Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-312"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-312"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Komise brzy přijme rozhodnutí týkající se stabilizační a asociační dohody, která se má uzavřít mezi EU a Srbskem. Tuto dohodu podporuji. Vyšle jasný odkaz na mezinárodní úrovni, že srbské členství v EU je na aktuálním politickém programu. Toto je první významný krok země směrem k členství v EU. I když mnoho kolegů hovořilo o problémech, kterým Srbsko čelilo v minulosti a o současných problémech, které se týkají srbského přistoupení a stabilizační dohody, musíme také uznat, jakou úžasnou cestu se podařilo ujít i přes problémy, které se vyskytly. Stejně jako všechny vztahy mezi zeměmi, které jsou si navzájem blízké, budou se vždy v budoucnosti vyskytovat problémy, pokud jde o to, jak se Srbsko bude zabývat otázkou Kosova, probíhající spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem a zejména o své vztahy se sousedními zeměmi, které byly v minulosti součástí Jugoslávie. Orgány v Srbsku však vyslaly jasný odkaz, že si přejí vidět pokrok. Jsou ochotné vyslechnout si, co jim můžeme poradit o modelech osvědčených postupů, které jim můžeme poradit. A podívejte se, co Evropská unie poskytla v minulosti – více než 165 milionů EUR na obnovu. Musíme si všichni zapamatovat, že balkánská válka je stále obrovská psychologická stopa nejen v rozvoji Srbska, ale i jiných zemí.Pokud se však podíváte na nedávnou minulost jakékoliv z našich vlastních zemí, i tam existují psychologické zlomy, a trvalo nějakou dobu, než jsme je překonali. Měli bychom dát Srbsku prostor, abychom mu umožnili uskutečnit tento přechod a pokrok. Naší úlohou a povinností je zabezpečit, abychom jednali jako dobrý soused, jako důvěryhodný učitel, který učí, jak se mohou stát ty nejlepší věci, a zároveň jak odměnit dobré věci, které se staly."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen vil snart træffe beslutning om den stabiliserings- og associeringsaftale, der skal indgås mellem EU og Serbien. Jeg støtter aftalen. Jeg vil sende et klart budskab på internationalt plan om, at serbisk medlemskab af EU er på den aktuelle politiske dagsorden. Det er landets første, væsentlige skridt i retning af EU-medlemskab. Hr. formand! Selv om mange kolleger har talt om de vanskeligheder, Serbien tidligere har stået over for, og de aktuelle problemer, der er i forhold til Serbiens optagelse og til stabiliseringsaftalen, skal vi ikke undlade at anerkende den lange vej, der er blevet tilbagelagt trods vanskelighederne. Som med alle forhold mellem lande, der ligger tæt på hinanden, vil der også fremover forekomme vanskeligheder i forhold til, hvordan Serbien vil håndtere Kosovo-sagen, det fortsatte samarbejde med det internationale krigsforbrydertribunal og især, hvad angår landets forhold til andre nabolande, der formelt var en del af Jugoslavien. Det tydelige signal fra myndighederne i Serbien er dog, at der fra deres side er et vedvarende ønske om at se, at der sker fremskridt. De er villige til at lytte til de modeller for bedste praksis, som vi kan fremme for dem. Og se, hvad EU har leveret hidtil: over 165 millioner euro til genopbygning. Det, vi alle må huske på, er, at Balkankrigen fortsat er et kæmpestort psykologisk ar for udviklingen af ikke kun Serbien, men også andre lande. Og hvis man betragter vores egne landes nyere historie, er der rent faktisk tilsvarende psykologiske brud, som det har taget os nogen tid at komme os over. Vi bør give Serbien lidt spillerum til at komme igennem denne overgangsperiode og opnå disse fremskridt. Det er vores rolle og pligt at sørge for, at vi opfører os som en god nabo, som en pålidelig lærer, der forklarer, hvordan man bedst får tingene til at ske, men også at belønne de gode ting, der er sket."@da2
"Herr Präsident! Die Kommission wird demnächst einen Beschluss zum Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, das zwischen der EU und Serbien abgeschlossen werden soll, fassen. Ich befürworte dieses Abkommen. Es sendet eine klare Botschaft auf internationaler Ebene, dass die EU-Mitgliedschaft Serbiens auf der aktuellen politischen Tagesordnung steht. Dies ist der erste bedeutsame Schritt des Landes in Richtung einer EU-Mitgliedschaft. Viele meiner Kollegen haben die Schwierigkeiten angesprochen, mit denen Serbien in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, sowie die andauernden Probleme bezüglich des Beitritts Serbiens und des Stabilisierungsabkommens. Doch wir müssen auch anerkennen, welchen ungemein langen Weg Serbien trotz der aufgetretenen Schwierigkeiten schon zurückgelegt hat. Wie bei allen Beziehungen zwischen Ländern, die in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander liegen, wird es auch zukünftig immer wieder Schwierigkeiten geben, wenn es um Serbiens Rolle in der Kosovofrage geht, um seine anhaltende Zusammenarbeit mit dem internationalen Kriegsverbrechertribunal und insbesondere um seine Beziehungen mit den anderen Nachbarländern, die zuvor zu Jugoslawien gehörten. Das klare Signal, das die serbischen Behörden aussenden, ist jedoch das eines ungebrochenen Wunsches nach sichtbarem Fortschritt. Sie sind offen für die durch uns geförderten Modelle der am besten geeigneten Vorgehensweisen. Und sehen Sie sich an, welche Mittel die Europäische Union bisher aufgewendet hat – über 165 Millionen Euro für den Wiederaufbau. Wir alle dürfen nicht vergessen, dass die Entwicklung Serbiens, wie auch anderer Länder, noch immer durch den riesigen psychologischen Schaden, den der Balkankrieg hinterlassen hat. beeinträchtigt wird. Und tatsächlich werden wir bei einem Blick auf die jüngere Vergangenheit unserer eigenen Länder feststellen, dass es dort ähnliche psychologische Brüche gegeben hat, deren Heilung einige Zeit in Anspruch genommen hat. Wir sollten Serbien den Freiraum geben, den es benötigt, um diesen Wandel und diesen Fortschritt zu erzielen. Unsere Aufgabe und unsere Pflicht ist es, als guter Nachbar und vertrauensvoller Lehrer aufzutreten, der vermittelt, wie die Dinge am besten ablaufen sollten, dabei aber auch positive Entwicklungen belohnt."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, σύντομα η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας. Στηρίζω αυτήν την συμφωνία. Θα στείλει το σαφές μήνυμα σε διεθνές επίπεδο ότι η σερβική ένταξη στην ΕΕ βρίσκεται στο πολιτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα της χώρας προς την ένταξη στην ΕΕ. Παρόλο που πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Σερβία στο παρελθόν και τα συνεχιζόμενα προβλήματα που υπάρχουν και αφορούν την ένταξη της και τη συμφωνία σταθεροποίησης, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι διασχίσαμε πολύ δρόμο παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες οι οποίες γειτνιάζουν, θα υπάρξουν δυσκολίες στο μέλλον όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Σερβία θα χειριστεί το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου, τη συνεργασία της με το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου και ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις της με τις γείτονες χώρες που επισήμως ανήκαν στην Γιουγκοσλαβία. Εντούτοις, το σαφές μήνυμα που δίνεται από τις αρχές στη Σερβία είναι ότι υπάρχει μια διαρκής επιθυμία από την πλευρά τους να σημειωθεί πρόοδος. Είναι πρόθυμοι να ακούσουν τα καλύτερα μοντέλα πρακτικής τα οποία μπορούμε να του συστήσουμε. Και δείτε τι έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν – πάνω από 165 εκατομμύρια ευρώ για την προσπάθεια ανασυγκρότησης. Το ζήτημα το οποίο θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε είναι ότι ο Βαλκανικός Πόλεμος συνεχίζει να είναι μια μεγάλη ψυχολογική πληγή στην ανάπτυξη, όχι μόνο της Σερβίας αλλά και των άλλων χωρών. Πράγματι, αν ανατρέξετε στο πρόσφατο παρελθόν οποιασδήποτε από τις χώρες μας, υπάρχουν παρόμοιες ψυχολογικές ρωγμές που χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να τις ξεπεράσουμε. Πρέπει να αφήσουμε κάποια περιθώρια έτσι ώστε να επιτρέψουμε στη Σερβία να πραγματοποιήσει αυτήν την μετάβαση και αυτήν την πρόοδο. Ο ρόλος και η αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε ως καλοί γείτονες, ως πιστοί δάσκαλοι για το πώς μπορούν να γίνουν όλα με τον καλύτερο τρόπο αλλά να επιβραβεύσουμε επίσης τα καλά που έγιναν."@el10
"Mr President, the Commission will soon be taking a decision on the stabilisation and association agreement to be concluded between the EU and Serbia. I support this agreement. It will send out a clear message at international level that Serbian membership of the EU is on the current political agenda. This is the country’s first significant step towards EU membership. Although many colleagues have spoken about the difficulties which Serbia has faced in the past and the ongoing problems that there are concerning Serbian accession and the stabilisation agreement, we must also give recognition to the tremendous road which has been travelled despite the difficulties which have occurred. As with all relationships between countries that are in close proximity to each other, there will still be difficulties in the future with regard to how Serbia will deal with the issue of Kosovo, their ongoing cooperation with the International War Crimes Tribunal, and in particular with regard to their relationships with other neighbouring countries that were formally part of Yugoslavia. However, the clear message being given by the authorities in Serbia is that there is an ongoing desire on their part to see progress being made. They are willing to hear the best practice models that we can encourage for them. And look at what the European Union has delivered in the past – over EUR 165 million in the reconstruction effort. The issue that we must all remember is that the Balkans War continues to be a huge psychological scar on the development, not just of Serbia, but of other countries. And indeed, if you look into the recent past of any of our own countries, there are similar psychological fractures which took us a while to overcome. We should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress. Our role and our duty is to ensure that we act as a good neighbour, as a faithful teacher of how best things can happen, but also to reward the good things that have happened."@en4
"Señor Presidente, la Comisión tomará dentro de poco una decisión sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Serbia. Este acuerdo tiene mi apoyo. Enviará un mensaje claro a todo el mundo de que la adhesión de Serbia a la UE está en nuestro programa político actual. Este es el primer paso importante que da el país para la adhesión de la UE. Aunque muchos colegas han hablado de las dificultades que Serbia ha tenido que afrontar en el pasado y los problemas que sigue teniendo y que afectan a la adhesión del país y al acuerdo de estabilización, tenemos que reconocer también el largo camino recorrido pese a las dificultades encontradas. Como con todas las relaciones entre países que están muy próximos, en el futuro seguirá habiendo dificultades relacionadas con la actitud de Serbia frente a la cuestión de Kosovo, su cooperación permanente con el Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra y, sobre todo, sus relaciones con otros países vecinos que anteriormente formaron parte de Yugoslavia. Sin embargo, el claro mensaje que están transmitiendo las autoridades en Serbia es que existe un deseo por su parte de ver que se está progresando. Están dispuestas a considerar los modelos de buenas prácticas que nosotros podemos sugerirles. Y a considerar lo que ha hecho la Unión Europa en el pasado: más de 165 millones de euros en trabajos de reconstrucción. Lo que tenemos que recordar todos es que la Guerra de los Balcanes sigue dejando una enorme cicatriz psicológica en el desarrollo no sólo de Serbia, sino de otros países también. Y, en efecto, si nos fijamos en el pasado reciente de cualquiera de nuestros propios países, veremos que existen fracturas psicológicas similares que tardamos algún tiempo en superar. Debemos dejar un margen de tiempo para que Serbia pueda hacer esa transición y ese progreso. Nuestro papel y nuestra obligación es actuar como buenos vecinos, como maestros convencidos de cuál es la mejor forma de hacer las cosas, pero sabiendo también recompensar las cosas buenas que se han hecho."@es21
"Lugupeetud juhataja, komisjon teeb peatselt otsuse ELi ja Serbia vahel sõlmitava stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu kohta. Ma toetan seda lepingut. Sellega saadetakse rahvusvahelisel tasandil välja sõnum, et Serbia ELi liikmelisus on poliitilises päevakorras. Leping on Serbia esimene oluline samm ELi liikmelisuse poole. Ehkki paljud kolleegid on rääkinud raskustest, millega Serbial on tulnud toime tulla minevikus, ja hetkeprobleemidest seoses Serbia ühinemis- ja stabiliseerimislepinguga, tuleb meil hoolimata ettetulnud raskustest tunnistada, et läbitud on suur osa teest. Nii nagu igas suhtes naabruses asuvate riikide vahel, jätkuvad raskused ka edaspidi Kosovo küsimuses, Serbia koostöö küsimuses rahvusvahelise sõjakuritegude tribunaliga ning eelkõige seoses Serbia suhetega teiste endise Jugoslaavia koosseisu kuulunud naaberriikidega. Siiski on Serbia ametivõimud andnud selge sõnumi sellest, et jätkuvalt soovitakse edasi liikuda. Ametivõimud soovivad teavet headest tavadest, millega me neid julgustada saame. Ja mõelge summale, mis EL on juba eraldanud – üle 165 miljoni euro taasülesehituseks. Meil tuleb meeles pidada, et Balkani sõda on endiselt suur psühholoogiline haav arengu teel ja seda mitte ainult Serbias, vaid ka teistes riikides. Ning kui vaadata ükskõik millise meie enda riigi lähiminevikku, siis leiame sealt samasugused aastaid paranemist nõudnud psühholoogilised lõhed. Me peaksime võimaldama mõningast manööverdusruumi, et Serbia saaks selle üleminekuperioodi läbida ja saavutada edu. Meie roll ja kohustus on tagada meiepoolne heanaaberlik käitumine, olla usaldusväärne õpetaja heade tavade saavutamisel, aga samuti peaksime tasuma juba tehtud edusammude eest."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio tekee piakkoin päätöksen EU:n ja Serbian välisen vakaus- ja assosiaatiosopimuksen solmimisesta. Kannatan kyseistä sopimusta, joka lähettää kansainvälisellä tasolla selvän viestin siitä, että Serbian liittyminen EU:hun on tämän päivän poliittisella asialistalla. Kyse on maan ensimmäisestä merkittävästä askeleesta kohti EU:n jäsenyyttä. Monet parlamentin jäsenet ovat puhuneet Serbian menneistä vaikeuksista sekä Serbian jäsenyyteen ja vakaussopimukseen liittyvistä ongelmista, mutta meidän on myös annettava tunnustusta sille valtavalle matkalle, joka on jo kuljettu kohdatuista vaikeuksista huolimatta. Kuten aina toistensa kanssa läheisten maiden välisissä suhteissa, tulevaisuudessa on vielä odotettavissa vaikeuksia, jotka koskevat Kosovon kysymyksen hoitamista Serbiassa, molempien jatkuvaa yhteistyötä kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa sekä suhteita muiden entiseen Jugoslaviaan kuuluneiden naapurimaiden kanssa. Serbian viranomaiset ovat kuitenkin välittäneet selvän viestin siitä, että he haluavat omalta osaltaan edelleen nähdä edistystä tapahtuvan. He ovat halukkaita kuulemaan parhaiden käytäntöjen malleista, joita voimme suositella heille. Muistakaamme myös Euroopan unionin aiemmat saavutukset – yli 165 miljoonaa euroa jälleenrakennusta varten. Meidän kaikkien on pidettävä mielessä, että Balkanin sota on edelleen valtava psykologinen arpi, joka haittaa paitsi Serbian myös muiden alueen maiden kehitystä. Ja jos katsotte omien maidemme lähimenneisyyteen, näette samankaltaisia psykologisia murtumia, joiden ylitse pääseminen vei meiltä aikansa. Meidän tulisi antaa lisää liikkumatilaa, jotta Serbia voisi toteuttaa muutoksen ja saada aikaan edistystä. Tehtävämme ja velvollisuutemme on varmistaa, että olemme hyvä naapuri ja annamme uskollisen esimerkin siitä, kuinka asiat voivat parhaiten sujua, mutta jo tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä olisi myös palkittava."@fi7
"Monsieur le Président, la Commission va bientôt prendre une décision au sujet de l’accord de stabilisation et d’association qui doit être conclu entre l’UE et la Serbie. Je soutiens cet accord. Il enverra à la communauté internationale le message clair que l’adhésion de la Serbie à l’UE se trouve à l’actuel agenda politique. C’est le premier pas important du pays sur la voie de l’adhésion à l’UE. Même si de nombreux collègues ont évoqué les difficultés rencontrées par la Serbie dans le passé ainsi que les problèmes qui se posent actuellement concernant l'adhésion de ce pays et l'accord de stabilisation, nous nous devons aussi de reconnaître le chemin immense qui a été parcouru malgré toutes ces difficultés. Comme toujours dans les relations entre des pays très proches, des difficultés continueront à se poser, notamment en ce qui concerne la façon dont la Serbie traitera la question du Kosovo, la poursuite de la coopération de ces deux pays avec le Tribunal international pour les crimes de guerre et, en particulier, leurs relations avec les autres pays voisins qui faisaient jadis partie de la Yougoslavie. Toutefois, le message clair délivré par les autorités serbes porte sur leur souhait constant de voir la situation progresser. Elles sont prêtes à étudier les modèles de bonnes pratiques que nous pouvons les encourager à suivre. En outre, regardons ce que l'Union européenne a donné par le passé: plus de 165 millions d'euros pour les efforts de reconstruction. N'oublions pas que la guerre des Balkans reste une énorme cicatrice psychologique pour le développement non seulement de la Serbie mais aussi d'autres pays. D'ailleurs, si nous examinons le passé récent de n'importe lequel de nos pays, nous constatons que nous avons dû nous aussi prendre le temps de surmonter des fractures psychologiques similaires. Nous devrions accorder une certaine marge à la Serbie pour lui permettre d'opérer cette transition et d'accomplir ces progrès. Notre rôle et notre devoir sont d'agir comme de bons voisins, comme de loyaux professeurs prêts à montrer le bon chemin, sans oublier de récompenser l'élève qui accomplit des progrès."@fr8
"Elnök úr, a Bizottság hamarosan döntést hoz az Európai Unió és Szerbia által megkötendő stabilizációs és társulási megállapodásról. Én támogatom ezt a megállapodást. Azt a világos üzenetet fogalmazza meg nemzetközi szinten, hogy Szerbia uniós tagsága jelenleg szerepel az Unió politika napirendjén. Ez az ország első jelentős lépése az uniós tagság felé. Mint minden olyan ország kapcsolataiban, melyek közel vannak egymáshoz, a jövőben is lesznek nehézségek a koszovói kérdéshez való szerb hozzáállás, a háborús bűnökkel foglalkozó nemzetközi bírósággal való folyamatos együttműködés és főként a többi szomszédos, volt jugoszláv országgal fenntartott kapcsolatok terén. A szerb hatóságok egyértelmű üzenete azonban az, hogy egyre jobban szeretnének előrelépést látni. Hajlandóak meghallgatni a legjobb gyakorlatok modelljeit, melyekkel ösztönözhetjük őket. És nézzék meg, mit tett az Európai Unió a múltban: több mint 165 millió eurót fordított az újjáépítésre. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a balkáni háború továbbra is mély pszichológiai sebet ejt nemcsak Szerbia, hanem más országok fejlődésén is. És valóban, ha egy pillantást vetnek bármelyikünk országának közelmúltjára, hasonló pszichológiai töréseket láthatunk, melyeken túllépni nekünk is időbe telt. Engednünk kell némi mozgásteret Szerbiának, hogy megvalósítsa ezt az átmenetet és fejlődést. A mi szerepünk és kötelességünk az, hogy gondoskodjunk róla, hogy jó szomszédként, a legjobb megoldások hűséges tanáraként cselekedjünk, de az is, hogy megjutalmazzuk az elért pozitívumokat."@hu11
"Signor Presidente, la Commissione prenderà presto una decisione sull’accordo di stabilizzazione e associazione che deve essere concluso tra UE e Serbia. Appoggio quest’accordo. Trasmetterà il chiaro messaggio a livello internazionale che l’adesione serba all’UE è sull’attuale agenda politica. Questo è il primo passo significativo del paese verso l’adesione all’UE. Anche se numerosi colleghi hanno parlato delle difficoltà che la Serbia ha affrontato in passato e degli attuali problemi che esistono a riguardo dell’adesione serba e dell’accordo di stabilizzazione, dobbiamo anche riconoscere la strada terribile che è stata percorsa, nonostante le difficoltà occorse. Per quanto riguarda tutte le relazioni tra i paesi limitrofi, in futuro si presenteranno ancora ostacoli in merito a come la Serbia si occuperà della questione del Kosovo, l’attuale cooperazione con il Tribunale internazionale per i crimini di guerra e, in particolare, i loro rapporti con altri paesi vicini che costituivano l’ex Jugoslavia. Tuttavia, il preciso messaggio trasmesso dalle autorità serbe è che esiste, da parte loro, il desiderio di assistere a progressi. C’è la volontà di apprendere i modelli di buone pratiche che possiamo promuovere per loro. Pensiamo a ciò che l’Unione europea ha assegnato in passato, oltre 165 milioni di euro nello sforzo di ricostruzione. Il problema che tutti dobbiamo ricordare è che il conflitto dei Balcani continua a essere una grande cicatrice psicologica per lo sviluppo, non solo della Serbia, ma anche di altri paesi. E, in effetti, se si considera il recente passato di qualsiasi nostro paese, si riscontrano fratture psicologiche simili cui occorre tempo per essere superate. Dovremmo concedere un po’ di margine per consentire alla Serbia di compiere questa transizione e questi progressi. Il nostro ruolo e il nostro dovere è garantire di agire come buoni vicini, insegnanti fedeli di come possano verificarsi condizioni positive, ma anche ricompensare i progressi compiuti."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisija greitai priims sprendimą dėl stabilizavimo ir asociacijos susitarimo tarp ES ir Serbijos. Aš pritariu šiam susitarimui. Jis bus aiškus tarptautinis signalas, kad Serbijos narystė ES yra dabartinėje politikos darbotvarkėje. Tai yra pirmasis svarbus šalies žingsnis siekiant narystės ES. .Nors daugelis mano kolegų kalbėjo apie sunkumus, su kuriais praeityje susidūrė Serbija, ir apie dabartines problemas, susijusias su Serbijos stojimu ir stabilizavimo susitarimu, mes taip pat privalome pripažinti, kad nepaisydama visų sunkumų Serbija nuėjo labai ilgą kelią. Kaip ir visuose santykiuose tarp arti esančių šalių, ateityje kils sunkumų dėl Serbijos požiūrio į Kosovo problemą, bendradarbiavimo su Tarptautiniu karo nusikaltimų teismu ir ypač dėl santykių su kitomis kaimyninėmis šalimis, kurios priklausė Jugoslavijai. Vis dėlto Serbijos valdžia aiškiai leidžia suprasti, kad ji trokšta pasiekti pažangą. Ji nori sužinoti apie pažangiosios patirties modelius, kuri galėtų ją paskatinti. Prisiminkime, kad Europos Sąjunga yra skyrusi praeityje – daugiau nei 165 mln. EUR atstatymui. Mes visi privalome prisiminti, kad Balkanų karas paliko didelę psichologinę žymę ne tik Serbijos, bet ir kitų šalių vystymuisi. Jeigu atsigręžtume į netolimą bet kurios mūsų šalies praeitį, pamatytume tuos pačius psichologinius lūžius, kuriuos įveikti mums reikėjo laiko. Turėtume suteikti šiek tiek laisvės Serbijai įgyvendinti šį perėjimą ir pažangą. Mūsų vaidmuo ir pareiga – užtikrinti, kad elgsimės kaip geras kaimynas, ištikimai mokysime, kaip pasiekti geriausius dalykus, ir atlyginsime už tuos gerus dalykus, kurie jau yra pasiekti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisija drīz pieņems lēmumu par stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp ES un Serbiju. Es atbalstu šo nolīgumu. Tas nodos ziņu starptautiskā mērogā, ka Serbijas dalība ES ir pašreizējās politiskās dienas kārtības punkts. Šis ir šīs valsts pirmais nozīmīgais solis ceļā uz dalību ES. Lai arī mani kolēģi jau runāja par grūtībām, kādas Serbija ir piedzīvojusi pagātnē, un par pašreizējām problēmām, kas saistītas ar Serbijas pievienošanos un ar stabilizācijas nolīgumu, mums jāatzīst garais ceļa posms, kas jau ir noiets par spīti grūtībām. Kā jau visu tuvumā esošu valstu attiecībās, nākotnē būs grūtības saistībā ar to, kā Serbija tiks galā ar Kosovas problēmu, sadarbību ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu un it īpaši ar attiecībām ar citām kaimiņvalstīm, kas reiz bija Dienvidslāvijas sastāvā. Tomēr Serbijas iestāžu skaidrs vēstījums ir tas, ka no viņu puses ir izteikta vēlme pēc progresa. Viņi vēlas uzzināt vislabākos prakses modeļus, ar kuriem varam viņus iedrošināt. Un pavērojiet, ko Eiropas Savienība ir paveikusi pagātnē — EUR 165 miljoni par atjaunošanas centieniem. Problēma, kas mums visiem jāpatur prātā, ir tāda, ka Balkānu karš vēl ilgi būs dziļa psiholoģiska rēta attīstībā ne vien Serbijai, bet arī citām valstīm. Un tiešām — ja atskatāmies nesenajā mūsu pašu valstu pagātnē, tajā ir bijuši līdzīgi psiholoģiski lūzumpunkti, kurus esam pārvarējuši tikai ar laiku. Mums jādod laiks Serbijai šīs pārejas un progresa īstenošanai. Mūsu uzdevums un pienākums ir gādāt, lai rīkojamies kā labi kaimiņi, kā uzticami skolotāji, sakot, kā var panākt labāko rezultātu, kā arī apbalvot par visu labo, kas jau ir noticis."@lv13
"A Uachtaráin, déanfaidh an Coimisún Eorpach cinneadh go luath faoi Chomhaontú Seasmhachta a shocrú idir an AE agus an tSeirb. Tacaíonn mise leis an gcomhaontú seo. Cuirfidh sé teachtaireacht láidir amach go hidirnáisiúnta, go bhfuil ballraíocht na Seirbe san AE ar an gclár polaitíochta faoi láthair. Is é seo an chéad chéim, do thír ar bith le ballraíocht a bhaint amach san Aontas Eorpach. Although many colleagues have spoken about the difficulties which Serbia has faced in the past and the ongoing problems that there are concerning Serbian accession and the stabilisation agreement, we must also give recognition to the tremendous road which has been travelled despite the difficulties which have occurred. As with all relationships between countries that are in close proximity to each other, there will still be difficulties in the future with regard to how Serbia will deal with the issue of Kosovo, their ongoing cooperation with the International War Crimes Tribunal, and in particular with regard to their relationships with other neighbouring countries that were formally part of Yugoslavia. However, the clear message being given by the authorities in Serbia is that there is an ongoing desire on their part to see progress being made. They are willing to hear the best practice models that we can encourage for them. And look at what the European Union has delivered in the past – over EUR 165 million in the reconstruction effort. The issue that we must all remember is that the Balkans War continues to be a huge psychological scar on the development, not just of Serbia, but of other countries. And indeed, if you look into the recent past of any of our own countries, there are similar psychological fractures which took us a while to overcome. We should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress. Our role and our duty is to ensure that we act as a good neighbour, as a faithful teacher of how best things can happen, but also to reward the good things that have happened."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie zal spoedig een beslissing nemen over de stabilisatie- en associatieovereenkomst die door de EU en Servië gesloten zal worden. Ik steun deze overeenkomst. Het zal een duidelijk signaal afgeven op internationaal niveau dat Servisch lidmaatschap van de EU deel uitmaakt van de huidige politieke agenda. Dit is de eerste echte stap van het land op weg naar EU-lidmaatschap. Veel collega’s hebben het gehad over de moeilijkheden die Servië in het verleden gekend heeft en over de problemen die nog steeds bestaan met de Servische toetreding en de stabilisatieovereenkomst. We moeten echter ook waardering hebben voor het enorme parcours dat is afgelegd, ondanks de problemen die zich hebben voorgedaan. Zoals geldt voor alle betrekkingen tussen naburige landen zullen er ook in de toekomst problemen zijn, wat betreft de vraag hoe Servië zal omgaan met de kwestie Kosovo en hun blijvende samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal en vooral wat betreft de betrekkingen van Servië met andere buurlanden die deel uitmaakten van voormalig Joegoslavië. De boodschap die echter duidelijk wordt afgegeven door de Servische autoriteiten is die van een voortdurende wil van hun kant om voortgang te boeken. Ze zijn bereid te luisteren naar de modellen van die we hen adviseren te volgen. En kijk eens naar wat de Europese Unie in het verleden geleverd heeft: meer dan 165 miljoen euro aan wederopbouwmiddelen. Wat we allemaal goed voor ogen moeten houden, is dat de Balkanoorlog nog steeds een groot psychologisch lidteken vormt op de ontwikkeling van Servië én van andere landen. Als we naar het recente verleden van onze eigen landen kijken, zien we vergelijkbare psychologische breuken die we niet een twee drie te boven zijn gekomen. We moeten Servië enige tijd en ruimte geven om die transitie te maken en die voortgang te boeken. Onze rol en onze plicht is, ervoor te zorgen dat we ons gedragen als een goede nabuur en als een gedreven leraar, die laat zien hoe dingen het beste gedaan kunnen worden, maar ook de goede dingen die al gebeurd zijn te belonen."@nl3
"Panie przewodniczący! Komisja wkrótce podejmie decyzję o zawarciu Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Serbią. Popieram ten układ. Będzie on jasnym sygnałem na arenie międzynarodowej, że członkostwo Serbii w UE jest obecnie jednym z priorytetów politycznych. Jest to pierwszy znaczący krok tego kraju na drodze do członkostwa w UE. Choć wielu posłów mówiło o trudnościach, jakim Serbia musiała sprostać w przeszłości i obecnych problemach dotyczących akcesji Serbii oraz układu o stabilizacji, musimy także zauważyć niezwykle długą drogę, jaką Serbia przebyła do tej pory pomimo pojawiających się trudności. Tak jak w przypadku wszystkich stosunków między krajami, które są położone blisko siebie, w przyszłości wciąż będą istniały problemy dotyczące tego, jak Serbia rozwiąże kwestię Kosowa, ich bieżącej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz w szczególności ich stosunków z innymi krajami sąsiedzkimi, które były w przeszłości częścią Jugosławii. Jasny sygnał od władz Serbii mówi, że po ich stronie stale obecna jest wola ujrzenia postępów. Pragną oni dowiedzieć się o modelach najlepszych praktyk, które popieramy. I spójrzmy na to, czego Unia Europejska dokonała w przeszłości - ponad 165 milionów euro w ramach wysiłku na rzecz odbudowy. Musimy pamiętać o tym, że wojna na Bałkanach wciąż wywiera wielkie piętno na rozwoju, nie tylko Serbii, ale także innych krajów. I w rzeczy samej, jeśli spojrzymy na niedawną przeszłość każdego z naszych krajów, także znajdziemy podobne psychologiczne słabe punkty, których przezwyciężenie zajęło nam trochę czasu. Musimy zostawić Serbii trochę swobody działania, aby mogła dokonać tej zmiany i tych postępów. Naszą rolą i naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, abyśmy postępowali jak dobry sąsiad, wierny nauczyciel pokazujący, jak można osiągnąć najlepsze, ale także że nagrodzimy za to, co już osiągnięto."@pl16
"Senhor Presidente, a Comissão irá em breve tomar uma decisão sobre o acordo de estabilização e associação a celebrar entre a União Europeia e a Sérvia. Apoio este acordo, que enviará uma clara mensagem a nível internacional de que a adesão da Sérvia à União Europeia está na agenda política actual. Trata-se do primeiro passo significativo daquele país rumo à adesão à UE. Embora muitos colegas tenham referido as dificuldades que a Sérvia tem enfrentado no passado, bem como os problemas actuais relativos à adesão da Sérvia e ao Acordo de Estabilização, devemos igualmente reconhecer o longo caminho percorrido, apesar das dificuldades encontradas. Tal como sempre sucede ao nível das relações entre países muito próximos entre si, continuarão a existir dificuldades no futuro no que respeita à forma como a Sérvia irá lidar com a questão do Kosovo, à sua actual colaboração com o Tribunal Internacional para os Crimes de Guerra e, em especial, relativamente ao seu relacionamento com países vizinhos que faziam parte da Jugoslávia. No entanto, as autoridades sérvias fazem passar uma mensagem clara em como existe um desejo da sua parte de que se verifiquem progressos. Estão dispostos a ouvir os modelos de boas práticas que os poderemos encorajar a adoptar. Consideremos o que a União Europeia fez no passado – concedeu mais de 165 milhões de euros para apoiar o esforço de reconstrução. O que todos devemos recordar é que a Guerra dos Balcãs continua a ser uma enorme cicatriz psicológica no caminho do desenvolvimento, não apenas para a Sérvia, mas também para outros países. Se olharmos para o passado recente de qualquer um dos nossos países, podemos verificar que tivemos cicatrizes psicológicas semelhantes que demorámos algum tempo a ultrapassar. Devemos conceder alguma margem de manobra para permitir que a Sérvia faça a transição e obtenha progressos. O nosso papel e o nosso dever é agir como um bom vizinho, um professor de confiança, que ensine a alcançar o que há de melhor e que premeie os resultados positivos já obtidos."@pt17
"A Uachtaráin, déanfaidh an Coimisún Eorpach cinneadh go luath faoi Chomhaontú Seasmhachta a shocrú idir an AE agus an tSeirb. Tacaíonn mise leis an gcomhaontú seo. Cuirfidh sé teachtaireacht láidir amach go hidirnáisiúnta, go bhfuil ballraíocht na Seirbe san AE ar an gclár polaitíochta faoi láthair. Is é seo an chéad chéim, do thír ar bith le ballraíocht a bhaint amach san Aontas Eorpach. Although many colleagues have spoken about the difficulties which Serbia has faced in the past and the ongoing problems that there are concerning Serbian accession and the stabilisation agreement, we must also give recognition to the tremendous road which has been travelled despite the difficulties which have occurred. As with all relationships between countries that are in close proximity to each other, there will still be difficulties in the future with regard to how Serbia will deal with the issue of Kosovo, their ongoing cooperation with the International War Crimes Tribunal, and in particular with regard to their relationships with other neighbouring countries that were formally part of Yugoslavia. However, the clear message being given by the authorities in Serbia is that there is an ongoing desire on their part to see progress being made. They are willing to hear the best practice models that we can encourage for them. And look at what the European Union has delivered in the past – over EUR 165 million in the reconstruction effort. The issue that we must all remember is that the Balkans War continues to be a huge psychological scar on the development, not just of Serbia, but of other countries. And indeed, if you look into the recent past of any of our own countries, there are similar psychological fractures which took us a while to overcome. We should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress. Our role and our duty is to ensure that we act as a good neighbour, as a faithful teacher of how best things can happen, but also to reward the good things that have happened."@ro18
"Pán predsedajúci, Komisia čoskoro prijme rozhodnutie týkajúce sa stabilizačnej a asociačnej dohody, ktorá sa má uzavrieť medzi EÚ a Srbskom. Podporujem túto dohodu. Vyšle jasný odkaz na medzinárodnej úrovni, že srbské členstvo v EÚ je na aktuálnom politickom programe. Toto je prvý významný krok krajiny smerom k členstvu v EÚ. Aj keď veľa kolegov hovorilo o problémoch, ktorým Srbsko čelilo v minulosti a o súčasných problémoch, ktoré sa týkajú srbského pristúpenia a stabilizačnej dohody, musíme takisto uznať, akú úžasnú cestu sa podarilo prejsť aj napriek problémom, ktoré sa vyskytli. Rovnako ako všetky vzťahy medzi krajinami, ktoré sú si navzájom blízke, vždy v budúcnosti sa budú vyskytovať problémy, pokiaľ ide o to, ako sa Srbsko bude zaoberať otázkou Kosova, prebiehajúcou spoluprácou s Medzinárodným trestným tribunálom, a najmä svojich vzťahov so susednými krajinami, ktoré boli v minulosti súčasťou Juhoslávie. Orgány v Srbsku však vyslali jasný odkaz, že si želajú vidieť pokrok. Sú ochotné dozvedieť sa o modeloch osvedčených postupov, ktoré im môžeme poradiť. A pozrite sa, čo Európska únia doručila v minulosti – viac ako 165 miliónov EUR na obnovu. Musíme si všetci zapamätať, že balkánska vojna je stále obrovská psychologická stopa nielen v rozvoji Srbska, ale aj iných krajín. Ak sa však pozriete na nedávnu minulosť ktorejkoľvek z našich vlastných krajín, aj tam existujú psychologické zlomy, a trvalo nejaký čas, kým sme ich prekonali. Mali by sme dať Srbsku priestor, aby sme mu umožnili uskutočniť tento prechod a pokrok. Našou úlohou a povinnosťou je zabezpečiť, aby sme konali ako dobrý sused, ako dôveryhodný učiteľ, ktorý učí, ako najlepšie uskutočniť veci, ale zároveň odmeniť dobré veci, ktoré sa stanú."@sk19
"Gospod predsednik, Komisija bo kmalu odločila o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu, ki ga bosta sklenili EU in Srbija. Ta sporazum podpiram. Poslal bo jasno sporočilo na mednarodni ravni, da je Srbsko članstvo v EU del sedanjega političnega programa. To je prvi pomemben korak Srbije proti članstvu v EU. Čeprav je več kolegov govorilo o težavah, s katerimi se je Srbija soočala v preteklosti in sedanjimi težavami v zvezi s pristopom Srbije ter stabilizacijskim sporazumom, moramo priznati tudi, da je ta država kljub vsem težavam dosegla veliko. Kot je značilno za vse odnose med državami, ki so si blizu, se bodo tudi v prihodnosti še vedno pojavljale težave v zvezi s tem, kako bo Srbija obvladovala vprašanje Kosova, kako bo sodelovala z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo in zlasti kakšni bodo njeni odnosi z drugimi sosednjimi državami, ki so bile formalno del Jugoslavije. Vendar srbski organi jasno sporočajo, da si še vedno želijo napredka. Pripravljeni so razpravljati o modelih najboljše prakse, ki jim jih lahko predstavimo. Poglejte, kaj je Evropska unija zagotovila v preteklosti – več kot 165 milijonov EUR za prizadevanja za obnovo. Zavedati se moramo, da je vojna na Balkanu še vedno velika psihološka rana, ki ovira razvoj Srbije in tudi drugih držav. Tudi v nedavni preteklosti katere koli od naših lastnih držav lahko dejansko opazimo podobna psihološka bremena, ki smo jih morali sčasoma preseči. Dovoliti moramo nekoliko odklona, da Srbija lahko izvede to tranzicijo in doseže napredek. Naša vloga in dolžnost je zagotoviti, da delujemo kot dobri sosedi in zanesljivi učitelji za najboljši potek zadev ter nagrajujemo pozitivni razvoj."@sl20
"Herr talman! Kommissionen kommer snart att fatta beslut om det stabiliserings- och associeringsavtal som ska slutas mellan EU och Serbien. Jag stöder detta avtal. Det kommer att utsända ett tydligt budskap på internationell nivå om att ett serbiskt medlemskap i EU finns på den aktuella politiska agendan. Detta är landets första viktiga steg mot EU-medlemskap. Även om många kolleger har talat om de svårigheter som Serbien har ställts inför tidigare och de aktuella problemen med den serbiska anslutningen och stabiliseringsavtalet måste vi också erkänna hur fantastiskt långt landet har färdats trots de svårigheter som har uppstått. Precis som i alla relationer mellan länder som ligger nära varandra kommer det även i framtiden finnas svårigheter när det gäller hur Serbien kommer att hantera Kosovofrågan, deras pågående samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen och framför allt när det gäller deras relationer med grannländer som tidigare var en del av Jugoslavien. Det tydliga budskapet från myndigheterna i Serbien är emellertid att de vill se framsteg. De vill ta del av de modeller för bästa praxis som vi kan främja. Och ta del av det som EU bidragit med tidigare – över 165 miljoner euro till återuppbyggnad. Vad vi alla måste komma ihåg är att kriget på Balkan fortsätter att vara ett svårt psykiskt trauma för såväl den serbiska utvecklingen som andra länders utveckling. Och om vi ser tillbaka på våra egna länders förflutna finns det liknande psykologiska sår som det tagit oss viss tid att komma över. Vi bör erbjuda Serbien ett visst mått av utrymme för att kunna genomgå denna förvandling och process. Vår roll och vår skyldighet är att agera som en god granne, en plikttrogen lärare som visar hur det bästa kan bli verklighet, men som även belönar de bra saker som har uppnåtts."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph