Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-304"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-304"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Danes nastopam kot poročevalec pa hkrati kot liberalni demokrat, kot Slovenec, kot nekdanji Jugoslovan in kot Evropejec. Komaj 15 let nazaj je država, v kateri sem se rodil, v številnih krvavih vojnah, ki so trajale skoraj celo desetletje, razpadla. Srbski državljani imajo pravico, da izvejo resnico o nedavnih politikah vojne, izvedenih v njihovem imenu. Tudi iz tega razloga podpiram nedavno pobudo posebnega tožilca, da se ugotovijo politični motivi za umor predsednika vlade Djindjića. Tudi zato obžalujem popustljivost srbskega sodišča za vojne zločine pri izrekanju kazni za štiri člane enote Škorpijoni, ki so umorili šest muslimanov iz Srebrenice. Srbija ima velik gospodarski in kulturni potencial ter veliko nadarjenih posameznikov na vseh družbenih področjih. Nova vlada je dokazala, da ima veliko dejavnih in ambicioznih ministrov. Nobenega dvoma ni, da je Srbija administrativno in institucionalno sposobna za strokovno obvladovanje prihodnjih pogajanj za članstvo v EU. V zadnjih mesecih je bil dosežen napredek na več področjih, na primer zaključek tehničnih razprav v okviru pogajanj za sklenitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ratifikacija kjotskega protokola, srednjeevropski sporazum o prosti trgovini ter izvolitev varuha človekovih pravic, guvernerja srbske centralne banke, pooblaščenca za obveščanje javnosti in članov sveta državnega revizijskega organa. Vendar žal v zvezi z imenovanjem sodnikov ustavnega sodišča ni bilo vidnega napredka. Poleg tega se nadaljuje javna črnitev udeležencev civilne družbe, ki kritizirajo vlado ali pozornost usmerjajo na občutljiva vprašanja, kot so vojni zločini. V tem smislu obsojam nedavne dogodke v Novem Sadu, kjer je neonacistična organizacija napadla miroljubno zborovanje posameznikov, ki so se zbrali na protifašističnih demonstracijah. Nujno je, da zadevni organi poiščejo storilce in temeljito raziščejo to kaznivo dejanje. Hkrati priznavam, da strog vizumski režim EU, ki običajnim Srbom preprečuje srečevanje z njihovimi kolegi v Evropski uniji, ovira demokratični napredek Srbije ter prispeva h ksenofobiji in nacionalizmu. Podpiram sporazume, ki so bili sklenjeni po pogajanjih. Čeprav so ti sporazumi pomemben prvi korak, mora biti končni cilj zagotoviti prosto potovanje za vse državljane v regiji. Ali ste vedeli, da ima le ena desetina Srbov potni list? Tudi preostalemu delu prebivalstva moramo zagotoviti konkretne koristi. Svet pozivam, da zagotovi, da bodo sporazumi začeli veljati na začetku naslednjega leta, ter pripravi konkreten načrt za liberalizacijo vizumskega sistema. To priložnost želim izkoristiti, da se zahvalim svojim pomočnikom, kolegom poslancem, sekretariatu odbora za zunanje zadeve, političnim skupinam, Komisiji, srbski misiji pri EU in srbskemu uradu za evropske integracije. Na koncu želim dodati osebno mnenje. Kot eden od redkih poslancev Evropskega parlamenta sem bil rojen na zahodnem Balkanu, zato sem zelo ponosen na svojo vlogo poročevalca. Moja država Slovenija članica EU ni postala zato, ker bi bilo to enostavno, ampak ker je bilo težko. Vendar smo uspeli, kot bodo uspeli tudi srbski politiki, intelektualci in poslovneži, ko se bodo za to odločili. Srbijo in srbske državljane pozivam, naj se prebudijo, začnejo pomagati samim sebi, svojim sosedom in celotni regiji ter se nam pridružijo. Storite to. Dovolj ste močni. Skupaj nam bo uspelo. Danes se mnoge države te regije, med njimi tudi Srbija, še vedno soočajo z uničujočimi posledicami konflikta. Tem krhkim in mladim demokracijam pomeni članstvo v Evropski uniji močno vzpodbudo za nadaljnjo demokratizacijo. Evropska unija, kateri si te države čim prej tako želijo pridružiti, temelji na skupnih vrednotah in standardih. Med najpomembnejšimi je vladavina prava. V primeru balkanskih držav pa ne gre le za reforme pravosodnega sistema, ampak tudi za polno sodelovanje z mednarodnim sodiščem v Haagu. Srbija do zdaj ni izpolnila svoje domače in mednarodne obveznosti ter aretirala štirih preostalih ubežnikov, obtoženih vojnih zločinov, vključno z Mladićem in Karadžićem, ki sta obtožena zaradi vodenja pokola približno 8 000 civilistov v Srebrenici. Že oseba, ki umori enega samega človeka, stori zločin, tisti, ki izvršijo genocid, pa predstavljajo mednarodno in politično grožnjo. Pred pripravo tega poročila sem obiskal Srebrenico. Verjamem v srbsko samospoštovanje. Zato vztrajam, da mora srbska država dokazati svoje sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY). Maja je začela delovati nova proevropska vlada, ki je kot enega od svojih ključnih ciljev določila sodelovanje s tem sodiščem. To je napredek, s katerim se v celoti strinjam. Prav tako se strinjam z dejstvom, da je vlada ukrepala proti, aretirala in izročila dva od šestih najbolj iskanih ubežnikov, Tolimirja in Djordjevića. Te aretacije dokazujejo, da je Srbija sposobna poiskati in aretirati tudi ostale ubežne vojne zločince. Kot je izjavila glavna tožilka gospa Del Ponte, glavna ovira ni sposobnost, ampak uresničevanje sposobnosti v obliki konkretnih rezultatov. Zato se EU v tem odločilnem trenutku ne more odpovedati svojemu pogojevanju. V času, ko narašča napetost v zvezi s prihodnjim statusom Kosova, bi bilo napačno predvidevati, da bi popuščanje pri pogojevanju EU in dajanje koncesij Beogradu dolgoročno koristilo EU ali Srbiji. Popuščanje v zvezi z vojnimi zločinci sicer lahko ustreza današnji realpolitiki, vendar ne bo prispevalo k dolgoročnemu miru ali stabilnosti v regiji. Pogosto slišimo, da je Srbija ključna za stabilnost v regiji, vendar politiki v Beogradu napačno predvidevajo, da bo to pomenilo prednostno obravnavanje Srbije. Srbija bi morala izkoristiti svoje mnoge prednosti in možnosti ter delovati kot vzgled za svoje sosede v regiji, namesto da te trpijo zaradi srbske trmoglavosti. Res je, da EU ne bo celota, dokler ne bo njen del tudi Balkan, vendar si za to ne smemo prizadevati za vsako ceno, pri čemer zagotovo ne smemo ogrožati mednarodnega prava in zanemarjati temeljnih evropskih vrednot."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnes mluvím jako zpravodaj, ale zároveň jako liberální demokrat, jako Slovinec, jako bývalý Jugoslávec a jako Evropan. Právě před 15 lety byla země, ve které jsem se narodil, rozdrobená v mnoha krvavých válkách, které trvaly téměř celé desetiletí. Občané Srbska mají nárok poznat pravdu o nedávných válečných politikách, které se prováděly jejich jménem. Z tohoto důvodu podporuji nedávnou iniciativu zvláštního prokurátora odhalit politické motivy, které se skrývaly za vraždou premiéra Djindjiče. Z tohoto důvodu mě též zklamala mírnost trestů, které vynesl srbský soud pro válečné zločiny nad čtyřmi členy Štírů za popravu šesti muslimů ze Srebrenice. Srbsko má obrovský hospodářský a kulturní potenciál a široký okruh talentovaných jednotlivců ve všech oblastech života. Ukázalo se, že nová vláda má množství dynamických a ambiciózních ministrů. Je nesporné, že Srbsko má administrativní a institucionální kapacitu, aby se mohlo profesionálně zabývat dalším jednáním o členství v EU. Za poslední měsíce nastal pokrok v mnoha oblastech, například pokud jde o závěry technických rozhovorů o jednáních o dohodě o stabilizaci a přidružení, ratifikaci Kjótského protokolu, Středoevropskou dohodu o volném obchodě (CEFTA) a volbu ombudsmana, guvernéra banky Srbska, komisaře pro veřejné informace a členy Rady státní auditorské instituce. Bohužel nastal jen malý skutečný pokrok v souvislosti se jmenováním soudců ústavního soudu. Navíc pokračuje veřejné ponižování činitelů občanské společnosti, které kritizují vládu, nebo se snaží přitáhnout pozornost na citlivé otázky, jako jsou válečné zločiny. V této souvislosti odsuzuji nedávné události v Novém Sadu, kde organizace neonacistů zaútočila na mírové shromáždění jednotlivců, kteří se sešli na antifašistické demonstraci. Je nevyhnutné, aby příslušné orgány našly pachatele a důkladně vyšetřily trestní čin. Zároveň připouštím, že přísný vízový režim EU, který brání obyčejným Srbům, aby se potkali se svými partnery v Evropské unii, brzdí demokratický pokrok Srbska a přispívá ke xenofobii a nacionalismu. Uzavřené dohody vítám. Zatímco znamenají důležitý první krok, rozhodujícím cílem musí být liberalizace cestování pro všechny občany regionu. Víte, že jen jedna desetina Srbů vlastní pas? Musíme dát něco konkrétně zbytku obyvatelstva. Naléhavě žádám Radu, aby zabezpečila, aby dohody vstoupily v platnost začátkem budoucího roku, a rovněž vyzývám Radu, aby zavedla konkrétní časový plán na liberalizaci víz. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval svým asistentům, kolegům, sekretariátu Výboru pro zahraniční věci, politickým skupinám, Komisi, srbské delegaci u EU a srbskému Úřadu pro evropskou integraci. Na závěr mého projevu bych rád dodal krátkou osobní poznámku. Jako jeden z mála poslanců Parlamentu narozených na západním Balkáně jsem hrdý, že jsem mohl pracovat jako zpravodaj. Moje země, Slovinsko, se stala členem EU ne proto, že to bylo lehké, ale proto, že to bylo náročné. Zvládli jsme to, podobně jako to zvládnou srbští politici, intelektuálové a podnikatelé, když se tak rozhodnou. Vyzývám Srbsko a Srby, aby se teď vzbudili, začali si pomáhat, pomáhat svým sousedům, pomáhat celému národu a připojili se k nám. Udělejte to. Jste dostatečně silní. Společně to zvládneme. V současnosti mnoho zemí tohoto regionu včetně Srbska stále čelí ničivým následkům konfliktů. Pro tyto křehké a mladé demokracie je členství v Evropské unii silnou motivací pro další demokratizaci. Evropská unie, ke které se tyto země chtějí co nejdřív připojit, je založená na společných hodnotách a normách, z kterých jednou z nejdůležitějších je právní stát. V případě balkánských zemí není však otázkou jen reforma právního systému, ale také úplná spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem v Haagu. Srbsku se zatím nepodařilo přijmout svou domácí a mezinárodní povinnost a zatknout čtyři zbývající utečence obviněné z válečných zločinů včetně Mladiče a Karadžiče, kteří jsou obvinění z vyvraždění téměř 8 000 civilistů v Srebrenici. Jakákoliv osoba, která zabije jedinou lidskou bytost, páchá trestní čin, ale ty, kteří spáchají genocidu, představují velmi složitý mezinárodní a politický problém. Před přípravou této zprávy jsem navštívil Srebrenicu. Věřím v srbskou sebeúctu. Proto trvám na tom, aby ji srbský stát dokázal tím, že bude spolupracovat s ICTY. V květnu převzala úřad nová proevropská vláda, jejímž jedním z hlavních cílů se stala spolupráce s ICTY. Toto je vývoj, který srdečně vítám. Také vítám skutečnost, že vláda zažalovala, zatkla a vydala dva z šesti nejhledanějších utečenců, Tolimira a Djordjevice. Tato zatknutí ukazují na to, že Srbsko je schopné vyhledat a zatknout zbývající válečné utečence. Jak uvedla hlavní prokurátorka Del Ponteová, hlavní překážkou není schopnost, ale spíš přetransformování schopnosti do konkrétních výsledků. Z tohoto důvodu si EU nemůže dovolit vzdát se v této rozhodující chvíli své podmíněnosti. Vzhledem k tomu, že napětí okolo budoucího postavení Kosova se stupňuje, bylo by nesprávné se domnívat, že ustoupení od podmínečnosti EU a otočení se zpět s cílem udělat ústupky Bělehradu, by posloužilo buď EU nebo Srbsku z dlouhodobého hlediska. Zavírání očí nad válečnými zločinci by možná vyhovovalo moderní ale nepřispěje k dlouhodobému míru nebo regionální stabilitě. Často se opakuje, že Srbsko je klíčem ke stabilitě v regionu, ale politici v Bělehradu nesprávně předpokládají, že to bude znamenat zvýhodněné zacházení pro Srbsko. Srbsko by udělalo dobře, kdyby využilo své početné talenty a potenciál a svým sousedům v regionu bylo příkladem, raději než aby je nechalo trápit se z důvodu srbské vzdorovitosti. Je pravda, že EU nebude kompletní, dokud Balkán nebude tvořit součást Unie, ale nemůže to být za každou cenu a určitě ne za cenu porušování mezinárodního práva a ignorování základních evropských hodnot."@cs1
"Hr. formand! I dag udtaler jeg mig som ordfører, men samtidig som liberal demokrat, som slovener, som tidligere jugoslav og som europæer. For blot 15 år siden faldt det land, hvor jeg er født, fra hinanden i en række blodige krige, der varede i næsten et helt årti. Indbyggerne i Serbien har ret til at kende sandheden om den krigspolitik, der i den senere tid er blevet ført i deres navn. Det er af samme grund, at jeg støtter den særlige anklagers nylige initiativ til at afdække de politiske motiver bag attentatet på premierminister Djindjić. Det er også af denne årsag, at jeg ser med beklagelse på de milde straffe, den serbiske krigsforbryderdomstol har idømt fire medlemmer af Scorpions for at have henrettet seks muslimer fra Srebrenica. Serbien rummer et kolossalt økonomisk og kulturelt potentiale og et enormt antal mennesker med talent inden for alle livets forhold. Den nye regering har vist, at den har flere dynamiske og ambitiøse ministre. Der er ingen tvivl om, at Serbien besidder tilstrækkelig administrativ og institutionel habilitet til at kunne håndtere videre forhandlinger om EU-medlemskab på professionel vis. Der er sket fremskridt på en række områder i de seneste måneder, f.eks. afslutningen af de tekniske drøftelser om forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale, ratificering af Kyoto-protokollen og CEFTA samt valg af en ombudsmand, en direktør for Serbiens centralbank, en kommissær for offentlig oplysning og medlemmerne af det statslige revisionsråd. Til gengæld er det skuffende, at der ikke er sket større konkrete fremskridt med udpegelsen af dommere til forfatningsdomstolen. Desuden fortsætter den offentlige nedrakning af borgere, der deltager i den offentlige debat med kritik af regeringen eller ved at forsøge at skabe opmærksomhed omkring følsomme emner såsom krigsforbrydelser. Hvad dette angår, fordømmer jeg begivenhederne i Novi Sad for nylig, hvor en nynazistisk forening angreb en fredelig gruppe, der havde samlet sig i en antifascistisk demonstration. Det er altafgørende, at de relevante myndigheder finder frem til gerningsmændene og efterforsker forbrydelsen til bunds. Samtidig anerkender jeg, at EU's strenge visumordning, som forhindrer almindelige serbere i at mødes med deres modstykker i EU, fungerer som en bremse på den demokratiske proces i Serbien og bidrager til fremmedhad og nationalisme. Jeg hilser de aftaler, parterne har forhandlet sig frem til, velkommen. Selv om de udgør et vigtigt første skridt, må det ultimative mål være at liberalisere muligheden for at rejse frit for alle regionens indbyggere. Vidste De, at kun en ud af 10 serbere har et pas? Vi er nødt til at give resten af befolkningen noget konkret. Jeg opfordrer indtrængende Rådet til at sørge for, at aftalerne træder i kraft i begyndelsen af næste år. Jeg anmoder desuden Rådet om at fastlægge en konkret køreplan for liberalisering af visumreglerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine assistenter, mine kolleger i Parlamentet, Udenrigsudvalgets sekretariat, de politiske grupper, Kommissionen, Serbiens mission ved EU og det serbiske kontor for europæisk integration. Afslutningsvis vil jeg gerne tilføje en kort personlig bemærkning. Som et af de meget få medlemmer af Parlamentet, der er født på det vestlige Balkan, er jeg meget stolt over at have arbejdet som ordfører. Mit land, Slovenien, blev ikke medlem af EU, fordi det var let, men fordi det var svært. Det lykkedes for os, ligesom det vil lykkes for serbiske politikere, intellektuelle og forretningsfolk, når de beslutter sig for det. Jeg opfordrer Serbien og det serbiske folk til at vågne op, til at begynde at hjælpe sig selv, til at hjælpe deres naboer, til at hjælpe hele regionen og til at slutte sig til os. Gør det! I er stærke nok. Vi kan gøre det sammen. I dag kæmper mange lande i regionen, herunder Serbien, fortsat med de ødelæggende virkninger af konflikten. For disse skrøbelige og unge demokratier er medlemskab af EU et stærk incitament for yderligere demokratisering. EU, som disse lande ønsker at blive medlem af så hurtigt som muligt, er baseret på fælles værdier og standarder, hvoraf en af de vigtigste er retsstatsprincipperne. Men i forhold til Balkanlandene handler det ikke kun om reform af retsvæsnet, men også fuldt samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal i Haag. Hr. formand! Indtil videre har Serbien undladt at overholde sin nationale og internationale pligt til at arrestere fire tilbageværende personer, der er på flugt for at undgå tiltale for krigsforbrydelser, herunder Mladić og Karadžić, som er anklaget for at organisere nedslagtningen af næsten 8.000 civile i Srebrenica. Enhver, der dræber så meget som ét menneske, gør sig skyldig i en forbrydelse, men personer, der begår folkedrab, udgør en international og politisk udfordring. Jeg besøgte Srebrenica, før jeg udarbejdede denne betænkning. Jeg tror på serbernes selvrespekt. Det er grunden til, at jeg insisterer på, at Serbien er nødt til at bevise, at landet samarbejder med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien. I maj tiltrådte en ny proeuropæisk regering, som anser samarbejde med krigsforbrydertribunalet som et af sine vigtigste mål. Det er en udvikling, jeg hilser varmt velkommen. Jeg hilser det også velkommen, at regeringen greb til handling over for, arresterede og udleverede to af de seks mest efterlyste flygtninge, Tolimir and Djordjevic. Disse arrestationer beviser, at Serbien er i stand til at finde og arrestere de krigsforbrydere, der stadig er på flugt. Som chefanklager Del Ponte har udtalt, er den væsentligste forhindring ikke, hvorvidt det er muligt, men derimod at omsætte det mulige til håndgribelige resultater. Det er derfor, EU ikke kan tillade sig at opgive sine krav på dette afgørende tidspunkt. I den aktuelle situation, hvor spændingerne omkring Kosovos fremtidige status tager til, ville det være en fejltagelse at tro, at det i det lange løb er til nogen af parternes - EU's eller Serbiens - fordel at slække på EU's krav og stå på hovedet for at komme med indrømmelser til Beograd. Det falder måske fint i tråd med moderne realpolitik at vende det blinde øje til krigsforbrydere, men på lang sigt vil det ikke bidrage til fred eller stabilitet i regionen. Det er blevet gentaget mange gange, at Serbien er nøglen til stabilitet i regionen, men politikerne i Beograd tager fejl, når de antager, at det betyder, at Serbien vil få særbehandling. Serbien ville gøre klogt i at udnytte sine talrige talenter og muligheder som forbillede for sine naboer i området i stedet for at lade dem vansmægte som resultat af sin vrangvillighed. Det er sandt, at EU ikke vil være komplet, før Balkanlandene er en del af unionen, men det må ikke ske for enhver pris, og især ikke, hvis prisen er, at folkeretten undermineres og grundlæggende europæiske værdier ignoreres."@da2
". Heute spreche ich zu Ihnen als Berichterstatter und gleichzeitig auch als Liberaldemokrat, als Slowene, als ehemaliger Jugoslawe und als Europäer. Es ist gerade einmal fünfzehn Jahre her, dass das Land, in dem ich geboren wurde, durch eine Reihe von blutigen Kriegen, die fast ein ganzes Jahrzehnt andauerten, zerstört wurde. Die Bürger Serbiens haben das Recht, die Wahrheit über die Kriegspolitik, die unlängst in ihrem Namen betrieben wurde, zu erfahren. Aus diesem Grund unterstütze ich auch die Entschlossenheit des Sonderstaatsanwalts, die politischen Motive hinter dem Mord an Premierminister Djindjić aufzudecken. Ebenfalls aus diesem Grund bedauere ich auch die milden Strafen, die das serbische Kriegsgericht gegen vier Mitglieder der „Škorpioni“ wegen der Hinrichtung von sechs Muslimen aus Srebrenica verhängt hat. Serbien verfügt über ein enormes wirtschaftliches und kulturelles Potenzial und dazu über eine große Anzahl begabter Personen in allen Lebensbereichen. Die neue Regierung hat bewiesen, dass sie über einige dynamische und ehrgeizige Minister verfügt. Es besteht kein Zweifel daran, dass Serbien die institutionellen und administrativen Kapazitäten besitzt, um über eine EU-Mitgliedschaft professionell weiter zu verhandeln. In vielen Bereichen wurden in den vergangenen Monaten bereits Fortschritte erzielt, zum Beispiel durch den Abschluss der technischen Gespräche über die SAA-Verhandlungen, die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls und des CEFTA, sowie durch die Wahl eines Bürgerbeauftragten, eines Präsidenten der serbischen Nationalbank, eines Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und der Mitglieder des Rates der staatlichen Rechnungsprüfungsbehörde. Leider gibt es bei der Ernennung von Richtern für das Verfassungsgericht bislang kaum nennenswerte Fortschritte. Darüber hinaus hält die öffentliche Verunglimpfung von Akteuren der Zivilgesellschaft an, die die Regierung kritisieren oder auf sensible Fragen wie Kriegsverbrechen aufmerksam machen. In diesem Zusammenhang verurteile ich die jüngsten Ereignisse in Novi Sad, wo eine Neonazigruppe einen Angriff auf Personen verübte, die sich zu einer friedlichen antifaschistischen Demonstration versammelt hatten. Die zuständigen Behörden müssen unter allen Umständen die Täter ausfindig machen und das Verbrechen vollständig aufklären. Gleichermaßen stelle ich jedoch fest, dass die strengen Visabestimmungen der EU – indem sie verhindern, dass einfache serbische Bürger ihre Landsleute in der Europäischen Union besuchen können – den demokratischen Prozess in Serbien verlangsamen und Fremdenhass und Nationalismus schüren. Ich begrüße die Abkommen, die ausgehandelt wurden. Wenngleich sie einen wichtigen ersten Schritt darstellen, muss das eigentliche Ziel jedoch darin liegen, allen Bürgern der Region Reisefreiheit zu gewähren. Wussten Sie, dass nur ein Zehntel aller Serben einen Reisepass besitzt? Wir müssen dem Rest der Bevölkerung etwas Konkretes anbieten. Ich ersuche den Rat eindringlich sicherzustellen, dass die Abkommen zu Beginn des kommenden Jahres in Kraft treten. Zudem appelliere ich an den Rat, eine konkrete Roadmap für die Visaliberalisierung auszuarbeiten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, meinen Mitarbeitern und Kollegen, dem Sekretariat des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, den Fraktionen, der Kommission, der serbischen Mission bei der EU und dem serbischen Amt für europäische Integration zu danken. Abschließend möchte ich mir noch eine kurze persönliche Bemerkung erlauben. Als einer der wenigen Abgeordneten, die aus dem westlichen Balkan stammen, erfüllt es mich mit Stolz, die Rolle eines Berichterstatters übernommen zu haben. Mein Heimatland Slowenien trat der EU bei, nicht, weil es einfach war, sondern weil es schwierig war. Wir haben es geschafft; so wie es auch serbische Politiker, Intellektuelle und Geschäftsleute schaffen werden, wenn sie sich einmal dazu entschließen. Ich rufe Serbien und die serbische Bevölkerung auf, jetzt aufzuwachen, jetzt anzufangen, sich selbst, ihren Nachbarn und der ganzen Region zu helfen und uns beizutreten. Tun Sie es. Sie sind stark genug. Gemeinsam schaffen wir es. Heute haben viele Länder dieser Region, einschließlich Serbien, immer noch mit den zerstörerischen Auswirkungen des Konflikts zu tun. Für diese zerbrechlichen und jungen Demokratien ist die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ein starker Anreiz für eine weitere Demokratisierung. Die Europäische Union, der diese Länder so bald wie möglich beitreten möchten, beruht auf gemeinsamen Werten und Standards, von denen die Rechtsstaatlichkeit einer der wichtigsten ist. Bei den Balkanländern geht es nicht nur um die Reformierung des Rechtssystems, sondern auch um die umfassende Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Serbien ist seiner nationalen und internationalen Pflicht bislang nicht nachgekommen, vier noch flüchtige Kriegsverbrecher festzunehmen, darunter Mladić und Karadžić, die angeklagt sind, den Massenmord an fast 8 000 Zivilisten bei Srebrenica angeordnet zu haben. Jeder, der einen einzigen Menschen tötet, begeht ein Verbrechen, aber wer einen Völkermord begeht, stellt eine internationale und politische Herausforderung dar. Bevor ich diesen Bericht ausgearbeitet habe, bin ich nach Srebrenica gereist. Ich vertraue auf die Selbstachtung der Serben. Deswegen halte ich es für unerlässlich, dass der serbische Staat seine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) unter Beweis stellt. Im Mai hat eine neue, pro-europäische Regierung ihre Arbeit aufgenommen, die eine Zusammenarbeit mit dem ICTY als eines ihrer Kernziele bezeichnet. Diese Entwicklung begrüße ich sehr. Ebenso begrüße ich die Tatsache, dass die Regierung gegen Tolimir und Djordjevic, zwei der sechs meistgesuchten flüchtigen Kriegsverbrecher, vorgegangen ist, sie festgenommen und ausgeliefert hat. Diese Festnahmen belegen, dass Serbien durchaus in der Lage ist, die Aufenthaltsorte der verbleibenden flüchtigen Kriegsverbrecher auszumachen und sie festzunehmen. Wie Chefanklägerin Del Ponte bemerkte, ist das größte Hindernis nicht etwa, dass man keine Möglichkeit hätte, sondern dass diese Möglichkeiten nicht in greifbare Ergebnisse umgesetzt werden. Aus diesem Grund kann es sich die EU nicht leisten, Serbien zu diesem kritischen Zeitpunkt die Auflagen zu erlassen. Angesichts wachsender Spannungen um den zukünftigen Status des Kosovo wäre es falsch, davon auszugehen, dass der EU oder Serbien langfristig gedient wäre, wenn die EU in Bezug auf ihre Auflagen nachgibt und sich die allergrößte Mühe gibt, Zugeständnisse an Belgrad zu machen. Die Augen vor der Kriegsverbrecherproblematik zu verschließen, mag vielleicht im Sinne einer Realpolitik der heutigen Zeit sein, wird jedoch keinesfalls zu nachhaltigem Frieden oder regionaler Stabilität beitragen. Es wird immer wieder behauptet, Serbien sei der Schlüssel zu Stabilität in der Region, doch wenn Politiker in Belgrad meinen, Serbien müsse deswegen bevorzugt behandelt werden, liegen sie falsch. Serbien würde gut daran tun, seine zahlreichen Talente und Potenziale einzusetzen, um seinen Nachbarländern als Vorbild zu dienen, anstatt sie durch serbische Widerspenstigkeit lahm zu legen. Mit Sicherheit wird die EU erst dann vollständig sein, wenn die Balkanstaaten ein Teil von ihr sind. Dies darf jedoch nicht um jeden Preis geschehen, und schon gar nicht durch Untergrabung des Völkerrechts und unter Missachtung grundlegender europäischer Werte."@de9
". Μιλώ σήμερα ως εισηγητής, αλλά ταυτόχρονα και ως φιλελεύθερος δημοκράτης, ως Σλοβένος, ως πρώην Γιουγκοσλάβος και ως Ευρωπαίος. Μόλις 15 χρόνια πριν η χώρα στην οποία γεννήθηκα διαμελίστηκε εξαιτίας αιματηρών πολέμων οι οποίοι διήρκησαν για σχεδόν περισσότερο από μια δεκαετία. Οι πολίτες της Σερβίας έχουν το δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια για την πρόσφατη πολιτική του πολέμου ο οποίος διεξήχθη στο όνομά τους. Επίσης, για το λόγο αυτό υποστηρίζω την πρόσφατη πρωτοβουλία του ειδικού εισαγγελέα να αποκαλύψει τα πολιτικά κίνητρα που κρύβονταν πίσω από τη δολοφονία του πρωθυπουργού Djindjić. Γι’ αυτόν τον λόγο επίσης λυπάμαι για την επιείκεια των ποινών που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου της Σερβίας στα τέσσερα μέλη των Σκορπιών για την εκτέλεση έξι μουσουλμάνων της Σρεμπρένιτσα. Υπάρχει τεράστιο οικονομικό και πολιτιστικό δυναμικό στη Σερβία, και πολλοί προικισμένοι άνθρωποι σε όλoυς τους τομείς της ζωής. Η νέα κυβέρνηση απέδειξε ότι διαθέτει δυναμικούς και φιλόδοξους υπουργούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Σερβία έχει την διοικητική και θεσμική ικανότητα να χειριστεί με επαγγελματισμό τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ. Έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους τομείς τους τελευταίους μήνες, για παράδειγμα στο αποτέλεσμα των τεχνικών συζητήσεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ΣΣΣ, στην κύρωση του πρωτόκολλου του Κιότο, στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης και στην εκλογή του Διαμεσολαβητή, του Διοικητή της Τράπεζας της Σερβίας, του Επίτροπου Ενημέρωσης Κοινού και των μελών του Συμβουλίου του Κρατικού Οργανισμού Ελέγχου. Εντούτοις, ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν υπήρξε μεγάλη απτή πρόοδος στο διορισμό των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Επιπλέον, συνεχίζεται η δημόσια σπίλωση των ονομάτων των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ή προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή σε ευαίσθητα θέματα όπως τα εγκλήματα πολέμου. Από αυτήν την άποψη, καταδικάζω τα πρόσφατα γεγονότα στο Novi Sad, όπου μια νεοναζιστική οργάνωση επιτέθηκε σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί ειρηνικά προκειμένου να συμμετέχουν σε μια αντι-φασιστική διαδήλωση. Είναι επιτακτική ανάγκη να εντοπίσουν οι αρμόδιες αρχές τους δράστες και να ερευνήσουν λεπτομερώς το έγκλημα. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζω ότι το αυστηρό καθεστώς της ΕΕ σχετικά με τις θεωρήσεις, το οποίο δεν επιτρέπει στους απλούς σέρβους πολίτες να συναντηθούν με άλλους ευρωπαίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζει φρένο στη δημοκρατική πρόοδο της Σερβίας, και συμβάλλει στην ξενοφοβία και στον εθνικισμό. Χαιρετίζω τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν. Ενώ αυτές σηματοδοτούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η ελευθέρωση των μετακινήσεων για όλους τους πολίτες της περιοχής. Γνωρίζετε ότι μόνο το ένα δέκατο των Σέρβων διαθέτει διαβατήριο; Πρέπει να προσφέρουμε κάτι απτό στον υπόλοιπο πληθυσμό. Προτρέπω το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές της επόμενης χρονιάς και επίσης κάνω έκκληση στο Συμβούλιο να θεσπίσει έναν συγκεκριμένο χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τους βοηθούς μου, τους αγαπητούς μου συναδέλφους, τη γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τις πολιτικές ομάδες, την Επιτροπή, τη σερβική αποστολή στην ΕΕ και το Σερβικό Γραφείο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, θα ήθελα να προσθέσω μια μικρή προσωπική παρατήρηση. Όντας ένα από τα ελάχιστα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν γεννηθεί στα Δυτικά Βαλκάνια, είμαι πολύ περήφανος που εργάστηκα ως εισηγητής. Η χώρα μου, η Σλοβενία, έγινε μέλος της ΕΕ όχι διότι ήταν εύκολο αλλά διότι ήταν δύσκολο. Τα καταφέραμε, όπως ακριβώς οι σέρβοι πολιτικοί, διανοούμενοι και επιχειρηματίες θα τα καταφέρουν όταν το αποφασίσουν. Κάνω έκκληση στη Σερβία και στους Σέρβους να αφυπνιστούν τώρα, να βοηθήσουν τον εαυτό τους και τους γείτονές τους, να βοηθήσουν ολόκληρη την περιοχή και να ενωθούν μαζί μας. Κάντε το. Είστε αρκετά δυνατοί. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Σήμερα πολλές χώρες αυτής της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Σερβίας, εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της σύγκρουσης. Γι’ αυτές τις εύθραυστες και νεοσύστατες δημοκρατίες η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω εκδημοκρατισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν αυτές οι χώρες όσο το δυνατόν πιο σύντομα, βασίζεται σε κοινές αξίες και πρότυπα, ένα από τα σημαντικότερα από τα οποία είναι το κράτος δικαίου. Εντούτοις, στην περίπτωση των βαλκανικών χωρών το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος αλλά επίσης και την πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η Σερβία μέχρι τώρα δεν κατάφερε να εκπληρώσει το εθνικό και διεθνές καθήκον της να συλλάβει τους τέσσερις εναπομείναντες φυγόδικους για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και των Mladić και Karadžić, οποίοι κατηγορούνται για την οργάνωση της σφαγής σχεδόν 8 000 πολιτών στη Σρεμπρένιτσα. Οποιοσδήποτε σκοτώνει έστω και έναν άνθρωπο διαπράττει έγκλημα αλλά αυτοί οι οποίοι διαπράττουν γενοκτονίες αντιπροσωπεύουν μια διεθνή και πολιτική πρόκληση. Επισκέφθηκα την Σρεμπρένιτσα πριν συντάξω αυτήν την έκθεση. Πιστεύω στον αυτοσεβασμό των Σέρβων. Γι’ αυτό το λόγο επιμένω ότι το σερβικό κράτος πρέπει να αποδείξει ότι συνεργάζεται με το ΔΠΔΓ. Τον Μάιο, μια νέα φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία και η συνεργασία με το ΔΠΔΓ αποτελεί έναν από τους κεντρικούς της στόχους. Πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία χαιρετίζω θερμά. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι η κυβέρνηση κινήθηκε εναντίον τους, συνέλαβε και παρέδωσε δύο από τους έξι πιο περιζήτητους φυγόδικους, τον Tolimir και τον Djordjevic. Οι συλλήψεις αυτές αποδεικνύουν ότι η Σερβία μπορεί να εντοπίσει και να συλλάβει τους εναπομείναντες φυγόδικους πολέμου. Όπως δήλωσε η γενική εισαγγελέας Del Ponte, το κύριο εμπόδιο δεν είναι η ικανότητα, αλλά η μετάφραση της ικανότητας σε απτά αποτελέσματα. Γι’ αυτόν τον λόγο η ΕΕ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί να άρει τους όρους της. Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπέδιου, θα ήταν λάθος να σκεφτούμε ότι υποχωρώντας στο θέμα της επιβολής όρων και κάνοντας υπέρμετρες παραχωρήσεις στο Βελιγράδι αυτό θα εξυπηρετούσε είτε την ΕΕ είτε τη Σερβία μακροπρόθεσμα. Το να κάνουμε τα στραβά μάτια στους εγκληματίες πολέμου μπορεί να εξυπηρετεί τον σύγχρονο πολιτικό ρεαλισμό ( αλλά δεν θα συνεισφέρει στη μακροπρόθεσμη ειρήνη ή στην περιφερειακή σταθερότητα. Πολλές φορές επαναλαμβάνεται το ότι η Σερβία έχει καθοριστική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά οι πολιτικοί στο Βελιγράδι λανθασμένα υποθέτουν ότι αυτό θα σημαίνει προνομιακή μεταχείριση για τη Σερβία. Η Σερβία καλά θα κάνει να χρησιμοποιήσει το άφθονο ταλέντο της και το δυναμικό της ώστε να αποτελέσει παράδειγμα στους γείτονές της στην περιοχή αντί να τους αφήσει να δοκιμάζονται εξαιτίας της σερβικής δυστροπίας. Είναι αλήθεια ότι μέχρι να ενταχθούν και τα Βαλκάνια η ΕΕ δεν θα είναι ολοκληρωμένη, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε τίμημα, και βεβαίως όχι με το τίμημα της υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου και της αγνόησης θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών."@el10
"Today I am speaking as a rapporteur, but at the same time as a Liberal Democrat, as a Slovene, as a former Yugoslav and as a European. Just 15 years ago the country in which I was born disintegrated in a number of bloody wars which lasted for almost an entire decade. The citizens of Serbia are entitled to know the truth about the recent policies of war committed in their name. It is also for this reason that I support the recent initiative by the Special Prosecutor to uncover the political motives behind the assassination of Prime Minister Djindjić. It is for that reason too that I regret the leniency of the sentences delivered by the Serbian war crimes court to four members of the Scorpions for the execution of six Muslims from Srebrenica. There is tremendous economic and cultural potential in Serbia, and a vast area of talented individuals in all spheres of life. The new Government has proved itself to have a number of dynamic and ambitious ministers. There is no doubt that Serbia possesses the administrative and institutional capacity to deal professionally with further EU membership negotiations. Progress has been made in a number of areas in recent months, for instance in the conclusion of the technical talks on the SAA negotiations, ratification of the Kyoto Protocol, CEFTA and the election of an Ombudsman, a Governor of the Bank of Serbia, a Commissioner for Public Information and the members of the Council of the State Audit Institution. Disappointingly, however, there has been little tangible progress on the nomination of judges to the Constitutional Court. In addition, the public denigration of civil society actors who criticise the Government or try to draw attention to sensitive issues, such as war crimes, continues. In this regard, I condemn the recent events in Novi Sad, where a neo-Nazi organisation attacked a peaceful gathering of individuals who had gathered for an anti-fascist demonstration. It is imperative that the relevant authorities find the perpetrators and thoroughly investigate the crime. At the same time, I recognise that the EU’s strict visa regime, which prevents ordinary Serbs from meeting with their counterparts in the European Union, acts as a brake on Serbia’s democratic progress, and contributes to xenophobia and nationalism. I welcome the agreements which have been negotiated. While these mark an important first step, the ultimate goal must be to liberalise travel for all citizens of the region. Do you know that only one tenth of Serbs possess a passport? We have to give something concrete to the rest of the population. I urge the Council to ensure that the agreements enter into force at the beginning of next year, as well as calling on the Council also to establish a concrete roadmap for visa liberalisation. I would like to take this opportunity to thank my assistants, fellow Members, the Committee on Foreign Affairs secretariat, the political groups, the Commission, the Serbian Mission to the EU and the Serbian Office for European Integration. In concluding my intervention, I would like to add a short personal note. As one of the very few MEPs born in the Western Balkans, I am very proud to have worked as rapporteur. My country, Slovenia, became an EU member not because it was easy, but because it was difficult. We managed, just like Serbian politicians, intellectuals and business people will also manage, when they decide to do so. I call on Serbia and the Serbian people to wake up now, to start helping themselves, to help their neighbours, to help the entire region and to join us. Do it. You are strong enough. Together we will manage. Today many countries of that region, including Serbia, are still faced with the destructive effects of the conflict. To these fragile and young democracies membership of the European Union is a powerful incentive for further democratisation. The European Union, which these countries wish to join as soon as possible, is based on common values and standards, one of the most important of which is the rule of law. However, in the case of the Balkan countries the issue is not only reform of the judicial system but also full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague. Serbia has so far failed to honour its domestic and international duty to arrest four remaining fugitive war crime indictees, including Mladić and Karadžić, who stand accused of orchestrating the slaughter of nearly 8 000 civilians in Srebrenica. Anybody who kills a single human being commits a crime, but those who commit genocide represent an international and political challenge. I visited Srebrenica before preparing this report. I believe in Serbian self-respect. That is why I insist that the Serbian state has to prove it is cooperating with the ICTY. In May, a new pro-European government took office, with ICTY cooperation as one of its key objectives. That is a development which I warmly welcome. I also welcome the fact that the Government moved against, arrested and delivered two of the six most wanted fugitives, Tolimir and Djordjevic. Those arrests demonstrate that Serbia is able to locate and arrest the remaining war fugitives. As Chief Prosecutor Del Ponte has stated, the principal obstacle is not ability, but rather translating ability into tangible results. This is why the EU cannot afford to waive its conditionality at this crucial juncture. As the tensions surrounding Kosovo’s future status mount, it would be wrong to think that caving in on EU conditionality and bending over backwards to make concessions to Belgrade will serve either the EU or Serbia in the long run. Turning a blind eye to war criminals may suit modern day but it will not contribute to long-term peace or regional stability. It is often repeated that Serbia is the key to stability in the region, but politicians in Belgrade are wrong to assume that this will mean preferential treatment for Serbia. Serbia would do well to use its abundant talents and potential to act as an example to its neighbours in the region, rather than leaving them to languish because of Serbian recalcitrance. It is true that the EU will not be complete until the Balkans form part of the Union, but this cannot be at any price, and certainly not at the price of undermining international law and ignoring fundamental European values."@en4
"Intervengo hoy aquí como ponente, pero también como demócrata liberal, como esloveno, como ciudadano de la antigua Yugoslavia y como europeo. Hace apenas 15 años, el país en el que nací se desintegró en una serie de guerras sangrientas que duraron casi una década. Los ciudadanos de Serbia tienen derecho a conocer la verdad sobre los recientes crímenes de guerra cometidos en su nombre. Por eso apoyo también la reciente iniciativa del Fiscal especial para descubrir los motivos políticos que se esconden tras el asesinato del Primer Ministro Djindjic. Por eso también, lamento la brevedad de las penas impuestas por el Tribunal serbio para crímenes de guerra a cuatro miembros de los Escorpiones por la ejecución de seis musulmanes de Srebrenica. El potencial económico y cultural de Serbia es enorme, y abundan las personas con talento en todas las esferas de la vida. El nuevo Gobierno se ha demostrado a sí mismo que cuenta con una serie de ministros dinámicos y ambiciosos. Es indudable que Serbia posee la capacidad administrativa e institucional para llevar adelante con profesionalidad las futuras negociaciones para su ingreso en la UE. En los últimos meses se ha avanzado en algunos ámbitos, como por ejemplo en la conclusión de las conversaciones técnicas sobre las negociaciones del AEA, la ratificación del Protocolo de Kyoto, el ACLC y la elección de un Defensor del Pueblo, un Gobernador del Banco de Serbia, un responsable de la información pública y los miembros del Consejo de la Institución Estatal Auditora. Pero es decepcionante que se haya avanzado tan poco en el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Además, se sigue denigrando públicamente a los agentes de la sociedad civil que critican al Gobierno o tratan de llamar la atención sobre cuestiones delicadas, como los crímenes de guerra. En este sentido, condeno los hechos recientes en Novi Sad, donde una organización neonazi atacó a un grupo pacífico de personas que se habían congregado en una manifestación antifascista. Es fundamental que las autoridades competentes encuentren a los culpables e investiguen a fondo el crimen. Al mismo tiempo, reconozco que el estricto régimen de visados de la UE, que impide a los serbios de a pie reunirse con sus homólogos en la Unión Europea, actúa como un freno para el progreso democrático de Serbia, y contribuye a la xenofobia y al nacionalismo. Acojo favorablemente los acuerdos que se han negociado. Aunque constituyen un primer paso importante, el objetivo último tiene que ser la libre circulación de todos los ciudadanos de la región. ¿Saben ustedes que sólo uno de cada diez serbios tiene pasaporte? Tenemos que ofrecer algo concreto al resto de la población. Pido al Consejo que garantice la entrada en vigor de los acuerdos a principios del año que viene, además de pedirle que establezca un plan de trabajo concreto para la liberalización de los visados. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a mis asistentes, a mis colegas diputados, a la secretaría de la Comisión de Asuntos Exteriores, a los grupos políticos, a la Comisión, a la Misión serbia en la UE y a la Oficina Serbia para la Integración Europea. Para concluir mi intervención, quiero añadir un comentario personal. Siendo uno de los pocos diputados al Parlamento Europeo nacidos en los Balcanes Occidentales, estoy muy orgulloso de haber trabajado como ponente. Mi país, Eslovenia, se hizo miembro de la UE no porque fuera fácil, sino porque era difícil. Lo conseguimos, como también lo conseguirán los políticos, intelectuales y empresarios serbios, cuando se decidan a hacerlo. Pido a Serbia y a los ciudadanos serbios que despierten ya, que empiecen a ayudarse a sí mismos, que ayuden a sus vecinos, que ayuden a toda la región y que se unan a nosotros. Háganlo. Ustedes tienen la fuerza suficiente. Juntos lo conseguiremos. Hoy muchos países de esa región, entre ellos Serbia, se siguen enfrentando a los efectos destructivos del conflicto. Para esas democracias frágiles y jóvenes, la adhesión a la Unión Europea es un poderoso incentivo para avanzar en su democratización. La Unión Europea, en la que estos países quieren entrar los antes posible, se basa en unos valores y unas normas comunes, siendo uno de los más importantes de todos el Estado de derecho. Ahora bien, en el caso de los países balcánicos, la cuestión no es sólo la reforma del sistema judicial, sino también la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional en La Haya. Serbia ha incumplido hasta la fecha su obligación nacional e internacional de detener a cuatro inculpados por crímenes de guerra que siguen prófugos, entre ellos Mladic y Karadzic, acusados de ordenar el asesinato de casi 8 000 civiles en Srebrenica. Los que matan a un solo ser humano cometen un crimen, pero los que cometen genocidio constituyen un desafío internacional y político. He visitado Srebrenica antes de elaborar este informe. Creo que los serbios tienen amor propio. Por eso insisto en que el Estado serbio tiene que demostrar que está cooperando con el TPIY. En mayo inició su mandato un nuevo Gobierno proeuropeo, que tiene como uno de sus principales objetivos la cooperación con el TPIY. Es un avance que acojo muy favorablemente. Celebro también que el Gobierno haya actuado, detenido y entregado a dos de los seis prófugos más buscados, Tolimir y Djordjevic. Esas detenciones demuestran que Serbia puede localizar y detener a los otros fugitivos de guerra. Como ha dicho la Fiscal General Del Ponte, el obstáculo principal no es la capacidad, sino que esa capacidad se traduzca en resultados tangibles. Por eso la UE no puede permitirse renunciar a su condicionalidad en esta encrucijada crucial. A medida que aumentan las tensiones en torno al futuro estatuto de Kosovo, sería una equivocación pensar que renunciar a la condicionalidad de la UE y doblegarse haciendo concesiones a Belgrado beneficiará a la larga tanto a la UE como a Serbia. Cerrar los ojos ante los criminales de guerra puede encajar con la de los tiempos modernos, pero no contribuirá a una paz duradera ni a la estabilidad de la región. Se repite a menudo que Serbia es clave para la estabilidad de la región, pero los políticos en Belgrado se equivocan al suponer que eso significa dar un tratamiento preferente para Serbia. Serbia haría bien en utilizar su enorme talento y potencial a fin de servir como ejemplo a sus vecinos de la región, en lugar de dejar que languidezcan por la terquedad serbia. Es cierto que la UE no estará completa hasta que los Balcanes formen parte de la Unión, pero eso no puede hacerse a cualquier precio, y desde luego no al precio de debilitar el Derecho internacional y pasar por alto valores europeos fundamentales."@es21
"Täna võtan ma sõna kui raportöör, aga ka kui liberaaldemokraat, kui sloveen, kui endine jugoslaavlane ja kui eurooplane. 15 aastat tagasi lagunes mitmete veriste, peaaegu terve aastakümne jagu kestnud sõdade tagajärjel riik, kus ma sündisin. Serbia kodanikel on õigus teada tõde nende nimel toime pandud hiljutise sõjapoliitika kohta. See on üks põhjustest, miks ma toetan eriprokuröri hiljutist algatust paljastada peaminister Djindjići mõrva poliitilised motiivid. Samal põhjusel on kahetsusväärne näha Serbia sõjakuritegude kohtu tehtud kohtuotsuste pehmust nelja Skorpioni rühmituse liikme suhtes, kes hukkasid kuus Srebrenica moslemit. Serbias on suur majanduslik ning kultuuriline potentsiaal ja palju andekaid inimesi igas eluvaldkonnas. Uues valitsuses on mitmeid dünaamilisi ja ambitsioonikaid ministreid. Ei ole kahtlust, et Serbia on haldus- ja institutsioonilisel tasandil pädev professionaalselt edasi liikuma läbirääkimistes ELi liikmelisuse küsimuse kohta. Viimaste kuude jooksul on paljudes valdkondades edu saavutatud, näiteks läbirääkimistel stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu tehnilistes küsimustes, Kyoto protokolli ratifitseerimisel, Kesk-Euroopa vabakaubandusühenduse (CEFTA) läbirääkimistel ning ombudsmani, Serbia Panga juhataja, avaliku teabe voliniku ja riigikontrolli nõukogu liikmete nimetamisel. Kahjuks ei ole eriti edasi liigutud kohtunike nimetamisel põhiseadusliku kohtu koosseisu. Lisaks jätkub kodanikuühiskonna esindajate avalik halvustamine, kes kritiseerivad valitsust või püüavad pöörata tähelepanu sellistele tundlikele küsimustele nagu sõjakuriteod. Sellega seoses mõistan ma hukka hiljutised sündmused Novi Sadis, kus uusnatsi organisatsioon ründas rahumeelset fašismivastast kogunemist. On hädavajalik, et pädevad ametivõimud leiaksid süüdlased ja uuriksid põhjalikult kuritegu. Samas ma tunnistan, et ELi range viisarežiim, mis takistab Serbia tavakodanikel kohtuda teiste tavakodanikega ELis, pidurdab Serbia demokraatlikku protsessi ja aitab kaasa ksenofoobiale ja natsionalismile. Ma tervitan saavutatud kokkuleppeid. Need on olulised esimesed sammud, aga lõppeesmärk peab olema see, et reisimine muudetakse vabaks kõigile piirkonna kodanikele. Kas te teate, et ainult ühel kümnendikul serblastest on pass? Me peame ülejäänud elanikkonnale pakkuma midagi konkreetset. Ma palun nõukogul tagada kokkulepete jõustumine järgmise aasta alguses, samuti pöördun ma nõukogu poole, et panna paika konkreetne kava viisavaba liikumise küsimuses. Ma kasutan juhust, et tänada oma assistente, kaasliikmeid, välisasjade komisjoni sekretariaati, fraktsioone, komisjoni, Serbia ELi missiooni ja Serbia välisasjade komisjoni sekretariaati, Serbia missiooni ELi juures ja Serbia eurointegratsiooni bürood. Sõnavõtu lõpetuseks sooviksin lisada väikese isikliku sõnumi. Olles üks väga vähestest Lääne-Balkanil sündinud Euroopa Parlamendi liikmetest, oli mul suur au raportöörina töötada. Minu kodumaa Sloveenia ühines ELiga mitte sellepärast, et see oli kerge, vaid sellepärast, et see oli raske. Me olime edukad, nii nagu on edukad Serbia poliitikud, intellektuaalid ja äriinimesed, kui nad seda soovivad. Ma kutsun Serbiat ja Serbia inimesi ärkama, hakkama end aitama, aitama oma naabreid, aitama kogu piirkonda ja meiega ühinema. Tehke seda. Te olete piisavalt tugevad. Koos oleme me edukad. Kuni tänaseni peavad mitmed piirkonna riigid, sealhulgas Serbia, ikka veel tegelema konflikti hävituslike tagajärgedega. Neile õrnadele ja noortele demokraatiatele on Euroopa Liidu liikmelisus võimas tõuge edasisel demokratiseerumisel. Euroopa Liit, millega need riigid soovivad nii kiiresti kui võimalik ühineda, on rajatud ühistele väärtustele ja standarditele, millest üks kõige olulisemaid on õigusriik. Ometi ei ole Balkani riikide puhul küsimus mitte ainult õigussüsteemi reformis, vaid ka täielikus koostöös Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga Haagis. Serbial ei ole senini õnnestunud täita oma riiklikku ja rahvusvahelist kohustust vahistada neli järelejäänud tagaotsitavaks kuulutatud sõjakurjategijat, sealhulgas Mladić ja Karadžić, keda süüdistatakse ligi 8000 tsiviilelaniku mõrva korraldamises Srebrenicas. Isik, kes tapab kas või ühe inimese, paneb toime kuriteo, aga need, kes panevad toime genotsiidi, on väljakutseks nii rahvusvaheliselt kui ka poliitiliselt. Käisin Srebrenicas enne raporti koostamist. Ma usun Serbia eneseaustusesse. Seetõttu rõhutan, et Serbia peab tõestama oma koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (EJRK). Mais tuli võimule uus Euroopat pooldav valitsus, kelle üks tähtsamatest eesmärkidest on koostöö EJRKga. Tervitan soojalt seda arengut. Samuti tervitan asjaolu, et valitsus vahistas ja andis üle kaks kuuest kõige tagaotsitavamast sõjakuritegudes süüdistatavast − Tolimir ja Djordjevic. Need vahistamised näitavad, et Serbia on võimeline leidma ja vahistama järelejäänud põgenenud sõjakurjategijad. Nagu märkis peaprokurör Del Ponte, ei ole peamine takistus mitte suutlikkus, vaid suutlikkuse muutmine käegakatsutavaks tulemuseks. Sel põhjusel ei saa EL selles kriitilises punktis Serbiale esitatud tingimuste täitmise nõudest loobuda. Ajal, mil pinged Kosovo tulevase staatuse üle kasvavad, oleks vale mõelda, et ELi seatud tingimuste suhtes järeleandmine ja endast parima andmine, et Belgradile järeleandmisi teha, tooks tulevikus ELile või Serbiale kasu. Sõjakurjategijate küsimuses silma kinnipigistamine sobib ehk tänapäeva reaalpoliitikaga, aga ei aita kaasa pikaajalisele rahule või piirkondlikule stabiilsusele. Sageli öeldakse, et Serbia on piirkonna stabiilsuse võti, aga poliitikud Belgradis eksivad, arvates, et see tähendab sooduskohtlemist Serbiale. Serbia peaks kasutama ära oma paljusid andeid ja potentsiaali, et olla oma piirkonna naabritele eeskujuks, aga neid oma jonnakuse tõttu mitte nõrgestama. Tõsi on, et EL ei ole ilma Balkani riikideta täielik, aga nende ühinemine ELiga ei saa toimuda iga hinna eest ja kindlasti mitte rahvusvahelist seadust järgimata ja Euroopa põhiväärtusi eirates."@et5
"Puhun teille tänä päivänä esittelijän roolissa, mutta samalla liberaalidemokraattina, slovenialaisena, entisenä jugoslaavina ja eurooppalaisena. Synnyinmaani hajosi 15 vuotta sitten lukuisissa verisissä sodissa, jotka jatkuivat lähes kokonaisen vuosikymmenen ajan. Serbian kansalaisilla on oikeus saada tietää totuus heidän nimissään vielä äsken harjoitetusta sodan politiikasta. Myös tästä syystä kannatan erikoissyyttäjän tuoretta aloitetta pääministeri Djindjićin murhan takana olevien poliittisten motiivien selvittämiseksi. Samasta syystä pahoittelen myös lieviä tuomioita, jotka Serbian sotarikostuomioistuin langetti neljälle Skorpionit-ryhmän jäsenelle kuuden muslimin teloittamisesta Srebrenicassa. Serbian taloudellinen ja kulttuurinen potentiaali on valtava, ja sen kansalaisiin kuuluu lukuisia lahjakkaita yksilöitä kaikilta elämänaloilta. Uusi hallitus on osoittanut omaavansa monia dynaamisia ja kunnianhimoisia ministereitä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Serbialla olisi tarvittavaa hallinnollista ja institutionaalista kapasiteettia hoitaa ammattimaisesti EU:n jäsenyysneuvotteluja jatkossa. Viime kuukausina edistystä on tapahtunut lukuisilla aloilla: vakaus- ja assosiaatiosopimusneuvotteluja koskevat tekniset keskustelut on saatu päätökseen, Kioton pöytäkirja on ratifioitu, Keski-Euroopan vapaakauppasopimus (CEFTA) tehty ja oikeusasiamies, Serbian keskuspankin pääjohtaja, julkisesta tiedottamisesta vastaava virkamies ja valtion tilintarkastuslaitoksen neuvoston jäsenet on nimitetty. Perustuslakituomioistuimen tuomarien nimittämisessä ei kuitenkaan valitettavasti ole juuri tapahtunut tuntuvaa edistystä. Lisäksi hallitusta arvostelevien tai arkoihin kysymyksiin kuten sotarikoksiin huomiota kiinnittävien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden julkinen panettelu jatkuu edelleen. Tässä yhteydessä tuomitsen viimeaikaiset tapahtumat Novi Sadissa, jossa uusnatsijärjestö hyökkäsi fasismin vastaiseen rauhanomaiseen mielenosoitukseen kokoontuneen joukon kimppuun. Toimivaltaisten viranomaisten on ehdottomasti löydettävä syylliset ja tutkittava rikos perinpohjaisesti. Tunnustan kuitenkin myös, että EU:n tiukka viisumipolitiikka, joka estää Serbian tavallisia kansalaisia tapaamasta veljiään Euroopan unionissa, jarruttaa Serbian demokraattista kehitystä ja edistää osaltaan muukalaisvihaa ja nationalismia. Suhtaudun myönteisesti neuvoteltuihin sopimuksiin. Ne ovat tärkeä ensiaskel, mutta lopullisena tavoitteena on oltava kaikkien alueen kansalaisten vapaa matkustaminen. Tiesittekö, että vain joka kymmenennellä serbialaisella on passi? Meidän on voitava tarjota jotakin konkreettista muulle väestölle. Kehotan painokkaasti neuvostoa varmistamaan sopimusten voimaantulon ensi vuoden alussa, ja kehotan neuvostoa myös laatimaan konkreettisen suunnitelman viisumivapauden edistämiseksi. Haluan tässä yhteydessä kiittää avustajiani, kollegojani parlamentissa, ulkoasiainvaliokunnan sihteeristöä, poliittisia ryhmiä, komissiota, Serbian edustustoa EU:ssa sekä Serbian Euroopan unioniin yhdentymisestä vastaavaa virastoa. Haluaisin päättää puheenvuoroni henkilökohtaisemmalla tasolla. Yhtenä harvoista Länsi-Balkanilla syntyneistä Euroopan parlamentin jäsenistä olen hyvin ylpeä saamastani tilaisuudesta toimia mietinnön esittelijänä. Kotimaastani Sloveniasta ei tullut EU:n jäsentä siksi, että se olisi ollut helppoa, vaan siksi, koska se oli vaikeaa. Selvisimme tehtävästä, ja samaten siitä tulevat selviytymään Serbian poliittiset päättäjät sekä älymystön ja liike-elämän edustajat niin päätettyään. Kehotan Serbiaa ja sen kansaa nyt heräämään, auttamaan itseään ja naapureitaan sekä koko aluetta, ja liittymään joukkoomme. Tehkää se! Olette tarpeeksi vahvoja. Yhdessä selviämme kyllä. Monet alueen maista, Serbia mukaan lukien, kokevat vielä tänäkin päivänä tämän konfliktin tuhoisat vaikutukset. Näille hauraille nuorille demokratioille Euroopan unionin jäsenyys on tehokas kannuste demokratisoinnin jatkamiseen. Euroopan unioni, johon nämä maat haluavat liittyä mahdollisimman pian, perustuu yhteisiin arvoihin ja normeihin, joista tärkeimpiä on oikeusvaltioperiaate. Balkanin maiden osalta kyse ei ole kuitenkaan vain oikeusjärjestelmän uudistamisesta vaan myös täydestä yhteistyöstä Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Serbia ei toistaiseksi ole täyttänyt kansallista ja kansainvälistä velvollisuuttaan pidättää neljä vielä vapaalla jalalla olevaa sotarikoksista syytettyä, kuten Mladić ja Karadžić, joita syytetään lähes 8 000 siviilin surman järjestämisestä Srebrenicassa. Kuka tahansa, joka tappaa yhdenkin ihmisen, syyllistyy rikokseen, mutta kansanmurhaan syyllistyneet henkilöt ovat kansainvälisen ja poliittisen tason haaste. Vierailin Srebrenicassa ennen tämän mietinnön laatimista. Uskon serbialaisten itsekunnioitukseen. Tämän vuoksi korostan, että Serbian valtion on todistettava tekevänsä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Toukokuussa valtaan astui uusi Eurooppa-myönteinen hallitus, jonka tärkeimpiä tavoitteita on yhteistyö tuomioistuimen kanssa. Olen tähän erittäin tyytyväinen. Panen myös tyytyväisenä merkille, että hallitus on ryhtynyt toimiin ja se on pidättänyt ja luovuttanut kuudesta ensi sijassa etsintäkuulutetusta karkulaisesta kaksi, eli Tolimirin ja Djordjevicin. Pidätykset osoittavat, että Serbia pystyy löytämään ja pidättämään vielä vapaalla jalalla olevat sotarikolliset. Kuten pääsyyttäjä Del Ponte on sanonut, suurin este ei ole mahdollisuuksien puute vaan pikemminkin mahdollisuuksien muuntaminen konkreettisiksi tuloksiksi. Tämän vuoksi EU:lla ei ole varaa luopua ehdoistaan nyt tilanteen ollessa ratkaisevassa käännekohdassa. Kosovon tulevaa asemaa ympäröivien jännitteiden kiristyessä olisi väärin luulla, että EU:n asettamista ehdoista luopuminen ja taipuminen Belgradille tehtäviin myönnytyksiin olisi pitkällä tähtäimellä sen paremmin EU:n kuin Serbiankaan edun mukaista. Sotarikollisuuden katsominen läpi sormien voi olla nykyaikaisen reaalipolitiikan mukaista, mutta se ei edistä kestävää rauhaa tai alueellista vakautta pitkällä aikavälillä. Usein sanotaan Serbian olevan avain alueen vakauteen, mutta Belgradin poliitikot erehtyvät, mikäli he olettavat tämän tarkoittavan Serbian saavan erityiskohtelua. Serbian olisi aika käyttää monia lahjojaan ja potentiaaliaan näyttääkseen esimerkkiä naapurimailleen, sen sijaan että muut alueen maat joutuvat riutumaan Serbian vastahakoisuuden johdosta. On totta, ettei EU ole kokonainen ennen Balkanin maiden liittymistä unioniin, mutta tämä ei voi tapahtua hinnalla millä hyvänsä, eikä sen hintana saa etenkään olla kansainvälisen lainsäännön vesittäminen ja Euroopan perusarvojen laiminlyönti."@fi7
"Je m’exprime aujourd’hui en tant que rapporteur, mais aussi en tant que libéral démocrate, que Slovène, qu’ancien Yougoslave et qu’Européen. Il y a tout juste 15 ans, le pays dans lequel je suis né se désintégrait lors d’une série de guerres sanglantes qui ont duré pendant près d’une décennie complète. Les citoyens de la Serbie ont le droit de savoir la vérité sur les récentes politiques de guerre entreprises en leur nom. C'est aussi pour cette raison que je soutiens l'initiative prise récemment par le procureur spécial de dévoiler les motifs politiques de l'assassinat du Premier ministre Djindjić. Toujours pour la même raison, je déplore la clémence des peines infligées par le tribunal serbe pour les crimes de guerre à quatre membres du groupe des «Scorpions» pour l'exécution de six musulmans de Srebrenica. La Serbie possède un énorme potentiel économique et culturel ainsi qu'un très grand nombre de personnes talentueuses dans tous les domaines de la vie. Son nouveau gouvernement a démontré qu'il pouvait compter sur une série de ministres dynamiques et ambitieux. Il ne fait aucun doute que la Serbie possède les capacités administratives et institutionnelles requises pour s'occuper avec professionnalisme de la poursuite des négociations d'adhésion à l'UE. Ces derniers mois ont vu des progrès dans plusieurs domaines, par exemple la conclusion des pourparlers techniques sur l'accord de stabilisation et d'association (ASA), la ratification du protocole de Kyoto, l'ALECE et l'élection d'un médiateur, d'un gouverneur de la Banque de Serbie, d'un commissaire à l'information publique et des membres du Conseil de l'Institution nationale d'audit. À notre grande déception, toutefois, peu de progrès tangibles ont été observés au sujet de la nomination de juges au tribunal constitutionnel. De plus, on voit se poursuivre le dénigrement public des acteurs de la société civile qui critiquent le gouvernement ou essaient d'attirer l'attention sur des questions sensibles telles que les crimes de guerre. À cet égard, je condamne les événements survenus récemment à Novi Sad, où une organisation de néonazis a attaqué un rassemblement pacifique de personnes qui s'étaient réunies pour une manifestation antifasciste. Les autorités compétentes doivent impérativement retrouver les auteurs de cette attaque et conduire une enquête approfondie à ce sujet. En même temps, je reconnais que le strict régime communautaire en matière de visas, qui empêche les citoyens serbes ordinaires de rencontrer leurs homologues de l'Union européenne, agit comme un frein aux progrès démocratiques de la Serbie et contribue à la xénophobie et au nationalisme. Je me réjouis des divers accords qui ont été négociés. Ils constituent un premier pas important, qui ne doit pas nous empêcher de tendre vers le but ultime, à savoir libéraliser les voyages pour tous les citoyens de la région. Sait-on qu'à peine un Serbe sur dix possède un passeport? Nous devons donner quelque chose de concret au reste de la population. J'invite instamment le Conseil à veiller à ce que les accords entrent en vigueur au début de l'année prochaine. J'appelle également le Conseil à établir une feuille de route concrète pour une libéralisation en matière de visas. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier mes assistants, mes collègues membres, le secrétariat de la commission des affaires étrangères, les groupes politiques, la Commission, la mission serbe auprès de l'UE et l'Office serbe pour l'intégration européenne. Je souhaiterais conclure mon intervention par une brève note personnelle. Étant l'un des très rares députés européens nés dans les Balkans occidentaux, je suis très fier d'avoir assumé la fonction de rapporteur. Mon pays, la Slovénie, est devenu membre de l'UE non pas parce que cela était facile mais parce que c'était difficile à obtenir. Nous y sommes parvenus, tout comme les politiciens, intellectuels et hommes d'affaires serbes y parviendront lorsqu'ils auront décidé de s'y mettre. J'appelle la Serbie et les Serbes à se réveiller dès maintenant, à commencer à s'entraider, à aider leurs voisins, à aider toute la région et à se joindre à nous. Faites-le. Vous êtes suffisamment forts. Ensemble, nous y arriverons. Aujourd’hui, de nombreux pays de cette région, dont la Serbie, sont encore confrontés aux effets destructeurs du conflit. Pour ces jeunes et fragiles démocraties, l’adhésion à l’Union européenne est un incitant puissant à poursuivre le processus de démocratisation. L’Union européenne, que ces pays veulent rejoindre dès que possible, est fondée sur des valeurs et des normes communes, dont l’une des plus importantes est l’État de droit. Dans le cas des pays des Balkans, cependant, le problème n’est pas seulement la réforme du système judiciaire, mais aussi la coopération totale avec le Tribunal pénal international de La Haye. La Serbie n'a toujours pas accompli son devoir national et international d'arrêter quatre hommes en fuite accusés de crimes de guerre, parmi lesquels Mladić et Karadžić, qui auraient orchestré le massacre de près de 8 000 civils à Srebrenica. Quiconque tue un être humain commet un crime, mais ceux qui se rendent coupables de génocide constituent un véritable défi international et politique. J'ai visité Srebrenica avant d'élaborer ce rapport. Je crois en la dignité des Serbes. Pour cette raison, j'insiste sur le fait que l'État serbe doit prouver qu'il coopère avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). En mai, un nouveau gouvernement pro-européen est entré en fonction avec, parmi ses objectifs clés, la coopération avec le TPIY. Je me réjouis de ce changement. Je salue également le fait que le gouvernement a retrouvé, arrêté et livré deux des six criminels en fuite les plus recherchés, Tolimir et Djordjevic. Ces arrestations démontrent que la Serbie est capable de localiser et d'arrêter les criminels de guerre encore en liberté. Comme le procureur général Del Ponte l'a déclaré, l'obstacle principal n'est pas une question de capacité mais plutôt de traduction de cette capacité en résultats tangibles. C'est pourquoi l'UE ne peut se permettre de renoncer à sa conditionnalité à ce moment crucial. Alors que les tensions autour du futur statut du Kosovo s’accentuent, il serait erroné de penser que rabaisser la conditionnalité de l'UE et se plier en quatre pour faire des concessions à Belgrade est une attitude qui sera utile à l'UE ou à la Serbie à long terme. Fermer les yeux sur les criminels de guerre convient peut-être à la d'aujourd'hui mais cela ne contribuera pas à la paix ou à la stabilité régionale à long terme. On répète souvent que la Serbie est la clé de la stabilité dans cette région, mais les politiciens de Belgrade ont tort de supposer que ce statut vaudra un traitement préférentiel à la Serbie. Ce pays ferait bien d'exploiter son abondance de talents et de potentiel pour montrer l'exemple à ses voisins de la région, au lieu de les laisser se morfondre à cause de son esprit récalcitrant. Il est vrai que l'UE ne sera pas complète tant que les Balkans n'en feront pas partie mais cela ne pourra pas se faire à n'importe quel prix, et certainement pas en bafouant le droit international et ignorant les valeurs européennes fondamentales."@fr8
"Ma előadóként szólalok fel, ugyanakkor liberáldemokrataként, szlovénként, volt jugoszlávként és európaiként is. 15 éve az ország, amelyben születtem, majdnem egy teljes évtizeden át tartó számos véres háborúban felbomlott. A szerb polgároknak joguk van tudni az igazságot az ő nevükben a közelmúltban elkövetett háborúk politikáiról. Ezért is támogatom a különleges ügyész közelmúltbeli kezdeményezését a Gyingyics miniszterelnök meggyilkolása mögött álló politikai indítékok felderítésére. Ezért sajnálom, hogy a háborús bűnökkel foglalkozó szerb bíróság a Skorpiók négy tagjára enyhe büntetést szabott ki hat szrebrenyicai muszlim kivégzéséért. Hatalmas gazdasági és kulturális lehetőségeket rejt magában Szerbia, és az élet minden területén számos tehetséges emberrel büszkélkedhet. Az új kormány számos dinamikus és nagyratörő miniszterrel rendelkezik. Nem fér hozzá kétség, hogy Szerbia rendelkezik az uniós tagságról szóló további tárgyalások professzionális megvalósításához szükséges adminisztratív és intézményi kapacitással. Az elmúlt hónapokban előrelépés történt számos területen, ilyen például a stabilizációs és társulási megállapodás tárgyalásainak lezárása, a Kiotói Jegyzőkönyv és a CEFTA-szerződés ratifikálása, az ombudsman, a Szerb Nemzeti Bank elnöke, a közvélemény-tájékoztatási biztos és a szerb Állami Könyvvizsgálói Intézet Tanácsa tagjainak megválasztása. Sajnálatos módon azonban kevés kézzelfogható előrelépés történt az alkotmánybírák kinevezése terén. Ráadásul tovább folytatódik a civil társadalom azon szereplőinek rágalmazása, akik kritizálják a kormányt vagy megpróbálják felhívni a figyelmet olyan érzékeny kérdésekre, mint a háborús bűnök. E szempontból elítélem a közelmúltbeli újvidéki történteket, amikor is egy neonáci szervezet rátámadott néhány, egy antifasiszta tüntetésre békésen gyülekező emberre. Az illetékes hatóságoknak feltétlenül meg kell találniuk az elkövetőket és alapos nyomozást kell folytatniuk a bűncselekmény ügyében. Ugyanakkor elismerem, hogy az Unió szigorú vízumrendszere – amely megakadályozza, hogy az átlagos szerb állampolgárok találkozzanak az Európai Unióban élő társaikkal – visszafogja a Szerbiában lezajló demokratikus folyamatot és hozzájárul az idegengyűlölethez és a nacionalizmushoz. Üdvözlöm a megtárgyalt megállapodásokat. Míg ezek fontos első lépést jelentenek, a végső cél az, hogy a régió valamennyi polgára számára szabaddá tegyük az utazást. Tudják Önök, hogy csak minden tizedik szerb embernek van útlevele? Adnunk kell valami konkrétumot a lakosság többi részének. Arra buzdítom a Tanácsot, hogy gondoskodjon róla, hogy a megállapodások életbe lépjenek a jövő év elején, valamint fel is szólítom a Tanácsot, hogy dolgozzon ki konkrét ütemtervet a vízumliberalizációra. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönete mondjak segítőtársaimnak, a képviselőtársaknak, a Külügyi Bizottság titkárságának, a politikai csoportoknak, a Bizottságnak, Szerbia Európai Unió mellé akkreditált képviseletének és a szerb Európai Integrációs Hivatalnak. Felszólalásom végén szeretnék hozzáfűzni egy rövid személyes megjegyzést. A Nyugat-Balkánon született nagyon kevés európai parlamenti képviselő egyikeként büszke vagyok rá, hogy előadóként dolgozhattam. Az országom, Szlovénia nem azért lett uniós tagállam, mert könnyű volt, hanem éppen azért, mert nehéz volt azzá válni. Nekünk sikerült, mint ahogy a szerb politikusoknak, értelmiségieknek és üzletembereknek szintén sikerülni fog, ha úgy döntenek. Szerbiához és a szerb emberekhez fordulva azt mondom nekik, hogy ébredjenek fel, kezdjenek el segíteni saját magukon, a szomszédaikon, az egész régión és csatlakozzanak hozzánk. Tegyék meg. Önök elég erősek. Együtt sikerülni fog. Ma a régió sok országának – köztük Szerbiának – még mindig a konfliktus romboló hatásaival kell szembenéznie. E törékeny és fiatal demokráciák számára az uniós tagság erőteljes ösztönző erő a további demokratizálódásra. Az Európai Unió, amelyhez ezek az országok a lehető leghamarabb szeretnének csatlakozni, közös értékeken és normákon alapul, melyek egyike a jogállamiság. A balkáni országok esetében azonban ez nemcsak az igazságügyi rendszer reformját jelenti, hanem a hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal való teljes körű együttműködést is. Mladicsot és Karadzsicsot –, akiket közel 8.000 polgári lakos szrebrenyicai lemészárlásának megtervezésével vádolnak. Bárki, aki megöl egy embert, bűntettet követ el, de azok, akik népirtást követnek el, nemzetközi és politikai kihívást jelentenek. E jelentés elkészítése ellátogattam Szrebrenyicába. Én hiszek a szerbek önbecsülésében. Ezért tartok ki amellett, hogy a szerb államnak be kell bizonyítania, hogy együttműködik a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszékkel (ICTY). Májusban hivatalba lépett egy új Európa-párti kormány, amely a Nemzetközi Törvényszékkel (ICTY) való együttműködést egyik kulcsfontosságú célkitűzésének tartja. Ez olyan fejlemény, melyet örömmel üdvözlök. Szintén üdvözlöm, hogy a kormány fellépett a hat legerőteljesebben körözött szökevény közül kettő, Tolimir és Gyorgyevics ellen, letartóztatta és kiadta őket. E letartóztatások példázzák, hogy Szerbia képes megtalálni és letartóztatni a többi háborús szökevényt is. Amint Del Ponte főügyész asszony mondta, a fő akadály nem a képességekben keresendő, hanem a képességek kézzel fogható eredményekké alakításában. Ezért nem engedheti meg az Unió, hogy e döntő fontosságú pillanatban engedjen az általa megszabott feltételekből. Mivel egyre növekszik a feszültség Koszovó jövőbeli státusza kapcsán, tévedés lenne azt gondolni, hogy hosszú távon akár az Unió, akár Szerbia érdekét szolgálná az, ha az EU könnyítene a feltételeken és kezét-lábát törné igyekezetében, hogy engedményeket tegyen Belgrádnak. Szemet hunyni a háborús bűnök felett talán megfelel a mai reálpolitikának, de nem segíti a hosszú távú békét vagy regionális stabilitást. Gyakran hallani, hogy Szerbia a régió stabilitásának kulcsa, de a belgrádi politikusok tévednek, ha azt hiszik, hogy ez kedvezményes eljárást biztosít Szerbiának. Szerbia jól tenné, ha felhasználná a benne rejlő bőséges tehetséget és lehetőségeket arra, hogy jó példát mutasson szomszédainak a régióban, ahelyett, hogy hagyja azokat elkallódni a szerb makacsság miatt. Való igaz, hogy az Unió nem lesz teljes, amíg a balkáni országok nem válnak az EU részévé, de ez nem történhet meg bármi áron, főként nem a nemzetközi jog aláásása és az alapvető európai értékek figyelmen kívül hagyása árán."@hu11
". Oggi intervengo in quanto relatore, ma al contempo come liberaldemocratico, sloveno, ex iugoslavo ed europeo. Appena 15 anni fa il paese in cui sono nato si è disgregato in molte guerre sanguinose che sono durate per quasi un decennio intero. I cittadini serbi hanno il diritto di sapere la verità a riguardo delle recenti politiche di guerra adottate in loro nome. E’ anche per questa ragione che sostengo la recente iniziativa del procuratore straordinario di rivelare i motivi politici alla base dell’assassinio del Primo Ministro Djindjić, e che mi rammarico per la clemenza delle condanne pronunciate dal tribunale serbo per i crimini di guerra dei quattro membri degli Scorpioni per l’esecuzione di sei musulmani di Srebrenica. La Serbia possiede un enorme potenziale economico e culturale, nonché numerose persone di talento in tutti gli ambiti della vita. Il nuovo governo ha dimostrato di essere dotato di alcuni Ministri dinamici e ambiziosi. Non c’è dubbio che la Serbia abbia la capacità amministrativa e istituzionale di affrontare in modo professionale ulteriori negoziati d’adesione all’UE. Negli ultimi mesi sono stati compiuti progressi in vari ambiti, ad esempio la conclusione dei colloqui tecnici in merito ai negoziati ASA, la ratifica del protocollo di Kyoto, il CEFTA e l’elezione di un mediatore, un governatore della Banca di Serbia, un commissario per l’informazione pubblica e i membri del Consiglio dell’Ente statale di revisione dei conti. Tuttavia, purtroppo, sono stati compiuti scarsi progressi tangibili a riguardo della nomina di giudici della Corte costituzionale. Inoltre, continua la pubblica denigrazione di attori della società civile che criticano il governo o tentano di richiamare l’attenzione a questioni delicate, quali i crimini di guerra. A questo proposito, condanno i fatti recenti accaduti a Novi Sad, in cui un’organizzazione neonazista ha attaccato un pacifico raduno di persone che riunite per una manifestazione antifascista. E’ necessario che le autorità competenti individuino i colpevoli e indaghino accuratamente in merito. Nel contempo, riconosco che il severo regime sui visti dell’UE, che impedisce a cittadini serbi comuni di incontrare altri cittadini nell’Unione europea, agisce da freno sui progressi democratici della Serbia, e contribuisce a xenofobia e nazionalismo. Accolgo con favore gli accordi che sono stati negoziati. Se questi ultimi indicano un importante primo passo, l’obiettivo finale deve essere liberalizzare gli spostamenti per tutti gli abitanti della regione. Siete a conoscenza del fatto che solo un serbo su dieci possiede un passaporto? Dobbiamo offrire qualcosa di concreto al resto della popolazione. Invito il Consiglio a garantire che gli accordi entrino in vigore all’inizio del prossimo anno, nonché a stabilire una tabella di marcia realistica per la liberalizzazione dei visti. Desidero cogliere questa opportunità per ringraziare i miei assistenti, i miei colleghi, la segreteria della commissione per gli affari esteri, i gruppi politici, la Commissione, la delegazione serba per l’UE e l’Ufficio serbo per l’integrazione europea. Nel concludere il mio intervento, vorrei aggiungere un breve commento personale. In quanto uno fra i pochi deputati nati nei Balcani occidentali, sono molto orgoglioso del mio incarico di relatore. Il mio paese, la Slovenia, è diventato membro dell’UE non perché era facile, ma perché era difficile. Ce l’abbiamo fatta, proprio come accadrà per i politici, gli intellettuali e i professionisti serbi, quando lo decideranno. Esorto la Serbia e i suoi cittadini a destarsi adesso, a iniziare ad aiutare se stessi, i paesi vicini, l’intera regione e a unirsi a noi. Agite. Siete forti a sufficienza. Insieme ce la faremo. Oggi numerosi paesi di questa regione, inclusa la Serbia, stanno tuttora affrontando gli effetti distruttivi del conflitto. Per queste democrazie fragili e giovani, entrare a far parte dell’Unione europea è un formidabile incentivo a favore di un’ulteriore democratizzazione. L’Unione europea, a cui questi paesi vorrebbero aderire il prima possibile, si fonda su valori e norme comuni, tra cui il più importante è lo Stato di diritto. Tuttavia, nel caso dei paesi dei Balcani, la questione non è solo riformare il sistema giudiziario, ma una piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale dell’Aia. Finora la Serbia non è riuscita a onorare il suo dovere a livello nazionale e internazionale di arrestare i quattro restanti fuggitivi imputati di crimini di guerra, compresi Mladić e Karadžić, che sono accusati di aver orchestrato la strage di quasi 8 000 civili a Srebrenica. Chiunque uccida un essere umano commette reato, ma chi è responsabile di genocidio costituisce una sfida internazionale e politica. Prima di preparare questa relazione, mi sono recato a Srebrenica. Credo nell’autostima serba. Perciò insisto che lo Stato serbo debba dimostrare di cooperare con l’ICTY (Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia). In maggio, si è insediato un nuovo governo pro-europeo, che ha come uno degli obiettivi fondamentali la cooperazione con l’ICTY. Si tratta di uno sviluppo che accolgo con favore, così come il fatto che il governo sia intervenuto, abbia arrestato ed estradato due dei sei fuggitivi più ricercati, Tolimir e Djordjevic. Questi arresti dimostrano che la Serbia è in grado di localizzare e arrestare i fuggitivi di guerra restanti. Come ha affermato il procuratore generale Del Ponte, l’ostacolo principale non è la capacità, piuttosto tradurre la capacità in risultati tangibili. Questa è la ragione per cui l’UE non può permettersi di rinunciare alla propria condizionalità in questo frangente decisivo. Mentre montano le tensioni attorno allo futuro del Kosovo, sarebbe sbagliato pensare che ridurre la condizionalità dell’UE e compiere l’impossibile per fare concessioni a Belgrado alla fine sarà utile all’UE o alla Serbia. Chiudere un occhio su criminali di guerra può essere adatto per la moderna ma non contribuirà a una pace a lungo termine o alla stabilità regionale. Si ripete spesso che la Serbia è un elemento fondamentale per la stabilità nella regione, ma i politici di Belgrado sono contrari nel ritenere che ciò implicherà un trattamento preferenziale per la Serbia. Per la Serbia sarebbe preferibile impiegare le proprie abbondanti capacità e possibilità per agire da modello per i paesi limitrofi della regione, anziché lasciarle languire a causa della renitenza serba. E’ vero che l’UE non sarà completa fino all’adesione dei Balcani all’Unione, ma ciò non può avvenire a qualunque prezzo, e certamente non a costo di minare il diritto internazionale e ignorare i valori europei fondamentali."@it12
"Šiandien aš kalbu ne tik kaip pranešėjas, bet ir kaip liberalas demokratas, slovėnas, buvęs jugoslavas ir europietis. Prieš 15 metų šalis, kurioje gimiau, skilo ir kilo keli kruvini karai, kuri tęsėsi beveik visą dešimtmetį. Serbijos piliečiai turi teisę žinoti tiesą apie jų vardu neseniai vykdytą karo politiką. Ši priežastis mane taip pat paskatino paremti specialiojo prokuroro iniciatyvą atskleisti politinius Ministro Pirmininko Z. Džindžičio nužudymo motyvus. Dėl šios priežasties aš taip pat apgailestauju, kad Serbijos karo nusikaltimų teismas paskelbė švelnius nuosprendžius keturiems nariams už šešių Srebrenicos musulmonų nužudymą. Serbija turi didelį ekonomikos ir kultūros potencialą ir daug talentingų žmonių visose gyvenimo srityse. Naujoji Vyriausybė parodė turinti energingų ir ambicingų ministrų. Nėra jokių abejonių, kad Serbija turi administracinių ir institucinių gebėjimų profesionaliai vesti tolesnes derybas dėl ES narystės. Per pastaruosius mėnesius buvo pasiekta pažanga keliose srityse, pvz., buvo baigtos techninės derybos dėl SAS, ratifikuotas Kioto protokolas, CEFTA, išrinktas ombudsmenas, Serbijos banko valdytojas, komisijos narys, atsakingas už visuomenės informavimą, ir Valstybės audito institucijos tarybos nariai. Deja, nepasiekta jokios pažangos pateikiant Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras. Be to, toliau šmeižiami pilietinės visuomenės veikėjai, kritikuojantys Vyriausybę arba siekiantys atkreipti dėmesį į opias problemas, pvz., karo nusikaltimus. Todėl aš smerkiu pastarojo meto įvykius Novi Sade, kai neonacių organizacija užpuolė susirinkusiuosius į taikią antifašistinę demonstraciją. Todėl būtina, kad atsakingos valdžios institucijos surastų kaltininkus ir kruopščiai ištirtų nusikaltimą. Aš taip pat pripažįstu, kad griežtas ES vizų režimas, kuris neleidžia paprastiems serbams susitikti su Europos Sąjungos piliečiais, stabdo Serbijos demokratinę pažangą ir prisideda prie ksenofobijos ir nacionalizmo. Džiaugiuosi, kad vyksta derybos dėl įvairių susitarimų. Jie yra svarbus pirmasis žingsnis, tačiau galutinis tikslas turėtų būti visų regiono piliečių kelionių liberalizavimas. Ar žinote, kad tik dešimtadalis serbų turi pasą? Mes turime pasiūlyti konkrečius dalykus likusiems gyventojams. Raginu Tarybą užtikrinti, kad susitarimai įsigaliotų kitų metų pradžioje, taip pat kviečiu ją parengti aiškias vizų režimo liberalizavimo gaires. Taip pat norėčiau pasinaudoti proga ir padėkoti savo asistentams, kolegoms Europos Parlamento nariams, Užsienio reikalų komiteto sekretoriatui, politinėms frakcijoms, Komisijai, Serbijos misijai prie ES ir Serbijos Europos integracijos tarnybai. Baigdamas pasisakymą taip pat norėčiau pridėti trumpą asmeninę pastabą. Esu vienas iš kelių Europos Parlamento narių, gimusių Vakarų Balkanuose, ir labai didžiuojuosi, kad galėjau būti pranešėjas. Mano šalis, Slovėnija, tapo ES nare ne todėl, kad tai buvo lengva, bet todėl, kad tai buvo sunku. Mums pavyko, pavyks ir Serbijos politikams, inteligentijai ir verslininkams, kai tik jie nuspręs tai padaryti. Kviečių Serbiją ir jos žmones pabusti dabar, padėti sau, padėti savo kaimynams, padėti visam regionui ir prisijungti prie mūsų. Padarykite tai. Stiprybės jums užtenka. Kartu mums pavyks. Šiandien daugelis regiono šalių, įskaitant Serbiją, vis dar susiduria su neigiamomis šių konfliktų pasekmėmis. Šioms trapioms ir jaunoms demokratijoms narystė Europos Sąjungoje yra stiprus tolesnės demokratizacijos stimulas. Europos Sąjunga, prie kurios šios šalys nori kuo greičiau prisijungti, remiasi bendromis vertybėmis ir standartais. Vienas svarbiausių iš jų yra teisinė valstybė. Tačiau Balkanų šalys privalo ne tik įvykdyti teismų sistemos reformą, bet ir visapusiškai bendradarbiauti su Hagos Tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Serbija iki šiol nesilaikė vidinės ir tarptautinės pareigos sulaikyti keturis pabėgusius karo nusikaltimais kaltinamuosius asmenis, įskaitant R. Mladičių ir R. Karadžičių, kurie kaltinami vadovavę 8 000 civilių gyventojų žudynėms Srebrenicoje. Bet kuris, nužudęs nors vieną žmogų, padaro nusikaltimą, tačiau įvykdžiusieji genocidą sukuria tarptautines ir politines problemas. Prieš parengdamas pranešimą apsilankiau Srebrenicoje. Aš tikiu serbų savigarba. Todėl aš primygtinai kartoju, kad Serbija turi įrodyti bendradarbiaujanti su TBTBJ. Gegužės mėn. pradėjo dirbti naujoji proeuropietiška Vyriausybė, kurios vienas pagrindinių tikslų yra bendradarbiavimas su TBTBJ. Šia įvykių eiga aš nuoširdžiai džiaugiuosi. Aš taip pat džiaugiuosi, kad Vyriausybė sulaikė ir perdavė du iš šešių labiausiai ieškomų bėglių – Z. Tolimirą ir V. Džordževičių. Šie areštai parodė, kad Serbija yra pajėgi nustatyti, kad yra likusieji bėgliai ir juos sulaikyti. Vyriausioji prokurorė C. Del Ponte teisingai pažymėjo, kad pagrindinė kliūtis yra ne sugebėjimas, bet jo realus įgyvendinimas. Todėl susidariusiomis aplinkybėmis ES negali nusileisti. Būtų klaidinga manyti, kad ES arba Serbija ilguoju laikotarpiu turėtų naudos, jeigu ES nusileistų ir pradėtų taikyti nuolaidas Belgradui. Žiūrėjimas pro pirštus į karo nusikaltėlius gal ir tinka šiuolaikinei tačiau jis neprisidės prie ilgalaikės taikos arba regiono stabilumo. Dažnai kartojama, kad Serbija yra stabilumo regione garantas, tačiau Belgrado politikai klysta manydami, kad dėl šios priežasties Serbijai bus skiriamas išskirtinis dėmesys. Būtų geriau, jeigu Serbija panaudotų savo gausius gabumus ir potencialą, kad taptų pavyzdžiu kaimynams regione, o ne paliktų juos silpti dėl savo nepaklusnumo. Tiesa, kad ES nebus pilna, kol Balkanai netaps Sąjungos dalimi, tačiau narystės neturi būti siekiama bet kokia kaina, ypač nesilaikant tarptautinės teisės ir ignoruojant pagrindines Europos vertybes."@lt14
"Šodien es runāju kā referents un arī kā liberālais demokrāts, kā slovēnis, kā bijušais dienvidslāvs un kā eiropietis. Vēl tikai pirms 15 gadiem valsts, kurā piedzimu, saira vairāku asiņainu karu laikā, kas ilga gandrīz desmit gadu. Serbijas pilsoņiem ir tiesības zināt patiesību par nesenajām kara politikas nostādnēm, kas īstenotas viņu vārdā. Arī tāpēc es atbalstu neseno īpašā prokurora iniciatīvu atklāt politiskos motīvus, kas slēpjas aiz premjerministra slepkavības. Arī tāpēc es izsaku nožēlu par iecietību, ar kādu spriedumus nolasīja Serbijas kara noziegumu tiesa četriem grupējuma biedriem par sešu Srebreņicas islāma ticīgo nogalināšanu. Serbijai ir milzīgs ekonomiskais un kultūras potenciāls un daudz talantīgu indivīdu visās dzīves jomās. Jaunā valdība ir pierādījusi, ka tai ir vairāki dinamiski un mērķtiecīgi ministri. Nav šaubu, ka Serbijai ir kapacitāte pārvaldes un iestāžu līmenī, lai profesionāli virzītu uz priekšu sarunas par dalību ES. Pēdējos mēnešos ir manāms progress vairākās jomās, piemēram, noslēgtas tehniskās sarunas par SAN pārrunām, Kioto Protokola ratifikācija, CEBTL un ievēlēts ombuds, Serbijas Bankas vadītājs, Sabiedrības informācijas komisārs un Valsts audita iestādes padomes locekļi. Diemžēl lēns progress ir bijis Konstitucionālās tiesas tiesnešu iecelšanā. Turklāt turpinās pilsoniskās sabiedrības darbinieku, kas kritizē valdību vai cenšas pievērst uzmanību jutīgiem jautājumiem, piemēram, kara noziegumiem, publiska nomelnošana. Šajā saistībā es nosodu nesenos notikumus pilsētā, kur kāda neonacistu organizācija uzbruka miermīlīgiem indivīdiem, kas bija sapulcējušies uz antifašistisku protestu. Attiecīgajām iestādēm obligāti ir jāatrod šie noziedznieki un rūpīgi jāizmeklē šis noteikums. Vienlaikus es atzīstu, ka ES striktais vīzu režīms, kas liedz vienkāršajiem serbiem tikties ar tautiešiem Eiropas Savienībā, bremzē Serbijas demokrātisko progresu un veicina ksenofobiju un nacionālismu. Es atzinīgi vērtēju noslēgtos līgumus. Lai arī tie ir nozīmīgs pirmais solis, galīgajam mērķim ir jābūt visu šī reģiona iedzīvotāju ceļošanas liberalizācija. Vai zinājāt, ka tikai desmitajai daļai serbu ir pase? Mums ir jāsniedz kas konkrēts pārējai iedzīvotāju daļai. Es mudinu Padomi gādāt, lai līgumi stājas spēkā nākamā gada sākumā, kā arī pieprasu, lai Padome izveidotu konkrētu plānu vīzu režīma atvieglošanai. Es gribētu izmantot iespēju un pateikties saviem asistentiem, kolēģiem, Ārlietu komitejas sekretariātam, politiskajām grupām, Komisijai, Serbijas misijai ES un Serbijas Eiropas integrācijas lietu birojam. Savas runas noslēgumā es gribētu piebilst šo to personīgu. Kā viens no nedaudzajiem Parlamenta deputātiem, kas dzimis Rietumbalkānos, es esmu ļoti lepns par to, ka esmu darbojies kā referents. Mana valsts Slovēnija kļuva par ES dalībvalsti ne tāpēc, ka tas bija vienkārši, bet tāpēc, ka tas bija grūti. Mums tas izdevās, tāpat kā tas izdosies Serbijas politiķiem, inteliģencei un uzņēmējiem, kad viņi izlems rīkoties. Es aicinu Serbiju un serbus mosties, sākt palīdzēt sev, palīdzēt saviem kaimiņiem, palīdzēt visam reģionam un pievienoties mums. Dariet to! Jūs esat gana stipri. Kopā mums izdosies. Šodien daudzas tā reģiona valstis, arī Serbija, joprojām cīnās ar šī konflikta postošajām sekām. Šīm jaunajām un trauslajām demokrātijām dalība Eiropas Savienībā ir spēcīgs stimuls turpmākai demokratizācijai. Eiropas Savienībai, kurai šīs valstis vēlas pievienoties pēc iespējas drīzāk, pamatā ir kopējas vērtības un standarti, no kuriem vissvarīgākais ir tiesiskums. Tomēr Balkānu valstu gadījumā jautājums nav tikai par tiesu sistēmas reformu, bet arī par ciešu sadarbību ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu Hāgā. Serbijai līdz šim nav izdevies ievērot pašmāju un starptautisko pienākumu arestēt četrus bēguļojošos kara noziegumos apsūdzētos, to skaitā arī un kurus apsūdz par gandrīz 8000 civiliedzīvotāju nogalināšanas organizēšanu Srebreņicā. Ikviens, kas nogalina kaut vienu cilvēku, izdara noziegumu, bet tie, kas īsteno genocīdu, iemieso starptautisku un politisku izaicinājumu. Es apmeklēju Srebreņicu pirms ziņojuma sagatavošanas. Es ticu serbu pašcieņai. Tāpēc es uzstāju, lai Serbijas valsts pierādītu savu sadarbību ar Starptautisko Bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunālu ( ). Maijā darbu uzsāka jauna proeiropeiska valdība, kuras viens no galvenajiem mērķiem bija sadarbība ar . Tas ir panākums, kuru es vērtēju atzinīgi. Atzinīgi es vērtēju arī to, ka valdība nostājās pret diviem no sešiem meklētākajiem bēgļiem — un arestēja viņus un nodeva tiesai. Šie aresti pierāda, ka Serbija spēj sadzīt pēdas un arestēt pārējos kara bēgļus. Kā jau ir minējusi galvenā prokurore galvenais šķērslis nav spēja, bet drīzāk spējas pārvēršana taustāmos rezultātos. Tāpēc ES nevar atļauties atsaukt savus izvirzītos nosacījumus šajā izšķirošajā situācijā. Pieaugot spriedzei saistībā ar Kosovas turpmāko statusu, būtu kļūdaini domāt, ka, padodoties ES nosacījumiem un sperot soli atpakaļ, lai piekāptos Belgradai, tas ilgtermiņā nāks par labu vai nu ES, vai Serbijai. Acu pievēršana uz kara noziedzniekiem var derēt tikai mūsdienu bet tas neveicinās mieru vai reģionālo stabilitāti reģionā. Bieži saka, ka Serbija ir atslēga uz stabilitāti šajā reģionā, bet politiķi Belgradā kļūdās, pieņemot, ka tas nozīmēs atvieglotus noteikumus Serbijai. Serbija darītu labi, ja izmantotu savus daudzos talantus un spēju būt par paraugu reģiona kaimiņvalstīm, nevis ļaut tām nīkuļot Serbijas nepakļāvības dēļ. Tas tiesa, ka ES nebūs pilnīga, līdz Balkāni nebūs Eiropas Savienības sastāvā, bet to nedrīkst panākt par jebkādu cenu un noteikti ne ar starptautisko tiesību aktu pārkāpšanu un Eiropas pamatvērtību neievērošanu."@lv13
"Danes nastopam kot poročevalec pa hkrati kot liberalni demokrat, kot Slovenec, kot nekdanji Jugoslovan in kot Evropejec. Komaj 15 let nazaj je država, v kateri sem se rodil, v številnih krvavih vojnah, ki so trajale skoraj celo desetletje, razpadla. The citizens of Serbia are entitled to know the truth about the recent policies of war committed in their name. It is also for this reason that I support the recent initiative by the Special Prosecutor to uncover the political motives behind the assassination of Prime Minister Djindjić. It is for that reason too that I regret the leniency of the sentences delivered by the Serbian war crimes court to four members of the Scorpions for the execution of six Muslims from Srebrenica. There is tremendous economic and cultural potential in Serbia, and a vast area of talented individuals in all spheres of life. The new Government has proved itself to have a number of dynamic and ambitious ministers. There is no doubt that Serbia possesses the administrative and institutional capacity to deal professionally with further EU membership negotiations. Progress has been made in a number of areas in recent months, for instance in the conclusion of the technical talks on the SAA negotiations, ratification of the Kyoto Protocol, CEFTA and the election of an Ombudsman, a Governor of the Bank of Serbia, a Commissioner for Public Information and the members of the Council of the State Audit Institution. Disappointingly, however, there has been little tangible progress on the nomination of judges to the Constitutional Court. In addition, the public denigration of civil society actors who criticise the Government or try to draw attention to sensitive issues, such as war crimes, continues. In this regard, I condemn the recent events in Novi Sad, where a neo-Nazi organisation attacked a peaceful gathering of individuals who had gathered for an anti-fascist demonstration. It is imperative that the relevant authorities find the perpetrators and thoroughly investigate the crime. At the same time, I recognise that the EU’s strict visa regime, which prevents ordinary Serbs from meeting with their counterparts in the European Union, acts as a brake on Serbia’s democratic progress, and contributes to xenophobia and nationalism. I welcome the agreements which have been negotiated. While these mark an important first step, the ultimate goal must be to liberalise travel for all citizens of the region. Do you know that only one tenth of Serbs possess a passport? We have to give something concrete to the rest of the population. I urge the Council to ensure that the agreements enter into force at the beginning of next year, as well as calling on the Council also to establish a concrete roadmap for visa liberalisation. I would like to take this opportunity to thank my assistants, fellow Members, the Committee on Foreign Affairs secretariat, the political groups, the Commission, the Serbian Mission to the EU and the Serbian Office for European Integration. In concluding my intervention, I would like to add a short personal note. As one of the very few MEPs born in the Western Balkans, I am very proud to have worked as rapporteur. My country, Slovenia, became an EU member not because it was easy, but because it was difficult. We managed, just like Serbian politicians, intellectuals and business people will also manage, when they decide to do so. I call on Serbia and the Serbian people to wake up now, to start helping themselves, to help their neighbours, to help the entire region and to join us. Do it. You are strong enough. Together we will manage. Danes se mnoge države te regije, med njimi tudi Srbija, še vedno soočajo z uničujočimi posledicami konflikta. Tem krhkim in mladim demokracijam pomeni članstvo v Evropski uniji močno vzpodbudo za nadaljnjo demokratizacijo. Evropska unija, kateri si te države čim prej tako želijo pridružiti, temelji na skupnih vrednotah in standardih. Med najpomembnejšimi je vladavina prava. V primeru balkanskih držav pa ne gre le za reforme pravosodnega sistema, ampak tudi za polno sodelovanje z mednarodnim sodiščem v Haagu. Serbia has so far failed to honour its domestic and international duty to arrest four remaining fugitive war crime indictees, including Mladić and Karadžić, who stand accused of orchestrating the slaughter of nearly 8 000 civilians in Srebrenica. Anybody who kills a single human being commits a crime, but those who commit genocide represent an international and political challenge. I visited Srebrenica before preparing this report. I believe in Serbian self-respect. That is why I insist that the Serbian state has to prove it is cooperating with the ICTY. In May, a new pro-European government took office, with ICTY cooperation as one of its key objectives. That is a development which I warmly welcome. I also welcome the fact that the Government moved against, arrested and delivered two of the six most wanted fugitives, Tolimir and Djordjevic. Those arrests demonstrate that Serbia is able to locate and arrest the remaining war fugitives. As Chief Prosecutor Del Ponte has stated, the principal obstacle is not ability, but rather translating ability into tangible results. This is why the EU cannot afford to waive its conditionality at this crucial juncture. As the tensions surrounding Kosovo’s future status mount, it would be wrong to think that caving in on EU conditionality and bending over backwards to make concessions to Belgrade will serve either the EU or Serbia in the long run. Turning a blind eye to war criminals may suit modern day but it will not contribute to long-term peace or regional stability. It is often repeated that Serbia is the key to stability in the region, but politicians in Belgrade are wrong to assume that this will mean preferential treatment for Serbia. Serbia would do well to use its abundant talents and potential to act as an example to its neighbours in the region, rather than leaving them to languish because of Serbian recalcitrance. It is true that the EU will not be complete until the Balkans form part of the Union, but this cannot be at any price, and certainly not at the price of undermining international law and ignoring fundamental European values."@mt15
"Vandaag spreek ik als rapporteur, maar tegelijkertijd ook als liberaal-democraat, als Sloveen, als voormalig Joegoslaaf en als Europeaan. Slechts vijftien jaar geleden viel mijn geboorteland uiteen door een aantal bloedige oorlogen die bijna een decennium lang duurden. De burgers van Servië hebben er recht op, dat de waarheid aan het licht komt over de recente oorlogspolitiek die in hun naam gevoerd is. Dat is ook de reden dat ik het recente initiatief van de Speciale Aanklagerondersteun, om de politieke motieven te achterhalen achter de moord op premier Djindjić. Om diezelfde reden betreur ik het, dat het Servische gerechtshof voor oorlogsmisdaden zulke lichte straffen heeft opgelegd aan vier leden van de “Schorpioenen”, voor de executie van zes moslims uit Srebrenica. Servië heeft een enorm economisch en cultureel potentieel en een enorm aantal getalenteerde mensen op alle terreinen. De nieuwe regering heeft laten zien, dat er een aantal dynamische en ambitieuze ministers in zit. Er bestaat geen twijfel over dat Servië over de administratieve en institutionele capaciteit beschikt om op een professionele manier om te gaan met de onderhandelingen over een toekomstig lidmaatschap van de EU. In de afgelopen maanden is op een aantal terreinen vooruitgang geboekt, onder andere als het gaat om de afronding van de technische besprekingen over de SAO-onderhandelingen, de ratificatie van het Protocol van Kyoto, CEFTA en de verkiezing van een Ombudsman, een gouverneur van de Servische centrale bank, een commissaris voor publieksvoorlichting en de leden van de Controle-instantie van de Raad van de State. Het is echter teleurstellend, dat er weinig tastbaar resultaat geboekt is als het gaat om de benoeming van de rechters van het Constitutionele Hof. Daarnaast duurt het publiekelijk kleineren voort van mensen uit de civiele samenleving die de regering bekritiseren of de aandacht vragen voor gevoelige kwesties, zoals oorlogsmisdaden. Ik veroordeel in dat opzicht de recente gebeurtenissen in Novi Sad, waarbij een organisatie van neo-nazi’s een vreedzame bijenkomst aanviel van mensen die waren samengekomen voor een antifascistische demonstratie. De betreffende autoriteiten dienen zonder mankeren de daders op te sporen en deze misdaad grondig te onderzoeken. Tegelijkertijd onderken ik dat het strenge visumbeleid van de EU, dat tot effect heeft dat gewone Serviërs hun medeburgers binnen de Europese Unie niet kunnen ontmoeten, een remmende werking heeft op de ontwikkeling van de democratie in Servië en bijdraagt aan vreemdelingenhaat en nationalisme. Ik ben blij met de overeenkomsten die tot stand gekomen zijn door onderhandeling. Hoewel hiermee een belangrijke eerste stap gezet is, moet het uiteindelijke doel het vrije verkeer van alle burgers in de regio zijn. Weet u dat slechts een tiende deel van de Serviërs een paspoort heeft? We moeten de rest van de bevolking iets concreets geven. Ik dring er bij de Raad op aan, dat de overeenkomsten aan het begin van het komende jaar van kracht worden en ik vraag de Raas ook een concrete routekaart op te stellen voor de liberalisatie van visa. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken aan mijn assistenten, mijn medeleden, het secretariaat van de Commissie buitenlandse zaken, de politieke groeperingen, de Commissie, de Servische missie in de EU en het Servische (bureau voor Europese integratie). Ter afronding van mijn betoog wil ik graag een korte persoonlijke opmerking toevoegen. Als een van de weinige EP-leden die in de westelijke Balkan geboren zijn, ben ik er erg trots op als rapporteur te hebben opgetreden. Mijn land, Slovenië, is niet lid van de EU geworden omdat dat makkelijk was, maar omdat het moeilijk was. Het is ons gelukt, en het zal Servische politici, intellectuelen en zakenmensen ook lukken, als ze daartoe besluiten. Ik roep Servië en het Servische volk op, nu wakker te worden en te beginnen zichzelf te helpen, hun buren te helpen en de hele regio te helpen door zich bij ons aan te sluiten. Doe het. U bent sterk genoeg. Samen lukt het ons. Vandaag ondervinden veel landen in die regio, waaronder Servië, nog steeds de vernietigende gevolgen van dat conflict. Voor deze broze en jonge democratieën is het lidmaatschap van de Europese Unie een krachtige stimulans voor verdere democratisering. De Europese Unie, waar deze landen zo snel mogelijk tot willen gaan behoren, is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en normen, waarvan de rechtsstaat een van de belangrijkste is. In het geval van de Balkanlanden is echter niet alleen de hervorming van het rechtsstelsel van belang, maar ook volledige medewerking met het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Servië heeft tot dusverre niet voldaan aan haar nationale en internationale verplichting om de vier nog voortvluchtige van oorlogsmisdaden beschuldigde personen te arresteren, waaronder Mladić en Karadžić, die verantwoordelijk worden geacht voor de moord op bijna 8000 burgers in Srebrenica. Iedereen die een mens doodt, pleegt een misdaad, maar mensen die genocide plegen vormen een internationaal en politiek probleem. Ik heb, alvorens dit verslag voor te bereiden, Srebrenica bezocht. Ik geloof in zelfrespect voor Servië. Daarom dring ik erop aan, dat de Servische staat moet aantonen dat men samenwerkt met het ICTY. In mei is een nieuwe pro-Europese regering aangetreden, die samenwerking met het ICTY hoog in het vaandel heeft staan. Dat is een ontwikkeling die ik van harte toejuich. Ik juich ook het feit toe dat de regering actie heeft ondernomen tegen twee van de zes meest gezochte vluchtelingen, Tolimir en Djordjevic, en beide heeft gearresteerd en uitgeleverd. Deze arrestaties laten zien dat Servië in staat is de overige nog voortvluchtige oorlogsmisdadigers te traceren en te arresteren. Zoals hoofdaanklager Del Ponte verklaard heeft, is het belangrijkste obstakel niet gelegen in de vraag of men het kán, maar in hoe dit te vertalen in tastbare resultaten. Daarom kan de EU het zich op dit cruciale moment niet permitteren af te zien van de door haar gestelde voorwaarden. Nu de spanningen rondom de toekomstige status van Kosovo toenemen, zou het verkeerd zijn te denken dat het afzwakken van de voorwaarden van de EU en zich in allerlei bochten wringen om concessies te doen aan Belgrado op de lange termijn in het belang zou zijn van de EU of van Servië. De ogen sluiten voor oorlogsmisdadigers kan wellicht aansluiten op de huidige maar het zal op geen enkele manier bijdragen aan duurzame vrede of stabiliteit in de regio. Herhaaldelijk wordt gezegd dat Servië een centrale rol speelt in de stabiliteit in de regio, maar als politici in Belgrado denken dat dat betekent dat Servië een voorkeursbehandeling krijgt, vergissen ze zich. Servië zou er verstandig aan doen, zijn overvloedige talenten en potentieel in te zetten om een voorbeeldfunctie te hebben voor zijn buurlanden in de regio, in plaats van deze onbenut te laten uit een soort Servische recalcitrantie. Het klopt dat de EU niet compleet is zolang de Balkanlanden geen lid van de Unie zijn, maar dit kan niet tegen elke prijs nagestreefd worden, en zeker niet als de prijs die we moeten betalen de ondermijning van het internationaal recht en het negeren van de fundamentele Europese waarden is."@nl3
"Dziś przemawiam jako sprawozdawca, ale jednocześnie także jako liberalny demokrata, jako Słoweniec, jako mieszkaniec byłej Jugosławii oraz Europejczyk. Zaledwie 15 lat temu kraj, w którym się urodziłem podzielił się na milion krwawych wojen trwających prawie całe dziesięciolecie. Obywatele Serbii mają prawo znać prawdę na temat niedawnej polityki wojny uprawianej w ich imieniu. I z tego powodu popieram niedawno podjętą przez prokuratura specjalnego inicjatywę, by ujawnić polityczne motywy zabójstwa premiera Dzindzicia. I także z tego powodu nie popieram zbyt niskiego wymiaru wyroków wydanych przez serbski trybunał ds. zbrodni wojennych na czterech członków grupy „Skorpionów” za egzekucję 6 muzułmanów ze Srebrenicy. W Serbii istnieje ogromny potencjał gospodarczy i kulturalny i ogromna liczba utalentowanych jednostek w każdej dziedzinie życia. Nowy rząd pokazał, że ma wielu dynamicznych i ambitnych ministrów. Nie ma wątpliwości co do tego, że Serbia posiada zdolność administracyjną i instytucjonalną, aby profesjonalnie podejść do dalszych negocjacji akcesyjnych. W ostatnich miesiącach dokonano postępów w wielu dziedzinach, na przykład zakończenie rozmów technicznych w sprawie negocjacji układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, ratyfikacja protokołu z Kioto, CEFTA i wybór rzecznika praw obywatelskich, prezesa Banku Serbii, komisarza ds. informacji publicznej i członków rady państwowej urzędu ds. kontroli. Niestety postępy w kwestii mianowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego są nieznaczne. W dodatku nadal trwa publiczne oczernianie działaczy społeczeństwa obywatelskiego krytykujących rząd lub próbujących zwracać uwagę na newralgiczne sprawy, takie jak zbrodnie wojenne. W tym kontekście potępiam ostatnie wydarzenia w Novim Sadzie, gdzie organizacja neonazistowska zaatakowała pokojowe zgromadzenie, które zebrało się w celu odbycia antyfaszystowskiej demonstracji. Konieczne jest, aby właściwe władze znalazły sprawców i przeprowadziły dokładne dochodzenie w sprawie tego przestępstwa. Jednocześnie zauważam, że surowy reżim wizowy UE, który uniemożliwia zwykłym Serbom spotkanie się z Europejczykami w UE, działa jak hamulec demokratycznego postępu Serbii i przyczynia się do ksenofobii i nacjonalizmu. Z zadowoleniem przyjmuję wynegocjowane umowy. Są one znakiem dokonania ważnego kroku, jednak ostatecznym celem musi być zliberalizowanie sposobu podróżowania dla wszystkich obywateli tego regionu. Czy wiedzą państwo, że tylko jeden na dziesięciu Serbów ma paszport? Musimy dać reszcie ludności coś konkretnego. Wzywam Radę, aby dopilnowała, by umowy weszły w życie na początku przyszłego roku oraz wzywam także Radę do sporządzenia konkretnego planu zliberalizowania reżimu wizowego. Chciałbym wykorzystać tę okazję i podziękować moim asystentom, posłom, sekretariatowi Komisji Spraw Zagranicznych, grupom politycznym, Komisji, misji Serbii przy UE, serbskiemu Urzędowi ds. Integracji Europejskiej. Kończąc moje wystąpienie, chciałbym dodać krótki komentarz osobisty. Jako jeden z nielicznych posłów do Parlamentu Europejskiego urodzonych na Bałkanach Zachodnich, jestem bardzo dumny z faktu, że mogłem być sprawozdawcą. Mój kraj, Słowenia, został członkiem UE nie dlatego, że było to proste, ale dlatego, że było to trudne. Udało nam się, tak jak uda się serbskim politykom, intelektualistom i przedsiębiorcom, kiedy się na to zdecydują. Wzywam Serbię i Serbów, aby się teraz obudzili, aby zaczęli sobie pomagać, pomagać swoim sąsiadom, pomagać całemu regionowi i aby dołączyli do nas. Zróbcie to. Macie wystarczająco dużo siły. Razem nam się uda. Dziś wiele krajów tego regionu, w tym Serbia, wciąż musi zmagać się z niszczycielskimi skutkami tego konfliktu. Dla tych delikatnych i młodych demokracji członkostwo w Unii Europejskiej jest silną zachętą do dalszej demokratyzacji. U podstaw Unii Europejskiej, do której państwa te chcą wstąpić jak najszybciej, leżą wspólne standardy i zasady, z których najważniejszą jest zasada państwa prawa. Jednakże w przypadku krajów bałkańskich problemem nie jest tylko reforma systemu sądowniczego, ale także współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Serbii jak dotąd nie udało się wypełnić jej międzynarodowego i krajowego obowiązku aresztowania czterech pozostałych oskarżonych o zbrodnie wojenne, w tym Mladicia i Karadżicia, którzy oskarżeni są o zainicjowanie zabójstwa niemal 8 000 cywilów w Srebrenicy. Każdy kto zabija nawet jedno istnienie ludzkie popełnia zbrodnię, ale ci, którzy są sprawcami ludobójstwa są wyzwaniem międzynarodowym i politycznym. Byłem w Srebrenicy zanim przygotowałem to sprawozdanie. Wierzę w szacunek Serbów do samych siebie. Dlatego zdecydowanie uważam, że państwo serbskie musi udowodnić, że współpracuje z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii. W maju władzę przejął nowy proeuropejski rząd, do którego głównych celów należy współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii. Jest to nowa sytuacja, która mnie cieszy. Cieszy mnie także, że rząd sprzeciwił się dwu z sześciu najbardziej poszukiwanych uciekinierów, Tolimirowi i Dziordzieviciowi, aresztował ich i wydał. Aresztowania te świadczą o tym, że Serbia jest w stanie znaleźć i aresztować pozostałych uciekinierów wojennych. Jak powiedziała prokurator Del Ponte, największą przeszkodą nie jest zdolność, lecz raczej przełożenie zdolności na namacalne rezultaty. Dlatego UE nie może pozwolić sobie na zrezygnowanie ze swoich warunków w tym kluczowym momencie. W miarę piętrzenia się kwestii dotyczących przyszłości Kosowa, błędem byłoby myśleć, że poddawanie się UE w kwestii stawianych przez nią warunków i pochylanie się do tyłu, aby pójść na ustępstwa wobec Belgradu pomoże na dłuższą metę UE albo Serbii. Udawanie, że nie widzimy zbrodniarzy wojennych może pasuje do dzisiejszej ale nie przyczyni się do długotrwałego pokoju i stabilności regionów. Często mówi się, że Serbia jest kluczem do stabilności w regionie, ale politycy w Belgradzie mylą się, przyjmując, że dzięki temu Serbia będzie lepiej traktowana. Serbia zrobiłaby dobrze wykorzystując swe liczne talenty i możliwości, aby stać się przykładem dla swoich sąsiadów w regionie, zamiast pozwalać im zmarnieć z powodu serbskiego uporu. Prawdą jest, że UE nie będzie stanowiła całości, dopóki Bałkany nie staną się jej częścią, ale nie może się tak stać za wszelką cenę i na pewno nie za cenę podważania prawa międzynarodowego i ignorowania podstawowych europejskich wartości."@pl16
"Hoje irei falar na qualidade de relator e, ao mesmo tempo, de Democrata Liberal, Esloveno, antigo Jugoslavo e Europeu. Há apenas 15 anos, o país no qual nasci desintegrou-se em consequência de uma série de guerras sangrentas que se arrastaram durante quase uma década. Os cidadãos da Sérvia têm o direito de saber a verdade a respeito das políticas de guerra que foram empreendidas em seu nome. É por isso que eu apoio a recente iniciativa da Procuradora-Geral de tornar públicos os motivos políticos subjacentes ao assassínio do Primeiro-Ministro Djindjić. É por essa razão, ainda, que lastimo a brandura das penas atribuídas pelo tribunal de crimes de guerra sérvio a quatro membros do grupo paramilitar "Os Escorpiões" pela execução de seis muçulmanos de Srebrenica. A Sérvia tem um enorme potencial económico e cultural, e um grande número de indivíduos talentosos em todas as áreas. O novo Governo provou, ele próprio, dispor de uma série de ministros dinâmicos e ambiciosos. Não há dúvida de que a Sérvia tem a capacidade administrativa e institucional necessária a uma condução idónea dos processos de negociação da adesão à UE. Nos últimos meses realizaram-se progressos numa multiplicidade de áreas, por exemplo com a conclusão do capítulo técnico da negociação relativa ao AEA, a ratificação do Protocolo de Quioto, a CEFTA e a eleição de um provedor de justiça, do governador do Banco da Sérvia, de um comissário para a informação do público e dos membros do conselho da instituição nacional de controlo das contas públicas. Desanimadoramente, porém, registaram-se poucos progressos tangíveis na questão da nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional. Por outro lado, os actores da sociedade civil que criticam o Governo ou tentam chamar a atenção para questões sensíveis, como a dos crimes de guerra, continuam a ser objecto de difamação pública. A este propósito, condeno os recentes acontecimentos de Novi Sad, onde uma organização neo-nazi atacou uma concentração pacífica de manifestantes anti-fascistas. É imperioso que as autoridades competentes descubram os responsáveis e investiguem exaustivamente o crime. Ao mesmo tempo, reconheço que o rigoroso regime de vistos da UE, que impede os cidadãos comuns da Sérvia de contactarem pessoalmente com os seus congéneres da União Europeia, funciona como um travão ao processo de democratização da Sérvia, e favorece a xenofobia e o nacionalismo. Saúdo os acordos que foram negociados. Constituem um importante primeiro passo, num processo que tem por objectivo último a livre circulação de todos os cidadãos da região. Os senhores deputados sabem que apenas um décimo dos Sérvios tem passaporte? Temos de oferecer algo de concreto ao resto da população. Exorto o Conselho a assegurar que os acordos entrem em vigor no início do próximo ano, e insto-o também a estabelecer um calendário concreto para a liberalização dos vistos. Queria aproveitar o ensejo para agradecer aos meus assistentes, aos meus colegas deputados, ao secretariado da Comissão dos Assuntos Externos, aos grupos políticos, à Comissão, à Missão Sérvia junto da UE e ao Gabinete para a Integração Europeia sérvio. Gostaria de concluir a minha intervenção com uma breve nota pessoal. Sendo, como sou, um dos muito poucos deputados ao PE nascidos nos Balcãs Ocidentais, sinto-me muito orgulhoso de ter exercido as funções de relator. O meu país, a Eslovénia, tornou-se membro da UE, não por isso ser fácil, mas por ser difícil. Conseguimos, tal como os políticos, intelectuais e empresários sérvios também hão-de conseguir, quando se resolverem a isso. Exorto a Sérvia e o povo sérvio a despertarem agora mesmo, a começarem a fazer por si, a auxiliar os seus vizinhos, a auxiliar toda a região e a juntarem-se a nós. Façam-no. Têm força para isso. Juntos seremos capazes. Hoje em dia, muitos países da região, incluindo a Sérvia, continuam a defrontar-se com as sequelas destrutivas do conflito. Para estas frágeis e jovens democracias, o facto de se terem tornado membros da União Europeia constitui um poderoso incentivo ao desenvolvimento do processo democrático. A União Europeia, à qual estes países pretendem aderir com a maior brevidade possível, baseia-se em valores e normas comuns, entre as quais a mais importante é a do Estado de direito. Contudo, no caso dos países dos Balcãs, a questão não envolve apenas a reforma do sistema judicial, mas também a cooperação total com o Tribunal Penal Internacional, em Haia. A Sérvia ainda não cumpriu o seu dever doméstico e internacional de capturar quatro fugitivos acusados da prática de crimes de guerra que ainda se encontram a monte, incluindo Mladić e Karadžić, a quem é imputada a organização do massacre de quase 8 000 mil civis em Srebrenica. Toda a pessoa que mata um ser humano comete um crime, mas aqueles que cometem um genocídio representam um problema político internacional. Visitei Srebrenica antes de elaborar este relatório. Acredito na dignidade dos servos. É por isso que insisto em que o Estado sérvio tem de provar que está a colaborar com o TPIJ. Em Maio, tomou posse um novo Governo pró-europeu que tem como um dos seus principais objectivos a cooperação com o TPIJ. Saúdo calorosamente esse desenvolvimento. Saúdo igualmente o facto de o Governo ter actuado e ter conseguido capturar e entregar dois dos fugitivos mais procurados, Tolimir e Djordjevic. Essas detenções demonstram que a Sérvia é capaz de localizar e deter os foragidos de guerra que ainda estão a monte. Como declarou a Procuradora-Geral Del Ponte, o principal óbice não está na capacidade, mas em traduzir essa capacidade em resultados tangíveis. É por isso que a UE não se pode dar ao luxo de prescindir da condicionalidade neste momento crucial. Numa altura em que sobe a tensão gerada pela questão do futuro estatuto do Kosovo, seria um erro crer que transigirmos no que toca à condicionalidade do processo de integração e empenharmo-nos ao máximo em fazer concessões a Belgrado é do interesse a longo prazo quer da UE quer da Sérvia. Fazer vista grossa a crimes de guerra pode coadunar-se com a da actualidade, mas não contribuirá para a paz e a estabilidade regional a longo prazo. Diz-se amiúde que a Sérvia é a chave da estabilidade desta região, mas os políticos de Belgrado enganam-se ao tomar isso como uma garantia de que a Sérvia beneficiará de um tratamento preferencial. A Sérvia faria bem em usar os talentos e o potencial que possui em abundância para agir de forma susceptível de poder constituir um exemplo para os seus vizinhos, em vez de os condenar a definhar com a sua recalcitrância. É verdade que a UE não estará completa enquanto não integrar os Balcãs, mas isso não pode ser feito a qualquer preço, e nunca em detrimento do direito internacional e por via do sacrifício de valores europeus fundamentais."@pt17
"Danes nastopam kot poročevalec pa hkrati kot liberalni demokrat, kot Slovenec, kot nekdanji Jugoslovan in kot Evropejec. Komaj 15 let nazaj je država, v kateri sem se rodil, v številnih krvavih vojnah, ki so trajale skoraj celo desetletje, razpadla. The citizens of Serbia are entitled to know the truth about the recent policies of war committed in their name. It is also for this reason that I support the recent initiative by the Special Prosecutor to uncover the political motives behind the assassination of Prime Minister Djindjić. It is for that reason too that I regret the leniency of the sentences delivered by the Serbian war crimes court to four members of the Scorpions for the execution of six Muslims from Srebrenica. There is tremendous economic and cultural potential in Serbia, and a vast area of talented individuals in all spheres of life. The new Government has proved itself to have a number of dynamic and ambitious ministers. There is no doubt that Serbia possesses the administrative and institutional capacity to deal professionally with further EU membership negotiations. Progress has been made in a number of areas in recent months, for instance in the conclusion of the technical talks on the SAA negotiations, ratification of the Kyoto Protocol, CEFTA and the election of an Ombudsman, a Governor of the Bank of Serbia, a Commissioner for Public Information and the members of the Council of the State Audit Institution. Disappointingly, however, there has been little tangible progress on the nomination of judges to the Constitutional Court. In addition, the public denigration of civil society actors who criticise the Government or try to draw attention to sensitive issues, such as war crimes, continues. In this regard, I condemn the recent events in Novi Sad, where a neo-Nazi organisation attacked a peaceful gathering of individuals who had gathered for an anti-fascist demonstration. It is imperative that the relevant authorities find the perpetrators and thoroughly investigate the crime. At the same time, I recognise that the EU’s strict visa regime, which prevents ordinary Serbs from meeting with their counterparts in the European Union, acts as a brake on Serbia’s democratic progress, and contributes to xenophobia and nationalism. I welcome the agreements which have been negotiated. While these mark an important first step, the ultimate goal must be to liberalise travel for all citizens of the region. Do you know that only one tenth of Serbs possess a passport? We have to give something concrete to the rest of the population. I urge the Council to ensure that the agreements enter into force at the beginning of next year, as well as calling on the Council also to establish a concrete roadmap for visa liberalisation. I would like to take this opportunity to thank my assistants, fellow Members, the Committee on Foreign Affairs secretariat, the political groups, the Commission, the Serbian Mission to the EU and the Serbian Office for European Integration. In concluding my intervention, I would like to add a short personal note. As one of the very few MEPs born in the Western Balkans, I am very proud to have worked as rapporteur. My country, Slovenia, became an EU member not because it was easy, but because it was difficult. We managed, just like Serbian politicians, intellectuals and business people will also manage, when they decide to do so. I call on Serbia and the Serbian people to wake up now, to start helping themselves, to help their neighbours, to help the entire region and to join us. Do it. You are strong enough. Together we will manage. Danes se mnoge države te regije, med njimi tudi Srbija, še vedno soočajo z uničujočimi posledicami konflikta. Tem krhkim in mladim demokracijam pomeni članstvo v Evropski uniji močno vzpodbudo za nadaljnjo demokratizacijo. Evropska unija, kateri si te države čim prej tako želijo pridružiti, temelji na skupnih vrednotah in standardih. Med najpomembnejšimi je vladavina prava. V primeru balkanskih držav pa ne gre le za reforme pravosodnega sistema, ampak tudi za polno sodelovanje z mednarodnim sodiščem v Haagu. Serbia has so far failed to honour its domestic and international duty to arrest four remaining fugitive war crime indictees, including Mladić and Karadžić, who stand accused of orchestrating the slaughter of nearly 8 000 civilians in Srebrenica. Anybody who kills a single human being commits a crime, but those who commit genocide represent an international and political challenge. I visited Srebrenica before preparing this report. I believe in Serbian self-respect. That is why I insist that the Serbian state has to prove it is cooperating with the ICTY. In May, a new pro-European government took office, with ICTY cooperation as one of its key objectives. That is a development which I warmly welcome. I also welcome the fact that the Government moved against, arrested and delivered two of the six most wanted fugitives, Tolimir and Djordjevic. Those arrests demonstrate that Serbia is able to locate and arrest the remaining war fugitives. As Chief Prosecutor Del Ponte has stated, the principal obstacle is not ability, but rather translating ability into tangible results. This is why the EU cannot afford to waive its conditionality at this crucial juncture. As the tensions surrounding Kosovo’s future status mount, it would be wrong to think that caving in on EU conditionality and bending over backwards to make concessions to Belgrade will serve either the EU or Serbia in the long run. Turning a blind eye to war criminals may suit modern day but it will not contribute to long-term peace or regional stability. It is often repeated that Serbia is the key to stability in the region, but politicians in Belgrade are wrong to assume that this will mean preferential treatment for Serbia. Serbia would do well to use its abundant talents and potential to act as an example to its neighbours in the region, rather than leaving them to languish because of Serbian recalcitrance. It is true that the EU will not be complete until the Balkans form part of the Union, but this cannot be at any price, and certainly not at the price of undermining international law and ignoring fundamental European values."@ro18
"Dnes hovorím ako spravodajca, ale zároveň ako liberálny demokrat, ako Slovinec, ako bývalý Juhoslovan a ako Európan. Práve pred 15 rokmi bola krajina, v ktorej som sa narodil, rozdrobená v mnohých krvavých vojnách, ktoré trvali takmer celé desaťročie. Občania Srbska majú nárok poznať pravdu o nedávnych vojnových politikách, ktoré boli vykonávané v ich mene. Z tohto dôvodu podporujem nedávnu iniciatívu špeciálneho prokurátora odhaliť politické motívy, ktoré sa skrývali za vraždou premiéra Djindjića. Z tohto dôvodu ma tiež sklamala miernosť trestov, ktoré vyniesol srbský súd pre vojnové zločiny štyrom členom Škorpiónov za popravu šiestich moslimov zo Srebrenice. Srbsko má obrovský hospodársky a kultúrny potenciál a široký okruh talentovaných jednotlivcov vo všetkých oblastiach života. Ukázalo sa, že nová vláda má množstvo dynamických a ambicióznych ministrov. Je nesporné, že Srbsko má administratívnu a inštitucionálnu kapacitu, aby sa mohlo profesionálne zaoberať ďalšími rokovaniami o členstve v EÚ. Za posledné mesiace nastal pokrok v mnohých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o závery technických rozhovorov o rokovaniach o dohode o stabilizácii a pridružení, ratifikáciu Kjótskeho protokolu, Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode (CEFTA) a voľbu ombudsmana, guvernéra banky Srbska, komisára pre verejné informácie a členov Rady štátnej audítorskej inštitúcie. Bohužiaľ, nastal iba malý skutočný pokrok v súvislosti s vymenovaním sudcov na ústavný súd. Navyše pokračuje verejné ponižovanie činiteľov občianskej spoločnosti, ktorí kritizujú vládu, alebo sa snažia pritiahnuť pozornosť na citlivé otázky, ako sú vojnové zločiny. V tejto súvislosti odsudzujem nedávne udalosti v Novom Sade, kde organizácia neonacistov zaútočila na mierové zhromaždenie jednotlivcov, ktorí sa zišli na antifašistickej demonštrácii. Je nevyhnutné, aby príslušné orgány našli páchateľov a dôkladne vyšetrili trestný čin. Zároveň pripúšťam, že prísny vízový režim EÚ, ktorý bráni obyčajným Srbom, aby sa stretli so svojimi partnermi v Európskej únii, brzdí demokratický pokrok Srbska a prispieva ku xenofóbii a nacionalizmu. Vítam dohody, ktoré boli uzatvorené. Zatiaľ čo znamenajú dôležitý prvý krok, rozhodujúcim cieľom musí byť liberalizácia cestovania pre všetkých občanov regiónu. Viete, že iba jedna desatina Srbov vlastní pas? Musíme dať niečo konkrétne zvyšku obyvateľstva. Naliehavo žiadam Radu, aby zabezpečila, aby dohody vstúpili do platnosti začiatkom budúceho roka, a rovnako vyzývam Radu, aby zaviedla konkrétny časový plán na liberalizáciu víz. Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval sa svojim asistentom, kolegom, sekretariátu Výboru pre zahraničné veci, politickým skupinám, Komisii, srbskej delegácii pri EÚ a srbskému Úradu pre európsku integráciu. Na záver môjho prejavu by som rád dodal krátku osobnú poznámku. Ako jeden z mála členov Parlamentu narodených na Západnom Balkáne som hrdý, že som mohol pracovať ako spravodajca. Moja krajina, Slovinsko, sa stala členom EÚ nie preto, že to bolo ľahké, ale preto, lebo to bolo náročné. Zvládli sme to, podobne ako to zvládnu srbskí politici, intelektuáli a podnikatelia, keď sa tak rozhodnú. Vyzývam Srbsko a Srbov, aby sa teraz zobudili, začali si pomáhať, pomáhať svojim susedom, pomáhať celému národu a pripojili sa k nám. Urobte to. Ste dostatočne silní. Spoločne to zvládneme. V súčasnosti mnoho krajín tohto regiónu vrátane Srbska, stále čelí ničivým následkom konfliktu. Pre tieto krehké a mladé demokracie je členstvo v Európskej únii silnou motiváciou pre ďalšiu demokratizáciu. Európska únia, ku ktorej sa tieto krajiny želajú čím skôr pripojiť, je založená na spoločných hodnotách a normách, z ktorých jednou z najdôležitejších je právny štát. V prípade Balkánskych krajín však otázkou nie je len reforma právneho systému, ale takisto úplná spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom v Haagu. Srbsku sa zatiaľ nepodarilo prijať svoju domácu a medzinárodnú povinnosť a zatknúť štyroch zvyšných utečencov obvinených z vojnových zločinov vrátane Mladića a Karadžića, ktorí sú obvinení z vyvraždenia takmer 8 000 civilistov v Srebrenici. Akákoľvek osoba, ktorá zabije jedinú ľudskú bytosť, pácha trestný čin, ale tí, ktorí spáchajú genocídu, predstavujú veľmi zložitý medzinárodný a politický problém. Pred prípravou tejto správy som navštívil Srebrenicu. Verím v srbskú sebaúctu. Preto trvám na tom, aby ju srbský štát preukázal tým, že bude spolupracovať s ICTY. V máji prevzala úrad nová proeurópska vláda, ktorej jedným z hlavných cieľov sa stala spolupráca s ICTY. Toto je vývoj, ktorý srdečne vítam. Takisto vítam skutočnosť, že vláda zažalovala, zatkla a vydala dvoch zo šiestich najhľadanejších utečencov, Tolimira a Djordjevica. Tieto zatknutia poukazujú na to, že Srbsko je schopné vyhľadať a zatknúť zvyšných vojnových utečencov. Ako uviedla vedúca prokurátorka Del Ponteová, hlavnou prekážkou nie je schopnosť, ale skôr prevedenie schopnosti do konkrétnych výsledkov. Z tohto dôvodu si EÚ nemôže dovoliť vzdať sa svojej podmienečnosti v tejto rozhodujúcej chvíli. Keďže napätie okolo budúceho postavenia Kosova sa stupňuje, bolo by nesprávne sa domnievať, že ustúpenie od podmienečnosti EÚ a otočenie sa späť s cieľom vykonať ústupky Belehradu, by poslúžilo buď EÚ alebo Srbsku z dlhodobého hľadiska. Prižmúrenie očí vojnových zločincom by možno vyhovovalo modernej ale neprispeje k dlhodobému mieru alebo regionálnej stabilite. Často sa opakuje, že Srbsko je kľúčom k stabilite v regióne, ale politici v Belehrade nesprávne predpokladajú, že to bude znamenať zvýhodnené zaobchádzanie pre Srbsko. Srbsko by urobilo dobre, keby využilo svoje početné talenty a potenciál a svojim susedom v regióne bolo príkladom, radšej ako ich nechalo trápiť sa z dôvodu srbskej vzdorovitosti. Je pravda, že EÚ nebude kompletná, pokiaľ Balkán nebude tvoriť súčasť Únie, ale nemôže to byť za každú cenu a určite nie za cenu porušovania medzinárodného práva a ignorovania základných európskych hodnôt."@sk19
"I dag talar jag som föredragande, men samtidigt som liberaldemokrat, som sloven, som före detta jugoslav och som europé. För endast 15 år sedan splittrades det land där jag är född av ett antal blodiga krig som pågick i ett helt decennium. Serbiens medborgare har rätt att få veta sanningen om den krigspolitik som förts i deras namn. Detta är en anledning till att jag stöder den särskilda åklagarens senaste initiativ om att avslöja de politiska motiven bakom mordet på premiärminister Djindjić. Det är också anledningen till att jag beklagar den eftergivenhet som kännetecknade den serbiska krigsdomstolens domar mot fyra medlemmar av Skorpionerna för avrättningen av sex muslimer från Srebrenica. Det finns en fantastisk ekonomisk och kulturell potential i Serbien och ett brett urval talangfulla individer på alla områden. Den nya regeringen har visat sig ha en rad dynamiska och ambitiösa ministrar. Det råder ingen tvekan om att Serbien har såväl administrativ som institutionell kapacitet för att professionellt hantera ytterligare förhandlingar om EU-medlemskap. De senaste månaderna har framsteg gjorts på flera områden, till exempel i slutförandet av de tekniska samtalen i samtal med förhandlingarna om stabiliserings- och associeringsavtal, ratifikation av Kyotoprotokollet, Centraleuropeiska frihandelsavtalet och valet av ombudsman, chef för den serbiska nationalbanken, kommissarie för information till allmänheten och medlemmar till rådet för offentlig tillsyn. Dessvärre har få påtagliga framsteg gjorts när det gäller utnämningen av domare till den konstitutionella domstolen. Dessutom fortsätter det offentliga nedsvärtandet av de aktörer för det civila samhället som kritiserar regeringen eller drar uppmärksamheten till känsliga frågor såsom krigsförbrytelser. I anslutning till detta vill jag påpeka att jag fördömer den senaste tidens händelser i Novi Sad där en nynazistisk organisation anföll en fredlig samling individer som hade samlats för en antifascistisk demonstration. Det är nödvändigt att de behöriga myndigheterna hittar gärningsmännen och noggrant utreder brottet. Samtidigt erkänner jag att EU:s stränga viseringssystem, som förhindrar vanliga serber från att träffa sina likar i Europeiska unionen, bromsar Serbiens demokratiska utveckling och bidrar till främlingsfientlighet och nationalism. Jag välkomnar de avtal som har förhandlats fram. Trots att dessa utgör ett viktigt första steg måste det slutgiltiga målet vara att alla medborgare i området erbjuds friheten att resa. Känner ni till att endast en tiondedel av serberna äger ett pass? Vi måste ge resten av befolkningen något konkret. Jag uppmanar rådet att se till att avtalen träder i kraft i början av nästa år samt att dessutom upprätta en konkret färdplan för visumfrihet. Jag vill ta tillfället i akt att tacka mina assistenter, kolleger och parlamentsledamöter, sekretariatet på utskottet för utrikesfrågor, de politiska grupperna, kommissionen, den serbiska EU-delegationen och det serbiska kontoret för europeisk integration. Avslutningsvis vill jag lägga till en kort personlig kommentar. Som en av mycket få parlamentsledamöter som är födda på Västra Balkan är jag mycket stolt över att ha varit föredragande. Mitt land Slovenien blev inte EU-medlemsstat för att det var enkelt utan för att det var svårt. Vi lyckades, precis som de serbiska politikerna, intellektuella och affärsmännen också kommer att göra när de beslutar sig för det. Jag uppmanar Serbien och det serbiska folket att vakna upp, att börja hjälpa sig själva, att hjälpa sina grannar, att hjälpa hela området och att förena sig med oss. Gör det. Ni är tillräckligt starka. Tillsammans kommer vi att lyckas. I dag brottas många länder i regionen, däribland Serbien, fortfarande med de förödande effekterna av konflikten. För dessa sköra och unga demokratier är EU-medlemskapet ett verksamt incitament till fortsatt demokratisering. Det EU som dessa länder vill ansluta sig till så snart som möjligt, bygger på gemensamma värden och normer, varav en av de viktigaste är rättsstatsprincipen. När det gäller balkanländerna är det dock inte bara fråga om reform av det rättsliga systemet utan också om fullt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. Än så länge har Serbien inte lyckats uppfylla sin nationella och internationella skyldighet att anhålla de fyra återstående personer som är misstänkta för krigsförbrytelser, inklusive Mladić och Karadžić, som anklagas för att ha iscensatt avrättningen av nästan 8 000 civila i Srebrenica. Alla som dödar en enda människa begår ett brott, men de som begår folkmord utgör en internationell och politisk utmaning. Jag besökte Srebrenica innan jag utarbetade det här betänkandet. Jag tror på serbisk självrespekt. Det är därför jag insisterar på att den serbiska staten måste bevisa att den samarbetar med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien. I maj tillträdde en ny EU-vänlig regering och ett av dess viktigaste mål var samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien. Det är en utveckling som jag varmt välkomnar. Jag välkomnar även det faktum att regeringen agerade mot, grep och överlämnade två av de sex efterlysta rymlingarna, Tolimir och Djordjevic. Dessa gripanden visar att Serbien kan hitta och gripa de återstående krigsförbrytarna. Som chefsåklagare Del Ponte har påpekat är inte det största hindret bristande förmåga, utan snarare kapaciteten att omvandla förmåga till påtagliga resultat. Därför har EU inte råd att göra avkall på dess villkorsprincip vid detta kritiska ögonblick. I takt med att spänningarna när det gäller Kosovos framtida status växer vore det fel att ge efter när det gäller EU:s villkorsprincip och att vara alltför ivrig att göra eftergifter gentemot de styrande i Belgrad eftersom detta varken gynnar EU eller Serbien på sikt. Att blunda för krigsförbrytare kanske passar modern men det bidrar inte till långvarig fred eller stabilitet i området. Ofta sägs det att Serbien är nyckeln till stabiliteten i området, men politikerna i Belgrad har fel om de tror att Serbien ska specialbehandlas. För Serbien vore det positivt att använda sina medborgares stora förmåga och potential för att föregå med gott exempel inför grannländerna i området i stället för att låta dem tyna bort på grund av serbisk motspänstighet. Det är sant att EU inte kommer att bli fullständigt förrän Balkanstaterna blir en del av unionen, men detta får inte ske till varje pris och definitivt inte till priset av att internationell lagstiftning undergrävs och grundläggande europeiska värden ignoreras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"C. Del Ponte"13
"Novi Sad"13
"Office for European Integration"3
"Realpolitik"18,15,14,16,22,3,4,17,12,8
"Realpolitik)"10
"Scorpions"14
"V. Djordjevic —"13
"Z. Djindjić"13
"Z. Tolimir"13
"reálné politice"1
"„Realpolitik”"13
"„Scorpions”"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph