Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-285"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-285"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, met deze nieuwe stemming in het Turkse toetredingsdossier wordt eens te meer geïllustreerd dat het niet alleen zo is dat Europa voor de meeste van onze burgers een “ver-van-mijn-bed-show” is, maar dat ook de Europese instellingen zelf zich meer en meer gaan vervreemden van de Europese burgers. Voor de eurocratie is Europa eigenlijk Europa niet meer, vermits lustig wordt verdergegaan met de voorbereiding van de toetreding van een land dat helemaal niet Europees is, niet historisch Europees, niet euro-Europees, niet cultureel Europees, niet godsdienstig Europees, en zelfs niet eens geografisch Europees. Bovendien wordt heel die zaak ons fundamenteel ondemocratisch door de strot geduwd, want de enorme meerderheid van de Europese burgers is wel degelijk tégen die Turkse toetreding, maar zij mogen niet meespreken. In het Turkse dossier, net zoals in het dossier van de nieuwe grondwet die geen nieuwe grondwet mag worden genoemd, mogen de burgers niet meespreken. Is de eurocratie eigenlijk bang van de democratie, bang van volksraadplegingen? Dit Europa functioneert alleen nog maar ondemocratisch en antidemocratisch, en dat zal allemaal zeer slecht aflopen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, toto další hlasovaní o přistoupení Turecka je jasným důkazem toho, že nejen Evropa je vzdálená většině našich občanů a nezajímá je, ale i samotné evropské instituce se v rostoucí míře občanům Evropy odcizují. Pro eurokraty už Evropa taky není ve skutečnosti Evropou, vzhledem k tomu, že radostně pokračujeme v přípravách na přistoupení země, která vůbec není evropská, není evropská z historického, kulturního nebo náboženského hlediska, není evropská z hlediska eura, a dokonce není evropská ani z geografického hlediska. Navíc nám byla celá tato záležitost byla vnucena zcela nedemokratickým způsobem, protože velká většina evropských občanů je skutečně proti přistoupení Turecka, ale nedostali možnost, aby se k tomu vyjádřili. Občané nebylo umožněno, aby se k otázce Turecka vyjádřili, stejně jako jim není umožněno se vyjádřit k noví ústavě, kterou nemůžeme ústavou nazývat. Obávají se eurokrati demokracie, bojí se ptát se lidí? Tato Evropa je stále více řízená nedemokratickým a protidemokratickým způsobem, a to vše skončí velmi špatně."@cs1
"Fru formand! Denne nye afstemning om tyrkisk tiltrædelse er en klar illustrering af, at Europa for de fleste af vores borgere ikke blot er langt væk og ikke rigtig vedkommer dem, men at også de europæiske institutioner selv fjerner sig fra de europæiske borgere. For eurokraterne er Europa faktisk ikke længere Europa, da vi ubekymret fortsætter med at forberede tiltrædelsen af et land, som slet ikke er europæisk, hverken hvad angår historie, kultur eller religion, ikke er med i euroen og ikke engang geografisk er europæisk. Desuden bliver det hele presset ned over hovedet på os på en fundamentalt udemokratisk måde, for langt de fleste europæiske borgere er faktisk imod Tyrkiets tiltrædelse, men de har ikke noget at skulle have sagt. I sagen om Tyrkiet, ligesom i sagen om den nye forfatning, som ikke må kaldes en ny forfatning, har borgerne ikke noget at skulle have sagt. Er eurokraterne egentlig bange for demokratiet, bange for folkeafstemninger? Dette Europa fungerer nu kun på en udemokratisk og antidemokratisk måde, og det ender meget dårligt."@da2
"Frau Präsidentin! Diese neuerliche Abstimmung über den Beitritt der Türkei zeigt deutlich, dass Europa für die meisten unserer Bürger nicht nur weit weg und nicht besonders wichtig ist, sondern dass sich die EU-Organe zunehmend von den Bürgern Europas entfernen. Für die Eurokraten ist Europa nicht mehr wirklich Europa, denn frohen Mutes sind wir dabei, den Beitritt eines Landes vorzubereiten, das ganz und gar nicht europäisch ist – nicht europäisch in historischer, kultureller beziehungsweise religiöser Hinsicht, nicht europäisch in Bezug auf den Euro, ja nicht einmal in geografischer Hinsicht. Mehr noch, dieses ganze Unterfangen wurde uns auf zutiefst undemokratische Art und Weise geradezu aufgezwungen, weil die große Mehrheit der europäischen Bürger wirklich gegen den Beitritt der Türkei ist, sich jedoch nicht dazu äußern darf. Die Bürger dürfen sich nicht zur Türkei äußern und ebenso wenig zur neuen Verfassung, die wir nicht als Verfassung bezeichnen dürfen. Fürchten die Eurokraten die Demokratie? Haben Sie Angst, das Volk zu fragen? Dieses Europa arbeitet zunehmend un- und antidemokratisch und wird ein sehr böses Ende nehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αυτή η νέα ψηφοφορία για την ένταξη της Τουρκίας αποτελεί σαφή απόδειξη όχι μόνο του γεγονότος ότι η Ευρώπη είναι κάτι απόμακρο και ασήμαντο για τους περισσότερους πολίτες μας, αλλά και ότι τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποξενώνονται ολοένα περισσότερο από τους ευρωπαίους πολίτες. Για τους ευρωκράτες, η Ευρώπη δεν είναι πια πραγματικά η Ευρώπη, καθώς προχωρούμε μακάρια στην προετοιμασία της ένταξης μιας χώρας που δεν είναι καθόλου ευρωπαϊκή, και δεν είναι ευρωπαϊκή ούτε από ιστορική, ούτε πολιτιστική ούτε θρησκευτική άποψη, ούτε όσον αφορά το ευρώ, δεν είναι ευρωπαϊκή καν από γεωγραφική άποψη. Επιπλέον, όλη αυτή η υπόθεση μας επιβλήθηκε κατά έναν θεμελιωδώς αντιδημοκρατικό τρόπο, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών στην πραγματικότητα τάσσονται κατά της ένταξης της Τουρκίας, αλλά δεν επιτρέπεται να διατυπώσουν την άποψή τους. Οι πολίτες δεν επιτρέπεται να διατυπώσουν την άποψή τους για την Τουρκία, όπως ακριβώς δεν επιτρέπεται να πουν τη γνώμη τους για το νέο Σύνταγμα που δεν επιτρέπεται να ονομάζεται σύνταγμα. Μήπως οι ευρωκράτες φοβούνται τη δημοκρατία, φοβούνται να συμβουλευτούν το λαό; Η Ευρώπη λειτουργεί με όλο και πιο μη δημοκρατικό και αντιδημοκρατικό τρόπο, και όλο αυτό θα τελειώσει πολύ άσχημα."@el10
"Madam President, this new vote on Turkish accession is a clear illustration of the fact that not only for most of our citizens is Europe far away and of no great concern to them, but that the European institutions themselves are increasingly alienating themselves from the citizens of Europe. To the Eurocrats, Europe is not really Europe any more, as we blithely proceed to prepare for the accession of a country that is not European at all, not European in historical, cultural or religious terms, not in the euro, and not even European in geographical terms. What is more, this whole business has been pushed down our throats in a fundamentally undemocratic way, because the vast majority of European citizens really are against the accession of Turkey, but they are not allowed to have their say. The citizens are not allowed to have their say on Turkey, just as they are not allowed to have their say on the new Constitution that we are not allowed to call a constitution. Are the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people? This Europe is operating in an increasingly undemocratic and antidemocratic way, and it will all end very badly."@en4
"Señora Presidenta, esta nueva votación sobre la adhesión de Turquía es un claro ejemplo no sólo de que la mayoría de nuestros ciudadanos sienten a Europa lejos y no les preocupa demasiado, sino de que las propias instituciones europeas se están alejando cada vez más de los ciudadanos de Europa. Para los eurócratas, Europa ya no es realmente Europa, mientras nos preparamos alegremente para la adhesión de un país que no es europeo; no lo es ni desde el punto de vista histórico, ni cultural, ni religioso; no lo es en el euro; y ni siquiera lo es en términos geográficos. Además, toda esta cuestión se nos ha impuesto de una forma bastante poco democrática, porque en realidad la gran mayoría de los ciudadanos europeos está en contra de la adhesión de Turquía, pero no se les permite decirlo. A los ciudadanos no se les permite decir lo que piensan sobre Turquía, al igual que no se les permite opinar sobre la nueva Constitución, a la que no podemos llamar por ese nombre. ¿Tienen en el fondo los eurócratas miedo de la democracia, miedo a consultar a los ciudadanos? Esta Europa está funcionamiento de una forma cada vez menos democrática y antidemocrática, y al final todo va a acabar muy mal."@es21
"Proua juhataja, see uus Türgi ühinemise hääletus on selge näide faktist, et mitte ainult Euroopa ei ole enamikule meie kodanikest kaugel ning mitte eriti nende suureks mureks olev, vaid et Euroopa institutsioonid ise on end Euroopa kodanikest aina enam kaugendamas. Muretult jätkates riigi ühinemise ettevalmistamist, mis ei ole üldse Euroopa riik; mis pole ajalooliselt, kultuuriliselt, religioosselt euroopalik; mis pole eurol ning mis ei asu Euroopas isegi mitte geograafilises mõttes, näitab, et Euroopa ei tähenda eurokraatidele enam päris Euroopat. Veel enam, kogu seda kulgu surutakse meile peale täiesti ebademokraatlikul viisil, sest tohutu Euroopa kodanike enamus on Türgi ühinemisele tõesti vastu, kuid neile ei anta sõna. Kodanikel ei lubata Türgi küsimuses arvamust avaldada, nagu neil ei lubata arvamust avaldada ka uue põhiseaduse osas, mida meil ei lubata põhiseaduseks kutsuda. Kas eurokraadid tõesti kardavad demokraatiat, kardavad inimestega arutamist? See Euroopa toimib aina ebademokraatlikumal ja demokraatia-vastasemal viisil ning see kõik lõpeb väga halvasti."@et5
"Arvoisa puhemies, uusi Turkin liittymistä koskeva äänestys valaisee hyvin sitä seikkaa, että Eurooppa on useimmille kansalaisille etäinen asia, joka ei koske heitä, ja lisäksi myös eurooppalaiset toimielimet itse vieraantuvat enenevässä määrin Euroopan kansalaisista. Eurokraattien Eurooppa ei ole enää itsensä, kun valmistaudumme huolettomasti ottamaan jäseneksi maan, joka ei ole eurooppalainen sen paremmin historiansa, kulttuurinsa kuin uskontonsakaan puolesta, joka ei kuulu euroalueeseen, ja joka ei ole edes maantieteellisessä mielessä eurooppalainen. Lisäksi meidät on pakotettu nielemään asia täysin epädemokraattisesti, koska Euroopan kansalaisten suuri enemmistö vastustaa todellisuudessa Turkin liittymistä, mutta heidän mielipidettään ei kysytä. Kansalaiset eivät voi ilmaista mielipidettään Turkin suhteen, aivan kuten he eivät myöskään voi sanoa mielipidettään uudesta perustuslaista, jota emme saa sanoa perustuslaiksi. Pelkäävätkö eurokraatit todellisuudessa demokratiaa, kansalaisten kuulemista? Euroopan toiminta on yhä epädemokraattisempaa ja demokratian vastaista, ja kaikki tämä päättyy vielä huonosti."@fi7
"Madame la Présidente, ce nouveau vote sur l’adhésion de la Turquie illustre clairement le fait que non seulement, pour la plupart de nos concitoyens, l’Europe est loin et ne les intéresse pas beaucoup, mais aussi que les institutions européennes elles-mêmes sont de plus en plus en train de s’aliéner des citoyens européens. Pour les eurocrates, l’Europe n’est plus vraiment l’Europe, puisque nous nous préparons allégrement à l’adhésion d’un pays qui n’est pas du tout européen, pas européen d’un point de vue historique, culturel ou religieux, pas dans la zone euro et même pas européen géographiquement parlant. De plus, tout cela nous a été imposé d’une manière fondamentalement non démocratique, parce que la grande majorité des citoyens européens sont réellement opposés à l’adhésion de la Turquie, mais ils n’ont pas leur mot à dire. Les citoyens n’ont pas leur mot à dire sur la Turquie, tout comme ils n’ont pas leur mot à dire sur la nouvelle constitution que nous ne sommes pas autorisés à appeler constitution. Les eurocrates auraient-ils peur de la démocratie, auraient-ils peur de consulter la population? Cette Europe agit de manière de plus en plus non démocratique et anti-démocratique, et cela va très mal se terminer."@fr8
"Elnök asszony, a török csatlakozásról szóló újabb szavazás világosan megmutatta, hogy nemcsak a polgáraink nagy része tartja Európát távolinak és nem igen törődik vele, hanem az európai intézmények maguk is egyre nagyobb mértékben távolodnak el az európai polgároktól. Az eurokraták számára Európa már nem igazán Európa, ahogy meggondolatlanul készülünk egy olyan ország csatlakozására, amely egyáltalán nem európai, nem európai történelmi, kulturális vagy vallási szempontból, nem európai jellegű ország és még csak földrajzilag sem európai. Mi több, ezt az egészet alapvetően nem demokratikus módon erőszakolták ránk, mivel az európai polgárok nagy többsége ellenzi Törökország csatlakozását, de nem mondhatják meg a véleményüket. A polgárok nem mondhatják el, mit gondolnak Törökországról, mint ahogy nem nyilváníthatják ki véleményüket az új Alkotmányról, amelyet nem nevezhetünk alkotmánynak. Az eurokraták vajon félnek a demokráciától, félnek az emberekkel való párbeszédtől? Ez az Európa egyre kevésbé demokratikusan és egyre demokráciaellenesebb módon működik, és ennek nagyon rossz vége lesz."@hu11
". Signora Presidente, questa nuova votazione in merito all’adesione turca è un’evidente dimostrazione del fatto che non solo per la maggior parte dei nostri cittadini l’Europa è distante e non suscita grande interesse, ma che anche le stesse istituzioni europee si stanno allontanando sempre più dai cittadini europei. Per gli eurocrati, l’Europa non è più veramente Europa, poiché procediamo con piacere a preparare l’adesione di un paese che non è affatto europeo, non è europeo in termini storici, culturali o religiosi, né per quanto riguarda l’euro, e nemmeno dal punto di vista geografico. Per di più, tutta la questione è stata condotta in maniera fondamentalmente antidemocratica, siccome la grande maggioranza dei cittadini europei è realmente contraria all’adesione della Turchia, ma non le è consentito esprimere il proprio parere. I cittadini non sono autorizzati a pronunciarsi in merito alla Turchia, proprio come accade in merito alla nuova Costituzione che non ci è permesso chiamare costituzione. Gli eurocrati hanno davvero paura della democrazia, di consultare le persone? Questa Europa sta agendo in maniera sempre più antidemocratica, e avrà un esito negativo."@it12
"Gerb. pirmininke, naujas balsavimas dėl Turkijos narystės rodo, kad ne tik daugelis Europos piliečių yra nuo jos nutolę ir mažai ja domisi, bet ir Europos institucijos vis labiau atsiriboja nuo Europos piliečių. Eurokratamas Europa nebėra tikroji Europa, nes mes ketiname priimti visai neeuropietišką šalį – neeuropietišką istoriniu, kultūriniu arba religiniu požiūriu, nepriklausiančią euro zonai ir net Europai geografiškai. Be to, viskas buvo sutvarkyta labai nedemokratiškai, nes didžioji dauguma Europos piliečių pasisako prieš Turkijos narystę, bet jiems neleidžiama išsakyti savo nuomonės. Piliečiams neleidžiama pareikšti nuomonės ne tik dėl Turkijos, bet ir dėl naujosios Konstitucijos, kurią mums uždrausta vadinti konstitucija. Ar eurokratai tikrai bijo demokratijos, bijo konsultuotis su žmonėmis? Ši Europa dirba vis nedemokratiškiau, ir viskas baigsis labai blogai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šis jaunais balsojums par Turcijas pievienošanos skaidri parāda to, ka ne vien vairumam mūsu iedzīvotāju Eiropa šķiet nesasniedzama un viņi par to īpaši nebēdā, bet ka Eiropas iestādes pašas arvien vairāk sevi attālina no Eiropas iedzīvotājiem. Eirokrātiem Eiropa vairs nav Eiropa, ja mēs jautrā solī gatavojamies pievienot valsti, kas nebūt nav eiropeiska — ne vēsturiski, ne kultūras vai reliģijas jomā, ne eirozonā un pat ne ģeogrāfiski. Turklāt tas viss mums tiek uzspiests nedemokrātiskā veidā, jo vairums Eiropas pilsoņu patiešām iebilst pret Turcijas pievienošanos, tikai viņiem nav nekādas teikšanas. Iedzīvotājiem nav ļauts paust viedokli par Turciju, tāpat kā nav ļauts paust viedokli arī par jauno konstitūciju, ko mēs nemaz nedrīkstam saukt par konstitūciju. Vai eirokrātiem patiesībā ir bail no demokrātijas, no apspriešanās ar cilvēkiem? Šī Eiropa darbojas arvien nedemokrātiskāk un pretdemokrātiskāk, un tas beigsies ļoti nelāgi."@lv13
"Voorzitter, met deze nieuwe stemming in het Turkse toetredingsdossier wordt eens te meer geïllustreerd dat het niet alleen zo is dat Europa voor de meeste van onze burgers een "ver-van-mijn-bed-show" is, maar dat ook de Europese instellingen zelf zich meer en meer gaan vervreemden van de Europese burgers. Voor de eurocratie is Europa eigenlijk Europa niet meer, vermits lustig wordt verdergegaan met de voorbereiding van de toetreding van een land dat helemaal niet Europees is, niet historisch Europees, niet euro-Europees, niet cultureel Europees, niet godsdienstig Europees, en zelfs niet eens geografisch Europees. Bovendien wordt heel die zaak ons fundamenteel ondemocratisch door de strot geduwd, want de enorme meerderheid van de Europese burgers is wel degelijk tégen die Turkse toetreding, maar zij mogen niet meespreken. In het Turkse dossier, net zoals in het dossier van de nieuwe grondwet die geen nieuwe grondwet mag worden genoemd, mogen de burgers niet meespreken. Is de eurocratie eigenlijk bang van de democratie, bang van volksraadplegingen? Dit Europa functioneert alleen nog maar ondemocratisch en antidemocratisch, en dat zal allemaal zeer slecht aflopen."@mt15
"Pani przewodnicząca! Nowe głosowanie nad przyjęciem Turcji stanowi jasny dowód nie tylko na fakt, że dla większości naszych obywateli Europa jest mocno oddalona i zanadto ich ona nie interesuje, lecz także na to, że same instytucje europejskie coraz częściej dokonują alienacji względem obywateli Europy. Dla eurokratów Europa nie jest już nawet Europą, w miarę jak w błogiej nieświadomości przygotowujemy się do akcesji kraju, który w ogóle europejskim nie jest, ani w sensie historycznym, kulturowym czy religijnym, ani w sensie walutowym, ani nawet w sensie geograficznym. Co więcej, cała ta sprawa została nam wmuszona w zasadniczo niedemokratyczny sposób, gdyż zdecydowana większość obywateli Europy jest przeciwna przystąpieniu Turcji do UE, jednak nie zezwala im się na wypowiedzenie swojego zdania na ten temat. Obywatele nie mogą wypowiedzieć się w kwestii tureckiej, tak jak nie mogą wypowiedzieć się na temat nowej Konstytucji, której nam konstytucją nazwać nie wolno. Czy eurokraci rzeczywiście obawiają się demokracji, konsultowania z obywatelami? Obecna Europa zaczyna coraz częściej funkcjonować w niedemokratyczny i antydemokratyczny sposób, co z pewnością będzie miało bardzo nieprzyjemny koniec."@pl16
"Senhora Presidente, esta nova votação sobre a adesão da Turquia é uma ilustração óbvia do facto de que não só para a maior parte dos nossos cidadãos a Europa se encontra muito distante e não os preocupa muito, mas também de que as próprias Instituições Europeias se estão a alhear cada vez mais dos cidadãos da Europa. Para os Eurocratas, a Europa já não é realmente a Europa, uma vez que estamos a preparar-nos jovialmente para a adesão de um país que de modo algum é um país europeu, nem em termos históricos, nem em termos culturais ou religiosos, nem em termos geográficos. O que é mais: toda esta história nos tem sido feita engolir de um modo absolutamente antidemocrático, porque a grande maioria dos cidadãos europeus são realmente contra a adesão da Turquia, sem que, todavia, lhes seja dado ter uma palavra a dizer. Aos cidadãos não será permitido ter uma palavra a dizer sobre a Turquia, tal como não podem ter uma palavra a dizer sobre a nova Constituição, a que não se pode chamar "constituição". Será que os Eurocratas têm realmente medo da democracia, medo de referendos? Esta Europa está a funcionar de modo não-democrático e antidemocrático, e tudo vai acabar muito mal."@pt17
"Voorzitter, met deze nieuwe stemming in het Turkse toetredingsdossier wordt eens te meer geïllustreerd dat het niet alleen zo is dat Europa voor de meeste van onze burgers een "ver-van-mijn-bed-show" is, maar dat ook de Europese instellingen zelf zich meer en meer gaan vervreemden van de Europese burgers. Voor de eurocratie is Europa eigenlijk Europa niet meer, vermits lustig wordt verdergegaan met de voorbereiding van de toetreding van een land dat helemaal niet Europees is, niet historisch Europees, niet euro-Europees, niet cultureel Europees, niet godsdienstig Europees, en zelfs niet eens geografisch Europees. Bovendien wordt heel die zaak ons fundamenteel ondemocratisch door de strot geduwd, want de enorme meerderheid van de Europese burgers is wel degelijk tégen die Turkse toetreding, maar zij mogen niet meespreken. In het Turkse dossier, net zoals in het dossier van de nieuwe grondwet die geen nieuwe grondwet mag worden genoemd, mogen de burgers niet meespreken. Is de eurocratie eigenlijk bang van de democratie, bang van volksraadplegingen? Dit Europa functioneert alleen nog maar ondemocratisch en antidemocratisch, en dat zal allemaal zeer slecht aflopen."@ro18
"Pani predsedajúca, toto ďalšie hlasovanie o pristúpení Turecka je jasným dôkazom toho, že nielen Európa je vzdialená väčšine našich občanov a nezaujíma ich, ale aj samotné európske inštitúcie sa v rastúcej miere odcudzujú občanom Európy. Pre eurokratov už Európa viac nie je v skutočnosti Európou, keďže radostne pokračujeme v prípravách na pristúpenie krajiny, ktorá vôbec nie je európska, nie je európska z historického, kultúrneho alebo náboženského hľadiska, nie je európska z hľadiska eura, a dokonca nie je európska ani z geografického hľadiska. Navyše celá táto záležitosť bola na nás tlačená zásadne nedemokratickým spôsobom, pretože veľká väčšina európskych občanov je skutočne proti pristúpeniu Turecka im ale nie je umožnené, aby sa k tomu vyjadrili. Občanom nie je umožnené, aby sa vyjadrili v otázke Turecka, rovnako ako im nie je umožnené vyjadriť sa k novej ústave, ktorú nemôžeme nazvať ústavou. Obávajú sa eurokrati demokracie, boja sa konzultovať ľud? Táto Európa je stále čoraz viac riadená nedemokratickým a protidemokratickým spôsobom, a to všetko sa skončí veľmi zle."@sk19
"Gospa predsednica, novo glasovanje o pristopu Turčije je jasna predstavitev dejstva, da je za večino naših državljanov Evropa zelo daleč in jih ne skrbi zelo, pri čemer so tudi same evropske institucije vedno bolj odtujene od državljanov Evrope. Za evrokrate Evropa ni več Evropa, ker veselo nadaljujejo s pripravami na pristop države, ki v ničemer ni evropska, ne zgodovinsko, kulturno ali versko, ne v smislu eura in ne geografije. Poleg tega nam je bilo vse skupaj vsiljeno na temeljno nedemokratičen način, ker velika večina evropskih državljanov resnično nasprotuje pristopu Turčije, vendar ne sme izraziti svojega mnenja. Državljani ne smejo izraziti svojega mnenja o Turčiji, tako kot ne smejo izraziti svojega mnenja o novi ustavi, ki je ne smemo imenovati ustava. Ali se evrokrati dejansko bojijo demokracije in posvetovanja z ljudmi? Ta Evropa deluje vedno bolj nedemokratično in protidemokratično, pri čemer se bo vse končalo zelo slabo."@sl20
"Fru talman! Denna nya omröstning om Turkiets anslutning är en tydlig illustration av det inte bara är så att Europa är långt borta för de flesta av våra medborgare och inte någon viktig angelägenhet för dem utan att EU-institutionerna själva alltmer fjärmar sig själva från EU-medborgarna. För eurokraterna är Europa inte längre riktigt Europa och vi går tanklöst med på att förbereda anslutningen av ett land som inte alls är europeiskt, varken politiskt, kulturellt eller religiöst, inte ingår i euro och inte ens är europeiskt i geografisk bemärkelse. Dessutom har hela saken tvingats på oss på ett odemokratiskt sätt, eftersom den överväldigande majoriteten av EU-medborgarna verkligen är emot Turkiets anslutning, men tillåts inte yttra sig. Medborgarna tillåts inte yttra sig om Turkiet, precis som de inte tillåts yttra sig om den nya konstitutionen som vi inte får lov att kalla konstitution. Är eurokraterna faktiskt rädda för demokrati, rädda för att rådfråga folket? Europa sköts på ett alltmer odemokratiskt och antidemokratiskt sätt och det kommer att sluta illa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph