednesené, aby boli použité rôzne normy na pristúpenie k EÚ. Som rada, že pán spravodajca, pán komisár a predstaviteľ Rady majú rovnaký názor, najmä keď sme na túto skutočnosť nedávno draho doplatili. Mám pochopenie pre náročnú a nepríjemnú pozíciu, v ktorej sa samotné Srbsko nachádza, ale opakujem, na vybudovanie partnerstva sú potrební dvaja."@sk19
lpv:translated text
". Gerb. pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už kruopščiai atliktą darbą. Mes labai džiaugiamės, kad Europos Parlamentas reguliariai ir aiškiai prisideda prie politinių diskusijų dėl padėties Pietryčių Europoje. Serbijos vaidmuo šiame regione buvo ir yra labai svarbus. Todėl būtina dar kartą pabrėžti, kad Serbijos ateitis – Europoje ir kad mes esame geri ir patikimi partneriai. Vis dėlto partnerystę kuria bent dvi šalys, todėl aš raginu Serbiją toliau siekti integracijos į ES ir imtis konstruktyvaus vaidmens sprendžiant Kosovo problemą. Mes tikimės, kad bendradarbiavimas su Hagos teismu pagaliau bus neribotas – tai buvo pakartota kelis kartus – ir bus laikomasi Europos standartų kriterijų. Aš labai tikiuosi, kad geresnės galimybės keliauti prisidės prie teigiamų pokyčių ateityje. Vis dėlto aš negaliu pritarti kartais pasigirstantiems pasiūlymams taikyti skirtingus ES narystės standartus. Džiaugiuosi, kad pranešėjas, Komisijos narys ir Tarybos atstovas laikosi tos pačios nuomonės, ypač atsižvelgiant į tai, kad visai neseniai už tai brangiai sumokėjome. Aš labai gerai suprantu, kad Serbija yra atsidūrusi sunkioje ir skausmingoje padėtyje, bet – kartoju – partnerystei sukurti reikia bent dviejų šalių."@lt14
lpv:translated text
". Panie przewodniczący! Na początku chciałabym wyrazić moje serdeczne podziękowania sprawozdawcy za jego słuszną i kompleksową pracę. Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że Parlament Europejski regularnie i w sposób jasny wnosi wkład w debatę polityczną na temat sytuacji w Europie Południowo-Wschodniej. Serbia odgrywała i nadal odgrywa ważną rolę w tym regionie. Dlatego koniecznie należy często podkreślać, że przyszłość Serbii leży w Unii Europejskiej i że jesteśmy dobrymi i godnymi zaufania partnerami. Jednak aby zbudować partnerstwo potrzeba przynajmniej dwojga i dlatego apeluję do Serbii, aby dalej podążała ścieżką ku integracji z UE i aby odegrała konstruktywną rolę w rezolucji na temat kwestii Kosowa. W końcu oczekujemy nieograniczonej współpracy z Trybunałem w Hadze - o tym mówiliśmy już wiele razy - oraz stosowania się do europejskich kryteriów. Mam także wielką nadzieję, że lepsze możliwości podróżowania także odegrają tu swą rolę i przyczynią się do poprawy w przyszłości. Nie mogę jednak zgodzić się na czynione już czasem propozycje zastosowania różnych standardów dotyczących przystąpienia do UE. Jestem zadowolona, że sprawozdawca, komisarz i przedstawiciel Rady także są tego zdania, zwłaszcza, że drogo za to zapłaciliśmy nie tak dawno temu. Dobrze rozumiem trudną i bolesną sytuację, w której znajduje się Serbia, ale powtarzam, potrzeba dwojga, aby zbudować partnerstwo."@pl16
lpv:translated text
". Elnök úr, először is szeretném nagyon megköszönni az előadónak alapos és átfogó munkáját. Nagy örömmel vesszük, hogy az Európai Parlament egyértelműen és rendszeresen részt vesz a délkelet-európai helyzetről folytatott politikai vitában. Szerbia kulcsfontosságú szerepet játszik és játszott e régióban. Ezért oly lényeges újra meg újra kiemelni, hogy Szerbia jövője az EU-ban van, és hogy mi jó és megbízható partnerek vagyunk. Egy partnerség kialakításához azonban legalább két fél kell, ezért azzal a kéréssel fordulok Szerbiához, hogy haladjon tovább az uniós integráció felé vezető úton és játsszon konstruktív szerepet a koszovói kérdésről szóló állásfoglalásban. Elvárjuk, hogy Szerbia végre korlátlanul együttműködjön a hágai bírósággal – erről más sokszor szó esett – és teljesítse az európai normák kritériumait. Nagyon remélem, hogy a jobb utazási lehetőségek szintén segítséget jelentenek és fejlődést idéznek elő a jövőben. Az olyan javaslatokat azonban nem támogathatom, melyek különböző csatlakozási normák alkalmazását szorgalmazzák. Örülök, hogy az előadó, a biztos úr és a Tanács képviselője ugyanezen a véleményen van, főleg mivel ezért nem is olyan rég nagyon drágán megfizettünk. Nagyon is megértem Szerbia jelenlegi nehéz és fájdalmas helyzetét, de – ismétlem – két fél kell egy partnerség kialakításához."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke ordføreren for hans gedigne og omfattende stykke arbejde. Vi glæder os meget over, at Parlamentet regelmæssigt leverer klare bidrag til den politiske debat om situationen i det sydøstlige Europa. Serbien spiller og har spillet en fremtrædende rolle i regionen. Derfor er det afgørende vigtigt igen og igen at understrege, at Serbiens fremtid ligger i EU, og at vi er gode og pålidelige partnere. Men der skal mindst to til at opbygge et partnerskab, så jeg appellerer til Serbien om at fortsætte sin udvikling hen imod integration med EU og spille en konstruktiv rolle i løsningen af Kosovospørgsmålet. Vi forventer ubegrænset samarbejde med tribunalet i Haag lang om længe - det punkt er blevet nævnt flere gange - og overholdelse af kriterierne for europæiske standarder. Jeg håber meget, at de bedre muligheder for at rejse også vil bidrage her og medføre forbedringer i fremtiden. Det, jeg imidlertid ikke kan støtte, er de forslag, der af og til er blevet stillet om at anlægge forskellige standarder for tiltrædelse af EU. Det glæder mig, at ordføreren, kommissæren og Rådets repræsentant har samme holdning, især fordi vi betalte dyrt for det for ikke så længe siden. Jeg har stor forståelse for den vanskelige og smertelige position, Serbien befinder sig i, men jeg gentager, der skal mindst to til at skabe et partnerskab."@da2
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi esittää lämpimät kiitokseni esittelijälle perusteellisesta ja kattavasta työstä. Olemme hyvin tyytyväisiä, että Euroopan parlamentti antaa selkeän ja säännöllisen panoksensa poliittiseen keskusteluun Kaakkois-Euroopan tilanteesta. Serbialla on ollut ja on edelleen tärkeä rooli alueella. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää korostaa alati, että Serbian tulevaisuus on Euroopan unionissa ja että olemme hyviä ja luotettavia kumppaneita. Kumppanuuden rakentaminen vaatii kuitenkin vähintään kaksi osapuolta, joten vetoan Serbiaan, jotta se jatkaisi unioniin yhdentymisen tiellä ja omaksuisi rakentavan roolin Kosovon kysymyksen ratkaisussa. Odotamme Serbian tekevän viimeinkin täyttä yhteistyötä Haagin tuomioistuimen kanssa – tämä on tehty selväksi useaan otteeseen – sekä noudattavan eurooppalaisia normeja. Toivon todellakin, että myös matkustusmahdollisuuksien parantaminen vie kehitystä eteenpäin ja johtaa parannuksiin tulevaisuudessa. En kuitenkaan voi hyväksyä ajoittain kuultuja ehdotuksia eri normien soveltamisesta Serbian jäsenyyteen. Iloitsen siitä, että esittelijä, komission jäsen ja neuvoston edustaja ovat samaa mieltä asiasta, etenkin koska maksoimme tällaisesta menettelystä korkean hinnan vähän aikaa sitten. Suhtaudun suurella ymmärryksellä Serbian vaikeuksiin ja sen raskaaseen tilanteeseen, mutta toistan, että kumppanuuden rakentamiseen tarvitaan vähintään kaksi osapuolta."@fi7
lpv:translated text
". Herr talman! Först av allt vill jag framföra mitt varma tack till föredraganden för hans gedigna och allsidiga arbete. Vi välkomnar starkt att Europaparlamentet ger tydliga och regelbundna bidrag till den politiska diskussionen om läget i Sydosteuropa. Serbien spelar och har spelat en dominerande roll i denna region. Det är därför som det är viktigt att gång på gång understryka att Serbiens framtid ligger inom EU och att vi är goda och pålitliga partner. Det krävs dock minst två för att bygga upp ett partnerskap och därför vädjar jag till Serbien om att fortsätta på vägen mot EU-integration och att spela en konstruktiv roll i lösandet av Kosovofrågan. Vi förväntar oss till sist obegränsat samarbete med Haagtribunalen – den punkten har framförts flera gånger – och efterlevnad av kriterierna för europeiska normer. Jag hoppas innerligt att de bättre möjligheterna att resa kommer att bidra här och medföra förbättringar i framtiden. Det som jag dock inte kan stödja är de förslag som ibland läggs fram om att tillämpa andra normer för EU-anslutning. Jag är glad att föredraganden, kommissionsledamoten och rådets företrädare har samma inställning, särskilt som vi betalade dyrt för detta för inte så länge sedan. Jag har stor förståelse för det svåra och smärtsamma läge som Serbien befinner sig i men jag upprepar att det krävs minst två för att forma ett partnerskap."@sv22
lpv:translated text
". Priekšsēdētāja kungs, pirmām kārtām es gribētu izteikt visdziļāko pateicību referentam par viņa rūpīgo un visaptverošo darbu. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam to, ka Eiropas Parlaments skaidri un regulāri rīko politiskas debates par stāvokli dienvidaustrumu Eiropā. Serbija šajā reģionā ir un ir bijusi nozīmīgs dalībnieks. Tāpēc ir būtiski vēlreiz uzsvērt, ka Serbijas nākotne ir ES un ka mēs esam labi un uzticami partneri. Tomēr partnerībā ir vajadzīgi divi dalībnieki, tāpēc es aicinu Serbiju turpināt iesākto ceļu uz integrāciju ES un konstruktīvi rīkoties Kosovas problēmas atrisināšanā. Mēs beidzot ceram uz neierobežotu sadarbību ar Hāgas tribunālu — tas jau ir izskanējis vairākkārt — un atbilstību Eiropas standartu kritērijiem. Es ļoti ceru, ka labākas ceļošanas iespējas arī dos savu labumu un uzlabos stāvokli nākotnē. Tomēr es nevaru piekrist tam, ka reizēm tiek radīti priekšlikumi, ar kuriem nosaka atšķirīgus standartus valsts pievienošanai ES. Priecājos, ka referents, komisārs un Padomes pārstāvis uzskata tāpat, it īpaši tāpēc, ka nesen mums nācās par to dārgi maksāt. Es lieliski saprotu, cik grūtā un smagā stāvoklī patlaban ir Serbija, bet es atkārtoju — partnerības izveidošanai ir vajadzīgi divi dalībnieki."@lv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να απευθύνω τα θερμά μου ευχαριστήρια στον εισηγητή γι’ αυτό το σωστό και διεξοδικό έργο. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει σαφείς και τακτικές συνεισφορές στην πολιτική συζήτηση για την κατάσταση στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Σερβία εξέχοντα χαρακτηριστικό ρόλο στην περιοχή. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να τονίσουμε, ξανά και ξανά, ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ και ότι είμαστε καλοί και αξιόπιστοι σύντροφοι. Εντούτοις, χρειάζονται τουλάχιστον δύο για τη δημιουργία συνεργασίας κι έτσι κάνω έκκληση στη Σερβία να συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ και να διαδραματίζει έναν εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου. Προσδοκούμε απεριόριστη συνεργασία με το Δικαστήριο της Χάγης επιτέλους – αυτή η παρατήρηση έχει γίνει πολλές φορές– και συμμόρφωση με τα κριτήρια των ευρωπαϊκών προτύπων. Ελπίζω ότι οι καλύτερες δυνατότητες για πραγματοποίηση ταξιδιών θα συνεισφέρουν κι αυτές στο σημείο αυτό και θα επιφέρουν βελτιώσεις στο μέλλον. Εντούτοις, αυτό που δεν μπορώ να ανεχτώ, είναι οι προτάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς για την εφαρμογή διαφορετικών προτύπων σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που ο εισηγητής, ο Επίτροπος και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου έχουν την ίδια άποψη, ειδικά εφόσον έχουμε πληρώσει ακριβά γι’ αυτό πριν από λίγο καιρό. Κατανοώ τη δυσκολία και την επώδυνη θέση στην οποία βρίσκεται η Σερβία, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζονται τουλάχιστον δύο για να δημιουργηθεί μια συνεργασία."@el10
lpv:translated text
". Senhor Presidente, antes de mais, quero transmitir os meus sinceros agradecimentos ao relator pelo seu notável e extenso trabalho. Muito nos apraz que o Parlamento Europeu preste um contributo manifesto e regular para o debate político sobre a situação no Sudeste europeu. A Sérvia assume, e assumiu no passado, um papel proeminente nesta região. Por isso, é importante insistirmos em realçar que o futuro da Sérvia passa pela UE e que nós somos fiáveis e bons parceiros. Contudo, uma parceria requer sempre pelo menos duas partes, razão pela qual apelo à Sérvia para que prossiga na via da integração europeia e assuma um papel construtivo na resolução da questão do Kosovo. Esperamos finalmente uma cooperação sem reservas com o Tribunal da Haia - esse aspecto já aqui foi frisado várias vezes - e o cumprimento dos requisitos das normas europeias. Espero sinceramente que o aumento das oportunidades de viagem constitua um contributo nesse sentido e traga melhorias para o futuro. O que não posso aceitar, porém, são as propostas feitas ocasionalmente no sentido de se aplicarem vários padrões diferentes para a adesão à UE. Apraz-me que o relator, o Comissário e o representante Conselho partilhem desta opinião, sobretudo porque ainda há pouco tempo pagámos caro por isso. Compreendo perfeitamente que a Sérvia se encontra numa posição difícil e penosa, mas eu repito que são necessárias pelo menos duas partes para estabelecer uma parceria."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mr President, first of all, I would like to extend my warm thanks to the rapporteur for his sound and comprehensive work. We very much welcome the fact that the European Parliament makes clear and regular contributions to the political debate about the situation in South-East Europe. Serbia plays, and has played, a prominent role in this region. That is why it is essential to underline, time and again, that Serbia’s future lies within the EU and that we are good and reliable partners. However, it takes at least two to build a partnership, and so I appeal to Serbia to continue along the path towards EU integration and to play a constructive role in the resolution of the Kosovo issue. We expect unlimited cooperation with the Hague Tribunal at last – that point has been made several times – and compliance with the criteria of European standards. I very much hope that the better opportunities for travel will also make a contribution here and bring about improvements in the future. What I cannot endorse, however, are the proposals that have occasionally been made to apply different standards to EU accession. I am pleased that the rapporteur, the Commissioner and the representative of the Council take the same view, especially as we paid dearly for this not long ago. I have great understanding for the difficult and painful position in which Serbia finds itself, but I repeat, it takes at least two to build a partnership."@en4
lpv:translated text
". Señor Presidente, antes de nada quiero extender mi agradecimiento al ponente por un trabajo tan bueno y completo. Acogemos con gran satisfacción el hecho de que el Parlamento Europea contribuya de forma clara y habitual al debate político sobre la situación en Europa del Sudeste. Serbia juega, y ha jugado, un papel destacado en esta región. Por eso es fundamental que insistamos, una y otra vez, en que el futuro de Serbia está en la UE y que somos socios buenos y fiables. Sin embargo, se necesitan por lo menos dos partes para establecer una asociación, y por eso pido a Serbia que siga recorriendo el camino hacia la integración de la UE y que asuma un papel constructivo en la resolución de la cuestión de Kosovo. Esperamos una cooperación ilimitada con el Tribunal de La Haya por fin ─esto se ha dicho ya varias veces─ y el cumplimiento de los criterios de las normas europeas. Espero de verdad que las mejores oportunidades para viajar realicen también una contribución aquí y consigan mejoras en el futuro. Lo que no puedo apoyar son algunas de las propuestas que se han hecho para aplicar normas diferentes a la adhesión de la UE. Celebro que el ponente, el Comisario y el representante del Consejo tengan la misma opinión, sobre todo porque ya pagamos un alto precio por esto no hace mucho tiempo. Conozco muy bien la difícil y dolorosa situación en la que se encuentra Serbia, pero repito, se necesitan por lo menos dos partes para establecer una asociación."@es21
lpv:translated text
". Signor Presidente, innanzi tutto, desidero estendere i miei calorosi ringraziamenti al relatore per il suo lavoro accurato ed esaustivo. Accogliamo con favore il fatto che il Parlamento europeo contribuisca in modo chiaro e regolare al dibattito politico relativo alla situazione nell’Europa sudorientale. La Serbia svolge, e lo ha sempre fatto, un ruolo considerevole in questa regione. Perciò, è fondamentale sottolineare ripetutamente che il futuro della Serbia è nell’UE e che siamo validi e affidabili. Tuttavia, per costruire un partenariato occorrono due parti, e pertanto invito la Serbia a continuare lungo il percorso verso l’integrazione europea e a rivestire un ruolo costruttivo nella risoluzione della questione del Kosovo. Ci attendiamo finalmente una cooperazione assoluta con il Tribunale dell’Aia, aspetto affrontato più volte, e il rispetto dei criteri delle norme europee. Spero fortemente che possibilità più vantaggiose di spostamento offriranno un contributo al proposito e determineranno miglioramenti in futuro. Ciò che non possono appoggiare, tuttavia, sono le proposte avanzate di quando in quando per applicare differenti all’adesione all’UE. Sono lieta che il relatore, il Commissario e il rappresentante del Consiglio siano dello stesso parere, in particolare perché, non molto tempo fa, abbiamo pagato a caro prezzo per questo. Ho grande comprensione per la posizione difficile e dolorosa in cui si trova la Serbia, ma, ripeto, per costruire un partenariato occorrono almeno due parti."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Zuerst herzlichen Dank an den Berichterstatter für seine umfassende und gute Arbeit. Wir begrüßen sehr, dass sich das Europäische Parlament regelmäßig und deutlich in die politische Diskussion zur Lage in Südosteuropa einmischt. Serbien spielte und spielt dabei eine herausragende Rolle in der Region. Daher ist es unerlässlich, immer wieder zu unterstreichen, dass Serbiens Zukunft in der EU liegt und wir gute und verlässliche Partner sind. Nur, zu einer Partnerschaft gehören mindestens zwei. Ich appelliere daher an Serbien, an dem Weg der EU-Integration festzuhalten und auch konstruktiv an der Lösung der Kosovo-Frage mitzuwirken. Wir erwarten endlich die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal – das wurde mehrfach gesagt –, aber auch die Erfüllung der Anforderung der europäischen Standards. Ich hoffe sehr, dass die verbesserten Reisemöglichkeiten auch dazu beitragen werden und eine Verbesserung in der Zukunft bringen. Nichts halte ich allerdings von hier und da aufgeworfenen Vorschlägen zur Anwendung unterschiedlicher Standards für einen EU-Beitritt. Ich bin froh, dass sowohl der Berichterstatter als auch der Kommissar und der Vertreter des Rates in die gleiche Richtung denken, zumal wir ja erst kürzlich vielleicht etwas Lehrgeld bezahlt haben. Ich habe großes Verständnis für die schwierige und schmerzliche Lage Serbiens, aber dennoch und nochmals: Zu einer Partnerschaft gehören mindestens zwei."@de9
lpv:translated text
". Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement le rapporteur pour son travail sérieux et complet. Nous nous réjouissons énormément que le Parlement européen apporte des contributions claires et régulières au débat politique sur la situation dans le sud-est de l’Europe. La Serbie joue, et a joué, un rôle prépondérant dans cette région. C’est pourquoi il est essentiel de souligner régulièrement que l’avenir de la Serbie est dans l’UE et que nous sommes de bons partenaires et des partenaires fiables. Il faut cependant être deux pour construire un partenariat et j’invite donc la Serbie à poursuivre sur la voie de l’intégration européenne et à jouer un rôle constructif dans le règlement de la question du Kosovo. Nous attendons enfin une coopération sans limite avec le Tribunal de La Haye – cette remarque a été faite à de nombreuses reprises – et le respect des critères européens. J’espère beaucoup que les meilleures perspectives de voyage apporteront aussi leur contribution à cet égard et qu’elles entraîneront des améliorations à l’avenir. Ce que je ne peux toutefois pas accepter, ce sont les propositions qui ont parfois été faites d’appliquer des critères différents à l’adhésion à l’UE. Je suis heureuse que le rapporteur, le commissaire et le représentant du Conseil partagent le même avis, en particulier parce que nous l’avons payé cher il n’y a pas longtemps. Je comprends bien la difficile et pénible position dans laquelle le Serbie se trouve, mais je le répète, il faut être au moins deux pour construire un partenariat."@fr8
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst zou ik de rapporteur hartelijk willen bedanken voor zijn goede en veelomvattende werk. Wij zijn erg verheugd dat het Europees Parlement regelmatige en heldere bijdragen levert aan de politieke discussie over de situatie in Zuidoost- Europa. Servië speelde en speelt nog steeds een prominente rol in deze regio. Dat is waarom het cruciaal is om, steeds weer, te benadrukken dat de toekomst van Servië binnen de EU ligt en dat we goede en betrouwbare partners zijn. Er zijn echter wel minstens twee partijen nodig om een partnerschap op te bouwen en daarom doe ik een beroep op Servië om de koers richting toetreding tot de EU te blijven varen en een constructieve rol te spelen in de oplossing van de kwestie Kosovo. We verwachten dat er nu eindelijk onvoorwaardelijke medewerking zal worden verleend aan het Joegoslaviëtribunaal – iets wat al meerdere malen is aangegeven – en dat de Europese normen zullen worden nageleefd. Ik hoop van harte dat de verbeterde reismogelijkheden hier ook aan bij zullen dragen en tot verbeteringen in de toekomst zullen leiden. Waar ik echter niet achter kan staan, zijn de voorstellen die af en toe gedaan zijn om verschillende normen te hanteren voor toetreding tot de EU. Ik ben blij dat de rapporteur, de commissaris en de vertegenwoordiger van de Raad het met mij eens zijn, vooral omdat we hier kortgeleden nog onze handen aan hebben gebrand. Ik het volste begrip voor de moeilijke en pijnlijke positie waarin Servië zich bevindt, maar ik herhaal: er zijn ten minste twee partijen nodig om een partnerschap op te bouwen."@nl3
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-314"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph