Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Natürlich sind Rauchverbote im Sinne der Volksgesundheit und daher für öffentliche Gebäude zu begrüßen. Ebenso sinnvoll ist es auch, Kinder und Jugendliche zu schützen. Gerade bei diesen wird jedoch mehr fruchten, wenn Menschen mit Vorbildfunktion mit gutem Beispiel voran gehen und bestehende Anti-Raucher-Kampagnen beibehalten werden. Aber es ist heuchlerisch, wenn die EU großartig Rauchverbote für alle Mitgliedsstaaten vorschreiben will, man sich aber nicht einmal für die Räumlichkeiten hier in diesem Hause darauf einigen konnte. Unserem demokratisches System und der modernen Lebenseinstellung liegt Wahlfreiheit zu Grunde, weshalb dies konsequenterweise auch für Rauchen gelten sollte. Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Rauchverbot in Restaurants ist, dann wird sich dies auch über kurz oder lange durchsetzen. Der Trend zum Nichtraucher besteht bereits, gemäß dem Souveränitätsprinzip muss weiterhin jedem Land überlassen bleiben, ob und wie Rauchverbote etwa im gastronomischen Bereich ausgestaltet werden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Zákaz kouření je pochopitelně v zájmu veřejného zdraví a pro veřejné budovy je proto vítaný. Zároveň je rozumné chránit děti a mladé lidi. Pokud však jde o tyto konkrétní skupiny, bylo by prospěšné, kdyby lidé projevili dobrý příklad a podpořili existující kampaň proti kouření. Je však pokrytecké, když se Evropská unie snaží nařídit zákaz kouření pro všechny členské státy, a přitom ukázala, že sama je neschopná dosáhnout dohody zde, v těchto prostorách Parlamentu. Náš demokratický systém a moderní postoje k životu jsou založené na svobodě volby a logicky by se to mělo vztahovat i na kouření. Pokud je většina obyvatel pro zákaz kouření v restauracích, potom tato skutečnost vstoupí v platnost už v krátkodobém nebo v dlouhodobém časovém horizontu. Existuje už trend, aby lidé nekouřili a v souladu se zásadou suverenity by mělo být věcí každé země, zda se rozhodne zavést zákaz kouření například v restauracích, a jakou podobu by tyto zákazy měly mít."@cs1
"Rygeforbud er naturligvis til gavn for folkesundheden og for offentlige bygninger og hilses derfor velkommen. Det er også fornuftigt at beskytte børn og unge. Over for disse særlige grupper ville det imidlertid være mere hensigtsmæssigt at foregå med et godt eksempel og fastholde de eksisterende antirygekampagner. Det er imidlertid hyklerisk, at Europa-Parlamentet forsøger at få indført generelle rygeforbud i alle medlemsstaterne, henset til at Parlamentet end ikke har formået at indgå en aftale om faciliteter her i Europa-Parlamentet. Vores demokratiske system og moderne livsholdninger er baseret på det fri valg, og dette bør logisk set også gælde for rygning. Hvis et flertal af befolkningen støtter et rygeforbud i restauranter, vil et sådant forbud blive indført på kort eller lang sigt. Der bliver flere og flere ikkerygere, og i overensstemmelse med suverænitetsprincippet bør det være op til det enkelte land at afgøre, om der f.eks. bør indføres rygeforbud i restauranter, og hvordan disse forbud skal udformes."@da2
". − Οι απαγορεύσεις του καπνίσματος είναι, φυσικά, προς όφελος της δημόσιας υγείας και, για τα δημόσια κτίρια, είναι ως εκ τούτου ευπρόσδεκτες. Είναι επίσης συνετό να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους. Ωστόσο, όσον αφορά αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες, θα ήταν πιο ωφέλιμο, εάν οι άνθρωποι έδιναν τι καλό παράδειγμα και συνέχιζαν τις τρέχουσες εκστρατείες κατά του καπνίσματος. Είναι υποκρισία, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να «συνταγογραφήσει» μαζικά απαγορεύσεις του καπνίσματος για όλα τα κράτη μέλη, ενώ η ίδια έχει αποδειχθεί ανίκανη να καταλήξει σε μία συμφωνία σχετικά με τις εγκαταστάσεις της εδώ στο Κοινοβούλιο. Το δημοκρατικό μας σύστημα και οι σύγχρονοι τρόποι ζωής βασίζονται στην ελευθερία επιλογής και, λογικά, αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για το κάπνισμα. Εάν η πλειονότητα του πληθυσμού τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα εστιατόρια, τότε το αίτημα αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή αργά ή γρήγορα. Έχει ήδη παρατηρηθεί μία τάση διακοπής του καπνίσματος και, σύμφωνα με την αρχή της κυριαρχίας, θα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα κάθε χώρας να αποφασίσει εάν πρέπει το κάπνισμα να απαγορευθεί, για παράδειγμα, στα εστιατόρια, και τι μορφές θα πρέπει να έχουν αυτές οι απαγορεύσεις."@el10
". − Smoking bans are, of course, in the interests of public health and, for public buildings, are therefore to be welcomed. It is also sensible to protect children and young people. However, with these particular groups, it would be more helpful if people set a good example and maintained existing anti-smoking campaigns. It is hypocritical, however, for the European Union to attempt to prescribe smoking bans wholesale for all Member States when it has shown itself to be incapable of even reaching an agreement on facilities here in the House. Our democratic system and modern attitudes to life are based on freedom of choice and, logically, this should apply to smoking as well. If a majority of the population is in favour of a smoking ban in restaurants, then this will come into effect over the short or the long term. There is already a trend for people to become non-smokers and, in line with the principle of sovereignty, it should remain a matter for each country to decide whether smoking bans should be introduced in restaurants, for example, and what form these bans should take."@en4
". − La prohibición de fumar es, por supuesto, una medida para proteger la salud pública y, por tanto, tiene que ser bien acogida en los edificios públicos. Es también una buena medida para proteger a los niños y a los jóvenes. Pero, con estos grupos en particular, sería preferible que los adultos dieran buen ejemplo y se mantuvieran las actuales campañas antitabaco. Es una hipocresía que la Unión Europea trate de imponer la prohibición general de fumar en todos los Estados miembros, cuando ella misma ha sido incapaz siquiera de llegar a un acuerdo relativos a los edificios de esta Cámara. Nuestro sistema democrático y nuestras actitudes de vida modernas se basan en la libertad de elección y, lógicamente, eso debe aplicarse también al tabaco. Si la mayoría de la población está a favor de prohibir el tabaco en los restaurantes, esta medida entrará en vigor a corto o largo plazo. Se aprecia ya una tendencia a dejar el tabaco y, respetando el principio de soberanía, cada país debe seguir siendo el que decida si deben introducirse prohibiciones de fumar, por ejemplo, en restaurantes, y qué forma deben adoptar esas prohibiciones."@es21
". − Suitsetamiskeeld avalikes hoonetes on muidugi rahvatervise huvides ning seetõttu tuleb seda tervitada. Samuti on mõistlik kaitsta lapsi ja noori inimesi. Siiski, seoses nende konkreetse gruppidega, oleks kasulikum, kui inimesed oleksid heaks eeskujuks ning olemasolevate suitsetamisvastaste kampaaniatega jätkatakse. Samas on Euroopa Liidul silmakirjalik püüda kirjutada suitsetamiskeeld ette kõigis liikmesriikides, kui liit ise on näidanud üles võimetust selle koja vahendites kokku leppida. Meie demokraatiasüsteem ning kaasaegsed eluhoiakud põhinevad vabadusel valida ning loogiliselt peaks see kohalduma ka suitsetamise suhtes. Kui rahvastiku enamus on restoranides suitsetamise keelamise poolt, siis hakkab see lühema või pikema aja pärast kehtima. Esineb juba suitsetamisest loobumise trend ning kooskõlas suveräänsusega, peaks see jääma iga riigi otsustada, kas suitsetamiskeeld tuleks näiteks restoranides sisse viia ning millises vormis need keelud peaks olema."@et5
". − Tupakointikiellot ovat tietenkin kansanterveydellisten etunäkökohtien mukaisia ja niitä on siksi pidettävä hyvinä julkisissa tiloissa. On myös paikallaan suojella lapsia ja nuoria. Näiden erityisryhmien kannalta hyödyllisempää olisi kuitenkin hyvän esimerkin tarjoaminen, johon kuuluu nykyisten tupakoinnin vastaisten kampanjoiden jatkaminen. Euroopan unionin yritys säätää kaikkia jäsenvaltioita koskeva yleinen tupakointikielto on kuitenkin tekopyhä, sillä se on itse osoittautunut kyvyttömäksi pääsemään sopimukseen edes parlamentin omia toimitiloja koskevasta kiellosta. Demokraattinen järjestelmämme ja moderni elämänasenne perustuvat valinnanvapauteen, jota olisi loogisesti sovellettava myös tupakointiin. Jos valtaosa kansalaisista kannattaa tupakoinnin kieltämistä ravintoloissa, niin se toteutuu joka tapauksessa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Kehityssuuntaus tupakoinnin lopettamista kohti on jo näkyvä, ja suvereniteettiperiaatteen mukaisesti kunkin maan olisi voitava päättää itse, haluaako se kieltää tupakoinnin esimerkiksi ravintoloissa, ja missä muodossa tällainen kielto olisi toteutettava."@fi7
". − Les interdictions de fumer sont, bien sûr, dans l’intérêt de la santé publique et, pour ce qui est des bâtiments publics, doivent par conséquent être saluées. Il est également raisonnable de protéger les enfants et les jeunes. Cependant, avec ces groupes particuliers, il serait plus utile que les gens montrent le bon exemple et poursuivent les campagnes anti-tabac existantes. Il est cependant hypocrite de la part de l’Union européenne d’essayer de prescrire des interdictions de fumer massives pour tous les États membres alors qu’elle s’est elle-même montrée incapable de trouver un accord sur ses propres locaux, ici, au Parlement. Notre régime démocratique et nos attitudes de vie modernes sont basés sur la liberté de choix et, logiquement, cela devrait aussi s’appliquer au tabagisme. Si la majorité de la population est favorable à une interdiction de fumer dans les restaurants, alors celle-ci entrera en vigueur à court ou à long terme. Les gens ont déjà tendance à arrêter de fumer et, conformément au principe de souveraineté, cela doit continuer à être à chaque pays de décider d’introduire ou non des interdictions de fumer dans les restaurants, par exemple, et de décider quelle forme ces interdictions doivent prendre"@fr8
". − A dohányzási tilalmak természetesen a közegészség érdekét szolgálják, és a középületekre vonatkozóan pozitívan kell őket fogadni. Szintén ésszerű lépés a gyermekek és fiatalok védelme. E csoportok tekintetében azonban hasznosabb lenne, ha az emberek jó példát mutatnának és fenntartanák a már elkezdett dohányzásellenes kampányokat. Képmutató lépés azonban az Európai Unió részéről, hogy megpróbálja a dohányzási tilalmat nagyban előírni az összes tagállam számára, miközben ő maga még arra is képtelennek bizonyult, hogy egyezséget érjen el a Parlament helyiségeit illetően. Demokratikus rendszerünk és modern életfelfogásaink a választás szabadságán alapulnak, és logikus, hogy ennek a dohányzásra is ki kell terjednie. Ha a lakosság többsége támogatja az éttermekre vonatkozó dohányzási tilalmat, akkor ez előbb-utóbb életbe lép. Az emberek körében máris megfigyelhető a tendencia, hogy egyre többen döntenek a dohányzás ellen, és – a szuverenitás elvének megfelelően – az egyes országoknak kell eldönteniük, hogy a dohányzási tilalmat bevezetik-e például az éttermekben és hogy milyen formát öltsenek e tilalmak."@hu11
". − I divieti di fumo sono di certo nell’interesse della salute pubblica e, per gli edifici pubblici, sono quindi graditi. E’ inoltre ragionevole proteggere i bambini e i giovani. Tuttavia, con questi gruppi particolari, sarebbe più utile se le persone dessero il buon esempio e mantenessero le esistenti campagne antifumo. Eppure, per l’Unione europea, è ipocrita tentare di imporre divieti di fumo in blocco per tutti gli Stati membri, quando ha dimostrato di non essere in grado nemmeno di raggiungere un accordo sulle strutture di quest’Aula. Il nostro sistema democratico e gli atteggiamenti moderni verso la vita sono basati sulla libertà di scelta e, logicamente, ciò vale anche per il fumo. Se la maggior parte della popolazione è favorevole al divieto di fumo nei ristoranti, allora a breve o lungo termine sarà applicato. Fra le persone esiste già la tendenza a smettere di fumare e, in linea con il principio di sovranità, dovrebbe competere a ogni paese decidere di introdurre divieti di fumo nei ristoranti, ad esempio, e quale forma dovrebbero assumere."@it12
"− Draudimas rūkyti neabejotinai atitinka visuomenės sveikatos interesus, todėl viešose patalpose yra sveikintinas. Jis taip pat tinka apsaugoti vaikus ir jaunimą. Tačiau šioms grupėms būtų daug naudingiau, jeigu žmonės taptų geru pavyzdžiu ir paremtų esamas prieš rūkymą nukreiptas kampanijas. Vis dėlto Europos Sąjunga veidmainiauja bandydama nurodyti visoms valstybėms narėms įvesti draudimą rūkyti, nors pati nesugebėjo pasiekti sutarimo dėl priemonių šiuose Rūmuose. Mūsų demokratijos sistema ir šiuolaikiškas požiūris į gyvenimą remiasi laisve rinktis, todėl logiška šį principą taikyti rūkymui. Jeigu gyventojų dauguma pasisako už draudimą rūkyti restoranuose, jis bus įgyvendintas arba per trumpąjį, arba per ilgąjį laikotarpį. Žmonės jau yra linkę mesti rūkyti, todėl laikantis suvereniteto principo kiekvienai šaliai turi būti palikta galimybė nuspręsti, ar draudimas rūkyti, pvz., restoranuose yra reikalingas ir kokio pobūdžio jis turėtų būti."@lt14
". − Smēķēšanas aizliegumi, protams, ir sabiedrības veselības interesēs, un tāpēc sabiedriskās ēkās tie ir atzīstami. Ir arī saprātīgi aizsargāt bērnus un jauniešus. Tomēr labāk būtu, ja cilvēki šīm īpašajām grupām rādītu labu piemēru un turpinātu jau esošās pretsmēķēšanas kampaņas. Liekulīgi šķiet Eiropas Savienības centieni ieteikt smēķēšanas aizliegumus visās dalībvalstīs, ja tā pati nav spējusi pat panākt vienošanos par nesmēķēšanu šī Parlamenta telpās. Mūsu demokrātiskās sistēmas un mūsdienu attieksmes pret dzīvi pamatā ir izvēles brīvība, un, loģiski, tam būtu jāattiecas arī uz smēķēšanu. Ja iedzīvotāju vairākums atbalsta smēķēšanas aizliegumu restorānos, tad tas agrāk vai vēlāk stāsies spēkā. Cilvēkiem jau ir tendence kļūt par nesmēķētājiem, un atbilstīgi suverenitātes principam katrai dalībvalstij pašai ir jālemj, vai smēķēšanas aizliegumu ieviest, piemēram, restorānos un kādiem šiem aizliegumiem būtu jāizskatās."@lv13
". Natürlich sind Rauchverbote im Sinne der Volksgesundheit und daher für öffentliche Gebäude zu begrüßen. Ebenso sinnvoll ist es auch, Kinder und Jugendliche zu schützen. Gerade bei diesen wird jedoch mehr fruchten, wenn Menschen mit Vorbildfunktion mit gutem Beispiel voran gehen und bestehende Anti-Raucher-Kampagnen beibehalten werden. Aber es ist heuchlerisch, wenn die EU großartig Rauchverbote für alle Mitgliedsstaaten vorschreiben will, man sich aber nicht einmal für die Räumlichkeiten hier in diesem Hause darauf einigen konnte. Unserem demokratisches System und der modernen Lebenseinstellung liegt Wahlfreiheit zu Grunde, weshalb dies konsequenterweise auch für Rauchen gelten sollte. Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Rauchverbot in Restaurants ist, dann wird sich dies auch über kurz oder lange durchsetzen. Der Trend zum Nichtraucher besteht bereits, gemäß dem Souveränitätsprinzip muss weiterhin jedem Land überlassen bleiben, ob und wie Rauchverbote etwa im gastronomischen Bereich ausgestaltet werden."@mt15
". − Rookverboden zijn natuurlijk in het belang van de volksgezondheid en moeten daarom worden ingevoerd in openbare gelegenheden. Het is ook zinnig om kinderen en jongeren te beschermen. Voor deze specifieke groepen zou het echter nuttiger zijn als mensen het goede voorbeeld zouden geven en de bestaande antirookcampagnes zouden handhaven. De Europese Unie stelt zich echter hypocriet op wanneer zij probeert om alle lidstaten een rookverbod voor te schrijven terwijl zij zelf niet eens in staat is om tot een regeling voor dit Huis te komen. Ons democratische stelsel en onze moderne levensopvattingen zijn gebaseerd op keuzevrijheid en logischerwijs moet dit ook voor roken gelden. Als een meerderheid van de bevolking voorstander is van een rookverbod in restaurants, zal dit vroeger of later worden ingevoerd. Steeds meer mensen worden niet-roker en overeenkomstig het soevereiniteitsbeginsel moet elk land zelf bepalen of er een rookverbod moeten worden ingevoerd, bijvoorbeeld in restaurants, en hoe een dergelijk verbod er precies uit moet zien."@nl3
". − Zakazy palenia, co oczywiste, leżą w interesie zdrowia publicznego, a zatem w odniesieniu do budynków publicznych należy im przyklasnąć. Rozsądek nakazuje także ochronę dzieci i osób młodych. Jednakże w odniesieniu do tych konkretnych grup korzystniejsze byłoby, gdyby obywatele dawali właściwy przykład i wspierali kampanie przeciwko paleniu. Hipokryzją jest jednakże, by Unia Europejska próbowała hurtowo narzucić zakazy palenia wszystkim państwom członkowskim, gdy w tej Izbie obnażyła swoją niezdolność do osiągnięcia porozumienia w tym zakresie. Nasz system demokracji i nowoczesne podejście do życia oparte są na swobodzie wyboru, a zatem, logicznie rzecz ujmując, to samo powinno mieć zastosowanie do kwestii palenia. Jeżeli większość społeczeństwa popiera zakaz palenia w restauracjach, zakaz taki wcześniej czy później wejdzie w życie. Już teraz widać tendencję rzucania palenia, a zgodnie z zasadą niezależności każdy kraj powinien suwerennie decydować choćby o wprowadzeniu zakazu palenia w restauracjach oraz o formach, jakie zakaz ten powinien przyjąć."@pl16
"− As proibições de fumar são, naturalmente, no interesse da saúde pública e, como tal, devemos apoiá-las para os edifícios públicos. Também é conveniente proteger as crianças e os jovens. Contudo, no que respeita a estes grupos em particular, seria talvez mais profícuo se as pessoas dessem o exemplo e prosseguissem com as actuais campanhas contra o tabaco. Mas a União Europeia está a ser hipócrita ao querer impor proibições de fumar em grande escala para todos os Estados-Membros, quando nem sequer foi capaz de chegar a um consenso nessa matéria relativamente às instalações deste Parlamento. O nosso sistema democrático e os estilos de vida modernos baseiam-se na liberdade de escolha e o mesmo deve aplicar-se, logicamente, ao tabagismo. Se a maioria da população for a favor de uma proibição de fumar nos restaurantes, então, mais tarde ou mais cedo, esta entrará em vigor. A tendência para se deixar fumar já existe, e, de acordo com o princípio da soberania, os países devem continuar a ser soberanos na decisão relativa à introdução de proibições de fumar em restaurantes, por exemplo, e quanto à forma que essas proibições deverão assumir."@pt17
". Natürlich sind Rauchverbote im Sinne der Volksgesundheit und daher für öffentliche Gebäude zu begrüßen. Ebenso sinnvoll ist es auch, Kinder und Jugendliche zu schützen. Gerade bei diesen wird jedoch mehr fruchten, wenn Menschen mit Vorbildfunktion mit gutem Beispiel voran gehen und bestehende Anti-Raucher-Kampagnen beibehalten werden. Aber es ist heuchlerisch, wenn die EU großartig Rauchverbote für alle Mitgliedsstaaten vorschreiben will, man sich aber nicht einmal für die Räumlichkeiten hier in diesem Hause darauf einigen konnte. Unserem demokratisches System und der modernen Lebenseinstellung liegt Wahlfreiheit zu Grunde, weshalb dies konsequenterweise auch für Rauchen gelten sollte. Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Rauchverbot in Restaurants ist, dann wird sich dies auch über kurz oder lange durchsetzen. Der Trend zum Nichtraucher besteht bereits, gemäß dem Souveränitätsprinzip muss weiterhin jedem Land überlassen bleiben, ob und wie Rauchverbote etwa im gastronomischen Bereich ausgestaltet werden."@ro18
". − Zákaz fajčenia je, pochopiteľne, v záujme verejného zdravia a pre verejné budovy, a preto je vítaný. Zároveň je rozumné chrániť deti a mladých ľudí. Pokiaľ však ide o tieto konkrétne skupiny, bolo by prospešné, keby ľudia ukázali dobrý príklad a podporovali existujúcu kampaň proti fajčeniu. Je však pokrytecké, keď sa Európska únia snaží nariadiť zákaz fajčenia pre všetky členské štáty, a pritom ukázala, že sama je neschopná dosiahnuť dohodu v týchto priestoroch Parlamentu. Náš demokratický systém a moderné postoje k životu sú založené na slobode voľby a logicky by sa to malo vzťahovať aj na fajčenie. Ak je väčšina obyvateľstva za zákaz fajčenia v reštauráciách, potom táto skutočnosť nadobudne účinnosť či už v krátkodobom alebo v dlhodobom časovom horizonte. Existuje už akýsi trend, aby ľudia nefajčili a v súlade so zásadou suverenity by malo byť vecou každej krajiny, či sa rozhodne zaviesť zákaz fajčenia napríklad v reštauráciách, a akú podobu by mali mať tieto zákazy."@sk19
". − Prepovedi kajenja so dejansko v interesu javnega zdravja in jih je treba podpreti, kar se tiče javnih stavb. Razumno je tudi zaščititi otroke in mlade. Vendar v primeru zlasti teh skupin bolj pomaga, če so ljudje dober zgled in če ohranimo sedanje kampanje proti kajenju. Vendar je hinavsko, da poskuša Evropska unija predpisati prepoved kajenja na splošno za vse države članice, če sama ni sposobna doseči sporazuma niti o prostorih v Parlamentu. Naš demokratični sistem in sodobni odnosi do življenja temeljijo na svobodnem odločanju, kar mora, logično, veljati tudi za kajenje. Če se večina prebivalstva strinja s prepovedjo kajenja v restavracijah, bo to začelo veljati kratkoročno ali dolgoročno. Zdaj obstaja trend, da postanejo ljudje nekadilci, pri čemer se mora v skladu z načelom suverenosti še naprej vsaka država sama odločiti, ali bo uvedla na primer prepoved kajenja v restavracijah in kakšne oblike bo ta prepoved."@sl20
"− Rökförbud är självklart av intresse för folkhälsan och för offentliga byggnader och bör därför välkomnas. Det är även förnuftigt att skydda barn och ungdomar. När det gäller dessa särskilda grupper skulle det dock vara bättre om folk föregick med gott exempel och fortsatte de befintliga kampanjerna mot rökning. Det är dock hyckleri av Europeiska unionen att försöka föreskriva ett storskaligt rökförbud i alla medlemsstaterna när unionen själv inte lyckats uppnå en överenskommelse om parlamentslokalerna. Vårt demokratiska system och den moderna livsstilen bygger på valfrihet och detta bör följaktligen även gälla rökning. Om en majoritet av befolkningen är för ett rökningsförbud i restauranger kommer detta att bli så på kort eller lång sikt. Det är redan en trend bland befolkningen att bli icke-rökare och i linje med principen om självbestämmande bör det vara en fråga för varje land att besluta om huruvida rökningsförbud ska införas på exempelvis restauranger och vilka former dessa förbud bör ha."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph