Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-309"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-309"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, all in this House would agree that Serbia has a European future and that this European future is highly desirable, both for Serbia and for Europe. The question then is how to get there from here. The heart of the problem is that, whilst Serbia certainly has some of the characteristics of a democracy, it is still some way from having a stable, democratic infrastructure. The legacy of communism and of the wars following the disintegration of Yugoslavia has left deep marks on Serbian society, hence the operation of trustworthy, neutral institutions is that much more difficult to sustain. The weakness of the rule of law, the corruption and nepotism, and the worryingly high level of casual violence are all indicators of a society that has to undergo a significant shift before democracy can be regarded as complying with the Copenhagen criteria. Perhaps the most toxic part of the legacy is the way in which nationalism retains its attractiveness for a politically important part of society, a part of the elite included. For the protagonists of Serbian ethnic nationalism, Serbian citizenship is understood as coextensive with the Serbian nation. This bears very hard on the non-Serb part of Serbian society. In this area, the country’s political elite has a great deal of work to do. Only Serbia – the country’s political elites and Serbian society – can make the necessary shift towards democracy, human rights and citizenship. The conclusions of this thoughtful report, on the other hand, offer cogent indications as to how that transformation can be made and how Serbia can once again take its place in Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, všichni v tomto Parlamentu souhlasíme, že Srbsko má evropskou budoucnost a že tato evropská budoucnost je velmi žádoucí jak pro Srbsko, tak pro Evropu. Otázka potom zní, jak se tam odtud dostat. Jádrem problému je, že zatímco Srbsko určitě má některé znaky demokracie, ještě stále je jistým způsobem vzdálené od stabilní, demokratické infrastruktury. Dědictví komunismu a válek po rozpadu Jugoslávie zanechalo na srbské společnosti hluboké stopy, a z tohoto důvodu je náročnější podporovat fungování důvěryhodných, neutrálních institucí. Slabost právního státu, korupce a nepotismus a znepokojující vysoká úroveň občasného násilí jsou ukazatele společnosti, která musí podstoupit výraznou změnu, dřív než budeme demokracii považovat za splňující kodaňská kritéria. Možná nejjedovatějším dědictvím je způsob, jakým si nacionalismus zachovává svou atraktivitu pro politicky důležitou část společnosti včetně elity. Zastánci srbského etnického nacionalismu chápou srbské občanství jako něco, co má stejný rozsah jako srbský národ. Nesrbská část srbské společnosti to snáší velmi těžko. V této oblasti čeká politickou elitu země mnoho práce. Jen Srbsko – politické elity a srbská společnost – může uskutečnit potřebnou změnu směrem k demokracii, lidským právům a občanství. Na druhé straně závěry této pečlivé zprávy nabízejí přesvědčivé náznaky, jak je možné uskutečnit takovouto změnu a jak Srbsko může zaujmout své místo v Evropě."@cs1
"Hr. formand! Alle her i Parlamentet ville være enige i, at Serbien har en fremtid i Europa, og at denne europæiske fremtid er meget ønskværdig, både for Serbien og for Europa. Spørgsmålet er bare, hvordan vi når dertil herfra. Kernen i problemet er, at mens Serbien bestemt besidder nogle af de egenskaber, der kendetegner et demokrati, er landet stadig et stykke vej fra en stabil, demokratisk infrastruktur. Arven efter kommunismen og de krige, der fulgte Jugoslaviens sammenbrud, har efterladt dybe mærker i det serbiske samfund, som gør det så meget sværere at opretholde tillidsvækkende, neutrale institutioner. En svag retsstat, korruption og nepotisme samt den bekymrende hyppighed af tilfældig vold er alle tegn på et samfund, der har en betydelig udvikling foran sig, før demokratiet kan betragtes som værende i overensstemmelse med Københavnskriterierne. Den måske mest ødelæggende del af arven er den måde, hvorpå nationalisme forbliver attraktiv for en politisk vigtig del af samfundet, herunder en del af eliten. For de ledende skikkelser bag den etniske serbiske nationalisme falder det at være serbisk statsborger sammen med den serbiske nation. Det er en meget hård byrde for den ikkeserbiske del af det serbiske samfund. På dette punkt har landets politiske elite et stort arbejde foran sig. Kun Serbien - landets politiske eliter og det serbiske samfund - kan gennemføre den nødvendige udvikling hen imod demokrati, menneskerettigheder og statsborgerskab. På den anden side rummer denne tankevækkende betænknings konklusioner overbevisende anvisninger på, hvordan denne forvandling kan ske, og hvordan Serbien atter en gang kan indtage sin plads i Europa."@da2
". Herr Präsident! Jeder in diesem Haus ist bestimmt einer Meinung mit mir, dass Serbien eine Zukunft in Europa hat und dass diese Zukunft sowohl für Serbien, als auch für Europa überaus wünschenswert ist. Die Frage ist daher, wie wir dieses Ziel erreichen. Der Kern des Problems ist, dass Serbien zwar sicherlich schon über einige Merkmale einer Demokratie verfügt, dennoch aber von einer stabilen, demokratischen Infrastruktur noch ein gutes Stück entfernt ist. Das Vermächtnis des Kommunismus und der Kriege, die dem Zerfall Jugoslawiens folgten, hat in der serbischen Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen. Umso schwieriger ist es, für ein gutes Funktionieren vertrauenswürdiger, neutraler Einrichtungen zu sorgen. Defizite in der Rechtsstaatlichkeit, Korruption und Günstlingswirtschaft sowie das beunruhigend hohe Maß ziviler Gewalt – all dies sind Kennzeichen einer Gesellschaft, in der es noch eines großen Wandels bedarf, bevor ihre Demokratie nach den Kopenhagener Kriterien als solche bezeichnet werden kann. Die vielleicht schädlichste Folge dieses Vermächtnisses ist, dass der Nationalismus für einen politisch wichtigen Teil der Gesellschaft, zu der auch ein Teil der Elite gehört, seinen Reiz behält. Für die Protagonisten des serbisch-ethnischen Nationalismus ist die serbische Staatsbürgerschaft gleichbedeutend mit der serbischen Nation. Das belastet den nichtserbischen Teil der Bevölkerung sehr. Auf diesem Gebiet gibt es für die politische Elite des Landes noch viel Arbeit. Denn nur Serbien – die politischen Eliten des Landes sowie die serbische Gesellschaft – kann diesen notwendigen Schritt in Richtung Demokratie, Menschenrechte und Bürgerschaft gehen. Andererseits liefern die Schlussfolgerungen dieses gut durchdachten Berichts überzeugende Hinweise darauf, wie dieser Wandel vollzogen werden und Serbien seinen Platz in Europa wieder einnehmen kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όλοι σε αυτό το Σώμα συμφωνούν ότι η Σερβία έχει ευρωπαϊκό μέλλον και ότι αυτό το μέλλον το επιθυμούν διακαώς τόσο η ίδια όσο και η Ευρώπη. Το ερώτημα τότε είναι πώς να φτάσει κανείς εκεί από εδώ. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι, ενώ η Σερβία βεβαίως διαθέτει κάποια από τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, απέχει κατά κάποιο τρόπο ακόμη από την απόκτηση μιας σταθερής, δημοκρατικής υποδομής. Η κληρονομιά του κομμουνισμού και των πολέμων που συνόδευσαν τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας άφησε βαθιά σημάδια στη σερβική κοινωνία, συνεπώς η λειτουργία αξιόπιστων, ουδέτερων θεσμών είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί. Η αδυναμία του κράτους δικαίου, η διαφθορά και η ευνοιοκρατία, και το ανησυχητικά υψηλό επίπεδο περιστασιακής βίας αποτελούν ενδείξεις μιας κοινωνίας η οποία θα πρέπει να υποστεί σημαντική αλλαγή πριν θεωρηθεί ότι η δημοκρατία της συνάδει με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ίσως το πιο δηλητηριώδες σημείο της κληρονομιάς είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εθνικισμός διατηρεί το θέλγητρό του για ένα πολιτικά σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου μέρους της ελίτ. Για τους πρωταγωνιστές του σερβικού εθνικισμού, η σερβική ιθαγένεια νοείται ως έχουσα τα ίδια όρια με το σερβικό έθνος. Αυτό γίνεται δύσκολα αποδεκτό από το μη-σερβικό κομμάτι της σερβικής κοινωνίας. Σε αυτόν τον τομέα, η πολιτική ελίτ της χώρας έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο. Μόνο η Σερβία – οι πολιτικές ελίτ της χώρας και η σερβική κοινωνία– μπορεί να πραγματοποιήσει την απαραίτητη στροφή προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιδιότητα του πολίτη. Τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, από την άλλη, προσφέρουν πειστικές ενδείξεις σχετικά με το πώς μπορεί να συντελεστεί η μεταμόρφωση και πώς η Σερβία μπορεί για άλλη μια φορά να κερδίσει τη θέση της στην Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, todos en esta Cámara estamos de acuerdo con que Serbia tiene un futuro europeo, algo muy deseable tanto para Serbia como para Europa. La cuestión ahora es cómo llegar desde aquí hasta allí. El núcleo del problema es que, aunque Serbia tiene desde luego algunas de las características de una democracia, sigue estando lejos de tener una infraestructura estable y democrática. El legado del comunismo y de las guerras que siguieron a la desintegración de Yugoslavia ha dejado profundas marcas en la sociedad serbia, razón por la cual el funcionamiento de unas instituciones neutrales y dignas de confianza es mucho más difícil de sostener. La debilidad del Estado de derecho, la corrupción y el nepotismo, y el nivel preocupantemente alto de violencia indiscriminada son todos ellos indicadores de una sociedad que tiene que experimentar un profundo cambio antes de que pueda considerarse una democracia que cumpla los criterios de Copenhague. Posiblemente la parte más tóxica del legado es la forma en que el nacionalismo mantiene su atractivo para una parte políticamente importante de la sociedad, incluida una parte de la elite. Los protagonistas del nacionalismo étnico serbio entienden que la ciudadanía serbia coincide en extensión con la nación serbia. Esto resulta muy duro para la sección no serbia de la sociedad serbia. En este terreno, la elite política del país tiene mucho trabajo por hacer. Sólo Serbia —las elites políticas del país y la sociedad serbia— puede hacer el cambio necesario hacia la democracia, los derechos humanos y la ciudadanía. Por otra parte, las conclusiones de este informe reflexivo ofrecen indicaciones convincentes de cómo puede hacerse esa transformación y de cómo Serbia puede volver a ocupar el lugar que le corresponde en Europa."@es21
"Lugupeetud juhataja, kõik selles ruumis nõustuvad, et Serbia tulevik seisneb Euroopas ja et see Euroopa tulevik on nii Serbia kui ka Euroopa jaoks igas mõttes soovitatav. Küsimus on, kuidas seda teostada. Probleemi põhiolemus on selles, et kui Serbia kindlasti on mõneski aspektis demokratiseerunud, siis on riik veel kaugel stabiilsest, demokraatlikust infrastruktuurist. Kommunismi ja Jugoslaavia lagunemisele järgnenud sõdade pärand on Serbia ühiskonda jätnud sügavad jäljed ja seda raskem on tagada usaldusväärsete, erapooletute institutsioonide toimimine. Nõrk õigusriik, korruptsioon ja nepotism ning murettegevalt kõrge juhukuritegude määr on näitajad sellest, et ühiskond peab läbi tegema muutuse, enne kui riigi demokraatia täidab Kopenhaageni kriteeriumeid. Pärandi kõige mürgisem osa on võib-olla viis, kuidas natsionalism on endiselt ligitõmbav poliitiliselt tähtsale osale ühiskonnast, sealhulgas osale eliidile. Serbia natsionalismi esindajatele tähendab Serbia kodakondsus Serbia rahvust. See mõjub raskelt Serbia ühiskonna mitteserblastele. Selles valdkonnas on riigi poliitilisel eliidil suur töö vaja ära teha. Vaid Serbia – riigi poliitiline eliit ja Serbia ühiskond – saab teha vajaliku selleks, et riik liiguks demokraatia, inimõiguste ja kodakondsuse suunas. Kõnealuse põhjaliku raporti järeldused annavad ka veenvaid suuniseid, kuidas muutust saavutada ja kuidas Serbia leiaks uuesti oma koha Euroopas."@et5
"Arvoisa puhemies, kaikki täällä ovat varmaankin yhtä mieltä siitä, että Serbialla on eurooppalainen tulevaisuus, ja että sen toteutuminen on erittäin toivottavaa niin Serbian kuin Euroopankin näkökulmasta. Kysymys kuuluu siis, kuinka se voidaan saavuttaa nykyisistä lähtökohdista. Ongelman ydin on, että vaikka Serbialla onkin joitakin demokratian piirteitä, sillä on vielä matkaa vakaisiin demokraattisiin perusrakenteisiin. Kommunismin ja Jugoslavian hajoamista seuranneiden sotien perintö on jättänyt syviä jälkiä Serbian yhteiskuntaan, jonka vuoksi on sitäkin vaikeampaa ylläpitää luotettavia ja puolueettomia instituutioita. Oikeusvaltion heikkous, korruptio ja nepotismi sekä jokapäiväisen väkivallan huolestuttavan korkea taso ovat merkkejä siitä, että Serbian yhteiskunnan on käytävä läpi merkittävä murros ennen kuin sen voidaan katsoa noudattavan demokratian osalta Kööpenhaminan kriteerejä. Mainitsemani perinnön kenties myrkyllisin piirre on tapa, jolla nationalismi houkuttelee edelleen poliittisesti merkittävää osaa yhteiskunnasta, mukaan lukien osaa eliitistä. Serbian etnisen nationalismin puoltajien mielissä serbialaisuus on yhtä kuin Serbian kansakunta. Tällä on vakavia seurauksia muiden kuin serbien muodostamalle väestönosalle. Maan poliittisella eliitillä on vielä paljon tehtävää tällä saralla. Vain Serbia itse – maan poliittinen eliitti ja sen yhteiskunta – voi toteuttaa tarvittavan muutoksen kohti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Tämän syvällisen mietinnön päätelmät tarjoavat kuitenkin vakuuttavaa näyttöä siitä, kuinka muutos voidaan toteuttaa ja kuinka Serbia voi jälleen ottaa oman paikkansa Euroopassa."@fi7
"Monsieur le Président, tous les participants à cette Assemblée conviendront avec moi que la Serbie a un avenir européen et que cet avenir est hautement souhaitable, tant pour ce pays que pour l'Europe. Toute la question consiste à savoir comment concrétiser cette aspiration. Le cœur du problème est que, même si la Serbie possède plusieurs caractéristiques d'une démocratie, elle a encore un certain chemin à parcourir avant de disposer d'une infrastructure démocratique stable. L'héritage du communisme et des guerres qui ont succédé à la désintégration de la Yougoslavie ayant laissé des marques profondes dans la société serbe, le fonctionnement d'institutions fiables et neutres est d'autant plus difficile à maintenir. La faiblesse de l'État de droit, la corruption et le népotisme, et le niveau inquiétant de la violence occasionnelle sont autant d'indicateurs d'une société qui doit entreprendre un changement significatif avant que la démocratie puisse y être considérée comme répondant aux critères de Copenhague. L'aspect le plus nuisible de cet héritage est peut-être la façon dont le nationalisme conserve son attrait pour une partie politiquement importante de la société, y compris une partie de l'élite. Pour les protagonistes du nationalisme ethnique serbe, la citoyenneté serbe est considérée comme correspondante à la nation serbe. Cette conception pèse lourdement sur la partie non serbe de la société du pays. Sur ce plan, l'élite politique serbe a beaucoup de travail à accomplir. Seule la Serbie – ses élites politiques et sa société – peut opérer le changement nécessaire pour promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la citoyenneté. D'un autre côté, les conclusions de ce rapport bien pensé offrent des indications pertinentes sur la façon pour la Serbie d'opérer cette transformation et de reprendre sa place en Europe."@fr8
"Elnök úr, itt a Parlamentben mindannyian egyetértünk abban, hogy Szerbiának jövője van Európában és hogy ez az európai jövő nagyon is kívánatos mind Szerbia, mind Európa számára. A kérdés az, hogyan jussunk innen oda. A probléma lényege az, hogy míg Szerbia bizonyosan rendelkezik a demokrácia egyes jellemzőivel, a stabil, demokratikus infrastruktúrától még egy kicsit távol van. A kommunizmus és a Jugoszlávia felbomlását követő háborúk öröksége mély nyomot hagyott a szerb társadalmon, emiatt megbízható, semleges intézmények tartós működtetése sokkal nehezebb. A jogállam gyengesége, a korrupció és nepotizmus, valamint a véletlenszerű erőszak aggasztóan magas szintje mind arra utal, hogy a társadalomnak még jelentős változások kell átmennie, mielőtt a demokráciáról kijelenthető, hogy megfelel a koppenhágai kritériumoknak. Az örökség talán legmérgezőbb része az, ahogy a nacionalizmus továbbra is vonzó a társadalom egy politikailag fontos részének, beleértve az elit egy részét is. A szerb etnikai nacionalizmus főszereplői számára a szerb állampolgárság és a szerb nemzet határai azonosak. Ez érzékenyen érinti a szerb társadalom nem szerb részét. E területen az ország politikai vezetésére sok munka vár. Csak Szerbia – az ország politikai elitje és a szerb társadalom – képes megtenni a szükséges lépéseket a demokrácia, az emberi jogok és a polgárság felé. Ezen átgondolt jelentés következtetései másrészt meggyőző javaslatokat kínálnak arra vonatkozóan, hogyan valósítható meg ez az átalakulás és hogyan foglalhatja el Szerbia újra az őt megillető helyet Európában."@hu11
". Signor Presidente, tutti in quest’Aula sono d’accordo che la Serbia abbia un futuro europeo e che questo futuro è molto allettante, sia per la Serbia, sia per l’Europa. Pertanto la questione è in che modo realizzare tale obiettivo. Il cuore del problema è che, se la Serbia possiede di certo alcune delle caratteristiche di una democrazia, è tuttora lontana dal disporre di un’infrastruttura stabile e democratica. Il retaggio del comunismo e delle guerre successive alla disgregazione della Iugoslavia ha lasciato orme profonde sulla società serba, quindi l’efficacia di istituzioni sicure e neutrali è molto più difficile da sostenere. La debolezza dello Stato di diritto, la corruzione e il nepotismo, l’elevato livello preoccupante della violenza casuale sono tutti indicatori di una società che deve affrontare un cambiamento significativo prima che si possa considerare che la democrazia rispetti i criteri di Copenhagen. Probabilmente la parte più tossica del retaggio è il modo in cui il nazionalismo mantiene la sua attrattiva per una porzione politicamente importante della società, compresa parte dell’ . Per i protagonisti del nazionalismo etnico serbo, la cittadinanza serba è intesa come coestensiva con la nazione serba. Tale aspetto comporta un peso considerevole sulla quota non serba della società. In questo settore, l’ politica del paese ha molto lavoro da compiere. Solo la Serbia politiche e società serba, è in grado di effettuare la svolta necessaria verso la democrazia, i diritti umani e la cittadinanza. Le conclusioni di questa seria relazione, dall’altro lato, offrono valide indicazioni per come realizzare questa trasformazione e in che modo la Serbia possa nuovamente riprendere il suo posto in Europa."@it12
"Gerb. pirmininke, visi esantys šiuose Rūmuose sutiks, kad Serbijos laukia europinė ateitis ir kad ši europinės ateities trokšta ir Serbija, ir Europa. Todėl kyla klausimas, kaip ją iš čia pasiekti. Nors Serbija tikrai pasižymi kai kuriomis demokratijos savybėmis, stabilios, demokratinės infrastruktūros jai trūksta. Tai yra problemos esmė. Komunizmas ir po Jugoslavijos skilimo kilę karai paliko gilų pėdsaką Serbijos visuomenėje, todėl labai sunku užtikrinti patikimų, neutralių institucijų veiklą. Silpna teisinė valstybė, korupcija, nepotizmas ir aukštas atsitiktinio smurto lygis yra požymiai, rodantys, kad reikia didelių visuomenės pokyčių, kad demokratija atitiktų Kopenhagos kriterijus. Turbūt nuodingiausia palikimo dalis yra išlikęs žavėjimasis nacionalizmu politiškai svarbioje visuomenės dalyje, įskaitant dalį elito. Serbų etninio nacionalizmo šalininkams Serbijos pilietybė yra sietina tik su serbų tauta. Dėl to Serbijos visuomenės neserbiškajai daliai kyla daug sunkumų. Šioje srityje šalies politiniam elitui yra labai daug darbo. Tik Serbija – šalies politinis elitas ir Serbijos visuomenė – gali žengti būtiną žingsnį link demokratijos, žmogaus teisių ir pilietybės. Kita vertus, šio išsamaus pranešimo išvadose pateikiami įtikinami nurodymai, kaip būtų galima įgyvendinti šį perėjimą ir kaip Serbija galėtų iš naujo užimti savo vietą Europoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, visi šajā Parlamentā piekrīt, ka Serbijai ir nākotne Eiropā un ka šī nākotne ir ļoti vēlama gan Serbijai, gan Eiropai. Jautājums ir tikai par to, kā to sasniegt. Problēmas būtība ir tāda, ka, lai arī Serbijai noteikti ir dažas demokrātijas pazīmes, tai tomēr vēl ir tāls ceļš ejams līdz stabilas, demokrātiskas infrastruktūras ieviešanai. Komunisma un pēc Dienvidslāvijas sairšanas notikušo karu mantojums ir atstājis dziļas pēdas Serbijas sabiedrībā, tāpēc uzticamu, neitrālu iestāžu darbību uzturēt ir ļoti grūti. Vājais tiesiskums, korupcija, nepotisms un satraucoši augstais nejaušās vardarbības līmenis liecina par sabiedrību, kam ir jāpiedzīvo būtiskas izmaiņas, pirms demokrātiju var uzskatīt par atbilstīgu Kopenhāgenas kritērijiem. Iespējams, viskaitīgākā mantojuma daļa ir veids, kādā nacionālisms saglabā savu pievilcību politiski nozīmīgajai sabiedrības daļai, eliti ieskaitot. Serbijas etniskā nacionālisma galvenie varoņi Serbijas pilsonību uzskata kā sinonīmu Serbijas nācijai. Tas rada slogu tai Serbijas sabiedrības daļai, kas nav serbi. Šajā jomā valsts politiskajai elitei vēl ir daudz darba. Tikai Serbija — valsts politiskā elite un Serbijas sabiedrība — var veikt nepieciešamo pāreju uz demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un pilsonību. Šī pārdomātā ziņojuma secinājumi no otras puses piedāvā pārliecinošas norādes par to, kā šo pāreju var veikt un kā Serbija var atkal ieņemt savu vietu Eiropā."@lv13
"Mr President, all in this House would agree that Serbia has a European future and that this European future is highly desirable, both for Serbia and for Europe. The question then is how to get there from here. The heart of the problem is that, whilst Serbia certainly has some of the characteristics of a democracy, it is still some way from having a stable, democratic infrastructure. The legacy of communism and of the wars following the disintegration of Yugoslavia has left deep marks on Serbian society, hence the operation of trustworthy, neutral institutions is that much more difficult to sustain. The weakness of the rule of law, the corruption and nepotism, and the worryingly high level of casual violence are all indicators of a society that has to undergo a significant shift before democracy can be regarded as complying with the Copenhagen criteria. Perhaps the most toxic part of the legacy is the way in which nationalism retains its attractiveness for a politically important part of society, a part of the elite included. For the protagonists of Serbian ethnic nationalism, Serbian citizenship is understood as coextensive with the Serbian nation. This bears very hard on the non-Serb part of Serbian society. In this area, the country’s political elite has a great deal of work to do. Only Serbia – the country’s political elites and Serbian society – can make the necessary shift towards democracy, human rights and citizenship. The conclusions of this thoughtful report, on the other hand, offer cogent indications as to how that transformation can be made and how Serbia can once again take its place in Europe."@mt15
". Voorzitter, iedereen in dit Huis is het er waarschijnlijk over eens dat Servië een Europese toekomst heeft en dat die Europese toekomst hoogst wenselijk is voor zowel Servië als Europa. De vraag is dan hoe van hier naar daar te komen. De kern van het probleem is dat Servië, ondanks het feit dat het wel enige kenmerken van een democratie heeft, nog geen stabiele, democratische infrastructuur heeft. De erfenis van het communisme en van de oorlogen die volgden op het uiteenvallen van Joegoslavië, hebben diepe wonden geslagen in de Servische samenleving, waardoor het des te moeilijker is betrouwbare, neutrale instellingen in standte houden. De zwakke rechtsstaat, de corruptie en de vriendjespolitiek, en het zorgwekkend hoge geweldscijfer zijn allemaal indicatoren van een samenleving die een grondige verandering moet ondergaan voordat ze een democratie is die voldoet aan de criteria van Kopenhagen. Het meest giftige deel van de erfenis is misschien wel de wijze waarop het nationalisme aantrekkingskracht blijft uitoefenen op een politiek belangrijk deel van de samenleving, waaronder een deel van de elite. Voorstanders van een Servisch etnisch nationalisme zien het staatsburgerschap van Servië als samenvallend met de Servische natie. Dit drukt zwaar op het niet-Servische deel van de Servische samenleving. De politieke elite van het land heeft nog veel werk te doen op dat terrein. Alleen Servië – de politieke elites van het land en de Servische samenleving – kunnen de benodigde ommezwaai mogelijk maken naar democratie, mensenrechten en staatsburgerschap. De conclusies van dit weloverwogen verslag bieden anderzijds krachtige aanwijzingen voor hoe die transformatie kan plaatsvinden en hoe Servië zijn plaats in Europa weer kan gaan innemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Wszyscy w tej Izbie zgadzają się, że przyszłość Serbii leży w Europie i że taka przyszłość jest bardzo pożądana, zarówno dla Serbii, jak i dla Europy. Powstaje zatem pytanie, jak do niej dotrzeć. Sedno problemu stanowi fakt, że Serbia ma oczywiście trochę cech demokracji, ale nie można powiedzieć, że posiada stabilną demokratyczną infrastrukturę. Spuścizna komunizmu i wojen, które nastąpiły po rozpadzie Jugosławii odcisnęła głębokie piętno na społeczeństwie Serbii, dlatego tak ciężko jest podtrzymywać działalność godnych zaufania, neutralnych instytucji. Słaba praworządność, korupcja i nepotyzm, i niepokojąco wysoki poziom przypadkowej przemocy - wszystkie te elementy cechują społeczeństwo, w którym musi nastąpić znaczna zmiana, zanim panującą w nim demokrację będzie można uznać za spełniającą kryteria kopenhaskie. Być może najbardziej toksycznym elementem tej spuścizny jest to, że nacjonalizm wciąż pociąga tę część społeczeństwa, która jest istotna pod względem politycznym, w tym część elit. Zwolennicy nacjonalizmu etnicznego Serbii ograniczają możliwość posiadania serbskiego obywatelstwa jedynie do narodu serbskiego. Ma to silny wpływ na tych członków społeczeństwa serbskiego, którzy nie są Serbami. W tym zakresie elity polityczne kraju mają wiele do zrobienia. Jedynie Serbia – jej elity polityczne i społeczeństwo – mogą dokonać niezbędnej zmiany w kierunku demokracji, praw człowieka i postaw obywatelskich. Z drugiej strony wnioski z tego przemyślanego sprawozdania zawierają słuszne wskazówki, jak można dokonać tej zmiany i jak Serbia może raz jeszcze zająć swoje miejsce w Europie."@pl16
"Senhor Presidente, todos neste Hemiciclo decerto concordarão que a Sérvia tem um futuro na Europa e que esse futuro europeu é extremamente desejável, quer para a Sérvia, quer para a Europa. A questão que se coloca é como poderá lá chegar, partindo da situação actual. O cerne do problema reside no facto de a Sérvia ainda estar a alguns passos de possuir uma infra-estrutura estável e democrática, embora seja certo que já tem algumas das características de uma democracia. A herança do comunismo e das guerras que se seguiram à desintegração da Jugoslávia deixaram profundas marcas na sociedade sérvia. Por esse motivo, o funcionamento de instituições independentes e dignas de confiança é particularmente difícil de conseguir. A fraqueza do Estado de direito, a corrupção e o nepotismo, bem como o nível preocupantemente elevado de violência fortuita constituem indícios de que a sociedade necessita de mudanças significativas para que possa ser considerada uma democracia em conformidade com os critérios de Copenhaga. Talvez o elemento mais prejudicial da referida herança seja a atracção que o nacionalismo continua a exercer sobre sectores politicamente relevantes da sociedade, incluindo uma parte da elite. Para os protagonistas do nacionalismo étnico da Sérvia, a cidadania sérvia é entendida como uma extensão da própria nação sérvia. Esta situação é particularmente difícil para os cidadãos de nacionalidade sérvia que pertencem a outras etnias. A elite política do país tem muito a fazer nesta área. Apenas a Sérvia – as elites políticas e a sociedade sérvias – podem levar a cabo as mudanças necessárias na área da democracia, dos direitos humanos e da cidadania. Por outro lado, as conclusões deste relatório ponderado proporcionam indicações convincentes sobre como essas mudanças poderão ser executadas e como a Sérvia poderá, uma vez mais, ocupar o seu lugar na Europa."@pt17
"Mr President, all in this House would agree that Serbia has a European future and that this European future is highly desirable, both for Serbia and for Europe. The question then is how to get there from here. The heart of the problem is that, whilst Serbia certainly has some of the characteristics of a democracy, it is still some way from having a stable, democratic infrastructure. The legacy of communism and of the wars following the disintegration of Yugoslavia has left deep marks on Serbian society, hence the operation of trustworthy, neutral institutions is that much more difficult to sustain. The weakness of the rule of law, the corruption and nepotism, and the worryingly high level of casual violence are all indicators of a society that has to undergo a significant shift before democracy can be regarded as complying with the Copenhagen criteria. Perhaps the most toxic part of the legacy is the way in which nationalism retains its attractiveness for a politically important part of society, a part of the elite included. For the protagonists of Serbian ethnic nationalism, Serbian citizenship is understood as coextensive with the Serbian nation. This bears very hard on the non-Serb part of Serbian society. In this area, the country’s political elite has a great deal of work to do. Only Serbia – the country’s political elites and Serbian society – can make the necessary shift towards democracy, human rights and citizenship. The conclusions of this thoughtful report, on the other hand, offer cogent indications as to how that transformation can be made and how Serbia can once again take its place in Europe."@ro18
"Pán predsedajúci, všetci v tomto Parlamente súhlasíme, že Srbsko má európsku budúcnosť, a že táto európska budúcnosť je veľmi žiaduca tak pre Srbsko, ako aj pre Európu. Otázka potom znie, ako sa tam odtiaľto dostať. Jadrom problému je, že zatiaľ čo Srbsko určite má niektoré znaky demokracie, ešte stále je istým spôsobom vzdialené od stabilnej, demokratickej infraštruktúry. Dedičstvo komunizmu a vojen po rozpade Juhoslávie zanechalo na srbskej spoločnosti hlboké stopy, a z tohto dôvodu je náročnejšie podporovať fungovanie dôveryhodných, neutrálnych inštitúcií. Slabosť právneho štátu, korupcia a nepotizmus, a znepokojujúco vysoká úroveň príležitostného násilia sú ukazovatele spoločnosti, ktorá musí podstúpiť výraznú zmenu, skôr ako budeme demokraciu považovať za spĺňajúcu kodanské kritériá. Možno najjedovatejším dedičstvom je spôsob, akým si nacionalizmus zachováva svoju atraktivitu pre politicky dôležitú časť spoločnosti vrátane elity. Zástancovia srbského etnického nacionalizmu chápu srbské občianstvo ako niečo, čo má rovnaký rozsah ako srbský národ. Nesrbská časť srbskej spoločnosti to znáša veľmi ťažko. V tejto oblasti čaká politickú elitu krajiny veľa práce. Iba Srbsko – politické elity a srbská spoločnosť – môžu uskutočniť potrebnú zmenu smerom k demokracii, ľudským právam a občianstvu. Na druhej strane závery tejto premyslenej správy ponúkajú presvedčivé náznaky, ako možno uskutočniť takúto zmenu a ako Srbsko môže zaujať svoje miesto v Európe."@sk19
". – Gospod predsednik, vsi v tem Parlamentu se strinjamo, da je prihodnost Srbije v Evropi in da je to zelo zaželeno tako za Srbijo kot za Evropo. Vprašanje je le, kako to doseči. Bistvo te težave je, da Srbija še vedno nima stabilne in demokratične infrastrukture, čeprav ima zagotovo nekatere demokratične značilnosti. Zapuščina komunizma in vojn, ki so sledile razpadu Jugoslavije, je globoko zaznamovala srbsko družbo, zato je veliko težje vzdrževati delovanje zanesljivih in nepristranskih institucij. Šibka pravna država, korupcija in nepotizem ter zaskrbljujoče visoka raven vsakdanjega nasilja so znaki družbe, ki mora izvesti velike spremembe, preden se lahko demokracija obravnava kot skladna s københavnskimi merili. Morda je najbolj škodljiv del te zapuščine to, da nacionalizem še vedno privlači politično pomemben del družbe, vključno z delom elite. Za vodilne osebe srbskega etničnega nacionalizma srbsko državljanstvo sovpada s srbsko narodnostjo. To močno vpliva na nesrbski del srbske družbe. Na tem področju mora politična elita v državi še veliko storiti. Le Srbija, tj. njena politična elita in srbska družba, lahko začne potreben prehod k demokraciji, človekovim pravicam in državljanstvu. Zaključki iz tega premišljenega poročila zagotavljajo neizpodbitne smernice, kako je treba izvesti spremembe in kako lahko Srbija spet pridobi svoje mesto v Evropi."@sl20
"Herr talman! Alla i denna kammare är överens om att Serbien har en framtid i Europa och att denna framtid är mycket eftersträvansvärd för både Serbien och Europa. Frågan är bara hur landet ska ta sig dit. Problemet är att trots att Serbien verkligen har några av de egenskaper som kännetecknar demokrati så har landet fortfarande inte en stabil demokratisk infrastruktur. Det kommunistiska arvet och krigen efter Jugoslaviens sönderfall har satt djupa spår i det serbiska samhället och därför är det mycket svårare att stödja tillförlitliga och neutrala institutioners verksamhet. Rättsstatsprincipens svaghet, korruptionen, nepotismen och den oroväckande höga nivån av slumpartade våldsyttringar visar att samhället måste genomgå en kraftig förändring innan demokratin kan anses uppfylla Köpenshamnskriterierna. Den kanske mest förödande delen av arvet är det faktum att nationalismen bibehåller sin attraktionskraft för en politiskt viktig del av samhället, där en del av eliten ingår. För huvudpersonerna inom serbisk, etnisk nationalism har serbiskt medborgarskap samma utsträckning som den serbiska nationen. Detta drabbar den icke-serbiska delen av det serbiska samhället mycket hårt. På det här området har landets politiska elit haft mycket att uträtta. Det är bara Serbien – landets politiska elit och det serbiska samhället – som kan genomföra den nödvändiga förändringen mot demokrati, mänskliga rättigheter och medborgarskap. Å andra sidan visar slutsatserna i detta tänkvärda betänkande på ett övertygande sätt hur denna förvandling kan ske och hur Serbien återigen kan finna sin plats i Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"György Schöpflin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph