Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-278"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-278"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Υποστήριξα την έκθεση Florenz επί της Πράσινης Βίβλου "για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα", διότι θεωρώ ότι θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων του καπνίσματος, τόσο στους νέους όσο και στους χρόνιους καπνιστές, προωθώντας την άμεση απαγόρευση όλων των πρόσθετων ουσιών που ενισχύουν τον εθισμό και προάγοντας τις δράσεις πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podpořil jsem zprávu pana Florenze o zelené knize K Evropě bez tabákového kouře. Věřím, že přispěje k ochraně veřejného zdraví a podstatně pomůže omezit škodlivé účinky kouření jak u mladých lidí, tak i u chronických kuřáků. Dosáhneme toho, pokud budeme naléhat na okamžitý zákaz všech přídatných látek, které zvyšují závislost a podporovat preventivní opatření na evropské úrovni a na úrovni členských států."@cs1
"Jeg støttede Florenz-betænkningen om grønbogen: Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan. Den vil efter min opfattelse øge beskyttelsen af folkesundheden og medvirke til at sikre en væsentlig reduktion af de skadelige virkninger af rygning, både blandt unge og kroniske rygere. Dette vil ske ved at presse på for at få indført et øjeblikkeligt forbud mod alle tilsætningsstoffer, der øger afhængigheden, og ved at fremme forebyggende foranstaltninger på EU-plan og i medlemsstaterne."@da2
". Ich habe für den Bericht von Karl-Heinz Florenz zu dem Grünbuch „Für ein rauchfreies Europa“ gestimmt. Meines Erachtens wird damit zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zu einer deutlichen Reduzierung der schädlichen Auswirkungen des Rauchens auf junge Menschen sowie auf chronische Raucher beigetragen. Dies lässt sich durch die Forderung nach einem sofortigen Verbot aller Sucht fördernden Zusatzstoffe und durch die Förderung von Präventivmaßnahmen auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene erreichen."@de9
"I have supported the Florenz report on the Green Paper ‘Towards a Europe free from tobacco smoke’. I believe it will contribute to public health protection and help substantially in reducing the harmful effects of smoking, both in young people and in chronic smokers. It will achieve this by pushing for the immediate prohibition of all additives that strengthen addiction and by promoting preventive measures at European and Member State level."@en4
"He apoyado el informe Florenz relativo al Libro Verde «Hacia una Europa sin humo de tabaco». Creo que contribuirá a la protección de la salud pública y ayudará considerablemente a reducir los efectos nocivos del tabaco, tanto en jóvenes como en fumadores crónicos. Eso lo conseguirá imponiendo la prohibición inmediata de todos los aditivos que refuerzan la adicción y fomentando medidas preventivas a escala europea y nacional."@es21
"Olen toetanud Florenzi raportit rohelise raamatu „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust” kohta. Usun, et see annab panuse rahvatervise kaitsele ning aitab oluliselt vähendada suitsetamise kahjulikke mõjusid, nii noorte inimeste kui krooniliste suitsetajate seas. See saavutatakse, kutsudes üles keelustama koheselt kõik sõltuvust suurendavad lisandid ning propageerides preventiivseid meetmeid Euroopa ja liikmesriikide tasandil."@et5
"Kannatin Florenzin mietintöä vihreästä kirjasta ”Tavoitteena savuton Eurooppa”. Uskon sen edistävän kansanterveyden suojelua ja auttavan merkittävästi tupakoinnin haittavaikutusten vähentämisessä sekä nuorten että kroonisten tupakoitsijoiden keskuudessa. Tämä tapahtuu kannustamalla kieltämään välittömästi kaikki riippuvuutta vahvistavat lisäaineet ja edistämällä ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamista Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla."@fi7
"J’ai soutenu le rapport Florenz sur le Livre vert «Vers une Europe sans fumée de tabac». Je crois qu’il contribuera à la protection de la santé publique et qu’il aidera considérablement à réduire les effets nocifs du tabac, tant chez les jeunes que chez les fumeurs chroniques. Il y parviendra en préconisant l’interdiction immédiate de tous les additifs qui augmentent la dépendance et en encourageant l’instauration de mesures préventives au niveau européen et au niveau des États membres."@fr8
"Én támogatom Florenz úr jelentését, melynek címe: „Zöld könyv: A dohányfüstmentes Európáért”. Úgy gondolom, hogy ez hozzájárul majd az egészség védelméhez és segít jelentősen csökkenteni a dohányzás káros hatásait, mind a fiatalok, mind a megrögzött dohányosok körében. Ezt oly módon éri majd el, hogy sürgeti a függőséget erősítő összes adalékanyag azonnali betiltását és támogatja az uniós, valamint tagállami szintű megelőző intézkedéseket."@hu11
"Ho appoggiato la relazione Florenz sul Libro verde “Verso l’Europa senza fumo”. Ritengo favorirà la protezione della salute pubblica e contribuirà in modo sostanziale a ridurre gli effetti dannosi del fumo, nei giovani e nei fumatori incalliti. Si otterrà questo risultato esortando il divieto immediato di tutti gli additivi che aggravano la dipendenza e promuovendo misure a livello europeo e degli Stati membri."@it12
"Aš parėmiau K.–H. Florenzo pranešimą dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų“. Aš manau, kad jis prisidės prie asmens sveikatos apsaugos ir padės labai sumažinti neigiamą rūkymo poveikį jaunimui ir chroniškiems rūkoriams. Jis padės tai pasiekti paskatindamas nedelsiant uždrausti priklausomybę skatinančius priedus ir imtis prevencinių priemonių Europos ir valstybių narių lygmeniu."@lt14
"Esmu atbalstījis ziņojumu par Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem”. Es uzskatu, tas sekmēs sabiedrības veselības aizsardzību un palīdzēs būtiski samazināt smēķēšanas kaitīgo ietekmi gan jauniešu, gan hronisko smēķētāju vidū. Tas tiks panākts ar tūlītēju aizliegumu izmantot jebkādas piedevas, kas vairo atkarību, un ar preventīvo pasākumu sekmēšanu Eiropas un dalībvalstu līmenī."@lv13
"Υποστήριξα την έκθεση Florenz επί της Πράσινης Βίβλου "για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα", διότι θεωρώ ότι θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων του καπνίσματος, τόσο στους νέους όσο και στους χρόνιους καπνιστές, προωθώντας την άμεση απαγόρευση όλων των πρόσθετων ουσιών που ενισχύουν τον εθισμό και προάγοντας τις δράσεις πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών."@mt15
"Ik heb het verslag Florenz over het Groenboek “Op weg naar een rookvrij Europa” gesteund. Ik denk dat het zal bijdragen aan de bescherming van de volksgezondheid en aanzienlijk zal helpen bij het verminderen van de schadelijke gevolgen van roken, bij zowel jongeren als chronische rokers. Dit zal het doen door aan te dringen op een onmiddellijk verbod op alle verslavingwekkende additieven en preventieve maatregelen op Europees en lidstaatniveau te bevorderen."@nl3
"Udzieliłem swojego poparcia sprawozdaniu pana Florenza w sprawie Zielonej Księgi: Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego. Uważam, że przyczyni się on do ochrony zdrowia publicznego i w znaczący sposób pomoże w zmniejszaniu szkodliwego wpływu palenia, tak na osoby młode jak i chronicznych palaczy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wywieranie nacisku na wprowadzenie natychmiastowego zakazu wykorzystywania wszelkich dodatków wzmacniających uzależnienie oraz promowanie działań zapobiegawczych na szczeblu europejskim i poszczególnych państw członkowskich."@pl16
"Apoiei o relatório do senhor deputado Florenz sobre o Livro Verde “Por uma Europa sem fumo”. Penso que ele contribuirá para a protecção da saúde pública e ajudará, de modo substancial, a reduzir os efeitos nocivos do tabaco, quer nos jovens, quer nos fumadores crónicos. Alcançará esse objectivo ao obrigar à proibição imediata de todos os aditivos que aumentam o vício e ao promover medidas preventivas a nível europeu e dos Estados-Membros."@pt17
"Υποστήριξα την έκθεση Florenz επί της Πράσινης Βίβλου "για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα", διότι θεωρώ ότι θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων του καπνίσματος, τόσο στους νέους όσο και στους χρόνιους καπνιστές, προωθώντας την άμεση απαγόρευση όλων των πρόσθετων ουσιών που ενισχύουν τον εθισμό και προάγοντας τις δράσεις πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών."@ro18
"Podporil som správu pána Florenza o Zelenej knihe K Európe bez tabakového dymu. Verím, že prispeje k ochrane verejného zdravia a podstatne pomôže obmedziť škodlivé účinky fajčenia tak u mladých ľudí, ako aj u chronických fajčiarov. Dosiahneme to, ak budeme naliehať na okamžitý zákaz všetkých prídavných látok, ktoré zvyšujú závislosť a podporovať preventívne opatrenia na európskej úrovni a na úrovni členských štátov."@sk19
". Podpiram Florenzovo poročilo o zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima“. Menim, da bo prispevalo k varstvu javnega zdravja in bistveno pomagalo pri zmanjšanju škodljivih učinkov kajenja pri mladih in kroničnih kadilcih. Poročilo bo to doseglo s prizadevanjem za takojšnjo prepoved vseh dodatkov, ki krepijo odvisnost, ter s spodbujanjem preprečevalnih ukrepov na evropski ravni in ravni držav članic."@sl20
"Jag har stött Karl-Heinz Florenz betänkande Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå. Jag anser att det kommer att bidra till att främja skyddet av folkhälsan och bidra till att påtagligt minska de skadliga effekterna av rökning, både hos ungdomar och kroniska rökare. Det kommer att uppnås genom att driva på för ett omedelbart förbud av alla tillsatser som förstärker beroendet och genom att främja förebyggande åtgärder på EU-nivå och medlemsstatsnivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph