Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-270"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.36.3-270"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, if ever there was an issue that cried out for subsidiarity, it is surely that of smoking. Pass over the hypocrisy of subsidising the growing of tobacco in the European Union while penalising its consumption. Disregard the double standard of discouraging smoking within the EU but encouraging it outside. Focus instead on the more basic question of what any of this has to do with Brussels. Surely the legal and fiscal status of tobacco is a national prerogative, and the question of where and when we may consume it should be decided more locally still: in a privately-owned space by the proprietor of that space, and in a public space by the municipal authorities. It ought to have nothing to do with national governments and certainly nothing to do with the European Union. Subsidiarity, colleagues – remember that?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand! Hvis der nogensinde har været et spørgsmål, der har skreget på subsidiaritet, så er det helt afgjort det om rygning. Se gennem fingre med hykleriet, når der gives tilskud til dyrkning af tobak i EU, samtidig med at forbruget heraf straffes. Se bort fra dobbeltmoralen, når rygning bekæmpes inden for EU, men fremmes udenfor. Fokuser i stedet på det mere basale spørgsmål, om noget af dette overhovedet har noget at gøre med Bruxelles. Tobaks lovmæssige og skattemæssige status er da vel en national beføjelse, og spørgsmålet om, hvor og hvornår vi må forbruge den, bør besluttes endog mere lokalt: i et privatejet rum af ejeren af rummet, og i et offentligt rum af de kommunale myndigheder. Det burde ikke have noget at gøre med nationale regeringer, og da slet ikke med EU. Subsidiaritet, kolleger - husker De det?"@da2
"Frau Präsidentin! Wenn es jemals eine Frage gäbe, die nach Subsidiarität schreit, dann ganz gewiss die des Rauchens. Lassen wir mal die Heuchelei beiseite, dass in der Europäischen Union einerseits der Anbau von Tabak subventioniert und andererseits sein Konsum bestraft wird. Vergessen wir mal die Doppelmoral, dass innerhalb der EU vom Rauchen abgeraten wird, während außerhalb der EU dazu ermuntert wird. Konzentrieren wir uns stattdessen auf die eher grundlegende Frage, was das alles denn mit Brüssel zu tun hat. Der gesetzliche und steuerliche Status des Tabaks ist ganz gewiss eine Sache des nationalen Rechts, und über die Frage, wo und wann wir ihn konsumieren dürfen, sollte auf einer noch viel niedrigeren örtlichen Ebene entschieden werden – in privaten Räumen durch den Eigentümer des jeweiligen Raums und an öffentlichen Orten durch die Gemeindebehörden. Das sollte nichts mit nationalen Regierungen und erst recht nichts mit der Europäischen Union zu tun haben. Subsidiarität, werte Kollegen, erinnern Sie sich?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εάν ποτέ ήταν απαραίτητη η εφαρμογή της επικουρικότητας για ένα ζήτημα, τότε αυτό είναι σίγουρα το κάπνισμα. Παραβλέψτε την υποκρισία που κρύβει η επιχορήγηση της καλλιέργειας καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με παράλληλη ποινικοποίηση της κατανάλωσης καπνού. Αγνοήστε τα διπλά σταθμά, την αποθάρρυνση δηλαδή του καπνίσματος εντός της ΕΕ, αλλά την ενθάρρυνσή του έξω από αυτήν. Επικεντρωθείτε αντίθετα, στο πιο βασικό ερώτημα, τι σχέση δηλαδή έχει αυτό με τις Βρυξέλλες. Σίγουρα το νομικό και το δημοσιονομικό καθεστώς του καπνού αποτελεί εθνικό προνόμιο, και το ζήτημα του πού και πότε μπορούμε να τον καταναλώνουμε θα πρέπει να αποφασίζεται ακόμη σε πιο περιορισμένο τοπικό επίπεδο: σε έναν ιδιωτικό χώρο από τον ιδιοκτήτη αυτού του χώρου, σε έναν δημόσιο χώρο από τις δημοτικές αρχές. Δεν θα πρέπει να αφορά τις εθνικές κυβερνήσεις και σίγουρα όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικουρικότητα, συνάδελφοι – σας θυμίζει κάτι;"@el10
"Señora Presidenta, si existe una cuestión que precisa de la subsidiariedad, seguramente es la del tabaco. Pongamos fin a la hipocresía de subvencionar el cultivo del tabaco en la Unión Europea, al tiempo que penalizamos su consumo. Abandonemos el doble rasero de desincentivar el consumo de tabaco dentro de la UE, pero incentivarlo fuera. Centremos nuestra atención, por el contrario, en la cuestión más básica de qué tiene que ver todo esto con Bruselas. Está claro que la situación jurídica y fiscal del tabaco es una prerrogativa nacional, y la cuestión de dónde y cuándo podemos consumirlo debe decidirse en un ámbito aún más local: cuando se trate de un espacio de propiedad privada, el propietario de dicho espacio, y cuando se trate de un espacio público, las autoridades municipales. No debe tener nada que ver con los gobiernos nacionales y, desde luego, con la Unión Europea. Subsidiariedad, colegas; ¿la recuerdan?"@es21
"Proua juhataja, kui üldse kunagi eksisteeris küsimus, mis vajas hädasti subsidiaarsuspõhimõtte kohaldamist, siis suitsetamine on kindlasti üheks selliseks. Lõpetagem silmakirjalikkus, mis seisneb Euroopa Liidus tubakakasvatuse toetamises, samal ajal selle tarbimist karistades. Eiratakse topeltstandardit, mille kohaselt laidetakse ELis suitsetamine maha, kuid julgustatakse seda väljastpoolt. Keskendugem põhilisemale küsimusele – kuidas see kõik üldse Brüsseliga seondub. Kindlasti on tubaka õiguslik ja rahaline staatus riiklik eelisõigus ning küsimus, kus ja millal me võime tubakat tarbida, peaks endiselt olema otsustatud lokaalsemalt: eraomandis olevas ruumis selle ruumi omaniku poolt ning avalikus kohas kohaliku omavalitsuse poolt. Sellel ei peaks olema mingit pistmist riikide valitsustega ning kindlasti mitte Euroopa Liiduga. Subsidiaarsus, kolleegid – mäletate seda?"@et5
"Arvoisa puhemies, jos koskaan jokin kysymys on vaatinut toissijaisuutta, se on varmasti tupakointi. Älkäämme puhuko siitä, kuinka tekopyhää on tukea tupakanviljelyä Euroopan unionissa samalla kun sen käyttöä rajoitetaan. Jättäkäämme huomiotta kaksinaismoralistiset pyrkimykset ehkäistä tupakointia EU:ssa mutta kannustaa sitä unionin ulkopuolella. Keskittykäämme sen sijaan perustavanlaatuisempaan kysymykseen siitä, mitä tekemistä tällä on Brysselin kanssa. Tupakan oikeudellisesta ja verotuksellisesta asemasta päättäminen on taatusti kansallinen etuoikeus, ja siitä, missä ja koska voimme tätä tuotetta käyttää, olisi päätettävä vielä tätäkin paikallisemmalla tasolla: yksityisomistuksessa olevissa tiloissa päätöksen tulisi kuulua tilan haltijalle ja julkisissa tiloissa kunnanhallitukselle. Sen ei missään muodoin tulisi kuulua kansallisille hallituksille, ja vielä vähemmän Euroopan unionille. Toissijaisuusperiaate, hyvät parlamentin jäsenet – muistatteko sen?"@fi7
"(EN) Madame la Présidente, s'il est une question qui réclame la subsidiarité, c'est assurément celle du tabagisme. Passons sur l'hypocrisie qu'il y a à subventionner la culture du tabac dans l'Union européenne tout en pénalisant sa consommation. Ne tenons pas compte des deux poids, deux mesures que nous faisons en dissuadant les citoyens de l'UE de fumer tout en encourageant les autres à le faire. Centrons-nous plutôt sur la question plus fondamentale de déterminer ce que tout cela a à voir avec Bruxelles. À n'en pas douter, le statut juridique et fiscal du tabac est une prérogative nationale, et la question de savoir où et quand ce produit peut être consommé devrait être décidée à un niveau encore plus local: dans un espace privé par le propriétaire de cet espace, et dans un espace public par les autorités municipales. Cette question devrait ne rien avoir à faire avec les gouvernements nationaux et certainement pas avec l'Union européenne. La subsidiarité, chers collègues, cela vous dit quelque chose."@fr8
"Elnök asszony, ha van olyan kérdés, amely szubszidiaritásért kiált, az bizonyosan a dohányzás kérdése. Lépjünk túl azon az álszent viselkedésen, hogy támogatjuk a dohánytermelést az Európai Unióban, miközben a fogyasztását büntetjük. Ne törődjünk a kettős mércével, amellyel az Unión belül helytelenítjük a dohányzást, kívül azonban ösztönözzük. Ehelyett összpontosítsunk egy ennél alapvetőbb kérdésre: arra, hogy ezek közül bárminek is mi köze van Brüsszelhez. A dohány jogi és adóügyi helyzete bizonyosan a nemzetek előjoga, és arról, hogy hol és mikor dohányozhatunk, még inkább helyi szinten kell dönteni: egy magántulajdonban levő helyen a tulajdonost, míg egy nyilvános helyen a helyhatóságokat illeti a döntés joga. A nemzeti kormányoknak nem kellene beleszólniuk, még kevésbé az Európai Uniónak. Szubszidiaritás, képviselőtársaim – rémlik valami?"@hu11
". Signora Presidente, qualora mai esistesse una questione che esigesse sussidiarietà, si tratterebbe sicuramente del fumo. Accettiamo l’ipocrisia di finanziare la coltura del tabacco nell’Unione europea, penalizzando nel contempo il suo consumo. Ignoriamo la doppia normativa intesa a disincentivare il fumo all’interno dell’UE, incoraggiandolo all’esterno. Incentriamoci invece sulla questione più fondamentale in merito a quale di questi aspetti abbia a che fare con Bruxelles. Di certo lo giuridico e fiscale del tabacco è una prerogativa nazionale, e la questione relativa a dove e quando possiamo consumarlo dovrebbe essere decisa a livello ancora più locale: in uno spazio privato, dal suo legittimo proprietario, e in uno spazio pubblico dalle autorità municipali. Non dovrebbe avere niente a che fare con i governi nazionali e, naturalmente, con l’Unione europea. Sussidiarietà, onorevoli colleghi, ricordate?"@it12
"Gerb. pirmininke, rūkymas yra toji problema, kuriai labai reikia subsidiarumo. Nekreipkime dėmesio į veidmainystes, susijusias su tabako auginimo subsidijavimu Europos Sąjungoje ir bausmėmis už jo vartojimą. Ignoruokime dvigubus standartus, atsirandančius ribojant rūkymą ES ir skatinant jų už Sąjungos ribų. Geriau sutelkime dėmesį į svarbesnį klausimą – ką bendra tai turi su Briuseliu. Teisinis ir fiskalinis tabako statusas yra nacionalinė prerogatyva, bet klausimas, kur ir kada mes galėtume jo įsigyti turėtų būti sprendžiamas dar konkretesnėje vietoje, t. y. privačioje erdvėje tai turėtų nuspręsti tos erdvės savininkas, o viešoje erdvėje – vietos valdžios institucijos. Jis neturėtų būti susijęs su nacionalinėmis vyriausybėmis ir ypač Europos Sąjunga. Subsidiarumas, kolegos – ar jį dar prisimenate?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ja ir kāda joma, kam nepieciešama subsidiaritāte, tad tā noteikti ir smēķēšana. Atmetiet liekulību, ko rada tabakas audzēšanas subsidēšana Eiropas Savienībā vienlaikus ar tās patēriņa sodīšanu. Ignorējiet dubultstandartus smēķēšanas ierobežošanai ES, bet veicināšanai ārpus tās. Tā vietā koncentrējieties vienkāršākam jautājumam par to, kāds tam visam sakars ar Briseli. Katrā ziņā tabakas juridiskais un fiskālais statuss ir valstiska prerogatīva, un jautājums par to, kur un kad mēs to varam lietot, tomēr būtu jānosaka lokāli: īpašniekam — savā privātīpašumā, municipālajām iestādēm — sabiedriskajās vietās. Tam nevajadzētu būt nekādam sakaram ar valstu valdībām un nekādā ziņā ar Eiropas Savienību. Subsidiaritāte, kolēģi — vai atceraties?"@lv13
"Madam President, if ever there was an issue that cried out for subsidiarity, it is surely that of smoking. Pass over the hypocrisy of subsidising the growing of tobacco in the European Union while penalising its consumption. Disregard the double standard of discouraging smoking within the EU but encouraging it outside. Focus instead on the more basic question of what any of this has to do with Brussels. Surely the legal and fiscal status of tobacco is a national prerogative, and the question of where and when we may consume it should be decided more locally still: in a privately-owned space by the proprietor of that space, and in a public space by the municipal authorities. It ought to have nothing to do with national governments and certainly nothing to do with the European Union. Subsidiarity, colleagues – remember that?"@mt15
"Voorzitter, als er ooit een onderwerp was dat om subsidiariteit roept, dan is het wel roken.We hebben het maar niet over de hypocrisie van het subsidiëren van het verbouwen van tabak in de Europese Unie, terwijl de consumptie ervan strafbaar wordt gesteld. Laat staan de dubbele standaard van het ontmoedigen van roken binnen de EU, maar het stimuleren ervan erbuiten. Laten we ons maar concentreren op de meer fundamentele vraag, wat dit Brussel eigenlijk allemaal aangaat. De wettelijke en fiscale status van tabak is toch zeker een nationale aangelegenheid en de vraag waar en wanneer we tabak mogen gebruiken zou op een nog veel lager plaatselijk niveau beantwoord moeten worden: in een ruimte die particulier eigendom is door de eigenaar van die ruimte en in een openbare ruimte door de plaatselijke autoriteiten. Het zou helemaal niets van doen moeten hebben met nationale overheden en al helemaal niets met de Europese Unie. Subsidiariteit, collega’s: weet u nog?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Jeśli kiedykolwiek pojawiła się kwestia, która wołała o zastosowanie zasady pomocniczości, to z pewnością jest to sprawa palenia tytoniu. Pomińmy hipokryzję subsydiowania upraw tytoniu w Unii Europejskiej i skupmy się karaniu jego spożycia. Przejdźmy do porządku dziennego nad podwójnymi standardami zniechęcania obywateli do palenia w granicach UE i zachęcania do palenia poza jej granicami. Skoncentrujmy zamiast tego nasze wysiłki na odpowiedzi na bardziej podstawowe pytanie: co to wszystko ma wspólnego z Brukselą? Jestem przekonany, że status prawny i fiskalny tytoniu stanowi przywilej poszczególnych krajów, a odpowiedź na pytanie, gdzie i kiedy go spożywać powinna być udzielana na poziomie bardziej lokalnym: w przestrzeni prywatnej przez właściciela tej przestrzeni, a w przestrzeni publicznej przez władze miejskie. Nie powinno to mieć nic wspólnego z rządami poszczególnych krajów, a już na pewno z Unią Europejską. Pomocniczość, koleżanki i koledzy posłowie – pamiętacie?"@pl16
"Senhora Presidente, se há questão que exija ser tratada de acordo com a subsidiariedade é a do tabagismo. Deixemos de lado a hipocrisia de se subsidiar a cultura do tabaco na União Europeia, ao mesmo tempo que se penaliza o seu consumo. Esqueçamos a dualidade de critérios de se desencorajar o fumo na UE e, simultaneamente, promovê-lo fora dela. Centremo-nos em vez na questão mais elementar de saber o que tem isto que ver com Bruxelas. O estatuto legal e fiscal do tabaco é, certamente, uma prerrogativa nacional, e a questão de onde e quando o podemos consumir deve ser decidida a um nível mais local ainda: em espaços privados, pelos respectivos proprietários; em espaços públicos, pelas autoridades municipais. Os governos nacionais e, mormente, a União Europeia não deveriam ter nada que ver que o assunto. Subsidiariedade, senhores deputados – lembram-se?"@pt17
"Madam President, if ever there was an issue that cried out for subsidiarity, it is surely that of smoking. Pass over the hypocrisy of subsidising the growing of tobacco in the European Union while penalising its consumption. Disregard the double standard of discouraging smoking within the EU but encouraging it outside. Focus instead on the more basic question of what any of this has to do with Brussels. Surely the legal and fiscal status of tobacco is a national prerogative, and the question of where and when we may consume it should be decided more locally still: in a privately-owned space by the proprietor of that space, and in a public space by the municipal authorities. It ought to have nothing to do with national governments and certainly nothing to do with the European Union. Subsidiarity, colleagues – remember that?"@ro18
"Pani predsedajúca, ak niekedy nejaká záležitosť volala po zásade subsidiarity, tak je to určite otázka fajčenia. Existuje tu pretvárka, keďže na jednej strane prispievame na pestovanie tabaku v Európskej únii, a na druhej strane ukladáme pokuty za jeho spotrebu. Nepoužívame rovnaký meter, pretože v rámci EÚ odrádzame od fajčenia, ale za hranicami ho podporujeme. Zamerajme sa na dôležitejšiu otázku, čo to má všetko spoločné s Bruselom. Samozrejme, zákonný a daňový charakter tabaku je vnútroštátne privilégium a o otázke, kde a kedy ho môžeme spotrebovať, by sa malo rozhodnúť na miestnej úrovni: v priestoroch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, o tom rozhoduje jeho majiteľ a mestské orgány rozhodujú o fajčení na verejných priestranstvách. Nemala by to byť záležitosť vlád jednotlivých štátov a už vôbec nie Európskej únie. Subsidiarita, kolegovia – nezabudli sme na ňu?"@sk19
"Gospa predsednica, če bi iskali vprašanje, ki enostavno zahteva subsidiarnost, je to zagotovo vprašanje kajenja. Zapiramo si oči pred hinavščino, ki pridelavo tobaka v Evropski uniji finančno podpira, njegovo porabo pa kaznuje. Po eni strani poskušamo preprečevati kajenje v EU, vendar ga spodbujamo zunaj nje. Namesto tega se osredotočimo na bolj temeljno vprašanje: kako je karkoli od tega povezano z Brusljem. Pravni in davčni status tobaka je sicer nacionalna pravica, o vprašanju, kje in kdaj ga lahko uživamo, pa se je treba odločati še bolj lokalno: pri zasebnem prostoru o tem odloča lastnik tega prostora, pri javnem prostoru pa občinski organi. To ne bi smelo imeti nobene povezave z nacionalnimi vladami in zlasti ne z Evropsko unijo. Subsidiarnost, kolegi poslanci, se spomnite te besede?"@sl20
"Fru talman! Om det någonsin funnits en fråga där det krävts subsidiaritet måste det vara rökning. Förbise hyckleriet med att subventionera tobaksodling inom EU samtidigt som tobakskonsumtion straffbeläggs! Bortse från dubbelmoralen med att avråda från rökning inom EU samtidigt som det uppmuntras utanför EU! Koncentrera er i stället på den mer grundläggande frågan om vad detta har med EU att göra! Den juridiska och skattemässiga statusen för tobak är väl ändå en nationell fråga och frågan om var och när vi får konsumera det bör beslutas på lokal nivå, dvs. av ägarna till privatägda områden när det gäller dessa områden och av de kommunala myndigheterna när det gäller offentliga platser. Detta bör inte ha någonting med de nationella regeringarna att göra, än mindre med EU. Subsidiaritet, kolleger – minns ni det?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph