Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-308"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-308"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to congratulate Mr Kacin for his solid report, which captures the essential aspects of the current state of EU-Serbia relations. I have asked my services to follow up on the recommendations of the report, which has already been useful in the preparation of the Commission’s annual progress report, due to be adopted on 6 November. At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now. Too often, these tend to be forgotten in our debates. Since 2004, Serbia has cooperated in locating and handing over 20 of the 24 ICTY indictees. That shows that our policy of conditionality works. However, ICTY cooperation cannot be a stop-start process, and more needs to be done to achieve full cooperation, especially concerning intensified search operations and access to archives and documents. The Chief Prosecutor will return to Belgrade tomorrow for two days, and the Commission will take her findings strongly into account when making our assessment on the initialling of the SAA agreement. Signature will then depend on full cooperation with the ICTY, and we will assess that together with the Council. This requires Serbia to do everything in its powers to locate and arrest the fugitives and to provide the ICTY with all the necessary information leading to their arrest and transfer to tribunal in The Hague. To conclude, Serbia indeed has tremendous economic, cultural and intellectual potential that is just waiting to be released in the pursuit of the country’s European future. The Commission is fully committed to Serbia’s European perspective. I am convinced that the country can make relatively rapid progress on its European road once it meets the essential conditions. That is crucial, not just for Serbia’s European aspirations, but for the stability and progress of the whole Western Balkans. It is, therefore, high time for Serbia to turn the page on its painful past, and to fully approach its European future. Your report highlights a number of areas where both the European Union and Serbia need to intensify efforts, which I fully support. I particularly agree with the importance granted to visa facilitation and with the call for progress now to be made on visa liberalisation. Precisely for that reason, the Commission has indicated its intention to start a dialogue early next year, with each of the countries of the Western Balkans, on a roadmap for visa liberalisation, by defining its requirements and conditions. This issue is of immense importance, not least in terms of giving concrete evidence to the young generation of the region of what Europe really means. We are at a very critical juncture in our relations with Serbia. Over the past fortnight I have had intense discussions with the Council Presidency, with Member States and with the Serbian authorities on the state of affairs. It will come as no surprise that the Kosovo status process and the stabilisation and association agreement, including ICTY conditionality, were the main items. The deadline of 10 December for Kosovo talks is fast approaching, and the work of the international troika is entering a crucial phase. We fully support the work of the EU’s representative, Ambassador Wolfgang Ischinger, and we will leave no stone unturned in seeking a negotiated solution. It is now essential that the two parties – Belgrade and Priština – assume their responsibilities and engage seriously in constructive and creative proposals that can lead to a negotiated, sustainable solution. I have also had intensive discussions with Member States and with the Serbian authorities on the stabilisation and association agreement. That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia. It will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union. The Commission has first negotiated and then finalised the technical work on the draft text of this agreement, which is currently being assessed by Member States in the Council working group. It is working intensively with the Presidency and Member States to complete a legal-linguistic review of the text so that we, as the European Union, are technically ready to sign the agreement soon, provided that the political conditions are in place – namely full cooperation with the ICTY – which should lead to the arrest of the remaining indictees. This is, to my understanding, in line with the recommendation in your report, addressed to the Council. Concerning the ICTY, as I have said before, for the moment I see Serbia’s part of the glass as being half full rather than half empty. I have made it clear to the Serbian Government that signature of the SAA is within reach. It is now a question of political will and translating ability into results. We are ready, once Serbia is ready by meeting the conditions. The ball is now clearly in Serbia’s court."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych poblahopřál panu Kacinovi za důkladnou zprávu, která zachycuje základní aspekty současného stavu vztahů mezi EU a Srbskem. Požádal jsem služby Komise, aby se držely doporučení zprávy, která byla užitečná už během příprav výroční zprávy Komise o pokroku, která má být přijatá 6. listopadu. Zároveň bychom měli ocenit úsilí, které Srbsko doteď vyvinulo. Příliš často na to v našich debatách zapomínáme. Srbsko spolupracuje tak, že od roku 2004 vyhledalo a vydalo 20 z 24 utečenců tribunálu ICTY. Tato skutečnost ukazuje na to, že naše politika podmínečnosti funguje. Spolupráce s tribunálem ICTY nemůže být procesem zastavování a opětovného spouštění a je potřebné udělat ještě víc, aby se dosáhlo úplné spolupráce, zejména pokud jde o zintenzivnění pátrání a přístup k archívu a dokumentům. Hlavní prokurátorka se zítra na dva dny vrací do Bělehradu a Komise při hodnocení začátku stabilizační a asociační dohody ve velké míře vezme v úvahu její závěry. Podpis bude záviset na plné spolupráci s tribunálem ICTY a hodnocení provedeme spolu s Radou. To si vyžaduje, aby Srbsko učinilo vše, co je v jeho silách, aby vyhledalo a zatklo utečence a poskytlo tribunálu ICTY všechny potřebné informace, které by vedly k jejich zatknutí a předvedení před soud v Haagu. Na závěr chci říct, že Srbsko má skutečně obrovský hospodářský, kulturní a intelektuální potenciál, který jen čeká na to, kdy ho bude moci využít při hledání evropské budoucnosti země. Komise je v plné míře oddaná evropské perspektivě Srbska. Jsem přesvědčený, že hned jak země splní nevyhnutné podmínky, může udělat na své evropské cestě relativně rychlý pokrok. Má to rozhodující význam, nejen pokud jde o evropské tužby Srbska, ale i o stabilitu a pokrok celého západního Balkánu. Je proto nejvyšší čas, aby Srbsko otočilo stránku své nepříjemné minulosti a aby se v plné míře přiblížilo k evropské budoucnosti. Vaše zpráva zdůrazňuje množství oblastí, kde je potřebné jak ze strany Evropské unie, tak i ze strany Srbska zvýšit úsilí, což v plné míře podporuji. Obzvlášť souhlasím s významem, který byl přidělený zjednodušení vízového režimu, a s výzvou týkající se pokroku, kterého je nutné dosáhnout v souvislosti s liberalizací víz. Přesně z těchto důvodů Komise vyjádřila svůj úmysl začít dialog s každou zemí západního Balkánu už příští rok dle časového plánu na liberalizaci víz, a to na základě stanovení požadavků a podmínek. Tato otázka má obrovský význam, v neposlední řadě i z toho hlediska, aby se mladé generaci regionu poskytl konkrétní důkaz o tom, co Evropa skutečně znamená. Nacházíme se ve velmi kritickém bodu, co se týká našich vztahů se Srbskem. Za poslední dva týdny jsem o dané situaci vedl intenzivní diskuse s předsednictvem Rady, členskými státy a se srbskými orgány. Nebude překvapením, že proces statusu Kosova a stabilizační a asociační dohoda včetně podmínečnosti Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ICTY byly hlavními body. Konečný termín 10. prosinec pro diskuse o Kosovu se rychle přibližuje a práce mezinárodní trojky vstupuje do klíčové fáze. V plné míře podporujeme práci představitele EU, pana velvyslance Wolfganga Ischingera, a vynaložíme maximální úsilí na nalezení řešení. Nyní je důležité, aby obě strany – Bělehrad i Priština – nesly svou zodpovědnost a vážně se zapojily do konstruktivních a kreativních návrhů, které mohou vést k dosažení vzájemného, trvale udržitelného řešení. Také jsem s členskými státy a se srbskými orgány vedl intenzivní diskuse o stabilizační a asociační dohodě. Tato dohoda bude představovat politický mezník v našich vztazích se Srbskem. Bude bránou k získaní kandidátského statusu členství v Evropské unii. Komise nejprve jednala, a potom ukončila technickou práci o návrhu textu této dohody, který v současnosti hodnotí členské státy v pracovní skupině Rady. Intenzivně pracuje s předsednictvem a členskými státy s cílem dokončit právně-lingvistickou revizi textu tak, abychom my, jako Evropská unie, byli co nejdřív technicky připravení podepsat dohodu za předpokladu, že budou zavedené politické podmínky – konkrétně důkladná spolupráce s tribunálem ICTY – která by měla vést k zatknutí zbývajících utečenců. Je zřejmé, že to je v souladu s doporučením vaší zprávy, která byla adresovaná Radě. Pokud jde o tribunál ICTY, jako jsem už řekl, v této chvíli vnímám situaci tak, že srbský pohár je spíš poloplný než poloprázdný. Srbské vládě jsem upřesnil, že podpis stabilizační a asociační dohody je už na dosah. Nyní je to otázka politické vůle a převedení schopností ve výsledky. My jsme připravení kdykoliv bude Srbsko připravené na základě splnění podmínek. V současnosti se míč nachází na srbské části hřiště."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Kacin for hans grundige betænkning, som beskriver alle de centrale aspekter ved den tilstand, forholdet mellem EU og Serbien i øjeblikket befinder sig i. Jeg har bedt mine tjenestegrene følge op på betænkningens anbefalinger. Den har allerede været til nytte i forbindelse med forberedelsen af Kommissionens årlige statusrapport, som efter planen skal vedtages den 6. november. Samtidig bør vi også påskønne Serbiens indsats indtil nu. Den bliver for ofte glemt under vores forhandlinger. Siden 2004 har Serbien samarbejdet ved at finde og udlevere over 20 af de 24 personer, der er tiltalt af krigsforbrydertribunalet. Det viser, at vores politik baseret på betingelser virker. Samarbejdet med krigsforbrydertribunalet er imidlertid ikke noget, der kan vælges til og fra, og der skal gøres en større indsats for at sikre fuldt samarbejde, især hvad angår intensiverede eftersøgninger og adgang til arkiver og dokumenter. Chefanklageren vil vende tilbage til Beograd i to dage fra i morgen, og Kommissionen vil tillægge hendes udtalelser stor betydning, når vi skal vurdere paraferingen af stabiliserings- og associeringsaftalen. Underskrivelsen vil så være betinget af fuldt samarbejde med krigsforbrydertribunalet, hvilket vi vil vurdere sammen med Rådet. En forudsætning herfor er, at Serbien gør alt, hvad det kan, for at finde og arrestere flygtningene og for at fremlægge alle de oplysninger for krigsforbrydertribunalet, der er nødvendige for at kunne arrestere dem og overføre dem til retsforfølgning i Haag. For at sammenfatte: Serbien har virkelig et kolossalt økonomisk, kulturelt og intellektuelt potentiale, der bare venter på at blive sat fri i sin stræben efter landets europæiske fremtid. Kommissionen er helt og fuldt engageret i Serbiens europæiske perspektiv. Jeg er overbevist om, at landet kan gøre relativt hurtige fremskridt på sin vej mod Europa, når først det opfylder de grundlæggende betingelser. Det er af afgørende vigtighed, ikke kun for Serbiens europæiske aspirationer, men for hele det vestlige Balkans stabilitet og fremskridt. Det er derfor på høje tid, at Serbien lægger sin smertefulde fortid bag sig og fuldt ud går sin europæiske fremtid i møde. Deres betænkning kaster lys over en række områder, hvor der er behov for en styrket indsats fra såvel EU's som Serbiens side, hvilket jeg støtter fuldt ud. Jeg er især enig i den store betydning, der tillægges visumlempelse, og i opfordringen til at sørge for at fremme liberalisering af visumreglerne. Af netop denne grund har Kommissionen udtrykt sin intention om at indlede en dialog med hvert af landene på det vestlige Balkan tidligt næste år om en køreplan for liberalisering af visumreglerne ved at definere kravene hertil og betingelserne herfor. Sagen har enorm vigtighed, ikke mindst hvad angår fremlæggelsen af konkrete beviser for, hvad Europa virkelig mener, over for regionens unge generation. Vi befinder os i en meget kritisk fase af vores forhold til Serbien. I de forløbne 14 dage har jeg haft intense drøftelser med Rådets formandskab, med medlemsstater og med de serbiske myndigheder om tingenes tilstand. Det vil ikke komme som nogen overraskelse, at processen vedrørende Kosovos status og stabiliserings- og associeringsaftalen, herunder betingelserne knyttet til Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien, var de vigtigste punkter. Den 10. december, som er deadline for forhandlingerne om Kosovo, nærmer sig med hastige skridt, og den internationale trojkas arbejde er på vej ind i en kritisk fase. Vi støtter fuldt ud det arbejde, EU's udsending, ambassadør Wolfgang Ischinger, udfører, og vi vil vende hver en sten i forsøget på at nå frem til en forhandlingsløsning. Det afgørende er nu, at de to parter - Beograd og Pristina - påtager sig deres ansvar og ser seriøst på konstruktive og kreative forslag, der kan føre til en varig forhandlingsløsning. Jeg har også ført intense drøftelser med medlemsstater og med de serbiske myndigheder om stabiliserings- og associeringsaftalen. Den aftale vil udgøre en politisk milepæl i vores forhold til Serbien. Den vil være porten til kandidatstatus for medlemskab af EU. Kommissionen har først forhandlet og derefter lagt sidste hånd på det tekniske arbejde på udkastet til aftalen, som i øjeblikket bliver vurderet af medlemsstater i Rådets arbejdsgruppe. Den arbejder intenst sammen med formandskabet og medlemsstaterne om at færdiggøre en juridisk-sproglig gennemgang af teksten, så vi, EU, snart er teknisk klar til at underskrive aftalen, forudsat at de politiske betingelser er på plads - dvs. fuldt samarbejde med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien - hvilket skulle føre til arrestation af de tilbageværende personer, der er under tiltale. Det er, så vidt jeg har forstået, på linje med anbefalingen i Deres betænkning, adresseret til Rådet. Hvad angår krigsforbrydertribunalet, betragter jeg som tidligere nævnt i øjeblikket Serbiens glas som halvt fuldt, ikke halvt tomt. Jeg har gjort det klart over for den serbiske regering, at underskrivelse af stabiliserings- og associeringsaftalen er inden for rækkevidde. Nu handler det om politisk vilje og om at omsætte muligheder til resultater. Vi er klar, når Serbien er klar ved at opfylde betingelserne. Det er nu helt klart op til Serbien."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte Herrn Kacin zu seinem fundierten Bericht gratulieren, der die entscheidenden Aspekte des gegenwärtigen Standes der Beziehungen zwischen der EU und Serbien anspricht. Ich habe meine Dienststellen gebeten, die Empfehlungen des Berichts anzunehmen, was sich bei der Ausarbeitung des am 6. November zu verabschiedenden Jahresfortschrittberichts der Kommission bereits als sinnvoll erwiesen hat. Gleichzeitig sollten wir aber auch Serbiens bisherige Bemühungen würdigen. Zu oft neigen wir dazu, diese in unseren Debatten außer Acht zu lassen. Seit 2004 hat Serbien an der Auffindung und Auslieferung von 20 der 24 vom ICTY angeklagten Personen mitgewirkt. Das beweist, dass unsere Politik der Konditionalität Wirkung zeigt. Die Zusammenarbeit mit dem ICTY kann jedoch kein Start-Stopp-Vorgang sein. Um eine uneingeschränkte Zusammenarbeit zu erreichen, muss noch mehr geschehen, insbesondere in Form verschärfter Ermittlungen und Fahndungen sowie durch die Gewährung von Einsicht in Archive und Dokumente. Die Chefanklägerin wird morgen erneut für zwei Tage nach Belgrad reisen, und die Ergebnisse ihres Aufenthalts werden großen Einfluss auf die Entscheidung der Kommission über eine mögliche Unterzeichnung des SAA-Abkommens haben. Die Unterzeichnung wird daher von Serbiens uneingeschränkter Zusammenarbeit mit dem ICTY abhängen. Ob diese gegeben ist, werden wir gemeinsam mit dem Rat bewerten. Daraus folgt, dass Serbien alles in seiner Macht Stehende tun muss, um die flüchtigen Personen ausfindig zu machen und festzunehmen. Weiterhin muss Serbien dem ICTY sämtliche einschlägigen Informationen zukommen lassen, die zu einer Verhaftung und Überführung der Angeklagten zum Tribunal in Den Haag führten. Abschließend sei gesagt, dass Serbien in der Tat über gewaltiges wirtschaftliches, kulturelles und intellektuelles Potenzial verfügt, das nur darauf wartet, freigesetzt zu werden und dem Land seinen Weg nach Europa zu weisen. Die Kommission ist von Serbiens europäischer Zukunft voll und ganz überzeugt. Ich bin sicher, dass das Land auf seinem Weg nach Europa schnell vorankommen kann, wenn es einmal die erforderlichen Auflagen erfüllt hat. Das ist unumgänglich, und zwar nicht allein für Serbiens Bestrebungen in Richtung einer EU-Mitgliedschaft, sondern für die Stabilität und den Fortschritt des gesamten westlichen Balkans. Daher wird es für Serbien höchste Zeit, mit seiner schmerzhaften Vergangenheit abzuschließen und sich seiner Zukunft in Europa zuzuwenden. Ihr Bericht hebt einige Bereiche hervor, in denen sowohl die Europäische Union, als auch Serbien ihre Bemühungen verstärken müssen, was ich voll und ganz unterstütze. Insbesondere stimme ich der Bedeutung zu, die Sie den Visaerleichterungen beigemessen haben, und Ihrem Aufruf, die Visaliberalisierung jetzt voranzutreiben. Aus eben diesem Grund beabsichtigt die Kommission, zu Beginn des kommenden Jahres in einen Dialog mit den Ländern des westlichen Balkans über eine Roadmap für die Visaliberalisierung zu treten, bei dem Anforderungen und Bedingungen festgelegt werden sollen. Dies ist eine äußerst wichtige Angelegenheit, nicht zuletzt aufgrund der Notwendigkeit, der jungen Generation in dieser Region konkrete Beispiele dafür zu liefern, was Europa wirklich bedeutet. In unseren Beziehungen mit Serbien befinden wir uns an einem äußerst kritischen Punkt. Während der vergangenen 14 Tage habe ich mit dem Ratsvorsitzenden, den Mitgliedstaaten und mit den serbischen Behörden intensive Gespräche zum aktuellen Stand der Beziehungen geführt. Es wird Sie nicht überraschen, dass die Entwicklungen um den Status des Kosovo sowie das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, einschließlich der Auflagen des ICTY, dabei im Vordergrund standen. Die Frist für den Abschluss der Kosovo-Gespräche am 10. Dezember endet bald, und die Arbeit der internationalen Troika befindet sich in einer entscheidenden Phase. Wir unterstützen voll und ganz die Arbeit des EU-Beauftragten, Botschafter Wolfgang Ischinger, und wir werden nichts unversucht lassen, um eine ausgehandelte Lösung zu erzielen. Es ist nun von entscheidender Bedeutung, dass die beiden Parteien – Belgrad und Priština – sich ihrer Verantwortung stellen und sich ernsthaft um die Ausarbeitung konstruktiver, kreativer Vorschläge bemühen, die zu einer ausgehandelten, nachhaltigen Lösung führen. Ich habe mit den Mitgliedstaaten und den serbischen Behörden auch intensive Gespräche über das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen geführt. Dieses Abkommen wird ein politischer Meilenstein in unseren Beziehungen mit Serbien sein und dem Land den Weg eröffnen, den Bewerberstatus für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu erzielen. Die Kommission hat zunächst die technische Seite des Entwurfs des Abkommenstextes ausgehandelt und anschließend nochmals überarbeitet. Der Entwurf wird gegenwärtig von der Arbeitsgruppe des Rates einer Bewertung unterzogen. Die Gruppe arbeitet gemeinsam mit dem Vorsitz und den Mitgliedstaaten intensiv an der rechtlichen und sprachlichen Überprüfung des Entwurfs, so dass wir, die Europäische Union, in technischer Hinsicht bald zur Unterzeichnung des Abkommens bereit sind, vorausgesetzt, die politischen Bedingungen werden erfüllt – nämlich uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem ICTY –, das heißt Festnahme der noch flüchtigen Angeklagten. Dies deckt sich nach meiner Einschätzung mit der Empfehlung, die Sie in Ihrem Bericht an den Rat ausgesprochen haben. Was den ICTY betrifft, so ist aus meiner Sicht, wie bereits erwähnt, Serbiens Teil des Glases zurzeit eher halb voll als halb leer. Ich habe der serbischen Regierung deutlich gemacht, dass eine Unterzeichnung des SAA absehbar ist. Nun hängt alles von Serbiens politischem Willen ab und davon, die vorhandenen Möglichkeiten in Ergebnisse umzusetzen. Wir sind bereit, sobald Serbien sich durch die Erfüllung der Auflagen bereit zeigt. Serbien hat es in der Hand, das Spiel für sich zu entscheiden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Kacin για την έξοχη έκθεσή του, η οποία αποτύπωσε τις βασικές πτυχές της σημερινής κατάστασης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Σερβίας. Έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες μου να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση, η οποία έχει αποδειχθεί χρήσιμη στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προόδου της Επιτροπής, η οποία πρόκειται να εγκριθεί στις 6 Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι τώρα η Σερβία. Πολύ συχνά έχουμε την τάση να τις ξεχνάμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μας. Από το 2004, η Σερβία έχει συνεργαστεί για τον εντοπισμό και την παράδοση 20 και πλέον από τους συνολικά 24 φυγόδικους του ΔΠΔΓ. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική μας της επιβολής όρων έχει αποτελέσματα. Εντούτοις, η συνεργασία με το ΔΠΔΓ δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία τύπου «σταμάτα-ξεκίνα» και χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για την επίτευξη πλήρους συνεργασίας, ειδικά όσον αφορά την εντατικοποίηση των ερευνών και την πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα. Η γενική εισαγγελέας θα επιστρέψει αύριο στο Βελιγράδι για δύο ημέρες και η Επιτροπή θα λάβει σοβαρά υπόψη της τα πορίσματά της κατά την αξιολόγησή μας σχετικά με την μονογραφή της ΣΣΣ. Η υπογραφή σε αυτήν την περίπτωση θα εξαρτάται από την πλήρη συνεργασία με το ΔΠΔΓ, και αυτό θα το αξιολογήσουμε μαζί με το Συμβούλιο. Αυτό προϋποθέτει ότι η Σερβία θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να εντοπίσει και να συλλάβει τους φυγόδικους και ότι θα προσφέρει στο ΔΠΔΓ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και στη μεταφορά τους στο δικαστήριο της Χάγης. Ανακεφαλαιώνοντας, η Σερβία πράγματι διαθέτει τεράστιο οικονομικό, πολιτιστικό και πνευματικό δυναμικό το οποίο περιμένει να απελευθερωθεί για να διαμορφώσει το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Η Επιτροπή είναι πλήρως προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας. Είμαι πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μπορεί να σημειώσει σχετικά γρήγορη πρόοδο μόλις δημιουργηθούν οι βασικές προϋποθέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές βλέψεις της Σερβίας αλλά και για τη σταθερότητα και την πρόοδο συνολικά των Δυτικών Βαλκανίων. Συνεπώς, έφτασε η κατάλληλη στιγμή η Σερβία να γυρίσει σελίδα στο οδυνηρό παρελθόν της και να πλησιάσει εξ ολοκλήρου το ευρωπαϊκό της μέλλον. Η έκθεσή σας τονίζει ορισμένους τομείς όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Σερβία πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, κάτι το οποίο στηρίζω πλήρως. Συμφωνώ ιδιαίτερα με τη σημασία που αποδίδεται στη διευκόλυνση των θεωρήσεων και με την πρόσκληση για πρόοδο όσον αφορά την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Ειδικά για το λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει αναφέρει την πρόθεσή της να ξεκινήσει διάλογο στις αρχές της επόμενης χρονιάς, με καθεμιά από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σχετικά με έναν χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, ορίζοντας τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της. Το θέμα αυτό είναι υψίστης σημασίας, ιδιαίτερα δε στα πλαίσια της παροχής απτής απόδειξης για το τι σημαίνει Ευρώπη στις νέες γενιές της περιοχής. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή των σχέσεων μας με την Σερβία. Το προηγούμενο δεκαπενθήμερο είχα έντονες συζητήσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου, με τα κράτη μέλη και με τις σερβικές αρχές σχετικά την κατάσταση. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι η εξέλιξη της κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο καθώς και η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής όρων του ΔΠΔΓ, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα. Η προθεσμία της 10ης Δεκεμβρίου για τις συζητήσεις σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο πλησιάζει σύντομα και το έργο της διεθνούς τρόικας μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση. Υποστηρίζουμε πλήρως το έργο του εκπροσώπου της ΕΕ, του Πρέσβη Wolfgang Ischinger και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης βάσει διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό τα δύο μέρη – το Βελιγράδι και η Πρίστινα – να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δεσμευτούν σοβαρά με εποικοδομητικές και δημιουργικές προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη λύση βάσει διαπραγματεύσεων. Είχα επίσης έντονες συζητήσεις με κράτη μέλη και με τις σερβικές αρχές σχετικά με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η συμφωνία αυτή θα αποτελεί πολιτικό ορόσημο στις σχέσεις μας με τη Σερβία. Θα είναι η πύλη που θα οδηγήσει στην υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή πρώτα διαπραγματεύτηκε και έπειτα οριστικοποίησε το τεχνικό κομμάτι της δουλειάς σχετικά με το προσχέδιο αυτής της συμφωνίας, η οποία τώρα αξιολογείται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου. Εργαζόμενοι εντατικά με την Προεδρία και τα κράτη μέλη για την ολοκλήρωση μιας νομικής-γλωσσικής αναθεώρησης του κειμένου, εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε από τεχνική άποψη έτοιμοι να υπογράψουμε σύντομα τη συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι έχουν δημιουργηθεί οι πολιτικές συνθήκες – δηλαδή η πλήρης συνεργασία με το ΔΠΔΓ – οι οποίες θα οδηγήσουν στη σύλληψη των εναπομενόντων φυγόδικων. Αυτό, όπως καταλαβαίνω, συνάδει με τη σύσταση στην έκθεσή σας η οποία απευθύνεται στο Συμβούλιο. Όσον αφορά το ΔΠΔΓ, όπως προείπα, για την ώρα βλέπω το ποτήρι της Σερβίας να είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Έχω καταστήσει σαφές στη σερβική κυβέρνηση ότι η στιγμή της υπογραφής της ΣΣΣ πλησιάζει. Τώρα πρόκειται για ζήτημα πολιτικής θέλησης και μετάφρασης της ικανότητας σε αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι, μόλις η Σερβία είναι έτοιμη και πληροί τις προϋποθέσεις. Είναι η σειρά της Σερβίας να αναλάβει πρωτοβουλίες."@el10
"Señor Presidente, quiero felicitar al señor Kacin por su excelente informe, que refleja los aspectos esenciales del estado actual de las relaciones UE-Serbia. He pedido a mis servicios que sigan trabajando en las recomendaciones del informe, que ya han sido útiles para la preparación del informe sobre el progreso anual de la Comisión, que tendría que aprobarse el 6 de noviembre. Al mismo tiempo, debemos apreciar los esfuerzos que ha hecho Serbia hasta ahora. Nos olvidamos de ellos con demasiada frecuencia en nuestros debates. Desde 2004, Serbia ha cooperado en la búsqueda y captura de más de 20 de los 24 inculpados por el TPIY. Eso demuestra que nuestra política de condicionalidad funciona. Sin embargo, la cooperación con el TPIY no puede ser un proceso intermitente y tiene que hacerse más para conseguir la plena cooperación, sobre todo en cuanto a la intensificación de las operaciones de búsqueda y el acceso a archivos y documentos. La Fiscal General volverá a Belgrado mañana para quedarse dos días, y la Comisión tendrá muy en cuenta sus conclusiones cuando evalúe la firma del acuerdo AEA. Su firma dependerá de la plena cooperación con el TPIY, y nosotros tendremos que evaluar eso conjuntamente con el Consejo. Serbia tiene que hacer, por tanto, todo lo que esté en su mano para encontrar y detener a los prófugos y para entregar al TPIY toda la información necesaria que permita su detención y puesta a disposición del Tribunal de La Haya. Para terminar, Serbia tiene efectivamente un enorme potencial económico, cultural e intelectual que está sólo a la espera de ser liberado en la búsqueda de un futuro europeo para el país. La Comisión está plenamente comprometida con la perspectiva europea de Serbia. Estoy convencido de que el país puede recorrer relativamente deprisa el camino que lleva a Europa una vez que cumpla las condiciones esenciales. Eso es crucial, no sólo para las aspiraciones europeas de Serbia, sino también para la estabilidad y el progreso de todos los Balcanes Occidentales. Por tanto, es hora ya de que Serbia pase página de su doloroso pasado y aborde plenamente su futuro europeo. En su informe se destacan algunos aspectos en los que tanto la Unión Europea como Serbia tienen que redoblar sus esfuerzos, algo que yo apoyo totalmente. Estoy de acuerdo sobre todo con la importancia concedida a la facilitación de visado y al llamamiento que se hace para avanzar ya en la liberalización del visado. Precisamente por esa razón, la Comisión ha manifestado su intención de iniciar un diálogo a principios del año que viene con cada uno de los países de los Balcanes Occidentales, teniendo un plan de trabajo para la liberalización del visado que establezca sus requisitos y condiciones. Esta cuestión es de extrema importancia, sobre todo para proporcionar pruebas concretas a la generación más joven de la región de lo que Europa significa realmente. Estamos en un momento muy crítico de nuestras relaciones con Serbia. En los últimos quince días he mantenido intensas conversaciones con la Presidencia del Consejo, con los Estados miembros y con las autoridades serbias sobre la situación actual. A nadie puede sorprender que el proceso del estatuto de Kosovo y el acuerdo de estabilización y asociación, incluida la condicionalidad del TPIY, hayan sido los principales temas tratados. El plazo del 10 de diciembre para las conversaciones sobre Kosovo se agota rápidamente y el trabajo de la troika internacional está entrando en una fase crucial. Apoyamos plenamente el trabajo del representante de la UE, Embajador Wolfgang Ischinger, y haremos todo lo posible por encontrar una solución negociada. Ahora es fundamental que las dos partes —Belgrado y Prístina— asuman sus responsabilidades y se dediquen en serio a hacer propuestas constructivas y creativas que puedan llevar a una solución negociada y sostenible. He mantenido también intensas conversaciones con los Estados miembros y con las autoridades serbias sobre el acuerdo de estabilización y asociación. Dicho acuerdo constituirá un hito político en nuestras relaciones con Serbia. Será la forma de conseguir la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. La Comisión ha negociado primero y luego finalizado el trabajo técnico sobre el texto propuesto para dicho acuerdo, que están evaluando en la actualidad los Estados miembros en el grupo de trabajo del Consejo. Está trabajando intensamente con la Presidencia y los Estados miembros para concluir una revisión jurídico-lingüística del texto de manera que nosotros, como Unión Europea, estemos técnicamente preparados para firmar el acuerdo en breve, siempre que se den las condiciones políticas —principalmente la plena cooperación con el TPIY— que conduzcan a la detención del resto de los inculpados. Eso, a mi modo de ver, se corresponde con la recomendación que en su informe se dirige al Consejo. En cuanto al TPIY, como ya he dicho, yo veo por el momento en Serbia el vaso medio lleno, y no medio vacío. He dejado claro al Gobierno serbio que la firma del AEA está a su alcance. Ahora es cuestión de voluntad política y de traducir la capacidad en resultados. Nosotros estamos preparados, siempre que Serbia esté dispuesta a cumplir las condiciones. Le corresponde a Serbia dar el siguiente paso."@es21
"− Lugupeetud juhataja, ma õnnitlen Jelko Kacinit põhjaliku raporti eest, mis käsitleb olulisi aspekte ELi ja Serbia suhete hetkeolukorra kohta. Ma palusin oma üksustel järgida raporti soovitusi, mis on juba kasulikuks osutunud komisjoni aastase eduaruande ettevalmistamisel ja mis kinnitatakse 6. novembril. Samal ajal peaksime hindama ka juba tehtud jõupingutusi. Liiga sageli unustame need oma aruteludes. Alates 2004. aastast on Serbia koostööd teinud, leides ja andes 24st EJRK poolt süüdistatavast üle 20. See on märk sellest, et meie tingimustel põhinev poliitika töötab. Siiski ei saa koostöö EJRKga olla katkev ja uuesti algav protsess, täieliku koostöö saavutamiseks on vaja suuremaid jõupingutusi, eelkõige seoses intensiivsete otsingutegevuste ja juurdepääsuga arhiividele ning dokumentidele. Peaprokurör sõidab homme kaheks päevaks Belgradi, komisjon kavatseb stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu parafeerimise hindamisel tema järeldusi arvesse võtta. Allkirjastamine sõltub seejärel täielikust koostööst EJRKga ja me anname sellele hinnangu koos nõukoguga. See nõuab, et Serbia teeks kõik võimaliku, et leida ja vahistada tagaotsitavad sõjakurjategijad ja anda EJRK-le kogu vajalik teave nende vahistamiseks ja üleandmiseks Haagi kohtule. Lõpetuseks, Serbia tõesti omab tohutu suurt majanduslikku, kultuurilist ja intellektuaalset potentsiaali, mis ootab vabakslaskmist püüdluses riigi tuleviku suunas Euroopas. Komisjon on täielikult pühendunud Serbia Euroopa perspektiivile. Olen veendunud, et Serbia on võimeline Euroopa teel suhteliselt kiiresti edasi liikuma, niipea kui põhitingimused on täidetud. Ja see on oluline mitte ainult Serbia Euroopa püüdluste pärast, vaid kogu Lääne-Balkani riikide stabiilsuse ja edasiliikumise eesmärgil. Seetõttu on viimane aeg, et Serbia pööraks selja oma valusale minevikule ja läheneks täiel sammul oma Euroopa tuleviku poole. Teie raport toob esile mitmed valdkonnad, milles nii ELil kui ka Serbial tuleb jõupingutusi suurendada. Ma toetan neid täielikult. Ma nõustun esmajoones viisalihtsustuse olulisusega ja üleskutsega saavutada nüüd edu viisavabaduse küsimuses. Sel põhjusel on komisjon näidanud üles kavatsust alustada järgmisel aastal dialoogi kõigi Lääne-Balkani riikidega, luua kava viisavabaduse saavutamiseks, määrata kindlaks selle nõuded ja tingimused. Kõnealune küsimus on suure tähtsusega ja siinkohal on oluline anda piirkonna noortele konkreetne tõestus sellest, mida Euroopa tegelikult tähendab. Me oleme kriitilises punktis suhetes Serbiaga. Viimase kahe nädala jooksul on mul olnud intensiivsed arutelud nõukogu eesistujariigiga, liikmesriikidega ja Serbia ametivõimudega praeguse olukorra suhtes. Ei ole üllatus, et Kosovo staatus ning stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping, kaasa arvatud tingimus teha koostööd EJRKga, olid peamised teemad. Kosovo läbirääkimiste tähtaeg, 10. detsember, läheneb kiiresti ja rahvusvahelise kolmiku töö jõuab kriitilisse etappi. Me toetame täielikult ELi esindaja, saadiku Wolfgang Ischingeri tööd, ja me ei jäta lahenduse leidmisel käsitlemata ühtegi võimalust. Praegu on oluline, et mõlemad pooled – Belgrad ja Priština – võtaksid endale vastutuse ja töötaksid tõsiselt konstruktiivsete ja loovate ettepanekutega, mis viivad kokkulepitud, jätkusuutliku lahenduseni. Samuti on mul olnud intensiivsed arutelud liikmesriikidega ja Serbia ametivõimudega stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu üle. Kõnealune leping on poliitiline nurgakivi meie suhetes Serbiaga. See on värav kandidaadi staatusele ELiga ühinemisel. Komisjon rääkis kõigepealt läbi ja seejärel viimistles kõnealuse lepingu projekti tehnilised aspektid, millele liikmesriigid nõukogu töörühmas praegu hinnangut annavad. Komisjon teeb tihedat koostööd nõukogu eesistuja ja liikmesriikidega, et viia lõpule dokumendi juriidiline ja keeleline läbivaatamine, nii et EL oleks tehniliselt valmis lepingule peatselt alla kirjutama, tingimusel, et poliitilised tingimused on täidetud – eelkõige täielik koostöö EJRKga, mille tulemusena ülejäänud süüdistatavad vahistatakse. See on minu arvates kooskõlas teie raporti soovitusega nõukogule. Nagu enne juba mainisin, siis EJRK küsimuses on praegu Serbia jaoks veeklaas pigem pooleldi täis kui pooleldi tühi. Ma tegin Serbia valitsusele selgeks, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu allkirjastamine on käeulatuses. Nüüd on küsimus poliitilises tahtes ja suutlikkuse muutmises tulemusteks. Meie oleme valmis, kui Serbia on valmis tingimusi täitma. Praegu on pall selgelt Serbia väravas."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella Jelko Kacinia hänen laatimastaan perusteellisesta mietinnöstä, joka kattaa EU:n ja Serbian suhteiden nykytilaan liittyvät olennaiset näkökohdat. Olen pyytänyt komission yksiköitä seuraamaan mietintöön sisältyviä suosituksia, ja se onkin jo ollut hyödyksi valmisteltaessa komission vuotuista edistymiskertomusta, joka on määrä hyväksyä 6. marraskuuta. Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja. Olemme liian usein taipuvaisia unohtamaan ne keskusteluissamme. Sitten vuoden 2004 Serbia on tehnyt yhteistyötä ja löytänyt sekä luovuttanut yli 20 entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttamista 24 syytetystä. Tämä osoittaa, että ehdollisuuspolitiikkamme toimii. Yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ei kuitenkaan voi olla pätkittäistä, ja enemmän on tehtävä täyden yhteistyön eteen erityisesti etsintäoperaatioiden tehostamisen sekä arkistojen ja asiakirjojen saatavuuden osalta. Pääsyyttäjä matkustaa huomenna takaisin Belgradiin kahdeksi päiväksi, ja komissio tulee kiinnittämään suurta huomiota hänen havaintoihinsa arvioidessaan vakaus- ja assosiaatiosopimuksen parafointia. Allekirjoittaminen riippuu täydestä yhteistyöstä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, jota tulemme arvioimaan yhdessä neuvoston kanssa. Tämä edellyttää, että Serbia tekee kaiken voitavansa löytääkseen ja pidättääkseen karkulaiset ja että se antaa entisen Jugoslavian alueen kansainväliselle rikostuomioistuimelle kaikki tarvittavat tiedot näiden pidättämiseksi ja viemiseksi Haagin tuomioistuimen. Sanoisin lopuksi, että Serbialla on todellakin valtavaa taloudellista, kulttuurista ja älyllistä potentiaalia, joka vain odottaa vapauttamistaan palvellakseen maan eurooppalaisen tulevaisuuden tavoittelua. Komissio on sitoutunut täysin Serbian tulevaisuuteen Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että Serbia voi edetä suhteellisen nopeasti tiellä Eurooppaan, kunhan olennaiset ehdot on täytetty. Tämä on ratkaisevan tärkeää, ei yksin Serbian jäsenyyspyrkimysten kannalta, vaan myös koko Länsi-Balkanin alueen vakaudelle ja edistykselle. Serbian on siis korkea aika kääntää kivuliaan menneisyytensä sivu ja astua tielle kohti eurooppalaista tulevaisuuttaan. Mietinnössänne painotetaan monia sellaisia aloja, joilla sekä Euroopan unionin että Serbian on lisättävä ponnisteluja, mille annan täyden tukeni. Kannatan erityisesti viisumiasioiden helpottamiselle annettua painoarvoa sekä kehotusta edistyä nyt viisumivapauden alalla. Juuri tästä syystä komissio on ilmoittanut aikovansa aloittaa ensi vuoden alussa kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa vuoropuhelun viisumivapautta koskevasta etenemissuunnitelmasta määrittelemällä sen ehdot ja edellytykset. Tämä kysymys on valtavan tärkeä, eikä vähiten siksi, että se antaa alueen nuorelle sukupolvelle konkreettista näyttöä siitä, mitä Eurooppa todellisuudessa merkitsee. Suhteemme Serbiaan ovat erittäin kriittisessä käännekohdassa. Olen viimeisten kahden viikon aikana käynyt tiiviitä keskusteluja tilanteesta neuvoston puheenjohtajiston, jäsenvaltioiden sekä Serbian viranomaisten kanssa. Ei lienee yllätys, että tärkeimmät puheenaiheet olivat Kosovon asemaa koskeva prosessi ja vakaus- ja assosiaatiosopimus, muun muassa sen riippuvuus yhteistyöstä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Kosovo-keskustelujen määräaika 10. joulukuuta lähestyy nopeasti, ja kansainvälisen troikan työssä alkaa nyt ratkaiseva vaihe. Annamme täyden tukemme EU:n edustajan suurlähettiläs Wolfgang Ischingerin työlle, emmekä jätä yhtäkään kiveä kääntämättä neuvotellun ratkaisun löytämiseksi. Nyt on olennaisen tärkeää, että molemmat osapuolet – Belgrad ja Pristina – kantavat vastuunsa ja esittävät todella rakentavia ja luovia ehdotuksia, jotka voisivat johtaa kestävään neuvoteltuun ratkaisuun. Olen myös käynyt tiiviitä keskusteluja jäsenvaltioiden ja Serbian viranomaisten kanssa vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta. Sopimus on poliittinen virstanpylväs Serbian-suhteissamme. Se on portti kohti ehdokkuutta Euroopan unionin jäseneksi. Komissio on ensin neuvotellut ja viimeistellyt sopimusluonnoksen tekniset valmistelut, ja jäsenvaltiot arvioivat sitä nyt neuvoston työryhmän puitteissa. Se tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden kanssa tekstin oikeudellisen ja kielellisen tarkistuksen toimittamiseksi, joten Euroopan unioni on pian teknisesti valmis allekirjoittamaan sopimuksen, edellyttäen että poliittiset edellytykset on täytetty – lähinnä täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa – minkä tulisi johtaa vielä vapaina olevien syytettyjen pidättämiseen. Tämä on ymmärtääkseni yhdessä linjassa mietintöönne sisältyvän neuvostolle osoitetun suosituksen kanssa. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen osalta, kuten olen aiemmin sanonut, katson Serbian lasin olevan toistaiseksi puolitäysi pikemmin kuin puolityhjä. Olen tehnyt selväksi Serbian hallitukselle, että vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on saavutettavissa. Sen toteutuminen riippuu nyt poliittisesta tahdosta ja mahdollisuuksien muuntamisesta tuloksiksi. Me olemme valmiita, kun Serbia on valmis ja täyttää ehdot. Pallo on nyt selvästikin Serbialla."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais féliciter M. Kacin pour son solide rapport, qui rassemble les aspects essentiels de l'état actuel des relations entre l'UE et la Serbie. J'ai demandé à mes services de suivre les recommandations de ce rapport, ce qui s'est déjà avéré utile pour la préparation du rapport de suivi annuel de la Commission, dont l'adoption est prévue pour le 6 novembre. Cela ne devrait pas nous empêcher d'apprécier les efforts que la Serbie a déjà accomplis. Trop souvent, nous avons tendance à les oublier dans nos débats. Depuis 2004, la Serbie a coopéré à la localisation et la remise de 20 criminels de guerre parmi les 24 condamnés par le TPIY, une preuve de l'efficacité de notre politique de conditionnalité. Toutefois, la coopération avec le TPIY ne peut se résoudre à un processus d'arrêt-marche. Davantage d'efforts doivent être accomplis pour atteindre une pleine coopération, en particulier concernant l'intensification des opérations de recherche et l'accès aux archives et documents. Le procureur général retournera demain à Belgrade pour deux jours, et la Commission tiendra fortement compte de ses conclusions dans son évaluation relative au lancement de l'ASA. La signature de cet accord dépendra alors de la pleine coopération avec le TPIY, ce que nous évaluerons conjointement avec le Conseil. Il faudra pour cela que la Serbie fasse tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver et arrêter les fugitifs et pour fournir au TPIY toutes les informations nécessaires pour leur arrêt et leur transfert à La Haye. Pour conclure, la Serbie possède un énorme potentiel économique, culturel et intellectuel qui ne demande qu'à être exploité en vue de l'avenir européen du pays. La Commission est pleinement engagée envers la perspective européenne de la Serbie. Je suis convaincu que ce pays, dès qu'il répondra aux conditions essentielles, pourra accomplir des progrès relativement rapides sur la voie européenne. Ces progrès sont cruciaux, non seulement pour les aspirations européennes de la Serbie mais aussi pour la stabilité et les progrès de l'ensemble des Balkans occidentaux. Il est donc grand temps que la Serbie tourne la page sur son passé douloureux et se rapproche résolument de son avenir européen. Votre rapport souligne un certain nombre de domaines dans lesquels l'Union européenne et la Serbie doivent intensifier leurs efforts, que je soutiens pleinement. J'approuve en particulier l'importance attachée à la facilitation des visas et l'appel à des progrès immédiats à accomplir en faveur de la libéralisation des visas. C'est justement pour cette raison que la Commission a indiqué son intention d'engager un dialogue en début d'année prochaine, avec chacun des pays des Balkans occidentaux, sur une feuille de route pour la libéralisation des visas, cela en définissant ses exigences et conditions. Cette question présente une immense importance, en particulier pour donner à la jeune génération de cette région des preuves concrètes de ce que l'Europe signifie réellement. Nous nous trouvons à un tournant crucial dans nos relations avec la Serbie. Au cours de la quinzaine écoulée, j'ai eu des discussions intensives avec la présidence du Conseil, les États membres et les autorités serbes au sujet de l'état actuel de la situation. Comme on pouvait s'y attendre, les principales questions évoquées étaient le processus relatif au statut du Kosovo et l'accord de stabilisation et d'association, y compris la conditionnalité liée au TPIY. L'échéance du 10 décembre fixée pour les pourparlers sur le Kosovo approche à grands pas, et les travaux de la troïka internationale entrent dans une phase cruciale. Nous soutenons pleinement le travail du représentant de l'UE, l'ambassadeur Wolfgang Ischinger, et nous remuerons ciel et terre pour trouver une solution négociée. Il est à présent essentiel que les deux parties – Belgrade et Priština – assument leurs responsabilités et commencent sérieusement à avancer des propositions constructives et créatives susceptibles de déboucher sur une solution négociée et durable. J'ai également mené des discussions intensives avec les États membres et les autorités serbes au sujet de l'accord de stabilisation et d'association. Celui-ci constituera un jalon politique dans nos relations avec la Serbie, un tremplin vers le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. La Commission a d'abord négocié puis finalisé le travail technique relatif au projet de texte de cet accord, qui fait actuellement l'objet d'une évaluation par les États membres au sein du groupe de travail du Conseil. Elle travaille de façon intensive avec la présidence et les États membres afin d'achever une révision juridico-linguistique du texte. Quand ce sera chose faite, nous, en tant qu'Union européenne, serons techniquement prêts à signer l'accord sans tarder, pour autant que les conditions politiques requises soient en place – à savoir la pleine coopération avec le TPIY – pour conduire à l'arrestation des criminels de guerre encore en liberté. Cette procédure s'inscrit, à mon sens, dans le droit fil de la recommandation insérée dans votre rapport à l'intention du Conseil. Concernant le TPIY, comme je l'ai déjà dit, pour le moment je vois le verre de la Serbie plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. J'ai clairement fait comprendre au gouvernement serbe que la signature de l'ASA était à sa portée. Il s'agit à présent de montrer de la volonté politique et de traduire la capacité en résultats. Nous sommes prêts à signer dès que la Serbie aura répondu aux conditions fixées. De toute évidence, la balle est maintenant dans le camp de la Serbie."@fr8
"Elnök úr, szeretnék gratulálni Kacin úrnak megalapozott jelentéséhez, amely rögzíti az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok jelenlegi állapotának lényeges elemeit. Megkértem a nekem segítő tisztviselőket, hogy kövessék figyelemmel a jelentésben foglalt ajánlásokat. A jelentés már így is hasznosak bizonyult a Bizottság november 6-án elfogadandó éves előrehaladási jelentésének előkészítésében. Ugyanakkor értékelnünk kell Szerbia eddigi erőfeszítéseit is. Ezekről túl gyakran feledkezünk el a viták során. 2004 óta Szerbia közreműködött 24-ből 20 háborús bűnös felkutatásában és átadásában. Ez mutatja, hogy a feltételek rögzítésén alapuló politika működik. A Törvényszékkel való együttműködés azonban nem lehet egy folyton megtorpanó, majd újrainduló folyamat, és többet kell tenni a teljes együttműködés elérése érdekében, különösen a fokozott vizsgálati műveletek és az archívumokhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés terén. A Főügyész asszony holnap megy vissza Belgrádba két napra, és a Bizottság határozottan figyelembe veszi a véleményét, amikor elkészítjük értékelésünket a stabilizációs és társulási megállapodás parafálásáról. Az aláírás azután a Törvényszékkel való teljes együttműködésen múlik, és azt a Tanáccsal együtt értékeljük majd. Ehhez szükséges, hogy Szerbia minden tőle telhetőt megtegyen a szökevények felkutatására és letartóztatására, és hogy a Törvényszékkel közöljön minden információt, amely letartóztatásukhoz és a hágai bíróságra szállításukhoz szükséges. Végezetül, Szerbia valóban hatalmas gazdasági, kulturális és szellemi lehetőségekkel rendelkezik, amelyek csak arra várnak, hogy kibontakozhassanak abban a folyamatban, mely biztosítja az ország európai jövőjét. A Bizottság teljes mértékben kiáll egy európai Szerbia távlata mellett. Meg vagyok róla győződve, hogy az ország viszonylag gyorsan tud haladni az Európába vezető úton, amint teljesíti az elengedhetetlen feltételeket. Ez kulcsfontosságú, nemcsak Szerbia európai törekvései számára, hanem az egész Nyugat-Balkán stabilitása és fejlődése szempontjából is. Ezért itt az ideje, hogy Szerbia lezárja a fájdalmas múltat és teljes erővel az európai jövő felé forduljon. Az Ön jelentése kiemel számos területet, melyekre az Európai Uniónak és Szerbiának egyaránt jobban kell összpontosítania, amit én teljes mértékben támogatok. Különösen egyetértek a vízumkönnyítésnek fontosságával és a vízumliberalizáció terén megvalósítandó előrelépés szükségességével. Éppen emiatt a Bizottság jelezte szándékát, hogy jövő év elején valamennyi nyugat-balkáni országgal párbeszédet kíván kezdeni a vízumliberalizáció ütemtervéről, meghatározva a liberalizáció követelményeit és feltételeit. Ez rendkívül fontos kérdés abból a szempontból, hogy konkrét bizonyítékot ad a régió fiataljainak arról, mit is jelent Európa valójában. A Szerbiához fűződő kapcsolataink döntő fontosságú pillanatához érkeztünk. Az elmúlt két hét alatt komoly megbeszéléseket folytattam a Tanács elnökségével, a tagállamokkal és a szerb hatóságokkal a jelenlegi helyzetről. Nem meglepő, hogy a Koszovó státusza és a stabilizációs és társulási megállapodás – köztük az ICTY feltételei – volt a fő téma. A Koszovóról szóló tárgyalások december 10-i határideje gyorsan közeleg, és a nemzetközi trojka munkája döntő szakaszába lép. Teljes mértékbe támogatjuk az Unió képviselőjét, Wolfgang Ischinger nagykövet urat, és minden követ megmozgatunk, hogy tárgyalásos megoldást találjunk. Elengedhetetlen, hogy a két fél – Belgrád és Pristina – felelősséget vállaljon és komolyan konstruktív és kreatív javaslatokat fogalmazzon meg, melyek tárgyalásos, fenntartható megoldáshoz vezethetnek. A tagállamokkal és a szerb hatóságokkal mélyreható megbeszéléseket folytattam a stabilizációs és társulási megállapodásról is. E megállapodás politikai mérföldkő lesz a Szerbiához fűződő kapcsolatainkban. Utat nyit majd az uniós tagjelölti státusz felé. A Bizottság először tárgyalt, majd végső formába öntötte megállapodástervezet szakmai részét. A tervezetet jelenleg a tagállamok értékelik a Tanács munkacsoportjában. A Bizottság intenzíven együtt dolgozik az elnökséggel és a tagállamokkal, hogy elkészüljön a szöveg jogi-nyelvi felülvizsgálata, hogy mi, az Európai Unió, hamar aláírhassuk a megállapodást, feltéve, hogy a politikai feltételek – vagyis a Törvényszékkel való teljes körű együttműködés – teljesülnek, aminek pedig a többi háborús bűnös letartóztatását kell eredményeznie. Értelmezésem szerint ez megfelel az Önök jelentésében szereplő ajánlásnak, mellyel a Tanácshoz fordultak. Ami az ICTY-t illeti, amint már korábban is említettem, jelenleg úgy látom, hogy Szerbia pohara inkább félig tele van, mint félig üres. Egyértelművé tettem a szerb kormány számára, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás aláírása karnyújtásnyira van. Ez most már a politikai akarattól függ és attól, hogy mennyire sikerül a képességeket eredményekké változtatni. Mi készen állunk, amint Szerbia kész teljesíteni a feltételeket. Most egyértelműen Szerbián a sor."@hu11
". Signor Presidente, desidero congratularmi con l’onorevole Kacin per la sua valida relazione, che include gli aspetti essenziali della condizione attuale delle relazioni UE-Serbia relations. Ho chiesto ai miei uffici di seguire le raccomandazioni del testo, che è già stato utile nell’elaborazione della relazione annuale sui progressi della Commissione, che sarà adottata il 6 novembre. Nel contempo, dovremmo anche apprezzare gli sforzi che la Serbia ha compiuto finora. Troppo spesso si tende a dimenticarlo nelle nostre discussioni. Dal 2004, la Serbia ha cooperato nel localizzare e consegnare oltre 20 dei 24 imputati dell’ICTY. Ciò dimostra che la nostra politica di condizionalità funziona. Tuttavia, la cooperazione con l’ICTY non può essere un processo a singhiozzo, e occorre fare di più per ottenere una piena cooperazione, in particolare in merito a operazioni di ricerca potenziate e accesso ad archivi e documenti. Il procuratore generale domani ritornerà a Belgrado per due giorni, e la Commissione terrà fermamente conto delle sue conclusioni nella nostra valutazione volta a siglare l’accordo ASA. La firma dipenderà quindi da una piena cooperazione con l’ICTY, e la valuteremo insieme al Consiglio. Tale aspetto esorta la Serbia a fare tutto ciò che è in suo potere per localizzare arrestare i latitanti e fornire all’ICTY ogni informazione necessaria che possa condurre al loro arresto e trasferimento al tribunale dell’Aia. Per concludere, la Serbia, in effetti, possiede un enorme potenziale economico, culturale e intellettuale che sta solo aspettando di essere liberato nel perseguimento del futuro europeo del paese. La Commissione è del tutto impegnata per la dimensione europea della Serbia. Sono convinto che il paese sia in grado di compiere progressi relativamente rapidi sulla sua strada europea, una volta soddisfatte le condizioni essenziali. Quest’aspetto è cruciale, non solo per le aspirazioni europee della Serbia, ma per la stabilità e lo sviluppo di tutti i Balcani occidentali. Per la Serbia è quindi giunto il momento di voltare pagina sul suo doloroso passato, e di avvicinarsi pienamente al suo futuro europeo. La sua relazione rileva alcuni ambiti in cui l’Unione europea e la Serbia hanno bisogno di intensificare gli sforzi, aspetto con cui sono pienamente d’accordo. Convengo in particolare con l’importanza attribuita alla semplificazione del rilascio dei visti e all’invito a compiere progressi ora in merito alla liberalizzazione dei visti. Proprio per questa ragione, la Commissione ha indicato la sua intenzione di avviare un dialogo, all’inizio del prossimo anno, con ogni paese dei Balcani occidentali in merito a una tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, definendone i requisiti e le condizioni. Tale questione è di enorme importanza, non da ultimo in termini di fornire alla giovane generazione della regione prove concrete di ciò che realmente significa Europa. Ci troviamo in un frangente critico nelle nostre relazioni con la Serbia. Nelle scorse due settimane, ho condotto intense discussioni con la Presidenza del Consiglio, gli Stati membri e le autorità serbe per quanto riguarda la situazione. Non sorprenderà che il processo sullo del Kosovo e l’accordo di stabilizzazione e associazione, inclusa la condizionalità dell’ICTY, siano stati i temi principali. La scadenza del 10 dicembre per i colloqui sul Kosovo si sta rapidamente avvicinando, e il lavoro della troika internazionale sta entrando in una fase decisiva. Sosteniamo appieno l’operato del rappresentante dell’UE, l’ambasciatore Wolfgang Ischinger, e non lasceremo alcuna possibilità intentata nel cercare una soluzione negoziata. Ora è fondamentale che le due parti, Belgrado e Priština, si assumano le proprie responsabilità e s’impegnino seriamente in proposte costruttive e creative che possano condurre a una soluzione negoziata e sostenibile. Ho condotto inoltre intense discussioni con gli Stati membri e le autorità serbe sull’accordo di stabilizzazione e associazione. Tale accordo costituisce una pietra miliare politica nelle nostre relazioni con la Serbia. Sarà il passaggio verso lo di candidato per l’adesione all’Unione europea. La Commissione ha innanzi tutto negoziato e quindi completato il lavoro tecnico sul progetto di testo di questo accordo, che attualmente è in corso di valutazione da parte degli Stati membri nel gruppo di lavoro del Consiglio. Sta collaborando in modo intenso con la Presidenza e gli Stati membri al fine di completare una revisione giuridico-linguistica del testo cosicché noi, come Unione europea, a livello tecnico, siamo pronti a siglare subito l’accordo, considerato che esistono le condizioni politiche, ovvero una piena cooperazione con l’ICTY, che dovrebbero condurre all’arresto dei restanti accusati. Quest’aspetto, per quanto mi riguarda, è in linea con la raccomandazione della sua relazione rivolta al Consiglio. Per quanto riguarda l’ICTY, come ho sostenuto in precedenza, al momento noto che la parte serba del bicchiere è mezza piena, anziché mezza vuota. Ho spiegato al governo serbo che la firma dell’ASA è imminente. Ora è una questione di volontà politica e di traduzione delle capacità in risultati. Siamo pronti, non appena lo sarà la Serbia soddisfacendo le condizioni. La palla adesso si trova chiaramente in campo serbo."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pasveikinti J. Kaciną už išsamų pranešimą, kuriame paliesti visi pagrindiniai dabartinių ES ir Serbijos santykių aspektai. Aš paprašiau savo tarnybų toliau remtis pranešimo rekomendacijomis, kurios buvo labai naudingos rengiant metinę Komisijos pažangos ataskaitą, kuri turėtų būti priimta lapkričio 6 d. Mes taip pat turėtume įvertinti Serbijos pastangas. Savo diskusijose labai dažnai jas pamirštame. Nuo 2004 m. Serbija bendradarbiavo nustatant 20 iš 24 TBTBJ kaltinamųjų buvimo vietą ir juos perduodant. Tai rodo, kad sąlygų politika yra veiksminga. Vis dėlto TBTBJ bendradarbiavimas nėra procesas ir reikia daug padaryti, kad bendradarbiavimas būtų visapusiškas. Tai visų pirma pasakytina apie intensyvesnes paieškų operacijas ir priėjimą prie archyvų ir dokumentų. Vyriausioji prokurorė rytoj dviem dienoms grįžta į Belgradą ir Komisija atsižvelgs į jos išvadas atlikdama vertinimą dėl SAS susitarimo parafavimo. Pasirašymas priklausys nuo visapusiško bendradarbiavimo su TBTBJ, ir mes su Taryba jį įvertinsime. Todėl Serbija privalo padaryti visa, kas įmanoma, kad nustatytų bėglių buvimo vietą ir juos suimtų, ir suteikti TBTBJ visą informaciją, kuri reikalinga jiems suimti ir perduoti Hagos Teismui. Kitaip tariant, Serbija turi didelį ekonominį, kultūrinį ir protinį potencialą, kurį reikia panaudoti siekiant europietiškos šalies ateities. Komisija yra visiškai įsipareigojusi Serbijos europinei perspektyvai. Esu įsitikinęs, kad kelyje į Europą šalis gali padaryti palyginti greitą pažangą, kai bus įvykdytos pagrindinės sąlygos. Tai yra būtina ne tik dėl Serbijos europinių siekių, bet ir dėl viso Vakarų Balkanų regiono stabilumo ir pažangos. Todėl dabar Serbijai pats tinkamiausias laikas užversti skausmingą istorijos puslapį ir siekti europinės ateities. Jūsų pranešime išryškintos sritys, reikalaujančios didesnių Serbijos ir Europos Sąjungos pastangų, ir aš visiškai jums pritariu. Ypač sutinku, kad svarbus vizų režimo supaprastinimas ir kad dabar reikia siekti pažangos šį režimą liberalizuojant. Dėl šios priežasties Komisija kitų metų pradžioje ketina pradėti dialogą su visomis Vakarų Balkanų šalimis dėl vizų režimo liberalizavimo gairių, apibrėždama savo reikalavimus ir sąlygas. Šis klausimas yra ypač svarbus todėl, kad jaunajai regiono kartai mes aiškiai parodysime, ką iš tiesų reiškia Europa. Mūsų santykiai su Serbija pasiekė kritinį tašką. Per pastarąsias dvi savaites vyko intensyvios diskusijos dėl įvykių eigos su pirmininkaujančia valstybe nare, valstybėmis narėmis ir Serbijos valdžios institucijomis. Nenuostabu, kad pagrindiniai klausimai buvo Kosovo statuso procesas ir stabilizavimo ir asociacijos susitarimas, įskaitant TBTBJ sąlygas. Derybų dėl Kosovo terminas – gruodžio 10 d. – sparčiai artėja ir tarptautinio trejeto darbas pereina į lemiamą etapą. Mes visapusiškai remiame ES atstovo, ambasadoriaus Wolfgango Ischingerio, darbą ir padarysime visa, kas įmanoma, siekdami sutartinio sprendimo. Dabar svarbiausia, kad dvi šalys – Belgradas ir Priština – prisiimtų savo atsakomybę ir imtųsi rimtai ieškoti konstruktyvių ir kūrybiškų pasiūlymų, kurie padėtų rasti sutartinį tvarų sprendimą. Aš taip pat dalyvavau intensyviose diskusijose su valstybėmis narėmis ir Serbijos valdžios institucijomis dėl stabilizavimo ir asociacijos susitarimo. Šis susitarimas bus mūsų santykių su Serbija politinis pagrindas. Jis taps vartais į kandidatės statusą siekiant narystės Europos Sąjungoje. Komisija visų pirma vedė derybas ir pabaigė techninį darbą dėl šio susitarimo teksto projekto, kurio vertinimą dabar atlieka valstybės narės Tarybos darbo grupėje. Ji intensyviai dirba su pirmininkaujančia valstybe nare ir valstybėmis narėmis siekdama užbaigti teisinį–lingvistinį teksto peržiūrėjimą, kad mes, Europos Sąjunga, būtume techniškai pasiruošę greitai pasirašyti susitarimą, jeigu bus įvykdytos politinės sąlygos – t. y. visapusiškas bendradarbiavimas su TBTBJ – kurios leistų sulaikyti likusius kaltinamuosius. Mano nuomone, tai atitinka jūsų pranešimo rekomendaciją, skirtą Tarybai. Dėl TBTBJ, kaip minėjau anksčiau, mano nuomonė yra ta, kad Serbijos stiklinė yra pusiau pilna, o ne pusiau tuščia. Serbijos Vyriausybei aš aiškiai pasakiau, kad SAS yra pasiekiamas. Dabar viskas priklauso nuo politinės valios ir rezultatų. Mes būsime pasiruošę, kai Serbija, įvykdžiusi sąlygas, taip pat bus pasiruošusi. Dabar viskas Serbijos rankose."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu apsveikt kungu ar viņa teicamo ziņojumu, kurā ietverti būtiski pašreizējo Eiropas Savienības un Serbijas attiecību aspekti. Esmu lūdzis saviem dienestiem ņemt vērā ziņojumā minētos ieteikumus, kas jau ir izrādījušies noderīgi, lai sagatavotu Komisijas ikgadējā progresa ziņojumu, kas jāpieņem 6. novembrī. Tajā pašā laikā mums vajadzētu novērtēt Serbijas līdz šim izrādītos centienus. Pārāk bieži tos debatēs mēdz piemirst. Kopš 2004. gada Serbija ir sadarbojusies 20 no 24 noziedznieku atrašanā un nodošanā. Tas pierāda, ka mūsu nosacījumu politika tiek īstenota. Tomēr sadarbība ar nevar būt izslēgšanas-ieslēgšanas process, un ir jādara kas vairāk, lai panāktu ciešāku sadarbību, it īpaši jautājumos par pastiprinātām meklēšanas operācijām un piekļuvi arhīviem un dokumentiem. Galvenā prokurore rīt ieradīsies Belgradā uz divām dienām, un Komisija viņas atzinumus ņems vērā, gatavojot novērtējumu par SAN uzsākšanu. Parakstīšana būs atkarīga no sadarbības ar un mēs to izvērtēsim kopā ar Padomi. Tas Serbijai liek darīt visu iespējamo, lai atrastu un arestētu bēgļus un sniegtu visu nepieciešamo informāciju, lai viņus varētu arestēt un nodot Hāgas tribunālam. Nobeigumā minēšu, ka Serbijai patiesi ir milzīgs ekonomiskais, kultūras un intelektuālais potenciāls, kurš gaida, līdz varēs izpausties valsts eiropeiskajā nākotnē. Komisija pilnībā tic Serbijas Eiropas perspektīvai. Esmu pārliecināts, ka šī valsts var īstenot nosacīti ātru progresu ceļā uz Eiropu, tiklīdz tā izpildīs svarīgākos nosacījumus. Tas ir izšķiroši ne vien Serbijas ceļam uz Eiropu, bet visa Rietumbalkānu reģiona stabilitātei un progresam. Tāpēc Serbijai ir pēdējais laiks pāršķirt rūgtās pagātnes lapu un tuvoties nākotnei Eiropā. Jūsu ziņojums uzsver vairākas jomas, kurās gan Eiropas Savienībai, gan Serbijai ir jāpieliek lielākas pūles, ko es pilnībā atbalstu. Es īpaši piekrītu vīzu režīma atvieglošanas nozīmei un aicinājumam sekmēt vīzu režīma liberalizācijas progresu. Tieši tāpēc Komisija ir norādījusi savu nodomu uzsākt dialogu nākamā gada sākumā ar katru no Rietumbalkānu valstīm par vīzu režīma liberalizācijas plānu, izvirzot prasības un nosacījumus. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas jo īpaši sniedz konkrētus pierādījumus reģiona jaunajai paaudzei par to, kas Eiropa ir patiesībā. Esam nonākuši izšķirošā punktā attiecībās ar Serbiju. Pēdējās divās nedēļās esmu spraigi diskutējis ar Padomes prezidentūru, ar dalībvalstīm un Serbijas iestādēm par pašreizējo stāvokli. Nebūs pārsteigums, ja teikšu, ka Kosovas statusa process un stabilizācijas un asociācijas nolīgums, arī nosacītība, bija galvenie temati. Kosovas sarunām noteiktais termiņš 10. decembrī strauji tuvojas, un starptautiskās trijotnes darbs ir nonācis izšķirošā posmā. Mēs pilnībā atbalstām ES pārstāvja, vēstnieka darbu, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nonāktu pie risinājuma. Patlaban ir būtiski, lai abas puses — Belgrada un Priština — uzņemtos savu atbildību un cieši iesaistītos konstruktīvos un radošos priekšlikumos, kas var novest pie pārrunāta, ilgtspējīga risinājuma. Man ir bijušas spraigas diskusijas arī ar dalībvalstīm un Serbijas iestādēm par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Šis nolīgums būs politisks pavērsiena punkts mūsu attiecībās ar Serbiju. Tā būs panākumu atslēga kandidātvalsts statusa iegūšanai un virzībai uz Eiropas Savienības dalībvalsts statusu. Komisija ir pārrunājusi un pabeigusi tehnisko darbu pie šī nolīguma projekta teksta, kuru patlaban izvērtē dalībvalstis Padomes darba grupā. Tā intensīvi darbojas ar prezidentūru un dalībvalstīm, lai pabeigtu juridisko un valodniecisko šī teksta pārskatu un lai mēs kā Eiropas Savienība esam tehniskā gatavībā drīz parakstīt šo nolīgumu, ņemot vērā to, ka politiskie nosacījumi tiek pildīti, proti, pilnīga sadarbība ar kam vajadzētu sekmēt pārējo noziedznieku arestēšanu. Tas, manuprāt, saskan ar jūsu ziņojumā minētajiem un Padomei veltītajiem ieteikumiem. Attiecībā uz kā jau esmu minējis iepriekš, patlaban es redzu, ka Serbijas glāze ir pa pusei pilna, nevis pa pusei tukša. Esmu skaidri pateicis Serbijas valdībai, ka SAN paraksts ir rokas stiepiena attālumā. Tagad viss atkarīgs no politiskās gribas un spējas nonākt pie iznākuma. Mēs būsim gatavi, tiklīdz kā Serbija būs gatava pildīt šos nosacījumus. Tagad nepārprotami Serbijai ir jārīkojas."@lv13
"Mr President, I would like to congratulate Mr Kacin for his solid report, which captures the essential aspects of the current state of EU-Serbia relations. I have asked my services to follow up on the recommendations of the report, which has already been useful in the preparation of the Commission’s annual progress report, due to be adopted on 6 November. At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now. Too often, these tend to be forgotten in our debates. Since 2004, Serbia has cooperated in locating and handing over 20 of the 24 ICTY indictees. That shows that our policy of conditionality works. However, ICTY cooperation cannot be a stop-start process, and more needs to be done to achieve full cooperation, especially concerning intensified search operations and access to archives and documents. The Chief Prosecutor will return to Belgrade tomorrow for two days, and the Commission will take her findings strongly into account when making our assessment on the initialing of the SAA agreement. Signature will then depend on full cooperation with the ICTY, and we will assess that together with the Council. This requires Serbia to do everything in its powers to locate and arrest the fugitives and to provide the ICTY with all the necessary information leading to their arrest and transfer to tribunal in The Hague. To conclude, Serbia indeed has tremendous economic, cultural and intellectual potential that is just waiting to be released in the pursuit of the country’s European future. The Commission is fully committed to Serbia’s European perspective. I am convinced that the country can make relatively rapid progress on its European road once it meets the essential conditions. That is crucial, not just for Serbia’s European aspirations, but for the stability and progress of the whole Western Balkans. It is, therefore, high time for Serbia to turn the page on its painful past, and to fully approach its European future. Your report highlights a number of areas where both the European Union and Serbia need to intensify efforts, which I fully support. I particularly agree with the importance granted to visa facilitation and with the call for progress now to be made on visa liberalisation. Precisely for that reason, the Commission has indicated its intention to start a dialogue early next year, with each of the countries of the Western Balkans, on a roadmap for visa liberalisation, by defining its requirements and conditions. This issue is of immense importance, not least in terms of giving concrete evidence to the young generation of the region of what Europe really means. We are at a very critical juncture in our relations with Serbia. Over the past fortnight I have had intense discussions with the Council Presidency, with Member States and with the Serbian authorities on the state of affairs. It will come as no surprise that the Kosovo status process and the stabilisation and association agreement, including ICTY conditionality, were the main items. The deadline of 10 December for Kosovo talks is fast approaching, and the work of the international troika is entering a crucial phase. We fully support the work of the EU’s representative, Ambassador Wolfgang Ischinger, and we will leave no stone unturned in seeking a negotiated solution. It is now essential that the two parties – Belgrade and Priština – assume their responsibilities and engage seriously in constructive and creative proposals that can lead to a negotiated, sustainable solution. I have also had intensive discussions with Member States and with the Serbian authorities on the stabilisation and association agreement. That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia. It will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union. The Commission has first negotiated and then finalised the technical work on the draft text of this agreement, which is currently being assessed by Member States in the Council working group. It is working intensively with the Presidency and Member States to complete a legal-linguistic review of the text so that we, as the European Union, are technically ready to sign the agreement soon, provided that the political conditions are in place – namely full cooperation with the ICTY – which should lead to the arrest of the remaining indictees. This is, to my understanding, in line with the recommendation in your report, addressed to the Council. Concerning the ICTY, as I have said before, for the moment I see Serbia’s part of the glass as being half full rather than half empty. I have made it clear to the Serbian Government that signature of the SAA is within reach. It is now a question of political will and translating ability into results. We are ready, once Serbia is ready by meeting the conditions. The ball is now clearly in Serbia’s court."@mt15
". Voorzitter, ik wil graag de heer Kacin complimenteren met zijn gedegen verslag, waarin de belangrijkste aspecten van de huidige stand van zaken in de EU-Servische betrekkingen goed zijn weergegeven.Ik heb mijn diensten gevraagd de aanbevelingen uit het verslag op te volgen, hetgeen zijn nut al heeft bewezen bij de voorbereiding van het jaarlijkse voortgangsverslag van de Commissie, dat op 6 november aangenomen zal worden. Tegelijkertijd moeten we ook waardering opbrengen voor de inspanningen die Servië tot dusverre geleverd heeft. Maar al te vaak neigen deze vergeten te worden tijdens onze debatten. Servië heeft sinds 2004 meegewerkt aan het opsporen en uitleveren van ruim 20 van de 24 personen die door het ICTY in staat van beschuldiging zijn gesteld. Dat toont aan dat ons beleid van conditionaliteit werkt. Samenwerking met het ICTY kan echter geen proces van hollen en stilstaan zijn en er dient nog meer gedaan te worden om tot volledige medewerking te komen, waaronder geïntensiveerde zoekacties en het toegang verschaffen tot archieven en documenten. De Hoofdaanklager gaat morgen weer twee dagen naar Belgrado en de Commissie zal haar bevindingen sterk laten meewegen wanneer we de evaluatie maken ten behoeve van het tekenen van de SAO-overeenkomst. Die ondertekening zal dan afhangen van de volledige samenwerking met het ICTY en we zullen die evaluatie samen met de Raad maken. Servië dient dan ook alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de voortvluchtigen op te sporen en te arresteren en het ICTY alle informatie ter beschikking te stellen die kan leiden tot hun arrestatie en overdracht aan het tribunaal in Den Haag. Ter afsluiting, Servië beschikt onderdaad over een enorm economisch, cultureel en intellectueel potentieel dat er gewoon op ligt te wachten ingezet te worden om de Europese toekomst van het land zeker te stellen. De Commissie staat volledig achter het Europese perspectief voor Servië. Ik ben ervan overtuigd dat het land relatief snel vooruitgang kan boeken op de weg naar Europa als het eenmaal voldoet aan de essentiële voorwaarden. Dat is van cruciaal belang, niet alleen voor Servië’s Europese aspiraties, maar voor de stabiliteit en vooruitgang in de hele westelijkeBalkan. Het wordt daarom hoog tijd, dat Servië dit pijnlijke hoofdstuk van zijn verleden afsluit en zich volledig richt op zijn Europese toekomst. In uw verslag wordt een aantal terreinen belicht, waarop zowel de Europese Unie als Servië hun inspanningen dienen te versterken en ik ondersteun dit volledig. Ik ben het in het bijzonder eens met het belang dat u hecht aan het vereenvoudigen van visumaanvragen en met de roep om voortgang die nu ten aanzien van de liberalisatie van visa gemaakt moet worden. Dat is ook precies de reden, dat de Commissie heeft aangegeven dat ze voornemens is, begin volgend jaar een dialoog te starten met elk van de westelijke Balkanstaten over een routekaart voor de liberalisering van visa, door het vaststellen van de vereisten en de voorwaarden daarvoor. Dit is een uiterst belangrijke kwestie, niet in de laatste plaats omdat dit aan de jonge generatie uit de regio een concreet bewijs geeft van wat Europa echt betekent. We staan in onze relaties met Servië op een uiterst belangrijk kruispunt. Ik heb de afgelopen twee weken intensief overleg gevoerd met het voorzitterschap van de Raad, lidstaten en de Servische autoriteiten over de stand van zaken. Het zal geen verrassing zijn, dat het proces van de status van Kosovo en de stabilisatie- en associatieovereenkomst, inclusief devoorwaarde om mee te werken met het ICTY (Joegoslaviëtribunaal), de belangrijkste discussiepunten waren. De deadline voor het Kosovo-overleg van 10 december nadert snel en het werk van de internationale troika is een belangrijke fase ingegaan. We staan volledig achter het werk van de vertegenwoordiger van de EU, ambassadeur Wolfgang Ischinger, en we zullen niets nalaten om tot een onderhandelingsresultaat te komen. Het is nu van groot belang dat beide partijen - Belgrado en Priština – hun verantwoordelijkheid nemen en daadwerkelijk met serieuze en creatieve voorstellen komen, die kunnen leiden tot een duurzaam onderhandelingsresultaat. Ik heb ook intensief overleg gevoerd met de lidstaten en de Servische autoriteiten over de stabilisatie- en associatieovereenkomst. Die overeenkomst zal een politieke mijlpaal zijn in onze betrekkingen met Servië. Het zal de deur openzetten naar de status van kandidaatlid van de Europese Unie. De Commissie heeft eerst onderhandeld over de technische uitwerking van de concepttekst van deze overeenkomst en deze vervolgens afgerond. De concepttekst wordt momenteel door de lidstaten bestudeerd in de werkgroep van de Raad. Deze werkt intensief met het voorzitterschapen de lidstaten aan een juridisch-linguïstische revisie van de tekst zodat we, als Europese Unie, technisch klaar zijn om de overeenkomst op korte termijn te ondertekenen, mits aan de politieke voorwaarden is voldaan – namelijk volledige samenwerking met het ICTY – hetgeen zou moeten leiden tot de arrestatie van de nog voortvluchtige beklaagden. Dit komt volgens mij overeen met de aanbeveling die u in uw verslag aan de Raad doet. Wat het ICTY betreft zie ik, zoals ik al eerder zei, Servië’s glas momenteel als halfvol en niet als halfleeg. Ik heb de Servische regering duidelijk gemaakt dat ondertekening van de SAO (stabilisatie- en associatieovereenkomst) binnen handbereik is. Het hangt nu af van de politieke wil en van het vermogen om mogelijkheid in resultaat te vertalen. Wij zijn er klaar voor, op het moment dat Servië er klaar voor is om aan de voorwaarden te voldoen. Servië aan nu duidelijk aan zet."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu Kacinowi rzetelnego sprawozdania, w którym dobrze uchwycone zostały kluczowe aspekty obecnego stanu stosunków UE z Serbią. Prosiłem już swoje służby o podjęcie dalszych działań w związku z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu, które już zostało wykorzystane w przygotowaniu rocznego sprawozdania z postępów, które ma być przyjęte 6 listopada. Jednocześnie powinniśmy docenić wysiłek, jakiego Serbia dokonała dotychczas. Zbyt często zapominamy o nim w naszych debatach. Od roku 2004 Serbia pomogła w znalezieniu i wydaniu 20 z 24 oskarżonych przez ICTY. Pokazuje to, że nasza polityka warunkowości działa. Jednak współpraca z ICTY nie może być procesem, który można po prostu zakończyć i należy zrobić więcej, by doprowadzić do pełnej współpracy, szczególnie biorąc pod uwagę intensywniejsze działania poszukiwawcze i dostęp do archiwów i dokumentów. Główny prokurator wróci jutro do Belgradu na dwa dni, a Komisja zdecydowanie weźmie jej ustalenia pod uwagę, dokonując oceny dotyczącej zatwierdzenia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Podpisanie będzie wtedy zależało od pełnej współpracy z ICTY; ocenimy to wspólnie z Radą. Zobowiązuje to Serbię do uczynienia wszystkiego, co w jej mocy, by znaleźć i aresztować ukrywających się i dostarczyć ICTY wszelkich potrzebnych informacji mogących doprowadzić do ich aresztowania i przekazania trybunałowi w Hadze. Podsumowując, Serbia naprawdę ma ogromny potencjał gospodarczy, kulturalny i intelektualny, który tylko czeka, aż zostanie wykorzystany w dążeniu do zapewnienia Serbii europejskiej przyszłości. Komisja jest w pełni zaangażowana w perspektywę europejską Serbii. Jestem przekonany, że kraj ten może dokonać stosunkowo szybkiego postępu na drodze do Europy, kiedy spełni najważniejsze warunki. Jest to niezbędne, nie tylko w odniesieniu do europejskich aspiracji Serbii, ale także dla stabilności i postępu na całych Bałkanach Zachodnich. Nadszedł zatem najwyższy czas, by Serbia zapomniała o swojej bolesnej przeszłości i w pełni zbliżyła się do przyszłości w Europie. Pańskie sprawozdanie podkreśla wiele kwestii, w których zarówno Unia Europejska, jak i Serbia muszą zwiększyć wysiłki, co w pełni popieram. W szczególności zgadzam się z wagą położoną na ułatwienia wizowe oraz z wezwaniem do poczynienia postępów w kwestii liberalizacji reżimu wizowego. Właśnie z tego powodu Komisja wyraziła swój zamiar rozpoczęcia dialogu na początku przyszłego roku z każdym z krajów Bałkanów Zachodnich, na temat mapy drogowej dotyczącej liberalizacji reżimu wizowego, poprzez określenie swoich wymogów i warunków. Kwestia ta ma ogromne znaczenie, szczególnie jeśli chodzi o danie konkretnego świadectwa młodemu pokoleniu tego regionu na temat tego, co naprawdę oznacza Europa. Jesteśmy teraz w krytycznej chwili, jeśli chodzi o nasze stosunki z Serbią. Przez ostatnie dwa tygodnie prowadziłem intensywne dyskusje z prezydencją Rady, państwami członkowskimi i władzami Serbii na temat aktualnej sytuacji. Nie jest żadną niespodzianką, że głównymi tematami były proces dotyczący statusu Kosowa oraz Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, w tym warunek współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii. Termin 10 grudnia dla rozmów w sprawie Kosowa zbliża się szybko, a prace trojki wchodzą w kluczową fazę. W pełni popieramy pracę przedstawiciela UE, ambasadora Wolfganga Ischingera i zrobimy co w naszej mocy, by znaleźć wynegocjowane rozwiązanie. Najważniejsze jest teraz, by obie strony - Belgrad i Prisztina - przyjęły odpowiedzialność i poważnie zaangażowały się w poczynienie konstruktywnych i twórczych propozycji, które mogą doprowadzić do wypracowania wynegocjowanego i zrównoważonego rozwiązania. Prowadziłem także burzliwe dyskusje z państwami członkowskimi i władzami Serbii na temat Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Układ ten będzie stanowił polityczny kamień milowy w naszych stosunkach z Serbią. Będzie bramą do uzyskania statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Komisja najpierw wynegocjowała, a później doprowadziła do końca techniczną stronę pracy nad projektem tekstu tego układu; państwa członkowskie oceniają go właśnie w grupie roboczej Rady. Intensywnie współpracuje ona z prezydencją i państwami członkowskimi w celu dokonania prawno-lingwistycznej oceny tekstu, abyśmy my, jako Unia Europejska, byli przygotowani pod względem technicznym do podpisania wkrótce układu, pod warunkiem że spełnione zostaną warunki polityczne - mianowicie pełna współpraca z ICTY - której wynikiem powinno być aresztowanie pozostających na wolności oskarżonych. Jest to, jak rozumiem, zgodne z zaleceniem zawartym w sprawozdaniu, skierowanym do Rady. Jeśli chodzi o ICTY, jak już powiedziałem, w tej chwili widzę, że szklanka Serbii jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Dałem do zrozumienia rządowi serbskiemu, że podpisanie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu jest w zasięgu. Jest to teraz kwestia woli politycznej i przełożenia chęci na wyniki. My będziemy gotowi, wtedy kiedy Serbia będzie gotowa dzięki spełnieniu naszych warunków. Piłka jest teraz wyraźnie po stronie Serbii."@pl16
"Senhor Presidente, queria felicitar o senhor deputado Kacin pela solidez do seu trabalho, que capta os aspectos essenciais do actual estado das relações UE-Sérvia. Pedi aos meus serviços que seguissem as recomendações do relatório, que já foi útil na preparação do relatório anual de progresso da Comissão, que deverá ser aprovado no dia 6 de Novembro. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer os esforços feitos pela Sérvia até à data. Nos nossos debates, tendemos a esquecê-los com demasiada frequência. Desde 2004, a colaboração da Sérvia cifrou-se na localização e entrega de 20 dos 24 indiciados pelo TPIJ. Isso mostra que a nossa política de condicionalidade é eficaz. Contudo, a cooperação com o TPIJ não pode funcionar em regime de pára-arranca, e é necessário fazer mais para se estabelecer uma cooperação plena, especialmente em matéria de intensificação das operações de busca e de acesso a arquivos e documentos. A Procuradora-Geral voltará amanhã a Belgrado, para uma visita de dois dias, e a Comissão ponderará muito atentamente as suas conclusões ao fazer o balanço com vista ao arranque do processo relativo ao AEA. A efectiva celebração deste dependerá da cooperação plena com o TPIJ, que será avaliada conjuntamente por nós e pelo Conselho. Isto obriga a Sérvia a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para localizar e prender os fugitivos e para facultar ao TPIJ toda a informação necessária à sua captura e transferência para o tribunal, na Haia. Concluindo, a Sérvia tem realmente um enorme potencial económico, cultural e intelectual que só precisa de ser canalizado para a construção do seu futuro europeu. A Comissão está totalmente empenhada na concretização das perspectivas europeias da Sérvia. Estou convicto que, cumpridas as condições essenciais, o país poderá avançar com relativa rapidez na via da integração. Cumpri-las é fundamental, não apenas paras as aspirações europeias da Sérvia, mas também para a estabilidade e o progresso de toda a região dos Balcãs Ocidentais. É, pois, mais que tempo de a Sérvia virar a página do seu doloroso passado e enveredar em pleno pela via do seu futuro europeu. O relatório destaca uma série de domínios em que a União Europeia e a Sérvia necessitam de intensificar os seus esforços, análise que subscrevo inteiramente. Concordo particularmente com o relevo que nele é dado à facilitação da concessão de vistos e com o apelo à consecução de progressos imediatos na questão da liberalização dos vistos. Precisamente por esse motivo, a Comissão anunciou a intenção de entabular no princípio do próximo ano, com cada um dos países dos Balcãs Ocidentais, um diálogo com vista ao estabelecimento de um calendário para a liberalização dos vistos, mediante a definição dos requisitos e condições exigíveis para o efeito. Trata-se de uma questão de enorme relevância por várias razões, nomeadamente para dar às camadas mais jovens da população da região experiência directa do significado real da Europa. As nossas relações com a Sérvia estão atravessar um momento muito crítico. Ao longo da última quinzena, debati intensivamente a actual situação com a Presidência do Conselho, os Estados-Membros e as autoridades sérvias. Os temas dominantes foram, naturalmente, a questão do estatuto do Kosovo e o acordo de estabilização e de associação, incluindo a sua condicionalidade ou dependência da cooperação com o TPIJ. A data-limite de 10 de Dezembro para realização de conversações relativas ao Kosovo está cada vez mais próxima, e o trabalho da tróica internacional está a entrar numa fase crucial. Apoiamos plenamente a acção do representante da UE, embaixador Wolfgang Ischinger, e não nos pouparemos a esforços na busca de uma solução negociada. Agora, é essencial que as duas partes – Belgrado e Priština – assumam as suas responsabilidades e se empenhem seriamente em desenvolver propostas construtivas e criativas capazes de conduzirem a uma solução negociada sustentável. Mantive também discussões intensivas com os Estados-Membros e com as autoridades sérvias sobre o acordo de estabilização e de associação. Esse acordo será um marco histórico nas nossas relações com a Sérvia. Funcionará como porta de acesso ao estatuto de candidata à adesão à União Europeia. A Comissão começou por negociar e ultimar o trabalho técnico de preparação de um projecto de acordo, que está presentemente a ser analisado pelos Estados-Membros no grupo de trabalho do Conselho. Estamos a trabalhar em regime intensivo com a Presidência e os Estados-Membros na revisão jurídico-linguística do texto, para que nós, enquanto União Europeia, fiquemos tecnicamente habilitados a assinar o acordo a breve trecho, se estiverem reunidas as condições políticas necessárias para o efeito – designadamente a cooperação cabal com o TPIJ, que deve levar à captura dos indiciados ainda a monte. Isto está, na minha leitura, em consonância com as recomendações do relatório do senhor deputado, dirigidas ao Conselho. No que toca ao TPIJ, como já afirmei anteriormente, neste momento estou mais inclinado a considerar o "copo" da Sérvia como meio cheio do que como meio vazio. Frisei bem ao Governo sérvio que a assinatura do AEA estava ao seu alcance. Agora, é tudo uma questão de vontade política e de traduzir a capacidade em resultados. Nós estamos prontos, logo que a Sérvia trate de satisfazer as condições estabelecidas. A bola está agora, claramente, no campo da Sérvia."@pt17
"Mr President, I would like to congratulate Mr Kacin for his solid report, which captures the essential aspects of the current state of EU-Serbia relations. I have asked my services to follow up on the recommendations of the report, which has already been useful in the preparation of the Commission’s annual progress report, due to be adopted on 6 November. At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now. Too often, these tend to be forgotten in our debates. Since 2004, Serbia has cooperated in locating and handing over 20 of the 24 ICTY indictees. That shows that our policy of conditionality works. However, ICTY cooperation cannot be a stop-start process, and more needs to be done to achieve full cooperation, especially concerning intensified search operations and access to archives and documents. The Chief Prosecutor will return to Belgrade tomorrow for two days, and the Commission will take her findings strongly into account when making our assessment on the initialing of the SAA agreement. Signature will then depend on full cooperation with the ICTY, and we will assess that together with the Council. This requires Serbia to do everything in its powers to locate and arrest the fugitives and to provide the ICTY with all the necessary information leading to their arrest and transfer to tribunal in The Hague. To conclude, Serbia indeed has tremendous economic, cultural and intellectual potential that is just waiting to be released in the pursuit of the country’s European future. The Commission is fully committed to Serbia’s European perspective. I am convinced that the country can make relatively rapid progress on its European road once it meets the essential conditions. That is crucial, not just for Serbia’s European aspirations, but for the stability and progress of the whole Western Balkans. It is, therefore, high time for Serbia to turn the page on its painful past, and to fully approach its European future. Your report highlights a number of areas where both the European Union and Serbia need to intensify efforts, which I fully support. I particularly agree with the importance granted to visa facilitation and with the call for progress now to be made on visa liberalisation. Precisely for that reason, the Commission has indicated its intention to start a dialogue early next year, with each of the countries of the Western Balkans, on a roadmap for visa liberalisation, by defining its requirements and conditions. This issue is of immense importance, not least in terms of giving concrete evidence to the young generation of the region of what Europe really means. We are at a very critical juncture in our relations with Serbia. Over the past fortnight I have had intense discussions with the Council Presidency, with Member States and with the Serbian authorities on the state of affairs. It will come as no surprise that the Kosovo status process and the stabilisation and association agreement, including ICTY conditionality, were the main items. The deadline of 10 December for Kosovo talks is fast approaching, and the work of the international troika is entering a crucial phase. We fully support the work of the EU’s representative, Ambassador Wolfgang Ischinger, and we will leave no stone unturned in seeking a negotiated solution. It is now essential that the two parties – Belgrade and Priština – assume their responsibilities and engage seriously in constructive and creative proposals that can lead to a negotiated, sustainable solution. I have also had intensive discussions with Member States and with the Serbian authorities on the stabilisation and association agreement. That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia. It will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union. The Commission has first negotiated and then finalised the technical work on the draft text of this agreement, which is currently being assessed by Member States in the Council working group. It is working intensively with the Presidency and Member States to complete a legal-linguistic review of the text so that we, as the European Union, are technically ready to sign the agreement soon, provided that the political conditions are in place – namely full cooperation with the ICTY – which should lead to the arrest of the remaining indictees. This is, to my understanding, in line with the recommendation in your report, addressed to the Council. Concerning the ICTY, as I have said before, for the moment I see Serbia’s part of the glass as being half full rather than half empty. I have made it clear to the Serbian Government that signature of the SAA is within reach. It is now a question of political will and translating ability into results. We are ready, once Serbia is ready by meeting the conditions. The ball is now clearly in Serbia’s court."@ro18
"Pán predsedajúci, rád by som zablahoželal pánovi Kacinovi za dôkladnú správu, ktorá zachytáva základné aspekty súčasného stavu vzťahov medzi EÚ a Srbskom. Požiadal som oddelenia Komisie, aby sa držali odporúčaní správy, ktorá bola užitočná už počas príprav výročnej správy Komisie o pokroku, ktorá má byť prijatá 6. novembra. Zároveň by sme mali oceniť úsilie, ktoré Srbsko doteraz vyvinulo. Príliš často na to zabúdame v našich diskusiách. Srbsko spolupracuje tak, že od roku 2004 vyhľadalo a vydalo 20 z 24 utečencov tribunálu ICTY. Táto skutočnosť poukazuje na to, že naša politika podmienečnosti funguje. Spolupráca s tribunálom ICTY nemôže byť procesom zastavovania a opätovného spúšťania a je potrebné urobiť ešte viac, aby sa dosiahla úplná spolupráca, najmä čo sa týka zvýšenia pátrania a prístupu k archívu a dokumentom. Vedúca prokurátorka sa zajtra na dva dni vracia do Belehradu a Komisia pri hodnotení začatia stabilizačnej a asociačnej dohody vo veľkej miere vezme do úvahy jej závery. Podpis bude závisieť od plnej spolupráce s tribunálom ICTY a spolu s Radou uskutočníme toto hodnotenie. To si vyžaduje, aby Srbsko urobilo všetko, čo je v jeho silách, aby vyhľadalo a zatklo utečencov a poskytlo tribunálu ICTY všetky potrebné informácie, ktoré by viedli k ich zatknutiu a predvedeniu pred súd v Haagu. Na záver, Srbsko má v skutočnosti obrovský hospodársky, kultúrny a intelektuálny potenciál, ktorý len čaká na to, kedy ho bude môcť využiť pri hľadaní európskej budúcnosti krajiny. Komisia je v plnej miere oddaná európskej perspektíve Srbska. Som presvedčený, že hneď ako krajina splní nevyhnutné podmienky, môže urobiť relatívne rýchly pokrok na svojej európskej ceste. Má to rozhodujúci význam, nielen čo sa týka európskych túžob Srbska, ale aj na stabilitu a pokrok celého západného Balkánu. Je preto najvyšší čas, aby Srbsko otočilo stranu svojej nepríjemnej minulosti, a aby sa v plnej miere priblížilo k európskej budúcnosti. Vaša správa zdôrazňuje množstvo oblastí, kde je potrebné tak zo strany Európskej únie, ako aj zo strany Srbska, zvýšiť úsilie, čo v plnej miere podporujem. Obzvlášť súhlasím s významom, ktorý bol pridelený zjednodušeniu vízového režimu a s výzvou týkajúcou sa pokroku, ktorý je potrebné uskutočniť v súvislosti s liberalizáciou víz. Presne z týchto dôvodov Komisia vyjadrila svoj úmysel začať dialóg s každou krajinou západného Balkánu už budúci rok na časovom pláne pre liberalizáciu víz, a to na základe stanovenia požiadaviek a podmienok. Táto otázka má obrovský význam, v neposlednom rade aj z toho hľadiska, aby sa mladej generácii regiónu poskytol konkrétny dôkaz o tom, čo Európa skutočne znamená. Nachádzame sa vo veľmi kritickom bode, čo sa týka našich vzťahov so Srbskom. Za posledné dva týždne som o danej situácii viedol intenzívne diskusie s predsedníctvom Rady, členskými štátmi a so srbskými orgánmi. Nebude prekvapením, že proces statusu Kosova a stabilizačná a asociačná dohoda vrátane podmienečnosti tribunálu ICTY boli hlavnými bodmi. Konečný termín 10. december pre diskusie o Kosove sa rýchlo približuje a práca medzinárodnej trojky vstupuje do kľúčovej fázy. V plnej miere podporujeme prácu predstaviteľa EÚ, pána veľvyslanca Wolfganga Ischingera, a vynaložíme maximálne úsilie na nájdenie riešenia. Teraz je dôležité, aby obe strany – Belehrad a Priština – niesli svoju zodpovednosť a vážne sa zapojili do konštruktívnych a kreatívnych návrhov, ktoré môžu viesť k dosiahnutiu vzájomného, trvalo udržateľného riešenia. Takisto som s členskými štátmi a so srbskými orgánmi viedol intenzívne diskusie o stabilizačnej a asociačnej dohode. Táto dohoda bude predstavovať politický medzník v našich vzťahoch so Srbskom. Bude bránou na získanie kandidátskeho statusu na členstvo v Európskej únii. Komisia najprv rokovala, a potom ukončila technickú prácu o návrhu textu tejto dohody, ktorý v súčasnosti hodnotia členské štáty v pracovnej skupine Rady. Intenzívne pracuje s predsedníctvom a členskými štátmi s cieľom dokončiť právno-lingvistickú revíziu textu tak, aby sme my, ako Európska únia, boli čoskoro technicky pripravení podpísať dohodu za predpokladu, že budú zavedené politické podmienky – konkrétne dôkladná spolupráca s tribunálom ICTY – ktorá by mala viesť k zatknutiu zvyšných utečencov. Je zrejmé, že to je v súlade s odporúčaním vašej správy, ktorá bola adresovaná Rade. Čo sa týka tribunálu ICTY, ako som už spomenul, v tejto chvíli vnímam situáciu tak, že srbský pohár je skôr poloplný ako poloprázdny. Srbskej vláde som spresnil, že podpis stabilizačnej a asociačnej dohody je už na dosah. Teraz je to otázka politickej vôle a prevedenia schopností do výsledkov. My sme pripravení kedykoľvek bude Srbsko pripravené na základe splnenia podmienok. V súčasnosti sa lopta nachádza na srbskej časti ihriska."@sk19
". Gospod predsednik, gospodu Kacinu čestitam za razumno poročilo, ki zajema bistvene vidike trenutnega stanja odnosov med Evropsko unijo in Srbijo. Svoje službe sem pozval, da nadaljnje ukrepajo glede priporočil iz poročila, kar je že bilo koristno pri pripravi letnega poročila Komisije o napredku, ki naj bi se sprejelo 6. novembra. Hkrati moramo pozdraviti tudi dosedanja prizadevanja Srbije. Ta se v naših razpravah prepogosto sploh ne upoštevajo. Od leta 2004 je Srbija sodelovala pri iskanju in izročanju več kot dvajsetih od štiriindvajsetih obtožencev Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. To dokazuje, da naša politika pogojevanja deluje. Vendar sodelovanje s tem sodiščem ne more biti občasen postopek, zato si je treba bolj prizadevati za polno sodelovanje, zlasti v zvezi z okrepitvijo iskalnih akcij ter dostopom do arhivov in dokumentov. Glavna tožilka bo jutri ponovno obiskala Beograd, kjer bo ostala dva dni, pri čemer bo upoštevala Komisija njene ugotovitve pri pripravi ocene o začetku stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Podpis bo nato odvisen od polnega sodelovanja z Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, kar bomo ocenili skupaj s Svetom. To pomeni, da si mora Srbija na vse mogoče načine prizadevati, da poišče in aretira ubežnike ter sodišču zagotovi vse potrebne informacije, ki bodo prispevali k njihovi aretaciji in predaji haaškemu sodišču. Srbija ima dejansko izjemen gospodarski, kulturni in intelektualni potencial, ki ga je treba izkoristiti in nadaljevati pot proti evropski prihodnosti države. Komisija je v celoti zavezana evropski perspektivi Srbije. Prepričan sem, da lahko ta država sorazmerno hitro napreduje k Evropi, ko bo izpolnila temeljne pogoje. To ni bistveno le za evropske težnje Srbije, ampak tudi za stabilnost in napredek celotnega zahodnega Balkana. Zato je skrajni čas, da se Srbija reši svoje mučne preteklosti in se v celoti približa Evropi. Vaše poročilo izpostavlja več področij, na katerih morata Evropska unija in Srbija okrepiti prizadevanja, kar v celoti podpiram. Zlasti se strinjam s pomenom, ki se namenja poenostavitvi vizumskih postopkov, in podpiram pozive k napredku v zvezi z liberalizacijo vizumskega sistema. Prav iz tega razloga je Komisija sporočila svojo namero, da bo na začetku naslednjega leta z vsako od držav zahodnega Balkana začela dialog o načrtu za liberalizacijo vizumskega sistema z opredelitvijo zahtev in pogojev. To vprašanje je izjemno pomembno, tudi za zagotavljanje konkretnih dokazov za mlajšo generacijo v tej regiji, kaj Evropa dejansko pomeni. Kar zadeva naše odnose s Srbijo, smo na zelo kritični točki. V zadnjih štirinajstih dneh sem s predsedstvom Sveta, državami članicami in srbskimi organi intenzivno razpravljal o tem stanju. Jasno je, da sta bila vprašanje statusa Kosova ter stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, vključno s pogojevanjem Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, glavni temi. Končni rok za razpravo o Kosovu, 10. december, se hitro približuje in mednarodna trojka začenja s ključno stopnjo svojega dela. V celoti podpiramo delo predstavnika EU, veleposlanika Wolfganga Ischingerja, in pri doseganju rešitev v pogajanjih bomo raziskali vse možnosti. Zdaj je bistveno, da obe strani – Beograd in Priština – prevzameta svojo odgovornost ter si začneta resno prizadevati za konstruktivne in ustvarjalne predloge, ki lahko pripeljejo do trajnostne rešitve, dosežene s pogajanji. Z državami članicami in srbskimi organi sem intenzivno razpravljal tudi o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu. Kar zadeva naš odnos s Srbijo, bo ta sporazum pomenil politični mejnik. Omogočil bo napredek k statusu države kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Komisija se je najprej pogajala in nato dokončala tehnično pripravo osnutka besedila tega sporazuma, ki ga zdaj ocenjujejo države članice v delovni skupini Sveta. Intenzivno sodeluje s predsedstvom in državami članicami za dokončanje pravno-jezikovnega pregleda besedila, da bo Evropska unija tehnično pripravljena za čim prejšnji podpis sporazuma, če bodo veljali politični pogoji, zlasti popolno sodelovanje z Mednarodnim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, ki morajo pripeljati do aretacije vseh preostalih obtožencev. Kot razumem, je to v skladu s priporočilom iz vašega poročila, ki ste ga naslovili na Svet. Kar zadeva Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na področju nekdanje Jugoslavije v tem trenutku vidim pozitiven razvoj na srbski strani, kot sem že poudaril. Srbski vladi sem jasno sporočil, da je podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma dosegljiv. Zdaj je to vprašanje politične volje in spreminjanja sposobnosti v rezultate. Pripravljeni bomo, ko bo Srbija pripravljena na izpolnjevanje pogojev. Jasno je, da je zdaj na potezi Srbija."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera Jelko Kacin till hans grundliga betänkande som fångar de viktiga aspekterna av den nuvarande relationen mellan EU och Serbien. Jag har bett mina tjänstemän att följa upp rekommendationerna i betänkandet, som redan har visat sig vara användbara i förberedelserna av kommissionens årliga lägesrapport som ska antas den 6 november. Samtidigt bör vi även visa uppskattning för de insatser som Serbien har gjort så här långt. Alltför ofta tenderar dessa att glömmas bort i våra debatter. Sedan 2004 har Serbien samarbetat när det gäller att hitta och överlämna 20 av de 24 personer som är misstänkta för krigsförbrytelser av Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien. Det visar att vår villkorsprincip fungerar. Samarbetet med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien får emellertid inte vara en process som slås på och av, och mer behöver göras för att uppnå ett helhjärtat samarbete, framför allt när det gäller ökad eftersökning och tillgång till arkiv och dokument. Chefsåklagaren kommer att återvända till Belgrad i morgon och stanna där två dagar, och kommissionen kommer att ta stor hänsyn till hennes slutsatser när vi utvärderar inledningen av stabiliserings- och associationsavtalet. Undertecknandet kommer sedan att vara beroende av ett helhjärtat samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien och vi kommer att bedöma detta tillsammans med rådet. Detta innebär att Serbien måste göra allt som står i dess makt för att hitta och gripa de efterspanade personerna och förse Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien med all nödvändig information som kan leda till ett gripande och överlämnande till krigsförbrytartribunalen i Haag. Sammanfattningsvis har Serbien verkligen en fantastisk ekonomisk, kulturell och intellektuell potential som bara väntar på att frigöras i strävan mot landets framtid i Europa. Kommissionen är starkt engagerad i Serbiens Europaperspektiv. Jag är övertygad om att landet kan göra relativt snabba framsteg på dess väg mot Europa när de nödvändiga villkoren uppfylls. Detta är avgörande, inte bara för Serbiens europeiska strävan, utan även för stabiliteten och framstegen på hela Västra Balkan. Därför är det hög tid för Serbien att vända blad och lämna dess smärtsamma förflutna bakom sig för att helt och fullt närma sig en framtid i Europa. I betänkandet framhävs en rad områden där både EU och Serbien måste öka sina insatser och jag stöder detta till fullo. Jag instämmer framför allt med viseringslättnadernas betydelse och med uppmaningen att framsteg nu måste göras när det gäller visumfrihet. Av just detta skäl har kommissionen tillkännagett sin avsikt att i början av nästa år inleda en dialog med alla länderna på Västra Balkan om en färdplan för visumfrihet genom att fastställa krav och villkor för denna plan. Denna fråga är ytterst viktig, inte minst för att ge den unga generationen i området konkreta bevis på vad EU verkligen innebär. Vi befinner oss i ett mycket kritiskt tidsskede när det gäller vår relation till Serbien. De senaste två veckorna har jag haft intensiva diskussioner om det aktuella läget med rådets ordförandeskap, med medlemsstaterna och med de serbiska myndigheterna. Det kommer knappast som någon överraskning att processen med Kosovos status och stabiliserings- och associeringsavtalet, inklusive villkorsprincipen som tillämpas av Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, var de viktigaste frågorna. Kosovosamtalens deadline den 10 december närmar sig snabbt och den internationella trojkans arbete går in i ett avgörande skede. Vi stöder helhjärtat det arbete som EU:s representant ambassadör Wolfgang Ischinger har genomfört och vi kommer att pröva alla medel för att hitta en lösning. Nu är det nödvändigt att företrädare för de två parterna i Belgrad och Priština tar sitt ansvar och på allvar engagerar sig i de konstruktiva förslag som kan leda till en framförhandlad hållbar lösning. Jag har även haft intensiva diskussioner med medlemsstaterna och med de serbiska myndigheterna om stabiliserings- och associeringsavtalet. Detta avtal kommer att utgöra en politisk milstolpe i vår relation med Serbien. Det kommer att vara en inkörsport mot kandidatstatus för medlemskap i Europeiska unionen. Kommissionen har först förhandlat och därefter slutfört det tekniska arbetet med förslagstexten till detta avtal som för närvarande utvärderas av medlemsstaterna i rådets arbetsgrupp. Kommissionen arbetar intensivt med ordförandeskapet och medlemsstaterna för att slutföra en rättslig och språklig översyn av texten så att vi från EU:s sida snart ska vara formellt redo att underteckna avtalet, under förutsättning att de politiska villkoren uppfylls – nämligen ett helhjärtat samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien – vilket bör leda till att de återstående misstänkta personerna anhålls. Såvitt jag förstår överensstämmer detta med rekommendationen i ert betänkande till rådet. När det gäller Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien betraktar jag, vilket jag sagt tidigare, snarare Serbiens glas som halvfullt än som halvtomt. Jag har tydligt förklarat för den serbiska regeringen att undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet är inom räckhåll. Nu handlar det om politisk vilja och om att omvandla förmåga till resultat. När Serbien är redo, genom att ha uppfyllt villkoren, kommer vi också att vara redo. Det är uppenbart att bollen nu ligger hos Serbien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Olli Rehn,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"stop-start"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph