Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-292"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-292"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Independentemente do resultado final, as negociações em curso com a Turquia têm de promover as reformas de que o país tanto necessita e que são, por si só, o aspecto mais relevante da perspectiva de adesão de um país à UE. Neste contexto, devemos considerar a vitória do AKP mais como a consagração das reformas económicas do que um voto no islamismo. Face aos desenvolvimentos mais recentes, importa afirmar que a questão curda tem de ser tratada em colaboração com os Estados Unidos, tendo em conta a questão do Iraque onde o Norte curdo é uma região pacificada; por outro lado, não se pode deixar de criticar os ataques terroristas curdos à Turquia, nem deixar de criticar a falta de integração e de aceitação dos curdos na própria Turquia. Finalmente, nunca é demais recordar a importância geoestratégica da Turquia, seja na questão da segurança das fronteiras europeias, seja no abastecimento energético, nomeadamente alternativo à dependência do gás russo, seja como parceiro no diálogo com os países islâmicos seja, finalmente, na questão do Irão. Por todas estas razões, a estratégia da UE há-de ser a de negociar com seriedade e exigência."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Bez ohledu na konečný výsledek, musí současná jednání s Tureckem přinést reformy, které země tak zoufale potřebuje, a které jsou samy o sobě nejdůležitějším aspektem potenciálního přistoupení země k EU. V této souvislosti musíme vítězství AKP považovat víc za závazek uskutečnit hospodářské reformy než za hlasování pro islám. Vzhledem k nedávnému vývoji se musí kurdská otázka řešit ve spojení se Spojenými státy, se zřetelem na otázku Iráku tam, kde je kurdský sever klidný. Na druhé straně se nemůžeme vyhýbat kritice kurdských teroristických útoků na Turecko nebo na nedostatek integrace a přijetí Kurdů do samotného Turecka. Na závěr je nemožné dostatečně zdůraznit geostrategický význam Turecka v souvislosti s bezpečností hranic Evropy, dodávkami energie, zejména jako alternativy k závislosti na ruské ropě, jako partnera v dialogu s islámskými zeměmi a v otázce Iráku. Ze všech těchto důvodů je nutné jednat o strategii EU vážně a rozhodně."@cs1
"Uanset udfaldet må de nuværende forhandlinger med Tyrkiet sikre de reformer, som landet har så desperat brug for, og som er den vigtigste forudsætning for et lands mulighed for at tiltræde EU. Vi må i denne sammenhæng betragte AKP's sejr som et tilsagn om økonomiske reformer snarere end som et ja til islam. I lyset af den seneste udvikling må det kurdiske spørgsmål løses i samarbejde med USA under hensyntagen til Irak-spørgsmålet, hvor der er fred i de kurdiske områder i nord. Vi er på den anden side nødt til at kritisere de kurdiske terrorangreb på Tyrkiet og den manglende integration og accept af kurderne i selve Tyrkiet. Endelig kan det ikke siges tit nok, at Tyrkiet er af stor geostrategisk betydning for sikkerheden ved Europas grænser, for energiforsyningen, navnlig som et alternativ til afhængighed af russisk gas, og som en partner i dialog med islamiske lande og om Irak-spørgsmålet. Af alle disse grunde må EU's strategi være at forhandle seriøst og med beslutsomhed."@da2
". − Ungeachtet des eigentlichen Ergebnisses müssen die laufenden Verhandlungen mit der Türkei zu den Reformen führen, die das Land so dringend benötigt und die an sich den wichtigsten Gesichtspunkt für einen möglichen Beitritt des Landes zur EU darstellen. In diesem Zusammenhang müssen wir den Sieg der AKP eher als klare Willensbekundung für wirtschaftliche Reformen denn als Stimme für den Islam werten. Angesichts der jüngsten Ereignisse muss die Kurdenfrage gemeinsam mit den Vereinigten Staaten gelöst werden, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass die Lage im überwiegend von Kurden bewohnten Norden des Irak friedlich ist. Andererseits dürfen wir kein Blatt vor den Mund nehmen und müssen die kurdischen Terrorangriffe in der Türkei oder die mangelnde Integration und Akzeptanz von Kurden innerhalb der Türkei kritisieren. Schließlich können wir nicht oft genug die geostrategische Bedeutung betonen, die die Türkei für die Sicherheit der europäischen Grenzen, die Energieversorgung insbesondere als Alternative zur Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen und als Partner im Dialog mit islamischen Staaten sowie mit Blick auf den Irak hat. Aus den vorgenannten Gründen muss die EU eine Strategie ernsthafter und entschiedener Verhandlungen verfolgen."@de9
". − Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία πρέπει να επιφέρουν τις μεταρρυθμίσεις που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη και οι οποίες αποτελούν καθαυτές τη σημαντικότερη παράμετρο για τη δυνητική ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να θεωρήσουμε τη νίκη του AKP περισσότερο ως δέσμευση για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, παρά ως ψήφο για το Ισλάμ. Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων, το κουρδικό ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας υπόψη το ζήτημα του Ιράκ, όπου ο κουρδικός βορράς είναι ειρηνικός. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν να μην επικρίνουμε τις κουρδικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας ή την έλλειψη ενσωμάτωσης και αποδοχής των Κούρδων στην ίδια την Τουρκία. Τέλος, ποτέ δεν είναι αρκετή η έμφαση της γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας σε σχέση με την ασφάλεια των συνόρων της Ευρώπης, τον ενεργειακό εφοδιασμό, ιδίως ως εναλλακτική επιλογή για την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ως εταίρου σε διάλογο με τις ισλαμικές χώρες και σχετικά με το ζήτημα του Ιράκ. Για όλους αυτούς τους λόγους, η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να είναι η σοβαρή και αμετακίνητη διαπραγμάτευση."@el10
". − Regardless of the end result, the current negotiations with Turkey must bring about the reforms which the country so desperately needs and which, in themselves, are the most important aspect of a country’s potential accession to the EU. In this context, we must regard the AKP’s victory more as a commitment to economic reform than as a vote for Islam. Given recent developments, the Kurdish issue must be tackled in conjunction with the United States, bearing in mind the issue of Iraq where the Kurdish north is peaceful. On the other hand, we cannot refrain from criticising the Kurdish terrorist attacks on Turkey or the lack of integration and acceptance of Kurds within Turkey itself. Finally, we can never highlight enough the geo-strategic importance of Turkey in relation to the security of Europe’s borders, energy supply, particularly as an alternative to dependency on Russian gas, as a partner in dialogue with Islamic countries and on the Iraq issue. For all these reasons, the EU’s strategy must be to negotiate seriously and firmly."@en4
"− Independientemente del resultado final, las negociaciones actuales con Turquía tienen que promover las reformas que el país tanto necesita y que son, por sí solas, el aspecto más importante de la perspectiva de adhesión de un país a la UE. En este contexto, debemos considerar la victoria del AKP más como un compromiso con las reformas económicas que como un voto a favor del islamismo. Considerando los acontecimientos recientes, es importante afirmar que la cuestión kurda tiene que ser tratada en colaboración con los Estados Unidos, teniendo en cuenta la cuestión de Irak, donde el norte kurdo es una región pacificada. Por otro lado, no se puede dejar de criticar los atentados terroristas cometidos por los kurdos en Turquía, ni dejar de criticar la falta de integración y de aceptación de los kurdos en la propia Turquía. Por último, nunca está de más recordar la importancia geoestratégica de Turquía para la seguridad de las fronteras europeas, el suministro energético, particularmente como una alternativa a la dependencia del gas ruso, como un socio en el diálogo con los países islámicos y en la cuestión de Irak. Por todas estas razones, la estrategia de la UE tiene que ser negociar con seriedad y firmeza."@es21
". − Olenemata lõpptulemusest, peavad praegused läbirääkimised Türgiga tooma kaasa reformid, mida riik nii meeleheitlikult vajab ning mis iseenesest on riigi potentsiaalse ELiga ühinemise kõige olulisemaks aspektiks. Selles kontekstis tuleb AKP võitu käsitleda pigem pühendumisena majandusreformile kui hääle andmist islamile. Hiljutisi arenguid arvestades tuleb kurdi küsimus lahendada koos Ühendriikidega, pidades silmas Iraagi küsimust, kus Kurdi-Põhja-Iraak on rahumeelne. Teisalt ei saa me hoiduda kriitikast kurdi terroristlike rünnakute suhtes Türgi vastu või Türgis endas kurdide integratsiooni ja aktsepteerimise puudumise suhtes. Lõpetuseks ei saa me eales piisavalt rõhutada Türgi geostrateegilist tähtsust seoses Euroopa piiride, energiavarustuse (eriti alternatiivina sõltuvusele Vene gaasist) julgeolekuga, partnerina, kes on dialoogis islamiriikidega ning partnerina Iraagi küsimuses. Kõigil neil põhjustel peab ELi strateegiaks olema tõsiselt ja kindlalt läbi rääkida."@et5
".− Lopputuloksesta huolimatta parhaillaan Turkin kanssa käytävien neuvottelujen on johdettava uudistuksiin, joita maa tarvitsee epätoivoisesti ja jotka ovat itsessään tärkeimmällä sijalla mahdollista EU:hun liittymistä ajatellen. Tässä yhteydessä meidän on katsottava AKP:n voitto sitoumukseksi taloudellisiin uudistuksiin ennemmin kuin äänestykseksi islamin puolesta. Viimeaikaisen kehityksen valossa kurdikysymystä on käsiteltävä yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, pitäen mielessä Irakin kysymyksen ja kurdien asuttamassa maan pohjoisosassa vallitsevan rauhan. Emme toisaalta voi olla kritisoimatta kurdien terroristi-iskuja Turkkia vastaan tai kurdien puutteellista integrointia ja hyväksymistä Turkissa. Lopuksi, emme voi korostaa liikaa Turkin geostrategista merkitystä Euroopan rajojen turvallisuuden ja energiatoimitusten kannalta, etenkin vaihtoehtona riippuvuudelle Venäjän kaasusta sekä kumppanina vuoropuhelussa islamilaisten maiden kanssa ja Irakin kysymyksessä. Kaikista näistä syistä EU:n strategiana on oltava vakava ja tiukka neuvottelu."@fi7
"− Quel que soit le résultat final, les négociations en cours avec la Turquie doivent aboutir aux réformes dont le pays à désespérément besoin et qui sont, en elles-mêmes, l’aspect le plus important de l’adhésion potentielle d’un pays à l’UE. Dans ce contexte, nous devons considérer la victoire de l’AKP davantage comme une volonté de réforme économique que comme un vote en faveur de l’islam. Au vu des récents événements, la question kurde doit être réglée de concert avec les États-Unis, en n’oubliant pas la question de l’Iraq, où le nord kurde est pacifique. Par ailleurs, nous ne pouvons pas ne pas critiquer les attentats terroristes kurdes à l’encontre de la Turquie et le manque d’intégration et d’acceptation des Kurdes en Turquie elle-même. Enfin, nous n’insisterons jamais assez sur l’importance géostratégique de la Turquie pour la sécurité des frontières de l’Europe, pour l’approvisionnement en énergie, en particulier comme alternative à notre dépendance au gaz russe, en tant que partenaire dans le dialogue avec les pays islamiques et sur la question de l’Iraq. Pour toutes ces raisons, la stratégie de l’UE doit être de négocier sérieusement et fermement."@fr8
". − A végeredménytől függetlenül a Törökországgal jelenleg folyó tárgyalásoknak el kell vezetniük azokhoz a reformokhoz, melyekre az országnak oly nagy szüksége van és amelyek magukban az ország potenciális uniós csatlakozásának legfontosabb szempontját képezik. Ebben az összefüggésben az AKP győzelmét inkább a gazdasági reform melletti elköteleződésnek kell tekinteni, mint az iszlám melletti szavazatnak. A közelmúltbeli események láttán a kurd kérdést az Egyesült Államokkal együtt kell megoldani, szem előtt tartva, hogy az iraki helyzetet, ahol a kurdok lakta északi területeket béke jellemzi. Másrészt nem hagyhatjuk rosszallás nélkül a Törökország elleni kurd terrortámadásokat vagy a kurdok hiányzó beilleszkedését és elfogadottságát Törökországon belül. Végezetül soha nem hangsúlyozhatjuk eléggé Törökország geostratégiai fontosságát Európa határainak biztonsága, energiaellátása és főként az orosz gáztól való függés alternatív megoldása szempontjából, valamint partnerként az iszlám országokkal és az iraki kérdésről folytatott párbeszédben. Ezen okok folytán az Uniónak a komoly és határozott tárgyalások stratégiáját kell követnie."@hu11
".− Nonostante il risultato finale, i negoziati attuali con la Turchia devono procedere con le riforme di cui il paese ha disperatamente bisogno e che, in sé, rappresentano l’aspetto più importante della possibile adesione di un paese all’UE. In questo quadro, dobbiamo considerare la vittoria dell’AKP più un impegno verso una riforma economica che un voto per l’Islam. Considerati gli sviluppi recenti, la questione curda deve essere affrontata insieme agli Stati Uniti, tenendo presente il problema dell’Iraq, in cui la zona settentrionale curda è tranquilla. Dall’altro lato, non possiamo trattenerci dal criticare gli attacchi terroristici curdi alla Turchia o la mancanza di integrazione e di accettazione dei curdi nella stessa Turchia. Infine, non possiamo mai evidenziare abbastanza l’importanza geostrategica della Turchia in relazione alla sicurezza dei confini d’Europa e all’approvvigionamento energetico, in particolare come alternativa alla dipendenza dal gas russo, in quanto in dialogo con i paesi islamici e a riguardo della questione irachena. Per tutte queste ragioni, la strategia dell’UE deve essere quella di negoziare in modo serio e deciso."@it12
". − Nepaisant galutinio rezultato, dabartinės derybos su Turkija turi paskatinti reformas, kurių šaliai labai reikia ir kurios yra svarbiausias potencialios šalies narystės ES elementas. Todėl AKP pergalę turėtume vertinti kaip įsipareigojimą vykdyti ekonomikos reformas, o ne kaip balsavimą už islamą. Po pastarojo meto įvykių kurdų problemą būtina spręsti kartu su Jungtinėmis Valstijomis, nepamirštant Irako, kurio šiaurėje kurdai yra taikūs. Kita vertus, turime kritikuoti kurdų teroristų išpuolius prieš Turkiją ir kurdų integracijos bei palankumo jiems trūkumą pačioje Turkijoje. Galiausiai mums visada bus svarbu pabrėžti geostrateginę Turkijos reikšmę Europos sienų saugumui, energijos tiekimui, ypač kalbant apie ją kaip apie alternatyvą priklausomybei nuo Rusijos gamtinių dujų ir kaip apie partnerę vedant dialogą su Islamo šalimis ir sprendžiant Irako problemą. Dėl šių visų priežasčių Europa turėtų laikytis rimtų ir tvirtų derybų taktikos."@lt14
". − Neskatoties uz to, kāds būs galīgais rezultāts, pašreizējām sarunām ar Turciju ir jārada reformas, kas šai valstij ir ārkārtīgi nepieciešamas un kuras pašas par sevi ir vissvarīgākais aspekts saistībā ar kādas valsts iespējamo pievienošanos ES. Šajā sakarā mums partijas uzvara jāuztver vairāk kā pienesums ekonomiskajai reformai, nevis kā balsojums par islāmu. Ņemot vērā nesenos notikumu gaitu, kurdu problēmu ir jāskata saistībā ar Amerikas Savienotajām Valstīm, paturot prātā jautājumu par Irāku, kurā kurdu apdzīvotie ziemeļi ir mierīgi. No otras puses mēs nevaram atturēties, nekritizējuši kurdu teroristu uzbrukumus Turcijai vai kurdu integrēšanas un pieņemšanas neesību pašā Turcijā. Visbeidzot, nekad nebūs par daudz uzsvērt Turcijas ģeostratēģisko nozīmi saistībā ar Eiropas robežu drošību, ar enerģijas piegādes, īpaši kā alternatīvas atkarībai no Krievijas gāzes, drošību, kā arī Turcijas kā partneres nozīmi dialogā ar islāma valstīm un Irākas jautājumā. Visu šo iemeslu dēļ ES stratēģija ir jāpārrunā nopietni un apņēmīgi."@lv13
". Independentemente do resultado final, as negociações em curso com a Turquia têm de promover as reformas de que o país tanto necessita e que são, por si só, o aspecto mais relevante da perspectiva de adesão de um país à UE. Neste contexto, devemos considerar a vitória do AKP mais como a consagração das reformas económicas do que um voto no islamismo. Face aos desenvolvimentos mais recentes, importa afirmar que a questão curda tem de ser tratada em colaboração com os Estados Unidos, tendo em conta a questão do Iraque onde o Norte curdo é uma região pacificada; por outro lado, não se pode deixar de criticar os ataques terroristas curdos à Turquia, nem deixar de criticar a falta de integração e de aceitação dos curdos na própria Turquia. Finalmente, nunca é demais recordar a importância geoestratégica da Turquia, seja na questão da segurança das fronteiras europeias, seja no abastecimento energético, nomeadamente alternativo à dependência do gás russo, seja como parceiro no diálogo com os países islâmicos seja, finalmente, na questão do Irão. Por todas estas razões, a estratégia da UE há-de ser a de negociar com seriedade e exigência."@mt15
".− Het eindresultaat daargelaten, moeten de huidige onderhandelingen met Turkije leiden tot de hervormingen die het land zo dringend nodig heeft en die op zichzelf ook het belangrijkste aspect zijn van de potentiële toetreding van een land tot de EU. In dat kader moeten we de overwinning van de AKP dan ook meer als een streven naar economische hervormingen zien dan als een steunbetuiging aan de islam. Gezien recente ontwikkelingen moet de Koerdische kwestie in samenwerking met de Verenigde Staten aangepakt worden, met in het achterhoofd de kwestie Irak, waar in het Koerdische noorden vrede heerst. Anderzijds kunnen we ons niet onthouden van kritiek op de Koerdische terroristische aanvallen op Turkije of het gebrek aan integratie en acceptatie waar de Koerden in Turkije mee te kampen hebben. Ten slotte kunnen we nooit voldoende nadruk leggen op het geostrategische belang van Turkije voor de veiligheid van de grenzen van Europa, voor de energievoorziening, met name als een alternatief voor de afhankelijkheid van Russisch gas, en als partner in de dialoog met islamitische landen en de kwestie Irak. Om al deze redenen moet de EU een strategie van serieuze en ferme onderhandeling hanteren."@nl3
". − Bez względu na efekt ostateczny obecne negocjacje z Turcją muszą doprowadzić do wdrożenia reform, jakich ten kraj rozpaczliwie potrzebuje i które, same w sobie, są najistotniejszym aspektem potencjalnego przyjęcia kraju do UE. W tym kontekście powinniśmy uznać zwycięstwo AKP bardziej jako zobowiązanie do podjęcia reform gospodarczych niż jako głos za Islamem. W obliczu niedawnych wydarzeń kwestia kurdyjska powinna być rozwiązana w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, pamiętając jednocześnie o Iraku, gdzie na kurdyjskiej północy panuje pokój. Z drugiej jednak strony nie powinniśmy powstrzymywać krytyki kurdyjskich ataków terrorystycznych wymierzonych w Turcję ani też braku integracji i akceptacji Kurdów w samej Turcji. Wreszcie, nigdy nie powinniśmy przeceniać geostrategicznego znaczenia Turcji w odniesieniu do bezpieczeństwa granic Europy, dostaw energii, w szczególności jako alternatywy dla zależności od rosyjskiego gazu, ani też jako partnera w dialogu z krajami muzułmańskimi, czy w kwestii Iraku. Z tych wszystkich względów strategia negocjacyjna UE powinna być poważna i stanowcza."@pl16
". Independentemente do resultado final, as negociações em curso com a Turquia têm de promover as reformas de que o país tanto necessita e que são, por si só, o aspecto mais relevante da perspectiva de adesão de um país à UE. Neste contexto, devemos considerar a vitória do AKP mais como a consagração das reformas económicas do que um voto no islamismo. Face aos desenvolvimentos mais recentes, importa afirmar que a questão curda tem de ser tratada em colaboração com os Estados Unidos, tendo em conta a questão do Iraque onde o Norte curdo é uma região pacificada; por outro lado, não se pode deixar de criticar os ataques terroristas curdos à Turquia, nem deixar de criticar a falta de integração e de aceitação dos curdos na própria Turquia. Finalmente, nunca é demais recordar a importância geoestratégica da Turquia, seja na questão da segurança das fronteiras europeias, seja no abastecimento energético, nomeadamente alternativo à dependência do gás russo, seja como parceiro no diálogo com os países islâmicos seja, finalmente, na questão do Irão. Por todas estas razões, a estratégia da UE há-de ser a de negociar com seriedade e exigência."@ro18
"− Bez ohľadu na konečný výsledok, súčasné rokovania s Tureckom musia priniesť reformy, ktoré krajina tak zúfalo potrebuje, a ktoré sú samy osebe najdôležitejším aspektom potenciálneho pristúpenia krajiny k EÚ. V tejto súvislosti musíme víťazstvo AKP považovať viac za záväzok uskutočniť hospodárske reformy ako hlasovanie za islam. Vzhľadom na nedávny rozvoj sa musí kurdská otázka riešiť v spojení so Spojenými štátmi, so zreteľom na otázku Iraku tam, kde je kurdský sever pokojný. Na druhej strane sa nemôžeme vyhnúť kritike kurdských teroristických útokov na Turecko alebo na nedostatok integrácie a prijatia Kurdov do samotného Turecka. Na záver, nikdy nemôžeme dostatočne zdôrazniť geostrategický význam Turecka v súvislosti s bezpečnosťou hraníc Európy, dodávkami energie, najmä ako alternatívou na závislosť od ruskej ropy, ako partnerom v dialógu s islamskými krajinami a o otázke Iraku. Zo všetkých týchto dôvodov je potrebné rokovať o stratégii EÚ vážne a rozhodne."@sk19
"− Ne glede na končni rezultat morajo sedanja pogajanja s Turčijo voditi k reformam, ki jih država nujno potrebuje, pri čemer so same po sebi najpomembnejši vidik morebitnega pristopa države k EU. V tem okviru moramo upoštevati zmago Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) bolj kot zavezo gospodarski reformi kot glas za islam. Glede na zadnje dogodke je treba kurdsko vprašanje obravnavati v sodelovanju s Združenimi državami in upoštevati vprašanje Iraka, kjer je kurdski sever miren. Po drugi strani se ne moremo vzdržati kritike kurdskih terorističnih napadov na Turčijo ali pomanjkanja vključevanja in sprejetja Kurdov v Turčiji sami. Končno ne moremo nikoli dovolj poudariti geostrateške pomembnosti Turčije v zvezi z varnostjo evropskih mej, oskrbe z energijo, zlasti kot alternative odvisnosti od ruskega plina, kot partnerice v dialogu z muslimanskimi državami in glede iraškega vprašanja. Zaradi vseh omenjenih razlogov mora biti strategija EU pogajati se resno in trdo."@sl20
". − Oberoende av slutresultatet måste de pågående förhandlingarna med Turkiet medföra de reformer som landet så desperat behöver och som i sig är den viktigaste aspekten av ett lands eventuella anslutning till EU. I detta sammanhang måste vi betrakta AKP:s seger mer som ett åtagande om ekonomisk reform än som en röst för islam. Med hänsyn till den senaste utvecklingen måste kurdfrågan tacklas i samarbete med Förenta staterna, med tanke på Irak där den kurdiska norra delen är fredlig. Å andra sidan kan vi inte avhålla oss från att kritisera de kurdiska terroristangreppen i Turkiet eller avsaknaden av integration och accepterande av kurderna inom själva Turkiet. Slutligen kan vi aldrig nog betona Turkiets geostrategiska betydelse när det gäller säkerheten vid Europas gränser, energiförsörjningen, särskilt som alternativ till ett beroende av rysk gas, som partner i dialogen med islamska länder och när det gäller Irakfrågan. Av alla dessa skäl måste EU:s strategi var allvarligt menade och bestämda förhandlingar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph