Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-290"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Στην έκθεση για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ε.Ε. περισσεύουν τα συγχαρητήρια στη Τουρκική κυβέρνηση και το νέο Πρόεδρο, το υποκριτικό και χωρίς κανένα αντίκρισμα ευχολόγιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικώς και αορίστως, η καταδίκη και η κοινή πάλη ΕΕ και Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας. Αντίθετα απουσιάζουν εντελώς, οποιαδήποτε αναφορά στη συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου από τις Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ούτε καν φραστική καταδίκη ή πίεση για την συνεχιζόμενη από την Τουρκία άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει. Καμία καταδίκη της πολιτικής αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, της απειλής χρήσης βίας σε βάρος των γειτονικών χωρών εκ μέρους του Τουρκικού καθεστώτος. Καμία ουσιαστική καταδίκη των βάρβαρων διώξεων και εγκλημάτων των Τουρκικών αρχών σε βάρος του Κουρδικού πληθυσμού. Ούτε καν η παραμικρή νύξη για τις πολιτικές διώξεις σε βάρος κομμουνιστών και άλλων προοδευτικών ανθρώπων από την Τουρκική αστική τάξη, όπως και αν εμφανίζεται: κοσμική ή με μαντίλα. Ενώ, την προτρέπει να μην επιδείξει δυσανάλογη βία στην επικείμενη επίθεση στο Βόρειο Ιράκ! Η έκθεση απηχεί, στα πλαίσια της Ε.Ε., τις επιδιώξεις των ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών, ανάλογα με τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Συμφέρον του τουρκικού λαού και των λαών της περιοχής είναι να αντιταχθούν στην ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια της."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Zpráva o průběhu pokroku Turecka na přistoupení k EU zahrnuje absolutně falešné blahopřání turecké vládě a novému prezidentovi. Zpráva je pokryteckým a neúspěšným vyjádřením toužebných přání o lidských právech, která používá nejasné a všeobecné termíny, odsuzuje terorismus a zmiňuje se o společném boji, který proti němu vede EU a Turecko. Na druhé straně vůbec nepoukazuje na pokračující okupaci severního Kypru, kterou vedou turecké vojenské síly. Není tu ani náznak odsouzení za to, že Turecko i nadále odmítá uznat Kyperskou republiku a nevyvíjí se žádný tlak v dané otázce. Nenachází se tu zmínka o odsouzení politiky tureckého režimu, která popírá suverénní práva Řeků, nebo o hrozbě Turecka, že použije sílu proti sousedícím zemím. Nezmiňuje se o odsouzení barbarského pronásledování a trestných činů, které spáchaly turecké orgány proti kurdskému obyvatelstvu. Není tu ani nejmenší zmínka o politickém pronásledování na straně turecké střední třídy ve všech svých podobách, těch, kteří jsou jak pro nošení burky, tak i sekulárních osob, komunistů a dalších pokrokově smýšlejících lidí. Navzdory všemu se na Turecko naléhá, aby nepoužívalo při hrozících útocích na severní Irák nepřiměřenou sílu! V souvislosti s EU zpráva odráží cíle mocných imperialistických zemí v souladu se svými geopolitickými zájmy v širším rozsahu. Je v zájmu tureckého lidu a dalších lidí v oblasti, aby se postavili proti integraci Turecka do EU a jeho imperialistických plánů."@cs1,1
"Betænkningen om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse af EU indeholder en række helt igennem falske lykønskninger til den tyrkiske regering og den nye præsident. Betænkningen er et hyklerisk og ineffektivt udtryk for ønsketænkning om menneskerettigheder i upræcise og generelle vendinger, terrorismen fordømmes, og der henvises til EU's og Tyrkiets fælles kamp mod terrorisme. Der henvises derimod overhovedet ikke til de tyrkiske militærstyrkers fortsatte besættelse af Nordcypern. Der er ikke engang en symbolsk fordømmelse af Tyrkiets fortsatte afvisning af at anerkende Republikken Cypern, og der lægges intet pres på i denne forbindelse. Der er ingen fordømmelse af det tyrkiske regimes anfægtelse af græske suveræne rettigheder eller af regimets trussel om at bruge magt mod nabolande. Der er ingen alvorlig fordømmelse af de tyrkiske myndigheders barbariske forfølgelse af og forbrydelser mod det kurdiske folk. Der er ikke den mindste hentydning til den politiske forfølgelse, som kommunister og andre progressive borgere udsættes for af den tyrkiske middelklasse i alle dens forklædninger, såvel religiøse som ikkereligiøse. På trods heraf opfordres Tyrkiet til at afstå fra at gøre brug af uforholdsmæssig magt i forbindelse med det forestående angreb på Nordirak! I EU-sammenhæng afspejler betænkningen magtfulde imperialistiske landes mål, der afspejler deres geopolitiske interesser i hele området. Det er i det tyrkiske folks interesse og i andre befolkninger i områdets interesse at modsætte sig Tyrkiets integration i EU og EU's imperialistiske planer."@da2
". Der Bericht über den Fortschritt der Türkei auf dem Weg zum EU-Beitritt enthält einige völlig unbegründete Gratulationen an die türkische Regierung und den neuen Präsidenten. Es werden vage und allgemein Fragen der Menschenrechte aufgegriffen und ein scheinheiliges und völlig haltloses Wunschdenken an den Tag gelegt, der Terrorismus verurteilt und der gemeinsame Kampf der EU und der Türkei gegen den Terror betont. Andererseits wird die andauernde Besetzung Nordzyperns durch das türkische Militär mit keinem Wort erwähnt. Die Tatsache, dass sich die Türkei nach wie vor weigert, die Republik Zypern anzuerkennen, wird nicht einmal im Ansatz verurteilt, und es wird auch keinerlei Druck in dieser Frage ausgeübt. Es wird nicht angeprangert, dass die Politik der türkischen Regierung darin besteht, die Souveränitätsrechte Griechenlands in Frage zu stellen, und sie ihren Nachbarländern mit Gewalt droht. Die grausame Verfolgung und die Verbrechen, denen die kurdische Bevölkerung durch die türkischen Behörden ausgesetzt ist, stoßen nicht auf ernstzunehmende Kritik. Es wird in keiner Weise darauf eingegangen, dass die türkische Mittelklasse in all ihren Erscheinungsformen, ob strenggläubig oder säkular, Kommunisten und andere fortschrittlich denkende Menschen politisch verfolgt. Trotz alledem wird die Türkei dringend aufgefordert, mit Blick auf den drohenden Angriff gegen den Nordirak keine unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden! Was die EU anbelangt, so spiegelt der Bericht die Zielsetzungen und damit die weit reichenden geopolitischen Interessen mächtiger imperialistischer Staaten wider. Es ist im Interesse der Türken und anderer Völker der Region, sich dem EU-Beitritt der Türkei und ihren imperialistischen Plänen zu widersetzen."@de9
"The report on the progress of Turkey’s course of accession to the EU includes utterly spurious congratulations to the Turkish Government and the new president. The report is a hypocritical and ineffectual expression of wishful thinking about human rights in vague and general terms, condemning terrorism and mentioning the joint struggle waged against it by the EU and Turkey. On the other hand, there is no reference whatsoever to the continuing occupation of Northern Cyprus by Turkish military forces. There is not even a token condemnation of Turkey’s continuing refusal to recognise the Republic of Cyprus, and no pressure brought to bear on this issue. There is no condemnation of the Turkish regime’s policy of contesting Greek sovereign rights or of its threat to use force against neighbouring countries. There is no serious condemnation of the barbarous persecution and crimes committed by the Turkish authorities against the Kurdish population. There is not the slightest allusion to the political persecution, at the hands of the Turkish middle class in all its guises, both pro-burka and secular, of communists and other progressive-minded people. Despite all this, Turkey is urged not to use disproportionate force in the impending attack on northern Iraq! In the context of the EU, the report reflects the objectives of powerful imperialist countries in line with their geopolitical interests in the wider area. It is in the interests of the Turkish people and other peoples in the area to oppose Turkey’s integration into the EU and its imperialist plans."@en4
"El informe sobre el progreso del proceso de adhesión de Turquía a la UE incluye felicitaciones completamente inmerecidas al Gobierno turco y al nuevo Presidente. El informe es una expresión hipócrita e inútil de ilusiones sobre los derechos humanos en términos vagos y generales, condenando el terrorismo y mencionando la lucha conjunta librada contra él por la UE y Turquía. Por otra parte, no se hace ninguna referencia al hecho de que las fuerzas militares turcas siguen ocupando el norte de Chipre. Ni siquiera se hace una condena simbólica de la persistente negativa de Turquía a reconocer la República de Chipre y no se hace ninguna presión sobre esta cuestión. No se condena la política del régimen turco que cuestiona los derechos de soberanía griegos, ni su amenaza de utilizar la fuerza contra países vecinos. No se condena en serio la terrible persecución ni los crímenes cometidos por las autoridades turcas contra la población kurda. No hay ni la más ligera alusión a la persecución política, por parte de toda la clase media turca, desde partidarios del burka hasta seculares, contra los comunistas y otros ciudadanos de mentalidad progresista. A pesar de todo ello, ¡se insta a Turquía a no utilizar una fuerza desproporcionada en su ataque inminente contra el norte de Irak! En el contexto de la UE, el informe refleja los objetivos de los poderosos países imperialistas en línea con sus intereses geopolíticos en el conjunto de la región. A los ciudadanos turcos y a otros pueblos de la región les interesa oponerse a la integración de Turquía en la UE y a sus planes imperialistas."@es21,21
"Raport Türgi edasimineku kohta ELiga ühinemise suunas sisaldab täiesti õigustamatuid õnnitlusi Türgi valitsusele ning uuele presidendile. Raport on silmakirjalik ning saamatu soovmõtlemise väljendus, mis käsitleb ähmaselt ja üldiselt inimõiguseid, mõistab hukka terrorismi ja mainib ELi ja Türgi ühist võitlust selle vastu. Teiselt poolt puudub mis tahes viide Põhja-Küprose jätkuvale okupeerimisele Türgi sõjajõudude poolt. Puudub isegi vähim hukkamõist Türgi jätkuvale keeldumisele Küprose Vabariiki tunnustada ning vähimgi surveavaldus selles küsimuses. Hukka ei mõisteta Türgi režiimi poliitikat, mis vaidlustab Kreeka suveräänseid õiguseid või ähvardust kasutada naaberriikide vastu jõudu. Tõsiselt ei mõisteta hukka barbaarset tagakiusamist ja kuritegusid, mida Türgi ametiasutused on Kurdi rahvastiku vastu toime pannud. Puudub vähimgi vihje poliitilisele tagakiusamisele, mille kütkeis Türgi keskklass kõigis selle vormides on, nii burka pooldajad kui ilmalikud, kommunistid kui teised progressiivselt meelestatud inimesed. Sellele vaatamata ei kehutata Türgit mitte kasutama ebaproportsionaalset jõudu eelseisvas rünnakus Põhja-Iraagi vastu! ELi kontekstis peegeldab raport võimsate imperialistlike riikide eesmärke vastavalt nende geopoliitilistele huvidele laiemal alal. Türgi rahva ja teiste piirkonna rahvaste huvides on olla vastu Türgi integratsioonile ELi ja selle imperialistlikele plaanidele."@et5
"Tutkin unioniin liittymisprosessin edistymistä käsittelevä mietintö sisältää täysin teeskenneltyjä onnitteluja Turkin hallitukselle ja uudelle presidentille. Mietintö ilmentää tekopyhästi ja tyhjänpäiväisesti ihmisoikeuksia koskevaa toiveajattelua epämääräisin ja yleisluontoisin termein. Siinä tuomitaan terrorismi ja mainitaan EU:n ja Turkin yhteinen taistelu sitä vastaan. Mietinnössä ei toisaalta viitata lainkaan Turkin asevoimien jatkuvaan miehitykseen Pohjois-Kyproksella. Turkin kieltäytymistä Kyproksen tasavallan tunnustamisesta ei tuomita mietinnössä edes symbolisesti, eikä Turkkia painosteta millään tavoin tämän kysymyksen suhteen. Mietinnössä ei tuomita Turkin hallinnon harjoittamaa politiikkaa Kreikan itsemääräämisoikeuksien kieltämiseksi, taikka sen uhkausta voimankäytöstä naapurimaitaan kohtaan. Turkin viranomaisten raakamaista sortoa ja rikoksia kurdiväestöä kohtaan ei tuomita vakavasti. Mietinnössä ei viitata lainkaan Turkin keskiluokan, niin hunnun käytön kannattajien kuin sekulaaristen ryhmienkin, harjoittamaa poliittista sortoa kommunisteja ja muita edistyksellisiä ajattelijoita kohtaan. Kaikesta tästä huolimatta Turkkia kehotetaan käyttämään kohtuutta tulevassa hyökkäyksessä Pohjois-Irakiin! EU:n puitteissa mietintö heijastaa vaikutusvaltaisten imperialististen maiden tavoitteita, jotka vastaavat niiden geopoliittisia intressejä laajemmalla alueella. Turkin ja alueen muiden kansojen edun mukaista on vastustaa Turkin integrointia EU:hun ja sen imperialistisia suunnitelmia."@fi7,7
"Le rapport sur l’avancement du processus d’adhésion de la Turquie à l’UE contient des félicitations tout à fait feintes à l’égard du gouvernement turc et du nouveau président. Le rapport est une expression hypocrite et inefficace de vœux pieux au sujet des droits de l’homme en termes vagues et généraux, condamnant le terrorisme et mentionnant la lutte conjointe menée contre celui-ci par l’UE et la Turquie. Par ailleurs, il ne fait aucune référence que ce soit à l’occupation persistante du nord de Chypre par les forces militaires turques. Il ne condamne même pas, pour la forme, le continuel refus de la Turquie de reconnaître la République de Chypre et il n’exerce aucune pression à cet égard. Il ne condamne pas la politique du régime turc qui consiste à contester les droits souverains de la Grèce ni sa menace de recourir à la force contre ses pays voisins. Il ne condamne pas sérieusement la persécution barbare et les crimes perpétrés par les autorités turques à l’encontre de la population kurde. Il ne fait pas la moindre allusion à la persécution politique, par la classe moyenne turque sous toutes ses formes, pro-burka et laïque, de communistes et d’autres esprits progressistes. Malgré tout, nous demandons à la Turquie de ne pas recourir à une force disproportionnée dans l’offensive imminente dans le nord de l’Iraq! Dans le contexte de l’UE, le rapport reflète les objectifs des puissants États impérialistes, qui vont dans le sens de leurs intérêts géopolitiques dans toute cette région. Il est dans l’intérêt du peuple turc et d’autres peuples de la région de s’opposer à l’intégration de la Turquie dans l’UE et à ses projets impérialistes."@fr8
"A Törökország által az uniós csatlakozás folyamatában elért előrehaladásáról szóló jelentés teljesen alaptalanul gratulál a török kormánynak és az új elnöknek. A jelentés képmutató és hasztalan módon fejezi ki az ábrándozást, melynek témája általában az emberi jogok, a terrorizmus elítélése és az ellene az EU és Törökország által közösen vívott harc. Másrészt nem kerül szóba Észak-Ciprus továbbra is folytatódó megszállása a török katonai erők által. A jelentés még jelképesen sem ítéli el azt, hogy Törökország továbbra sem hajlandó elismerni a Ciprusi Köztársaságot, és nem gyakorol rá nyomást e kérdés kapcsán. Nem ítéli el a török rendszer politikáját, amely kétségbe vonja a görög szuverén jogokat vagy azt, hogy Törökország erőszak alkalmazásával fenyegeti a szomszédos országokat. Nem ítéli el komolyan a kurd lakosság által a török hatóságoktól elszenvedett kegyetlen üldözést és bűncselekményeket. A jelentés a legcsekélyebb mértékben sem utal a politikai üldözésre, melyet a török középosztály követ el az összes elképzelhető álca alatt: burkapárti vagy világi, kommunista és egyéb haladó szellemiségű emberek álarca mögé bújva. Mindezek ellenére Törökországot arra buzdítjuk, hogy ne folyamodjon aránytalan erőszakhoz a küszöbön álló Észak-Irak ellen irányuló támadásban! Az Unió szempontjából a jelentés az imperialista országok célkitűzéseit, összhangban a széles terület geopolitikai érdekeivel. A török uniós csatlakozás és az ország imperialista terveinek elutasítása érdekében áll a török embereknek és a terület más népeinek is."@hu11
"La relazione sui progressi del percorso di adesione della Turchia all’UE include complimenti del tutto falsi al governo turco e al nuovo Presidente. Il documento è un’espressione ipocrita e vana di un’illusione relativa ai diritti umani in termini vaghi e generali, che condanna il terrorismo e cita la battaglia comune intrapresa contro questo fenomeno da UE e Turchia. Dall’altro lato, non si osserva alcun riferimento all’occupazione continuata della zona settentrionale di Cipro da parte delle forze militari turche. Non esiste nemmeno una condanna simbolica del costante rifiuto della Turchia di riconoscere la Repubblica di Cipro, e non si esercita alcuna pressione a questo proposito. Non si condanna la politica del regime turco che contende i diritti greci di sovranità o la sua minaccia a ricorrere alla forza contro i paesi limitrofi, né la barbara persecuzione e i crimini commessi dalle autorità turche contro la popolazione turca. Non si riscontra la minima allusione alla persecuzione politica, contro la classe media turca in tutte le forme, secolari e a favore del i comunisti e altri cittadini progressisti. Malgrado tutto ciò, si esorta la Turchia a non usare una forza sproporzionata nell’imminente attacco all’Iraq settentrionale! Nel quadro dell’UE, la relazione riflette gli obiettivi dei potenti paesi imperialisti in linea con i loro interessi geopolitici nella zona più ampia. E’ a vantaggio dei turchi e di altre popolazioni della regione opporsi all’integrazione della Turchia nell’UE e ai suoi progetti imperialisti."@it12
"Į pranešimą dėl Turkijos pažangos derybose dėl narystės ES įtraukti netikri sveikinimai Turkijos Vyriausybei ir naujajam Prezidentui. Pranešime veidmainiškai ir tuščiai, miglotais ir bendrais žodžiais išreikštos gražios svajonės apie žmogaus teises, pasmerktas terorizmas ir paminėta bendra ES ir Turkijos kova su juo. Kita vertus, jame visai nepaminėta, kad Turkijos kariuomenė tebėra okupavusi Šiaurės Kiprą. Nepasmerktas Turkijos atsisakymas pripažinti Kipro Respubliką, taip pat nedaromas joks spaudimas šiuo klausimu. Nepasmerkta Turkijos režimo politika ginčyti suverenias graikų teises arba grasinti jėgos panaudojimu kaimyninėms šalims. Griežtai nepasmerktas Turkijos valdžios barbariškas persekiojimas ir nusikaltimai prieš kurdus. Nėra net mažiausios užuominos apie visos Turkijos viduriniosios klasės – tiek religingųjų, tiek pasauliečių – vykdomą komunistų ir kitų pažangiai mąstančių žmonių politinį persekiojimą. Nepaisant visko, Turkija raginama nenaudoti neproporcingos jėgos gresiančiame išpuolyje prieš Šiaurė Iraką! Kalbant apie ES, šis pranešimas atspindi galingų imperialistinių valstybių tikslus, atitinkančius jų geopolitinius interesus platesnėje teritorijoje. Vardan Turkijoje ir kitose regiono šalyse gyvenančių žmonių interesų reikia prieštarauti Turkijos integracijai į ES ir jos imperialistiniams planams."@lt14
"Ziņojumā par to, kā virzās Turcijas pievienošanās ES, ir iekļauts pagalam liekuļots apsveikums Turcijas valdībai un jaunajam prezidentam. Pats ziņojums ir liekulīgs ar neauglīgi paustām iedomām par cilvēktiesībām neskaidrās un vispārējās aprisēs, tajā ir nosodīts terorisms un minēta ES un Turcijas kopīgā cīņa. No otras puses tajā nav nekādu atsauču par Turcijas militāro spēku joprojām īstenoto Ziemeļkipras okupāciju. Pat ne vismazākajā mērā nav nosodīta Turcijas nebeidzamā atteikšanās atzīt Kipras Republiku, un nav izdarīts spiediens, lai šī problēma tiktu atrisināta. Nav nosodīta Turcijas režīma politika strīdā par grieķu suverēnajām tiesībām vai par draudiem izmantot spēku pret kaimiņvalstīm. Nav vērā ņemama nosodījuma par Turcijas iestāžu īstenoto kurdu iedzīvotāju barbarisko vajāšanu un pret viņiem vērstajām noziedzīgajām darbībām. Nav pat ne mazākā mājiena par politisko vajāšanu, ko gan Turcijas sekulārā vidusšķira, gan tā, kas atbalsta čadras valkāšanu, īsteno visslēptākajos veidos pret komunistiem un citiem progresīvi domājošiem cilvēkiem. Par spīti tam visam Turcija tiek mudināta neizmantot nesamērīgu spēku gaidāmajam uzbrukumam Ziemeļirākai! ES kontekstā šis ziņojums atspoguļo ietekmīgo imperiālistisko valstu mērķus atbilstīgi to ģeopolitiskajām interesēm plašā teritorijā. Turcijas iedzīvotāju un citu šajā teritorijā dzīvojošo cilvēku interesēs ir pretoties Turcijas integrācijai ES un tās imperiālistiskajiem plāniem."@lv13
"Στην έκθεση για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ε.Ε. περισσεύουν τα συγχαρητήρια στη Τουρκική κυβέρνηση και το νέο Πρόεδρο, το υποκριτικό και χωρίς κανένα αντίκρισμα ευχολόγιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικώς και αορίστως, η καταδίκη και η κοινή πάλη ΕΕ και Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας. Αντίθετα απουσιάζουν εντελώς, οποιαδήποτε αναφορά στη συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου από τις Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ούτε καν φραστική καταδίκη ή πίεση για την συνεχιζόμενη από την Τουρκία άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει. Καμία καταδίκη της πολιτικής αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, της απειλής χρήσης βίας σε βάρος των γειτονικών χωρών εκ μέρους του Τουρκικού καθεστώτος. Καμία ουσιαστική καταδίκη των βάρβαρων διώξεων και εγκλημάτων των Τουρκικών αρχών σε βάρος του Κουρδικού πληθυσμού. Ούτε καν η παραμικρή νύξη για τις πολιτικές διώξεις σε βάρος κομμουνιστών και άλλων προοδευτικών ανθρώπων από την Τουρκική αστική τάξη, όπως και αν εμφανίζεται: κοσμική ή με μαντίλα. Ενώ, την προτρέπει να μην επιδείξει δυσανάλογη βία στην επικείμενη επίθεση στο Βόρειο Ιράκ! Η έκθεση απηχεί, στα πλαίσια της Ε.Ε., τις επιδιώξεις των ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών, ανάλογα με τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Συμφέρον του τουρκικού λαού και των λαών της περιοχής είναι να αντιταχθούν στην ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια της."@mt15
"Het verslag over de vorderingen van Turkije op weg naar toetreding bevat volledig gekunstelde felicitaties aan de Turkse regering en de nieuwe president. Het verslag is een hypocriete en ineffectieve uitdrukking van over mensenrechten in vage en algemene termen, waarin terrorisme wordt veroordeeld en wordt verwezen naar de gezamenlijke strijd ertegen van de EU en Turkije. Anderzijds wordt er helemaal niet ingegaan op de aanhoudende bezetting van het noorden van Cyprus door Turkse strijdkrachten. Dat Turkije blijft weigeren de Republiek Cyprus te erkennen, wordt zelfs niet voor de vorm veroordeeld, en er wordt geen druk gezet op deze kwestie. Er is geen veroordeling van het beleid van het Turkse bewind om de soevereine rechten van Griekenland te betwisten of van zijn dreigementen om geweld te gebruiken tegen buurlanden. Er is geen gemeende veroordeling van de onmenselijke vervolging en misdaden jegens de Koerdische bevolking van de Turkse overheid. Er is nog niet de geringste verwijzing naar de politieke vervolging van communisten en andere progressief denkende personen door de Turkse middenklasse in al haar gedaantes, zowel pro-boerka als seculier. Ondanks dit alles wordt er bij Turkije op aangedrongen geen ongepast geweld te gebruiken tijdens de aanstaande aanval op Noord-Irak. Tegen de achtergrond van de EU is het verslag een afspiegeling van de doelstellingen van de machtige imperialistische landen die voortkomen uit hun geopolitieke belangen in de gehele regio. Het is in het belang van de Turkse bevolking en andere volkeren in de regio om zich te verzetten tegen de integratie van Turkije in de EU, met haar imperialistische plannen."@nl3
"Sprawozdanie z postępów procesu przystąpienia Turcji do UE pełne jest kompletnie nieuzasadnionych gratulacji składanych rządowi tureckiemu i nowemu prezydentowi. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi hipokrytyczny i nieudolny wyraz myślenia życzeniowego na temat praw człowieka, przy czym podane jest w niejednoznacznej i ogólnej formie, potępiając terroryzm i odnosząc się do wspólnej, unijnej i tureckiej, z nim walki. Z drugiej jednak strony brak w nim jakichkolwiek odniesień do trwającej okupacji północnej części Cypru przez tureckie siły zbrojne. Brak w nim choćby i symbolicznego potępienia faktu nieustannego odmawiania przez Turcję uznania Republiki Cypryjskiej, a także nacisku, jaki mógłby rzutować na tę kwestię. Brak jest też potępienia polityki reżimu tureckiego w sprawie kwestionowania suwerennych praw greckich oraz groźby zastosowania siły wobec krajów sąsiadujących. Brak jest poważnego potępienia barbarzyńskiego prześladowania i zbrodni popełnionych przez władze tureckie na ludności kurdyjskiej. Brak wreszcie najmniejszego choćby odniesienia do prześladowań politycznych z rąk tureckiej klasy średniej wszelkiej maści, zarówno tych opowiadających się za burką jak i świeckich, komunistów i innych postępowo myślących ludzi. Mimo tego wszystkiego Turcja zachęcana jest do powstrzymania się od stosowania nieproporcjonalnej siły uderzenia podczas nieuchronnie zbliżającego się ataku na północny Irak! W kontekście UE sprawozdanie jest odzwierciedleniem celów potężnych krajów imperialistycznych służących ich geopolitycznym interesom na szerszym obszarze. W interesie narodu tureckiego oraz innych narodów w tym obszarze jest sprzeciwianie się włączeniu Turcji w struktury UE i jej imperialistycznym planom."@pl16
"O relatório sobre os progressos efectuados pela Turquia na via da adesão à UE inclui felicitações totalmente falsas ao Governo turco e ao seu novo presidente. O relatório não passa de uma lista de desejos hipócrita e ineficaz, que repete sempre os mesmos votos relativamente aos direitos humanos em termos vagos e gerais, condena o terrorismo e menciona a luta empreendida em conjunto contra ele pela UE e pela Turquia. Por outro lado, não há qualquer referência à ocupação continuada do norte do Chipre pelas tropas turcas. Nem mesmo faz uma condenação simbólica da recusa determinada da Turquia em reconhecer a República de Chipre, e nem pressão faz para que esta questão seja discutida. Não se condena a política do regime turco em contestar os direitos de soberania gregos ou a sua ameaça de usar a força contra os seus países vizinhos. Não há uma condenação séria da perseguição bárbara e dos crimes cometidos pelas autoridades turcas contra a população curda. Não há a mais pequena alusão à perseguição política, nas mãos da classe média turca sob todas as formas, tanto pro-bur como secular, dos comunistas e outras pessoas progressistas. Apesar de tudo isto, a Turquia é exortada a não usar força desproporcionada no ataque iminente ao norte do Iraque! No contexto da UE, o relatório reflecte os objectivos dos países imperialistas poderosos segundo os seus interesses geopolíticos na região mais alargada. É do interesse do povo turco e de outros povos da região opor-se à integração da Turquia na UE e aos seus planos imperialistas."@pt17
"Στην έκθεση για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ε.Ε. περισσεύουν τα συγχαρητήρια στη Τουρκική κυβέρνηση και το νέο Πρόεδρο, το υποκριτικό και χωρίς κανένα αντίκρισμα ευχολόγιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικώς και αορίστως, η καταδίκη και η κοινή πάλη ΕΕ και Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας. Αντίθετα απουσιάζουν εντελώς, οποιαδήποτε αναφορά στη συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου από τις Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ούτε καν φραστική καταδίκη ή πίεση για την συνεχιζόμενη από την Τουρκία άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει. Καμία καταδίκη της πολιτικής αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, της απειλής χρήσης βίας σε βάρος των γειτονικών χωρών εκ μέρους του Τουρκικού καθεστώτος. Καμία ουσιαστική καταδίκη των βάρβαρων διώξεων και εγκλημάτων των Τουρκικών αρχών σε βάρος του Κουρδικού πληθυσμού. Ούτε καν η παραμικρή νύξη για τις πολιτικές διώξεις σε βάρος κομμουνιστών και άλλων προοδευτικών ανθρώπων από την Τουρκική αστική τάξη, όπως και αν εμφανίζεται: κοσμική ή με μαντίλα. Ενώ, την προτρέπει να μην επιδείξει δυσανάλογη βία στην επικείμενη επίθεση στο Βόρειο Ιράκ! Η έκθεση απηχεί, στα πλαίσια της Ε.Ε., τις επιδιώξεις των ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών, ανάλογα με τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Συμφέρον του τουρκικού λαού και των λαών της περιοχής είναι να αντιταχθούν στην ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια της."@ro18
". Správa o priebehu pokroku Turecka na pristúpenie k EÚ zahŕňa absolútne falošné blahoželania tureckej vláde a novému prezidentovi. Správa je pokryteckým a neúspešným vyjadrením túžobných prianí o ľudských právach, ktorá používa nejasné a všeobecné termíny, odsudzuje terorizmus a zmieňuje sa o spoločnom boji, ktorý proti nemu vedú EÚ a Turecko. Na druhej strane vôbec nepoukazuje na pokračujúcu okupáciu severného Cypru, ktorú vedú turecké vojenské sily. Nie je tu ani náznak odsúdenia za to, že Turecko aj naďalej odmieta uznať Cyperskú republiku a nevyvíja sa žiadny tlak v danej otázke. Nenachádza sa tu zmienka o odsúdení politiky tureckého režimu, ktorá popiera suverénne práva Grékov, alebo o hrozbe Turecka, že použije silu proti susediacim krajinám. Nezmieňuje sa o odsúdení barbarského prenasledovania a trestných činoch, ktoré spáchali turecké orgány proti kurdskému obyvateľstvu. Nie je tu ani najmenšia zmienka o politickom prenasledovaní na strane tureckej strednej triedy vo všetkých svojich podobách, tých, ktorí sú v prospech nosenia burky, ako aj sekulárnych, komunistov a ďalších pokrokovo zmýšľajúcich ľudí. Napriek všetkému sa na Turecko nalieha, aby nepoužívalo neprimeranú silu pri hroziacich útokoch na severný Irak! V súvislosti s EÚ správa odráža ciele mocných imperialistických krajín v súlade so svojimi geopolitickými záujmami v širšom rozsahu. Je v záujme tureckého ľudu a ďalších ľudí v oblasti, aby sa postavili proti integrácii Turecka do EÚ a jej imperialistických plánov."@sk19
"Poročilo o napredku procesa za pristop Turčije k EU vključuje povsem nepristne čestitke turški vladi in novemu predsedniku. Poročilo je hinavski in brezploden izraz neuresničljivih želja v zvezi s človekovimi pravicami v nejasnem in splošnem smislu, ki obsoja terorizem in omenja skupni boj EU in Turčije proti njemu. Po drugi strani sploh ne omenja trajne okupacije severnega Cipra, ki jo izvajajo turške vojaške sile. V poročilu ni niti simbolične obsodbe stalnega turškega zavračanja priznanja Republike Ciper ali zahtev v zvezi s tem vprašanjem. V njem ni obsodbe politike turškega režima v zvezi s spodbijanjem suverenih pravic Grčije ali njene grožnje, da uporabi silo proti sosednjim državam. Ni resne obsodbe barbarskega pregona in zločinov turških organov nad kurdskim prebivalstvom. Ni nobene omembe političnega pregona turškega srednjega razreda vseh oblik, vernega in posvetnega, komunistov in drugih napredno mislečih ljudi. Kljub temu Turčijo poziva, naj ne uporabi nesorazmerne sile pri neizbežnem napadu na severni Irak. V okviru EU omenjeno poročilo izraža cilje močnih imperialističnih držav v skladu z njihovimi geopolitičnimi interesi na širšem območju. Nasprotovati Turški integraciji v EU in njenim imperialističnim načrtom je v interesih Turkov in drugih ljudstev na tem območju."@sl20
"Betänkandet om Turkiets framsteg på vägen mot anslutning till EU innehåller några ytterst falsktklingande gratulationer till den turkiska regeringen och dess nya president. Betänkandet är ett hycklande och verkningslöst uttryck för önsketänkande om de mänskliga rättigheterna i vaga och allmänna termer, fördömande av terrorism och omnämnande av EU:s och Turkiets gemensamma kamp mot den. Å andra sidan finns det inga som helst hänvisningar till de turkiska militärstyrkornas fortsatta ockupation av Nordcypern. Det finns inte heller någon tillstymmelse till fördömande av Turkiets fortsatta vägran att erkänna republiken Cypern och inga påtryckningar utövas i denna fråga. Det finns inget fördömande av den turkiska regimens politik att bestrida Greklands suveräna rättigheter eller av dess hot att använda våld mot sina grannländer. Det finns inget allvarligt fördömande av de turkiska myndigheternas grymma förföljelse av och brott mot den kurdiska befolkningen. Det finns inte någon antydan till anspelning på den politiska förföljelsen som den turkiska medelklassen i alla dess skepnader, både pro-burka och sekulära, bedriver mot kommunister och andra progressivt sinnade människor. Trots detta uppmanas Turkiet att inte använda oproportionerligt våld i det överhängande anfallet mot norra Irak! När det gäller EU avspeglar betänkandet de mäktiga imperialistiska ländernas mål i linje med deras geopolitiska intressen i det vidare området. Det är i det turkiska folkets och andra folks intresse att motsätta sig Turkiets integration i EU och dess imperialistiska planer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph